Hotărârea nr. 235/2018

HCLS3 nr. 235 din 18.06.2018 priv modific anex nr. 15 la HCLS 3 nr. 33-23.02.2016 refer la aprob indic tehn-econ afer unor obiect de invest priv crest eficien energ si modern unor unit de invat din S3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 15 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și

modernizarea unor unităti de învățământ din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

»    5    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 109163/CP/l3.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 108851/13.06.2018 al Direcției

A

Investirii si Achiziții si Direcției învățământ.

î    5    î    9    9    9    -7

-    Adresa nr. 108974/13.06.2018 a Direcției Investiții și Achiziții;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 15 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unităti de învățământ din Sectorul 3, se modifică si se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 235 DIN 18.06.2018CABINET PRIMAR


iideșrf rir. iși, sector 3,


031084 Booji&ști

www.pnmarie3.r0


teiefbn (004 021) 31S o* 23 - 28 fax (<xi4 021) 3:8 03 ga e-maîl cs bLneîp ri rea r@ porii arfei, re


(SECTOR 3

CABINET PRIMAR

. JOZlGS

X?7.3-W^i

CArumtnc uc iviui ivc    _____


la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 15 ia Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Investiția în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București este dată de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor din zonă.

Pentru realizarea acestor deziderate a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza "Studiu de Fezabilitate" privind lucrările capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare a unor unități de învățământ din Sectorul 3, și anume:

• Școala gimnazială nr. 84

prin care s-a descris situația existentă, caracteristicile principale, costurile estimative și principalii indicatori tehnico-economici, precum și alte date semnificative.

Prin Hotărârea nr. 33/2016 - Anexa nr. 15 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru lucrările capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare a Școlii gimnaziale nr. 84, anexă care a fost modificată prin anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr. 228/30.05.2018, în vederea reglementării valorii TVA.

La stabilirea soluțiilor constructive s-a ținut cont de Reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ P100-1/2013, elaborat de Universitatea Tehnică de Construcții București și de alte reglementări în vigoare.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Calea Dudcțți nr. iși. sector 3,.


03*084 București www.priroarKg.ro

tefofor? {004 02Q jsg 03 23-2S fex(OO4 021J    03 04

e-«>aîhfivesl>tijachi2Îtit^sprimaHG3,fo

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 15 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective.

Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a unităților de învățământ în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Această strategie se pliază pe finanțarea POR 2014-2020 - Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, fapt pentru care trebuie întocmită documentația tehnico-economică solicitată. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu al elevilor și de desfășurare a activităților din cadrul grădinițelor de copii, pentru modernizarea și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

Pentru realizarea acestor deziderate a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza „Studiu de Fezabilitate” privind lucrările capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare a unor unități de învățământ din Sectorul 3, și anume:

• Școala gimnazială nr. 84

prin care s-a descris situația existentă, caracteristicile principale, costurile estimative și principalii indicatori tehnico-economici, precum și alte date semnificative.

La stabilirea soluțiilor constructive s-a ținut cont de Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ PI 00-1/2013, elaborat de Universitatea Tehnică de Construcții București și de alte reglementări în vigoare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată șt datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Tipurile de lucrări care se vor executa fac parte din următoarele categorii, cu specific pe fiecare unitate în parte, în funcție de expertizele tehnice, și anume:

Lucrările capitale de modernizare presupun, însă nu se limitează la acestea:

•    Lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, înlocuirea pardoselilor cu covor PVC pe strat suport, înlocuirea tâmplăriei interioare pentru uși cu tâmplărie din lemn vopsită, etc.;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice, realizarea unei scafe în zona lavoarelor;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, inclusiv măsurile privind detecția la incendiu, avertizare si alertare.

Facem precizarea că, anexa nr. 15 a fost modificată prin anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr. 228/30.05.2018, în vederea reglementării valorii TVA.

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, precum și lucrările suplimentare necesare în vederea obținerii avizului pentru securitate la incendiu considerăm că este oportun să fie aprobat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru modificarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiții: „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unităti de învățământ din Sectorul 3”.


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI A< ȚII

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, Serviciul Administrare Unități de învățământ,

Sef Serviciu, L

ANGELICA    ‘ uRADUAnexa


~ HCL S3 nr.4?âȘdin .    & .'*&)/<(?

Anexa nr.15-HCL S3 nr. 33 din 23.02.2016

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de Modernizare - Școala gimnazială nr. 84”

1. Valoarea totala (inel. TVA): 5,501.90907 MII LEI 1,215.88079 MII EURO

din care: C+M:    4,677.04489 MII LEI 1,030.75370 MII EURO

EURO:4.5375

2. Eșalonarea investiției (C+M)    4,677.04489 MII LEI 1,030.75370 MII EURO

Anul I ’    ’    4,677.04489 MII LEI 1,030.75370 MII EURO

1. Capacități finale:

Regim de înălțime:    S+P+1E

Suprafața utilă:    4.133,31    mp

Suprafața desfășurată:    4.860,00    mp

Lucrările propuse constau    în refacerea finisajeor fațadelor și a finisajelor interioare,

igienizarea spațiilor administrative, lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice, sanitare și termice, precum și refacerea hidroizolației existente pe toată lungimea clădirii până la cota fundațiilor.

2. Durata de realizare a investiției: 90 zileDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, Serviciul Administrare Unități <Ie învățământ,

Șef Serviciu,

ANGELICA D ANIEEA RADU


CURECTIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII


Calea Uudcșîi nr. ior sector <$tdS4 București www.prim3rie3.ro

telefon (004021) 31S 05 23*28 fax (004 02 s) 318 03 04 e-ma)l snvestiîîiachiziîi^primarîej .to


pr ^3p)l


Domnule PrimarAvând în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective, pentru care a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea unor Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție privind creșterea performanței energetice, consolidare, modernizarea și extindere să fie aprobați.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Oblice

Șef Serviciu,

MARIUS POPESCU

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, Serviciul Administrare Unități de învățământ,

Șef Serviciu^

ANGELICA DANIELA RADU

1