Hotărârea nr. 231/2018

HCLS3 nr. 231 din 18.06.2018 priv darea in folos grat Sindic Liber din Invat – S3 a unui spatiu situat in cadrul Lic Teoretic Nichita Stanescu


t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită Sindicatului Liber din învățământ -Sector 3 a unui spațiu situat în cadrul Liceului Teoretic ”Nichita Stănescu”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința extraordinară, azi 18.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 109147/CP/l 3.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 106538/08.06.2018 al Direcției învățământ --Serviciul Administrare Unităti învățământ;

-    Adresa nr. 1761/25.05.2018 a Liceului Teoretic ”Nichita Stănescu”;

-    Adresele Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3 nr. 21/16.05.2018 și 26/25.05.2018;

-    Extrasul din Contractul Colectiv de muncă la nivelul grupului de unități al ISMB, având număr de înregistrare 579/04.11.2016 - Cap. 1 - Dispoziții generale și Cap. VII Alte prevederi în legătură cu drepturile și obligațiile părților (filele: 1 și 22);

-    Adresa nr. 106548/08.06.2018 a Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unităti învățământ;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 98 alin. (1) și (2) din Contractul Colectiv de muncă la nivelul grupului de unități al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistrat la

A

Federația Sindicatelor Libere din învățământ cu nr. 579/04.11.2016;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă darea în folosință gratuită Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3 a sălii nr. 3, situată la parterul imobilului din strada Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 12, Sector 3, din cadrul Liceului Teoretic ”Nichita Stănescu”, cu destinația sediu, pentru o durată determinată de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire cu perioade similare.

Art.2. Predarea-primirea spațiului prevăzut la art.l se va realiza prin încheierea unui Protocol între Liceul Teoretic ”Nichita Stănescu si Sindicatul

5

Liber din învățământ - Sector 3.

Art.3. Se mandatează directorul Liceului Teoretic ”Nichita Stănescu” să semneze Protocolul prevăzut la art. 2.

A

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

DINTE DE ȘEDINȚĂ

ALIN IONU L

/

CONTRASEM SEC MARIUS MI

CONFlD

2340 _ FLmmo

NR. 231 DIN 18.06.2018

A’    P R I MĂRi a ' j|î

CABINET PRIMAR


!)^'3 SECTORULUI «C ' ?fe ;'    BUCL! REȘTS^^Jf

Cak‘S Ojdeșb nr. iși, sscior 3, 031084. Sictirești

www.primarie3.ro

teiefon (004 ooQ 31S 03 23 ~ 28 fex (004 o;i i) 3:8-03 04 e-maîi cabineipHmargspfirigrie^.rcSECTOR 3

CABINET PRIMAR

,    ®3»

A252EM

EXPUNERE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3 a unui spațiu situat în cadrul Liceului Teoretic "Nichita

Stănescu"

în temeiul prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă la nivelul grupului de unități al ISMB, potrivit cărora "Unitățile de învățământ în care își desfășoară activitatea organizații sindicale semnatare ale prezentului contract sunt obligate, în baza hotărârii comisiei paritare, să le pună la dispoziție, cu titlu gratuit, spații și dotări corespunzătoare funcționării acestora", urmare solicitării Sindicatului Liber dîn învățământ - Sector 3, Liceul Teoretic "Nichita Stănescu" și-a exprimar acordul privind punerea Ia dispoziție, cu titlu gratuit, cu destinația de sediu, a sălii nr. 3, situată la parterul imobilului dîn strada Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 12.

Având în vedere ele prezentate, în temeiul prevederilor art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare, ținând seama de raportul de specialitate al Direcției învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

PRIMARDIRECȚIA ÎNVĂTAMANT

J    J

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT


Sos. Mihaî Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București

www.primarie3.ro

telefon (004 021) 326 04 27 e-mail Învatamanî@primarie3.ro


RAPORT DE SPECIALITATE

referitor la proiectul privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, cu destinația de sediu a Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3, a sălii nr. 3, situată la parterul imobilului din strada Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 12, sector 3, din cadrul Liceului Teoretic ”Nichita Stănescu”, pentru o durata determinată de 3 ani cu posibilitatea de

prelungire cu perioade similare.

Având în vedere:

-    Prevederile art. 98, alin. 1 și 2 din Contractul Colectiv de muncă la nivelul grupului de unități al ISMB, înregistrat la Federația Sindicatelor Libere din învățământ cu nr. 579/04.11.2016, și anume:

(1)    Unitățile de învățământ în care îți desfășoară activitatea organizații sindicale semnatare ale prezentului contract sunt obligate, în baza hotărârii comisiei paritare, să le pună la dispoziție, cu titlu gratuit, spații și dotări corespunzătoare funcționării acestora.

(2)    Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa 4 recunosc și asigură dreptul de folosință gratuită al organizațiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă a spațiilor în care se află sediile acestora, menționate în sentințele judecătorești rămase definitive/statutele acestora, pe toată perioada existenței organizației sindicale.

-    Adresa Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3 nr. 21/16.05.2018 prin care se solicită aprobarea Consiliului Local Sector 3, prin hotărâre a acestuia, a punerii la dispoziție, cu destinația de sediu al Sindicatului Libere din învățământ - Sector 3, a sălii nr. 3, situată parterul imobilului din strada Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 12, sector 3.

Adresa Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3 nr. 26/25.05.2018 prin care se solicită Liceului Teoretic ”Nichita Stănescu” să transmită Consiliului Local Sector 3 acordul punerii la dispoziție cu titlu gratuit a sălii nr. 3, cu destinația de sediu al sindicatului.

-    Adresa Liceului Teoretic ”Nichita Stănescu” nr. 1761/25.05.2018 prin care se aduce la cunoștință Sindicatului Liber din învățământ - Sectorul 3, acordul privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit a sălii nr. 3, situată la parterul unității.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂTI ÎNVĂȚĂMÂNT

*    T

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile în vederea inițierii unui proiect de hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, cu destinația de sediu a Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3, a sălii nr. 3, situată la parterul imobilului din strada Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 12, sector 3, din cadrul Liceului Teoretic ”Nichita Stănescu”.

Se anexează documentele menționate în cadrul prezentului Raportului de specialitate.


Director executiv adjunct, Mihaela Nagy Răducanu? ÎWĂYĂMÂN'i

V-Șef Sepiei; Angelica Daniela aduLiceul Teoretic „Nichita Stănescu”

Str. Lucrețiu Păfrășcanu nr. 12, Sector 3, București Tel: 021.340.04.40. Fax: 021.340.00.21 E-mail: liceulteoreticnichitastaiiescu@yahoo.com

Nr. 1761 /25.05.2018

Către,

Consiliul Loca! af Sectorului 3, Domnului Primar Robert Sorin Negoițâ,

Stimate Domnule Primar,

Liceul Teoretic „Nichita Stănescu, reprezentat legal de director, prof. Sandu Ana- Florentina, își exprimă acordul privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, cu destinația de sediu al Sindicatului Liber din învățământ-Sector 3, a sălii nr. 3, situată la parterul imobilului din Strada Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 12, Sector 3, în care își sediul Liceul Teoretic „Nichita Stănescu".

Menționăm faptul că sala nr. 3 de la parterul imobilului nu este necesară pentru desfășurarea procesului instructiv - educativ la nivelul unității de învățământ.

Director,

Prof. Sandu Ana- Florentina


SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT - SECTOR 3 Str. Hristo Botev, nr. 17, sector 3, București sindicatullibersector3@gniail.com

Nr. 21/16.05.2018

Către,

Consiliul Local al Sectorului 3,

Domnului Primar Robert Sorin Negoiță,

Stimate domnule Primar,

Sindicatul Liber din învățământ Sector 3, organizație sindicală care reprezintă drepturile și interesele a peste 1500 de salariați din unitățile de pe raza sectorului 3 al municipiului București, vă supune atenției următoarea situație:

Conform Statutului Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3 și a datelor dîn registrul special aî sindicatelor ținui de grefa Judecătoriei Sector 3, sediul sindicatului este situat în Strada Hristo Botev, nr. 17, Sector 3.

în fapt, încă din anul 2016, în temeiul dispozițiilor art. 98 dîn Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivejjje Grup de Unități ai inspectoratului Școlar ăl Municipiului București, coroborate cu cele ale art. 22 și art. 23 din Legea dialogului social nr. 62/2Olî7~prîn hotărârea comisiei parîtare de la nivelul Liceului Teoretic „Nichita Stanescu" din data de 27.01.2016, ne-a fost pusă la dispoziție sala nr._3, situată la parterul unității, în vederea desfășurării în bune condiții a activității organizației.

în data de 29 mai 2018, se desfășoară Conferința Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3, în cadrul căreia se va proceda la modificarea Statutului sindicatului și la alegerea membrilor organului de conducere al acestuia. în cadrul modificărilor la Statut, dorim să modificăm sediul sindicatului, astfel încât acesta să fie cel din incinta Liceului Teoretic „Nichita Stanescu" situat în Strada Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 12, Sector 3, București - locație care este cunoscută ca sediu a! organizației, atât de către membrii de sindicat, dar și de către reprezentanții autorităților administrației publice locale și centrale.

în acest context, vă adresăm respectuoasa rugăminte de a supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3, prin hotărâre a acestuia, punerea la dispoziție, cu destinația de sediu ai Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3, a sălii nr. 3, situată la


parterul imobilului din Strada Lucrețîu Pătrașcanu, nr. 12, Sector 3- sediul Liceului Teoretic „Nichita Stănescu".

Vă rugăm să aveți în vedere soluționarea, în regim de urgență, a cererii noastre, astfel încât, în temeiul hotărârii consiliului local al sectorului 3, să procedăm ia modificarea art. 3 privind sediul sindicatului, din Statutul Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3, în cadrul Conferinței din data de 29 mai 2018.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în vederea soluționării cererii și vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Cu stimă,SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT - SECTOR 3 Str. Hristo Botev, nr. 17, sector 3, București

sindicatuHibersector3@gmail.com


Nr. 26/25.05.2018

Către,

Liceul Teoretic „Nichita Stănescu" Doamnei director Sandu Florentina,

Stimată doamnă director,

Sindicatul Liber din învățământ Sector 3, organizație sindicală care reprezintă drepturile și interesele a peste 1500 de salariați din unitățile de pe raza sectorului 3 al municipiului București - parte semnatară a Contractului Colectiv de Muncă la Nivelul Grupului de Unități al ISMB (C.C.M.N.G.U. al ISMB), înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, vă supune atenției următoarele:

Prin adresa nr.21/16.05.2018 înregistrată la Registratura Primăriei Sectorului 3, sub nr. 93370/21.05.2018 am solicitat domnului Primar Robert Sorin Negoiță să supună aprobării Consiliului Local Sector 3, prin hotărâre a acestuia, punerea la dispoziție, cu destinația de sediu al Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3, a sălii nr. 3, situată la parterul imobilului din Strada Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 12, Sector 3 - sediul Liceului Teoretic „Nichita Stănescu".

în vederea soluționării cererii organizației noastre, de către Consiliul Local Sector 3, este necesar ca unitatea de învățământ pe care o conduceți, să transmită Consiliului Local, printr-o adresă, că este de acord ca sala nr. 3, situată la parterul imobilului din Strada Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 12, Sector 3 - sediul Liceului Teoretic „Nichita Stănescu, să fie pusă la dispoziția Sindicatului Liber din învățământ Sector, cu titlu gratuit, cu destinația de sediu al sindicatului.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,

EUGEN4&


vi;1,

iANDi


țî-cDE;>AȚiA    1 tRERC:

DîN SN w’Ă’î ĂVÂN r    !

i N H\ A R h ■' i h 3 i R E IH..,    //

CONTRACT COLECTlv4îEdVIUN€Ă-fcAiWEOTI7BK0PULUI DE UNIT ATI AL ISMB

En teneiul drepturilor garantate de Constituția României, Legea dialogului social nr, 62/2011, republicată si alcC.C-M.UN.S.A.I.P. nr. 1483/13.11.2014.

ixtervenit următorul Contract Colectiv de Muncă la Nivelul Gropului de Unitati al ISMB, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, C.C.M.N.G.U al ISMB, între :

1.    Inspectoratul Școlar al Municipiului București/ unitățile și instituțiile de învățământ din Anexa nr. 4

2.    organizrțiile sindicale împuternicite de:

-    Federația Sindicatelor Libere din învățământ;

-    Fed erața Sindicatelor din Educație „Spiro Haret”;

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Au*f. !• Părțile contractante recunosc și acceptă pe deplin că sunt egale și libere în negocierea C.C.M.N.G.U a) ISMB. și se obligă să respecte prevederile acestuia.

Art. 1(1) Termenul angajator desemnează:

♦    Inspectoratul Școlar al Municipiului București, reprezentat prin inspectorul școlar general;

$ Unitățile de învățământ preuniversitar de stat care își desfășoară activitatea în municipiul București, reprezentate prin directori;

« Alte instituții și unități conexe învățământului preuniversitar, subordonate Inspectoratului Școlar ai

Municipiului București, reprezentate prin directori, precum si CCD;

(2)    Termenul grupuri de unitati, în conformitate cu prevederile din Legii nr. 62/2011, republicată, desemnează:

« Unitățile de învățământ preuniversitar care își desfășoară activitatea în municipiul București;

♦    Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

Alte instituții și unități conexe învățământului preuniversitar, subordonate Inspectoratului Școlar al Municipiului București, precum si CCD prevăzute in anexa 4;

(3)    Termenul salariat desemnează persoana fizică ce prestează muncă pentru și sub autoritatea unuia dintre angajatorii prevăzuți ia alin. (1), în schimbul unei remunerații denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe perioadă iiedeterminafă/determinată, conform art. 56 din prezentul contrari;

Art. 3 (1) C.C.M.N.G.U al ISMB. are ca scop stabilirea, în condițiile legii, a drepturilor și obligațiilor reciproce ale angajatorului și salariaților, precum și condițiile specifice de muncă și urmărește promovarea și garantarea unor relații de muncă echitabile, de natură să asigure protecția socială a salariaților.

(2)    Angajatorul are toate drepturile și obligațiile care decurg din legislația în vigoare și din prezentul contract colectiv de muncă.

(3)    Părțile contractante garantează aplicarea clauzelor prezentului C.C.M.N.G.U al ISMB pentru salariatii definiți conform art. 2 alin.(3).

Art. 4 (1) Părțile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu inițieze si să nu susțină promovarea unor acte normative sau a altor dispoziții care ar conduce ia diminuarea drepturilor ce decurg din legislația specifică învățământului, în vigoare la data înregistrării contractului, precum și dm prezentul C.C.M.N.G.U aî ISMB., fără consultarea organizațiilor sindicale semnatare ale prezentului contract.

(2)    ISMB se obligă să nu inițieze niciun act normativ și/sau act administrativ cu caracter normativ care

privește relațiile de muncă și sistemul de învățământ din București, tară discutarea acestora în cadrul comisiilor tehnice create la nivelul ISMB, din care fac parte și reprezentanții jrrganizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv.    ,o J

(3)    Eventualele completări ale prezentului C.C.M?'N.Q.,U;''ăLjlSM)|\ vor face obiectul unor noi negocieri.

Art. S Prezentul contract colectiv de muncă prodetce ef^pte'jj&ntrii toți sajariații

angaj atprilețyjefiniti


conform art. 2 alin. (1).    Kformare profesională, plătit de angajator, de JO zile lucrătoare sau de 80 de ore. în-această perioadă salariatul vă fffc beneficia de o indemnizație de concediu calculată ca și în cazul concediului de odihnă.    ■ A

Ari. 92, Unităfile/institujiile prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să consulte organizațiile sindicale-ți semnatare ale prezentului contract, anterior încheierii contractelor de adaptare profesională.    '£;»■

Art, 93. în cazul în care personalul didactic are două specialități principale sau o specialitate principală și - f una secundari, definitivarea în învățământ și gradele didactice J1 și 1 pot fi obținute la una dintre cele două-îi' specialități, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialitățile înscrise pe diplome.

Art 94. (1) Reconversia profesională a personalului din învățământ se realizează prin instituțiile de^-j" învățământ superior, casele corpului didactic, furnizorii deformare profesională, prin federațiile sindicale semnatare; ale prezentului contract și organizațiile sindicale afiliate acestora,    ț A-

(2) Natura cursurilor și modul de organizare și de recrutare a candidați for yor fi stabilite în comisiile paritare de Ia nivelul ministerului și al unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 4, în termen de 30 de zile de ia. -.înregistrarea contractelor colective de muncă.

CAPITOLUL VHI

ALTE PREVEDERI ÎN LEGĂTURĂ CU DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art 95. (I) Angajatorul se obligă să invite delegații desemnați de organizațiile sindicale semnatare ale" a prezentului contract colectiv de muncă să participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, A social sau cultura]., cu minim 24 de ore inainte. Angajatorul are obligația de a invita la ședințele consiliului deji: administrație reprezentanții organizațiilor sindicale semnatare ale prezentului contract Procesul verbal încheiat cui această ocazie va consemna și punctele de vedere ale reprezentanților organizațiilor sindicale și va purta, în mod':M obligatoriu, semnătura acestora.    \

(2)    înștiințarea organizațiilor sindicale privind ședințele comisiilor tehnice, ale comisiei paritare, ale^i”

consiliului de administrație, se face cti cel puțin 72 de ore înaintea ședinței, comunicându-se ordinea de zi șiț documentele ce vor fi discutate.    j

(3)    Hotărârile organismelor menționate la alin. (2j și copiile proceselor verbale ale ședințelor acestora vor fi:; comunicate organizațiilor sindicale în termen de 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.

Art 96. în vederea fundamentării acțiunilor prevăzute la art. 30 alin 2 din Legea nr. 62/2011, angajatorul -'-7 va pune la dispoziția organizațiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă ori le vor asigura

accesul la informațiile șt documentele necesare, reprezentanții organizațiilor sindicale având obligația de a păstra-confidențialitatea datelor transmise cu acest caracter.    : U ,

Art. 97. Unitatea/instituția care a format grupul de umtali, se obligă să asigure derularea în condiții normale-jț a procesului de învățământ prin suplinirea personalului aflat în concediu fără plată, concediu pentru incapacitate temporara de munca, trimis la cursuri de formare și perfecționare sindicală, stagii de pregătire sindicală - în țară sau în străinătate - schimburi de experiență, precum și alte acțiuni sindicale și să le sprijine efectiv. Persoanele careș"


suplinesc vor fi remunerate corespunzător pentru activitatea suplimentară efectuată.

Art. 98. (I) Unitățile/instituțiile în carcîși desfășoară activitatea organizații sinriicale semnatare ale (

prezentului contract sunt ‘ obligate, în baza hotărârii comisiei paritare, să le pună ia dispoziție, cu titlu gratuit, spații

prevăzute în Anexa nr. 4recunosc și asigură dreptul de folosință gratuită al ĂlS jp^eitttiîbî confrabt colectiv de muncă a spațiîlcr în care se află sediile acestora, menționate în sentințele judecătorești rămase <feT»iîiîv^sță*MM? acestora, pe toată perioada existenței

sindicale.    , '7 A

(3) Baza materială cu destinație cui tura l-sportivă, aflată^îu proprietatea sau în folosința unităților/instituțiilor *

prevăzute în Anexa nr. 4, în proprietatea sau folosipț^Atgiâfiifea^îIoivsindicale, va putea fi folosită, cu titlu gratuit, ț pentru acțiuni organizate de sindicate sau patronat, îhĂoi^tyțțjIppreyăfute în contractul colectiv de muncă,.    ’j


i\„ jLl' /'i fW & ■ -    .    >


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 326 04 27 e-mail invatamant@primarie3.r0


Către:

Cabinet Primar

\< /

In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local SectorSț vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte:

1) Hotărârea privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, cu destinația de sediu a Sindicatului Liber din învățământ - Sector 3, a sălii nr. 3, situată la parterul imobilului din strada Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 12, sector 3, din cadrul Liceului Teoretic ”Nichita Stănescu”, pentru o durată de 3 ani cu posibilitatea de prelungire cu perioade similare.

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Documentele care au stat la baza întocmirii proiectelor (adrese, avize).


Șef Serviciu Angelica Daniela Radu1