Hotărârea nr. 226/2018

HCLS3 nr. 226 din 30.05.2018 priv aprob semn unui Act Aditional la Contr de v-c incheiat intre soc SD 3 si soc Gradinariu Impex SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea semnării unui Act Adițional la contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și societatea Grădinariu Impex SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

3    5    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 95666/CP/23.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 94625/23.05.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 132/22.05.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 94038/22.05.2018;

-    HCGMB nr.201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    HCLS 3 nr. 684/28.12.2017 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL în vederea încheierii unor contracte de achiziții autospeciale, utilaje și recipienți de precolectare deșeuri și alte dotări;

-    Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/19.04.2018 a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    Punctul de vedere tehnic comparativ oferit de societatea Greenknowledge SRL pentru cele 2 tipuri de autoutilitare înregistrat la SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL cunr. 102/23.04.2018;

-    Adresa societății Grădinariu Impex SRL înregistrată la SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL cu nr.82/13.04.2018;

-    Adresa nr. 94701/23.05.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12.1. lit. m) din Actul Constitutiv al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație public locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și societatea Gradinariu Impex SRL, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 684/28.12.2017, în sensul înlocuirii autoutilitarei 4x4 + benă Ford Ranger cu modelul superior Toyota Hilux 4x4, cu respectarea prevederilor legale incidente.

Art.2. Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va. duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SEMNEAZĂ

WiAR

Kmihăită

IV    *

NR. 226 DIN 30.05.2018

CABINET PRIMAR


cabimst primar N';'.......


Calea Dudești nr. igi, sector i,

031084 București w w w. p ri m ariej. ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 s-mall cab1netpnmar@primarie3.ra

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea semnării unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și S.C. GRADINARIU IMPEXSRL

Prin HCLS3 nr. 240/2017 a fost înființată SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitata, al cărui obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în Colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având in vedere contractul de achiziție de utilaje încheiat de societatea SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL cu societatea Gradinariu Impex SRL, precum si adresa primita de la aceeași societate, înregistrata cu nr. 82 /13.04.2018 prin care s-a propus înlocuirea autoutilitarei 4x4 + bena FORD RANGER cu modelul superior TOYOTA H1LUX 4x4, consideram oportuna semnarea unui act adițional între societatea SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL și S.C. Gradinariu Impex SRL prin care sa se aprobe înlocuirea autoutilitarei menționate mai sus.

în ședința Consiliului de Administrație a societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL s-a aprobat cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, înlocuirea autoutilitarei Ford Ranger cu modelul superior Toyota Hilux.

Totodată, s-a cerut si s-a primit o părere tehnică de la societatea SC GREENKNOWLEDGE SRL, cu care societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL are încheiat un contract de consultanță de specialitate în domeniul salubrizării și managementului deșeurilor, aceștia considerând ca autoutilitara Toyota Hilux este o varianta mai buna de achiziție fata de Ford Ranger, deoarece se poate adapta mai bine la cerințele specifice activitatii de producție ( salubrizare stradala, deszăpezire), conform adresei primită și înregistrată la societatea SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL cu numărul 102/23.04.2018.

Având în vedere cele menționate anterior, precum și Raportul de specialitate nr. 94625/23.05.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun dezbaterii șî aprobării Consiliului Local Sector 3
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. -îgi, sector 3,    "    ~~~~~~

031084 București

www.prin1arie3.ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fox {004 O2i) 318 03 04 e-maii economic@primarie3.ro

Nr. 94625/23.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea semnării unui Act Adițional la contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și S.C. Grădinariu Irapex SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Genera! al Municipiului București prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitata, persoană juridică română, cu sediul în Mun, București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 prin Consiliul Local Sector 3 București, conform HCLS 3 nr. 354 din 25.08.2017, reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, dl. Mihai Nițu, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având în vedere:

adresa nr. 94038/22.05.2018 a președintelui Consiliului de Administrație al SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., prin care se solicită aprobarea semnării unui Act Adițional Ia contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și S.C. Grădinariu Impex SRL

HCLS 3 nr. 684 din 28.12.2017 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL în vederea încheierii unor contracte de achiziții autospeciale, utilaje și recipienți de precolectare deșeuri și alte dotări

Hotărârea Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 14/19.04.2018 care decide în unanimitate înlocuirea autoutilitarelor Ford Ranger cu Toyota Hilux

Punctul de vedere tehnic comparativ între cele 2 tipuri de autoutilitare furnizat de SC Greenknowledge SRL înregistrat la SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL cu nr. 102/23.04.2018

DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVA

Adresa SC Grădinariu Impex SRL înregistrată la SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL cu nr.82/13.04.2018

în conformitate cu prevederile:

- art. 52 alin. (3) din OUG 109/2011: „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu: b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.”

Art. 12.1. litera m) din Actul Constitutiv al societății: „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

Din analiza comparativă oferită de SC Grădinariu Impex SRL și SC Greenknowledge SRL rezultă superioritatea tehnică a mărcii Toyota. De asemenea, SC Grădinariu Impex SRL își arată disponibilitatea de a livra în cursul lunii mai 2018 un număr de 10 autoutilitare marca Toyota în condițiile contractului de vânzare-cumpărare nr. 2290/29.12.2017 încheiat cu societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea semnării unui Act Adițional la contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și S.C. Grădinariu Impex SRL, cu respectarea normelor legale incidente în vigoare.


Director Executiv,

Octavian


1SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

C.U.L:37804020

Reg. Com: J40/9896/2017

OVVl«l.    V    I    <1UUUUIJII ml TU.

---•-J“$gCT0FT3-

CABiNET PHÎMAR

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. .WRAse- Nr<____

jjgatrejL

fefrRoKfPSbrin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

SeditiU1-^

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea semnării unui Act Adițional intre societatea SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL si societatea Gradinariu Impex SRL

Stimate Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată de dl. Nitu Mihai, în calitate de Președinte C.A. al societății, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea semnării unui Act Adițional intre societatea SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL si societatea Gradinariu Impex SRL

Având in vedere contractul de achiziție de utilaje Încheiat cu societatea Gradinariu Impex SRL, precum si adresa primita de la aceeași societate, Înregistrata cu nr. 82 / 13.04.2018 prin care ni s-a propus înlocuirea autoutilitarei 4x4 + bena FORD RANGER cu modelul superior TOYOTA HILUX 4x4, consideram oportuna semnarea unui act adițional cu societatea Gradinariu Impex SRL prin care sa se aprobe înlocuirea autoutilitarei menționate mai sus.

In ședința Consiliului de Administrație a societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL s-a aprobat cu 7 voturi pentru, nici o abținere si nici un vot împotriva, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, inlocuirea autoutilitarei Ford Ranger cu modelul superior Toyota Hilux.

Totodată, s-a cerut si s-a primit o părere tehnica din partea societarii SC GREENKNOWLEDGE SRL, cu care societatea noastra are încheiat un contract de consultanta de specialitate in domeniul salubrizării si managementului deșeurilor, aceștia considerând ca autoutilitara Toyota Hilux este o varianta mai buna de achiziție fata de Ford Ranger, deoarece se poate adapta mai bine la cerințele specifice activitatii de producție ( salubrizare stradala,

deszăpezire), conform adresei primita si inregistrata la societatea noastra cu numărul 102 / 23.04.2018.

Atașam prezentei:

-    Adresa primita de la societatea Gradinariu Impex SRL —82 /13.04.2018

-    Adresa primita de la societatea SC Greenknoledge SRL -102/23.04.2018

-    Hotararea Consiliului de Administrație nr. 14 /19.04.2018

Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe semnarea unui Act Adițional intre societatea SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL si societatea Gradinariu Impex SRL

Cu considerație,

Mihai Ni tu

în calitate de Președinte C.A.


SD 3 — Salubritah    tezire S3 SRL

o

GHÂDINAfilU

[țjeea ta. Soluția rr»aa. Succesul nostru.


f saa 'SAUMRrrAFE-si

• oeS£AP£ZJR£ S3 S ,RX

•<'W _£. ’


Către S.C. $03 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 5.R.L

București Sector 3, Calea Vltan nr. 154~158, clădire administrativa, biroul nr.2

Referitor: Contract de vânzare - cumpărare nr, 2290/2942.2017


Datorita timpului de livrare extrem de mare oferit de către reprezentanții! producătorului în Remania, prin prezenta vă solicităm acordul pentru înlocuirea AUTOUTILITAREI 4X4 + BENA FORD RANGER o» modelul superior TOYOTA HILOX 4x4.

Dorim să vă subliniem următoarele caracteristici ce fac propunerea noastră superioară:

» Calitate superioara recunoscuta a brandului Toyota vs Ford (refîextata si prin prețul de baza care este mult mal mare decât ai autoutilitarei Ford)

* Versatilitatea mai mare, modelul Toyota Hite permițând mult mai ușor


Toyota Hiiux

FordRanger

Cilindree

2393

2260

Putere motor

150CP

130CP

Cuplu motor

4O0NM

330NM

Cbnsum urban

SJI/lWOton

8.4l/î00km

Unghi atac

31gr

28gr

Anvelope

17" (265/65 R18)

16* (215/70 R16)

Preț ofertat inițial

37.000 euro ( fara TV*j

23.750 euro {fara TVA)

Preț ofertat actual

23.750 euro (fara TVA)

23.750 euro {fara TVA}


Așteptam cu interes răspunsul dumneavoastră pentru a putea semna un act adiționai cu aceasta modificare,


Cu stima,


Andrei Gradinario /www.gratân&riu.ro

S.C GREBNKNOWLEDGE S.RX. Bd. Gloriei nr. 67, sector 1. București CUI: RO35740320


J40/3103/02.03.2016

Email: office@greenknowledge.ro

Către: SD3 SALUBRITATE Sî DESZĂPEZIRE S3 S.RX, '

In atentia: domnului Președinte Mihai Ni tu.

Observații tehnice comparative model Toyota Hiîux & Ford Ranger

Din analiza datelor tehnice primite pe adresa noasîra de email cu privire la autovehiculele Toyota Hilux compartiv cu Ford Ranger va putem preciza următoarele:

1.    Toyota Hilux; are o calitate si o structura pe cele doua axe mai rezistenta fata de Ford Ranger;

2.    Capacitatea cilindrica este mai mare la modelul Toyota fata de Ford Ranger - un cuplu de putere mai ridicat care poate ajuta si la activitatea de deszăpezire pe timp de iama in anumite zone accesibile autoutilitarei;

3.    Sarcina utila maxima pe axa fata este de 1480 kg la modelul Toyota la fel ca sî la Ford Ranger;

4.    Sarcina utila maxima pe axa spate este de 1850 kg ia modelul Toyota la fel ca si la Ford Ranger;

5. Masa maxima autorizata pentru Toyota Hilux este de 3210 kg fata de Ford Ranger 3200 kg;


6. Capacitatea de depozitare a benelor celor doua autoutilitare este aproximativ la fel, Recomandări;

- Ansamblul de instalații care se va monta pe autoutilitara achizitionata trebuie sa respecte:

a)    configurațiile tehnice ale mașinii (încărcătură sa nu depaseasca masa maxima autorizata);

b)    nu trebuie sa depaseasca dimensiunile (lungime + lățime) acesteia, ci acestea trebuiesc adaptate la structura tehnica a autoutilitarei ( conform cârtii tehnice),

c)    ținând cont de aspectele prezentate anterior cosideram ca autoutilitara Toyota Hilux este o varianta mai buna de achiziție fata de Ford Ranger deoarece se poate adapta mai bine la cerințele specifice activității de producție ( salubrizare stradala, deszăpezire ).

Pentru alte informații suplimentare va stau la dispoziție.

Data: 20.04.2018


HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR./V./19.04.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, înlocuirea autoutilitarelor Ford Ranger cu modelul superior Toyota Hilux, cu amendamentul domnului Corbuieanu Florentin, membru C.A. de a vea un punct de vedere oficial al societarii Green Knowledge.

DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

BUCURE


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.pritnarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maîl economic@primarie3.ro

Nr. 94701/23.05.2018 CĂTRE,Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea semnării unui Act Adițional la contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și S.C. Grădinariu Impex SRL, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitateîntocmit, Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei lega! justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea semnării unui Act Adițional la Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și societatea Grădinariu Impex SRL

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea semnării

unui Act Adițional la Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea SD 3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și societatea Grădinariu Impex SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUN^CĂAhRIANA

MEMBRI:    '    '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea semnării unui Act Adițional la Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și societatea Grădinariu Impex SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    ......, a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea semnării unui Act Adițional la Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și societatea Grădinariu Impex SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI.


PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU


PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN