Hotărârea nr. 232/2018

HCLS3 nr. 232 din 18.06.2018 priv schimb destin imob–construct aflata in risc seismic, situata in str Dristorului nr. 102, S3, care apartine Grad nr.239, corp A, in ved demolarii acestuia


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației imobilului - construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, Sector 3, care aparține

Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării acestuia

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 395/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința extraordinară, azi 18.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 109473/CP/13.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 109399/13.06.2018 al Direcției învățământ-

A

Serviciul Administrare Unități învățământ;

-    Copia procesului-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Grădiniței nr. 239 din data de 31.05.2018;

-    Hotărârea nr. 88/31.05.2018 a Consiliului de Administrație al Grădiniței

nr. 239;

-    Expertiza tehnică a clădirii - Proiect 8003/2015 ~ 547 A;

-    Acordul Consiliului de Administrație al ISMB nr. 16531/04.06.2018 privind schimbarea destinației imobilului din strada Dristorului nr. 102, corp A;

-    Adresa nr. 109405/13.06.2018 a Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unități învățământ;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 alin. (1), art. 61 alin. (2) și art. 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

-    Art. 7 și art. 8 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, aprobată prin OMENCS nr. 5819/2016.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea destinației imobilului - construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, Sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării acestuia, urmând ca ulterior să se edifice o nouă clădire care să deservească Grădinița nr. 239.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obținerea avizului Ministerului Educației Naționale privind schimbarea destinației.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.CONTRASE SEC MARIUS

co

2 3XJ

FtOSEWr

NR. 232 DIN 18.06.2018

PRIMARA ÎH|

1X3 SECTORULUI <

aucu r Eș-n^JJI


CASiNET PRIMAR


Câba Dudeșî; nr, iși, sector î, 031084 București

www.prim2rie3.ro

feisfoî (004 02A 318 03 23 - 28 tex {004 O2"î) 318 03 04 e-msl câbloeîpHrn^r-gipHmariej.FO


SECTOR 3


Nr.....EXPUNERE MOTIVE


Data.


la proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului - construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării acestuia


în urma expertizei tehnice efectuată în anul 2015 asupra imobilului - construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, s-a constatat că acesta prezintă un grad de risc seismic ridicat, făcându-l impropriu desfășurării unor activități educaționale; raportul de expertiză tehnică (E.T.) recomandând consolidarea sau demolarea imobilului din strada Dristorului nr. 102, cu mențiunea că lucrările de consolidare a clădirilor existente conduc la costuri mai ridicate decât costurile de demolare și realizare a unei construcții noi, la o durată mai mare de realizare, la tehnologii complexe și la un disconfort ridicat pe toată durata de realizare a lucrărilor, relocarea ocupanților fiind obligatorie.

Având în vedere prevederile art. 7 din Procedura de elaborare a Avizului Conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, aprobată prin. QMENCS nr. 5819/2016, Consiliul de Administrație al Grădiniței nr. 239, întrunit în ședința din data de 31.05.2018, prin Hotărârea nr. 88/31.05.2018, propune demolarea imobilului din strada Dristorului nr. 102, acest lucru putând fi realizat numai după schimbarea destinației.

Ulterior, în baza prevederilor art. 8 din Procedura mai sus menționată, se va edifica o nouă clădire care să deservească Grădinița nr. 239.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA ÎNVĂȚAM ANT

J    »

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,

030328 București www.primarie3.r0

telefon (004021) 326 04 27 e-mail invatamant@primarie3.r0

Raport de specialitate

la hotărârea privind schimbarea destinației imobilului - construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239,

corp A, în vederea demolării acestuia

în urma expertizei tehnice efectuată în anul 2015 asupra imobilului mai sus menționat, s-a constatat că acesta prezintă un grad de risc seismic ridicat, făcându-1 impropriu desfășurării unor activități educaționale; raportul de expertiză tehnică (E.T.) recomandând consolidarea sau demolarea imobilului din strada Dristorului nr. 102, cu mențiunea că lucrările de consolidare a clădirilor existente conduc la costuri mai ridicate decât costurile de demolare și realizare a unei construcții noi, la o durată mai mare de realizare, la tehnologii complexe și la un disconfort ridicat pe toată durata de realizare a lucrărilor, relocarea ocupanților fiind obligatorie.

Ca urmare, s-au efectuat demersuri pentru obținerea unui alt spațiu pentru desfășurarea de activități educaționale și cu ajutorul Consiliului Local al Sectorului 3, s-a obținut și amenajat un spațiu optim pentru desfășurarea unor activității de învățământ în cadrul imobilului C4 (clădire P+2), aparținând Colegiului Tehnic Mihai Bravu, aflat în șoseaua Mihai Bravu nr. 428 , sector 3.

Corpul de clădire pus la dispoziția Grădiniței nr. 239 este spațios, bine compartimentat, cu săli de clasă suficiente numeric pentru preluarea numărului de grupe de elevi ai Grădiniței nr. 239, care în ultimii ani s-a dublat.

Pentru spațiul cedat Grădiniței nr. 239 în vederea desfășurării de activități educaționale, între Colegiul Tehnic Mihai Bravu și Grădinița nr. 239, începând cu data de 1 septembrie 2016 s-a încheiat im contract de comodat pe o perioadă de 5 ani.

Având în vedere prevederile art. 7 din Procedura de elaborare a Avizului Conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, aprobată prin OMENCS nr. 5819/2016, Consiliul de Administrație al Grădiniței nr. 239, întrunit în ședința din data de 31.05.2018, prin Hotărârea nr. 88/31.05.2018, propune demolarea imobilului din strada Dristorului nr. 102.

Ulterior, în baza prevederilor art. 8 din Procedura mai sus menționată, Consiliul Local al Sectorului 3 va edifică o nouă clădire care să deservească Grădinița nr. 239.

In vederea inițierii proiectului de hotărâre a Consiliului Local Sector 3, privind schimbarea destinației imobilului - construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, sector 3, în vederea demolării acesteia, anexăm următoarele documente:

1)    Adresa nr. 682/04.06.2018 de înaintare a PV al ședinței CA al Grădiniței nr. 239 din data de 31.05.2018 și a Hotărârii CAnr. 88/31.05.2018

2)    Copia Procesului Verbal din data de 31.05.2018 al ședinței CA al Grădiniței nr. 239

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

3)    Hotărârea nr. 88/31.05.2018 a Consiliului de Administrație al Grădiniței nr. 239 prin care se propune demolarea imobilului din strada Dristorului nr. 102 și construirea unui nou sediu.

4)    Expertiza tehnică a clădirii - Proiect 8003/2015 - 547 A

5)    Adresa Direcției învățământ 101201/04.06.2018, înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cunr. 16531/04.06.2018 prin care se solicită avizul ISMB.

6)    Avizul conform al ISMB nr. 16531 /04.06.2018 privind schimbarea destinației imobilului din strada Dristorului nr. 102. corp A, în vederea demolării acestuia, urmând ca ulterior să se edifice o nouă clădire care să deservească Grădinița nr. 239.

Luând în considerare prevederile: Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, respectiv:

Art. 112. - (2) Terenurile si clădirile unitarilor de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora si sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.

(3) Terenurile si clădirile în care îsi desfasoara activitatea unitățile de învățământ special de stat si centrele județene de resurse si asistenta educaționala fac parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București, si sunt în administrarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în a căror raza teritoriala îsi desfasoara activitatea, prin consiliile de administrație ale unitarilor de învățământ respective. Celelalte componente ale bazei materiale a unităților de învățământ special de stat, ale cluburilor sportive școlare, ale palatelor si cluburilor copiilor si elevilor, precum si ale centrelor județene de resurse si asistenta educaționala sunt de drept proprietatea acestora si sunt administrate de către consiliile de administrație ale acestora.

(6)    Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor si unitarilor de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritatile administrației publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului.

(7)    în situații temeinic justificate, dreptul de administrare al Ministerului Educației Naționale asupra terenurilor si clădirilor în care îsi desfasoara activitatea inspectoratele școlare județene, casele corpului didactic, centrul național de excelenta, centrele recreative si de divertisment, Palatul National al Copiilor, palatele si cluburile elevilor, cluburile sportive școlare se poate transmite si altor unitati/institutii din sistemul de învățământ, la propunerea Ministerului Educației Naționale, prin hotărâre a Guvernului.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

(8) Actele de schimbare a destinației bazei materiale efectuate cu încălcarea dispozițiilor alin. (6) sunt nule de drept.

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile privind aprobarea de către Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului - construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării acestuia, urmând ca ulterior să se edifice o nouă clădire care să deservească Grădinița nr. 239.


Șef Serviciu, Angelica daniela Radu


GRĂDINIȚĂ NR. 239 STR. DRISTORULUI NR. 102 SECTOR 3, BUCUREȘTI TEL/FAX 021 324 54 90CĂTRE,

PRIMĂRIA SECTOR 3 DIRECȚIA INVATAMANT

Prin prezenta va înaintam procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Grădiniței Nr. 239 din data de 31.05.2018 si Hotararea Consiliului de administrație prin care s-a aprobat punerea îa dispoziția Consiliului Local al sectorului 3 a spațiului situat in str. Dristorului nr. 102, Sector 3, București, cu propunere de demolare și construirea unei clădiri noi, cu grupe de antepreșcolari și preșcolari..
'duMat 3). aC 3cW < eaofoz^    (^iă/â/4

dx5    oaf $£o/?/tU/^/y_y. 2^,    (

Zoi țedLuT^f'    : Otue&xuz? kxjuJ-db ~ aMac^ui

^-ecm? 4>£elto,, ^uWlWeo,    - (W«p efifflM'ff, 5/Wb^

vorbei! rauUOu Zeuoteufo) - X’^toet^kuiA' i/pMufy; r&QUf-fj-/ ’rpb&ttîi -ju^ke^eu^ctuf' C&uujMJroJ&&

A6«eu^ uWrbo/r fîotc^u ^oh^bu/iu QjLQ^tlBO/ fi$e oî tbe uWafeaWi.'

 Qx'ftc/ftjten oiAuĂT ^4btqz li) whtot eJau^'^M?

/U-fexite feF ■Â&ffrtte /o2._, <V    cfc &o#^AufA# <u iium’uoi'

dixSdUx-t 'D taJtfi .<-«' Aui-t&V^e (^M&Ui^jJot w> 23^,

■& Aywue & tfe^"    <$? gj    a^tchd' $ oexotu? uif fafe ■

1'-oa |XjeAecfei^ (kuc&aitu WwfWt,

ft^AujJuXsAjcd^’e cUo^ko! ii)WLk&^cdve^ QtA^Pc^5';

jț6$ JSfbu^~ Je yxeXtew' /țeufov piUWuefy obs-fcșjfo

(W&Uu1 to/a oteo^w    dfa-iMs&z M-^aico-

-b^SvjJ 4mjrf<foJeo JmoflkA^eo em ^itof' iwUyetoUf^? CMeV cte uEjJOfW «X CgX$* -&x    2&, f^uuziu &x Wty

'tsduod) ful bJdmfeotoîoP X ^tuft'ixo UT ^wu'wuxu^ (^dMfcî

UM'2-39-    f î „

^aAeuxewwx fQ & &t£ettc    tor Wxtcd£b? £

4^jJjxfcpo    wmh. 0W^fuM> bîZc^ UUxb

ele (WwKxr ci^xte^Ve fofteaibu M/tfuob ;


'iSvexi oUwbu «bcjudw^ l£î i/ecW&o eJeuieZkM? Juwwî W. /02 ; W bty-Ct ^-3 chb 0£ lVi, S?^ fo/£,


—    2ruc/{oVee^

/'^XuGlt^’ Va

—    &Jurrwi>aeAQ iuw wt ghSb^^’ âu^Hwy^e afe    ■'

ty aktxexifiDc^ Care h£$jwwp 'WeW^s feuuxtu’/t^. >    i


ILUJOLUIUJbjifoîf’ ok ^<ohoi^>

uw r~(Q qjjcW^^

utuceotuu^'cuâ0 M fe q^jw?

i&t/u/    - \ZtxJw^-


(L.A~,


Wpu

ifovu UsmJvuăuj ^eaucxA ffî&tujInspectoratul Școlar al ] j) Municipiului București românia

GRĂDINIȚA NR. 239 Str. Dristorului nr. 102, Sector 3, București Tel/Fax 021 324 54 90, E-mail gradinitanr239@yahoo.com

HOTĂRÂREA HR. 88/31.05.2018

Consiliul de administrație al Grădiniței nr. 239, sector 3, constituit prin Decizia nr. 71 /07 „09.2017, întrunit în ședința din data de 31.05.2018, în conformitate cu prevederile Art. 7 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor si unităților de invatamant p re universitar de stat, precum si condițiile necesare acordării acestuia, aprobată prin OMENCS nr. 5.819/2016, a hotărât următoarele:

1.    Spațiul situat în str. Dristorului nr. 102, sector 3, București, care în urma expertizei tehnice a fost clasificat cu grad seismic 1, se propune pentru demolare, cu respectarea Art. 7 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor si unităților de invatamant preuniversitar de stat

2.    Solicitarea construirii unui nou sediu ai Grădiniței nr. 239 din str. Dristorului nr. 102, sector 3, București

3.    Directorul unității va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, conform prevederilor legale în vigoare.


Membrii:

Burghelea Mădălina Neagu Elena Dumitru Laurențiu

Sîmion Vasilica

Fleancu Florin

Radu ConstantinCCRTjBairtrupp


S.C. TAHOMA BAUTRUPP S.R.L.

Adresa: Bd-ul Gloriei, Nr. 79A, sector 1, București R.C. J40/13479/2012 CUI: RO30917324 Tel: 0743996670; Fax: 0318149775 ofî! ce@ta homa-batrupp.roPROIECT BUCUREȘTI BUILDING SOLUTIONS

S.C. PROIECT BUCUREȘTI BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: Calea Floreasca, nr. 246C, el. 9, cam 8, sector 1, București 014476

Nr. înreg. la Reg. Comerțului: J40/3971/2014

Cod fiscal: RO 33000988

Tel: 037 206 91 00 Fax; 021 312 95 04

offîce@pbbs.ro http://www.pb.ro


EXPERTIZA TEHNICA (E.T.)

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 3

Proiectant elaborator:

ASOCIEREA:

S.C. TAHOMA BAUTRUPP S.R.L. si

S.C. PROIECT BUCUREȘTI BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

Titlul proiectului:


Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Grădiniță nr. 239 - Corp A

Adresa imobil:

Str. Dristor nr.102

Numărul proiectului:

8003

Data:

2015

Expertiza nr.: 547 A

LISTA SI SEMNATURILE PROIECT ANTILOR:

Proiectant: ASOCIEREA:

S. C. TAHOMA BAUTRUPP S.R.L.

S. C. PROIECT BUCUREȘTI BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

Numele si prenumele


Partea de proiect pentru care răspunde


Semnătură


Homeag Cătălin Mihaiarh. Teodora Babata

ing. Gabrie! Niculescu


Sef de proiect complex

Elaborator expertiza tehnica


Adresa: Str. Dristor, nr. 102    ____ Grădiniță nr. 239 - Corp A    Nr.crt 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Nr.froie«±M037_’..L'Z    "    ~ ........    EXPERflZA TEHNICA (E.T?)

Pagina 3 din 39

Proiect nr: 8003

Faza: EXPERTIZA TEHNICA

Data: 2015

BORDEROU


CmPIESE SCRISE

Nr. crt.

Titlu

Indicativ

1.

Lista cu Semnaturi

2.

Borderou

3.

Memoriu de expertiza tehnica calitativa in vederea consolidării

4.

Releveu foto

5.

Memoriu Justificativ

6.

Fisa tehnica a imobilului

x?->; r t h


BORDEROU

PIESE DESENATE

Nr. crt.

Titlu    •

Indicativ

1.

Pian de situație si plan de încadrare in zona CORP A    ,

>01 -x

2.

Pian subsol - situația existenta (releveu) CORP A    X

3.

Pian parter - situația existenta (releveu) CORP A    L

Â03

4.

Plan etaj - situația existenta (releveu) CORP A

A04

5.

Plan șarpanta - situația existenta (reieveu) CORP A

A05

6.

Secțiune transversala A-A' - situația existenta (releveu) CORP A

A06

7.

Secțiune longitudinala B-B’ - situația existenta (refeveu) CORP A

A07

8.

Fațada principala - situația existenta (releveu) CORP A

Ă08

9.

Fațada posterioara - situația existenta (releveu) CORP A

A09

10.

Fațada lateral dreapta - situația existenta (releveu) CORP A

A10

11.

Fațada lateral stanga - situația existenta (releveu) CORP A

A11

12.

Plan cofraj planseu peste subsol, sc. 1:100 - Corp A - releveu

R01

13.

Plan cofraj planseu peste parter, sc. 1:100 - Corp A - releveu

R02

14.

Plan cofraj planseu peste etaj 1, sc. 1:100 - Corp A - releveu

R03

15.

Plan propunere consolidare parter, sc. 1:100-Corp A-varianta maximala

R04

16.

Plan propunere consolidare etaj, sc. 1:100 - Corp A - varianta maximala

R05

Proiect nr: 8003

Faza: EXPERTIZA TEHNICA

Data: 2015

MEMORIU TEHNIC DE EXPERTIZA

1. Conținutul raportului de evaluare seismica    \    /

Raportul de evaluare seismica este alcătuit din următoarele    v

a, Memoriul tehnic, ce cuprinde:

2.    - motivul efectuării expertizei    -

3.    - baza normativa pentru întocmirea expertizei

4.    - documentația tehnica avuta la dispoziție de expert

5.    - descrierea amplasamentului

6.    - descrierea construcției

6.1.    » din punct de vedere architectural

6.2.    - din punct de vedere structural

6.3.    - din punct de vedere al instalațiilor

7.    - încadrarea construcției

8.    - colectarea informațiilor pentru evaluarea structurala

8.1.    - informații generale si istoric

8.1.1.    - documentație tehnica de proiectare si execuție

a construcției

8.1.2.    - reglementari tehnice in vigoare la data

realizării construcției

8.1.3.    - investigații pe teren

8.2.    - informații inițiale necesare

8.3.    - niveluri de cunoaștere

8.3.1    - definirea nivelurilor de cunoaștere

8.3.2    - KL1- cunoaștere limitata

8.4.    - identificarea nivelului de cunoaștere. Definiții

8.4.1-geometria

8.4.1.1.    -planurile generale ale construcției

8.4.1.2.    -planurile de detaliu ale construcției

8.4.1.3.    -examinarea vizuala

8.4.1.4.    -relevarea construcției

8.4.2.    -detaliile de execuție

8.4.2.1.    -proiectarea simulata

8.4.2.2.    -inspecția in teren limitata

8.4.3.    -materiale

8.4.3.1 -încercări nedistructive

8.4.3.2- definirea nivelului de inspecție

8.5.    - factorii de încredere si a valorilor de calcul a

rezistentelor

9. - evaluarea siguranței seismice

9.1.    - generalități

9.2.    - metodologie de evaluare

Adresa: Str. Dristor, nr. 102 __    _    _ Grădiniță nr. 239 - Corp A    Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Nr. Proiect; 8003


____________EXPERTiZA TEHNICA (E.T.)

9.3.    - eva/uarea calitativa

9.3.1.    - obiectul evaluării calitative

9.3.2.    - lista de condiții pe care trebuie sa le

îndeplinească structura in cazul aplicării metodologiei de nivel 1 (MN1)

9.3.2.1.    - condiții privind configurația structurii

9.3.2.2.    - condiții privind interacțiunile structurii 9.3.2.3 - condiții privind alcătuirea elementelor

structurale

9.3.2.4.    - condiții referitoare la plansee

9.3.2.5.    - determinarea gradului de alcătuire

seismica (R1)

9.3.3.    - evaluarea stării de degradare a elementelor

structurale

9.3.3.1.    - degradări produse de acțiunea cutremurului

9.3.3.2.    - degradări produse de încărcările verticale

9.3.3.3.    - degradări produse de incarcarea cu

deformatii

9.3.3.4.    - degradări produse de o execuție defectuoasa

9.3.3.5.    - degradări produse de factori de mediu

9.3.3.6.    - determinarea gradului de afectare

structurala (R2)

9.4.    - evaluarea prin calcul

9.4.1.- materiale utilizate

9.4.2- acțiunea seismica si combinațiile de încărcare

9.4.3.    - modelarea structurii

9.4.4.    - metodele de calcul (LF)

9.4.5.    - stabilirea forței tăietoare de baza

9.4.6.    - valoarea medie a eforturilor unitare tangențiale

9.4.7.    - valori admisibile ale eforturilor unitare medii

9.4.8.    - determinarea gradului de asigurare structurala

seismica- R3

10.    - evaluarea finala si formularea concluziilor

10.1.    - stabilirea clasei de risc a construcției

10.2.    - încadrarea construcției in clase de risc seismic

11.    - componente nestructurale(CNS)

11.1.    ~ obiectivele evaluării seismice

11.2.    - încadrarea CNS in categorii de vulnerabilitate

12.    - evaluarea seismica a clădirii bazata pe performanta

12.1.    - obiective de performanta

12.2.    - nivelul hazardului seismic

12.3.    - selectarea obiectivului de performanta

12.4.    - caracterizarea nivelurilor de performanta

13.    - stabilirea soluțiilor de intervenție

13.1.    - criterii pentru alegerea soluțiilor de intervenție

13.2.    - opțiuni pentru strategia de intervenție

13.3.    - scopul lucrărilor pentru reducerea riscului seismic

13.3.1.    - scopul intervențiilor de reparație

13.3.2.    - scopul intervențiilor de consolidare

13.4.    - variantele de consolidare propuse

Adresa: Str. Dristor, nr. 102    Grădiniță nr. 239 - Corp A _    Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare


Nr. Proiect: 8003

14.    - recomandare

14.1.    - recomandări cu caracter general

14.2.    - recomandări privind protecția muncii

15.    - urmărirea comportării în exploatare

16.    - concluzii

17.    - releveu foto

b. copie după actul de atestare a inginerului expert

2. Motivul efectuării expertizei

Prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinței nr. 704 din 9.09.2009 s-a aprobat reglementarea tehnica “Cod de proiectare seismica-Partea lîî-a- Prevederi pentru evaluarea seismica a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008”, care a intrat în vigoare la data de 01.01.2010. Acest cod se aplica la evaluarea seismica a clădirilor existente, care se efectuează in baza contractelor de expertizare tehnica incheiate după data intrării in vigoare a ordinului 704.

Necesitatea elaborării expertizei tehnice a clădirii in care isi desfasoara activitatea Grădiniță nr. 239 - corp A - situat in str. Dristor nr. 102, sector 3, București, a fost dictata de prevederile Codului P 100-3/2008, care menționează preocuparea sistematica a tuturor deținătorilor de clădiri privind evaluarea nivelurilor de performanta al clădirilor existente în vederea reducerii riscului seismic (nivelul de performanta de limitarea degradărilor, nivelul de performanta siguranța vieții si nivelul de performanta prevenire a prăbușirii)', OG nr. 20 /1994 cu modificarea si completarea din 2007 privind masuri pentru reducerea riscului seismic; HG nr. 925/ 1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica si Legea nr. 10 / 1995 legea calitatii în construcții cu modificările si completările din HG nr. 498 / 2001 si Legea nr. 506 / 04.05.2007.

Expertiza tehnica are ca scop verificarea condițiilor de rezistenta structurala, evaluarea nivelurilor de performanta, stabilirea indicatorilor R, încadrarea în clasa de risc seismic si propunerea de intervenție pentru asigurarea unui nivel de protecție antiseismica adecvat, acceptabil din punct de vedere al riscurilor sociale si economice.

Pe baza rezultatelor evaluării calitative si a evaluării prin calcul se stabilește vulnerabilitatea construcției în ansamblu sî a pârtilor acesteia, în raport cu cutremurul de proiectare si clasa de importanta-expunere la cutremur, respectiv, riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra construcției analizate.

3.Baza normativa pentru întocmirea expertizei

Standardele, codurile si normativele în conformitate cu care a fost întocmită expertiza tehnica sunt:

SR 11100 /1 - 1993 Macrozonarea seismica a teritoriului României

P 100 - 1 / 2006 Cod de proiectare seismica pentru clădiri - Partea a l-a - Prevederi de proiectare pentru clădiri

P 100 - 3 / 2008 Cod de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea seismica a clădirilor existente

SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa naționala SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Acțiuni asupra construcțiilor. Greutati specifice, greutati proprii, încărcări din exploatare pentru construcții. Anexa naționala SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. încărcări date de zapada. Anexa naționala

Adresa: Str. Dristor, nr. 102    ~    Grădiniță nr. 239 - Corp A _    Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

CR 0 / 2005 Bazele proiectării structurilor în construcții - Clasificarea si gruparea acțiunilor CR 1-1-3 / 2005 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, cu modificările si completările date prin Od. MDLPL nr. 345/19.03.2008

NP 082 / 2004 Cod de proiectare Acțiuni asupra construcțiilor date de vânt modificat cu Od. MDLPL nr. 690/10.08.2007

P 130 /1999 Normativ pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor

CR 2-1-1.1 / 2006 Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat NP 007 /1997 Cod de proiectare pentru construcții în cadre din beton armat NE 012 /1999 Cod de practic' pentru executarea lucr'rilor de beton ]i beton armat NE 012 / 1- 2007 Normativ pt producerea betonului si executarea lucrărilor de beton si beton armat si precomprimat - partea 1: Producerea betonului

NE 013 / 2002 Cod de practica pentru executarea elementelor prefabricate din beton armat

STAS 10107 / 0 - 1990 Calculul si alcătuirea elementelor din beton si beton armat STAS 10107 / 1 - 1991 Calculul si alcătuirea planseelor din beton armat STAS 10107/2 - 1991 Plansee curente din placi si grinzi din beton armat - prescripții de calcul si alcătuire

C 54 /1981 Instrucțiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul caretelor C 26 /1985 Normativ pt încercarea betonului prin metode nedistructive CR 6 / 2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

STAS 10104 /1983 Construcții de zidărie - prevederi fundam..pt. Calcul structural

STAS 10109 /1 - 1982 Lucrări de zidărie, alcătuire si date constructive

MP 007 / 1999 Metodologie de investigare a zidăriilor vechi

NP 074/2007 Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții

NP 112 / 2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa aprobat cu Od.

MTCTnr. 275/23.02.2005

STAS 6054 / 1984 Teren de fundare - Adâncimi maxime de îngheț

STAS 3300 /1 - 1985 Teren de fundare - principii generale de calcul

STAS 3300 /2 - 1985 Calculul terenului de fundare pentru fundațiile directe

NE 001/1996 - Cod de proiectare si execuție pt construcții fundate pe pământuri cu umflări si contracții mari (PUCM)

GP 014 / 1997 Ghid de proiectare pt calculul terenului de fundare la acțiuni seismice pt. fundațiile directe

STAS 1242 / 4 - 1985 Terenul de fundare - cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri

Od. MDRL nr. 596 / 2009 Lista standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificațiilor recunoscute în domeniul produselor pentru construcții Legea nr. 10 /1995 privind calitatea în construcții cu modificările si completările din HG nr. 498 / 2001 si Legea nr. 123 / 05.05.2007

HG. nr. 766 / 1997 Reglementari privitoare la asigurarea calitatii construcțiilor si urmărirea comportării în exploatare a acestora împreuna cu completările si modificările din H.G. nr. 675 / 03.07.2002

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicata în 2004, împreuna cu Normele Metodologice de Aplicare Od. MTCT nr. 1430/2005, împreuna cu OUG nr. 214/2008 pt. Modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 împreuna cu Od. MDRL nr. 119/26.02.2009 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare

OG. nr. 20 / 1994 Masuri pt. Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente republicata prin Legea nr. 195 / 2007, modificata si completata cu OG. nr. 62 / 2003 si cu OG. nr, 14/2006

Adresa: Str. Dristor, nr. 102

Grădiniță nr. 239 - Corp A

Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Nr. Proiect: 8003

EXPERTIZA TEHNICA (E.T.)

Pagina 12 din 39

OG. nr. 63 / 2001 înființarea Inspectoratului ele Stat în Construcții (ISC) aprobata prin Legea nr. 707/03.12.2001

H.G. nr. 164 / 21.08.2008 Regulament de organizare si funcționare al Inspectoratului de Stat in Construcții - ISC

HG. nr. 925 / 1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor.

4, Documentația tehnica avuta fa dispoziție de expert

Pentru întocmirea expertizei tehnice, expertul a avut la dispoziție următoarea documentație:

-    releveele de arhitectura si structura întocmite cu ocazia expertizei;

-    releveu foto clădire.

5. Date generale ale condițiilor seismice ale amplasamentului, surse potențiale de hazard

In conformitate cu P 100-1/2006 pct. 3.1(2) Hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului ag

determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referința (ÎMR) corespunzător stării limita ultime, valoare numita în continuare “accelerația terenului pentru proiectare”.

Accelerația terenului pentru proiectare, corespunzătoare zonei de hazard seismic, corespunde unui interval mediu de recurenta de referința de 100 ani. Zonarea accelerației terenului pentru proiectare ag în România, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) IMR~ 100 ani, este indicata în P 100-1/2006 fig 3.1 si folosește pentru proiectarea construcțiilor la starea limita ultima (SLU).

Activitatea seismica de pe teritoriul tarii noastre este dominata de cutremure de adâncime intermediara (subcrustrale cu adâncimi între 60-170 km) din zona Vrancea. Aceasta zona constituie o sursa activa si persistenta de cutremure. Cele mai importante seisme (magnitudine peste 6) din ultimii 200 ani, care au scuturat si Bucurestiul au fost conform prof. dr. ing. Dan Lungu din lucrarea “Hazardul seismic din sursa Vrancea” cele din: 26.10.1802 M = 7.7 (estimare data de Mârza - 1995),

23.01.1838 M = 6.7,

06.10.1908 M = 6.5,

10.11.1940 M = 7.4 (7.5 estimare data de Mârza - 1995,

07.09.1945 M = 6.5

04.03.1977 M = 7.2,

31.08.1986 M = 7.0,

30.05.1990 M = 6.7

31.05.1990 M = 6.1

Magnitudinea (M) este definita în conformitate cu Ch. Richter ca măsură obiectiva a energiei totale a cutremurului eliberata la focar, (focarul este definit ca locul de origine a alunecării sau fracturării blocurilor).

Intensitatea seismica (I) este un parametru calitativ ce tine seama de complexitatea fenomenului seismic, atât ca mișcare a terenului cât si a efectului asupra oamenilor, animalelor si construcțiilor (MSK).

Principalul focar este zona Vrancea care se afla la confluenta si sub influenta subplacii panonice (la vest), a plăcii eurasiatice (la nord est) si a subplacii moesîce (la sud est).

Prima zonare a teritoriului României se face abea în 1942 în cadrul “Instrucțiunilor Ministerului Lucrărilor Publice”, iar prima harta cu izoseîste se legiferează în anul 1952 (STAS 2923).

Adresa: Str. Dristor, nr. 102________ Grădiniță nr. 239 - Corp A    Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

____________________________ ____________EXPERTIZA TEHNICA (E.T.)

Pagina !13 din 39

Primul normativ referitor la proiectarea clădirilor în regiuni seismice a aparut în 1963 “Normativ condiționat pentru proiectarea construcțiilor civile si industriale din regiuni seismice” indicativ P13. Scara intensităților seismice MSK 64 era definita prin STAS 3684, în cadrul caruia gradele de intensitate seismica se stabileau pe baza efectelor acțiunii mișcărilor seismice asupra oamenilor si mediului înconjurător, asupra clădirilor si asupra scoarței terestre (trecerea de la scara MSK 64 la alte scări de intensități se explicita în anexa 3).

Scara de magnitudini utilizata în cataloagele Radu, Constantinescu si Mârza era scara

Gutenberg-Richter.

Mai nou scara de magnitudini promovata ca cerința de sistematizare de Programul Global de Evaluare a Hazardului Seismic în Europa (GSHAP) este scara magnitudinilor moment. In cadrul normativului P 13 / 1963 unul din parametrii, respectiv coeficientul B(T), care caracterizează compoziția spectrala a mișcării terenului corespundea efectelor date de cutremurele de suprafața, concept infirmat de cutremurele având sursa Vrancea. Cutremurul cu cele mai distrugătoare efecte asupra Bucurestiului de pana în prezent a fost cel din 04.03.1977, când în condițiile solului predominant argilos s-a înregistrat în zona de est a Bucurestiului o accelerație maxima a terenului de 0.21g. istoria accelerațiilor puternice s- a înscris într- un interval de doar 10-15 sec din totalul de peste 1 minut cât a durat înregistrarea, având caracterul particular de multisoc. După unii autori este posibil ca valoarea de 0.21 g, sa fi fost depășită în partea centrala si de nord a orașului.

La cutremurul din 30.08,1986 în București în zona de nord, a fost înregistrata o accelerație maxima a terenului de 0.17g.

Luând în considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bucurestiului.

In concluzie, în condițiile tarii noastre cu accent pe unele zone inclusiv pentru orașul București, principalul factor de risc natural îl constituie activitatea seismica cu sursa Vrancea, pentru care estimarea magnitudinii maxim credibile si rezonabile a sursei, făcută de Mârza, Kijko si Măntyniemî în anul 1991 a fost de Mmax = 7.75-7.8, cu o deviație standard de 0,20.

6. Descrierea construcției

6.1.- cf/n punct de vedere arhitectural

Grădiniță 239 - corp A - situata pe str. Dristor a fost proiectata de Institutul Proiect București in anul 1974, executata in perioada următoare si data in folosința in 1975. Grădiniță 239 este o adaptare la teren a secțiunii tip IPB - Cresa 120 de locuri pentru zona de grad seismic 7 (proiect tip 9491) cu structura realizata cu fasii de B.C.A.

Grădiniță are ca regim de inaltime subsol (parțial), parter si 1 nivel. Subsolul are destinația tehnica. Parterul si etajul I au destinația de grădiniță.

Forma in pian a tronsonului este neregulata, asemanatoare literei T, cu dimensiuni maxime de 29,60 x 13,95 m. Fiind o adaptare a unei secțiuni tip, fațada nu are elemente arhitecturale deosebite.

fnaltimea subsolului este de 3,00 m, a parterului si a celorlalte nivele de 3,00 m.

La parter s-au prevăzut încăperi pentru copii, grupuri sanitare si spalatoare pentru copii, hol, coridor, bucătărie, cămări, vestiar personal, birouri, magazii, grupuri sanitare personal. La etaj sunt incaperi destinate copiilor, grupuri sanitare si spalatoare pentru copii, hol, coridor, birouri, oficiu, cabinet medical, magazii. Circulația pe verticala se face cu ajutorul scării de beton armat intr-o rampa prefabricate. Podestele sunt realizate cu b.a monolit. Pardoselile din incaperi sunt din linoleum sau parchet iar in dependințe din ciment mozaicat sau gresie.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa izolata hidro si termic.

Adresa: Str. Dristor, nr^ 102    Grădiniță nr. 239 - Corp A    Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

_______............    _ EXPERTIZA TEHNICA (E.T.)

Pagina [14 din 39

6.2.- din punct de vedere structural

6.2.1.    Suprastructura

Pereții structurali, la corpul A, sunt alcatuiti din fisii de BCA armate de 60 cm lățime, montate pe verticala. Fisiile au un decupaj la capat (rost) in care se montează o armatura <(>8/60 cm. Fisiile sunt armate, cu doua plase (<|>4/20 cm vertical si 04/44-47 cm orizontal). Grosimea pereților interiori si exteriori este de 20 cm. Fisiile din BCA se montează pe planseu prin intermediul unui mortar de poza cu aracet de 1 cm grosime. Pereții de BCA sunt ajutati de un schelet de beton armat, reprezentat prin stilpi si grinzi din beton armat. Dimensiunile stilpilor sunt variabile si anume: 50 cm x 35 cm, 35 cm x 30 cm, 35 cm x 35 cm, 60 x 35 cm. Stilpii sunt armați cu bare verticale 016 mm si cu etrieri 0 6/20 cm. Grinzile prefabricate folosite in cadrul structurii au dimensiuni de 35 cm (27,5) x 56,5 cm sau 35 cm (18,5) x 56,5 cm. Umărul pe care reazema fisiile este de 7,5 cm. Grinzile prefabricate de fațada au dimensiunile de 35 cm x 29 cm. Planseul peste parter este realizat din fisii armate FAG de 60 cm lățime si 22,5 cm grosime, realizate din GBN 50 sau GBN 35, peste care s-a realizat o suprabetonare de 4 cm. Planseele in zona grupurilor sanitare si a culoarului central sunt monolite. Fisiile planseului reazema pe o subcentura de 29 cm inaltime si 20 cm lățime. Planseul peste etaj este realizat din placi prefabricate de 5 sau 7 cm grosime, peste care s-a prevăzut o suprabetonare de 4 cm. Suprabetonarile atit peste parter cit si peste etaj sunt armate cu rețea 04/20 cm. Rampa este preafabricata iar podestele sunt monolite, in grosime de 18 cm.

6.2.2 Infrastructura

La corpul A pereții subsolului sunt din beton armat monolit in grosime de 30 cm. Pereții sunt armați cu plasa dubla 08/20 cm vertical si 08/30 cm orizontal. Planseul peste subsol este realizat din fisii prefabricate armate de 22,5 cm grosime. In zonele umede ale parterului (grupurilor sanitare si a bucătăriei) si a culoarului planseul este monolit in    )

grosime de 10 cm. In zona adăpostului de aparare locala (ALA) planseul are grosimea de    j

30 cm.

6.2.3.    Fundatii    j

In aceasta faza nu s-au făcut sondaje la fundații si nici un studiu geotehnic. Proiectul inițial    j

prezintă fundațiile, la corpul A, sub forma de taîpi armate de 30 cm grosime așezate pe un    [

beton de egalizare. Fundațiile stilpilor din fațada, in zona fara subsol, sunt izolate realizate    j

din bloc de beton simplu si cuzinet de beton armat.    j

t-

6.3.    - din punct de vedere al instalațiilor    j

Clădirea este racordata la instalația electrica, alimentare cu apa, canalizare, gaze si    [

telefonie ale orașului. încălzirea clădirii se face cu elemente radiante.    [

(

7. încadrarea construcției

7.1.    In conformitate cu prevederile SR 11100/1-1993

In conformitate cu SR 11100 / 1 - 1993 Zonarea seismica a teritoriului României,    j

amplasamentul se gaseste in zona de intensitate seismica “81“ (caracterizata de scara de intensitate MSK cu perioada medie de revenire de 50 ani).

jj

t

î

Adresa: Str. Dristor, nr. 102

Grădiniță nr. 239 - Corp A

Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Nr. Proiect: 8003

EXPERTIZA TEHNICA (E.T.)

Pagina 4$ din 39

7.2.    //? conformitate cu prevederi te codului P100-/2006

în funcție de Codul de proiectare seismica pentru clădiri P 100 / 1- 2006 încadrarea este următoarea:

*    având în vedere ca cele doua clădiri au destinația de grădiniță, construcțiile sunt încadrate in clasa a ÎI- a de importanta si expunere Ia cutremur, in categoria clădirilor a căror rezistenta seismica este importanta sub aspectul consecințelor asociate cu prăbușirea sau avarierea grava, la care factorul de importanta este yi = 1,2 (conf. tab. 4.2);

*    accelerația de vârf a terenului pentru proiectare (PGA pentru amplasamentul dat) este ag=0.24g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta de 100 ani;

*    perioadele de control (colt) ale spectrului de răspuns, specifice amplasamentului sunt: Tb = 0.16 s; Tc = 1.60 s; Td = 2.00 s;

*    factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura este p = po = 2.75 pentru Tb < T < Tc .

7.3.    In conformitate cu prevederile NP 074/2007

Din punct de vedere geotehnic în conformitate cu NP 074 / 2007, ținând cont de stratificatia prezentata in studiul geotehnic întocmit, terenul pe care se găsesc clădirile ( poate fi încadrat in categoria geotehnica 2 cu risc geotehnic moderat.

74. In conformitate cu prevederile HG 766/1997

In conformitate cu HG nr.766 din 21.11.1997, prin care s-au aprobat unele regulamente privind calitatea in construcții si stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor, clădirea cu destinația de grădiniță face parte din categoria de importanta C (construcție de importanta normala).

7.5.    In conformitate cu prevederile GR 1-1-3-3005 si NP 084-2004

Din punct de vedere ai solicitărilor climatice in conformitate cu CR 1-1-3-2005 “Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, amplasamentul prezintă o încărcare caracteristica de 200 kg/m2 pentru intervalul mediu de recurenta de 50 ani, iar din punct de vedere al NP 084 - 2004 Cod de proiectare - acțiuni asupra construcțiilor date de vânt, amplasamentul este caracterizat de viteze ale vântului (mediate pe 1 minut la înălțimea de 10 m) de 28 m/s pentru IMR-50 ani, si de o presiune de referința de 0.50 kPa (mediate ( pe 10 minute la inaltimea de10 m) pentru IMR=50 ani.

7.6.    In conformitate cu prevederile P 118-99

Conform “Normativului de siguranța la foc a construcțiilor” indicativ P 118-99, construcțiile existente avand destinația de grădiniță, are riscul de incendiu “mic“ pentru toate încăperile.

Conform tabelului 2.1.9 din P118-99 clădirile au gradul Ef de rezistenta la foc.

8.Colectarea informațiilor pentru evaluarea structurala

Evaluarea seismica a clădirilor existente urmărește sa stabilească daca aceasta satisfac cu un grad adecvat de siguranța cerințele fundamentale (nivelurile de performanta) avute in vedere la proiectarea construcțiilor noi, conform P 100-1/2006.

Evaluarea acțiunii seismice se face:

• Pentru structuri, conform prevederilor capitolului 3 si Anexei A din P 100-1/2006;

Adresa: Str. Dristor, nr. 102    ___ Grădiniță nr. 239 - Corp A    Nr.crt.27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

• Pentru componente nestructurale, conform capitolului 10 din P 100-1/2006.

Valorile factorilor de comportare q se aleg pe baza indicațiilor date în codul P 100-3/2008, corespunzător tipului de metodologie de evaluare utilizat.

Evaluarea seismica a structurii si a CNS (componentelor nestructurale) din clădire a constat dintr-un ansamblu de operații care trebuie sa stabilească vulnerabilitatea acestora in raport cu cutremurele caracteristice amplasamentului. In mod concret evaluarea stabilește măsură in care o clădire îndeplinește cerințele de performanta asociate acțiunii seismice considerate în stările limita precizate.

Evaluarea a fost precedată de colectarea informațiilor referitoare ia geometria structurii, calitatea detaliilor constructive si calitatea materialelor utilizate in construcție .

Codul P100-3/2008 urmărește evaluarea clădirilor individuale, pentru a decide necesitatea intervenției structurale si masurile de consolidare care se impun pentru o anumita construcție.

Acțiunea de evaluare a fost in mod necesar, precedată de culegerea informațiilor necesare in acest scop vizând calitatea concepției de realizare a construcției si a proiectului pe baza caruia s-au construit clădirile, calitatea execuției si a materialelor puse in opera si starea de afectare fizica a construcțiilor.

8.1.- Informații generale si istoric

in vederea evaluării rezistentei ia cutremur a construcției in cauza, colectarea datelor necesare s-a obtinut din surse cum sunt:

documentația tehnica de proiectare si de execuție a construcției examinate (inclusiv documentele referitoare la eventualele intervenții pe durata exploatării); Beneficiarul nu a putut pune la dispoziția expertului planurile inițiale ale clădirii, date legate de perioada de execuție a acesteia si informații privind comportarea clădirii la seismele suportate si daca structura a suferit intervenții in timp.

8.1.2- reglementările tehnice in vigoare la data realizării construcției;

După parerea expertului , prin comparație cu clădiri similare, clădirea - corp A - a fost executata in perioada 1973-74. Structura executata in aceasta perioada este proiectata in conformitate cu prescripțiile in vigoare la acea data, din care citam următoarele:

-    P 13-70 - “Normativ pentru proiectarea construcțiilor civile si industriale din regiuni seismice”;

-    STASS 8879/1-1973, Macrozonarea seismica a României;

-    STASS 9165/1972- Principii generale de proiectare a construcțiilor in zone seismice. Corpul B a fost executat intr-o perioada in care construcțiile erau dimensionate numai la sarcini gravitaționale.

8.1.3.-investigații pe teren;

Expertul a comparat planurile găsite (planuri de cofraj) cu situația existenta în teren.

8.2.- informații inițiale necesare.

Informațiile necesare pentru evaluarea structurala trebuie sa permită:

(a)    Identificarea sistemului structural: din planuri si constatare vizuala sistemul structural este alcătuit din fasii verticale de b.c.a -GBN35 ;

(b)    Identificarea tipuEui de fundații ale clădirii : in lipsa unor sondaje, funcție de perioada de execuție a clădirii, fundațiile au fost apreciate ca fiind din beton armat, continue si izolate;

(c)    Identificarea condițiilor de teren: s-a făcut cu ajutorul studiului geotehnic ;

(d)    Stabilirea dimensiunilor generale si a alcătuirii secțiunilor elementelor structurale, precum si a proprietăților mecanice ale materialelor constituente.

Dimensiunile clădirii au fost preluate din releveul arhitectural întocmit

Adreșa^Ștr. Dristor, nr. 102 _    ___ Grădiniță nr. 239 - Corp A _    _____Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

(e)    Identificarea eventualelor defecte de calitate a materialelor si/sau deficiente de alcătuire a elementelor, inclusiv ale fundațiilor. Identificarea s-a făcut vizual.

(f)    Precizarea procedurii de stabilire a forțelor seismice de proiectare si a criteriilor de proiectare seismica utilizate Ea proiectarea inițiala.

In anul 1974, întocmirea proiectului a avut in vedere “Normativul pentru proiectarea construcțiilor civile si industriale din regiuni seismice” indicativ P 13-70 ;

(g)    Descrierea modului de utilizare a clădirii pe durata de exploatare, stabilirea modului de utilizare planificat al acesteia si precizarea clasei de importanta si de expunere la cutremur, conform P 100-1/2006, 4.4.5. Clădirea are destinația de grădiniță. Pe viitor beneficiarul dorește păstrarea acestei funcțiunii.In aceasta situație clădirea a fost încadrata in clasa ll-a de importanta si expunere la cutremur.

(h)    Reevaluarea acțiunilor aplicate construcției, ținând cont de utilizarea clădirii. Nu este necesara, in ambele cazuri, avand destinație de grădiniță.

(i)    identificarea naturii si a ampiorii degradărilor structurale si a eventualelor lucrări de remediere - consolidare executate anterior. Expertul a făcut un releveu foto a degradărilor.

8.3.    - niveluri de cunoaștere

8.3.1    - definirea nivelurilor de cunoaștere

în vederea selectării metodei de calcul si a valorilor potrivite ale factorilor de încredere, se definesc următoarele niveluri de cunoaștere:    (

KL1: Cunoaștere limitata

KL2: Cunoaștere normala    ™

KL3: Cunoaștere completa

8.3.2- KL1- cunoaștere limitata

Factorii considerați în stabilirea nivelului de cunoaștere sunt:

(i)    Geometria structurii- dintr-un releveu complet al clădirii

(ii)    Alcătuirea elementelor structurale si nestructurale - s-a făcut pe baza proiectării simulate in acord cu practica la data realizării construcției si pe baza unei inspecții in teren limitate.

(iii)    Materialele utilizate în structura si CNȘ, respectiv proprietățile mecanice ale materialelor s-a făcut pe baza unor teste in teren limitate .

Nivelul de cunoaștere realizat determina metoda de calcul permisa si valorile factorilor de încredere (CF).

8.4.    - identificarea nivelului de cunoastere-definitii

8.4.1 -geometria    z

8.4.1.1.    -planurile generale ale construcției

Planurile generale ale construcției sunt acele documente care descriu geometria structurii si permit identificarea componentelor structurale si a dimensiunilor acestora, precum si a sistemului structural pentru preluarea acțiunilor verticale si laterale. Beneficiarul nu a putut pune la dispoziția expertului planurile de cofraj ale clădirii, acestea urmând a se elabora in cadrul expertizei.

8.4.1.2.    -planurile de detaliu ale construcției

Beneficiarul nu a putut pune la dispoziția expertului planurile de detaliu ale construcției.

8.4.1.3.    -examinarea vizuala

Expertul a examinat vizual clădirea facand comparație intre releveul arhitectural întocmit si situația existenta pe teren.

8.4.1.4.    -relevarea construcției

Expertul a avut la dispoziție releveul arhitectural si structural al clădirii, întocmit cu ocazia expertizei.

Adresa: Str. Dristor, nr. 102

Grădiniță nr. 239 - Corp A

Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Nr. Proiect: 8003

EXPERTIZA TEHNICA (E.T.)

Pagina [Î8 din 39

8.4.2. -detaliile de execuție

8.4.2.1. -proiectarea simulata

Proiectarea simulata reprezintă un procedeu care furnizează cantitatea si poziția armaturilor longitudinale si transversale în elementele care participa la preluarea încărcărilor verticale si orizontale. Proiectarea se bazeaza pe documentele normative si practica din perioada realizării clădirii. Fiind vorba despre o clădire care are structura alcatuita din fasii verticale din b.c.a, in lipsa unor pachometrari, s-a apreciat armarea stâlpilor si grinzilor cu practica din perioada respectiva.

8.4.3. -materiale

8.4.3.1 -încercări distructive

Pentru clădirea analizata cu structura din fasii verticale de b.c.a nu s-au făcut încercări nedistructîve pentru stabilirea clasei betonului din stâlpi si grinzi.

8.4.3.2- definirea nivelului de inspecție

Clasificarea nivelurilor de inspecție si de testare depinde de proporția elementelor structurale care sunt încercate pentru identificarea modului de detaliere, ca si de numărul încercărilor pe materiale. Cerințele minime pentru diferitele niveluri de inspecție si de încercări sunt date în tabelul 4.2. din P 100/3-2008.

Comparativ cu acest tabel nivelul de inspectare si testare a fost unul limitat.

8.5. Factorii de încredere si a valorilor de calcul a rezistentelor

Având în vedere datele colectate în vederea evaluării, se afirma ca pentru clădirea analizata nivelul de cunoaștere este KL1 - cunoaștere limitata întrucât:

-    configurația de ansamblu a structurii si dimensiunile elementelor structurale sunt cunoscute din relevee;

-    nu s-a dispus de alcătuirea de detaliu (nu s-a dispus de proiectul de execuție a structurii, analiza facându-se pe baza cunoașterii practicilor obișnuite din perioada de realizare a construcției)

în vederea stabilirii caracteristicilor materialelor din structura existenta utilizate la calculul capacitatii elementelor structurale, în verificarea acestora în raport cu cerințele, valorile medii obținute prin teste in-situ si din alte surse de informare se împart la valorile factorilor de încredere, CF, date în tabelul 4.1, conform nivelului de cunoaștere (pentru clădirea in cauza CF = 1,35).

9. Evaluarea siguranței seismice

9.1.    Generalități

Evaluarea siguranței seismice a clădirilor cu structura realizata cu fasii verticale de b.c.a se face prin coroborarea rezultatelor obținute prin doua categorii de procedee:

-    evaluare calitativa;

-    evaluare prin calcul.

9.2.    Metodologie de evaluare

Codul P 100-3/2008 prevede trei metodologii de evaluare a construcțiilor, definite de baza conceptuala, nivelul de rafinare a metodelor de calcul si nivelul de detaliere a operațiunilor de verificare.

Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza unor criterii, cum sunt:

•    cunoștințele tehnice în perioada realizării proiectului si execuției construcției;

•    complexitatea clădirii, în special din punct de vedere structural, definita de proporții (deschideri, înălțime), regularitate etc.;

•    datele disponibile pentru întocmirea evaluării (nivelul de cunoaștere);

•    funcțiunea, importanta si valoarea clădirii;

•    condițiile privind hazardul seismic pe amplasament; valorile accelerației seismice pentru proiectare, ag, condițiile locale de teren;

•    tipul sistemului structural;

•    nivelul de performanta stabilit pentru clădire.

Codul prevede trei metodologii de evaluare:

•    Metodologia de nivel 1 (metodologie simplificata);

•    Metodologia de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru construcțiile obișnuite de orice tip);

•    Metodologia de nivel 3. Aceasta metodologie utilizează metode de calcul neliniar si se aplica la construcții complexe sau de o importanta deosebita, în cazul în care se dispune de datele necesare.

In cod se precizează ca metodologia de nivel 1 (MN1) se poate aplica la construcții regulate, cu pereți structurali din zidărie, cu pana la 3 niveluri (este cazul construcțiilor analizate), amplasate in zone seismice cu accelerația terenului cu valori ag £ 0,16 g (condiția nu este respectata, clădirile aflandu-se in București unde ag= 0,24g).

Deasemenea in cod se precizează faptul ca aplicarea MN 1 este valabila numai în cazul în care construcția analizata aparține clasei de importanta si expunere Ea cutremur III (clădirile avand destinația de grădiniță sunt încadrate in clasa ll-a de ( importanta).

Cu toate acestea ținând cont de datele pe care le deține expertul a ales pentru * evaluare metodologia de nivel 1 (MN1).

9.3.    Evaluarea calitativa

-    9.3.1 Obiectul evaluării calitative

Evaluarea calitativa urmărește sa stabilească măsură în care regulile de conformare generala a structurilor si de detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt respectate în construcțiile analizate. Natura deficientelor de alcătuire si întinderea acestora reprezintă criterii esențiale pentru decizia de intervenție structurala si stabilirea soluțiilor de consolidare.

9.3.2. - lista de condiții pe care trebuie sa le indeplineasca structura in cazul aplicării metodologiei de nivel 1 (MN1)

9.3.2.1.    - condiții privind configurația structurii

-    regimul de inaltime < P+2E ;    z

-    rigiditatea planseelor in plan orizontal - fara rigiditate semnificativa.    ’

-    regularitatea geometrica si structurala: fara regularitate in plan .

Pe baza acestor caracteristici rezulta valoarea indicatorului Ri = 55 corespunzător clasei de risc IE

9.3.2.2.    - evaluarea stării generale de avariere a clădirii.

-    elementele verticale - avarii moderate; 60 pot.

-    elemente orizontale - avarii nesemnificative 30 pct

Pe baza acestor caracteristici rezulta valoarea indicatorului R2 = 60 +30 = 90

corespunzând clasei de risc III.

9.4.    - Evaluarea prin calcul

Evaluarea prin calcul este un procedeu cantitativ prin care se verifica daca construcțiile existente, degradate sau nu, satisfac cerințele stărilor limita considerate la acțiunile seismice de proiectare relevante, asa cum se specifica la 2.1.

Metodologice de evaluare a avut in vedere metodele generale de caicul indicate în P 100-1/2006, 4.5, cu modificările date în prezentul cod pentru anumite probleme specifice care intervin în evaluare.

9.4.1.- materia fe utilizate

Funcție de datele înscrise in planurile de cofraj, expertiza a luat in considerare următoarele materiale:

-    b.c.a GBN 35 - pereți

-    b.c.a GBN 50 - plansee

-    beton B200 (4 cm)- suprabetonare

-    otel beton PC52 (armaturile longitudinale)

-    otel beton OB 37 (etrieri)

-    plase STN (pentru armarea suprabetonarii)

La calculul capacîtatii de rezistenta a elementelor structurale, pentru evaluarea valorilor de proiectare ale rezistentelor s-au utilizat valorile medii ale proprietăților materialelor din lucrare, obținute din încercările nedestructive efectuate, divizate prin factorul de încredere definit anterior (CP = 1,35) ținând seama de nivelul de cunoaștere disponibil.

Pentru materialele nou adaugate la consolidarea elementelor structurale existente sau utilizate la elementele nou introduse s-au folosit valorile de proiectare ale proprietăților acestora.

9.4.2- acțiunea seismica si combinațiile de incarcare

Acțiunea seismica de proiectare se combina cu alte acțiuni permanente si variabile, conform CR 0-2005.

9.4.3.    - modelarea structurii

Pentru determinarea efectelor structurale se utilizează modele de calcul care descriu comportarea structurii la acțiunea seismica. Modelul structural trebuie sa reprezinte adecvat configurația generala (geometrie, legaturi, material), distribuția caracteristicilor inerțiale (mase de nivel, momentele de inerție ale maselor de nivel raportate la centrul maselor de nivel), a caracteristicilor de rigiditate si de amortizare, conducând la determinarea corecta a modurilor proprii de vibrație semnificative, a forțelor seismice sî a caracteristicilor de răspuns seismic. La construcțiile etajate, cu plansee din beton armat indeformabile în planul lor (cazul construcției analizate), masele si momentele de inerție ale maselor de la fiecare etaj se concentrează la nivelul planseului, în centrul maselor. Rezulta trei grade de libertate dinamica (doua translații orizontale si o rotire în jurul axei verticale) pentru fiecare nivel.

9.4.4.    - metodele de calcul (LF)

Efectele acțiunii seismice, care urmeaza sa fie combinate cu efectul altor încărcări permanente si variabile, conform prevederilor CR 0-2005 au fost evaluate prin metoda de calculul la forța laterala static echivalenta (LF).

9.4.5.    - stabilirea forței tăietoare de baza

Stabilirea forței tăietoare de baza s-a făcut conform P 100-1/2006, pot 4.5.3.2.2 Fb = y i- S d ( T)-m-A unde:

Yi = 1,2 - factorul de importanta al construcției, conform P 100-1/2006, 4.4.5, tabel 4.2, pentru o clădire cu funcțiunea de școala încadrata in clasa ll-a de importanta si expunere la cutremur

Sd(T1)=as p/q= 0,24 x2,42/1,5=0,387 - ordonata spectrului de răspuns de proiectare corespunzătoare perioadei fundamentale

ag = 0,24 pentru București ____ __    ___

Adresa: Str. Drîstor, nr. 102    Grădiniță nr. 239 - Corp A    Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Nr- Proiect:‘8003 7    '    ...... ~    —    ^FERTÎZAÎrHNÎ^(E?f3

Pagina gjj din 39

p = 2,42 - spectrul normalizat de răspuns elastic ( 2,75) corectat prin înmulțirea cu coeficientul 0,88, determinat admitind ca fracțiunea de amortizare critica este de 8%; q = 1,5- factor de comportare - conform tabel 6.1 pentru o structura din zidărie nearmata T= perioada proprie fundamentala de vibrație a clădirii în planul vertical ce conține direcția orizontala considerata

m - masa totala a clădirii, considerata la verificarea la ULS în cazul acțiunii seismice, conform GR 0-2005

A- 1,0- pentru clădiri cu mai puțin de 2 niveluri (clădirea are ca regim de înălțime P+1E)-factor de corecție care tine seama de contribuția modului propriu fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia.

In aceste condiții forța tăietoare de baza rezulta:

Fb= 1,2 x 0,387 x 1,0    0,464 m, respectiv 46,4% raportata la masa totala a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in "Normativul pentru proiectarea construcțiilor civile si industriale din regiuni seismice" - P 13-70 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Pentru a avea o imagine privind evoluția cerințelor de protecție antiseismica, menționam ca pentru acesta construcție sarcinile orizontale reprezentau un procent de 6,3 % din greutate, conform prescripțiilor in vigoare in anul 1974 (pentru o structura din zidărie portanta, pentru gradul 7 de intensitate seismica).

Fara a face un comentariu mai amplu, menționam ca acțiunea seismica normata a sporit intre 1974 si 2010 de peste 7 ori.

Este de înțeles ca afcafoirea structurii si dimensionarea elementelor făcută in anul 1974 nu respecta toate prevederile cuprinse in "Codul de proiectare pentru structuri din zidărie" - indicativ CR 6-2006

Se poate face mențiunea ca imobilul proiectat in 1974 corespunde normativelor in vigoare la acea data si asigura o rezistenta, stabilitate si ductilitate nesatisfacatoare in condițiile noului normativ.

9.4.6.- valoarea medie a eforturilor unitare compresiune

Valorile medii ale eforturilor unitare de copresiune, in pereții structurali s-au calculat cu relația:

O0 = ( riniv. qetaj. Aetaj ) / ( Azx + A zy ) Undei

-    n niv - numărul de niveluri al clădirii peste secțiunea de încastrare ;

-    q etaj - incarcarea totala verticala pe etaj, considerata uniform distribuita pe ( suprafața planseului;

-    Aetaj - aria etajului;

-    A zx si A zy - ariile totale ale pereților care au axa majora pe cele doua direcții principale ale clădirii;

9.4.7.    - forța tăietoare capabila pentru ansamblul clădirii (Fb, cap) :

Forța tăietoare capabila s-a calculat pe direcția in care aria de zidărie este minima Az,mh = min (A zx, A Zy) cu relația:

F b,cap = Az,min. Tk.a/1+2oo/3 To unde:

to - valoarea de vreferinta a rezistentei la forfecare a b.c.a-ului

to= 0,03 N/ mm2 (la corpul A)

9.4.8.    - determinarea gradului de asigurare structurala seismica- R3

Gradul de asigurare structurala seismica, notat cu R3, reprezintă raportul între capacitatea si cerința structurala seismica, exprimata în termeni de rezistenta în cazul utilizării

metodolog iilor de nivel 1 si 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel3. Acest indicator se determina pentru starea limita ultima (ULS).

Indicatorul R3 evidențiază capacitatea de rezistenta si de deformabilitate a structurii, în ansamblu, în raport cu cerințele seismice si se determina la nivelul de la baza structurii. Modul de evaluare a gradului de asigurare seismica depinde de metodologia de evaluare. In cazul utilizării metodologiei de nivel 1 (MN1), indicatorul R3 se determina în termeni de rezistenta, cu relația:

R3 = F b.cap / Fb

10. Evaluarea finala si formularea concluziilor

10.1. Stabilirea clasei de risc a construcției

Rezultatele verificărilor precizate anterior reprezintă elementele esențiale care fundamentează evaluarea finala privind starea de siguranța fata de acțiunile seismice. Pe aceasta baza se stabilește global vulnerabilitatea construcției, raportul de evaluare urmând sa încadreze construcția examinata într-o clasa de vulnerabilitate asociata cutremurului de proiectare (clasa de risc).

Evaluarea siguranței seismice si încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor si analizelor efectuate în cadrul evaluării.

Pentru orientarea în stabilirea deciziei finale privitoare la siguranța structurii (inclusiv în ceea ce privește încadrarea în clasa de risc a construcției) si la lucrările de intervenție necesare, măsură în care cele trei categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificata prin intermediul a trei indicatori, care sunt:

-    R1- gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismica;

-    R2- gradul de afectare structurala;

-    R3- gradul de asigurare structurala seismica.

Valorile celor trei indicatori se asociaza cu o anumita clasa de risc sî orientează expertul tehnic în stabilirea concluziei finale privind răspunsul seismic așteptat si încadrarea într-o anumita clasa de risc seismic, precum si în stabilirea deciziei de intervenție.

Stabilirea clasei de risc seismic pe baza celor 3 indicatori prezintă următoarea situație:

Conform tabelului 8.1. pentru o valoare a indicatorului R1 = 60 puncte valoare cuprinsa intre 30-60 puncte, clădirea poate fi încadrata in clasa ii-a de risc reismic.

Conform tabelului 8.2. pentru o valoare a indicatorului R2= 75 puncte cuprinsa intre 71 -90 puncte, clădirea poate fi încadrata în clasa iii-a de risc reismic.

Conform tabelului 8.3. pentru o valoare a indicatorului R3 = 0,254 (respectiv 25,4 %) - Ea corpul A , inferioara valorii de 35%, clădirea fiind încadrata în clasa l-a de risc seismic. Indicatorul R3 evidențiază capacitatea de rezistenta si de deformabilitate a structurii, in ansamblu, in raport cu cerințele seismice si se determina la nivelul de la baza structurii.

10.2.lncadrarea construcției in clase de risc seismic

Valorile celor trei indicatori, masuri ale performantei seismice așteptate a construcției, trebuie considerate ca servind numai pentru orientare în decizia de încadrare a construcției într-o anumita clasa de risc seismic.

Decizia privind încadrarea clădirii într-o anumita clasa de risc trebuie sa fie rezultatul unei analize complexe a ansamblului condițiilor de diferite naturi. Investigațiile efectuate au avut

Adresa: Str. Dristor, rtr. 102    ___ _ Grădiniță nr. 239 - Corp A    Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Nr. Proiect: 8003    _ _

EXPERTIZA TEHNICA (E.T.)


scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural si deficientele semnificative ale elementelor nestructurale. Odata identificate, aceste deficiente trebuie ierarhizate din punctul de vedere al efectelor potențiale asupra stabilitatîi structurii în cazul atacului unui cutremur puternic si aî riscului de pierdere a vieții oamenilor si de vatamare a acestora, sau a pagubelor materiale.

in luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si îa acțiuni seismice, cum sunt:

*    regimul de înălțime : S (partial)+P+1E;

*    vechimea construcției (cca. 40 de ani);

*    sistemul structural - fasii verticale de b.c.a;

*    conformarea structurala - gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire - R1;

*    gradul de afectare structurala - R2;

*    gradul de asigurare structurala seismica - R3;

*    starea elementelor nestructurale.

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure caracteristice amplasamentului, asupra construcțiilor existente analizate in acest caz expertul incadreaza clădirea in clasa Rs I, corespunzind construcțiilor cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limita ultime.

11. - Componente nestructurale(CNS)

11.1. -Obiectivele evaluării seismice

Evaluarea are ca scop identificarea CNS care necesita lucrări de reducere a riscului seismic. Pentru stabilirea nivelului de complexitate a intervențiilor, evaluarea siguranței seismice a CNS din clădirile existente se face în raport cu;

•    prevederile reglementarilor tehnice în vigoare (cerințe minime, obligatorii);

•    obiectivul de performanta, definit prin tema de proiectare, care:

-    nu poate fi inferior prevederilor din reglementările tehnice în ceea ce privește cerința de siguranța vieții (obiectiv de performanta de baza);

-    poate fi inferior prevederilor din reglementările tehnice în ceea ce privește cerința de limitare a degradărilor, daca adoptarea acestei decizii este justificata de un calcul economic (obiectiv de performanta redus, care poate fi adoptat, în condițiile în care perioada de exploatare prevăzută după intervenție este de scurta durată).

Principalele tipuri de avarii ale CNS care s-au avut în vedere pentru definirea stării de degradare au fost următoarele :

Componente arhitecturale (elemente de construcție):

-    zidarii: fisuri, crăpături, caderea tencuielii;

-    pereți de compartimentare din zidărie: fisuri, crăpături, dislocări, desprinderea tencuielilor;

-    tavane ușoare suspendate: caderea panourilor din rame, avarii pe contur prin ciocnirea ramei de pereți, dezmembrarea cadrului purtător (separarea riglelor secundare de cele principale, cedarea unor elemente de prindere);

instalații:

-    țevi, conducte: desprinderea legaturilor, rupere, pierderi de lichid/aburi;

-    elemente înglobate în tavane suspendate (corpuri de iluminat, guri de ventilație, sprinklere): caderea din tavanul suspendat, ruperea capetelor sau conductelor de apa;

Se face mențiunea ca la data efectuării expertizei tehnice cele doua corpuri ale grădiniței erau finisate de data recenta neputandu-se constata degradări ale elementelor care nu fac parte din structura de rezistenta.

Nr7ProiectÎ8003    ............ZZZZZIZZIZ ZZ777ZZ 17ZZEXPE^TzÂTEHNICA (E.T.)

   w    Pagina din 39    ..

Ce se poate constata, tînand seama de structura de rezistenta cu fasii verticale de b.c.a, este faptul ca pereții despărțitori nu sunt tesuti cu pereții transversali.

11.2.    încadrarea CNS in categorii de vulnerabilitate

întrucât o serie din pereții despărțitori se afla pe caile de evacuare, ținând cont de nivelul de risc menționat anterior, expertul incadreaza CNS in categoria moderata de

vulnerabilitate.

Pentru compartimentările care se pastreaza se propune înlocuirea pereților de compartimentare din zidărie cu pereți din gips-carton.

în cazul unor CNS care au fost afectate de cutremur sau din alte cauze, sau care au defecte inițiale minore, care afecteaza în principal aspectul si funcțiunile acestora, dar care nu prezintă risc pentru siguranța vieții, reabilitarea seismica se poate realiza prin lucrări

de reparație.

12.Evaluarea seismica a clădirii bazata pe performanta

12.1.Obiective de performanta

Obiectivul de performanta este determinat de nivelul de performanta structurala / nestructurala al clădirii evaluat pentru un anumit nivel de hazard seismic.

Nivelul de hazard seismic este caracterizat de intervalul mediu de recurenta, în ani, a valorii de vârf a accelerației orizontale a terenului (asociat cu probabilitatea de depășire în 50 de ani a valorii de vârf a accelerației terenului).

Nivelurile de performanta ale clădirii descriu performanta seismica așteptata a acesteia prin descrierea degradărilor, a pierderilor economice si a întreruperii funcțiunii acesteia.

Se recomanda considerarea a trei niveluri de performanta ale clădirii, si anume:

1.    Nivelul de performanta de limitare a degradărilor, asociat stării Urnita de serviciu (SLS);

2.    Nivelul de performanta de siguranța a vieții, asociat stării limita ultime (ULS);

3.    Nivelul de performanta de prevenire a prăbușirii, asociat stării limita de pre~colaps (SLPP).

Considerarea primelor doua niveluri de performantă este obligatorie, cu excepția cazului în care se utilizează metodologia de evaluare simplificată (metodologia de nivel 1).

Obiectivul de performanta se obține din asocierea nivelului de performanta al clădirii, exprimat prin exigentele stărilor limita considerate, cu nivelul de hazard seismic, exprimat prin intervalul mediu de recurenta, IMR, Figura A.1.

12.2.    Nivefui hazardului seismic

Hazardul seismic este descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului pe amplasament asociata unui interval mediu de recurenta, respectiv probabilității de depășire a valorii de vârf a accelerației orizontale a terenului în 50 ani. Intervalele medii de recurenta recomandate în evaluarea seismica a clădirilor bazata pe performanta sunt prezentate în tabelul A.1.

Asocierea dintre obiectivul de performanta, nivelul de performanta, hazardul seismic exprimat prin IMR si prin ag este următoarea:

Obiectiv de performanta

Nivel de performanta

Hazard seismic IMR (ani)

ag

Limitarea degradărilor (LD)

SLS

40

0.156g

Siguranța vieții (SV)

ULS

100

0.24g

Prevenirea prăbușirii (PP)

CLS

475

0.36g

Explicitarea exigentelor de performanta conform P 100-1/2006 este următoarea:

-    cerința de siguranța a vieții

Structura va fi proiectata pentru a prelua acțiunile seismice de proiectare stabilite conform P 100-1/2006 cap. 3, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel încât viețile oamenilor sa fie protejate. Nivelul forțelor seismice din cap. 3 corespunde unui cutremur cu intervalul mediu de recurenta de referința de IMR = 100 ani.

-    cerința de limitare a degradărilor

Structura va fi proiectata pentru a prelua acțiuni seismice cu o probabilitate mai mare de apariție decât acțiunea seismica de proiectare, fara degradări sau scoateri din uz, ale căror costuri sa fie exagerat de mari în comparație cu costul structurii. Acțiunea seismica considerata pentru cerința de limitare a degradărilor corespunde unui interval mediu de recurenta de referința de 30 de ani pentru clădiri noi si 40 ani pentru clădiri existente.

Nivelul de baza al hazardului seismic este cei corespunzător nivelului de performanta de siguranța a vieții din codul P 100-1/2006; pentru nivelul de baza al hazardului seismic la evaluarea construcțiilor existente valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este definita cu un interval mediu de recurenta de 40 de ani (70% probabilitate de depășire în 50 de ani).

12.3.Selectarea obiectivului de performanta

Selectarea obiectivului de performanta pentru clădirea evaluata seismic se face în ( conformitate cu prevederile acestei anexe, ce au caracter de recomandare si sunt , minimale.

Se considera următoarele obiective de performanta:

•    Obiectiv de performanta de baza - OPB

•    Obiectiv de performanta superior - OPS.

OPB - Obiectivul de performanta de baza este constituit din satisfacerea exigentelor nivelului de performanta de Siguranța a vieții pentru acțiunea seismica având //MW=40 ani.

Obiectivul de performanta de baza este obligatoriu pentru toate construcțiile. Pentru construcțiile din clasele I si II de importanta si expunere la cutremur se recomanda sa se satisfaca obiective de performanta superioare ce se obțin din combinarea nivelurilor de performanta cu niveluri de hazard seismic superioare nivelului de hazard seismic corespunzător OPB.

Obiectivul de performanta stabilit va determina costul si complexitatea lucrărilor de intervenție, dar si beneficiile ce se pot obține în ceea ce privește siguranța, reducerea degradărilor fizice si de aspect ale elementelor clădirii si reducerea întreruperii utilizării acesteia în cazul unui eveniment seismic major,

12.4. Caracterizarea nivelurilor de performanta    4

Cele trei niveluri de performanta ale clădirii sunt descrise prin amploarea degradărilor seismice structurale si nestructurale așteptate. Aceasta descriere facilitează alegerea obiectivelor de performanta pe care clădirile existente trebuie sa le satisfaca si, implicit, nivelul masurilor de intervenție pe care clădirile trebuie, eventual, sa le suporte pentru a asigura satisfacerea exigentelor respective.

Performanta seismica a unei clădiri se poate descrie calitativ în funcție de siguranța oferita ocupantilor clădirii pe durata si după evenimentul seismic așteptat, de costul si dificultatea masurilor de reabilitare seismica, de durata de timp în care clădirea este scoasa eventual din funcțiune pentru a efectua lucrările de reabilitare, de impactul economic, arhitectural sau istoric asupra comunității.

Performanta seismica a clădirii este legata nemijlocit de amploarea degradărilor acesteia. Performanta clădirii este data de performanta elementelor structurale si de performanta elementelor nestructurale.

Adresa: Str. Dristor, nr. 102____ Grădiniță nr. 239 - Corp A    Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Cele 3 niveluri de performanta a clădirii sunt următoarele:

a.    nivelul de performanta de limitare a degradărilor

b.    nivelul de performanta de siguranța a vieții

c.    nivelul de performanta de prevenire a prăbușirii

Principalele caracteristici ale nivelurilor de performanta structurale si nestructurale pe care trebuie sa le îndeplinească clădirea analizata sunt următoarele:

a. nivelul de performanta de limitare a degradărilor

•Condiții structurale

După cutremur apar doar degradări structurale limitate. Sistemul structural de preluare a încărcărilor verticale si cel ce preia încărcările laterale pastreaza aproape în întregime rigiditatea si rezistenta inițiala. Riscul de pierdere a vieții sau de rănire este foarte scăzut. Pot fi necesare unele reparații structurale minore.

•    Condiții nestructurale

Apar numai degradări nestructurale limitate. Caile de acces si sistemele de siguranța a vieții, cum sunt ușile, scările, ascensoarele, sistemele de conducte sub presiune rămân funcționale, daca alimentarea generala cu electricitate este în funcțiune.Ocupantii clădirii pot rămâne în siguranța în clădire, deși pot fi necesare operații de curatare. Alimentarea cu energie electrica, cu apa, cu gaze naturale, liniile de comunicație pot devein temporar indisponibile. Riscul de pierdere a vieților sau de rănire datorita degradărilor nestructurale este foarte mic.

b.nive/ul de performanta de siguranța a vieții

•    Condiții structurale

Acest nivel de performanta are în vedere o stare post-seism a structurii cu degradări semnificative, dar pentru care rămâne o marja de siguranța fata de prăbușirea parțiala sau totala.Unele elemente structurale sunt serios avariate, fara însă ca acestea sa pună în pericol viata ocupantilor clădirii prin caderea unor parti degradate. Deși unele persoane pot fi ranițe, riscul general de pierdere de vieți rămâne scăzut. Construcția este reparabîla, dar repararea construcției poate sa nu fie uneori indicata din rațiuni economice.

Clădirea avariata rămâne stabila. Ca o măsură de precauție suplimentara pot fi prevăzute sprijiniri si reparații structurale de urgenta.

•    Condiții nestructurale

Pot aparea degradări semnificative si costisitoare ale elementelor nestructurale, dar acestea nu sunt dislocate si nu amenința, prin cădere, viata oamenilor, înăuntrul sau în afara cladirilor.Caile de acces nu sunt blocate total, dar circulația poate fi afectata, Instalațiile pot fi avariate,putând rezulta inundații locale si chiar ieșirea din funcțiune a unora dintre acestea. Deși se pot produce răniri ale ocupantilor clădirii prin caderea unor fragmente de elemente, riscul global de pierdere de vieți din acest motiv rămâne foarte redus. Repararea elementelor nestructurale necesita un efort considerabil si costisitor.

c. nivelul de performanta de prevenire a prăbușirii

•    Condiții structurale

Structura este în pragul prăbușirii parțiale sau totale. Apar avarii substanțiale carora le corespund degradarea semnificativa a rigidității si rezistentei la forțele seismice, deformatii remanente importante si o degradare limitata a rezistentei la încărcări verticale, astfel încât structura poate susține încărcările verticale. Riscul de rănire este semnificativ. Structura nu poate fi practic reparata si nu permite reocuparea ei pentru ca eventualele replica seismice pot produce prăbușirea acesteia. Construcțiile care ating acest nivel îsi pierd complet valoarea economica si de utilizare.

•    Condiții nestructurale

Adresa :Str. Dristor, nr. 102    ~ Grădiniță nr. 239 - Corp A    Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare Nf Proiect?80Q3~~     .....■■■—    .......    "exPERTÎZ^EHNÎCĂ (ET. j

La acest nîve! de performanta elementele nestructurale sunt complet degradate si reprezintă un pericol real pentru viata oamenilor.

13. Stabilirea soluțiilor de intervenție

13.1.-Criterii pentru alegerea soluțiilor de intervenție

Decizia de a interveni si alegerea strategiei si a tehnicilor de intervenție asupra structurii clădirii analizate s-a bazat pe mai multe criterii, care au în vedere:

a)    Caracterizarea cuprinzătoare a acțiunii seismice pe amplasament. Aceasta include:

-    identificarea surselor de hazard seismic;

-    identificarea principalelor componente de hazard seismic pentru clădirea investigata, ținând seama si de vulnerabilitatea acesteia (amplitudinea si componenta de frecvente a mișcării terenului);

b)    Caracterizarea funcționala a clădirii:

-    precizarea tipului de clădire, a funcțiunii, a vârstei acesteia;

-    perioada de exploatare ulterioara;

-    cerințele arhitecturale de diferite tipuri;

-    gradul de ocupare.

cj Caracterizarea siguranței clădirii fata de acțiunile de exploatare, în special a celor seismice

-    vulnerabilitatea structurala;

-    vulnerabilitatea elementelor nestructurale, a instalațiilor si echipamentelor.

Stabilirea vulnerabilității construcției sub diferite aspecte a reprezentat obiectivul operației de evaluare seismica.

d)    Stabilirea nivelurilor de performanta necesara (siguranța vieții, limitarea degradărilor) funcție de clasa de importanta si expunere la cutremur

e)    Posibilitățile economice, tehnologice, de resurse de diferite tipuri.

e)    Gradul de afectare a funcțiunii construcției pe durata executării lucrărilor (nu se pune problema evacuării clădirii.Lucrările se vor executa cu continuarea cursurilor, cu intensificarea lor in perioadele de vacanta)

f)    Posibilitățile concrete de execuție pe amplasament referitoare ia amenajarea șantierului, a acceselor pe rețeaua stradala publica ( fiind o clădire izolata lucrările de organizare a șantierului nu ridica probleme)

în cadrul expertizei se vor analiza doua soluții de intervenție.

Calculele structurale si de dimensionare ale elementelor de consolidare se vor face cu respectarea modelelor si metodelor din P100-1/2006 si a regulilor suplimentare date în prezentul îndrumător.

13.2.Optiuni pentru strategia de intervenție

Alegerea unei strategii de intervenție corecte este condiționată de înțelegerea cât mai completa a deficientelor individuale ale elementelor structurale si nestructurale, a efectului combinat al acestora asupra mecanismului comportării seismice a clădirii, precum si a deficientelor de ansamblu privind rezistenta, deformabilitatea, redundanta si regularitatea structurala.

Masurile de intervenție propuse sunt corelate cu gradul de afectare (degradare) a materialelor,ca efect al unor cutremure pe care le-a suportat construcția, al altor acțiuni de exploatare specifice, al unor tasari diferențiale ale terenului sau al unor factori de mediu. Identificarea deficientelor de rezistenta si deformabiiitate, a deficientelor de alcătuire individuala si de ansamblu, a stării de degradare a fost realizata în cadrul evaluării seismice prin verificarea listelor de condiții specifice construcției si stabilirea valorilor indicatorilor R1, R2 si R3 din P100-3/2008.

Adresa: Str. Dristor, nr. 102    Grădiniță nr. 239 - Corp A    Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Masurile de intervenție vor urmări sa elimine sau sa reducă semnificativ deficientele de diferite naturi ale structurii si ale componentelor nestructurale si, prin aceasta, sa se obțină condiția de siguranța: cerința seismica < capacitatea construcției.

Strategia de intervenție se poate baza pe:

-    reducerea cerințelor seismice;

-    îmbunatatirea caracteristicilor mecanice cu care este înzestrata construcția;

13.3.    Scopul lucrărilor pentru reducerea riscului seismic

13.3.1.    - scopul intervențiilor de reparație

Lucrările de reparație au scopul de a obține același nivel de rezistenta, rigiditate si/sau ductilitate, cu cel anterior degradării

13.3.2.    - scopul intervențiilor de consolidare

Lucrările de consolidare au scopul de obținere a unei capacitati structurale sporite, ca de exemplu capacitate de rezistenta superioara, rigiditate si ductilitate mai ridicata Obiectivul de baza - Siguranța vieții se asociaza, din punct de vedere al nivelului hazardului seismic, cu cutremurul cu intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani si are în vedere, în principal:

-    limitarea substanțială a deformatiei structurale fata de deformatia la care intervine prăbușirea, pentru ca viețile oamenilor sa fie protejate;

-    limitarea degradărilor până la un nivel la care construcția rămâne reparabila în condiții economice;

-    asigurarea cailor de ieșire din clădire;

-    prevenirea accidentării sau pierderii vieții oamenilor datorita desprinderii si prăbușirii unor componente nestructurale (pereți despărțitori, cornișe, atice, geamuri, etc.).

Din punct de vedere practic, acest obiectiv de performanta se considera atins daca sunt satisfăcute verificările impuse de P100-1/2006 pentru starea limita ultima (ULS) pentru nivelul minim al acțiunii seismice precizat în P100-3/2008, punct 8.4.

Obiectivul de baza- Limitarea degradărilor se asociaza, din punct de vedere al nivelului hazardului seismic, cu cutremurul cu intervalul mediu de recurenta IMR = 30 ani si are în vedere, în principal, limitarea degradărilor elementelor nestructurale, astfel încât repararea acestora sa nu afecteze semnificativ utilizarea clădirilor.

Din punct de vedere practic, acest obiectiv de performanta se considera atins daca sunt satisfăcute verificările impuse de P100-1/2006 pentru starea limita de serviciu (SLS) pentru un nivel al acțiunii seismice redus în raport cu cel definit anterior, prin factorul v definit la 4.6.S.2 din P 100-1/2006.

13.4.    - variantele de consolidare propuse

Necesitatea intervenției structurale asupra construcției existente, degradate de acțiunea cutremurului sau vulnerabile seismic, s-a stabilit pe baza unor criterii, precum:

-    realizarea unui nivel de siguranța rațional;

-    marimea resurselor financiare, materiale si umane pentru reducerea riscului seismic al construcției;

-    perioada de exploatare așteptata, mai mica la clădirile existente decât la cele nou construite.

în condițiile în care structura clădirii analizate nu îndeplinește condițiile verificării ia starea limita ultima pentru o accelerație de 0,65ag pentru sursa seismica subcrustala Vrancea în care ag reprezintă accelerația terenului pentru un cutremur cu IMR =100 ani, este necesara intervenția structurala pentru ridicarea nivelului ei de asigurare, în termeni privind gradul de asigurare structurala seismica, intervenția structurala este necesara daca valoarea gradului de asigurare structurala seismica, care rezulta prin calcul, este: R3 < 0,65, pentru sursa seismica Vrancea.

Adresa: Str. Dristor

, nr. 102

Grădiniță nr. 239 - Corp A

Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Nr. Proiect: 8003

EXPERTIZA TEHNICA (E.T.)

Pagina 29; din 39

Nivelul intervenției va fi cei puțin cei corespunzător valorii R3 = 0,65.

De regula, expertizarea tehnica se completează / detaiiaza si definitivează Ia încheierea lucrărilor de decopertare a elementelor structurale, care se efectuează în vederea realizării proiectului de consolidare, situație care poate influenta volumul, costurile si durata lucrărilor de reabilitare seismica a clădirii.

Variantele propuse de expert sunt următoarele:

Varianta 1 minimala:

-    consolidarea stâlpilor cu camasa metalica in grosime de 6 mm, realizata din doua jumatati îmbinate prin sudura. Spațiul dintre camasa de otel si fata stâlpului existent, in grosime de cca 30 mm, se va umple cu mortar special, prin presiune.

-    camasuirea tuturor pereților portanti, din fasii de b.c.a, pe ambele fete cu cate 6 cm de grout beton armat cu rețea verticala de $8 /20 cm ( Pc52 ), si $8/20 pe orizontala, pe direcția X, respectiv $8/20 .vertical, si $ 8 / 20 pe orizontala, pe direcția Y, cu fascicole de continuitate pe verticala.

-    intervenții la fundații, pentru preluarea eforturilor aduse de noua structura.

Prin aceasta măsură de consolidare gradul de asigurare structurala seismica R3 = 0,65 si clădirea poate fi încadrata in clasa lll-a de risc seismic, corespunzând construcțiilor, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.


Varianta 2 maximala:

-    consolidarea stâlpilor cu camasa metalica in grosime de 6 mm, realizata din doua jumatati îmbinate prin sudura. Spațiul dintre camasa de otel si fata stâlpului existent, in grosime de cca 30 mm, se va umple cu mortar special, prin presiune.

-    camasuirea tuturor pereților portanti, din fasii de b.c.a, pe ambele fete cu cate 8 cm de beton armat C20/25 cu rețea verticala de $ 8 /20 cm ( Pc52 ), si $ 8 / 20 pe orizontala, pe direcția X, respectiv $8/20 ,vertical, si $ 8 / 20 pe orizontala, pe direcția Y, cu fascicole de continuitate pe verticala.

-    intervenții la fundații, pentru preluarea eforturilor aduse de noua structura.

Fisurile existente in elementele structurale vor fi chituite cu chit epoxidic sau injectate cu rasina epoxidica.

Prin aceasta măsură de consolidare gradul de asigurare structurala seismica va deveni R3 = 0,91 si clădirea poate fi încadrata in clasa IV-a de risc seismic, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare.

Consolidarea se va aplica atat la parter cat si la etaj.

Varianta 3, demolarea:

- Presupune demolarea clădirii.

Adresa: Str. Dristor, nr. 102    ___Grădiniță nr. 239 - Corp A ___ Nr.crt 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

..............................„.EXPERTIZA TEHNICA (E.T.)

Pagina 30; din 39

Alegerea variantei convenabile ramane la latitudinea beneficiarului, in funcție de posibilitățile materiale. Totuși, trebuie menționat faptul ca lucrările de consolidare a clădirilor existente conduc la costuri mai ridicate decât costurile de demolare si realizare a unei construcții noi, la o durata mai mare de realizare, ia tehnologii complexe si Ea un disconfort ridicat pe toata durata de realizare a lucrărilor, relocarea ocupantilor Fiind obligatorie.

14.- Recomandări

14.1.    - Recomandări cu caracter general

Pentru executarea lucrărilor prevăzute se vor lua următoarele masuri:

•    in urma sondajelor făcute la fundație in momentul deschiderii șantierului, in funcție de rezultatul acestora, va fi chemat inginerul geotehnician pentru atestarea terenului de fundare.

•    pentru lucrările executate, constructorul si beneficiarul vor intocmi procese verbale de lucrări ascunse, cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse in "Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat", indicativ NE 012-99.

•    lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT.

•    cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor va fi anuntat inspectoratul Teritorial in Construcții București Ilfov, pentru luarea in evidenta si aprobarea Programului de Faze Determinante.

•    Ia începerea execuției va fi afișat în ioc vizibil, pe toata durata lucrărilor, un panou pentru identificarea investiției, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998;

•    pe toata durata execuției se vor lua masurile necesare pentru evitarea oricăror accidente de munca, folosind parapetii, panouri avertizoare si iluminatul de semnalizare, in conformitate cu prevederile din Normele generale de Protecție a Muncii.

14.2.    - Recomandări privind protecția muncii

Pentru executarea lucrărilor prevăzute constructorul va lua toate masurile pentru respectarea prevederilor din următoarele norme de protecția muncii:

*Norme generale de protecția muncii elaborate de Min. Muncii si Protecției Sociale si de Min. Sanatatii;

*Legea protecției muncii nr. 319 / 2006;

*HG nr. 300 / 2006 -Cerințe minime de securitate si sanatate pt șantierele temporare sau mobile;

*HG nr. 1048 / 2006 - Cerințe minime de securitate si sanatate pt utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca;

*HG nr. 1051 / 2006 - Cerințe minime de securitate si sanatate pt manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pt lucratori;

*HG nr 1091 / 2006- Cerințe minime de securitate si sanatate pt locul de munca;

*IM 007 /1996- Norme specifice de protecție a muncii pt lucrări de cofraje, schele, cintre si eșafodaje (BC 10 / 1996);

*IM 006 / 1996- Norme specifice de protecție a muncii pt. lucrări de zidărie si finisaje (BC10/1996);

*Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993- Regulament privind proiecția muncii in construcții (Buletinul Construcțiilor nr. 5,6,7/1993).

Adresa: Str. Dristor, nr. 102    __ __ Grădiniță nr. 239 - Corp A    Nr.crt.27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare NrTPr^ct 8003    ~ ~    -    EXPERTĂ TEHNlCĂ~(E.Tj

*P 118/1999 Normativ de protecție la foc

*Od. MDLPL nr. 269/04,03.2008 si Min. Internelor si Reformei Admininstrative nr. 431 / 31.03.2008 Regulament privind clasificarea si încadrarea produselor pt construcții pe baza performantelor de comportare la foc - Clase de reacție la foc

15- Urmărirea comportării in exploatare

Beneficiarul va lua toate masurile pentru urmărirea comportării in exploatare a anexei si a urmăririi in timp a stării tehnice a construcției, in vederea menținerii aptitudinii la exploatare pe toata durata de existenta a acesteia, in conformitate cu "Regulamentul privind urmărirea comportării in exploatare, intervențiile in timp si post utilizare a construcțiilor", aprobat cu HGR nr.766/21.11.97, precum sî cu “Normativul privind urmărirea comportării in timp a construcțiilor" indicativ P 130/99.

Urmărirea comportării in timp a construcțiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a construcției începând cu execuția ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare (prin următoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avarii lor, etc.) a informațiilor rezultate din observare si măsurători asupra unor fenomene si mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor in procesul de interacțiune cu mediul ambiant si tehnologic.

Scopul urmăririi comportării in timp a construcțiilor este de a obține informații in vederea ( asigurării aptitudinii construcțiilor pentru o exploatare normala, evaluarea condițiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, ™ de pierderi de vieți si degradare a mediului cat si obținerea de informații necesare perfecționării activitatii în construcții. Efectuarea acțiunilor de urmărire a comportării in timp a construcțiilor se executa in vederea satisfacerii prevederilor privind menținerea cerințelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale construcțiilor cat si ale celorlalte cerințe esențiale.

Urmărirea comportării in timp a construcțiilor este de doua categorii:

-    urmărire curenta;

~ urmărire speciala.

In cazul clădirii cu destinația de “grădiniță” expertul considera ca urmărirea curenta este suficienta pentru urmărirea comportării clădirii. Urmărirea speciala ar fi fost necesara daca era vorba despre o construcție noua, de importanta deosebita sau daca construcția in exploatare ar avea o evoluție periculoasa.

Urmărirea comportării in exploatare a clădirii se face in vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii in exploatare. Urmărirea comportării in / exploatare a clădirii se face prin urmărirea curenta, care are un caracter permanent, durata ei coincizînd cu durata de serviciu efectiva a clădirii. Urmărirea curenta se realizează prin examinare vizuala directa si daca este cazul cu mijloace de măsurare de uz curent permanent sau temporare.

Rezultatul supravegherii curente a stării tehnice (urmărirea curenta) se înscrie in jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a construcției.

Beneficiarul are obligația verificării comportării clădirii, o data pe semestru, precum si după orice eveniment deosebit (cutremur, inundație, ploi torențiale, căderi masive de zapada, explozii, incendii, etc).

In categoria fenomenelor supuse urmăririi curente a clădirii in care funcționează grădiniță nr. 239 situata in str. Dristor nr. 102 - corp A, sectorul 3, Municipiul București intra;

-    deplasări vizibile orizontale, verticale sau înclinate, sau prin    efecte

secundare vizibile ca de exemplu deplasări ale trotuarelor, scărilor si a altor elemente;

-    apariția de rosturi, crăpături, smulgeri, etc.;

Adresa: Str. Dristor, nr. 102

Grădiniță nr. 239 - Corp A

Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Nr. Proiect: 8003

EXPERTIZA TEHNICA fE.T.)

—:—:-:— ------;—r?-------------------------------...............— —.—

Pagina 32 din 39

-    distorsionarea traseului conductelor;

-    alterări ale gradului de protecție sî etansare fonica, termica, infiltrații de apa;

-    exfolierea sau craparea straturilor de protecție, condens, ciuperci, mucegai;

-    infundarea scurgerilor.

Urmărirea curenta se face ia următoarele capitole de lucrări, analizindu-se:

-    situația terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata alunecare);

-    fundații (fisurare, deplasare, rotire);

-    structura de rezistenta (fisurare, coroziune, deformare, defecte de imbinari, distrugeri de elemente);

-    pereții exteriori, interiori si finisaje (fisurare, coroziune, exfoliere, condens);

-    disconfort (hidrotermic, acustic, vibratoriu);

-    instalații (electrice, sanitare, încălzire, gaze).

Personalul însărcinat cu efectuarea activitatii de urmărire curenta, va întocmi rapoarte ce vor fi menționate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a construcției. In cadrul urmăririi curente a construcțiilor, la apariția unor deteriorări ce se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea construcției proprietarul sau utilizatorul va comanda o inspectare extinsa asupra construcției respective urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

Obligațiile beneficiarului, asa cum rezulta din anexa 4 din HGR nr.766, constau in efectuarea unor lucrări de întreținere periodica, a unor remedieri sau reparări ale pârtilor vizibile ale elementelor de construcție (finisaje, straturi de uzura, invelitorî de protecție).

16. Concluzii

In urma analizei făcute, pentru ridicarea gradului de protecție seismica a clădirii in care funcționează Grădiniță nr. 239 - corpul A, situata in str. Dristor nr. 102, sectorul 3, Municipiul București, sunt necesare masuri conform celor menționate anterior.

Funcție de sondajele care se vor efectua la deschiderea șantierului, de lucrările de reamenajare care vor fi solicitate de beneficiar si de soluțiile propuse de proiectant, expertul isi rezerva dreptul de a modifica sau amplifica masurile de consolidare propuse, in cazul variantei 2 maximale.

Gradul de asigurare la acțiuni seismice ca sî clasa de risc seismic in care se incadreaza construcția, după efectuarea lucrărilor de consolidare sau demolare si reconstruire menționate, capata valori superioare.

Prin modificările propuse nu se modifica riscul de incendiu si gradul de rezistenta Ia foc af clădirii.

Expertul apreciaza ca sistemul constructiv sî materialele propuse asigura rezistenta sî stabilitatea construcției in timp, iar Finisajele ce se vor executa vor Fi de calitate corespunzătoare, conform cerințelor actuale.

Prin executarea lucrărilor menționate mai sus, clădirile si proprietățile învecinate nu vor fi afectate nici in timpul execuției si nici după aceea, in exploatare.

Sn conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, Hotarirea Guvernului nr. 925/20.11.1995 si îndrumător privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si construcțiilor", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.77/N din 28.10.1996, beneficiarul are

Adresa: Str. Dristor, nr. 102    Grădiniță nr. 239 - Corp A    Nr.crt 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

obligația de a asigura verificarea proiectului de structura pentru exigenta A1, A2-rezistenta si stabilitate de către un verificator atestat de MLPAT.

Proiectul verificat trebuie insusit de expert.

Beneficiarul va înainta prezenta expertiza proiectantului (proiectului de consolidare) si constructorului pentru conformare.

Lucrările de consolidare vor putea începe după obținerea avizelor prevăzute in certificatul de urbanism si a autorizației de construire.

EXPERT,

ing. Gabriel Niculâscu, \\ Expert tehnic atestat MLPÂT

,/.~7Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

_ _____________________________EXPERTIZA TEHNICA (E.J.)

Pagina 54 c(in 39 ,    .3

ii

=1

y

3
o. m ■ &:

cr


O'

<n;

n-

o-

N-

o-

q:


■ V): •


w

ssfe

!«.y

w3l^?3'


•îKfcls,r;

tgi

wi

•MlSh»®


■Hg;

:CAX!l^>:

W0r

aS


•W®-:

bw

.O


Nr.crt. 27A


Adresa: Str. Dristor. nr. i 02    "............... Grădiniță nr. 239 - Corp A-----------


Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare _______

------------------------------------------- ------ EXPERTIZA TEHNICA (E.T.j

Pagina 35 din 39

Adresa: Str. Dristor, nr. 102 __    _ Grădiniță nr. 239 - Corp A    _ _ ____ _ Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

17. RELEVEU FOTOGRAFIC


Fațada principalaFațada laterala


_________________ _    _____________EXPERTIZA TEHNICA (E.T.)

Pagina [37 din 39


Fațada laterala

Adresa; Str. Dristor, nr. 102

Grădiniță nr. 239 - Corp A

Nr.crt. 27A

Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

Nr.Pyoiect: 8003    .....

EXPERTIZA TEHNICA (E.T.)


Terasa

Adresa: Str. Dristor, nr. 102    _    ___ Grădiniță nr. 239 - Corp A

Nr.crt. 27A


Documentație tehnico economica pentru Lucrări de Consolidare

—_______________________________EXPERTiZA TEHNICA (E.T.)

Pagina 091 din 39    ....... "


în urma expertizei tehnice efectuată în anul 2015 asupra imobilului — construcție aflată

în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, s-a constatat că acesta prezintă un grad de risc seismic ridicat, facându-1 impropriu desfășurării unor activități educaționale; raportul de expertiză tehnică (E.T.) recomandând consolidarea sau demolarea acestuia.

In vederea obținerii Avizului Conform al ISM București, privind schimbarea de destinație a imobilului - construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr, 102, sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării acesteia conform art. 7 din GMENCS nr. 5819/2016, urmând ca ulterior Consiliul Local al Sectorului 3 să edifice un nouă clădire care să deservească Grădinița nr. 239 conform art. 8 din OMENCS nr, 5819/2016, vă transmitem atașat următoarele documente:

1} Adresa nr, 682/04.06.2018 de înaintare a PV al ședinței CA al Grădiniței nr. 239 din data de 31,05,2018 și a Hotărârii CA nr. 88/3 î .05.2018

2} Hotărârea nr. 88/31.05.2018 a Consiliului de Administrație al Grădiniței nr. 239 prin care se propune demolarea și edificarea unei noi clădiri

3)    Copia Procesului Verbal din data de 3 î .05.2018 al ședinței CA al Grădiniței nr. 239

4)    Prezentarea caracteristicilor tehnice ale imobilului Grădinița nr. 239 corp A

5)    Protocolul nr, 8868/8.10.2009 încheiat între Primăria Sector 3 și Grădinița nr. 239

6)    încheierea deintabulare nr. 3622 Î 9/19.10.2009

Dalele ddfnnesvossifă personale seni prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate ou Legea m 677/2001 m scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terii în ba2s unui temei iegal justificat Vs puteți exercite drepturile de acces de intervenție și de opoziție in condițiile prevăzute de Legea nr 677/2001 prirtir-c cerere scrisă semnată si datată tumiss pe adresa Primăriei Sector 3

j |    '    PRIMĂRIA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT


Ejlp SECTORULUI 4

4&S BUCURE?n«a-Z

7} Extrasul de carte funciară nr. 3 71367!T}. 10.2009 8} Plan de amplasament si delimitare a imobilului 9} Reîevee scara 1; 100 Parter și Etaj 1 10} Expertiza tehnică a clădirii


Director executiv adjunct Mihaela Nagy Răducanu.

Șef Serviciu / Angelica Băhiela Radu

V Z

întocmit ; Vasile Dan


Ministerul Educației NaționaleInspectoratul Școlar al Municipiului București


Nr. 16531/04.06.2018


Către,

Consiliul Local Sector 3 Direcția Invatamant

Serviciul Administrare Unitati de Invatamant Șoseaua Mihai Bravu, Nr. 428 Sector 3, București

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 101201/04.06.2018, înregistrata la ISMB cu nr. 16531/04.06.2018, va comunicam faptul ca in Consiliul de administrație al ISMB întrunit in data de 04.06.2018, in conformitate cu prevederile art. 7 dinOMEN nr. 5819/2016, a fost dat acordul ISMB privind schimbarea destinației, pe perioada demolării, a imobilului-constructie cu risc seismic, situata in strada Dristorului, nr. 102, Sect. 3, București ce aparține Grădiniței nr, 239, corp A, in vederea demolării acesteia, urmând ca ulterior sa se edifice o noua clădire care sa deservească Grădiniță 239.DIRECȚIA ÎNVĂTAMANT

7    *

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT


Șos. Mîhai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www.prirnane3.ro

telefon {004 021) 326 04 27 e-mail invatamant@primarie3.r0

Către:

Cabinet Primar


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect:

1) Hotărâre privind schimbarea destinației imobilului - construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, corp A, sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, în vederea demolării acestuia.

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ

Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Documentele care au stat la baza întocmirii proiectelor (adrese, avize).
1