Hotărârea nr. 234/2018

HCLS3 nr. 234 din 18.06.2018 priv aprob indic tehn-econ afer obiect de inves Extinderea proiect Cresterea sigurant si prev crimin in Sect 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții „Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 109990/CP/14.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 109589/13.06.2018 al Direcției Managementul

Proiectelor;

-    Avizul Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională

(CTE);

-    Adresa nr. 110000/14.06.2018 a Direcției Managementul Proiectelor;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 261/26.11.2015 privind extinderea proiectului „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ^Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr 62/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ” Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”, se abrogă.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.CONTRAS    <

SECI MARIUS

COO. QWPPZ.

2 3    / 24$ 18

FLOREN î rOUEACSO

NR. 234 DIN 18.06.2018CA8ÎNET PRfMAR


Csiea Dudești rsr. sgh sector 3, 031084 București

www.pnmarie3.ro

tefefoo (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 02 Q 318 03 04 e-mciî cshineîprirrisrîSJprfrfsanej.ro


EXPUNERE DE MOTIVE


SEC)


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

»/033?o /Ctfcs'W


Data.


la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3"


Proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3" a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniuf: Centre urbane,- Cerere de finanțare nr. B1/1/1.l/CU/1/4/1; cod SMIS 7547.

Obiectivele specifice au fost:

□    Creșterea siguranței cetățeanului prin supravegherea permanenta a unor zone sensibile, cu grad ridicat de infracționalitate pentru a putea determina condițiile ce favorizează fenomenul infracțional precum și pentru identificarea în stare incipientă a infracțiunilor în vederea luării de măsuri pentru reducerea acestora;

□    Prevenirea criminalității si a faptelor ilicite prin creșterea factorului psihologic și totodată a gradului de încredere fata de instituțiile direct responsabile în asigurarea siguranței si securității cetățeanului;

Prin extinderea proiectului „CREȘTEREA SIGURANȚEI Șl PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ÎN SECTORUL 3" Primăria Sectorului 3 va mari capacitatea de creștere a siguranței cetățeanului prin supravegherea permanentă a unor zone sensibile, cu grad ridicat de infracțional itate pentru a putea determina condițiile ce favorizează fenomenul infracțional precum șî pentru identificarea în stare incipientă a infracțiunilor în vederea luării de măsuri pentru reducerea acestora și prevenirea criminalității șî a faptelor ilicite prin creșterea factorului psihologic șî totodată a gradului de încredere fata de instituțiile direct responsabile în asigurarea siguranței șî securității cetățeanului.

Studiul de fezabilitate și caietul de sarcini elaborat ulterior în baza acestiua a fost analizate și discutate cu membrii Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE) pentru avizare și cu specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale în baza protocolului de colaborare cu Primăria Sector 3 nr. 40291/12.03.2018. în urma acestor ședințe tehnice luând în considerare și necesitatea asigurării unei infrastructuri de comunicații cât mai securizată, atât la nivelul sistemului de supraveghere video extins la întreaga suprafață a Sectorului 3 cât șî la nivelul comunicației între Primăria Sector 3 și subordonatelor sale din teritoriu precum șî a eficientizărîî costurilor suportate de aceasta în furnizarea de servicii de comunicație s-a pus în discuție oportunitatea unei infrastructuri proprii de comunicații.

Ulterior elaborării studiului de fezabilitate ce cuprindea 474 amplasamente aferente zonelor de interes social poliția locală a identificat noi zone sensibile ce necesită monitorizare video, ce ridică numărul de amplasamente la 826.


CABINET PRtMAR

Luând în considerare propunerea instituției de a eficientiza costurile și de a asigura securitatea informațiilor cu o rețea proprie de transmisie de date, suplimentarea numărului de zone de interes pentru supravegherea video, construirea unui data center care sa asigure întreaga infrastructură critică s-a impus actualizarea studiului de fezabilitate, cu o analiza în amănunt privind infrastructura de comunicații proprie cât și cu alinierea privind numărul de echipamente necesare implementării soluției. Urmare a modificării studiului de fezabilitate pentru extinderea sistemului de supraveghere video pentru „CREȘTEREA SIGURANȚEI Șl PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ÎN SECTORUL 3", au rezultat noii indicatori tehnico-economicî prezentați.

Studiul de fezabilitate cu actualizările amintite a fost dicutat și supus avizării Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE) conform art 4 alin 1) lit a) din HG nr 941/2013 și a primit aviz favorabil.

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 109589/13.06.2018 al Direcției Managementul Proiectelor este necesară aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extinderea proiectului „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3", vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.PRIMĂRIA


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR


Calea Dudestî nr. 191, sector 3,

031084 București www.primarie3.r0


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax [004 021) 318.03.04 e-mail pr0iecte@primarie3.ro

Nr.109589 /13.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții”Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității îh Sectorul 3”

Proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane,- Cerere de finanțare nr. BI/l/l.l/CU/1/4/1; codSMIS 7547.

Obiectivele specifice au fost:

□    Creșterea siguranței cetățeanului prin supravegherea permanenta a unor zone sensibile, cu grad ridicat de infracționalitate pentru a putea determina condițiile ce favorizează fenomenul infracțional precum și pentru identificarea în stare incipientă a infracțiunilor îh vederea luării de măsuri pentru reducerea acestora;

□    Prevenirea criminalității si a faptelor ilicite prin creșterea factorului psihologic și totodată a gradului de încredere fata de instituțiile direct responsabile îh asigurarea siguranței si securității cetățeanului;

Prin extinderea proiectului „CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ÎN SECTORUL 3” Primăria Sectorului 3, va marii capacitatea de creștere a siguranței cetățeanului prin supravegherea permanenta a unor zone sensibile, cu grad ridicat de infracționalitate pentru a putea determina condițiile ce favorizează fenomenul infracțional precum și pentru identificarea în stare incipientă a infracțiunilor în vederea luării de măsuri pentru reducerea acestora și prevenirea criminalității și a faptelor ilicite prin

creșterea factorului psihologic și totodată a gradului de încredere fata de instituțiile direct responsabile în asigurarea siguranței si securității cetățeanului.

Urmare elaborării studiului de fezabilitate pentru extinderea sistemului de supraveghere video pentru „CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ÎN SECTORUL 3”, au rezultat următorii indicatori tehnico-economici după cum urmeaza:

1. Valoarea totală a investiției (INV) curs de conversie mediu BNR pentru Mai 2018 (1 Euro= 4.6387 Lei)

Nr.

Crt.

Categorie financiara

Lei

(fara TVA)

Euro

(fara TVA)

Procent

1

Proiectare + Servicii Tehnice

2,559,170.79

551,700.00

6%

2

Furnizare echipamente /utilaje

16,418,762.21

3,539,622.67

41%

3

Construcții/montaj si materiale

20,322,831.26

4,381,148.01

51 %

4

Cheltuieli diverse si neprevăzute

834,966.00

180,000.00

2%

Total General (fara TVA)

40,135,730.26

8,652,470.67

100%

2.    Eșalonarea invesitiei (INV/C+M) pe ani de execuție :

® an 1 : 24,081,438.16 Lei (fara TVA)

• an 2 : 16,054,292.10 Lei (fara TVA)

3.    Durata de realizare a investiției

24 luni implementare de la data predării amplasamentelor

Durata totala a exploatării: 15 ani

4.    Capacitati (in unitari fizice si valorice)

Pentru monitorizarea video au fost alese 826 locații de supravegheat:

-    344 (464 camere video) miniparcuri și locuri dejoacă;

-    66 (167 camere video) unități de învățământ;

-    60 (75 camere video) locații cu vulnerabilități - de interes pentru Poliția locală;

-    210 (236 camere video) locații parcari si zone vulnerabile;

-    146 locații pentru Parcul AJ.Cuza (51 camere video), Parcul Titan (50 camere video), Parcuri mari (55 camere video).

TOTAL: Locații de supravegheat: 826;

-    Număr de camere video : 1098 buc

-    Capacitate stocare (in TB ): 2400

-    Timpul de stocare a imaginilor video (timp de backup): 25-30 zile- pentru înregistrare continua 24h/24h

5.    Alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția

-    Valoare investitie/locuitor : 104.13 lei/locuitor ( pentru 385,439 locuitori -recensământ din 2011)

-    Suprafața monitorizata pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității:

o 101 camere video in parcurile Cuza si Titan - 80% din zonele de interes din parc (alei, locuri de joaca, locații spectacole, toalete publice etc.);

o 55 camere perimetral parcuri mari - 90% din zonele de acces in parcuri; o 236 camere parcari + 75 Politie Locala - 60% din parcările dintre

blocuri si zonele vulnerabile (infractionalitate crescută); o 167 camere ptr unitati de invatamant - 80% din perimetrul unitarilor de

invatamant si caile de acces elevi/ profesori; o 464 camere ptr Miniparcuri si locuri de joaca — 90 % din suprafața cu

investirii locuri de joaca si miniparcuri.


DIRECȚiA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

6. Echipamente:

-    Camere video:

o Camera video pentru OV unități de învățământ, miniparcuri - tip 1, cu montaj la inaltime mica, camera panoramica - 167 buc

o Camera video pentru OV miniparcuri și locuri de joacă - tip 2, camere speed dome cu montaj la inaltime mica si medie, rez. min. 1080p,18x -464 buc

o Camera video pentru OV parcuri mari - tip 2, camere speed dome cu montaj la inaltime mica si medie, rez. mim 1080p,18x - 55 buc

o Camera video pentru OV locuri de interes Poliția Locală Sector 3 - tip3, camere speed dome min. 1080p, mim 30x, montaj la inaltime medie si mare - 75 buc

o Camera video pentru OV Parc A.I. Cuza - tip 2, camere speed dome cu montaj la inaltime mica si medie, rez. min. 1080p,18x - 51 buc

o Camera video pentru OV Parc Titan - tip 2, camere speed dome cu montaj la inaltime mica si medie, rez. min. 1080p,18x -- 50 buc

o Camera video pentru OV Parcări și zone vulnerabile - tip3, camere speed dome min. 1080p, min. 30x, montaj la inaltime medie si mare — 236 buc

-    Echipamente de comunicație pentru transmiterea/receptia imaginilor video de la camera la datacenter si dispecerat;

-    Echipamente data-center: shelter comunicații, servere, storage si utilitari;

-    Echipamente dispecerat: sistem de afișare si control imagini video;

-    Software Profesional de monitorizare, înregistrare si gestionare pentru imaginile

video.

Studiul de fezabilitate cu actualizările amintite a fost dicutat si supus avizării Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE) conform art 4 alin 1) Iit a) din HG nr 941/2013 si a primiv aviz favorabil

Având în vedere necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici aferenti documentației tehnico - economice - faza SF aferente extinderii proiectului „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat si abrogarea HCLS 3 nr 62/31.03.2016 pe motiv ca aceștia nu au fost utilizați.

Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 3, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ANEXA


LA HCLS3 NR.4^//


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

Obiectivul de investiții Extinderea proiectului „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3"

1. Valoarea totală a investiției (INV) curs de conversie mediu BNR pentru Mai 2018 (1 Euro= 4.6387 Lei)

Nr.

Crt.

Categorie financiară

Lei

(fara TVA)

Euro

(fara TVA)

Procent

1

Proiectare + Servicii Tehnice

2,559,170.79

551,700.00

6%

2

Furnizare echipamente /utilaje

16,418,762.21

3,539,622,67

41 %

3

Construcții/montaj si materiale

20,322,831.26

4,381,148.01

51%

4

Cheltuieli diverse si neprevăzute

834,966.00

180,000.00

2%

Total General (fara TVA)

40,135,730.26

8,652,470.67

100%

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) pe ani de execuție :

® an 1 : 24,081,438.16 Lei (fara TVA)

® an 2 : 16,054,292.10 Lei (fara TVA)

3.    Durata de realizare a investiției

24 luni implementare de la data predării amplasamentelor

Durata totală a exploatării: 15 ani

4.    Capacități (în unități fizice și valorice)

Pentru monitorizarea video au fost alese 826 locații de supravegheat:

344(46Acamere video) miniparcuri și locuri dejoacă;

hiTEGRA ^4 iU SECURiTY ,,// s.R.l^ Z/

-    66 (167 camere video) unități de învățământ;

-    60 (75 camere video) locații cu vulnerabilități - de interes pentru Poliția locală;

-    210 (236 camere video) locații parcări și zone vulnerabile;

-    146 locații pentru Parcul A.Î.Cuza (51 camere video), Parcul Titan (50 camere video), Parcuri mari (55 camere video).

TOTAL: Locații de supravegheat: 826;

-    Număr de camere video : 1098 buc

-    Capacitate stocare (în TB ): 2400

-    Timpul de stocare a imaginilor video (timp de backup): 25-30 zile- pentru înregistrare continuă 24h/24h

5.    Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția

-    Valoare investiție/locuitor : 104.13 lei/locuitor ( pentru 385,439 locuitori - recensământ din 2011 )

Suprafață monitorizată pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității: o    101 camere video în parcurile Cuza și Titan - 80% din zonele de interes din parc (alei,

locuri dejoacă, locații spectacole, toalete publice etc.);

o    55 camere perimetral parcuri mari — 90% din zonele de acces în parcuri;

o    236 camere parcări + 75 Poliție Locală - 60% din parcările dintre blocuri și zonele

vulnerabile (infracționalitate crescută);

o    167 camere ptr. unități de învățământ - 80% din perimetrul unităților de învățământ și căile

de acces elevi/ profesori;

o    464 camere ptr. Miniparcuri și locuri de joacă - 90 % din suprafața cu investiții locuri de

joacă și miniparcuri.

6.    Echipamente:

- Camere video:

o    Cameră video pentru OV unități de învățământ, miniparcuri - tip 1, cu montaj la înălțime

mică, cameră panoramică - 167 buc

o    Cameră video pentru OV miniparcuri și locuri de joacă - tip 2, camere speed dome cu

montaj la înălțime mică și medie, rez. min. 1080p,18x - 464 buc

o    Cameră video pentru OV parcuri mari - tip 2, camere speed dome cu montaj la înălțime

mică și medjc,rez. min. 1080p,18x - 55 buc

'WFEGRA Vi)

Cameră video pentru OV locuri de interes Poliția Locală Sector 3 - tip3, camere speed dome min. 1080p, min. 30x, montaj la înălțime medie și mare - 75 buc

o    Cameră video pentru OV Parc A.I. Cuza - tip 2, camere speed dome cu montaj la înălțime

mică și medie, rez. min. 1080p,18x - 51 buc

o    Cameră video pentru OV Parc Titan - tip 2, camere speed dome cu montaj la înălțime mică

si medie, rez. min. 1080p, 18x - 50 buc

o    Cameră video pentru OV Parcări și zone vulnerabile - tip3, camere speed dome min.

1080p, min. 30x, montaj la înălțime medie și mare - 236 buc

-    Echipamente de comunicație pentru transmiterea/recepția imaginilor video de la cameră la datacenter și dispecerat;

-    Echipamente data-center: shelter comunicații, servere, storage și utilități;

-    Echipamente dispecerat: sistem de afișare și control imagini video;

-    Software Profesional de monitorizare, înregistrare și gestionare pentru imaginile video.


,UNi\HRU) t < )MUNK Ailliiik


SI


SiX li îA1 n INIOKMAUDNAUROMÂNIA


Secretar de stat


Către; Primăria Sectorului 3 Bucureștiîn atenția Domnului Director executiv Pompiliu loan Wan Buzdiiga'    >tCIORULUl 3

j    DIRECȚIA COMUNICARE

| . SERVICIU CONSILIERE SI ÎNDRUMARE l    INTRARE / IEȘIRE


Stimate domnule Director executiv,JjeO3,/4 o6,jfoig


Ca urmare a adresei dumneavoastră, nr. 97208Z25.05.2018, referitoare la atribuirea proiectului -"Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității", va transmitem avizul POZITIV al Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională.

Cu deosebită considerație,


Bulevardul Libertății ut Î4, Sector 5. Bucurcjit Cod Posta) 050706

Te); *4021 315 4l 63 Fax. *021 3 li 4) j 6 email; cabinetsccrfsardesiaiîițj'&iimiiriieat ii. gov.ro www cojnunicatii.gov..ro.ro


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03.04 e-mail pr0iecte@primarie3.ro

Nr. 110000/14.06.2018

Către

CABINET PRIMAR


Ref: proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”

Vă transmitem atașat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”

-    Raportul de Specialitate nr. 109589/13.06.2018

-    Anexa


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3