Hotărârea nr. 233/2018

HCLS3 nr. 233 din 18.06.2018 priv desem Com de Tut din cadrul DGASPC S3, sa duca la indep in numele si pt CLS3, Sent Civila nr. 14014-13.12.2017 a Judec S3 definit prin Deciz Civ nr. 1886-23.05.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 14014/13.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 3 definitivă prin Decizia Civilă nr. 1886/23.05.2018 a Tribunalului București

5

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.l09986/CP/14.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 109679/14.06.2018 al Serviciului Autoritate

Tutelară,

-    Sentința Civilă nr 14014/13.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 3, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1886/23.05.2018 a Tribunalului București,

-    Adresa nr. 109684/14.06.2018 a Serviciului Autoritate Tutelară.

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-    Art. 14 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin HGR nr. 268/2007.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se desemnează Comisia de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 14014/13.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 3 definitivă prin Decizia Civilă nr. 1886/23.05.2018 a Tribunalului București.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASE SE

MARIU

CON


N^AZĂ


NR. 233 DIN 18.06.2018

CABiNET PRIMAR

Cslea Dudeșts ^r. ig", sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fex (004 02'i) 318 03 0-4 e-mail cabinKtprsm2r@prirfiarie3.ro


I CABINET PRiMARJ

n,ZC22££. ș

LData../T 06.    |

EXPUNERE DE MOTIVE    ---------1

la proiectul de hotărâre privind desemnarea Comisie de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 14014/13.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 3 definitivă prin Decizia Civilă nr. 1886/23.05.2018 a Tribunalului București

Având în vedere Sentința Civilă nr 14014/13.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 3, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1886/23.05.2018 a Tribunalului București, prin care Consiliul Local al Sectorului 3 a fost numit tutore al interzisei judecătorești Guțu Daniela.

Luând în considerare prevederile art. 14 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap *7n sensul prevederilor art. 25 alin. (4) din lege, în cazul în care instanța judecătoreasca numește ca tutore autoritatea administrației publice iocaie, aceasta are obligația de a desemna o persoană sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuții în domeniu, care să ducă la îndeplinire hotărârea instanței judecătorești".

Față de cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 109679/14.06.2018 al Serviciului Autoritate Tutelară, consider că sunt îndeplinite condițiile privind aprobarea de către Consiliului Local Sector 3 a proiectului de hotărâre privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 14014/13.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 3 definitivă prin Decizia Civilă nr. 1886/23.05.2018 a Tribunalului București.PRI MARJA

TORULUI

BUCUREȘTI.

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ


Cafea Ducfești nr, 197, sector 3, 031084 .București

www.primarie3.r0

telefon (004.027) 31803 23 - 28 fax (004021) 318 03 04 e-mail îutefarafgprimarîej.ro

NR. 109679/14.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind desemnarea Comisie de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Sector 3, să duca Ia îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentință Civilă nr. 14014/13.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 3 definitiva prin Decizia Civila nr. 1886/23.05.2018 aTribunaluluiBucurești

Având în vedere situația interzisei judecătorești GUȚU DANIELA > domiciliată în București, str. •    .    4* 1    * ' ț •, sector 3, pusă

sub interdicție judecătorească prin sentința civila nr.285/14.01.2005 a Judecătoriei Sectorului 3:

-    prin dispoziția nr.4912/11.05.2005 a Primarului Sectorului 3 s-a instituit tutela sus-numitei și a fost numită în calitate de tutore dna Niță Otelia,

-    în dată de 20.09.2017 dna Niță Otelia a introdus o acțiune la Judecătoria Sectorului 3 în dosarul nr. 23163/301/2017 care a avut ca obiect "înlocuire tutore",

-    în data de 01.11.2017 având în vedere dispozițiile art. 25 alin.4 din Legea nr.448/2006 a fost introdus în cauză Consiliului Local Sector 3,

-    în data de 13.12.2017 Judecătoria Sectorului 3 a dispus prin sentința civilă nr. 14014 numirea Consiliului Local Sector 3 în calitate de tutore în locul dnei Niță Otelia, Consiliul Local Sector 3 urmând a avea drepturile și îndatoririle prevăzute de art. 170, 112-163,172-177 din Codul Civil,

-    în data de 29.01.2018 Consiliul Local Sector 3, Primăria Sectorului 3 a introdus apel împotriva sentinței civile nr. 14014/13.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 3 solicitând numirea în calitate de tutore pentru bolnava Guțu Daniela a Direcției Generale de Asistentă Socială Sector 3,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


serviciul Autoritate tutelara

- în data de 23.05.2018 Tribunalul București prin hotărârea nr. 1886 a respins apelul ca nefondat, hotărârea fiind definitivă, nefiind redactată și implicit comunicată.

Bolnava Guțu Danielă, în vârstă de 50 ani, a absolvit 9 clase, nu a lucrat niciodată, primește pensie de urmaș de 776 lei lunar. Aceasta este încadrată în categoria persoanelor cu grad de handicap grav cu asistent personal și primește din partea D.G.A.S.P.C. Sector 3 o indemnizație de handicap de 340 lei lunar.

Sus-numita nu este căsătorită și nu are copii. Este fiica numirilor Guțu Alexandru si Gutu Maria, ambii decedați. Aceasta a avut un frate, Gutu Florin, care a decedat în anul 2011.

Interzisa judecătorească locuiește în București, str.    ...    • v •

i.'    , sector 3\ într-un apartament format din trei camere și dependințe,

corespunzător mobilate, curat întreținute, condiții bune pentru locuit, unde aceasta deține cota de 3/16 din apartament, doamna Niță Otel ia deține cota de 10/16, iar fratele acesteia Guțu Florin deține cota de 3/16. La această adresă locuiesc interzisă judecătorească si doamna Nită Otelia. -    . ,

Luând în considerare cele sus-menționate precum și;

-    dispozițiile art. 36 alin (3) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publica locală, repubicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, arc ca atribuții: “aprobă, in condițiile legii, la propunerea primarului, înființareă, ărganizăred și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de

. interes local”.

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 58/31.08.2004 prin care s-a înființat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 “ca instituție publică cu personalitate juridică aflată in subordinea Consiliului Local al Sectorului 3“.

-    conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 “este serviciu public de interes local care are ca obiect de activitate punerea în aplicare a politicii guvernamentale în domeniul proiecției sociale și a protecției copilului aflat în dificultate la nivel locaT și “asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate“.SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ


-    Dispoziția nr, 3746/14.08.2015 a Directorului General al Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 3 prin care s-a înființat “Comisia de Tutelă’/;

-    prevederile art. 25 alin. 4 din. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare “In cazul în care persoană cu handicap nu are rude ori persoane care să accepte tutela, instanța judecătorească va putea numi Ca tutore autoritatea administrației publice locale sau, după caz, persoana juridică privată care asigură proiecția și îngrijirea persoanei cu handicap^,

-r prevederile art. 14 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sensul prevederilor ari 25 alin. (4) din lege, în cazul în care instanța judecătorească numește ca tutore autoritatea administrației publice locale, această are obligația de ă desemnă o persoană său o comisie din ttparaiui de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuții în domeniu, care să ducă la îndeplinire hotărârea instanței judecătorești ‘j

-    Sentința Civilă nr 14014/13.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 3, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1886/23.05.2018 a Tribunalului București.

Propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 desemnarea Comisie de Tutela din Cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 14014/13.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 3 definitivă prin Decizia Civila nr. 1886/23.05.2018 a Tribunalului București.


f CodECLI ECLI:RO:JP$3B:2Q17:0O1,0Î4014    = '

Dosar nr. 23163/301/2017

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI SECȚIACIVJLĂ

Sentința civilă nr. 14014 Ședința publică din data de 13.12.2017

Instanța constituită din:

Președinte - GEORGETA COMAN

Grefier - ALEXANDRA4ULIANA ADOCHIȚEI

Pe rol se află soluționarea acțiunii civile formulate de petenta NIȚĂ OTELIA, în contradictoriu cu intimata GUȚU DANIELA, cu participarea Autorității Tutelare din cadrul Primăriei Sectorului 3 București, având ca obiect „ înlocuire tutore”

La apelul nominal făcut în ședință publică, la prima strigare, s-au prezentat petenta, personal și asistată de avocat cu împuternicire avocațială la dosar, și intimata Guțu Daniela, reprezentată de petenta, lipsind Autoritatea Tutelară Sector 3 șiintimata Consiliul Local Sector 3.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședința, după care,

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanța declară cercetarea procesului încheiată, în baza art. 244 alin. l C.proc.civ..    .

în baza art. 392 C.proc.civ., instanța deschide dezbaterile șî acordă părților cuvântul pe fondul cauzei.

Petenta, prim avocat, solicită admiterea cererii în condițiile în care petenta nu mai poate exercita atribuțiile de tutore al interzisului judecătoresc, având multe probleme de sănătate, vârsta de pește 60 de ani, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 120 alin.2 îit a și b din Codul Civil, ărt 121 Cod Civil și art. 173 Cod Civil, petenta fiind tutore al intimatei de 12 ani. Solicită înlocuirea tutorelui în temeiul art. 25 alin. 4 din Legea 448/2006 eu Cpnș3j^X<^4ecțbr.3#4n condițiile în care intimata nu âfe alte rude în viață, neexistând o altă persoană care sa preia tutela.

Instanța rămâne în pronunțare.

Deliberând asupra acțiunii civile de față, instanța constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București la data de 20.09.2017, sub nr. 23163/301/2017, petenta NIȚĂ OTELIA în contradictoriu cu intimata GUTU DANIELA și AUTORITATEA TUTELARĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 3 BUCUREȘTI a solicitat înlocuirea tutorelui interzisei Guțu Daniela.

în motivare, petenta a arătat că prin sentința civilă nr. 285/14.01.2005 a Judecătoriei Sectorului 3 București bolnava psihic Gutu Daniela a fost pusă sub interdicție, iar prin dispoziția nr. 4912 din 11,05.2005 a Primăriei Sectorului 3 București Serviciul de Autoritate Tutelarăs-a dispus instituirea tutelei interzisei, numindu-se în calitate de tutore Niță Otelia.

Petenta a mai arătat ca de 12 de ani este tutorele interzisei, a exercitat obligațiile stabilite în sarcina tutorelui, însă în prezent se afla în imposibilitatea continuării tutelei interzisei, având grave probleme de sănătate. Astfel afecțiunile de care suferă, respectiv HTA II Cardiopatie Ischemică Cronică, Hipertensiune esențială, Angor de efort și Diabet Zaharat II, și vârsta de peste 62 de ani nu îi mai permit să-și îndeplinească această sarcina, continuarea exercitării atribuțiilor de tutore fiind o sarcină mult prea împovărătoare pentru ea, dat fiind ca trebuie să se îngrijească și de propria sănătate.

Petenta apreciază ca se impune înlocuirea tutorelui interzisei, fiind îndeplinite și condițiile prevăzute de art. 121 Cod Civil și 120 alin. 2 Cod Civil.

Petenta a menționat că rudele apropiate, familia interzisei Gutu Daniela sunt decedate.

in utcpt, td^ivîcț ci ivsi iiiicmcicticx pc    ±xi vuu    «cțt» ț^ț? «Hgușjpaxv a șța'<'

Cod Civil, art. ț71 Cod Civil, art. 173 alin.l Cod Civil.

în dovedire, petenta a solicitat proba eu înscrisuri, anexând cererii sale copii după cărțile de

identitate ale pagilor, sentința civilănr. 285/14.01.2005, dispoziția nr. 4912/11.05.2005, adeverința medicală, certificat de deces tată și frate interzisă.

Cererea este scutită de piața taxei definita, conform, art. 29 lit. e din OUG nr. 80/2013. în cauză a fost administrata proba cu înscrisuri și s-a dispus efectuarea unei anchete

psihosociale la domiciliul interzisei în vederea evaluării unui tutore, alt membru de familie decât petenta, raportul întocmit în acest sens fiind depus la f.24 în dosar.

Date fiind informațiile din raportul Serviciului de Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Sectorului 3 București, conform cărora nu s-a identificat o altă persoană pentru a prelua tutelă pusei sub interdicție, s-a dispus, după punerea în discuția contradictorie a părților, introducerea în cauză a Consiliului Local al Sectorului 3 București, în conformitate cu dispozițiile art 25 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 și art. 78 Cod procedura civilă.

Analizând actele și lucrările dosarului în raport de cererea formulată, instanța constată că petenta este de 12 de ani tutorele interzisei, accassta a exercitat obligațiile stabilite în sarcina tutorelui, însă în prezent se află în imposibilitatea continuării tutelei interzisei, având grave probleme de sănătate. Afecțiunile de care suferă petenta sunt HTA II Cardiopatie Ischemică Cronica, Hipertensiune esențială, Angor de efort și Diabet Zaharat H, petenta având vârsta de peste 62 de ani, aspecte care nu îi mâi permit să-și îndeplinească aceasta sarcină cum se cuvine, continuarea exercitării atribuțiilor de tutore fiind o sarcina mult prea împovărătoare pentru dat fiind că trebuie să se îngrijească și de propria sănătate.    ,. ■.

Conform art. 156 alin. 2 Cod Civil funcția tutorelui încetează prin moartea acestuia, prin îndepărtarea de la sarcina tutelei sau prin înlocuirea tutorelui.

Conform art 120 alin. 2 lit a și d Cod Civil, poate refuza continuarea tutelei cel care are vârsta de 60 de ani împliniți și cel care, din cauza bolii, a infirmități, a felului activităților desfășurate, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate, nu ar mai putea .să îndeplinească această sarcină.

Conform art. 121 Cod Civil, dacă vreuna dintre    pȚ-evăWe de art. 120 alin.

2 C.C. survine în timpul tutelei, tutorele poate cere să fie înjocuiț Cererea de înlocuire se adresează instanței de tutelă, care va hotărî de urgență. Până la soluționarea cererii sale de înlocuire, el este obligat să continue exercitarea atribuțiilor.

Astfel că, instanța, reținând că petenta are probleme de sănătate și vârsta de peste 62 de ani, în temeiul art 156 alin. 2 și art. art. 25 alin. 4 din Legea 448/2006, va admite cererea și va numi ca tutoreîl locul petentei pe Consiliul Local Sector 3, care va avea drepturile și îndatoririle prevăzute de art. 170U12-163,172-177 C.Q.

Hotărârea se va comunica în scris noului tutore și șe va afișa la sediul instanței, conform . art. 182 alin. 3 Cod Civil.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII.

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulata de petenta NIȚĂ OTELIA - CNP: -    ‘    , cu domiciliul

în București, str. ^ •    •    '    sector 3, în contradictoriu cu

intimații GUȚU DANIELA — CNP 1    ~    , cu același domiciliu, reprezentata de petenta,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr.l9Ț secțor 3 și Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Sectorului 3 București, cu sediul în București, Calea Dudești nr,191, sector 3.

Numește tutore al intimatei Guțu Daniela pe Consiliul Local Sector 3 în locul petentei Niță Otelia, CLS 3 urmând a avea drepturile și îndatoririle prevăzute de art. 170, 112-163, 172-177 C.C,.

Hotărârea se comunică în scris noului tutore și se afișează la sediul instanței și la Primăria Sectorului 3.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, eu depunerea cererii de apel la

Pronunțată în ședință publică, azi, 13.12.2017.

GEORGETA COMAN


ALEXANDRA-IULI ANA ADOCHIȚEI

Red. Thred. G.C7AJ.A/ 11.0.1 2018 Z 6 Ex.Portaî > Tribunalul BUCUREȘTI > Informații dosar Informații dosar

Informații generate

Părți

Ședinfe

Căi atac

Citare prin publicitate

Informații generale

Nr. unic (nr. format    23163/301/2017

vechi):

Data înregistrării    13.02,2018

Data ultimei modificări: 13,06.2018

Secție:    Secția a-V-a Civilă

Materie:    Minori șl fomiîie

Obiect:    '    tutelă înlocuire tutelă

Stadiu procesual:    Apel

Părți

Hume

Calitate parte

NITAOTEflA

Intimat Reclamant

GUTU DANIELA

Intimat Pârât

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Apelant Autoritate tutelară

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Apelant Pârât

Ședințe

23.05.2018

Ora estimata: 08:30

Complet: Minori și Familie Apel CC 3

Tip soluție: Nefondat

Soluția pe scurt: Respinge apelul,ca nefondat Definitivă. Pronunțată în ședință pubiică, azi 23.05.2018. Document: Hotărâre 1886/2018 23.05.2018

Căi atac

Dată declarare    Parte declarantă    Cale de atac

29/01/2018    CONSILIUL LOCAL SECTOR 3, PRIMĂRIA SECTORULUI 3,    Apel

>f2

>f2


Citare prin publicitate


Nu există informații.


6/14/2018,10:14 AM
SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.pdmaî'se^.ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04


e<mail tutelara @ prima rle3.r0

Nr. 109684/14.06.2018

CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect:.

1) Hotărâre privind desemnarea Comisie de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 14014/13.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 3 definitivă prin Decizia Civilă nr. 1886/23.05.2018 a Tribunalului București.

5

Anexat vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Autoritate Tutelară Proiectul de hotărâre

Documentele care au stat la baza întocmirii proiectului

ȘEF SERVICIU,

mugur\marin

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1