Hotărârea nr. 225/2018

HCLS3 nr. 225 din 30.05.2018 priv aprob contului anual de incheiere a exerc bug si a situatiilor financ pe anul 2017


m o n i c i Pi u l b y c y r ești

COHSlUUt LOCAL SECTOR 3

HOTARARE

privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar si a situațiilor financiare pe anul 2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. î15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 2 15/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

9    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 95654/CP/23.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.93972/22.05.2018 al Direcției Economice;

-    HCGMB nr. 30/06,02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr.93975/22.05.2018 a Direcției Economice ;

A.

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 57 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea contabilității nr. 82/1991 republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe; în temeiul prevederilor art. art.45 alin.(2) lit a), art.81 alin.(2) lit. d) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă contul anual de încheiere a exercițiului bugetar și situațiile financiare centralizate ale Sectorului 3 pe anul 2017 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    / \

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică va/duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VOICU ALIAfflONiW.


NR. 225 DIN 30.05.2018NEAZA TAR

MlâĂITĂ


8 fi I M Â R-1 A-

SECTORULUI

BUCUREȘTICASINET PRIMAFî


Cska rx.;rfi:?șb    sertors,

ori 0X4 8i,iarr0

www.p î i ma ri eg, ro

telefon Ț004 0:1 ’J 3'i§ 03 .sj - zg VJO4O2O 31803 04

e-mail esb-i


SECTOR 3


C A B î Ti El' P R1 &L A 0 j

6


EXPUNERE DE MOTIVE

■ Da'îa—^r....’^....rr..^y,,■ ~

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciți ulurbugetar șîă situațiilor financiare pe anul 2017


în conformitate cu prevederile art. 37, alin. 1) ,2) și 4) din Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, până la 31 mai a anului următor, ordonatorul principal de credite are obligația sa întocmescă și prezinte spre aprobare autorităților deliberative, contul anual de execuție a bugetelor prevăzute la art. 1 alin 2) din lege, pentru anul expirat.

Astfel cum rezulta din raportul de specialitate a! Direcției Economice, contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017 a fost întocmit, conform prevederilor legale, in următoarea structura:

4 la venituri:

prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive; încasări realizate;

b) la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate.

Având în vedere cele menționate anterior, precum și Raportul de specialitate nr. 93972/22.05.2018 al Direcției Economice, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2017, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.W/MsT bof) •

Str, Parfumului 2-4, sector 3,    Ț

030842 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 2g fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic@pnmane3.ro

RAPORT

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si a situațiilor financiare pe anul 2017

Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, actualizata, prevede la art. 57, ordonatorii principali credite Întocmesc si prezintă spre aprobare consiliilor locale, pana la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art. 1. alin. (2) in structura următoare:

a)    la venituri:

1.    prevederi bugetare aprobate inițial

2.    prevederi bugetare definitive

3.    incasari realizate

b)    la cheltuieli:

1.    credite aprobate inițial

2.    credite definitive

3.    plăti efectuate

Prevederile bugetare definitive ale veniturilor Bugetului local al Consiliului Local Sector 3, pe anul 2017, conform H.C.L.S. 3 nr,650/19.12.2017, au fost de 1,132.915,11 mii lei.

Din analiza datelor, in conformitate cu ORDIN Nr. 3244/2017 din 19 decembrie 2017 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2017, rezulta o realizare a veniturilor in

proporție de 83,76 % fata de prevederile finale, din care pe cele doua secțiuni:

mii lei

DENUMIRE VENITURI

Buget

inițial

Buget final

încasări

% fata de

Bug.flnal

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

714 320.60

778 207.28

705 628.18

90.67

I

VENITURI CURENTE, din care:

678 182.60

739 564.78

667 192.79

90.21

TAXE SI IMPOZITE LOCALE

208 000.00

245 000.00

252 947.20

103.24

SUME DEFALCATE DIN TVA-11.02

241 017.00

251 078.50

246 423.65

98.15

COTE si SUME defalcate din impozitul pe venit

04.02

415 220.00

415 220.00

331 761.73

79.90

n

SUBVENȚII de la bug. de stat - curente, din care -42.02.

36 138.00

38 642.50

38 435.39

99.46

iii

VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA

FUNCȚIONARE PENTRU SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-186

054.40

-171 733.72

-163

939.79

95.46

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

187 082.40

354 707.83

243 318.56

68.60

i

VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA FUNCTION 37.02.04

186 054.40

171 733.72

163 939.79

95.46

0.00

0.00

55 528.70

ii

SUME REZULT DIN VALORIFIC UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0.00

315.02

6 799.94

2 158.57

iii

SUBVENȚII de la bug. de stat - capital, din care -42.02.

0.00

70 613.00

11 398.71

16.14

IV

SUME FEN postaderare in contul plăților efectuate -45.02

1 028,00

246.00

10.86

4.41

V SUMEde la UE-cadrul financiar 2014-2020 - 48.02

0.00

111 800.09

5 640.56

5.05

| TOTAL VENITURI bug. Local

901 403.00

1 132 915.11

948 946.74

83.76

Conform Ordinul MAI/MFP nr. 2651/244/2010 pentru aprobarea metodoîogiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin, (7), ale art. 57 alin. (21) și ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru anul 2017, se prezintă după cum urmeaza:

Indicatori de sinteza

Veniturile

formula de calcul

Sume

- mii Iei -

Procent de reafizare%

0

1

2

3

Gradul de realizare ai veniturilor

Venituri totale încasate

948 946.74

Venituri totale programate

1 132 915.11

83.76%

Gradul de realizare al

Venituri proprii încasate

647 037,57

97.96%

veniturilor proprii

Venituri proprii programate

660 535.02

Cheltuielile bugetului local au fost realizate in proporție de 79,66 % fata de bugetul final aprobat, astfel:

mii lei

Denumire indicator

Buget

inițial

Buget

final

Plăti

%

Secțiunea de funcționare - 1 otaî. din care

714 820.60

778 274.28

7.04 762.94

Cheltuieli de personal -10

253 176.00

285 960.04

279 780.27

97.84

Bunuri si servicii - 20

256 416.53

309 423.59

248 360.93

80.27

Dobânzi - 30

24 820.40

31 139.40

31 111.82

99.91

Fond de rezerva - 50

500.00

500.00

0.00

0.00

Transferuri - 51

28 757,00

3 382.00

3 254.60

96.23

Alte transferuri - 55

11 586.00

11 586.50

11 535.76

99.56

Asistenta Sociala - 57

82 306.10

81 109.95

79 572.18

98.10

Alte cheltuieli - 59

15 697.57

21 676.52

17 991.51

83.00

Rambursări de credite - 81

41 561.00

37 990.00

37 768.79

99.42

Plăti efect, in anii preced, si recup. in anul curent - 85

0.00

-4 493.72

-4 612.92

î 02.65

Secțiunea de dezvoltare - Tata!, din care :

243 582.40

411 640.83

243 162.53

59.07

Proiecte cu fin. din fd. Externe - 56

1 504.35

456.35

102.48

22.46

Proiecte cu fin. din fd. Externe - 58

0.00

171.63

158.95

92.61

Cheltuieli de capital - 70

219 763.05

386 527,81

218 423.29

56.51

Rambursări de credite - 81

22 315.00

24 833.00

24 825.78

99.97

Plăti efect, in anii preced, si recup. în anul curent-85

0.00

-347.96

-347.97

100.00

TOTAL

958 403.00

1 189 915.11

947 925.47

79.66

Principalele nerealizari provin preponderent din :

-    neincasarea sumelor si cotelor defalcate din impozitul pe venit, conform estimărilor primite;

-    prelungirea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile in anul 2018, ceea ce duce si la incasarea subvențiilor de la bugetul de stat si a sumelor de la Uniunea Europeana in acest an;

-    apariția unor situării imprevizibile la realizarea unor obiective de investirii.

Execuția bugetara a fost efectuata conform ORDIN Nr. 3244/2017 din 19 decembrie 2017 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind Încheierea exercițiului bugetar al anului 2017.

La Cap. V - „ încheierea execuției bugetelor locale si operațiuni specifice unităților administrativ teritoriale” se specifica si modul de restituire la bugetul de stat a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului București și al sectoarelor acestuia, încasate în bugetele locale, în anul 2017, peste nivelul plăților de casă efectuate, potrivit legii - art.5.5(l) din norme.

Astfel, la sfârșitul anului bugetar, la nivelul Consiliului Local Sector 3 au fost virate la bugetul de stat sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor si Mun. București in valoare de 3.799.257,96 lei ( pe destinării conform art.4(l), lit.b si art.5(3) din Legea bugetului de stat nr.6/2017 in principal salarii personal invatamant, lapte si corn).

La art.5.13 din normele metodologice - Stabilirea rezultatului execuției bugetului local, se specifica: „După efectuarea operațiunilor de regularizare,...,

autoritatile administrației publice locale impreuna cu unitățile trezoreriei statului, vor stabili rezultatul execuției bugetelor locale la finele anului, pe secțiuni

In aceasta situație, conform Capitolul V - art. 5.13.3, pct. b) din norme metodologice după efectuarea operațiunilor de regularizare „in situația in care secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, județene si Consiliul General al Municipiului București, după caz, au obligația conform art.58 (l4) din legea 273/2006 acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare si/sau dezvoltare, în baza dispoziției ordonatorului principal de credite, pana la data de 09 ianuarie 2018, inclusiv”.

La finele anului 2017 disponibilul acestui cont a fost de 4.148.437,29 lei, astfel:

• Sold inițial

2017

58.655.865,56 lei

® Utilizat

2017

55.528.704,75 lei

® Neutilizat

2017

3.127.160,81 lei

® Excedent secțiunea funcționare

2017

912.828,61 lei

• Deficit secțiunea dezvoltare

2017

- 55.420.256.88 lei

• Sold final

2017

4.148.437,29 lei

Având in vedere ORDIN Nr, 1177/26.01.2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 „autoritatile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate”, au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.

Prevederile bugetare ale Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local a fost executat astfel:

Iar la cheltuieli, astfel:

mii lei

Denumire indicator

Total, din care:

secțiunea de funcționare

Buget

inițial

51 693.00

Buget

final

Plăti

15 317.31

%

57.14

26 872.66

26 805.66

secțiunea de dezvoltare

500.00

67.00

47.59

71.03

Cap.54 -Alte servicii publice generale

3 206.00

3 772.00

3 637.74

96.44

Secțiunea de funcționare

3 139.00

3 705.00

3 590.15

96.90

Secțiunea de dezvoltare

67.00

67.00

47.59

71.03

Cap. 61 -Ordine publica si siguranța naționala

22 901.00

0.00

0.00

Secțiunea de funcționare

22 468.00

0.00

0.00

Secțiunea de dezvoltare

433.00

0.00

0.00

Cap. 65 - Invatamant

21 846.00

21 890.66

10 866.17

49.64

Secțiunea de funcționare

21 846.00

21 890.66

10 866.17

49.64

Secțiunea de dezvoltare

0.00

0.00

0.00

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Cap. 67 -Cultura, recreere sireligie

3 030.00

0.00

0.00

Secțiunea de funcționare

3 030.00

0,00

0.00

Secțiunea de dezvoltare

0.00

0.00

0,00

Cap.68 -Asigurări si asistenta sociala

1 210.00

1 210.00

860.99

71.16

Secțiunea de funcționare

1 210.00

1 210.00

860.99

71.16

Secțiunea de dezvoltare

0.00

0.00

0,00

Prevederile bugetare ale Bugetului creditelor interne a fost realizat astfel:

Prevederile bugetare ale Bugetului fondurilor externe nerambursabile, la venituri, au fost realizat astfel:

Iar la cheltuieli, astfel:

mii lei

Denumire indicator

Buget

inițial

Buget

final

Plăti

%

;• Țoțâi

1 780.00

\ 1 780.00

i 51.93

din care : secțiunea de dezvoltare

1 780.00

1 780.00

924.44

51.93

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2017 (conform anexei ) cuprind:

a.    bilanțul;

b.    contul de rezultat patrimonial;

c.    situația fluxurilor de trezorerie;

d.    situația modificărilor în structura activelor/capitaturilor;

e.    anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative;

f.    contul de execuție bugetară.

® BILANȚ

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de active, datorii și capitaluri proprii ale instituției publice la sfârșitul perioadei de raportare, precum și în alte situații prevăzute de lege. Prin diferența dintre total active și total datorii se determină indicatorul active nete, care trebuie să fie egal cu capitalurile proprii.

Bilanțul s-a întocmit pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu balanța conturilor analitice, încheiata după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile

economico - financiare aferente perioadei raportate.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

® CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor

și cheltuielilor din cursul exercițiului curent.

Veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura

sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.

Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.

în Contul de rezultat patrimonial sunt prezentate și cheltuielile calculate (ex.cheltuieli cu amortizările) care nu implică o plată a acestora.Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituției publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanțare în parte : buget local, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii și subvenții, bugetul creditelor.

Formularul prezintă totalitatea veniturilor realizate și a finanțărilor, precum și a cheltuielilor efectuate grupate pe activități, astfel : operaționale, financiare și extraordinare.

Datele s-au preluat din soldurile conturilor de venituri și finanțări și din soldurile conturilor de cheltuieli, cumulate de la începutul anului, înainte de închidere.

® SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Situația Fluxurilor de trezorerie prezintă existența și mișcările de numerar

aflate în conturile de disponibilități din trezoreria statului, bănci comerciale și casieria instituțiilor publice prezentate în următoarea structură;

® Fluxuri de trezorerie din activitatea operațională, prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din activitatea curentă. Fluxurile de

DIRECȚIA ECONOMICĂ

trezorerie din activitatea operațională se corelează cu codurile din clasificația

bugetară a veniturilor și cheltuielilor, altele decât cele menționate

pentru

activitatea de investiții și activitatea de finanțare.

® Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții, prezintă mișcările de numerar ( încasări și plăți ) rezultate din achizițiile ori vânzările de active fee.

» Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanțare, prezintă mișcările de numerar (încasări si plăți) rezultate din împrumuturi primite, rambursate, acordate sau alte surse financiare.

Formularul s-a întocmit distinct pentru conturile de disponibil deschise în Trezoreria statului și pentru contul „ Casa în lei ” (cod 03). Formularul se completează cu informațiile privind încasările și plăți efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de numerar.

® CONTURILE DE EXECUȚIE BUGETARĂ

Conturile de execuție bugetară prezintă toate operațiunile efectuate în exercițiul financiar curent, respectiv Încasările realizate și plățile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul, precum și alte informații necesare unei bune administrări a bugetului astfel :

a) informații privind veniturile:

-    prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare trimestriale/definitive

-    drepturi constatate, total,din care:

-    ani precedenți

DIRECȚIA ECONOMICĂ

-    anul curent

-    încasări realizate

-    stingeri pe alte căi decât încasări

-    drepturi constatate de încasat

b)    informații privind cheltuielile:

-    credite bugetare inițiale, credite bugetare trimestriale/definitive

-    angajamente bugetare

-    angajamente legale

-    plăți efectuate

-    angajamente legale de plătit

-    cheltuieli efective (costuri, consumuri sau utilizări de resurse).

c)    informații privind rezultatul execuției bugetare (încasări realizate

minus plăți efectuate).

Conturile de execuție bugetară s-au întocmit pe baza datelor preluate din rulajele debitoare și creditoare ale conturilor de finanțare bugetară și de disponibil, care corespund cu cele din conturile deschise în trezorerie sau la bănci, după caz.

•    „Contul de execuție al bugetului local”-Cheltuieli;

® „Contul de execuție al bugetului local Venituri;

® „Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții” (de subordonare locală) - Venituri

•    „Contul de execuție al bugetului creditelor interne - Cheltuieli ’ ’;

® „Contul de incheiere al Fondurilor externe nerambursabile”

DIRECȚIA ECONOMICĂ

® Situația modificărilor în structura activelor nete /capitaluri;

« Situația activelor fixe amortizabile - ;

* Situația activelor fixe neamortizabile -;

© Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala, etc.

Fata de cele prezentate, avand in vedere ca execuția bugetului sectorului 3 a fost făcută cu incadrarea in bugetul aprobat, va supunem spre aprobare contul anual de incheiere a exercițiului bugetar si a situațiilor financiare pe anul 2017.


Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru


Sef Serv. Execuție Bugetara,
DIRECȚIA ECONOMICĂ


DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/ 1991, cu modificările si completările ulterioare, ne asumam răspunderea pentru întocmirea situațiilor fiancîare la 31.12.2017 - activitatea proprie si confirmam ca :

-Politicile contabile utilizate ia întocmirea situațiilor financiare sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicație;

-Situațiile financiare oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitate desfasurata;

-Persoana juridica îsi desfasoara activitatea în condițiile de continuitate.


DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nota explicativa

Având in vedere normeie metodologice privind întocmirea si depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.12.2017, menționam ca nu sunt înregistrate sume in contul in afara bilanțului 8082 " Datorit contigente ".


DIRECȚIA ECONOMICA


Calea Dudești nr. i91, sector 3, 031084 București www, pri m a riejj. rț>

ce mwtelefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-matî economic@primarie3.ro

nr. 93975 din 22.05.2018

Către,

CABINET PRIMAR

Având in vedere art. 57 alin.(l), (2) si (4)    .^^3/2006 privind

finanțele publice locale cu modificările și completărrî^fflg^are, va transmitem alaturat proiectul de HOTARARE privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar si a situațiilor financiare pe anul 2017, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexa la proiectul de hotarare

Cu stima,


DIRECTOR EX CUTIV,


OCTAVIA zGHETU


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2017

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului

anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2017 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / N-E-FAVORABÎL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRELCRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN


ANEXA

lăo.os.TolS

Lista anexelor la situațiile financiare ale Consiliul Local al Sectorului 3 pentru anul 2017

1.    Anexa 1- Bilanț la data de 31.12.2017;

2.    Anexa 2- Contul de rezultat patrimonialla data de 31.12.2017 ;

3.    Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2017;

4.    Anexa 19 - Situația plăților si a sumelor declarate pentru cota -parte aferenta cheltuililor finanțate din FEN postaderare;

5.    Anexa 27 - Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN)postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31.12.2017;

6.    Anexa 31 -Situația actiunilor/partilor sociale deținute direct/indirect de către UAT, la operatorii economici;

7.    Anexa 34 -Situația modificărilor în structura activelor nete /capitalurilor la data de 31.12.2017;

8.    Anexa 35 a - Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2017;

9.    Anexa 35 b - Situația activelor fixe nramortizabile la data de 31.12.2017;

10.    Anexa 7 - Contul de execuție al bugetului local-Cheltuieli la data de 31.12.2017;

11.    Anexa 12 - Contul de execuție al bugetului local -Venituri la data de 31.12.2017;

12.    Anexa 16 - Contul de execuție al bugetului creditelor interne -Cheltuieli la data de 31.12.2017;

13.    Anexa 9 - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventîi(de subordinare Iocala)-Venituri la data de 31.12.2017;

14.    Anexa 11 - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii(de subordinare locala)- Cheltuieli la data de 31.12.2017.

15.    Anexa 17 - Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile Venituri la data de 31.12.2017;

16.    Anexa 18 - Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile Cheltuieli la data de 31.12.2017.

17.    Anexa 24 - Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale;

18.    Anexa 40b - situația activelor si datoriilor instituiilor publice din

DIRECȚIA GENERALA Ag FINANȚELOR PUBLICE


BILANȚ


COD


DENUMIRE INDICATORI


SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI


SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI


0

01003


01004


01005


01007


01008

01015

01019


01021


01022


01023


01024


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1.Active fixe neccrporale (ct.2030000+2050000) 2060000-1 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

2.1nstalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+

2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)

3.Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)

5.Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100; 2600200’2600300+2650000+2670201 +2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:

Titluri de participare (ct.2600100+260020(H-2600300-2960101 -2960102-2960103)

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+

3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+

3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+

3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+

3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+

3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-

3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-

3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-

3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4890101+

4890301-4910100-4960100+5120800) din care:

Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:

Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+

4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+

+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+

4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:

Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500M530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+


10.967.045


129.998.113


3.591.730.195


13.919.084

13.919.084

3.746.614.437


120.652.229


65.482.792


9.664.055


431.130.302


362.717.160


7.933.450


98.147.787


3.557.130.617


153.764.084

153.764.084

3.816.975.938


113.638.814


134.380.465


134.380.465


367.083.489


367.083.489COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

4570302+4570309+4580199+4589391+4589302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:

5.553.684

105.546.308

01027

01030

Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+

2670605+2670609+4680101 +4680102+4680103+4680104+4680105+

4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+

4690108+4690109)

Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)

109.225

502.276.003

607.010.262

01033

Conturi la trezorerie, casa in lei.

(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+

5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515

0301

+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51

70302

+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52

50302

+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52

90400

+5290901+5310101+5410101+5500101+5520009+5550101+5550400+55

70101

+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56

10300

+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57

40102

+5740301+5740302+5740400+5750100+5750309+5750400-7700000)

81.642.530

95.958.439

010331

Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie

(ct.5180701+5320100+

5320209+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)

171.541

71.894

01035

Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+

5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+

5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+

5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+

5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+

5610103+5620102+5620103+5620402)

870.139

1.002.359

01040

Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

82.684.210

97.032.692

01042

6. Cheltuieli in avans (ct.4710000)

135.288

118.376

01045

7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+49+41+41.1+42)

705.747.730

817.800.144

01046

8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

4.452.362.167

4.634.776.082

01054

2.împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+

1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)

863.950.339

1.109.583.105

01055

3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)

25.971.225

21.712.059

01058

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

889.921.564

1.131.295.164

01060

1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190009+4620101+4620109+

4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:

46.672.570

72.263.470

010601

Decontări privind încheiere execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)

1.053.218

1.156.917

01061

Datorii camerei ale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050109+4080000+4190000+4620101), din care:

45.450.165

8.369.273
pag.: 3

- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01062

2.Datorii către bugete

(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

4310700+4370100+437020(R4370300+4400000+44100004420300

4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+

4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+

4670500+4670900+4730109+4810900),din care:

11.134.453

12.327.748

010631

Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+431030 0 431040 0 4310500+

431070 04370100437020 04370300)

4.563.175

6.776.043

01072

6. Salariile angajatilor

(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+

4280101)

11.615.909

14.704.893

01073

7-Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de

șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+424000 04260000+4270200+

427030 042900004380000), din care:

29.745

01074

8.Venituri in avans (ct.4720000)

484.497

13.617

01078

10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

69.937.174

99.309.728

01079

11.TOTAL DATORII (rd.58+78)

959.858.738

1.230.604.892

01080

12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =

CAPITALURI

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

3.492.503.429

3.404.171.190

01084

l.Rezerve, fonduri (ct.1000000+10100001020101+1020102+1020103+

1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+

1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)

3.326.806.671

3.432.543.850

01085

2.Rezultatul reportat (ct.l 170000-sold creditor)

251.210.703

135.412.445

01088

5.Rezultatul patrimonial al exercițiului (ctl210000- sold debitor)

85.513.945

163.785.105

01090

6.TOTAL CAPITALURI PROPRIL^d. 84+85-86+87-88)

3.492.503.429

3.404.171.190

Conducătorul compartimș! tul ui financiar- contabil

oitafe.
■:A

?

.■"S »


....... , „

îf' / jf rx =*• C 'X


DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2017
pag” 1

- lei -

COD

DENUMIRE1NDSCATOR!

An

precedent

An

curent

02002

l.Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor

02002

(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+

02002

7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74501OCR

02002

7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+

02002

7460900)

702.124.607

798.158.706

02003

2.Venituri din activități economice

02003

(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)

60.046.356

57.886.795

02004

3.Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala

02004

(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+

02004

7760000+7780000+7790101+7790109)

214.392.671

175.002.871

02005

4.Alte venituri operaționale (ct.7140000+718OOOO+75O0OOO++7510300+7510400+

02005

7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

5.153.910

8.137.941

02006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rri.02+03+04+05)

981.717.544

1.039.186.313

02008

l.Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+

02008

6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)

218.304.183

268.592.540

02009

2.Subventil si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+

02009

6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)

115.615.975

102.171.418

02010

3.Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terii (ct.6010000+6020100+

02010

6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+

02010

6030000+0060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+

02010

6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+

02010

6280000+6290100)

322.131.120

268.478.819

02011

4.Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct.6290200+6810100+

02011

6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+

02011

6820200+6890100+6890200)

123.137.687

131.614.847

02012

5. Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)

263.650.954

402.312.261

02013

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+l 1+12)

1.042.839.919

1.173.169.885

02016

- DEFICIT (rd.13-rd.06)

61.122.375

133.983.572

02017

IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+

02017

7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

507

2.822

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+

02018

6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

24.044.257

32.225.515

02021

- DEFICIT (rd.18-rd.17)

24.043.750

32.222.693

02024

- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)

85.166.125

166.206.265

02025

VIG. VENITURI EXTRAORDINARELE7910000)

834.959

9.928.590

02026

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

129.561

6.350.513

02028

- EXCEDENT (rd.25-ni.26)

705.398

3.578.077

020293

- DEFICIT (rd.24+29-23-28)

84.460.727

162.628.188

02032

- DEFICIT (rd.29.3+29.4) _

162.628.188

ilConducătorul financiar- co


rtimentului

te© te--


VL, Xi


<EreșApIRECTIA GENERALA A


FINANȚELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017


pag.: i    - lei

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte

disponibilități

04002

1. încasări

2.012.571

2.012.571

04003

2. Plăti

1.880.351

1.880.351

04004

3. Numerar net din activitatea

04004

operaționala (rd.02-rd.03)

132.220

132.220

04013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

04013

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

04013

(rd ,04+rd.08-hrd. 12)

132220

132.220

04014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

04014

INCEPUTULPERIOADEI

870.139

870.139

04017

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

.04017

FINELE PERIOADEI(rd. 13+14+15-16)

1.002.359

1.002.359


Conducătorul compaț financiar- contat

l8lf

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCUREȘTI


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2017


COD

DENUMIRE INDICATORI

Casa

ct.

5310101


Buget

de

stat

ct.

5200100/

7700000


Buget

tocai

ct.

5210100/

7700000


Buget asigurări sociale de stat ct.

5250101+

5250102/

7700000


Buget

asigurări

pentru

soma]

ct.

5740101+

5740102/

7700000


Buget Fond național unic de asigurări sociale de senatele d.

5710100/

7700000


Buget

Fond

pentru

mediu

ct,

5750100/

7700000


Buget

trezoreria

statului

ct.

5240100/

7700000


Buget

Instrtutll

publice

finanțate

Integral

din

venituri

proprii

ct.

5600101/

7700000


Buget Institut II publice finanțate din

venituri proprii si subvenții ct.

5610101/

7700000


Buget

actlvitati

finanțate

din

venituri proprii sl buget actlvitati de privatizare ct .5620101/ 7700000


Buget

împrumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000


Buget fonduri externe nerambursabile {sursa D) ct.

5150103/

7700000


Alte

disponibi

lități

(ct.SXX)


03002

03003

03004

03004

0300(1

03007

03008

03008

03011

03012

03012

03013

03013

03013

03014

03014

030141

030141

030141

030142

030142

030142

030142

030143

030143

03015

03015

03015


1.    încasări

2.    Plăti

3.    Numerar net din activitatea operaționala

(rd.02-id.03)

1.    încasați

2.    Plăti

3.    Numerarnet din activitatea de investiții (rd .06-07)

2.    Plăti

3.    Numerarnet din activitatea de finanțare

(rd.IO-rd.l 1)

IV.    CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR Sî ECHIVALENTDE NUMERAR (rd.04+rd,08+rd,12)

V.    NUMERAR SI ECHIVALENTDE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

-sume recuperate din excedentul anului precedent/surr» virate din fondul spitalului in excedent**

-sume utilizate din excedentul anului precedent/surne transferate din excedent la bugetul local/sumc transferate din excedent peni ni constituirea de depozite in trezorerie*** Sume transferate din disponibilul ncutilizat la finele anului precedent***

VI.    NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.l 3+rd.l4t> rd.14,1-rd.14.2-rd.14,3)


1,247,943,97-1

(69,889,771

577.954.263

6.799946

459,549,242

-452,749,302

93.706.395


ese.6is.UM

635.S32.329

256.735,775

(.799.946

218.336.746

-2ii.53e.sae

93.706.395


,3.637.747

.3.590,154


12.027.73 S

11.727.159


6SS.OSO

924.436


19.449.337

17.765.693
Conducătorul fina nciVi ia trezoreriei

Cod

indicator


Denumirea programului cu finanțare UE


Situația plăților efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31.12.2017


din care:


.Pag


î -lei-


10002

1001<!

1 0033


Programe din Fondul Social European (FSE)(5502) Alte facilitați ai instrumente postaderare(5515) Programe din Fondul Social European

(FSE) (5902)

Total [codOl la 35.5)Un ir

U L «


Plăti efectuate de la titlul 56 ai 58


Plăti

efectuate

pentru

cota-parte

FEN

(alfneat02)


Sume in curs de solicitare la ratnbursar aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


Sume

solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent


Sume

soliei ta tela rambursare aferente cheltuielilor efectuate tn anul curent aflate in curs de autorizare


OS


40.242

33.220


40.700

23,254


40.700

23.254


Sume

rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


Sume

neautortzate de autori ta tile demanagemen aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


(iin rare:

Sume

Prcfinantare

Sume

rezultate

dedusa din

rezulta te

din nereguli

sumele

din nereguli

dedusedin

Solicitate la

aferente

sumele

rambursare

cheltuielilor

solicitate ta

aferente

efectuate in

rambursare

cheltuielilor

anul curent

aferente

efectuate in

si ani

cheltuielilor

anul curent

precedent?

efectuate in

anul curent143.050

214,004


143.050

214.034Cod

indicator


Denumirea programului cu finanțare UEl»f£    ; ’-s4'

iivițr MM ^4 \ oOT? > 'fi


Situația plăților efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31.12.2017


Platt efectuate de la titlul 56 si 58din care:


Plăti efectuate pentru cota-parte FEN

(alineafOÎ)


76/202.760

76.202.760


Pag


1 -lel-


Sume in curs de solicitare la rambursar ■ aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


Sume

solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate tn anul curent


Sume

solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare


05


76.202.760

76.202.760


Sume

rambursate aferente cheltuielilor efectuate In anul curent


Sume

neauto rizate de auto ritatjle de mana gemen aferente cheltuielilor efectuate In anul curent


din care:

Sume

Preflnantare

Sume

rezultate

dedusa din

rezultate

din nereguli

sumele

din nereguli

deduse din

solicitate la

aferente

sumele

rambursare

cheltuielilor

solicitate Ia

aferente

efectuate in

rambursare

cheltuielilor

anul curent

aferente

efectua te in

si ani

chel tuieillnr

anul curent

precedent!

efectuate in

anul curentConducătorul compar ti    rduhii

financiar- contabil j


Situația plăților efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de


Denumirea

sursei de finanțare

Buget de stat (s 01-stat)

Buget

local

(sO2-

Iocal)

Bugetul asigurărilor sociale de stat (s 03-bass)

Bugetul

asigurărilor

pentru

șomaj

(s 04-

somaj)

A

01

£>£

03

04

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Total plăti (titlul VIII cod58+

titlul X cod58) [rd.2+rd.11)

261.427

Total plăti {titlul VIII cod5 6)

102.482

Bunuri si servicii {titlul II}-

Active nefinaneiare (titlul XIII)

102.482

Total plăti [titlul X ccdSS)

158P9#J^

Active nefinanciare [titlul XIII)

îsms


Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s05-sanatate)


Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii fslO-locaB


Bugetul fondurilor externe ne rambursabile (sO8-stat+ asigurari+ local)


Bugetul

creditelor

externe

(s06-

stat+

locai)


Bugetul

creditelor

interne

(s07-

$tat+

local)


05


06


07


924.436

924.436

924.436


08


03


Pag.:


Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+ asigura ri+ autonomei


10


1    - lei -


Bugetul instituțiilor publice si act ivita tîior finanțate integra] din venituri proprii (slO- stat+ autonome)


11

Conducătorul corn țrfi menții lui financiar- cond il


Județul: 42 Municipiu, București

Unitatea administrat,v-teritoriala: 4420465 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

Situația acțiuni,orZpartllor sociale deținute dlrect/indirect de către UAT, la operatorii economici


Anexa nr. 31 pag:    1

29-03-2018


Nr,

Crt.

Operatorul Economic ia

care Unitatea administrativ teritoriala este acționar direct sau Indirect

Unitatea Administrativ teritoriala este acționara

Valoarea actlunllor/partllor sociale din capitalul social al operatorului economic, deținute de către unitatea administrativ teritoriala (lei)

Ponderea In Capitalul social al

operatorului

economic

Cod unic de

Identificare

Cod CAEN al

activltatll principale a operatorului economic

Denumirea operatorului Economic

Tip

operator (SRL, SA.ASO, RA, RAS)

Capitalul

social

al

operatorului

economic

(lei)

Direct

Indirect

Direct

Indirect

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = 9/6*100

11 =10/6*100

1

31012790

6832

sc administrare active sector 3

SRL

48,020.000,00 Direct

48,010.000,00

99,980

2

10020943

8130

sc adpb sa

SA

14.390.920,60 Direct

13.909.084,40

96,650

3

37409960

4120

sc algorithm residentiai s3 sri

SRL

32.000.000,00 Direct

31.900.000,00

99,690

4

37804080

4211

sc as3 administrare străzi s3 sri

SRL

4.500.000,00 Direct

4.490.000,00

99,780

5

38189005

6203

sc internet si tehnologie s3 sri

SRL

10.000.000,00 Direct

9.980,000,00

99,800

6

38188050

8130

sc investiții spatii verzi s3 sri

SRL

2.000.000,00 Direct

1.980,000,00

99,000

7

37410026

4110

sc ops3 ordine si protecție s3 sri

SRL

2.500.000,00 Direct

2.495.000,00

99,800

8

37804020

3811

sc sd 3 salubritate si deszăpezire sri

SRL

41.000.000,00 Direct

41.000.000,00

100,000

8 Operatorfl) economlc(i) la care UAT deține actiuni/parti sociale    Total valoare acțiuni raportate Ia data: 31-12-2017:    153.764,084,40ConducatoruLinștitutiei,


Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,Nota:

Judetui = cel din care face parte unitate^ administrativ teritoriala (UAT);

coi 7 = UAT este acționar direct la operatorul economic(Op.Ec): situația in care o UAT deține in nume propriu acțiuni sau parti sociale la un Op.Eccol 8 = UAT este acționar INDIRECT la Op.Ec: situația in care un Op.Ec, la care o UAT deține in nume propriu, integral sau majoritar, acțiuni sau parti sociale, este acționar sau deține parti socialela un alt Op.Ec;

In municipiul București, autoritatile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administreaza/controleaza acțiuni sau parti sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

col 4 - Operator economic: societate comerciala la care o UAT deține acțiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administrației publice locale (RAS),Județul: 42 Municipiul București    Anexa nr. 31

Unitatea administrativ-terltoriala: 4420465 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI    pag:

Situația acttunllor/partilor sociale deținute directflndirect de către UAT, la operatorii economici    29-03-2018

Nota:Nr.

Crt.

Operatorul Economic la

care Unitatea administrativ teritoriala este acționar direct sau Indirect

Unitatea Administrativ teritoriala este acționara

Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, deținute de către unitatea administrativ teritoriala (iei)

Ponderea in Capitalul social al

operatorului

economic

Cod unic de

Identificare

Cod CAEN al

activitatii principale a operatorului economic

Denumirea operatorului Economic

Tip

operator (SRL, SA.ASO, RA, RAS)

Capitalul

social

al

operatorului

economie

(Iei)

Direct

indirect

Direct

Indirect

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=9/ 6*100

11 =10/6*100

1

31012790

6832

sc administrare active sector 3

SRL

48.020.000,00

Direct

48.010.000,00

99,980

2

10020943

8130

sc adpb sa

SA

14.390.920,60

Direct

13.909.084,40

96,650

3

37409960

4120

sc algorithm residential s3 srl

SRL

32.000.000,00

Direct

31.900.000,00

99,690

4

37804080

4211

sc as3 administrare străzi s3 srl

SRL

4.500.000,00

Direct

4.490.000,00

99,780

5

38189005

6203

sc internet si tehnologie s3 srl

SRL

10.000.000,00

Direct

9,980.000,00

99,800

6

38188050

8130

sc investiții spatii verzi s3 srl

SRL

2.000.000,00

Direct

1.980.000,00

99,000

7

37410026

4110

sc ops3 ordine si protecție s3 sri

SRL

2.500.000,00

Direct

2.495.000,00

99,800

8

37804020

3811

sc sd 3 salubritate si deszăpezire srl

SRL

41.000.000,00

Direct

41.000.000,00

100,000

6 Operator/i) economlc(l) la care UAT deține actluni/parti sociale    Total valoare acțiuni raportate Ia data: 31-12-2017:    1S3.764,084,40

Conducătorul compartimentului fin^nclar-contabilitate,

/A

I 33 i C-

‘•iV- —


1. i • r-r.-Tk-J


Județul = cel din car^(gCe^rte;Mk|leJa administrativ teritoriala (UAT);

coi 7 = UAT este actionârdireet-la/pperatorul economic(Op.Ec): situația in care o UAT deține in nume propriu acțiuni sau parti sociale ia un Op.Ec

col 8 = UAT este acționar INDIRECT ia Op.Ec: situația in care un Op.Ec, la care o UAT deține in nume propriu, integrai sau majoritar, acțiuni sau parti sociale, este acționar sau deține parti socialela un alt Op.Ec;

In municipiul București, autorftatile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici, la care administreaza/controleaza acțiuni sau parti sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT deține acțiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autorităților administrației publice locale (RAS).

MUNICIPIUL BUCURES TI

Situația modificărilor in structura activelor ne te/capitalurilor

Anexa 34

Denumirea elementului

de capital

Cod

Sold la

începutul

anului

Creșteri

Reduceri

Sold la

sfârșitul

anului

A

B

1

2

3

4

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul

25004

public al unităților administrativ-

25004

teritoriale (ct,1030000)

25004

3.133.847.987

172.917.243

108.706.953

3.198.058,277

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul

25005

privat al unităților administrativ-

25005

teritoriale (ct.1040101)

25005

16.236.655

16.236.655

Rezerve din reevaluare

25006'

(ct.1050100,1050200,

1050300,1050400,1050500)

25006

192.958.684

140.151.945

114.861.711

218.248.918

Rezultatul reportat (ct.l 170000 - sold

25017

creditor)

25017

251.210.703

2.045.191.278

2.160.989.536

135.412.445

Rezultatul patrimonial al exercițiului

25020

(ct.1210000 - sold debitor)

25020

85.513.945

3.025.599.999

2.947.328.839

163.785.105

Total capitaluri proprii(rd.01 Ia 17 -

25021

rd,18+rd.l9-rd.2O)

25021

3.492.503.429

3.404.171.190

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCUREȘTI


SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2017

Anexa 35a


DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

Fkistent la

31.12.2017

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

A

B

1

2

3

Concesiuni,brevete,licențe,marc!

003

comerciale,drepturi si active

003

similare (ct, 2050000)

003

8.432.252

Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)

004

11.715.727

TOTAL

005

20.147.979

ACTIVE FIXE CORPORALE

007

Amenajări la terenuri (ct.2110200)

007

63.317.728

Construcții (ct.212) din care;

008

204.506.857

-aite active fixe încadrate in grupa construcții

016

(ct.2120901),din care:

016

204.506.857

- locuințe ANL

0161

75,103.919

instalații tehnice,mijloace de transport,

017

animale si plantații (ct.2130100,2130200,

017

2130300,2130400)

017

61.146.518

Mobilier,aparatura birotica,echipamente

018

de protecție a valorilor umane si mate-

018

riale si alte active fixe corporale

018

(ct,2140000)

018

353.063.766

TOTAL

019

682,034.869

TOTAL ACTIVE FIXE

020

702.182.848

CREȘTERI

TOTAL

din care:

diferente din

reevaluare

achiziții*)

transferuri/

primite

cu titlu

gratuit

donații,

sponsorizări

alte

cai

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

866.392

711,817

154.575

866.392

711.817

154.575

2.784,176

808.900

1.975.276

20.263.272

20.263.272

20.263.272

20.263,272

1.940.305

984.481

955.824

1.876.490

1.876.490

26.864.243

3.669.871

23,194.372

27.730.635

4.381.688

23,348.947

'M»

f    W'A-

)s4

î ®; c j rn ?w<J5 ț

x-iw;


■' -W

/w <5£?


VA#


Ariexa 35a


- Iei -

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

REDUCERI

SOLD LA

sfârșitul

ARULUI

Ajustări de valoare (amortizări si ajustări

pentru depreciere)

Valoarea contabila neta, din care:

TOTAL

din care:

Diferente

din

reevaluare**)

Eliminare

amortizare***)

dezmembrări ai casari

transferuri' cu titlu gratuit

vanzari

alta

cai

Sold la

începutul

anului

Creșteri

Reduceri

Sold la

sfârâitul

anului

Domeniul privat ai statului

Domeniul privat al

UAT

Proprietatea privata a instituție! publice

A

8

10M1MÎ+13+U+15+

B

12

13

......14

15

16

17=3+4-10

18

«

20

21=18+19-20

22=17-21-23-24

23=17-21-22-24

24=17-21-22-23

C o n ce s iu n î. b revete, lice nte, m a rci

003

comerciale,drepturi si active

003

similare (ct,2050000)

003

113,414

113.414

9.185,230

3.609,353

1,384.799

156,861

4,837.291

4.347.939

Alte active fixe ne co rpo r ale (ci 2080100,206 0200)

004

1,050.680

1.056,680

10.659.047

5.571.581

1.645.811

143.856

7,073.536

3.585,511

TOTAL

005

1,170.094

1,170,094

19.844,277

9,180.934

3.030,610

300.717

11.910.827

7.933,450

ACTIVE FIXE CORPORALE

007

Amenajări la terenuri țct2110200)

007

35,770,015

35.770.015

30.331.889

14,151,708

7.707,592

618.791

21.240.509

9.091,380

Construcții (ct.212) din care:

003

7.855.125

7.S5S.125

216.915.004

19.617.512

4.002.171

2.358.169

21,261,514

195,653.490

alte active fixe încadrate in grupa construcții

016

(ct2120901),din care:

010

7.855.125

7.855,125

216,915,004

19.617.512

4.002.171

2.35B.169

21.261,614

195,653,490

■ locuințe ANL

0161

7.055,125

7,855.125

67.248,794

67,248.794

Instalații tebnice.mîjioace de transport,

017

animale si plantații țct.2130100,2130200,

017

2130300,2130400)

017

2,268.149

2.268.149

60.S1B.674

43,926,067

6.813,921

2.253.165

48,486.823

12.331.851

Mobilier, aparatura birotica,echipamente

018

de protecție a valorilor umane si mate-

018

riale si alte actwe fixe corporale

018

(et.2140000)

018

66,170,981

212,342

66,958.639

28B,769.275

240.286.104

28,045.420

65,378,185

202,953,339

85.815.936

TOTAL

019

112.064.270

212,342

7,85fe125

103.996.803

596.834.042

317.961.391

46,569.104

70,608,310

293.942,185

302,892.657

TOTAL ACTIVE FIXE

020

113.234,364

212.342

LdSî.125

105.166,897

616.679.119

327.162.ffiE

49,599,714

70,909,027

305,853,012

310.826.10^

Conducă for ui financiar- coDIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICEMEUNICIPIUL BUCUREȘTI


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2017

Anexa 35b

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

Existent Ia

31JL2JÎ017

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

UM

UM

UM

A

B

1

2

3

4

ACTIVE FIXE CORPORALE

006

**********

Amenajări la terenuri (ct.2110200)

006

**********

489.339,639

Terenuri (ct.2110100}

007

**********

1.590.987.595

Construcții (ct.212) din care:

008

1,053.520.753

alte active fixe încadrate în grupa construcții

016

**********

(ct.2120901)

015

«»««•«»

1.053,520.753

Active fixe corporale in curs de exe-

019

**********

cutie (ct.2310000)

019

**********

223,826,843

TOTAL

021

**********

3.357,674.830

TOTAL ACTIVE FIXE

022

**********

3,357.674.830


CREȘTERI

TOTAL

din care:

diferente din

reevaluare

achiziții

transferuri/

primite

cu titlu

gratuit

donații,

sponsorizări

alte

cai

5=6+7+8+9+10

6

7

8

9

10

115.783.602

5.770.306

109.592.978

420.318

109.276.330

101.421.205

7.855.125

109,276,330

101.421.205

7.855.125

371.173.654

179.886.580

191,287.074

596.233.586

5.770.306

390.900.763

199,562.517

596,233.586

5.770.306

390.900.763

199.562.517Anexa 35b

- Iei -

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

REDUCERI

SOLD LA

sfârșitul

anului

Valoarea aferenta activelor fixe neamortfzabile

TOTAL

din care:

Reevaluare

dezmembrări

transferuri

vanzad

alte

cal

Fondul

activelor fixe

necorporale

ct.1000000

Domeniul

public al

statului

ct 1010000

Domeniul

privat al

statului

ct.1020101

Proprietatea privata a instituției publice ct.1020102

Domeniul

public al

al U.A.T,

ct.1030000

Domeniul privat al

al U.A.T.

ct.1040101

Proprietatea privata a instituției publice din administrația locala ct.1040102

A

B

11-12+13+14+15+16

12

13

14

15

16

17=4+5-11

17*-fA+1M7fl+î1+ÎH-J!

18

+74

19

20

21

22

23

24

VCTIVE FIXE CORPORALE

006

Amenajări la terenuri (ct.2110200}

006

33.994.315

33,994,315

455.345,324

455.345,324

Terenuri (cL2110100)

007

1.706.771.197

1.706.771.197

Construcții {ct.212) din care:

006

110.618.672

5,671.326

104.947,344

1.052.178.411

1.035,941.756

16,236,655

ilte active fixe încadrate in grupa construcții

016

ct.2120901)

016

110.618,672

5.671.326

104.947.344

1.052.178.411

1.035.941.756

16,236,655

Active fixe corporale in curs de exe-

019

;ulie (ct.2310000)

019

456.909.682

456.909,682

138,090.815

TOTAL

021

601.522.669

5.671.328

595.851.341

3.352,365,747

3.198.058.277

16,236,655

TOTAL ACTIVE FIXE

022

601.522.669

5.671.328

595,851.341

3.352.385.747

3,198.058,277

16.236.655


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2017

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

AH*

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite

bugetare

Angajamente

hugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

958.403.000

1.189.915.113

1.029.999.113

1.027.760.958

947,925.470

79.835.488

824.676.574

5100 02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

136.749.540

133.716.310

104,369.837

102.171.317

96.038.751

6.132.566

110.097,281

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

107.338,140

97,457.910

69.461,483

67.262.963

61.383.366

5.879.597

74.446,941

01

Autoritati executive si legislative

107.338.140

97.457.910

69.461.483

67.262.963

61,383.366

5.879.597

74.446,941

03

Autoritati executive

107,338.140

97.457.930

69.461.483

67.262.963

61.383,366

5.879,597

74,446.941

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4,591.000

5.117.000

3.794.533

3.794.533

3.541,564

252,969

3.424,474

05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatîlor locale

500,000

500.000

10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

2,856.000

3.382,000

3.254.597

3.254.597

3.254.597

3.254.597

50

Alte servicii publice generale

1.235.000

1.235.000

539.936

539.936

286.967

252.969

169.877

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

24.820.400

31.141.400

31.113.821

31.113.821

31.113.821

32.225.866

6000 02

Partea Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

23.030.500

18.238.270

16.608.493

16.608.493

16.605.090

3.403

891.694

6002

AP ARARE

129.500

129.500

35.724

35.724

32,321

3.403

63.896

02

Aparate naționala

129.500

129.500

35.724

35.724

32.321

3.403

63,896

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

22.901.000

18.108,770

16.572,769

16.572.769

16.572.769

827.798

03

Ordine publica

22.901.000

18,028.570

16.500.476

16.500.476

16.500.476

827.798

04

Politie comunitara

22,901.000

18.028.570

16,500.476

16.500.476

16.500.476

827.798

05

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonm iii tara)

80.200

72.293.

72,293

72.293

6500 02

Partea IH-a CHELTUIELI’SOCIAL-CULTURALE

512.529.260

648.027.433

557.099.162

557.059.527

504.300.096

52,759.431

478.121.084

6502

INVATAMANT

237.231.630

346.697.373

289.660,830

289.660.830

245.484.673

44.176.157

216.028.193

03

Invatamant preșcolar si primar

95.756.322

169.356.613

130.427.597

130.427.597

99.769.791

30.6S7.806

96.664.884

01

Invatamant preșcolar

47,137.279

125.267.980

87.639.116

87.639.116

57.113.994

30.523.122

55,884.491

02

Invatamant primar

48.619.043

44,088,633

42.788.481

42.788.481

42.655.797

132.684

40,780,393


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

toi

graf

Titlu

col

TSH

ne-

at


fîifg\ 'î^

, x> /&7

&&"( %/

X„;S*£ £ T O


Denumire indicator


6502 04


Ol

02

03


05

07


04


03


50


6602

6702


08


03


05


06

03

03


50


6802


05


02


15


01


Invatamant secundar

Invatamant secundar inferior Invafamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postii cea!

Invatamant nedefinitul prin nivel Invatamant special Servicii auxiliare pentru educație Internate si cantine pentru elevi Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

SANATATE

Servicii de sanatate publica CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale

Case de cultura Servicii recreative si sportive întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

Asistenta sociala în caz de invaliditate

Prevenirea excluderii sociale

Ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

inițiale

definitive

1

2

3

4

5

6

7=5-6

134.392.948

169.972.920

152.496.049

152.496.049

138.977.698

13.518.351

72.360.660

87.829.410

78,847.821

78.847.821

70.521.681

8.326.140

60,375,288

80.403.040

71.919.690

71,919.690

66.727.479

5.192.211

1.657.000

1.740.470

1.728.538

1.728.538

1.728,538

1.434.640

1,279.880

1.231.991

1.231.991

1.231.991

5.467.720

5.969.890

5.402.990

5,402,990

S.402.990

5.467,720

5.969.890

5,402,990

5,402,990

S.402.990

155.000

106.070

94.752

94.752

94,752

155.000

106,070

94.752

94.752

94.752

25.000

12.000

7,451

7,451

7.451

116.000

85.500

85,271

85.271

85.271

116.000

85,500

85.271

85.271

85.271

110,353.630

129.658.180

100.111.151

100.111.151

92.888,394

7.222.757

3.000.000

2.276.760

2.276.679

2.276.679

2.276.679

3.000.000

2.276.760

2.276.679

2.276.679

2,276,679

98.407.290

120.313.280

91,065.245

91,065.245

84.746.880

6.318.365

98.407.290

120.313.280

91.065.245

91.065.245

84.746.880

6,318.365

8.946.340

7.068.140

. 6,769,227

6.769.227

5.864.835

904,392

164.828.000

171.586.380

167.241,910

167.202.275

165.841.758

1.360.517

81.531.000

84,625.000

84.222.435

84.222.435

84.222.435

81.531.000

84.625,000

84.222,435

84,222.435

84.222.435

8.700.000

5,608.000

5.194.137

5.194.137

5.194.137

8.700.000

5,608.000

5.194.137

5J94-137

S.194.137


Cheltuieli

efective


8

115.318.349

6ri.302.633

47,305.919

1.709,797

814.700

3.127.203

3.127.20?

95.606

95.606

7.451

88.702

88.702

103.495.606

37.619

37.619

98.564.257


98.564.257


4.893.730

158.508.583


78.359.814


78.359,814

5.257.047

5,257.047


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at


6802


50

50


7000 02


7002


03


01


05


01


7402


05


01


Credite de angajament


8000 02 8402

03


03


si asistentei sociale

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

Alimentare cu apa PROTECȚIA MEDIULUI Salubritate si gestiunea deșeurilor

Salubritate

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

TRANSPORTURI

Transport rutier

Străzi


§ fc /JSWj Kt

\>Xo^    4^'

oeuv'4^"


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

74.597.000

81.353.380

77.825,338

77.785.703

76.425.186

1.360.517

74,891,722

74.597,000

81.353.380

77.825,338

77.785.703

76,425.186

1.360.517

74.891,722

258.373,700

366.493.410

332.255.198

332.255.198

314.474,584

17.780.614

229.293.370

158.373.700

203.093.540

200,488.234

200.488.234

182.707,620

17.780.614

109.91 6;276

165.931.700

201.651.540

199.140.663

199.140.663

181.360.049

17.780.614

109.916,276

166.931.700

201.651.540

199.140.663

199.140.663

181.360.049

17.780.614

109.916.276

1.442.000

1.442.000

1,347.571

1.347,571

1.347.571

1,442.000

1.442.000

1.347.571

1.347.571

1.347,571

100.000,000

163.399.870

13t.766.964

131.766.964

131,766,964

1 19,377.094

100.000,000

163,399.870

131.766.964

131.766.964

131.766.964

119.377.094

100,000.000

163.399.870

131.766.964

131.766.964

131.766.964

119.377.094

17.720.000

23.439.690

19.666.423

19.666.423

16.506.949

3.159.474

6.273.145

37.720.000

23.439.690

19.666.423

19.666.423

16.506.949

3,159,474

6.273.145

17.720.000

23.439.690

19.666.423

19.666.423

16.506.949

3.159.474

6.273.145

17.720.000

23.439.690

19.666.423

19.666.423

16.506.949

3.159,474

6.273.145

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR * buget local -
31.12.2017

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

95S.403.000

1.189.915.113

1.029.999.113

1.027.760.958

947,925,470

79.835.488

824.676,574

01

CHELTUIELI CURENTE

674.763.950

745.405.983

691.519.251

689.627.185

671,868.499

17.758,686

635.525,093

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

253.176.000

285.960.043

281.131.905

281.000.853

279.780.276

1.220,577

246,811,365

10

01

Cheltuieli salariale in bani

204,667.588

228.285.960

225,066.423

224.990,529

224.354.684

635.845

200.758.016

10

Ol

01

Salarii de baza

184.583,530

206.313.330

204.313.177

204.238.875

203.877.525

361.350

182.590.619

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

4.630.000

3.740.000

3.705.039

3.705,039

3.699.627

5.412

3.092.978

10

01

06

Alte sporuri

3.408.300

3.524.190

3.314,416

3,313.643

3.296.015

17.628

3.207.068

10

01

07

Ore suplimentare

255.000

255.000

255.000

251.375

3.625

406.491

10

01

08

Fond de premii

378.000

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1.377.680

1,339.926

1,339,926

1.339.926

1.267.785

10

Ol

11

Fond aferent plătii cu ora

1.109.078

11.668.760

î 1.350,810

11.349,993

11.349,993

9.682.100

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

10.461.680

545.000

480.608

480.608

309.746

170.862

338.328

10

01

13

Indemnizații de delegare

359.000

182.000

6.283

6,283

6,283

4.422

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

116.000

302.000

301.162

301.162

224,194

76.968

168,225

____

A

10

02

Cheltuieli salariale în natura

4.815.000

4.814.551

4.814.551

4.469.777

344.774

1.359,323

iflș

a ; am

10

10

02

03

02

Norme de hrana

Contribuții

48.508.412

4,815,000

52,859.083

4.814.551

51,250,933

4.814.551

51.195.773

4.469.777

50.955.815

344.774

239.958

1,359.323

44.694.026

10

03

Ol

Contribuții de asigurări sociale de

'=53 \ .,!■

stat

32.808.300

36.600.350

35.897.997

35.872.923

35.653.487

219,436

31.475.680

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

1.214.412

1.206.893

1.083.414

1.076,295

1.073.421

2.874

939.932

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

11.000.670

11.991.150

11.604.272

11.594.820

11.581.128

13.692

9.886.339

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

554.590

491.330

393.170

390.269

387.306

2.963

324,062

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

304.460

10

03

06

Contribuții pentru concedii siCapi-

toi

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

indemnizații

2.825.980

2.569.360

2.272,080

2,261.466

2.260.473

993

2.068,013

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

256.41S.530

309.423.590

265.861.467

264,100.453

248.360.934

15.739.519

250.317.850

20

01

Bunuri si servicii

224.848.350

273.650.550

241,967.298

240.318.981

229.204,057

11,114.924

221.160.992

20

01

01

Furnituri de birou

1.953.000

2.393.880

2.032.160

1,976.578

1.974.364

2,214

1.937.571

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.242,100

1.233.900

1.096.483

1.093.S18

1.073.482

20.036

1.153.041

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

9.321.000

14.795.750

11.668.521

11.400,280

11.400.280

10,313.485

20

01

04

Apa, canal si salubritate

5.389.800

6.774.240

3.992,181

3.969.491

3.969.491

3.733.200

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

795.000

1.322.300

1.015.205

1.014.955

1.011,312

3.643

686.418

20

01

06

Piese de schimb

127.000

267,450

227.408

224.408

223.849

559

148,036

20

01

07

Transport

302.300

379.000

127.311

127.311

127.311

119.395

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

2.190.200

4.493.500

3.210,073

3.149,428

3.091.818

57,610

2.640,291

5 ’-'WjX

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

187.748.550

220,904,870

200.902.880

199.728.652

189.745.650

9.983.002

185.074.040

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

-.    i

i &?£?>■£ n-■-.    >

<'3

Sa&e

intretinere sî funcționare

15.779.400

21.085.660

17.695.076

17.634.360

16.586.500

1,047.860

15.355.515

t î&'yK'

; f

w

20

02

Reparații curente

14.836.900

16.006.470

12.158.849

12.095.979

8,865,454

3.230,525

8.218.230

: k

20

03

Hrana

3.9043)00

3.268.000

2.608.172

2,608.172

2.254.431

353.741

2,151.714

(

/$■

-7^/

20

03

01

Hrana pentru oameni

3.904.000

3.268.000

2.608.172

2,608,172

2.254,431

353.741

2.151.714

sil 'i

* .4?

20

04

Medicamente si materiale sanitare

325.000

257.500

242.471

241.330

227,767

13,563

256.635

20

04

01

Medicamente

109.000

91.000

85.997

84.856

83.290

1.566

94.276

20

04

02

Materiale sanitare

213,000

163.500

155.490

155.490

143.493

11,997

162.359

20

04

04

Dezin fee tanti

3.000

3.000

984

984

984

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.357,400

6.440.820

4.930.856

4,922.222

4.042,661

879.561

13,371,102

20

05

01

Uniforme si echipament

480.800

1.074.000

843.532

843.532

840,907

2.625

955,893

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

174.500

189.900

179.798

179.798

174.560

5.238

146.99B

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.702,100

5.176.920

3.907.526

3,898.892

3.027.194

871.698

12,268,211

20

06

Deplasări, detasari, transferări

j    2.713.500

2.802.900

339,760

339.410

339.241

169

304,131


Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne-'

at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

20

06

01

Deplasați interne, detasari, transferări

20

06

02

Deplasați in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

16

Studii si cercetări

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne


20

20

20

20

30

30

30

50

50


30

30 03 30 04 30 30

01

01 01


04


Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL m DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale


51    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


51    01

51    01 01

51    02


Transferuri curente

Transferuri către instituții publice Transferuri de capital

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Piati

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

2.513.500

2.432.900

308.389

308,039

307.870

169

265.271

200.000

370.000

31,371

31.371

31,371

38.860

373.ISO

167.670

79.891

75.421

13.613

61.808

11.864

581.000

432.000

259.430

259,430

259.430

235.530

944.800

1.272.250

402.175

395.155

395,155

296.415

898,800

1.079.830

684.926

677.352

593,066

84.286

551.088

477.000

487.000

142.800

142.800

142,800

142.800

2.000

2.000

2,000

2.000

2.000

2.000

2.000

2,000

2.000

2.000

3.156.600

3.556.600

2.042.839

2.022.201

2,021,259

942

3.615.349

3.000

145.000

79.676

79.676

79,676

23.674

44.500

226.350

26.312

26.312

26.312

5.622

3.109.100

3.185.250

1.936,851

1.916.213

1,915,271

942

3.586.053

24.820.400

31.139.400

31.131.821

31.111.821

31.111.821

32.223,866

24.820,400

31.139.400

31.111,821

31.111.821

31.111.821

32,223,866

24.820.400

31,139.400

31.111.821

31.111.821

31.111.821

32.223.866

500.000

500,000

500.000

500.000

28.757.000

3.382,000

3.254.597

3.254.597

3,254,597

3.254.597

28.257.000

3.315.000

3.207.004

3.207.004

3.207,004

3.207.004

28.257.000

3.315.000

3.207.004

3.207.004

3,207,004

3,207.004

500.000

67.000

47,593

47.S93

47.593

47,593

- lei-

Pag. 7

Capi

tol

Sub-

capi-

toi

Pa

ra

graf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli:

efective

inițiale

definitive

A

B

X

2

3

4

S

6

7=5-6

8

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

500.000

67.000

47,593

47.593

47.593

47,593

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

11.586.000

11,586.500

11.535.759

11.535.759

11,535.759

1 1.537.880

55

01

A. Transferuri interne

11.586,000

11.586.500

11.535,759

11.535.759

I1.S35.7S9

1 1.537.880

55

01

63

Finanțarea invata manta lui particular

sau confesional acreditat

11.586.000

11.586.500

11.535.759

11.535.759

1 1.535,759

1 1.537.880

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.504.350

456.350

153.135

153,135

102.482

50,653

32.503

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

1,248,000

176,300

69,262

69.262

69.262

56

02

01

Finanțarea naționala

290.190

24.190

7.615

7.615

7.615

56

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

919,100

113.400

49.790

49.790

49.790

3

56

02

03

Chletuieli neeligibile

38.710

38.710

11.857

11.857

11.857

OO'X&A

56

16

Alte facilitați si instrumente postaderare

256.350

280.050

83.873

83,873

33.220

50,653

32.503

56

16

01

Finanțare naționala

76.900

84.000

25,162

25,162

9.966

15,196

9.751

£îȘOT;

.UI

>«*1 j <RÎfts ■

56

16

02

Finanțarea externa nerambursabila

179.450

196,050

58.711

58.711

23.254

35.457

22.752

^SIX' i

57

TITLUL Vffl ASISTENTA SOCIALA

82.306.100

81,109,950

80,045.069

80.045.069

79.572.179

472.890

73.81 1,682

~X<7

57

02

Ajutoare sociale

82.306.100

81,109.950

80.045,069

80,045,069

79.572.179

472.890

73,811,682

fL__,^.y

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

61.130.600

66.320.950

66.026.317

66.026.317

66,026.317

60.896.253

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

21,154,500

14.781.500

14.014.402

14,014.402

13.541.512

472,890

12.911.079

57

02

03

Tichietc de cresa si tichete

sociale pentru grădiniță

21.000

7.500

4.350

4.350

4.350

4.350

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

371.630

1S8.945

158,945

158.945

136.850

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

171.630

158.945

158.945

158,945

136.850

58

02

01

Finanțarea naționala

17.100

15.895

15.895

15.895

13.685

58

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

153.900

143.050

143.050

143.050

123,165

Pag, 8

- lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Platl

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Credite de

legale de plătit

Cheltuieli

tal

graf

Titlu

col

at

angajament

Inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

58

02

03

Cheltuieli neeligibile

630

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

ÎS,697,570

21.676.520

18.266,553

18.266.553

17.991.506

275.047

17,398,500

59

01

Burse

13,197.570

20.806.520

17.427.699

17.427.699

17,427,699

16.834.693

59

11

Asociații si fundații

1.500.000

870.000

838.854

838,854

563.807

275,047

563,807

59

12

Susținerea cultelor

1.000.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

219.763,050

386,527,810

280.846.184

280.500.095

218.423.293

62,076.802

189.151.481

71

TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE

179.263.050

293,073,470

225.011,014

224,664,925

162.588.123

62.076.802

189,151,481

71

01

Active fixe

179.263.050

293,073,470

225,011,014

224,664,925

162.588.123

62,076.802

189.151.481

71

01

01

Construcții

167.523.130

279.662.200

214.229.234

214,229.234

153.155.789

61.073.445

141.794.671

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

2.959,500

3,127,500

2,963.521

2.634.614

1.784,080

850,534

3,269.904

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6.434.020

7.555.410

6.081.000

6.078.709

6,073.477

5,232

31.125.047

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

w

capitale)

2.346.400

2.728.360

1.737.259

1.722.368

1,574.777

147.591

12,961,859

I

w

£

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

40.500,000

93.454.340

55,835.170

55.835.170

55.835.170

î

-1=^ !

/iz#

/

72

01

Active financiare

40.500.000

93.454.340

55.835.170

55.835.170

55.835.170

'y^7

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

40.500.000

93.454.340

55.835.170

55.835.170

55.835,170

4,_^-

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

63.876.000

62.823.000

62.594.572

62.594.572

62.594.572

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

63.876.000

62.823.000

62.594.572

62.594.572

62.594,572

81

02

Rambursați de credite interne

41.561.000

37,990,000

37.768.791

37,768.791

37.768.791

81

02

01

Rambursări de credite interne garantate

43.561.000

37.990.000

37.768.791

37,768,791

37.768.791

81

04

Rambursarea împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

22.315.000

24.833.000

24.825.781

24,825,781

24,825,781

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4,841.680

-4.960.894

-4.960.894

=1.960.894

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AII-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


85


85 01

85 01 01

85 Ol 02


5100 02 5102


OI

10
•SlgșK'"? Sen

lâg'sfe.s,

z^/

10

01

10

01

01

10

01

05

10

01

06

10

01

07

10

01

08

10

01

11

10

01

12

10

01

13

10

01

30

10

02

10

02

02

10

03

10

03

01


Pag. 9

- lei-

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4.841.680

-4,960,894

-4.960.894

-4.960.894

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,841.680

-4.960.894

-4.960.894

-4,960.894

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

Plăti efectuate in anii precedenti si

-4.493.720

-4,612.919

-4.612.919

-4.612,919

recuperate in anul curent (SD)

-347.960

-347.975

-347.975

-347.975

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

136.749.540

133.716.310

104,369.837

102.171.317

96.038.751

6.132.566

] 10.097.281

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

107.338.140

97.457,910

69.461.483

67.262,963

61.383.366

5.879,597

74.446.941

CHELTUIELI CURENTE

70,511.880

76.248,800

60.301.792

58.449.361

54.519.399

3.929,962

59.234.767

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

39.000.000

44.139.980

43.216,855

43.085.803

41.865,226

1.220.577

43.839,553

Cheltuieli sa la riale in bani

31.957.000

34.960.070

34.174.319

34.098.427

33,462.582

635.845

34,691.186

Salarii de baza

29,830,000

32.681.070

32,681,070

32.606.768

32.245,418

361.350

33,357,975

Sporuri pentru condiții de munca

1.120.000

448.000

448.000

448.000

442.588

5.412

403.396

Alte sporuri

348,000

385.000

214.000

213.227

195.599

17.628

176.906

Ore suplimentare

255.000

255.000

255.000

251.375

3.625

406.491

Fond de premii

378.000

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane diu

5.000

5,000

5.000

4.183

4.183

3,702

afara unitarii

480,000

544.000

480.000

480.000

309.138

170.862

338.328

Indemnizații de delegare

174.000

179.000

6.249

6.249

6.249

4.388

Alte drepturi salariate in bani

85.000

85.000

85.000

8.032

76.968

Cheltuieli sal ari ale in natura

1.354.000

1.354.000

1.354.000

1.009.226

344.774

1.359.323

Norme de hrana

1.354,000

1.354.000

1.354.000

1.009.226

344.774

1.359.323

Contribuții

7.043.000

7.825.910

7,688,536

7.633.376

7.393,418

239.958

7.789.044

Contribuții de asigurări sociale de

i


- lei-

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii-

ne-

at

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

stat

4.911.000

’ 5.483.730

5,483.730

5.458,656

5.239.220

219.436

5.465.226

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

167.000

181.860

174.691

167,572

164,698

2,874

171.860

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1.662.000

1.852.250

1.752.244

1,742.792

1.729.100

13.692

1.804,399

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

55.000

60.350

56,774

53.873

50.910

2.963

52.127

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

43.000

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

205.000

247,720

221.097

210.483

209,490

993

295,432

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

31.055.530

31.410.840

16.702.857

14,981.478

12.322,746

2.658.732

15.155,861

20

01

Bunurisi servicii

23.149.050

24.782.960

15,612,632

14.003,950

11.455.734

2.548.216

12.274.341

20

01

01

Furnituri de birou

831,000

977.700

840.663

785.081

785.081

848.227

«sa

‘.■ăz

20

01

02

Materiale pentru curățenie

42.000

47.800

29.611

26.646

26,646

33,941

‘■teS?’

l 20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

1.290.000

1.420.780

1.265,077

996.836

996,836

968.870

i'isa. .

f    20

01

04

Apa, canal si salubritate

123,000

135.560

60.465

37.775

37.775

39.173

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

315.000

311.400

177.566

177.316

177.287

29

218.923

:<1?V

20

01

06

Piese de schimb

3.000

6.800

3,000

6,282

20

01

07

Transport

4.800

82.950

38.439

38.439

38,439

38.579

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

796.000

920.660

738.613

677.968

621.526

56.442

565,160

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționa!

18.453.250

19.718.950

11.830.771

10.656.543

8.614.063

2,042,480

9.414.403

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.291.000

1.160.360

628.427

607.346

158.081

449,265

140.783

20

02

Reparații curente

1.060.000

704.000

66.317

3,447

3.447

5.252

20

04

Medicamente si materiale sanitare

lt.000

11.000

10.323

9.182

9.180

2

6.251

20

04

01

Medicamente

8.000

| 8.000

7,392

6.251

6.249

2

6.251

Capi

tol


Sub

capi

tol


nî,s*1,

fe e

s r W

J^A\ a‘" Vt~Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

4

B

20

04

02

Materiale sanitare

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

16

Studii si cercetări

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

56

02

01

Finanțarea naționala

56

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

56

02

03

Chletuieli neeligibile

56

16

Alte facilitați si instrumente postaderare

56

16

01

Finanțare naționala

56

16

02

Finanțarea externa nerambursabila

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Credite de angajament


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

3.000

3.000

2.931

2.931

2.931

732.000

737.000

104.774

96.140

55.843

40.297

163,303

6.000

6.000

4.674

4,674

4.674

10.824

726.000

731.000

100.100

91,466

51.169

40.297

152.479

2.607.500

2.641.100

257.353

257.003

257.003

264.492

2.407.500

2,271.100

225.982

225,632

225.632

225,632

200.000

370.000

31.371

31.371

31.371

38,860

363.180

157.670

76.673

72.203

10.395

61.808

,0.395

485.000

170,000

747.800

675.900

80.562

73.542

73.542

73.542

160.000

77.210

75.155

67.581

59.172

8.409

64,582

150,000

160.000

142.800

142.800

142,800

142,800

1.590.000

1.294.000

276.268

255.630

255.630

2.150.903

1.590.000

1.294,000

276,268

255.630

255.630

2.150.903

456.350

456.350

153.135

153.135

102,482

50.653

32.503

200.000

176.300

69.262

69.262

69.262

24,190

24.190

7.615

7.615

7.615

137.100

113.400

49.790

49.790

49.790

38.710

38.710

11.857

11.857

11.857

256.350

280.050

83.873

83.873

33.220

50.653

32.503

76.900

84,000

25.162

25.162

9.966

15.196

9.751

179.450

196.050

58.711

58.711

23.254

35.457

22.752

171.630

158.945

158.945

158,945

136,850

“O (U

nv,r


-‘"VO


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa t

ti-

toi

graf

Titlu

col

Aii-

ne-

at


58

58

58

58

59


02

02

02

02


01

02

03Denumire indicator


B    1

Programe din Fondul Social European (FSE)


Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibiîe


TITLUL XI ALTE CHELTUIELIWiî W

zW

ZA**

o Z-X


59

11

70

71

71

01

71

01

01

71

01

02

71

01

03

71

01

30

72

72

01

72

01

01

79

81

81

02

81

02

01


84

85


Asociații si fondații

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Inițiale

definitive

2

3

4

5

6

171.630

158.945

158.945

158.945

17.100

15.895

15.895

15.895

153,900

630

143.050

143.050

143,050

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

35.216.260

19.981.760

7.935.913

7.589.824

5.640.189

4,716.260

6.496.720

3,460.913

3.114.824

1.Î65.189

4.716.260

6.496.720

3.460.913

3.114.824

1.165.189

1.655.460

3,279,460

1.056.250

1.056.250

33,402

2,092.500

2.297.500

2.142.505

1,813,598

963.064

8.000

45.000

38.990

36.699

36.699

960.300

874.76D

223.168

208.277

132.024

30.500.000

13.485.040

4.475.000

4.475.000

4.475.000

30.500.000

13.485,040

4.475.000

4.475,000

4,475,000

30.500.000

13.485.040

4.475,000

4.475.000

4,475.000

1.610.000

' 1.342.000

1.338.443

1.338.443

1.338.443

1.610.000

1,342,000

1.338.443

1.338.443

1.338,443

1.610.000

1.342.000

1,338.443

1,338.443

1.338,443

1.610.000

1.342.000

1.338.443

1.338.443

1.338.443

-114.650

-114.665

-114.665

-114.665


Angajamente

legale

de plătit


7=5-6


1.949.635

1.949.635

1.949.635

1,022.848

850.534


76.253


Cheltuieli

efective


8

136,850

13.685

123,165

70,000

70.000

15.212.174

15.212.174

15.212.174

6,606.650

1.071.471

6.646.203

R87.850


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne*

toi

graf

Titlu

coi

at


Denumire indicator


Credite de angajament


IN ANUL CURENT

85

01

85

01

01

85

01

02

01

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

07

20

01

08

20

01

09

20

01

30

20

05

20

05

01

20

05

30

20

14

20

16


Plăti efectuate in anii prcccdcnti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Protecția muncii

Studii si cercetări

Pag, 13    - lei-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat!

efectuate

Angajamente

legate de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

-114.650

-114.665

-114,665

-114.665

-114.650

-114,665

-114.665

-114.665

-102.480

-102.486

-102.486

-102,486

-12.170

-12.179

-12,179

-12.179

4,591.000

5.117.000

3.794.533

3.794.533

3.541.564

252,969

3.424,474

4.584.000

5.110.000

3.788.353

3.788.353

3,535.384

252.969

3.412.612

1.228,000

1.228.000

533.756

533.756

280.787

252.969

158.015

690.000

685.000

227.687

227.687

206.324

21.363

156.782

70,000

70.000

22.619

22,619

22.619

13.282

50.000

50.000

29,968

29.968

29.968

6.474

85.000

85.000

34.208

34,208

34.208

33,695

140.000

140.000

98,450

98.450

98.450

88,062

25,000

25.000

8.112

8.112

8.098

14

2.314

5.000

5.000

16,000

16.000

3.577

3.577

3.250

327

2,757

84,000

79.000

17.764

17.764

5.953

11.811

6.873

215,000

215.000

12.989

12.989

3.778

9.211

3,325

361.000

366.000

304.836

304.836

73,230

231,606

10.000

10.000

4.966

4.966

4,966

351.000

356.000

299.870

299.870

68.264

231.606

2.000

2,000

165.000

165.000

Pag. 14

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat!

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

30

Alte cheltuieli

10.000

10.000

1.233

1.233

1.233

1,233

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10,000

î 0.000

1.233

1.233

1.233

1.233

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

500.000

500.000

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

500.000

500.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.856.000

3,382,000

3.254.597

3.254.597

3.254.597

3.254.597

51

01

Transferuri curente

2.789.000

3.315.000

3,207,004

3.207.004

3.207.004

3.207.004

'14

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

2.789.000

3.315.000

3.207,004

3.207.004

3,207.004

3.207.004

: <S?X!

51

02

Transferuri de capital

67.000

67.000

47.593

47.593

47,593

47,593

î'!%&

B 51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

67.000

67.000

47.593

47.593

47.593

47.593

■i.

*57

y\$/

z&l

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.000

7.000

6.180

6.180

6.180

11.862

t \S%YY

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.000

7.000

6.180

6.180

6.180

11.862

71

01

Active fixe

7.000

7.000

6.180

6.180

6.180

11.862

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

7.000

7.000

6.180

6.180

6.180

11,434

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

428

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

24.820,400

31.141.400

31.113.821

31.113.821

31.113.821

32.225.866

01

CHELTUIELI CURENTE

24.820,400

31.141.400

31,113.821

31.113.821

31.113.821

32.225.866

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

2.000

2.000

2,000

2.000

2.000

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

2,000

2.000

2.000

2,000

2.000

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

impiumuturilor interne

2.000

2.000

2.000

2,000

2.000

30

TITLUL III DOBÂNZI

24.820,400

31.139.400

31.111.821

31.111.821

31.111.821

32.223.866

Pag.

Capi-

toi

Sub-

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa l

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

24.820.400

31.139.400

31.111.821

31.111,821

31.111.821

32.223.866

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

24.820.400

31,139.400

31.111.821

31.111.821

31.111.821

32.223,866

6000 02

Partea n-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

23.030.500

18.238.270

16.608,493

16.608.493

16.605.090

3.403

891.694

6002

APARARE

129.500

129.500

35.724

35.724

32,321

3.403

63.896

01

CHELTUIELI CURENTE

126,000

126.000

32,304

32.304

28,901

3.403

55.959

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

126.000

126.000

32.304

32.304

28.901

3.403

55,959

20

01

Bunuri si servicii

82.000

82.000

31.864

31.864

28.461

3.403

55,959

20

01

01

Furnituri de birou

5.000

5.000

3.826

3,826

3.826

13,391

20

01

02

Materiale pentru curățenie

2.500

2,500

1.180

1.180

1,180

2.668

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

2.000

2.000

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

18.000

18.000

5.992

5.992

5,977

15

21,672

?h.

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

14.000

14.000

13.173

13.173

12.332

841

11.641

X, ■/    \

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

'sytrtii

:

î &M

caracter funcțional

35.000

35.000

4.220

4.220

4,220

4.794

■W?

j

?=<#

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

,q

intretinere si funcționare

5.500

5,500

3.473

3.473

926

2.547

1.793

;;7"\

20

02

Reparații curente

15.500

15.500

^"!k'

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

28.500

28.500

440

440

440

20

05

30

Alte obiecte de inventar

28.500

28.500

440

440

440

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.500

3.500

3.420

3.420

3,420

7.937

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.500

3.500

3.420

3.420

3,420

7.937

71

01

Active fixe

3.500

3.500

3.420

3.420

3,420

7.937

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.413

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

1

- lei-
Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plat!

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

legale de plătit

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

angajament

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

active corporale

3,500

3.500

3.420

3.420

3.420

6.524

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

22.901.000

18.108.770

. 16.572.769

16.572.769

16.572.769

827.798

01

CHELTUIELI CURENTE

22.901.000

17.703.700

16.283.916

16.283.916

16,283,916

512.212

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.030.000

14,025.814

14.025.814

14.025.814

10

01

Cheltuieli sal a riale in bani

8.681.000

8.679.317

8.679.317

8.679.317

10

01

01

Salarii de baza

8.182.000

8.181.562

8,181,562

8.181.562

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

87.000

86.250

86,250

86.250

10

01

06

Alte sporuri

346.000

345.972

345.972

345.972

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

1.000

608

608

608

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

65.000

64.925

64.925

64,925

10

02

Cheltuieli salariale in natura

3.461.000

3.460.551

3,460,551

3.460.551

10

02

02

Norme de hrana

3.461.000

3,460,551

3.460,551

3.460,551

. -MX.

10

10

03

03

01

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

1.888.000

1.885.946

1.885.946

1.885.946

n

stat

1.361.000

1.360.658

1.360.658

1.360.658

& i

co |

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

42.000

41.926

41.926

41.926

i ^///

;' „7

** \ z

i

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

V

sanatate

449.000

448,439

448.439

448.439

t 7? ti* Y

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca sî boli profesionale

23.000

22.407

22.407

22.407

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

13.000

12.516

12.5 J 6

12.516

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.673.700

2.258.102

2.258.102

2.258.102

512.212

20

01

Bunuri si servicii

2.137,700

1.511.639

1,511.639

1.511.639

351.544

20

01

01

Furnituri de birou

300.000

172.167

172.167

172.167

32.006

20

01

02

Materiale pentru curățenie

22.000

ÎS.733

|    15.733

15.733

3.302

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

80,000

59.912

59.912

59.912

16.263


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi

tol

ra-

graf

pa /

Titlu

ti-

col

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

.*4.

zj&y

’/o /

vy«

\cyy-


lg$5£ t7 &■&'i\O/Ax '■ "’Wx

-z

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

08

20

01

09

20

01

30

20

04

20

04

02

20

05

20

05

01

20

05

30

20

06

20

06

01

11

? lo

12

/20

13

' 20

14

20

30

20

30

03

20

30

04

20

30

30

51

51

01


Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

Medicamente si materiale sanitare

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Cârti, publicații si materiale

documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltui ei î

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

S

35.000

29.888

29.888

29.888

9.476

530.000

513.856

513.856

513.856

131.472

123.000

112,547

112.547

112.547

22.919

369,000

302.609

302.609

302,609

60.710

473.270

233,254

233.254

233.254

70.721

205.430

71.673

71.673

71.673

4.675

2.93!

2,931

680,000

423.902

423.902

423.902

111,666

500,000

295.627

295.627

295.627

111.666

180.000

128.275

128.275

128.275

100.000

37.499

37.499

37.499

100.000

37.499

37.499

37,499

6.000

998

998

998

249

60.000

23.900

23.900

23.900

250.000

104.040

104.040

104.040

130.000

48.786

48.786

48.786

16.661

310.000

107.338

107.338

107.338

29.161

144.000

78.962

78.962

78.962

22.960

160.000

25.526

25.526

25.526

4.641

6.000

2,850

2.850

2,850

1.560

22.901.000

22.468.000

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator51 01 01 51    02

51    02 29

70

71

71    01

71    01    02

71    01    03

71    01    30

84

85

85 01

85 01 01


6500 02 650201

10

10 01

10 01 01


Transferuri către instituțiile publice

Transferuri de capital Alte transferuri de capital către instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFÎNANCIARE Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent Plăti efectuate iu anii precedent] si recuperate in anul curent (SF)

Partea m-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

ÎNVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli saîariale in bani Salarii de baza


Credite de angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bngetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

22.468.000

433.000

433.000

420.000

304.178

304.178

304.178

315,586

420,000

304.178

304.178

304.178

315,586

420.000

304.178

304.378

304.178

315.586

161.000

157.329

157.329

157.329

168.616

137.000

71.340

71.340

71,340

49,709

122.000

75,509

75.509

75.509

97.261

-14,930

-15.325

-15.325

-15.325

-14.930

-15.325

-15.325

-15.325

-14.930

-15.325

-15.325

-15.325

-14.930

-15.325

-15.325

-15.325

512.529.260

648.027,433

557,099.162

557.059.527

504.300,096

52,759.431

478,121.084

237.231.630

346.697.373

289.660.830

289.660.830

245,484.673

44.176.157

216.028.193

205.301.630

233.779.283

219.208,623

219.208.623

214.337.467

4,871,156

191.706.512

149.935,000

159.099,543

155.595.681

155,595,681

155.595.681

136399.143

121.345.588

128.673.070

126,537,572

126.537,572

126.537.572

111.199.953

109.767.530

115.398.440

113.652,862

113.652,862

113.652.862

100,086,437


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

to]

capi-

ra-

pa !

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire Indicator


Credite de angajament10

01

06

Alte sporuri

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

10

01

13

Indemnizații de delegare

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

10

03

02

Contribuții de asigurări de-șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

20

01

06

Piese de schimb

20

01

07

Transport

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

310.300

233.190

198.974

198.974

198.974

167.333

1,377.680

1,339.926

1.339.926

1.339.926

1.267.785

1.104.078

11.663.760

11.345.810

11.345.810

11.345.810

9.678.398

9.981,680

182.000

28.589.412

30.426.473

29.058.109

29.058,109

29.058.109

25,199.190

18.980.800

20.899.240

20.219.082

20.219.082

20,219.082

17,764.075

759,942

704.443

602.770

602.770

602.770

522,907

6.428.670

6.774.450

6.516.153

6.516.153

6.516,153

5,719.321

387,560

308.230

224.645

224.645

224.645

188,738

61.460

1.970.980

1.740.110

1.495.459

1.495,459

1.495.459

1,004,149

23.521.960

37.478.770

30.242.397

30,242.397

25.692,712

4.549.685

23.014.732

21.152.200

32,358.080

26.391.712

26.391.712

22.413.052

3.978.660

20.601.91?

351.000

339.880

300.352

300.352

300.352

408.294

597.600

661.600

589.401

589.401

589.401

754.474

4.962.000

9.536.750

8.131.088

8.131.088

8.131.088

7.346.602

1.258.800

2.444.900

1.810.905

1.810.905

1.810.905

1.614.396

12.300

12.351

12.351

12.351

9.973

12.450

12.091

12.091

12.091

9.975

292.500

288.500

86.322

86.322

86.322

80.816


!* r


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AH-

toi

capi-

ra-

pa /

tî-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at

A,V .    .-    -e* P. \

? i


20

01

09

20

01

30

20

02

20

03

20

03

01

20

04

20

04

01

20

04

02

20

05

20

05

01

20

05

03

05

30

320

06

ha

06

01

20

11

20

13

20

14

20

30

20

30

03

20

30

04

20

30

30

55

55

01

55

01

63


Denumire indicator


internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere st funcționare Reparații curente Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări) detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Carii, publicații si materiale documentare Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne

Finanțarea învatamantuîui particular


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

790.200

2.350.500

1,480.502

1.480.502

1.480.502

1.374.2S6

3.692.200

4.665.490

4.381.551

4.381.551

402.891

3.978.660

342.713

9.207.900

12.045.710

9.587,149

9.587.149

9.587.149

8.660.420

431.400

637.280

621.959

621.959

620.598

1,361

196.985

669.000

669.000

335,353

335.353

335.353

273.422

669.000

669,000

335.353

335.353

335.353

273.422

2.500

2.500

2.500

2.500

3.640

2.000

2.000

2,000

2.000

2,268

500

500

500

500

1.372

342,960

2.410.380

2.002.439

2.002.439

1.432.775

569.664

1.169.950

1.800

5,000

4.763

4.763

4,763

8.381

3.500

18,900

8.798

8.798

8.798

28,759

337.660

2.386.480

1.988.878

1.988.878

1.419.214

569.664

1.132.810

1.000

1.400

1.144

1.144

1,144

1,144

1,000

1.400

1.144

1.144

1,144

1.144

2.000

2,000

2,000

2.000

1.000

47.450

1.921

1,921

1.921

9.121

244.800

594.080

354.532

354,532

354.532

303.106

680.600

756.600

528,837

528.837

528.837

454A45

3,000

1.000

714

714

714

714'

44.500

66.350

786

786

786

981

633.100

689.250

527.337

527,337

527.337

452.750

11.586.000

11.586,500

11.535.759

11.535.759

11.535.759

11.537,880

11.586,000

11.586.500

11.535.759

11.535.759

11.535.759

1 1.537.880Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa I

ti-

ne-

Denumire indicator

legale de plătit

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

angajament

fnftiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

sau confesional acreditat

11.586.000

11.586.500

11,535.759

11,535,759

11.535.759

11.537.880

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

7.061.100

4.807.950

4.407,087

4.407.087

4.085.616

321.471

3,920.064

57

02

Ajutoare sociale

7.061,100

4.807.950

4.407.087

4.407.087

4,085.616

321,471

3.920.064

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

651.600

605.950

524.613

524,613

524,613

451.623

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

6.388.500

4.194.500

3.878.124

3.878.124

3,556.653

321.471

3.464.091

57

02

03

Tîchiete de cresa si tichete

sociale pentru grădiniță

21.000

7.500

4,350

4.350

4.350

4,350

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

13.197.570

20.806.520

17,427,699

17.427.699

17.427.699

16.834.693

59

01

Burse

13.197.570

20.806.520

17.427.699

17,427.699

17.427.699

16.834.693

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

29.229.000

111.902,520

69.536,724

69.536.724

30.231.723

39.305,001

24.321,68!

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

29.229.000

111.902,520

69.536.724

69.536.724

30,231.723

39.305,001

24,321.681

71

01

Active fixe

29.229.000

111.902.520

69,536,724

69.536,724

30,231.723

39.305.001

24.321.681

71

71

01

01

01

02

Construcții

Mașini, echipamente sî mijloace de

24.692,480

107.203.260

65.358.022

65,358.022

26.058.253

39.299.769

16.005,682

*■ A;

M

transport

100,000

100.000

99.620

99.620

99.620

989.533

ga

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

XV Wy

? m

X

active corporale

3.960.820

3.966.060

3.608.427

3.608.427

3,603.195

5.232

5.284,046

Q</

71

01

30

Alte active fixe

-.2,5

'£V X

(inclusiv reparații capitale)

475.700

633.200

470,655

470.655

470.655

2.042,420

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.701.000

1.497.000

1.483.874

1.483.874

1.483.874

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.701.000

1,497.000

1.483.874

1.483.874

1.483.874

81

02

Rambursări de credite interne

2.701,000

1.497.000

1.483.874

1.483.874

1.483.874

81

02

01

Rambursări de credite interne garantate

2,701,000

1.497.000

1.483.874

1.483.874

1.483,874

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-481.430

-568.391

-568.391

-568.391

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-481.430

-568.391

-568.391

-568.391


Capi*

toi

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alb

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-481.430

-568.391

-568.391

-568,391

85

01

01

Platî efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-151.050

-238.014

-238.014

-238,014

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-330.380

-330.377

-330.377

-330.377

6602

SANATATE

116.000

85.500

85.271

85.271

85.271

88.702

01

CHELTUIELI CURENTE

116.000

85.500

85.271

85.271

85,271

88.702

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

116.000

85.500

85.271

85.271

85,271

88,702

10

01

Cheltuieli salariate in bani

95.000

69.890

69.890

69.890

69.890

72.410

10

01

01

Salarii de baza

95.000

69.890

69.890

69.890

69.890

72.410

10

03

Contribuții

21.000

15.610

15.381

15.381

15.381

16.292

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

w

X, v

vO;

stat

14.500

11.110

11.101

11.101

11.101

11.438

a?

o

1 io

V

0

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

470

450

351

351

351

361

■^/

/ Ts

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

uosB

$>/

sanatate

5.000

3.700

3.652

3.652

3.652

3.763

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

30

100

94

94

94

117

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.000

250

383

183

183

613

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

110.353.630

129.658.180

100.111,151

100.111,151

92.888.394

7.222.757

103,495.606

01

CHELTUIELI CURENTE

74.967.440

80.261.270

68.793.793

68.793.793

64.606.634

4.187.159

68.316.121

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

295.020

294.987

294.987

294.987

10

01

Cheltuieli salariale in bani

225,930

225.922

225,922

225,922

10

01

01

Salarii de baza

225.930

225.922

225.922

225.922

10

03

Contribuții

69.090

69.065

69.065

69.065

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

X'

<*z

20

’■» Hi

Y^Vh

\ >' \ x


MB*fiii

&<■

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Alf-

Credite de

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Piati

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

legale de plătit

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

angajament

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

stat

36.270

36.262

36.262

36.262

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

1.140

1.131

1,131

1.131

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

11.750

11,747

11.747

11.747

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

650

647

647

647

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

19.280

19.278

19.278

19.278

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

69.467.440

79.166.250

67.729.952

67,729.952

63.817.840

3.912.112

67.822.314

20

01

Bunuri si servicii

68.701.500

78.378.470

67,205,943

67,205,943

63.293.831

3.912.112

57.975.533

20

01

01

Furnituri de birou

15.000

20.300

14.352

14.352

14,352

6.351

20

01

02

Materiale pentru curățenie

25.000

25,000

8.823

8.823

8.823

7,665

20

01

03

încălzit, iluminat sî forța motrica

1.940.000

1.999.220

524.863

524.863

524.863

497.382

kU^M“Sît

20

01

04

Apa, canal si salubritate

3.576.000

3.583,440

1,597,851

1,597,851

1.597.851

1.580.385

~b>

20

20

01

01

05

06

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

150.000

18.000

153.600

19.200

34,255

1.198

34,255

1.198

34.255

1.198

59.850

12,946

\

$ % ț**l

20

01

07

Transport

2.550

2.550

2.550

2.550

f

V&Șj

-J i

su

se7

3/

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

70.000

169.340

46.774

46.774

46.774

41.903

Z<5JZ

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

ie

îy

caracter funcțional

62.882.500

72.339.160

64.932.358

64.932.358

61.020.246

3.912.112

55.765.259

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

25.000

66.660

42.919

42.919

42.919

3,792

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

593.940

593.940

502.172

502.172

502.172

9.846.781

20

05

30

Alte obiecte de inventar

593.940

593.940

502.172

502,172

502.172

9.846.78!

20

06

Deplasați, dețasari, transferări

5.400

5.400

5.400

5.400

20

06

01

Deplasări interne, dețasari, transferări

5.400

5.400

5,400

5,400

20

13

Pregătire profesionala

1.900

1.900

1.900

1,900


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

Capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titiu

col

Ali

ne

at

A


Denumire indicator


Credite de angajament

20 14

Protecția muncii

20 16

Studii si cercetări

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51    01

Transferuri, curente

51    01 01

Transferuri către instituțiile publice

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59    11

Asociații si fundații

59 12

Susținerea cultelor

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71    01

Active fixe

71    01 01

Construcții

71    01 02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71    01 03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71    01 30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72 01

Active financiare

72 01 01

Participare la capitalul social al

societafilor comerciale

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81 02

Rambursări de credite interne

81 02 01

Rambursări de credite interne garantate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


84


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10.000

24,540

14.537

14.537

14.537

362.000

162.000

3.000.000

3,000.000

3.000.000

2.500.000

800.000

768.854

768.854

493.807

275.047

493.807

1.500.000

800.000

768.854

768.854

493,807

275,047

493.80?

1,000.000

27.788.190

47.125,110

29.050.427

29.050.427

26,014,829

3.035.598

35.179.485

27.788.190

44.645.810

27.070.257

27.070.257

24.034.659

3.035.598

35.179,485

27.788.190

44.645.810

27.070.257

27.070.257

24.034.659

3.035.598

35.179.485

25.745.090

41.549.190

24.940.534

24,940.534

21.976.274

2.964.260

6.422.650

.242.531

1,528.500

2.428.020

1.545,991

1.545.991

1,545,991

18.845.845

514.600

668.600

583,732

583.732

512,394

71.338

9.668.459

2.479.300

1.980.170

1.980.170

1,980.170

2,479.300

1.980.170

1.980.170

1.980.170

2,479,300

1.980.170

1.980.170

1.980.170

7.598.000

5.817.000

5.812.142

5.812.142

5.812.142

7.598,000

5.817.000

5.812.142

5.812.142

5.812,142

7.598.000

5.817.000

5.812.142

5,812,142

5.812.142

7.598.000

5.817.000

5.812.142

5.812,142

5,812,142


lei-

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa !

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3,545.200

-3.545.211

-3.545.211

-3.545.211

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.545.200

-3.545,211

-3.545.211

-3.545.211

85

01

Plăti efectuate sn anii precedent! si

recuperate in anul curent

-3.545.200

-3.545.211

-3.545.211

-3,545,211

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-3.542.140

-3.542.144

-3.542.144

-3.542.144

85

01

02

Platî efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-3:060

-3,067

-3,067

-3.067

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

164.828.000

171.586.380

167.241.910

167.202.275

165.841.758

1.360,517

158.508,583

01

CHELTUIELI CURENTE

158.818.000

166.120.340

164.155.382

164.115.747

162.755.230

1.360.517

155.595.264

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

64.125.000

68,310.000

67.913.297

67.913.297

67.913.297

66.483.967

10

01

Cheltuieli salariale in bani

51.270.000

55.676.000

55.379.401

55,379.401

55.379.401

54.794,467

•WX

10

10

01

01

01

05

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

44.891.000

5.510.000

49.756.000

3.205.000

49,501.871

3,170.789

49.501.871

3.170.789

49.501.871

3.170.789

49,073.797

2.689.582

\ ț

10

01

06

Alte sporuri

2,750.000

2.560.000

2.555.470

2.555,470

2,555,470

2.862.829

! —<' l £3 i

10

01

13

Indemnizații de delegare

3.000

3.000

34

34

34

34

10

10

01

03

30

Alte drepturi salariale in bani

Contribuții

116.000

12.855.000

152.000

12.634.000

151.237

12.533.896

151.237

12,533.896

151.237

12,533.896

168.225

11.689.500

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

8.902.000

8.809.000

8.787.164

8.787.164

8.787.164

8.234.941

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

287.000

277,000

262.545

262.545

262.545

244,804

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

2.905.000

2.900.000

2,872.037

2.872.037

2.872.037

2.358.856

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

112.000

99.000

88.603

88.603

88.603

83.080

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

/X

/<Ș7

/ iCiMȘ-

s,<?

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

toi

capi

tol

ra-

graf

pa /

Titlu

ti-

col

ne-

at

Denumire indicator

inițiale

definitive

legale de plătit

Cheltuieli

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

indemnizații

649.000

549.000

523,547

523.547

523.547

767,819

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

18.400.000

21.508.340

20.604.103

20.564.468

19.355.370

1.209.098

19.219.679

20

01

Bunuri si servicii

8.556.000

11,716.340

11.566.859

11.527.224

10.913,204

614.020

10.363.102

20

01

01

Furnituri de birou

681,000

681.000

678.181

678,181

675.967

2,214

616,020

20

01

02

Materiale pentru curățenie

525.000

425.000

421.767

421.767

401.731

20.036

344.517

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1,042.000

1,672,000

1.653.373

1.653.373

1.653.373

1,450.673

20

01

04

Apa, canal si salubritate

292.000

435.340

394.622

394.622

394,622

401,708

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

287.000

272.000

263,073

263.073

259,488

3.585

242.214

20

01

06

Piese de schimb

106.000

106.000

98.572

98.572

98.013

559

95.914

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

504.000

654.000

624.825

624.825

624,825

583.864

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

84.000

84.000

84.000

84.000

83.211

789

87.465

.tu

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

• •-.•'4

intretinere si funcționare

5.035.000

7.387.000

7.348.446

7.308.811

6.721.974

586.837

6.540.727

illi/

\ t

02

Reparații curente

3.230.000

3.330.000

3.133.539

3.133.539

3.020.745

112,794

3.020.727

u/

^2B

>~tT

03

Hrana

3.235.000

2,599.000

2.272.819

2.272.819

1.919.078

353.741

1.878.292

w

Sl3D

03

01

Hrana pentru oameni

3.235.000

2.599.000

2.272.819

2.272.819

1.919.078

353,741

1,878.292

.7

04

Medicamente si materiale sanitare

314.000

244.000

229.648

229.648

216.087

13.561

243.813

ț V,

^20

04

01

Medicamente

101.000

81.000

76.605

76.605

75.041

1.564

85.757

^Î;Ș

-r\

1 •

20

04

02

Materiale sanitare

210.000

160.000

152,059

152.059

140.062

11.997

158,056

20

04

04

Dezinfectant!

3.000

3.000

984

984

984

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.299.000

1.625.000

1.592.293

1.592.293

1.554.299

37.994

2.079.402

20

05

01

Unifoiine si echipament

463.000

553.000

533.502

533.502

530.877

2.625

825.022

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

171.000

171,000

171.000

171.000

165.762

5.238

118.239

20

05

30

Alte obiecte de inventar

665.000

901,000

887,791

887.791

857.660

30,131

1.136,141

20

06

Deplasări, detasari, transferări

105.000

55.000

38.364

38.364

38.195

169

38.495

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

105.000

55.000

38.364

38.364

38.195

169

38.495


Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

2.000

220

220

220

220

20

12

Consultanta si expertiza

96.000

202.000

235.530

235.530

235.530

235,530

20

13

Pregătire profesionala

197.000

297.000

213.752

213.752

213.752

213,752

20

14

Protecția muncii

482.000

252.000

191.916

191.916

116.039

75.877

166.739

20

30

Alte cheltuieli

876.000

1.186.000

1.129.163

1.129.163

1.128.221

942

979.607

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

876.000

1.186.000

1.129.163

1.129.163

1.128.221

942

979,607

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.048,000

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

1.048.000

56

02

01

Finanțarea naționala

266.000

56

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

’ 782.000

1 4>^

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

75.245.000

76.302.000

75.637.982

75,637.982

75.486.563

151.419

69.891.618

% y-

!.yi

—■

57

02

Ajutoare sociale

75.245.000

76.302.000

75,637,982

75.637.982

75.486.563

151.419

69.891.618

!

O ifâț?

§te

pw,

u

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

60.479.000

65.715.000

65.501.704

65.501.704

65.501.704

60.444.630

,o

u

£3

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

14.766.000

10.587.000

10,136.278

10.136,278

9.984.859

151.419

9.446.988

te

M *

’vwu'r.r

y H

££■ /

'""oW L vw/

"ț'C> X Z.J^r"

70

71

71

01

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL Xffl ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

5,785.000

5.785.000

5.785,000

5,549.030

5.549.030

5.549.030

3.201.348

3.201.348

3.201.348

3.201.348

3.201.348

3.201.348

3.201.348

3.201.348

3.201.348

2.913.319

2.913.319

2.913.319

71

01

01

Construcții

3.696.000

3.581.400

1,446.434

1.446.434

1.446.434

1.570.252

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

760.000

562.000

557.887

557,887

557.887

784.906

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

933.200

975.830

812,832

812.832

812,832

292.292

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

395.800

429.800

384,195

384.195

384,195

265.869

W

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

225.000

- lei-

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat!

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

225.000

81

02

Rambursări de credite interne

225.000

Aa?x

81

02

01

Rambursări de credite interne garantate

225.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

,X'1

M

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-82.990

-114,820

-114.820

-114.820

w

Wf

u

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Wi.il'

££$

J

%

pj

PRECEDENTI SI RECUPERATE

K s

IN ANUL CURENT

-82.990

-114.820

-114.820

-114.820

î £

85

01

Plăti efectuate în anii precedenti si

85

01

01

recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si

-82.990

-114.820

-114.820

-114,820

recuperate in anul curent (SF)

-82,990

-114.820

-114.820

-114.820

7000 02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

268.373,700

366,493,410

332,255.198

332.255.198

314,474,584

17.780.614

229.293.370

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

168.373.700

203.093.540

200.488.234

200,488,234

182.707.620

17.780.614

109.916,276

01

CHELTUIELI CURENTE

2.517.600

510.000

41.868

41.868

4.718

37,150

4,718

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2,517.600

510,000

41,868

41.868

4.718

37,150

4.718

20

01

Bunuri si servicii

2,517.600

510,000

41.868

41.868

4.718

37.150

4.718

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

2.517.600

510.000

41.868

41.868

4.718

37,150

4.718

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

120.934.100

155.213.890

153.282.034

153.282.034

135.538,570

17.743.464

109.911.558

71

TITLUL Xni ACTIVE NEFINANCIARE

110.934.100

123.213.890

121.382.034

121.382.034

103,638,570

17.743.464

109,911.558

71

01

Active fixe

110.934.100

123,213,890

121.382,034

121.382.034

103.638.570

1-7,743.464

109.911,558

71

01

01

Construcții

110,934,100

123.213.890

121.382.034

121.382.034

103.638.570

17.743.464

109.9)1.558

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

10.000,000

32.000.000

31.900.000

31,900,000

31.900.000

r

72

01

Active financiare

10.000.000

32,000.000

31.900.000

31.900.000

31.900.000

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

10.000,000

32,000.000

31.900.000

31.900.000

31.900.000

Capi

tol


Sub

capi

tol7402


Pa

ra

graf

Grupa Z

Titlu

Ar

ti

col

Alb

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

44.922,000

47.372.000

47.166.684

47.166,684

47.166.684

81

TITLUL XVn RAMBURSĂRI DE CREDITE

44.922.000

47.372.000

47.166.684

47.166.684

47,166.684

81

02

Rambursări de credite interne

22,607.000

22.539.000

22.340.903

22.340.903

22.340.903

81

02

01

Rambursări de credite interne garantate

22,607.000

22,539.000

22.340,903

22.340,903

22,340.903

81

04

Rambursarea împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

22,315.000

24,833.000

24,825.781

24,825.781

24.825,781

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.350

-2,352

-2,352

-2,352

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.350

-2.352

-2.352

-2.352

85

01

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-2.350

-2,352

-2.352

-2.352

85

01

02

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-2.350

-2.352

-2.352

-2,352

PROTECȚIA MEDIULUI

100,000,000

163.399.870

131,766.964

131.766.964

131.766.964

119.377.094

01

CHELTUIELI CURENTE

100.000.000

123.000,000

119.377,094

119,377.094

119.377.094

119.377.094

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

100.000.000

123.000.000

119.377.094

119.377.094

119.377.094

119.377.094

20

01

Bunuri si servicii

100.000.000

123.000.000

119.377.094

119.377.094

119.377.094

119.377.094

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

100.000.000

123.000.000

119.377.094

119.377.094

119.377.094

119.377.094

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

41.000,000

12.990.000

12,990.000

12,990.000

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

41,000.000

12.990.000

12.990.000

12.990,000

72

01

Active financiare

41.000.000

12.990.000

12.990,000

12.990.000

72

01

01

Participare la capitalul sociaî al

societăților comerciale

41.000.000

12.990.000

12.990.000

12.990.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

col


85


85    01

85 01


8000 02 8402


01

2002


79

81

81 02 81 02


Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-600.130

-600.130

-600.130

-600.130

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENȚI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-600.130

-600.130

-600.130

-600.130

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-600,130

-600,130

-600.130

-600.130

01

Plăti efectuate in anii precedenti ai

recuperate in anul curent (SF)

-600.130

-600.130

-600.130

-600.130

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

17.720.000

23.439.690

19.666,423

19,666,423

16.506.949

3.159.474

6.273.145

TRANSPORTURI

17.720.000

23.439.690

19.666.423

19.666.423

16.506.949

3.159.474

6.273.145

CHELTUIELI CURENTE

10.100.000

11.319.690

8.337.034

8.337.034

5.220.664

3.116.370

4.995.266

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.100.000

11.319.690

8.337.034

8.337.034

5.220.664

3.116.370

4.995.266

Reparații curente

10,100,000

11.319.690

8.337,034

8.337.034

5.220.664

3.116.370

4.995.266

CHELTUIELI DE CAPITAL

800.000

5.325.000

4.535.960

4.535.960

4.492.856

43.104

1.277.879

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE

800,000

835.000

45.960

45.960

2.856

43.104

1.277.879

Active fixe

800.000

835.000

45.960

45.960

2.856

43.104

1.277.879

01

Construcții

800.000

835.000

45.960

45.960

2,856

43.104

3-.277,87 9

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

4,490,000

4.490,000

4,490,000

4.490,000

Active financiare

4.490,000

4.490.000

4,490.000

4.490.000

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

4.490.000

4.490.000

4.490.000

4.490.000

OPERAȚIUNI FINANCIARE

6.820.000

6.795.000

6.793.429

6,793,429

6,793.429

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

6.820.000

6.795.000

6.793.429

6.793.429

6.793,429

Rambursări de credite interne

6.820.000

6,795.000

6.793.429

6.793.429

6.793,429

01

Rambursări de credite interne garantate

6.820.000

6,795.000

6,793.429

6.793.429

6.793.429


Conducătorul instituției,


Conducătorul compartimentului fl nane I a r-co nta b 11


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
31.12.2017

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii’

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

714.320.600

778.207.283

724.315.450

722.423.384

704.715.351

17.708.033

635,308.147

01

CHELTUIELI CURENTE

672.759.600

744.711.003

691.159.578

689.267.512

671.559,479

17.708.033

635.308.147

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

253.176,000

285.960.043

281.131,905

281.000.853

279,780,276

1.220.577

246.811.365

10

01

Cheltuieli salariale in bani

204.667.5B8

228,285.960

225.066.421

224.990.529

224.354.684

635.845

200.758,016

10

01

01

Salarii de baza

384.583.530

206.313.330

204.313.177

204.238.875

203.877.525

361.350

182,590,639

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

4.630.000

3.740.000

3.705.039

3.705.039

3.699,627

5,412

3.092,978

10

01

06

Alte sporuri

3.408.300

3.524.190

3.314.416

3,313,643

3.296.015

17.628

3.207.068

10

01

07

Ore suplimentare

255.000

255.000

255.000

251.375

3.625

406,491

10

01

OS

Fond de premii

378.000

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1.377.680

1.339.926

1.339.926

1,339,926

1.267.785

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

1.109,078

11.668.760

11.350.810

11.349.993

11.349.993

9.682.100

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

’ & \ \ (X

afara unitatii

10.461.680

545.000

480.608

480.608

309.746

170.862

338.328

\

10

01

13

Indemnizații de delegare

359.000

182.000

6.283

6.283

6.283

4.422

B

’AJ «m, s

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

116,000

302.000

301.162

301.162

224.194

76.968

168,225

O/kT

10

02

Cheltuieli salariale in natura

4.815.000

4,814.551

4.814.551

4.469.777

344.774

1.359,323

, V

10

02

02

Norme de hrana

4.815.000

4.814.551

4.814.551

4.469.777

344.774

1.359.323

10

03

Contribuții

48.508.412

52.859.083

51.250.933

51.195,773

50.955,815

239.958

44.694.026

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

32.808,300

36.600.350

35.897.997

35.872.923

35.653.487

219.436

31.475.680

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

1.214,412

1.206.893

1.083.414

1.076.295

1.073.421

2.874

939.932

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

11.000.670

11.991.150

11.604.272

11.594.820

11.581.128

13.692

9.886.339

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

554,590

491.330

393.170

390.269

387.306

2.963

324.062

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

104.460

10

03

06

Contribuții pentru concedii si    J

|

lei-

n

o

&

Cap)-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

toi

capi

tol

ra-

graf

pa / Titlu

ti-

coi

ne-

at

Denumfre indicator

inițiale

definitive

legale de plătit

Cheltuieli

efective

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

indemnizații

2.825.980

2.569.360

2.272.080

2.261.466

2.260.473

993

2,068.013

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

256.416,530

309.423.590

265.861,467

264.100.453

•248.360.934

15.739,519

250.317.850

20

01

Bunuri si servicii

224.848,350

273.650.550

241.967.298

240.318.981

229.204.057

11,114.924

221.160.992

20

01

01

Furnituri de birou

1.953,000

2.393,880

2.032,160

1.976,578

1.974.364

2.214

1.937.571

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.242,100

1.233.900

1.096,483

1.093,518

1.073.482

20.036

1.153.041

20

01

03

încălzit, iluminat sî forța motrica

9.321.000

14.795.750

11.668.521

11.400.280

11.400,280

10.313.48Î

20

01

04

Apa, canal si salubritate

5.389.800

6.774.240

3.992.181

3.969.491

3.969,491

3.733,200

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

795.000

1.322.300

1.015.205

1.014.955

1,011.312

3.643

686.418

20

01

06

Piese de schimb

127.000

267.450

227.408

224,408

223,849

559

148.036

20

01

07

Transport

302.300

379.000

127.311

127.311

127.311

119.395

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

2,190,200

4.493.500

3.210.073

3.149.428

3.091.818

57.610

2.640,291

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

“ W\20

01

30

caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru

187.748.550

220,904,870

200.902.880

199,728.652

189.745.650

9.983.002

185,074.040

n

intretinere si funcționare

15.779.400

21.085.660

17.695.076

17.634.360

16.586,500

1.047.860

15,355.515

\ 5*> 1

Reparații curente

i

J f

02

14.836.900

16.006.470

12.158.849

12.095.979

8,865,454

3.230.525

8.218.230

ign .

J Pf

03

Hrana

3.904.000

3.268.000

2.608.172

2.608.172

2.254,431

353.741

2,151,714

o

/ o

/20

03

01

Hrana pentru oameni

3.904.000

3.268.000

2.608.172

2.608.172

2.254.431

353.741

2.151.714

fUL-jX ’ UF1 E-'gS'"

V

**

20

20

04

04

01

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

325,000

109.000

257.500

91.000

242.471

85.997

241.330

84.856

227.767

83.290

13.563

1.566

256,635

94.276

20

04

02

Materiale sanitare

213.000

163.500

155,490

155.490

143.493

11.997

162.359

20

04

04

Dezinfectant!

3.000

3.000

984

984

984

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.357.400

6.440.820

4.930.856

4.922.222

4.042.661

879.561

13,371,102

20

05

01

Uniforme si echipament

480.800

1.074.000

843.532

843.532

840.907

2,625

955.893

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

174,500

189.900

179,798

179,798

174.560

5.238

146.998

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.702.100

5.176,920

3.907.526

3.898.892

3.027.194

871.698

12.268.211

20

06

Deplasări, detasari, transferări

2,713.500

2.802.900

339.760

339.410

339.241

169

304.131


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AII-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


1

~ ~<*țA

'SUS \ț w v

îM' -J = r*yc

■■■ d/^1

£Și>"20

06

01

20

06

02

20

11

20

12

20

13

20

14

20

16

20

24

20

24

02

20

30

20

30

03

20

30

04

20

30

30

30

30

01

30

01

01

50

50

04

51

51

01

51

01

01

55


Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale

documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Studii și cercetări

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Fond de rezerva bugetara Ia dispoziția

autoritatilor locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituții publice


TITLUL VB ALTE TRANSFERURI


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

2,513.500

,    2.432.900

308.389

308.039

307.870

169

265,271

200,000

370.000

31,371

31,371

31.371

38,860

373.180

167,670

79.891

75.421

13.613

61.808

11.864

581.000

432.000

259.430

259,430

259.430

235,530

044.800

1.272.250

402.175

395.155

395,155

296.415

898,800

1,079,830

684,926

677.352

593,066

84,286

551.088

477.000

487.000

142.800

142.800

142,800

142.800

2.000

2.000

2.000

2.000

2,000

2.000

2.000

2.000

2.000

2,000

3.156.600

3.556.600

2.042.839

2.022.201

2.021.259

942

3,615,349

3.000

145.000

79.676

79,676

79.676

23.674

44.500

226.350

26.312

26.312

26.312

5.622

3.109,100

3,185.250

1.936,851

1.916.213

1.915.271

942

3.586.053

24.820.400

31,139.400

31.111.821

31.111.821

31.111.821

32,223.866

24.820.400

31.139.400

31.111.821

31.111.821

31.111,821

32,223,866

24.820.400

31.139.400

31.111.821

31.111.821

31.111.821

32.223.866

500.000

500.000

500.000

500.000

28,257,000

3.315.000

3,207.004

3,207.004

3.207.004

3.207.004

28.257.000

3.315.000

3,207.004

3.207.004

3.207.004

3,207.004

28.257.000

3.315.000

3.207.004

3.207.004

3.207.004

3.207,004

11.586.000

11.586.500

11,535,759

11.535.759

11.535.759

1 1.537.880


fag, 4


- lei-


Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa i

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

55

01

A. Transferuri interne

11.586,000

11.586.500

11.535,759

11.535.759

11.535.759

1 1.537,880

55

01

63

Finaniarea învatamantului particular

sau confesional acreditat

11.586.000

11.586.500

11.535.759

11.535.759

11,535.759

1 1,537.880

57

TITLUL Vm ASISTENTA SOCIALA

82.306,100

81.109.950

80.045.069

80,045.069

79.572.179

472.890

73,811.682

57

02

Ajutoare sociale

82.306,100

81.109.950

80.045.069

80.045.069

79.572.179

472.890

73.811.682

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

61.130.600

66,320.950

66.026.317

66.026.317

66,026.317

60.896.253

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

21.154.500

14.781.500

14,014.402

14,014.402

13.541.512

472,890

12.911.079

57

02

03

Tichiete de cresa sî tichete

sociale pentru grădiniță

21.000

7,500

4.350

4.350

4,350

4.350

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

15.697.570

21.676.520

18.266,553

18,266.553

17.991.506

275.047

17.398,500

59

01

Burse

13.197,570

20,806,520

17.427.699

17.427.699

17.427.699

16.834.693

59

11

Asociații si fundații

1.500.000

870.000

838,854

838.854

563.807

275.047

563.807

59

12

Susținerea cultelor

1.000.000

WK

.    va\

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

41.561.000

37.990,000

37.768.791

37,768.791

37.768.791

- /' ’i ^s,ț

c«\

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

41.561.000

37.990.000

37.768,791

37.768.791

37.768.791

! ®

t

Rambursări de credite interne

A

1 Z3?

81

02

41.561.000

37,990.000

37.768.791

37.768.791

37.768,791

îl

?F> €x

ce

/ Of

£■*» ii

81

02

05

Rambursări de credite interne garantate

41.561.000

37.990.000

37.768,791

37.768.791

37.768.791

-~

i

* a *1

O/Na g ‘v'/rSbf

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

- .-^-

U U>

RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

-4.493.720

-4.612.919

-4.612.919

-4.612.919

" V ZC

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4,493.720

-4.612,919

-4.612.919

-4.612.919

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,493.720

-4.612.919

-4.612.919

-4.612.919

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SP)

-4.493.720

-4.612.919

-4.612.919

-4.612.919

f5100 02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

101.002.930

113.044.740

96.080.250

94.227.819

90,095.541

4.132.278

94.656.299

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

71.665.530

76.860.340

61.225.669

59.373.238

55.493.929

3.879.309

59.065.414


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

col

Ali

ne

at


01

10

10 01 10 01 10 01 10 01 10 01 10 01

10 01 10 01


Denumire indicator


Credite de angajament


B    X

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
10

10

10

10

10

10

10

10


01

01

02

02
03
03

03

03


10 03


10 03

10 03

20


01

05

06

07

08

11
12
13

30

02

01

02

03

04

05

06


Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unita ti i

Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura

Norme de hrana Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

70,055.530

75,620.820

59.989.712

58,137.281

54.257.972

3.879.309

59.065.414

39,000.000

44,139.980

43.216.855

43,085.803

41.865.226

1.220.577

’    43.839.553

31.957.000

34.960.070

34.174.319

34.098.427

33.462.582

635.845

34.691.186

29.830.000

32.681.070

32.681.070

32.606.768

32.245,418

361,350

33.357,975

1.120.000

448.000

448.000

448.000

442.588

5,412

403.396

348.000

385.000

214.000

213.227

195.599

17.628

176,906

255.000

255.000

255.000

251.375

3.625

406,491

378.000

5.000

5,000

5.000

4.183

4.183

3.702

480.000

544.000

480,000

480.000

309.138

170.862

338.328

174.000

179.000

6.249

6.249

6.249

4,388

85.000

85,000

85.000

8.032

76.968

1.354.000

1.354.000

1.354.000

1.009.226

344.774

1.359.323

1.354.000

1.354.000

1.354.000

1.009.226

344.774

1.359,323

7.043.000

7.825.910

7.688.536

7.633.376

7.393.418

239,958

7.789.044

4.911.000

5,483,730

5.483.730

5,458.656

5.239.220

219.436

5.465,226

167,000

181.860

174.691

167.572

164,698

2.874

171,860

1.662.000

1.852.250

1.752.244

1.742.792

1.729.100

13.692

1.804.399

55.000

60.350

56.774

53.873

50.910

2.963

52,127

43.000

205.000

247.720

221.097

210.483

209.490

993

295.432

31.055.530

31.410,840

16.702.8S7

14.981.478

12.322.746

2.658.732

15.155.861


- îeî-fSS

1

* ' ■< VjSi-i',=- \,<1>

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Platî

Angajamente

Cheltuieli

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Credite de

legale de plătit

toi

graf

Titlu

col

st

angajament

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

A

6

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

Bunuri si servicii

23,149.050

24.782.960

15.612,632

14.003.950

11.455,734

2,548,216

12.274.341

20

01

01

Furnituri de birou

831.000

977.700

840.663

785,081

785.081

848,227

20

01

02

Materiale pentru curățenie

42.000

47,800

29.611

26.646

26.646

33.94]

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.290.000

1.420.780

1.265.077

996,836

996.836

968.870

20

01

04

Apa, canal si salubritate

123.000

135.560

60.465

37.775

37.775

39.173

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

315.000

311.400

177.566

177.316

177.287

29

218.923

20

01

06

Piese de schimb

3.000

6.800

3,000

6.282

20

01

07

Transport

4.800

82.950

38.439

38.439

38.439

38.579

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

796.000

920,660

738.613

677,968

621.526

56.442

565,160

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

18.453,250

19.718.950

11.830.771

10.656.543

8.614.063

2.042.480

9.414.403

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

'îfiîfetv

02

întreținere si funcționare

Reparații curente

1.291.000

1,060,000

1.160.360

704.000

628,427

66.317

607.346

3.447

158.081

3.447

449.265

140,783

5.252

.W

$jp

04

Medicamente si materiale sanitare

11.000

11.000

10.323

9.182

9.180

2

6.251

j

04

01

Medicamente

8.000

8,000

7.392

6.251

6,249

2

6.251

, S/'i® il;

O)

04

02

Materiale sanitare

3.000

3.000

2.931

2,931

2.931

""

s

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

732.000

737.000

104.774

96.140

55.843

40.297

163.303

■X. f ij î .

>S»

"•—■i—-■ 7 ap/

20

05

01

Uniforme si echipament

6.000

6.000

4.674

4.674

4.674

10.824

20

05

30

Alte obiecte de inventar

726.000

731.000

100.100

91.466

51.169

40.297

152.479

20

06

Deplasări, detasari, transferări

2.607.500

2,641.100

257.353

257.003

257.003

264.492

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

2.407.500

2,271.100

225.982

225.632

225.632

225.632

20

06

02

Deplasări in străinătate

200.000

370.000

31,371

31.371

31.371

38.860

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

363.180

1S7.670

76.673

72.203

10.395

61.808

10.395

20

12

Consultanta si expertiza

485.000

170.000

20

13

Pregătire profesionala

747.800

675.900

80.562

73.542

73.542

73,542


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Alî-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at540220

14

20

16

20

30

20

30

30

59

59

11

79

81

81

02

81

02

01

84

85

85

01

85

01

01

01

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05


Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

Protecția muncii

160.000

77.210

75.155

Studii si cercetări

150.000

160.000

142,800

Alte cheltuieli

1.590.000

1,294,000

276.268

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.590,000

1.294.000

276,268

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

70.000

70,000

Asociații si fundații

70.000

70.000

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.610.000

1,342,000

1.338.443

TITLUL XVn RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.610.000

1.342.000

1.338.443

Rambursări de credite interne

1.610.000

1,342.000

1.338.443

Rambursări de credite interne garantate

1.610.000

1.342.000

1.338,443

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI

RECUFERATE IN ANUL CURENT

-102.480

-102,486

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-102,480

■ 102,486

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate în anul curent

-102.480

-102.486

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-102.480

-102.486

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4.517,000

5.043.000

3.740.760

CHELTUIELI CURENTE

4.517.000

5.043.000

3.740.760

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.228.000

1.228,000

533.756

Bunuri si servicii

690,000

685,000

227.687

Furnituri de birou

70.000

70,000

22.619

Materiale pentru curățenie

50.000

50.000

29.968

încălzit, iluminat si forța motrica

85.000

85,000

34.208

Apa, canal si salubritate

140.000

140.000

98.450

Carburanți si lubrifiant!

25,000

25.000

8.112


Angajamente

legale


67,581

142.800

255.630

255.630

70,000

70,000

1.338.443

1.338.443

1.338.443

1.338,443

-102,486


-102.486

-Î02.486

-102.486

3.740.760

3.740.760

Î33.756

227.687

22.619

29,968

34.208

98.450

8.112


Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

6

7=5-6

8

59.172

8.409

64.582

142,800

142,800

255.630

2.150.903

255.630

2.150.903

70,000

70.000

70,000

70.000

1,338.443

1,338,443

1.338.443

1,338,443

-102,486

-102.486

-102.486

-102.486

3.487.791

252.969

3.365.019

3.487.791

252.969

3.365.019

280.787

252.969

158.015

206.324

21.363

156,782

22,619

13.282

29.968

6.474

34.208

33.695

98,450

88,062

8.098

14

2,314


Capi

tol

Sub-

capt-

toi

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

07

Transport

5,000

5,000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

16.000

16,000

3.577

3.577

3.250

327

2.757

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

84.000

79.000

17,764

17.764

5.953

11,811

6.873

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere si funcționare

215,000

215.000

12.989

12.989

3,778

9.211

3.325

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

361.000

366.000

304.836

304.836

73.230

231.606

20

05

01

Uniforme si echipament

10.000

10.000

4,966

4.966

4,966

* W

05

30

Alte obiecte de inventar

351.000

356.000

299.870

299.870

68,264

231.606

^26

14

Protecția muncii

2.000

2.000

\

\20ț

16

Studii sî cercetări

165,000

165,000

MC

S'.^î

ÎM-

£

f 30i

30

Alte cheltuieli

10.000

10.000

1,233

1,233

! .233

1.233

/SC

O--''

,P/io/

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.000

10.000

1.233

1.233

1.233

1.233

w/

W

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

500.000

500.000

r‘6'CUR^^^ 50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

J^--r

autoritarilor locale

500.000

500.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.789.000

3.315.000

3.207,004

3.207.004

3.207.004

3.207.004

51

01

Transferuri curente

2.789,000

3.315.000

3.207.004

3,207.004

3.207.004

3.207.004

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

2.789.000

3.315.000

3.207.004

3.207.004

3.207.004

3.207.004

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

24.820.400

31.141.400

31.113.821

31.113.821

31.113.821

32.225.866

01

CHELTUIELI CURENTE

24,820.400

31.141.400

31.113.821

31.113.821

31.113.821

32.225.866

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2,000

2.000

2.000

2.000

2.000

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

:lî y * /

/

b

b

\ '£}tifi

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AH-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

toi

capi

tol

ra-

graf

pa /

Titlu

ti-

col

ne-

at

Denumire indicator

inițiale

definitive

legale de plătit

Cheltuieli

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

împrumuturilor interne