Hotărârea nr. 224/2018

HCLS3 nr. 224 din 30.05.2018 privind rectif bug Sec 3 pe anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.155/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 96073/CP/24.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 95349/23.05.2018 al Direcției

Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către

Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 95354/23.05.2018 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-so.ciale, buget, finanțe.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 933.901,29 mii lei, se majorează cu suma de 1.560,53 mii lei devenind 935.461,82 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 936.330,07 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 281.888,38 mii lei și credite de angajament în sumă de 562.638,58 mii lei conform anexei nr.l 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

NR. 224 DIN 30.05.2018

țșg •

iridUW PJIUA8IA*} SECTORULUI

CABINET PRIMAR


X    B U C ÎJ R E Ș TI

Cyisss Dudești -k. î91. ssctar 3, 0310S4 Bsx;;reștl

w ww. pn m 3 r ie3. ro

feSefcn (004 O2'î) 318 gt 23 - ?,§ fex (004 02'} 3;8 03 04 e-maîi eabinsîpHrnsrCSprirfwls^ro


J SECTOR 3

| CABINET PRIMAR

,.W

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

•    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 933.901,29 mii lei se majoreaza cu suma de 1.560,53 mii lei devenind 935.461,82 mii lei.

•    La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei.

•    Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 934.769,54 mii lei se majoreaza cu suma de

1.560,53 mii lei, devenind 936.330,07 mii lei, astfel:

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3 nr. 201/2018

Propuneri

rectificare

Influente {+/-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

934 769,54

936 330,07

1 560,53

1

Autoritati publice șt acțiuni externe

51.02

199 211,58

198 956,58

-255,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 663,72

7 668,72

5,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5 060,68

5 060,68

0,00

6

învățământ

65.02

153 054,09

154 857,19

1803,10

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

110 565,93

111475,93

910,00

9

Asigurări și asistență socială

68.02

193 041,98

193 109,98

68,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

68 337,27

67 366,20

-971,07

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

18 173,13

18 173,63

0,50

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum șt dimensionarea șî repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.


Csîea Dudeștl rr iși. sector3, 031084 București w w w. pr: ma dej. ro

tdeîwi (oQ-4 021) jig 03 23 • 2-5 Csx J0&4 0215 318 03 04 e-mail econom Ic (<S prim ar lej. ro

Nr. 95349/23.05.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

•    Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

•    Contul de execuție bugetara;

•    Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 933.901,29 mii

lei se majoreaza cu suma de 1.560,53 mii lei in conformitate cu contul de execuție bugetara, acestea devenind 935.461,82 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS 3 nr. 201/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE

684 201,71

685 988,71

1 787,00

1. VENITURI CURENTE, din care:

630 162,71

631 949,71

1 787,00

Impozite si taxe locale

280 000,00

280 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:

(04.02)

337 356,59

337 356,59

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

80 874,59

80 874,59

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

54 039,00

54 039,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-146 990,88

-145 203,88

1 787,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

249 699,58

249 473,11

-226,47

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION

(37.02.04)

146 990,88

145 203,88

-1 787,00

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

17,61

17,61

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

59 157,01

59 249,41

92,40

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.    (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

43 148,08

44 616,21

1 468,13

TOTAL VENITURI buget local

933 901,29

935 461,82

1 560,53

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii instituțiilor in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 ai Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3

Nr. 201/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI-TOTAL, din care:

934 769,54

936 330,07

1 560,53

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

684 201,71

685 988,71

1 787,00

Cheltuieli de personal

10

148 560,79

148 560,79

0,00

Bunuri si servicii

20

311 795,25

313 582,25

1 787,00

Dobânzi

30

51 296,36

51 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 496,20

19 496,20

0,00

Asistenta sociala

57

95 239,68

95 239,68

0,00

Alte cheltuieli

59

28 147,00

28 147,00

0,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85

-28 997,43

-28 997,43

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

250 567,83

250 341,36

-226,47

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole:

>    Capitolul 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe se diminuează cu suma de 255,00 mii lei, astfel: Secțiunea de funcționare majorare cu 186,00 mii lei la titlul bunuri si servicii, (servicii promovare, servicii medicale pentru proiecte) iar la Secțiunea de dezvoltare diminuare cu 441,00 mii lei, cheltuieli de capital (redistribuire pentru proiecte).

>    Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale se majoreaza cu 5,00 mii lei, la Secțiunea de dezvoltare pentru taxe si avize aferente obiectivelor de investiții.

> Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 1.803,10 mii lei, astfel:

la Secțiunea de funcționare, majorare cu 2.000 mii lei, cheltuieli cu bunuri si servicii ( utîlitati pentru unitățile de invatamant) si dimininuare cu 196,90 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, conform execuției bugetare.

>    Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 910,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital (PT si execuție).

>    Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 68,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital.

>    Capitolul 70.02 - Locuințe, Servicii publice si Dezvoltare, se diminuează cu suma de 971,07 mii lei, astfel: la Secțiunea de funcționare diminuare cu 399,00 mii lei la titlul bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare diminuare cu 572,07 mii lei.

> Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu 0,50 mii iei, la Secțiunea de dezvoltare pentru taxe si avize aferente obiectivelor de investiții.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3 nr. 201/2018

Propuneri

rectificare

Influente (+/-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

934 769,54

936 330,07

1 560,53

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

199 211,58

198 956,58

-255,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 663,72

7 668,72

5,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță naționaiă

61.02

5 060,68

5 060,68

0,00

6

învățământ

65.02

153 054,09

154 857,19

1 803,10

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

110 565,93

111 475,93

910,00

9

Asigurări și asistență socială

68.02

193 041,98

193 109,98

68,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

68 337,27

67 366,20

-971,07

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

18 173,13

18 173,63

0,50


• Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 281.888,38 mii iei si credite de angajament in suma de 562.638,58 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hoîarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Octavian GHETJDirector Investiții Achiziții,


Irina Gina SO


EANU


Ciîîss Pudești fî^. sg;, s«c«:r 3.

w ww, pnm a riej.ro

tetefors {«04 os’} 3.1S 03. 25 ■ 28 fe (004    3^8 33 04

e-rosii econk-@p?s rrr3;îr?3. ro


be


Nr. /2S.05.2018


Către,

CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotărâre

-    Anexe

Cu stima,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de.....analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului

Sectorului 3 pe anul 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

PĂUNlCAAX>RlANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRELCRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN