Hotărârea nr. 228/2018

HCLS3 nr. 228 din 30.05.2018 priv modif HCLS3 nr.33 din 2016 ref la aprob ind tehn-econ afer unor obiect de invest priv crest ef energ si moderniz unor unit de invat din Sec 3


t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și

modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 593/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 98224/CP/29.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 98118/29.05.2018 al Direcției Investiții și

Achiziții;

-    Adresa nr. 98154/29.05.2018 a Direcției Investiții si Achiziții;

>    7    3    3    7

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

-    Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 15 și nr. 16 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unităti de învățământ din Sectorul 3, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


ÂSEMNEAZA KE^EȚAR ^HĂITĂ

NR. 228 DIN 30.05.2018

PRIMĂRIA^

CABiNET PRIMAR


SECTORULUI <

'x    8 U C l! R E Ș ‘i i J*

Csiea Dudeșt m, igi. sector 3, 031084 Ssjojreșts

www.prim2rie3.rQ

tfiiafors (034 O2ij 31S 03 23 - 2 5 fax (004 O2i) 318 03 04

®~maO cabinetprim3rgjprimarie3.ro


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

..........a?^i

Data...

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Investiția în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București este dată de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor din zonă.

Aceste investiții fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, consolidarea dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Având în vedere cele prezentate, precum și prevederile art. 291 alin.l lît.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, referitoare la cota standard de 19%, care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, începând cu data de 1 ianuarie 2017, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 98118/29.05.2018 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Cales Oude-jîi nr. 19i, sector 3, O3W&4 București Wtfftv^pritnaoej.ro


telefon (004 021} 378 03 23-28 fax (004 an) jîS 03 04 cinați «rrv&titn3dtizjtâ@pnimrie3-ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor

unităti de învățământ din Sectorul 3

* ?

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, precum și prevederile art. 291 alin.l lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, referitoare la cota standard de 19%, care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, începând cu data de 1 ianuarie 2017, este necesară modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective.

Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a unităților de învățământ în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu al elevilor și de desfășurare a activităților din cadrul grădinițelor de copii, pentru modernizarea și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

Pentru realizarea acestor deziderate a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza „Studiu de Fezabilitate” privind lucrările capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare a unor unități de învățământ din Sectorul 3 și anume:

•    Școala gimnazială nr. 84

•    Școala gimnazială nr.81

prin care s-a descris situația existentă, caracteristicile principale, costurile estimative și principalii indicatori tehnico-economici, precum și alte date semnificative.

La stabilirea soluțiilor constructive s-a ținut cont de Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ PI00-1/2013, elaborat de Universitatea Tehnică de Construcții București și de alte reglementări în vigoare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA INVESTIȚII Și ACHIZIȚII

Tipurile de lucrări care se vor executa fac parte din următoarele categorii, cu specific pe fiecare unitate în parte, în funcție de expertizele tehnice, și anume:

Lucrările capitale de modernizare presupun:

•    Lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, înlocuirea pardoselilor cu covor PVC pe strat suport, înlocuirea tâmplăriei interioare pentru uși cu tâmplărie din lemn vopsită, etc.;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice, realizarea unei scafe în zona lavoarelor;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, inclusiv măsurile privind detecția la incendiu, avertizare si alertare;

Având în vedere prevederile art. 291 alin. 1 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru modificarea indicatorilor tehnico — economici privind obiectivul de investiții: „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3”.

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

MIHAELA NAGY-RĂDUC ANU

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PU ȘEF SERVICIU,

MARIUS POPESCU


j

întocmit Momj

„Lucrări capitale de Modernizare - Școala gimnazială nr. 84”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 4.652.450,15

EURO 1.039.351,73


din care: C+M:


LEI 3.909.365,91


EURO 873.347,61


EURO:4.4763

2. Eșalonarea investiției (C+M) Anuîl


LEI 3.909.365,91 LEI 3.909.365,91


EURO 873.347,61 EURO 873.347,61


1. Capacități finale:

Regim de înălțime:    S+P+1E

Suprafața utilă:    4.133,31 mp

Suprafața desfășurată:    4.860,00 mp

Lucrările propuse constau în refacerea finisajeor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice, sanitare și termice, precum și refacerea hidroizolației existente pe toata lungimea clădirii până la cota fundațiilor.

2. Durata de realizare a investiției: 90 zile

ȘEF SERVICIU, V MÂRIUS POPESCU JDIRECȚIA INVAȚAMANT, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, MUI AELA NAGY-RĂDUC ANU
„Lucrări capitale de Modernizare - Școala gimnazială nr. 81”

3. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 3.020.273,89

EURO 678.134,15


din care: C+M:


LEI 2.571.916,26


EURO 566.751,05


EURO:4.538

4. Eșalonarea investiției (C+M) LEI 2.571.916,26 AnulI    ’    LEI 2.571.916,26

EURO 566.751,05 EURO 566.751,05


5. Capacități finale:

Regim de înălțime:    S+P+2E

Suprafața utilă:    2.255,88    mp

Suprafața desfășurată:    2.298,15    mp

Lucrările propuse constau în refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice, sanitare și termice, precum și refacerea hidroizolației existente pe toată lungimea clădirii până la cota fundațiilor.

6. Durata de realizare a investiției: 90 zile


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, MIHAELA NAGY-RĂ DUC ANU

ȘEF SERVICIU, JA MÂRIUS POPESCU L.

„Lucrări capitale de modernizare - Școala gimnazială nr. 84"


3. Valoarea totala (inclusiv TVA)

din care; C+M:


4.69L546,37LEI

3.942.237,73 LEI


1.048.085,78 EURO

880.686,67 EURO


i EURO: 4,4763 lei

2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I


3.942.237.73    LEI

3.942.217.73    LEI


880.686.67    EURO

880.686.67    EURO


3. Capacități finale:

*    Regim de înălțime:

•    Suprafața utilă;


S+P+3E;

4133,31 mp

4860,00 mp


Lucrările propuse constau în refacerea finisajelor fațadelor si a finisajelor inferioare, igienizarea spațiilor administrative, lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice, sanitare și termice, precum și refacerea hidroizolației existente pe


4. Durata de realizare a investiției: 90 zile


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚ IRINA CINA SOROCEANU
ȘEF SERVICIU, MARIUS POPESCU


Anexs 56 - HCLS 3 iu;.. din

„Lucrări capitale de modernizare - Școala gimnazială nr. 81”

1. Valoarea totală (inclusiv TVA)

din care; C+M:


3.045.654,34 LEI

2.593.529,00 LEI


671.144,63 EURO

571.513,66 EURO


1 EURO: 4,4530 lei

2.    Eșalonarea investiției (C+M) . Anui I

3.    Capacități finale:

•    Regim de înălțime:

•    Suprafața utilă:

•    Suprafața desfășurată:


2.593.529,00 LEI 2.593.529,00 LEI


571.513,66 EURO 571.513,66 EURO


S+P+2E; 2255,88 mp 2298,15 mp


Lucrările propuse constau în refacerea finisajelor fațadelor si a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice, sanitare și termice, precum și refacerea hidroizolatieî existente pe toata lungimea clădirii pana la cota fundațiilor.

4. Durata de realizare a investiției: 90 zile


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI A CIIIZI URINA GENA SOROCEANU
ȘEF SERVICIU, MARIUS POPESC U


SECTORULUI <


0I8ECTIA ihVESTIȚII Șî ACHIZIȚII


Qfcf CWsșîî nr, hA sescfer 3.

03^084 Bocănești wwiw*pn)TRSRej,îo

tâefoft (£O4«2ț) ipSoș 2$*3& toțe&i eg:s| 35$ <6$ «4 c-n&iî inyesiitiîsțiît^tt^prin^Ri^m


/Vr-


Domnule Primar


S O\Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-â"

Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate dincare precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare'aTUertffiior de intervenții în cazul intervenției Ia construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar, precum și faptul că pentru 2 unități de învățământ a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea următoarei hotărâri de consiliu:


Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unităti de învățământ din Sectorul 3.

7    s


Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


SERVICIUL INVESTIȚH, LUCRĂRI PUBLIC.

ȘEF SERVICIU,    J

MARIUS POPESCU    /


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice si modernizarea unor unită ti de învățământ din Sectorul 3

O    9    9    9

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    ........., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANULIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRELCRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități

de învățământ din Sectorul 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ...^.^.r..Q^....2.eA^............., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORĂBÎL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


SECRETAR, TUDOR ELENA

(V—
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector

3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice

Șl


respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....^?.^fe...^?Z<f?..........,

a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

..........

.    ....    . Zz ...............................................

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:    / 1

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN

5