Hotărârea nr. 223/2018

HCLS3 nr. 223 din 30.05.2018 priv modif si compl HCLS3 nr.151-2017 ref la aprob contr si sau garant unei finant ramb inter pt lucr de inv de int loc in val de 100.000.000 lei - Raiffeisen


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr.l51/27.04.2017 referitoare la aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei pe anul 2018, aferente Contractului de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

s    ?    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 95939/CP/24.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 95330/23.05.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS3 nr. 151/27.04.2017 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei pe anul 2018;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 95334/23.05.2018 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

-    Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă suplimentarea contractării și garantării finanțării rambursabile interne, aprobate în sumă de 100.000,00 mii lei, la Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, cu suma de 99.205,94 mii lei.

Art.2. Suplimentarea contractării și garantării finanțării rambursabile interne,la Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, cu suma de 99.205,94 mii lei, se face pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, prevăzute în anexa nr.l la prezenta horarâre, pentru care va fi întocmită cererea de autorizare a suplimentării împrumutului.

Art.3. Anexa la HCLS 3 nr. 151/27.04.2017, referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA rămâne nemodificată și devine „anexa nr. 2” la prezenta hotărâre.

Art.4. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate.

Art.5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

-    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

-    valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

-    gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

-    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

-    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă;

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 3, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primarie3.ro.


IÎĂITĂ


NR. 223 DIN 30.05.2018

Ia Hotararea Consiliului Local Sector 3 nrAnexa nr.l


Nr.

cri.

Contract de finanțare nr./dată

Denumirea proiectului

HCLS-url de aprobare a : indicatorilor tehnico-economtca

Valoarea maximă a cbeitMieliiqr: aferente proiectului conform contractelor de finanțare

semnate

Valoarea solicitata (lei)

0

1

2

3

4

5

1

1894/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE60

NR.104/29.03.2017

NR.319/27,07.2017

18,015,232.67

18,015,232.00

2

1899/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE56

NR.106/29.03.2017

NR.215/30.05.2017

NR.319/27.07.2017

NR.344/15.12,2016 NR.501/31.10.2017 NR.502/31.10.2017 NR.503/31.10.2017

19,465,005.61

19,465,005.00

3

1903/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE61

NR.104/29.03.2017

NR,106/29.03.2017

NR. 87/23.02.2018

14,936,751.87

14,936,751.00

4

1890/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE58

NR.104/29.03.2017

18,750,725.48

18,750,725,00

5

1901/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE59

NR. 104/29.03.2017

NR. 87/23.02.2018

13,403,125.13

13,403,125.00

6

1919/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE62

NR.104/29.03.2017

14,635,100.23

14,635,100.00

TOTAL

99,208,940.99

99,205,938.00Anexa nr.2


DIRECȚIA INVESTIȚII ACHIZIȚII,


Irina Gina Soroceanu
lei

Nr

crt.

Denumirea obiectivelor de investiții

Valoare C+M cu TVA Sursa de finanțare Credit bancar

Nr. Hotarare Consiliu

aprobare indicatori

1

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3- 47 blocuri

78,897,955.47

104/29.03.2017

2

Creșterea performantei energetice ia blocurile de locuințe din sectorul 3 - 7 blocuri

11,095,088.25

102/29.03.2017

3

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-6 blocuri

10,006,956.28

103/29.03.2017

TOTAL

100,000,000.00


t&isfon (004 021} 3 s 8 03 23 - 28 fex '004 02'} 3*8 03 04 g-maH csb^etprioiargfprimansj.ro

CABINET PRiMARla proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCLS 3 nr.151/27.04.2017 privind aprobarea contractării si/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local in valoare de 100.000.000 lei pe anul 2018, aferente Contractului de credit pentru investiții Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

Având în vedere:

-    necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei,

-    constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții privind creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3, proiecte finanțate pe Programul operațional POR 2014-2020,

-    ținând seama de raportul de specialitate nr. 95330/23.05.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3, privind modificarea și completarea H.C.L.S.3 nr. 151/27.04.2017 privind aprobarea contractării si/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local in valoare de 100.000.000 lei pe anul 2018, aferente Contractul de credit pentru investiții Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A., modificări ce vor fi notificate ulterior Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, conform anexei nr.l.
DIRECȚIA ECONOMICĂ
^33C


RAPORT

la proiectul de hota rare privind modificarea si completarea HCLS 3 nr.151/27.04.2017 privind aprobarea contractării si/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local in valoare de 100.000.000 lei pe anul 2018, aferente Contractului de credit pentru investiții Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții privind creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3, proiecte finanțate pe Programul operațional POR 2014-2020, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S.3 nr. 151/27.04.2017 privind aprobarea contractării si/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local in valoare de 100.000.000 lei pe anul 2018, aferente Contractul de credit pentru investiții Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A., modificări ce vor fi notificate ulterior Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, conform anexei nr.1.


Director Investiții Achiziții.

Irina Gina SoroceanuOiSECîiA ECONOMICA

fts: (004 o;oi 3?§ 03 04 ir-îrîȘiri ecorw?nă;$8 p? 1 ??s«f it?3. ro


NR. //j. 05.2018

Către,

CABINET PRIMAR


Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor

ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si

completările ulterioare, va transmitem alaturat:

• privind modificarea si completarea HCLS 3 nr.151/27.04.2017 privind aprobarea contractării si/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local in valoare de 100.000.000 lei pe anul 2018, aferente Contractului de credit pentru investiții Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Nota de Fundamentare

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexe

Cu stimaj


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr.151/27.04.2017 referitoare la aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei pe anul 2018, aferente Contractului de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr.151/27.04.2017 referitoare la aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei pe anul 2018, aferente Contractului de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUNI€?AAhRIANA

MEMBRI:    V

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA