Hotărârea nr. 229/2018

HCLS3 nr. 229 din 18.06.2018 prin care se solicita CGMB imputern expresa in vederea incheierii unui Acord Cadru de colab intre Sect 3 al Municip Buc si Univ de Stiinte Agron si Medicina Veter Bucurest


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de colaborare între Sectorul 3 al Municipiului București și Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

9    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 107375/CP/l 1.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 98981/CP/30.05.2018 a Primarului Sectorului 3 către Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară - București;

-    Adresa nr. 4061/31.05.2018 a Universității de Științe Agronomice și Medicină

Veterinară - București, înregistrată cu nr. 100996/CP/04.06.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 81 alin. (2) lit. k), n) și q) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f), art. 81 alin. (2) lit. q) coroborat cu alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind încheierea unui Acord Cadru de colaborare între Sectorul 3 al Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

București, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de investiții de interes public local în domeniul educațional, social, cultural, sportiv și recreativ, precum și în alte domenii de interes public local.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDEȘ^^g^

uj I ^3 j

J Uj A» Hi!1    '


CONTRASE SE
MARIUS

CONF.0

2340/201

FLORENTINA

NR. 229 DIN 18.06.2018


CABiNET PRIMAR


Cslss Dydeșf r,r. ssckîM, cgiGgj. București

www.pfimarie3.r0

telefon (004 021} 3 țg 03 23 - ?.S fe (004 02 ș) 3’. 8 03 04 e-TOsil cabinetpHrnar@prirnaHe3.ro


SSCTOFt 3


CABiNET PRîMAR


Data...


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de colaborare între Sectorul 3 al Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

în ultima perioadă au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanți ai Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, în vederea realizării unui parteneriat ce va avea ca obiectiv principal dezvoltarea infrastructurii sociale (de exemplu: centru de îngrijire bătrâni cu facilități agroturistîce integrate).

încheierea unui parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București în vederea dezvoltării infrastructurii sociale și a realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de investiții de interes public local în domeniul educațional, social, cultural, sportiv și recreativ, precum și în alte domenii de interes public local, reprezintă un deziderat și, în egală măsură, o oportunitate de a sprijini comunitatea locală.

în acest context, în ședința Consiliului de Administrație al Universității din data de 31 mai 2018 a fost aprobată inițierea demersurilor de negociere și semnare a acestui acord de parteneriat, universitatea apreciind că un astfel de parteneriat va fi benefic pentru ambele părți.

Având în vedere că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, încheierea unui asemenea parteneriat este posibilă numai cu împuternicirea expresă a Consiliului Generai al Municipiului București, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.CABINET PRIMAR


Csiea D^deștl nr. igi. sector 3, 03,1084 București w w w.p K m a rîej. ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 021) 318 03 04 s-rnsii ca bi ntîTp rimar@prfmgrie3.ro

Către,


■ UNIVERSITATEA CE ^TîîMȚB AGRONOMICE Și MEDICINĂ VETERINARĂ '/OCURȘȘTI iNTR&RE Ml[Ziua ..xzR: Luna


Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din BucureștiMCSZxSItT


în atenția: Domnului Rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Prof. Univ. Dr. Sorin Mihai Cîmpeanu

Stimate Domnule Rector,

Prin prezenta scrisoare doresc să vă mulțumesc pentru timpul acordat la sfârșitul săptămânii trecute și, totodată, să vă spun că, vă sunt recunoscător pentru atenția și preocuparea acordată discuției noastre în vederea realizării unui parteneriat ce va avea ca obiectiv principal dezvoltarea infrastructurii sociale (de exemplu: centru de îngrijire bătrâni cu facilități agroturistice integrate).

Așa cum am discutat, suntem deschiși unui parteneriat și, pe această cale, doresc să reiterez importanța unui astfel de proiect.

încheierea unui parteneriat în vederea dezvoltării infrastructurii sociale reprezintă un deziderat și, în egală măsură, o oportunitate de a sprijini comunitatea locală. în acest context, apreciem că un astfel de parteneriat este mutual benefic și, totodată, va sprijini promovarea unor servicii sociale de calitate în beneficiul cetățenilor.

Cu acest prilej, doresc să vă mulțumesc pentru bunăvoința dumneavoastră și să vă asigur de toată disponibilitatea mea în vederea realizării acestui proiect.

în speranța că propunerea noastră de cooperare va găsi un ecou pozitiv, așteptăm cu interes din partea dumneavoastră, o scrisoare de confirmare privind exprimarea consimțământului pentru realizarea parteneriatului, urmând a stabili, ulterior, condițiile încheierii acestuia.

îmi exprim ferma convingere în faptul că sprijinul dumneavoastră personal și al instituției pe care cu onoare o conduceți, este esențial în acest demers și va facilita substanțial realizarea unui parteneriat între instituțiile noastre cu scopul dezvoltării infrastructurii sociale.

Cu considerație,Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară - București
Către, în atenția,


Primăria Sectorului 3 Domnului Primara! Sectorului


U^fVERSiTAî£A    AGRC'WJC

j Șl ME0!Cli^4 Vi~TERiNARÂ - 3UCUREȘT!

fcr. £££/.......................

|/iua..^/iU

na .....Anuf*'^

3, Robert Sorin NEGOITA r—™--

SECTOR 3


CABINET PRIMAR S


Stimate Domnule Primar,


Nr.


0^ e®. jo®


Data.....tr......’.z.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat în vederea încheierii unui'ț^^^^

onorant și constructiv între Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV B) și Primăria Sectorului 3.


Vă aducem la cunoștință că în ședința Consiliului de Administrație al USAMV B din data de 31.05.2018 a fost aprobată inițierea demersurilor de negociere și semnare a acordului de parteneriat între UASMV B și Primăria Sectorului 3.


în acest sens a fost mandatată o comisie de negociere condusă de dnul prof. unîv. dr. Răzvan lonuț Teodorescu {prorector USAMV B, tel. ■    '    e-maii    care

să negocieze clauzele și termenele acordului împreună cu echipa pe care o veți desemna la nivelul Primăriei Sectorului 3.


Vă asigur domnule Primar de maxima apreciere și considerație,www.usamv.ro

B-du l MĂrăști 59. 011464 - București

Tel. Centrala: +4 021 318 2564 «Tel. Rectorat: +4 021 318 2266 ■ Fax: -4 021 318 2888 ■ E-maiu post@info.usamv.ro