Hotărârea nr. 227/2018

HCLS3 nr. 227 din 30.05.2018 priv rectif bug de venituri si cheltuieli pentru anul financ 2018 al Soc Administrare Active Sec 3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății Administrare Active Sector 3 SRL

5

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 95959/CP/24.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 94759/23.05.2018 al Direcției Economice —

Serviciul Guvernantă Corporativă;

-    Nota de fundamentare nr. 536/18.05.2018 a societății Administrare

Active Sector 3 SRL;

-    Adresa nr. 553/22.05.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 94244/CP/22.05.2018;

-    Decizia nr. 81/18.05.2018 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012, privind împuternicirea Consiliului Local al

Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

-    Adresa nr. 94764/23.05.2018 a Direcției Economice - Serviciul

Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, stabilite în suma de 3.437,52 mii lei se majorează cu suma de 150,00 mii lei devenind 3.587,52 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, stabilite în suma de 4.056,82 mii lei se majorează cu suma de 722,00 mii lei devenind 4.778,82 mii lei.

Art.3. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 227 DIN 30.05.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL


Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018

0<o,2oi$


ANEXA Nr.1.1

«CLS &

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent(N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an

N + 1

Estimări an N +

2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

1225.79

3587.52

2.93

4018.02

4484.40

1.12

1.12

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1196.72

3547.52

2.96

3973.22

4434.40

1.12

1.12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legafe în vigoare

4

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

29.07

40

1.38

44.80

50.00

1.12

1.12

3

Venituri extraordinare

6

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

1526.13

4778.82

3.13

5113.34

5495.64

1.07

1.07

1

Cheltuiefi de exploatare, din care:

8

1526.13

4768.82

3.12

5102.64

5484.14

1.07

1.07

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

351.91

2305,96

6.55

2467.38

2651.85

1.07

1.07

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

345.44

523.46

1.52

560.10

601.98

1.07

1.07

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

758.22

1837.6

2.42

1966.23

2113.24

1.07

1.07

C0

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14)

12

391.62

1132.92

2.89

1212.22

1302.86

1.07

1.07

CI

ch. cu salariile

13

391,62

1087.92

2.78

1164.07

1251.11

1.07

1.07

C2

bonusuri

14

45

48.15

51.75

1.07

1.07

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

366.6

704.68

1.92

754.01

810.38

1.07

1.07

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

227.33

653.24

2.87

698.97

751.23

1.07

1.07

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

IMPOZIT PE PROFIT

23

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențî

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia rd. 31 -

35

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

139.27

51.44

0.37

55.04

59.16

1.07

1.07

70.56

101.8

1.44

108.93

117.07

1.07

1.07

0

10

10.70

11.50

1.07

1.07

0.00

-300.34

-1191.3

3.97

-1095.32

-1011.24

0.92

0.92

0

0

.. ■■

W \*\

....................is.U

J'-1

î

/'v'-'i

>    M/ <r~»

\Wn

vW

x^co

rS^z

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

7349

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

25

2

Nr. mediu de salariați total

49

18

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

5245

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

52

188.75

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.

55

1332.07

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Consiliul d§ Administrație Președinte

Sarbu Rob< k-ConstantinCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr.1.2 HO-S 3 â-tfi    / M C&, 20fâ-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

an N-2

Prevederi an precedent {N-X)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Trim 1

Trim IS

Trim III

Trim IV

An

7 = 6/5

8 =

5/3a

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

CA.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

591,5

2266.77

2266.77

1225.79

870.63

1005.63

855.63

855.63

3587.52

2.93

2.07

1

Venituri totale din exploatare {rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 +

rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

544.31

2219.58

2219.58

1196.72

860.63

995.63

845.63

845.63

3547.52

2.96

2.2

a)

din producția vândută {rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

544.31

1597.13

1597,13

927.47

700.63

700.63

700.63

700.63

2802.52

3,02

1.7

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

40.14

422.69

422.69

210.32

130.58

130.58

130.58

130.58

522.32

2.48

5.24

a3)

din redevențe și chirii

6

504.17

1174.44

1174.44

717.15

570.05

570.05

570.05

570.05

2280.2

3.18

1.42

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

S

10

10

2.4

25

175

25

25

250

104

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete {rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

1

i

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției in curs de

execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd, 20 + rd. 21), din care:

14

0

612.45

fl)

din amenzi și penalități

15

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), dîn care:

16

0

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

597.45

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

47.19

47.19

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

47.19

47.19

e}

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

fi

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

1138,19

3231.89

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

1138.19

3221.89

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd, 46), din care:

31

569.77

1258.5

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd- 33 +• rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

17.5

69.31

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

-7^

0

b

s?

Y&

V

\

612.45

oc

ZQO-03

135

120

120

120

495

1.85

15

15

15

0

0

0

0

0

0

0

597.45

266.85

120

120

120

120

480

1.8

47.19

29.07

10

10

10

10

40

1.38

0.62

47.19

29.07

10

10

10

10

40

1.38

0.62

3231.89

1526.13

1296.41

1584.99

1064.57

832.85

4778.82

3.13

1.34

3221.89

1526.13

1286.41

1584.99

1064.6

832.85

4768.82

3.12

1,34

1258.5

351.91

625.57

945.89

367.25

367.25

2305.96

6.55

0.62

69.31

22.67

247.98

246.5

96.5

96.5

687.48

30.3

1.3

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

10.62

37.69

37,69

10.25

44

44

44

44

176

17.2

0.97

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.07

1.29

1.29

0.66

3.5

3.5

3,5

3.5

14

21.2

9.43

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

9.71

17.5

17.5

7.09

5.5

5.5

5.5

5.5

22

3.1

0.73

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor

de inventar

37

6.88

21.62

21.62

10.01

161.48

10

10

10

191.48

19.1

1.45

ci)

cheltuieli privind energia și apa

38

30

30

30

30

120

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

10

10

2.41

12.5

162,5

12.5

12.5

200

83

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41

+ rd. 42 + rd. 45), din care:

40

61.86

115.64

115.64

73.6

173.28

173.28

173.28

173.28

693.12

9,42

1.19

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

1.44

6.5

6.5

3.54

21.66

21.66

21.66

21.66

86.64

24.5

2.46

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd, 44) din care:

42

57.04

98.56

98.56

65.08

146.47

146.47

146.47

146.47

585.88

9

1.14

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

28.32

28.32

19,19

32.57

32.57

32.57

32.57

130.28

6.79

b2)

- către operatori cu capital privat

44

57.04

70,24

70.24

45.89

113.9

113,9

113.9

113.9

455.6

9.93

0.8

c)

prime de asigurare

45

3.38

10.58

10,58

4.98

5.15

5.15

5.15

5.15

20.6

4.14

1.47

A3

cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 +

rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd.

46

490.41

1073.55

1073.55

255.64

204.31

526.11

97,47

97.47

925.36

3.62

0.52

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

81.62

107.62

107.62

65.59

20

164

20

20

224

3.42

0.8

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

81.62

107.62

107.62

65.59

20

164

20

20

224

3.42

0.8

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

2.13

15.88

15,88

0.71

1.47

15.47

4.47

4.47

25.88

36.5

0.33

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

2.13

5.88

5.88

0.71

1.47

5.47

4.47

4.47

15.88

22.4

0.33

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

10

10

\ 10 FA

0

0

10

^eșv. i»>'’


- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu

58 + rc

sponsorizarea, potrivit O.d.d. nr. 2/2015 (rd.

. 59 + rd. 61). din care:

57

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

4.99

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0.69

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din

care:

69

250.83

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

247.78

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de caicul

71

2.45

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0.6

f i

v<

___

?!

; 0 ’-X?

'(.....x- .

X££(rtș

AW/ Av* /

vxfe/

A''V

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.64

70.64

0

0

141.28

0

0

0

20.64

20.64

0

0

41.28

10.64

10.64

21.28

10

10

20

10,36

10.36

8.41

3.59

3.59

3.59

3.59

14.36

1.71

1.69

13.2

13.2

1.34

3.3

3.3

3.3

3.3

13.2

9.85

1.94

302.34

302.34

162.56

49.16

19.96

9.96

9.96

89.04

0.55

0.65

179

179

159.3

0

0.64

4.24

4.24

3.26

3.56

3.56

3.56

3.56

14.24

4.37

1.33

10.6

10.6

12.65

12.65

2.65

2.65

30.6

0

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

93.5

93.5

29.2

29.2

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

fyyr

/

   V ,

Î6Î

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

iute

gig.

I7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șî alte anunțuri

77

15

15

3.75

3.75

3.75

3.75

15

j)

alte cheltuieli

78

150,15

624.15

624.15

17.03

56,15

249.15

56.15

56.15

417.6

24.5

0.Î1

ti cneituieii cu impozite, taxe și varsaminte asimilate țra,

80 + rd 81 + rd 87 + rd 88 + rd 84 + rd SSi din rarp*

79

190.84

508.87

508.87

345.44

206.74

90

206.72

20

523.46

1.52

1,81

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor

minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

Dublice si resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

15.42

15.42

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

40

40

10

10

e)

ch. cu taxa de mediu

84

20

20

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

190.84

453.45

453.45

345.44

206.74

60

206.72

20

493.46

1.43

1.81

c. c

rieltuieh cu personalul (rd. 8/ + rd. 100 + rd. 104 + rd.

113k dîn care:

86

317.5

1352.78

1352.78

758.22

423.15

523.15

468.15

423.15

1837,6

2.42

2.39

co

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92}

87

148.41

786.05

786.05

391.62

283.23

283.23

283.23

283.23

1132.92

2.89

2.64

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din

care:

88

148.41

786.05

786.05

391.62

283.23

283.23

283.23

283.23

1132.92

2.89

2.64

a) salarii de bază

89

148.41

786.05

786.05

391.62

271.98

271.98

271.98

271.98

1087.92

2.78

2.64

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului

de bază (conform CCM)

90

11.25

11.25

11.25

11.25

45

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

C2

bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 9 / + rd. 98 + rd. 99),

din «re;

92

0

0

0

0

0

0

0

0

a) cheltuieli sociale prevăzute ia art. 25 din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscali*, cu modificările și

93

0

0

0

0

0

0

0

0

~ tîchete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tîchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

3...

.151

b) tîchete de masă;

96

w

c) vouchere de vacanță;

97

\ c

1/

d) ch. privind participarea salariaților la profitul

obțin ut în anul precedent....

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd.

103), din care:

100

0

O

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal    n

101

o) ch. cu drepturile sa la riale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești..

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente

restructurării, privatizării, administrator special, alte

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

104

110.84

290.31

290.31

227.33

127.06

227.06

172.06

127,06

653.24

2.87

2.05

a) pentru directori/directorat

105

0

0

0

0

0

0

0

0

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

supraveghere. din care:

108

110.84

290.31

290.31

227.33

127.06

227.06

172.06

127.06

653.24

2.87

2.05

- componenta fixă

109

110.84

290.31

290.31

227.33

127.06

227.06

172.06

127.06

653.24

2.87

2.05

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

58.25

276.42

276.42

139.27

12.86

12.86

12.86

12.86

51.44

0.37

2.39

D, Alte cheltuieli de exploatare (rd, 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

114

60.08

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123),

din care:    ... ......

115

10.01

- către bugetul general consolidat

116

10.01

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

oersonahilui

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

50.07

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

0

fi)

cheltuieli privind ajustările șt provizioanele

123

0

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:

127

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din aite provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din

_

131

0

10174

10174

70.56

30.95

25.95

22.45

22.45

101.8

1.44

1.17

20

20

4.1

10.5

5.5

2

2

20

4.88

0.41

15

15

0.19

5

5

26.3

0.02

5

5

3.91

5.5

5.5

2

2

15

3,84

8174

8174

66.46

20.45

20.45

20.45

20.45

81.8

1.23

1.33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

£

Rk

y \ & ț

l “ț

V

[O

VX c7<"77.;

\</ ---

}    i ț* j

i i 1

«Jy 2> s

0

*1

0

X^eș-u

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

0

10

0

0

0

10

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

gTTW

0

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

l

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bl}

aferente creditelor pentru Investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

10

10

10

10

3

Cheltuieli extraordinare

139

Hi

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere} (rd. 1-rd. 29}

140

-546.69

-965,12

-965.12

-300.34

-425.78

-579.36

-208.94

22.78

-1191.3

3.97

0,55

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

58

i

V

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2}

144

544.31

2219,58

2219.58

1196.72

860.63

995.63

845.63

3547.52

2.96

2.2

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la

determinarea productivității muncit, cf. Legii anuale

146

2

Cheltuieli de natură salariaîă (rd. 87}, din care: **}

147

148.41

786.05

786.05

391.62

283.23

283.23

283.23

1132.92

2.89

2.64

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88}

151

148.41

786.05

786.05

391.62

283.23

283.23

283.23

283.23

1132.92

2.89

2,64

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

5

Nr. mediu de salarîați

153

8

12

12

10

18

1.8

p..25

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaîă

154

1545.938

5458.681

5458.681

3263.5

X

X

X

X

5245

1.61

/2.11

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

determinat oe baza cheltuielilor de natură salariată.

155

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)

156

68.03875

184.965

184.965

119.672

X

X

X

X

197.084

1.65

1.76

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

nersnnal mediu recalculată cf. Legii anuale a

157

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

158

X

X

X

cl)

Elemente de calcul a! productivității muncii în unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

~ valoare = QPFx p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de ia operatori cu capital privat

167

~ de la bugetul de stat

168

- de ia bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

IVI ,±,O    »

ftOLSa /ufr .

- mii lei -

N

r.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

807.28

591.5

0.73

2266.77

1225.79

0.54

1

Venituri din exploatare*)

633.97

544.31

0.86

2219.58

1196.72

0.54

2

Venituri financiare

173.31

47.19

0.27

47.19

29,07

0.62

3

Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economie SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr,1.4    ,

4-tctS 3 oft,

INDICATORI

Data finalizării

investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

948.31

834.75

7349

700

900

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

2

Aiocații de ia buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

SI

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

948.31

834.75

7349

700

900

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat af statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

.............

- (denumire obiectiv)

..........

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a! unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu! public sau

~ (denumire obiectiv)

~ (denumire obiectiv)

3

investiții efectuate ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

(

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Terenuri,construcții din B-dul Republica nr.256

948.31

834.75

7349

700

900

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau af unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din

care:

a)- interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


FINANCIAR-CONTABIL
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5    >

Mcts a frft. ĂAT/ 5q,o5}ă<

Nr. crt.

Măsuri

Termen de

realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți

restante

Rezultat brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. II!

TOTAL GENERAL pct. I 4- pct. II

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


CABINET PRIMAR


0310S4 SiXijreșîl

www.primarie3.ro


ș SECTOR 3


telefon (004 oa'q 03 23 - 28 fax (004 021} 3;8 03 04 e-mail ca bmsîpri rr ar® primari 53. ro


1 CABINET PRIMAR


| Nr...


EXPUNERE DE MOTIVE


Ș Data.


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54/16.02.2018 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018.

Prin adresa nr. 553/22.05.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr. 94244/22.05.2018, se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018;

în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) litera f) "Operatorii economici pot proceda ia rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel:" "f) în alte situații impuse de prevederile legale " din Ordonanța nr. 26/2013.

Bugetul rectificat pentru anul 2018 al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. se formează din următoarele:

i. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 3.587.52 mii lei, crescând cu suma 150 mii lei față de suma de 3.437,52 mii lei aprobată prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018;

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta vor crește față bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 4.056,82 mii lei la suma de 4.778,82, respectiv cu suma de 722 mii lei;

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 94759/23.05.2018 al Direcției Economice — Serviciul Guvemanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.PRIMĂRIA4^

SECTORULUI <

BUCUREȘTI J

Nr. 94759/23.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active

Sector 3 S.R.L

Prin H.C.L.S.3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe vază de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

•    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

•    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

•    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a

întreprinderilor publice;

•    Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

•    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Având în vedere:

-    Hotărârea Consiliului Local nr. 54/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

-    adresa nr. 553/22.05.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr. 94244/22.05.2018, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018;

în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) litera f)

“ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ” “fi în alte situații impuse de prevederile legale ” din Ordonanța nr. 26/2013.

Bugetul rectificat pentru anul 2018 al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 3.587.52 mii lei, crescând cu suma 150 mii lei față de suma de 3.437,52 mii lei aprobată prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018; Structura veniturilor pentru anul 2018 devine următoarea:

A. Venituri din exploatare

3.547,52 mii lei

creștere cu 150,00 mii lei

Al.

Venituri din serviciile prestate

522,32 mii lei;

A2.

Venituri din redevențe și chirii

2.280,2 mii lei;

A3.

Venituri din vânzarea mărfurilor

250,00 mii lei

creștere cu 150,00 mii lei

A4

Venituri din amenzi și penalități

15,00 mii lei

A5.

Alte venituri din exploatare

480,00 mii lei;

B. Venituri financiare

40,00 mii lei

Bl.

Venituri financiare din dobânzi

40,00 mii lei.

Venituri din serviciile prestate sunt conform contractului de administrare nr. 256/20.10.2016 încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L și Sectorul 3 al Municipiului București privind servicii de administrare, conform L.230/2007 a unui nr. de 481 locuințe, în ceea ce privește veniturile din redevențe și chirii ale societății, acestea sunt:

—    conform contractului de închiriere nr. 01/12.01.2018 încheiat cu Clubul Sportiv Municipal București;

—    conform contractului de închiriere nr. 02/28.12.2017 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. privind închirierea unui spațiu situat în București, Calea Vitan , nr.242;

—    conform contractului de închiriere nr. 01/29.01.2018 încheiat cu societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL privind închirierea unui spațiu situat în București, Calea Vitan , nr. 242;

Alte venituri din exploatare se preconizează a se realiza din valorificare deșeu fier vechi.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta vor crește față bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 4.056,82 mii lei la suma de 4.778,82, respectiv cu suma de 722 mii lei;

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

I.    Cheltuieli din exploatare acestea vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 4.046,82 mii lei la suma de 4.768.82 mii lei

II.    Cheltuieli financiare 10,00 mii lei.

I. Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 1.798,96 mii lei vor crește față de bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 1.798,96 mii lei la suma de 2.305,96 mii lei.

A.1 Cheltuieli privind stocurile vor crește față de bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 537,48 mii lei la suma de 687,48 mii lei

—    cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 176,00 mii lei,din care:

cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 14,00 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 22,00 mii lei,

—    cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 191,48 mii lei

—    cheltuieli privind energia și apa în suma de 120,00 mii lei,

— cheltuieli privind mărfurile vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 50,00 mii lei la suma de 150,00 mii lei

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 693,12 mii lei din care:

—    cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 86,64 mii lei,

—    cheltuieli privind chiriile in suma de 585,88 mii lei,

—    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 20,60 mii lei.

Cheltuielile cu chiriile sunt și conform contract de închiriere nr. 1/18.12.2017, încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și d-nul Mihai Tudor Baltac a spațiului situat în București, Calea Vitan , nr. 242, parter și etaj 1.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 568,36 mii lei la suma de 925,36 mii lei

—    cheltuieli privind consultanta juridica vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 80,00 mii lei la suma de 224,00 mii lei

—cheltuieli de protocol vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 5,88 mii lei la suma de 15,88 mii lei,

—    cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 141,28 mii lei,

—    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 14,36 mii lei,

—cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,20 mii lei,

—cheltuieli de promovare a produselor vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 15,88 mii lei,

—    alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 89,04 mii lei si cuprind cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,24 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 30,06 mii lei, cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale in suma de 29,20 mii lei.

—alte cheltuieli vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 224,60 mii lei la suma de 417,60 mii lei,

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 453,46 mii lei la suma de 523,46 mii lei,

—    Cheltuieli alte taxe si impozite vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 453,46 mii lei la suma de 493,46 mii lei,Cheltuieli alte taxe si impozite sunt in cea mai mare parte alocate impozitului aferent terenurilor si construcțiilor deținute de societate.

—    Cheltuieli cu taxa de autorizare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 10,00 mii lei,

—    Cheltuieli cu taxa de mediu vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 20,00 mii lei,

C. Cheltuieli de personalul vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 1.692,60 mii lei la suma de

1.837,60 mii lei.

Cheltuielile de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 1.087,92 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 45,00 mii lei;

c)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație autorizare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 508,24 mii lei la suma de 653,24 mii lei,

d)    Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 51,44 mii lei.

Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație, aceste cheltuieli simt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație:

D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 101,80 mii lei:

a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20,00 mii lei

b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 81,80 mii lei.

II. Structura cheltuielilor financiare :

Cheltuieli privind dobânzile in suma de 10,00 mii lei

Pentru aceste considerente considerăm oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active S3 S.R.L.

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru


«A

întocmit,

Cornelia Pivniceru
Către


Sediul


Referitor


Consiliul Local al Sectorului 3 Bucure: și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Se    -

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 54/16.02.2018, conform art.10 alin (2) lit. f) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform

prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: f) in alte situații impuse de prevederile legale."

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici ia care statui sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică

centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Administrare Active Sector 3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost aprobat prin HCL S3 nr.54/16.02.2018.

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.sa avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceputa si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat1, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In elaborarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2018 S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul rectificat pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 cu suma 150 mii lei de la suma de 3.437,52 mii lei la suma de 3.587.52 mii lei.

Structura veniturilor rectificate pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare

3.547.52 mii lei, 40,00 mii lei.

522,32 mii lei, 2.280,20 mii lei,


B.    Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate

2.    Venituri din redevențe și chirii

3. Venituri din vanzarea mărfurilor vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 cu suma 150 mii lei de la suma de 100,00 mii lei,la suma de    250 mii lei,

4. Alte venituri din exploatare in suma de 495,00 mii lei, respectiv din amenzi si penalitati in suma de 15,00 mii lei si alte venituri in suma de 480,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi    40,00 mii iei,

Venituri din serviciile prestate sunt conform contractului de administrare nr.256/20.10.2016 încheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului București privind servicii de administrare,conform L.230/2007 a unui nr. de 481 locuințe.

In ceea ce privește veniturile din redevente si chirii sunt conform contractului de închiriere nr.01/12.01.2018 încheiat intre societatea noastra si Clubul Sportiv Municipal București, conform contractului de închiriere nr.02/28.12.2017 încheiat intre societatea noastra si Algorithm Residential S3 SRL privind închirierea spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1, dobândit prin închiriere conform contract nr.1/18.12.2017, conform contractului de închiriere nr.01/29.01.2018 încheiat intre societatea noastra si Administrare Străzi S3 SRL privind închirierea spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1, dobândit prin închiriere conform contract nr. 1/18.12.2017.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor din dobânzi va fi in suma de 40,00 mii lei.

Alte venituri din exploatare se preconizează a se realiza din valorificarea deseu fier vechi.

n.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 4.056,82 mii lei la suma de 4.778.82 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 4.046,82 mii lei la suma de 4.768.82 mii lei

B.    Cheltuieli financiare 10,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

C. A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 1.798,96 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de ia suma de 1.798,96 mii lei la suma de 2.305,96 mii lei

D. Al Cheltuieli privind stocurile vor creste fata de ultimul buget de venituri sî cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 537,48 mii lei la suma de 687,48 mii lei

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 176,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 14,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 22,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 191,48 mii lei

b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 120,00 mii lei,

E. c. cheltuieli privind mărfurile vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli

pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 50,00 mii lei la suma de 150,00 mii Iei

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 693,12 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 86,64 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 585,88 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 20,60 mii lei.

Cheltuielile cu chiriile sunt si conform contract de închiriere nr.1/18.12.2017, încheiat intre societatea noastra sî d-nul Mihai Tudor Baltac,a spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 568,36 miî lei la suma de 925,36 mii lei

-    cheltuieli privind consultanta juridica vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 80,00 mii lei la suma de 224,00 mii lei

-cheltuieli de protocol vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 5,88 miî lei la suma de 15,88 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 141,28 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 14,36 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate în suma de 13,20 mii lei,

-    cheltuieli de promovare a produselor vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 15,88 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 89,04 mii lei si cuprind cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,24 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 30,06 mii lei, cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale in suma de 29,20 mii lei.

-alte cheltuieli vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL 53 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 224,60 mii lei la suma de 417,60 mii lei,

B.Cheltuîeli cu impozite, taxe și vărsămînte asimilate vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 453,46 mii lei la suma de 523,46 mii lei,

-Cheltuieli alte taxe si impozite vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 453,46 mii lei la suma de 493,46 mii lei,Cheltuieli alte taxe si impozite sunt in cea mai mare parte alocate impozitului aferent terenurilor si construcțiilor deținute de societate.

-    Cheltuieli cu taxa de autorizare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 10,00 mii lei,

-    Cheltuieli cu taxa de mediu vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 0,00 mîi lei la suma de 20,00 mii lei,

C. Cheltuieli de personalul vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 1.692,60 mii lei la suma de

1.837,60 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 1.087,92 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 45,00 mii lei;

c Cheltuieli aferente consiliului de administrație autorizare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 508,24 mii lei la suma de 653,24 mii lei,

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 51,44 mii lei.

Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

1. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 101,80 mîi lei:

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 81,80 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 10,00 mii lei,

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Cu considerație, Si    istantin

C(    listratie


S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 242CUI RO 31012790

NOTA DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2018

Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost aprobat prin HCL S3 nr.54/16.02.2018.

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.sa avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceputa si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat1, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In elaborarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2018 S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul rectificat pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 cu suma 150 mii Iei de la suma de 3.437,52 mii lei la suma de 3.587.52 mii lei.

Structura veniturilor rectificate pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare

3.547.52 mii lei, 40,00 mii lei.

522,32 mii lei, 2.280,20 mii lei,


B.    Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din servicii prestate

2.    Venituri din redevențe și chirii

3.    Venituri din vanzarea mărfurilor vor creste fata de ultimul buget de venituri si

cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 cu suma 150 mii lei de la suma de 100,00 mii iei,la suma de    250 mii lei,

4.    Alte venituri din exploatare in suma de 495,00 mii lei, respectiv din amenzi si penalitati in suma de 15,00 mii lei si alte venituri in suma de 480,00 mii lei.


Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi

40,00 mii lei,


Venituri din serviciile prestate sunt conform contractului de administrare nr.256/20.10.2016 încheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului București privind servicii de administrare,conform L.230/2007 a unui nr. de 481 locuințe.

In ceea ce privește veniturile din redevente si chirii sunt conform contractului de închiriere nr.01/12.01.2018 încheiat intre societatea noastra si Clubul Sportiv Municipal București , conform contractului de închiriere nr.02/28.12.2017 încheiat intre societatea noastra si Algorithm Residential S3 SRL privind închirierea spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1, dobândit prin închiriere conform contract nr.1/18.12.2017, conform contractului de închiriere nr.01/29.01.2018 încheiat intre societatea noastra si Administrare Străzi S3 SRL privind închirierea spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1, dobândit prin închiriere conform contract nr.1/18.12.2017.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor din dobânzi va fi in suma de 40,00 mii lei.

Alte venituri din exploatare se preconizează a se realiza din valorificarea deseu fier

vechi.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 4.056,82 mii lei ia suma de 4.778.82 mii iei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 4.046,82 mii lei la suma de 4.768.82 mii lei

B.    Cheltuieli financiare 10,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

C. A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 1.798,96 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 1.798,96 mii iei la suma de 2.305,96 mii lei

D.    Al Cheltuieli privind stocurile vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 537,48 mii lei la suma de 687,48 mii lei

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 176,00 mii lei ,din care:cheltuieii cu piesele de schimb in suma de 14,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 22,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 191,48 mii iei

b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 120,00 mii lei,

E.    c. cheltuieli privind mărfurile vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 50,00 mii lei la suma de 150,00 mii lei

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 693,12 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile în suma de 86,64 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 585,88 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 20,60 mii lei.

Cheltuielile cu chiriile sunt si conform contract de închiriere nr.1/18.12.2017, încheiat intre societatea noastra si d-nul Mihai Tudor Baltac,a spațiului situat in București, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 568,36 mii lei la suma de 925,36 mii lei

- cheltuieli privind consultanta juridica vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de Ea suma de 80,00 mii lei la suma de 224,00 mii lei

-cheltuieli de protocol vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de Ea suma de 5,88 mii lei la suma de 15,88 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 141,28 mii lei,

- cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 14,36 mii lei, -cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,20 mii lei,


- cheltuieli de promovare a produselor vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 15,88 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 89,04 mii lei si cuprind cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,24 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 30,06 mii lei, cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale in suma de 29,20 mii lei.

-alte cheltuieli vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 224,60 mii lei la suma de

417,60 mii lei,

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 453,46 mii lei la suma de 523,46 mii lei,

-Cheltuieli alte taxe si impozite vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 453,46 mii lei la suma de 493,46 mii lei,Cheltuieli alte taxe si impozite sunt in cea mai mare parte alocate impozitului aferent terenurilor si construcțiilor deținute de societate.

-    Cheltuieli cu taxa de autorizare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de Ia suma de 0,00 mii lei la suma de 10,00 mii lei,

-    Cheltuieli cu taxa de mediu vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 20,00 mii lei,

C. Cheltuieli de personalul vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 1.692,60 mii lei la suma de 1.837,60 miî lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 1.087,92 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 45,00 mii lei;

c Cheltuieli aferente consiliului de administrație autorizare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 508,24 mii lei la suma de 653,24 mii lei,

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 51,44 mii lei.

Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor ia cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

1. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 101,80 mii lei:

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 81,80 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 10,00 mii lei,

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societarii S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Președinte Consiliu de Administrație

Sarbu Rob^ctk instantinDirector Economic

Moldoveanu Ionelae SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE


Sediu) Social: CaJea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020    Reg. Com: J40/9896/21.06.20Î7

email: salubritate.s3@yahoo.coin    email: salubritates3.runos@gmail.com

SD3SALUBF0 AȚE Si deszăpezire S2

nr...........................

^AR^?.LUHA..C?;.AWn3^j>

Către    Administrare Active Sector 3 SRL

Referitor    Solicitare de aprobare rectificare buget de venituri și cheltuieli pentru

anul financiar 2018, al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018

DECIZIE

In urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 545/18.05.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 80/18.05.2018 - în calitate de asociat minoritar aî Administrare Active Sector 3 SRL se aprobă solicitarea de aprobare pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 54/16.02.2018, conform art. 10 alin (2) lit. f ) din O.G. nr. 26/2013 „ Operatorii economici pot proceda Ia rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel; f) in alte situații impuse de prevederile legale.DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.prirnarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318 03 04 e-tnail economic@1prirnarie3.ro


Nr. 94764/23.05.2018

Către,

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății Administrare Active Sector 3 SRL

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului

de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății Administrare Active Sector 3 SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NlririWfîRABII proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

PĂUNI^A^DRIANA


SECRETAR, HONTARU VALERICA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANULIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății Administrare Active Sector 3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a analizat

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății Administrare Active Sector 3 SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.........^5^2. *.. ArĂAX1-.- .    . /h.    .222

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAVOINEAINOCENTIU-IOAN

5