Hotărârea nr. 230/2018

HCLS3 nr. 230 din 18.06.2018 priv reven la destin init -spatiu de inva- a corp de cladire C2, precum si a supraf de teren de 1910 mp, situat in Buc, str. Pictor Ion Tuculescu, nr.42, S 3 din cadr Col


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind revenirea la destinația inițială - spațiu de învățământ - a corpului de clădire C2, precum și a suprafeței de teren de 1910 mp, situate în București, str. Pictor Ion Țuculescu, nr.42, Sector 3 din cadrul „Colegiului Tehnic Mihai Bravu”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 98817/CP/30.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.98708/30.05.2018 al Direcției de învățământ

A

- Serviciul Administrare Unități învățământ;

-    Avizul conform al MECȘ nr. 10285/03.09.2015;

A    t .

-    Adresa nr. 63105/16.04.2018 a Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unități învățământ către Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3;

-    Adresa nr. 95270/23.05.2018 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

-    Adresa nr. 98271/29.05.2018 a Direcției Administrative - Serviciul Administrativ;

-    HCLS 3 nr.168/28.07.2015 privind schimbarea destinației unui imobil cu destinația de unitate de învățământ care aparține Colegiului Tehnic ” Mi hai Bravu”;

-    HCLS 3 nr.214/30.09.2015 privind darea în folosință gratuită Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3 a corpului de clădire C2, precum și a unei suprafețe de teren de 1.910 mp, situate în București, str. Ion Țuculescu nr. 42, Sector 3;

-    HCLS 3 nr. 547/07.11.2017 referitoare la reorganizarea Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 din serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, în structură organizată ca direcție generală în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 98740/30.05.2018 a Direcției de învățământ - Serviciul

5    5

A

Administrare Unităti învățământ;

5    5    7

în conformitate cu prevederile :

- Art. 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă revenirea la destinația inițială - spațiu de învățământ - a corpului de clădire C2, precum și a suprafeței de teren de 1910 mp, situate în București, str. Pictor Ion Țuculescu, nr.42, Sector 3 din cadrul „Colegiului Tehnic Mihai Bravu”.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


CONTRASE SECRE
MARIUS

.NEAZĂ

COH 23

FLOREN TINANEACSU


NR. 230 DIN 18.06.2018

CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr, i91, sector 3,

031084 București www.primariej.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 021) 318 03 04 e-maii cabinetprimar@primarie3.r0


SECTOR 3

CABINET PRIMAR


Nr.......


Data-

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind revenirea la destinația inițială - spațiu de învățământ - a corpului de clădire C2, precum și a suprafețe de teren de 1910 mp, situate în București, str. Pictor Ion Țuculescu, nr.42, Sector 3 din cadrul „Colegiului Tehnic Mihai Bravu"

Clădirea imobil C2 (Corp B alcătuită din clădire S+P+2 șî de teren aferent cca 1910 mp ) situat în str. Pictor Ion Țuculescu nr.42, Sector 3, care aparține „Colegiului Tehnic Mihai Bravu", a fost sediul în care și-a desfășurat activitatea „Liceul Tehnologic Nicolae Teclu".

în anul 2015, Primăria Sectorului 3, prin adresa cu nr.53687/04.08.2015 a solicitat schimbarea destinației din „spații de învățământ" în „spații la dispoziția Consiliului Local Sector 3 - pentru Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3", obținându-se avizul conform al Ministerului Educației și Cercetării cu adresa nr.10285/03.09.2015 pentru o perioadă de 5 ani.

Prin HCLS3 nr.168/28.07.2015 s-a aprobat schimbarea destinației imobilului C2 (corp clădire B S+P+2 și teren aferent cca 1910 mp) situat în București, str. Pictor Ion Țuculescu nr.42, Sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din unitate de învățământ în spațiu la dispoziția Consiliului Local Sector

Prin HCLS3 nr.214/30.09.2015 s-a aprobat darea în folosință gratuită Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 în scopul desfășurării activității specifice acesteia, pe perioada de valabilitate a Avizului conform nr.10285/03.09.2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a corpului de clădire C2, precum și a unei suprafețe de teren de 1910 mp, situate în str. Pictor Ion Țuculescu nr.42, Sector 3.

Prin adresa cu nr.98271/29.05.2018 Direcția Administrativă informează că Primăria Sectorului 3 nu mai folosește spațiile din str. Pictor Ion Țuculescu


CABINET PRIMAR

nr.42, Sector 3, prin urmare acetea sunt disponibile pentru a putea fi folosite în scopul inițial de spații de învățământ.

Față de cele mai sus prezentate, consider că sunt îndeplinite condițiile privind aprobarea de către Consiliului Local Sector 3 a proiectului de hotărâre privind revenirea la destinația inițială - spațiu de învățământ - a corpului de clădire C2, precum și a suprafețe de teren de 1910 mp, situate în București, str. Pictor Ion Țuculescu, nr.42, Sector 3 din cadrul „Colegiului Tehnic Mîhai Bravu"


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București

www.primariej.ro

telefon (004 021} 326 04 27 e-nsaîi mvatamant^primariej.TO


M. 9^/3o6S-^

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind revenirea la destinația inițială - spațiu de învățământ -a corpului de clădire C2, precum și a suprafețe de teren de 1910 mp, situate în București, str. Pictor Ion Țuculescu, nr.42, sector 3 din cadrul „Colegiului Tehnic Mihai Bravu”

Clădirea imobil C2 (Corp B alcătuită din clădire S+P+2 și de teren aferent cca 1910 mp) situat în str. Pictor Ion Țuculescu nr.42, sector 3, care aparține „Colegiului Tehnic Mihai Bravu”, a fost sediul în care și-a desfășurat activitatea „Liceul Tehnologic Nicolae Teclu”.

în anul 2015, Primăria Sectorului 3, prin adresa cu nr.53687/04.08.2015 a solicitat schimbarea destinației din „spații de învățământ” în „spații la dispoziția Consiliului Local Sector 3 - pentru Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3”, obținându-se avizul conform al Ministerului Educației și Cercetării cu adresa nr.10285/03.09.2015 pentru o perioadă de 5 ani.

Prin H.C.L.S.3 nr. 168/28.07.2015 s-a aprobat schimbarea destinației imobilului C2 (corp clădire B S+P+2 și teren aferent cca 1910 mp) situat în București, str. Pictor Ion Țuculescu nr,42, sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din unitate de învățământ în spațiu la dispoziția Consiliului Local Sector

Prin H.C.L.S.3 nr,214/30.09.2015 s-a aprobat darea în folosință gratuită Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 în scopul desfășurării activității specifice acesteia, pe perioada de valabilitate a Avizului conform nr.10285/03.09.2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a corpului de clădire C2, precum și a unei suprafețe de teren de 1910 mp, situate în str. Pictor Ion Țuculescu nr.42, sector 3.

Direcția învățământ prin adresa cu nr.63105/16.04.2018 a solicitat Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 analizarea posibilității de eliberare a spațiilor în vederea amenajării pentru aducerea la destinația inițială spațiu de învățământ.

Prin adresa cu nr.95270/23.05.2018, Diecția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 aduce la cunoștință că sunt de acord cu eliberarea spațiului situat în str. Pictor Ion Țuculescu nr.42, acesta fiind disponibil pentru a fi folosit în scopul inițial - spațiu de învățământ.

Prin adresa cu nr.98271/29.05.2018 Direcția Administrativă informează că Primăria Sectorului 3 nu mai folosește spațiile din str. Pictor Ion Țuculescu nr.42, sector 3, prin urmare acetea sunt disponibile pentru a putea fi folosite în scopul inițial de spații de învățământ

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3, proiectul de hotărâre privind revenirea la destinația inițială

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

- spațiu de învățământ - a corpului de clădire C2, precum și a suprafeței de teren de 1910 mp situate în București, str. Pictor Ion Țuculescu, nr.42, sector 3 din cadrul „Colegiului Tehnic Mihai Bravu”.


întocmit: Dan Vasile


Șef Serviciu Administrare Unități Angelica Ejanielaj

/Uîvățământ

iduMINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI

Cabinet Ministru


Cercetării Științifice

AVIZ CONFORM

Urmare a solicitării Primăriei Sectorului 3 București, transmisă ministerului cu adresa nr. 53687/2015 și înregistrată cu nr. 47577/2015, s-a analizat propunerea schimbării destinației corpului de clădire C2 și a unei suprafețe de teren de 1910 mp, din totalul de 11091 mp, care fac parte din imobilul în care și-a desfășurat activitatea Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu" (fost Grup Școlar Industrial Nicolae Teclu), situat în str. Pictor Ion Țuculescu nr 42, sector 3, București, din spațiu de învățământ, în spațiu necesar desfășurării activității sediului Direcției Generale de Impozite șt Taxe Locale Sector 3, București.

Corpul de clădire C2 are următoarele caracteristici tehnice:

-    Regim de înălțime: S+P+2;

-    suprafață construită: 542 mp;

-    suprafață desfășurată: 1256,01 mp;

-    suprafață teren aferent: 1910 mp.

Solicitarea Primăriei se întemeiază pe următoarele argumente:

Ca urmare a diminuării constante din ultimii ani a numărului de elevi ai Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu", începând cu anul școlar 2014-2015, acesta a fuzionat prin absorbție cu Colegiul Tehnic „Mihai Bravu". Acest Colegiu dispune de numeroase spații de învățământ (27 de săli de clasă, 3 cabinete, 12 laboratoare, 1 bibliotecă, 1 sală de sport), modernizate complet în anul 2014 și este situat în Șos. Mihai Bravu nr. 428, într-o zonă accesibilă elevilor și cadrelor didactice datorită numeroaselor mijloace de transport din zonă.

în prezent, spațiile din corpul de clădire C2 nu mai sunt necesare procesului de învățământ, generând cheltuieli ridicate pentru întreținere și plată a utilităților. Imobilul, situat în str. Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, București, este compus din 8 corpuri de clădire, având o suprafață construită totală de 2279 mp și o suprafață de teren aferent de 11091 mp. în eventualitatea creșterii numărului de elevi, spațiile în care îșî desfășoară activitatea Colegiul Tehnic „Mihai Bravu", situat în Șos. Mihai Bravu nr. 428, sunt suficiente

pentru buna desfășurarea a procesului educațional.

Corpul de clădire C2 și suprafața de teren de 1910 mp pentru care se solicită schimbarea destinației vor fi delimitate de restul corpurilor de clădire existente în imobil, iar accesul se va realiza separat, direct din stradă.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00

■ivuiNiaifcKUL EUUUAȚIEI ȘI

Cercetării Științifice

Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 112, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se emite avizul conform al ministrului educației și cercetării științifice, pe o perioadă de 5 ani, pentru schimbarea destinației corpului de clădire C2 și a unei suprafețe de teren de 1910 mp, din totalul de 11091 mp, care fac parte din imobilul în care și-a desfășurat activitatea Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu", situat în str. Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, București, din spațiu de învățământ, în spațiu necesar desfășurării activității sediului Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3, București. După această perioadă, Corpul de clădire C2 și terenul în suprafață de 1910 mp vor primi destinația inițială, și anume spațiu de învățământ.

Menționăm că, restul corpurilor de clădire și terenul aferent care fac parte din imobilul în care și-a desfășurat activitatea Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu", situat în str. Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, București, înscrise în Cartea Funciară nr. 214890, vor rămâne cu aceeași destinație.

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii avizului conform conduce Ea pierderea valabilității acestuia.

Prezentul aviz se comunică Primăriei Sectorului 3 și Consiliului General al Municipiului București.

Sorin Mihai CÎMPEANU


Șos. Mîhgi Bravu nr, 42S, sector 3,

ojqjiS BwciireșK vvwwpritoarwg-ro


telefon (004 ttâî) 326 04 23 e-mail ipvatamsrit^primarieî.ro

Nr.63105/16.04.2018


Către

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale în atenția: D-lui Director General - Iulian Petre Ilie

Referitor Ia: spațiu D.I.T.L. - Corp de clădire C2 - Str. Ion Țuculescu nr. 42, sector 3.

Având în vedere: HCLS3 nr. 214/30.09.2015 privind darea în folosință gratuită Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale sector 3 a corpului de clădire C2, precum și a unei suprafețe de teren de 1910 m.p. situate în București, Str. Ion Țuculescu, nr. 42, sector 3 pe o perioadă de 5 ani, în baza Avizului conform nr. 10285/03,09,2015 emis de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice,

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 1717/03.04.2017 transmisă de către Școala Gimnazială Leonardo da Vinci cu privire la lipsa spațiilor pentru desfășurarea activităților instructiv educative ca urmare a:

evoluției numărului de elevi din această unitate școlară, de la 865 în anul școlar 2013 - 2014 la 1321 elevi începând cu anul școlar 2018 - 2019, respectiv de la un număr de 33 clase la un număr de 45 clase,

- creșterii numărului de clase din învățământul primar (în acest an școlar 7 clase pregătitoare - cu 4 mai mult decât anul trecut școlar),

Pentru ca toate clasele din ciclul primar să învețe în programul de dimineață, sunt necesare încă 4 săli de clasă.

De asemenea, pentru a nu se crea discriminări între elevii claselor a Vin a care susțin examenele de evaluare națională, este benefic a se aloca încă 3 săli de clasă pentru ca toți elevii acestora clase să învețe în programul de dimineață.

Aceste spații sunt strict necesare suplimentar, în condițiile în care și laboratoarele au fost transformate în săli de clasă pentru a se putea desfășura procesul instructiv educativ.

PRIMĂRIA'

TORULUI

BUCUREȘTI

Ținând cont cele expuse și de proximitatea spațiului dat în folosință pentru desfMșuarea activității direcției pe care o coordonați față de Școala Gimnazială Leonardo da Vinci, vă rugăm să ne comunicați dacă, există posibilitatea eliberării acestuia în vederea amenajării pentru aducerea la destinația inițială (săli de clasă) pentru desfășurarea activității instructiv educative de către elevii acestei școli, începând cu anul școlar 2018 - 2019.

în speranța unei corecte înțelegeri a situației,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

MIHAELA NAGY


„    " A ' '- aZ’x

/ta    '"A

''    7


ȘEF SERVICIU

ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT ANGELICA DANIELA RADU


Dl SECȚIA GENERALA IMPOZITE Si TAXE LOCALE


Sșr Șfe țța    ,i<; ța L

6^Ș->OJ iksa;?S$î > j;

www4&>rc

teidoi, &x>4 or»} Ț& 51    f:

^.jx <z;,‘i•    . L

e-tnsi?    î

--BbifuiSff’îiJ >£»    ’,:.


Pwfttî rf.y !«««..■ 5w CGi •’.t '•«::••>;•'» îîî.U;    ț,

ttibfeR Cî'4 3375$ fșix <06402X1 S> 46CĂTRE, J

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERțlCIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI. ÎNVĂȚĂMÂNT

f '■ ■■ '■ ,


■:    L

i ;

«    i


Ca urmare a adresei dvs. nr. 63105/16,04.2018 vă aducem Ia cunoștință că suntem de acord cu eliberarea spațiului situatîrl Str. Ion Țuculescu nr. 42, Corp de clădire- C2 și cedarea acestuia în vederea schimbării destinației pentpu spații de învățământ, singurul impediment fiind relocarea depozitului de arhivă existent Ia momentuljactuai în trei încăperi situate in acest corp de clădire.

Menționăm că, prin|.adresa nr. 63105/23.04.2018 adresata Domnului City Manager am solicitat alocarea unui spațiu adecvajîn vederea relocării.

Cu stimă,    l


DIRECTOR. GENERAL 1UE PETREIULL


A c.țH&^ȚȚ

jrAPCZ* rt~ A--J.AXE t-OCACc-

Țcc’jLC'Ty


Tt* «fw^p&îMÎițrsțiX 3.1ÎCsytii; îr?s<ii    !.v j, C«t->bș 8ii

ÎJ'j^r.țit-fr '.:e    iwstttîiî


Caisa Dudești nr. 191, sector 3,

031084 Rucwreșts

www^jri rnariej.ro

telefon {004 02f) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04. e-mail adminîstrativ@pri marie^. ro

Către,
Direcția învățământ

Având în vedere:

•    Hotărârea nr. 168/28.07.2015, privind schimbarea destinației unui imobil cu destinația de unitate de învățământ care aparține Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

•    Hotărâre nr. 214/30.09.2015, privind darea în folosință gratuită Direcției Generale de

Impozite și Taxe Locale Sector 3 a corpului de clădire C2, precum și a unei suprafețe de teren de 1.910 mp, situate în București, str. Ion Țuculescu nr. 42, sector 3;

•    Adresa nr. 63105/16.04.2018 a Direcției învățământ către DGITL, privind eliberarea corpului de clădire C2, din str. Ion Țuculescu nr. 42, precum și a unei suprafețe de teren de 1.910 mp, în vederea activității instructiv educative;

•    Adresa nr. 95270/23.05.2018, DGITL către Direcția învățământ, privind exprimarea acordului de eliberare a spațiului din str. Ion Țuculescu nr. 42, Corp de clădire C2 și cedarea acestuia în vederea schimbării destinației pentru spații de învățământ.

Vă informăm că Primăria Sectorului 3 nu mai folosește spațiul din str. Ion Țuculescu nr. 42, Corp de clădire C2 ( clădire-corp B S+P+2) și terenul aferent de 1910 mp, prin urmare acestea sunt disponibile pentru a putea fi folosite în scopul inițial de spații de învățământ.

Director Executiv, Oana Mana Mehedințeanu


Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndepi niriî atribuțiilor legale, Dateie pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de int ;rvenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației unui imobil cu destinația de unitate de învățământ care aparține

Colegiului Tehnic ”Mihai Bravu”

Având în vedere;

~ Expunerea de motive nr. 8762/15.07.2015 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 48664/14.07.2015 al Direcției învățământ;

-    Procesul verbal încheiat în ședința din data de 08.05,2015 a Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic ”Mihai Bravu”

-    Acordul Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 10583/03.07.2015, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 46275/06.07.2015.

în conformitate cu prevederile:

-    Art, 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând:

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea destinației imobilului €2 (clădire-corp B S+P+2 șî teren aferent cea 1910 mp) situat în București, strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, Sector 3, care aparține Colegiului Tehnic ”Mihai Bravu”, din unitate de învățământ în spațiu la dispoziția Consiliului Local Sector 3 pentru sediul Direcție Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obținerea avizului Ministerului Educației Naționale privind schimbarea destinației.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.MARIUȘ MIHAIT?

NR. 168    ■

DIN 28.07.2015

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a ConsUiulid Local 8 ?r 3 din data de 28,07.2015,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3 a corpului de clădire C2, precum și a unei suprafețe de teren de 1.910 mp, situate în București, str. Ion Țueulescu nr. 42, Sector 3

Având în vedere:

-    Expunerea de motive iu. 11576/CP/21.09.2015 a Primarului Sectorului 3;

~ Raportul de specialitate nr. 118/3 8.09.2015 al Direcției învățământ;

-    Rportul de specialitate nr. 57750/18.09.20] 5 al Direcției Generale de Impozite șî Taxe Locale Sector 3.

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.L.S.3 nr. 363/28,07,2015 privind schimbarea destinației unui imobil cu destinație de unitate de învățământ care aparține Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”.

-    Avizul conform nr. 10285/03.09.2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Văzând:

-    Raportul comisiei de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și art.81 alin.{2) litf) din Legea nr. 215/2003 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită, pe perioada de valabilitate a Avizului conform nr. 10285/03.09.2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3 a corpului de clădire C2, precum și a unei suprafețe de teren de 1.910 mp, situate în București, str. Ion Țueulescu nr. 42, Sector 3, în scopul desfășurării activității specifice acesteia.

(2) Cheltuielile necesare amenajării spațiului, precum și cele de funcționalitate vor fi suportate din bugetul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3.

Art2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze protocolul de predare-primire a imobilelor prevăzute la art. 1,


Art. 3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ și Direcția Juridi


Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 3 jVor lua măsuri pentru ducerea prezentei hotărâri.    â '

DE ȘEDINȚĂ feUDOMÎROV

ihÂîță


NR. 214 DIN 30.09.2015

Aceasta hotărâre a fost adoptată în șed in [a ordinară a ConsUhdui Lot    ? din data

de 30.09.2015.

Dl RECf IA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Sos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București

www.primarie3.ro

telefon (004 021) 326 04 27

e-mail irTv3tamant@primarie3.ro

Către:

Cabinet Primar


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3. vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

1) privind revenirea la destinația inițială - spațiu de învățământ — a corpului de clădire C2 și a unei suprafețe de teren de 1910 mp, situate în București, strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, din cadrul „Colegiului Tehnic Mihai Bravu ”

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre
întocmit: Dări Vasile

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legate. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind revenirea Ia destinația inițială - spațiu de învățământ - a corpului de clădire C2, precum și a suprafeței de teren de 1910 mp, situate în București, str. Pictor Ion Țuculescu, nr.42, Sector 3 din cadrul „Colegiului Tehnic Mihai Bravu”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..........1^.(2?/^...4b. Z^.-.,

a analizat proiectul de hotărâre privind revenirea la destinația inițială - spațiu de învățământ - a corpului de clădire C2, precum și a suprafeței de teren de 1910 mp, situate în București, str. Pictor Ion Țuculescu, nr.42, Sector 3 din cadrul „Colegiului Tehnic Mihai Bravu”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: ,


PREȘEDINTE, VĂDUVA IUL
MEMBRI:

PELINARU CORNELSECRETAR, VASILIU MARIANA

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

5

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind revenirea la destinația inițială - spațiu de învățământ - a corpului de clădire C2, precum și a suprafeței de teren de 1910 mp, situate în București, str. Pictor Ion Țuculescu, nr.42, Sector 3 din cadrul „Colegiului Tehnic Mihai Bravu”

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de.......... a analizat proiectul de hotărâre privind revenirea la destinația

inițială - spațiu de învățământ - a corpului de clădire C2, precum și a suprafeței de teren de 1910 mp, situate în București, str. Pictor Ion Țuculescu, nr.42, Sector 3 din cadrul „Colegiului Tehnic Mihai Bravu”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEA INOCENȚIUIOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

SECRETAR,

VOICUALIN-IONUT