Hotărârea nr. 222/2018

HCLS3 nr. 222 din 30.05.2018 priv modif si compl HCLS3 nr.156 din2018, ref la Contr de credit nr. RQ1701147886258006.02.20171290 07.02.2017, incheiat cu CEC Bank SA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr.156/26.04.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017,

încheiat cu CEC Bank SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

9    *    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 95942/CP/24.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 95276/23.05.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    HCLS3 nr.298/11.11.2016 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei pe anul 2017;

-    HCLS3 nr.2/26.1.2017 privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 298/11.11.2016;

-    HCLS3 nr. 41/28.2.2017 privind modificarea anexei la HCLS    3 nr.

2/26.1.2017;

-    HCLS3 nr. 516/31.10.2017 privind privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 41/28.02.2017 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580 /06.02.2017/ 1290/07.02.2017 încheiat cu CEC Bank SA;

-    HCLS3 nr. 555/20.11.2017 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 298/11.11.2016 si HCLS 3 nr.516/31.10.2017, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA;

-    HCLS3 nr. 631/7.12.2017 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 298/11.11.2016 si H.C.L.S 3 nr.555/20.11.2017, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.20U, încheiat cu CEC Bank SA;

-    HCLS3 nr. 110/12.03.2018 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 555/20.11.2017, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA;

-    HCLS3 nr.l 29/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 110/12.03.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/1290/07.02.2017, incheiat cu CEC Bank SA;

-    HCLS3 nr. 156/26.04.2018 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 129/28.03.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/1290/07.02.2017, incheiat cu CEC Bank SA;

-    Adresa nr. 95280/23.05.2018 a Direcției Economice ; în conformitate cu prevederile:

-    Capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg Ia 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1.Se aprobă suplimentarea contractării și garantării finanțării rambursabile interne, aprobate în sumă de 234.039,44 mii lei, la contractul încheiat cu CEC Bank SA nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, cu suma de 94.847,40 mii lei.

Art.2. Anexa nr.l la HCLS 3 nr.156/26.04.2018 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 129/28.03.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA, se modifică și se înlocuiește cu „anexa nr.l” la prezenta hotărâre.

Art.3. Anexa nr. 2 la HCLS 3 nr. 156/26.04.2018 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 129/28.03.2018, referitoare la Contractul fie credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA, rămâne nemodificată.

Art4. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate.

Art.5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2)Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul

Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică și Direcția Investiții și

Achiziții.

»

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 3, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primarie3.ro.

NR.'    222

DIN 30.05.2018

la Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.


Anexa nr.l


iCR/u”    ' 1

Nr.

crt.

Contract de finanțare nr./dată

Denumirea proiectului

HCES-uri de aprobare a indicatorilor tehnico-economlca

Valoarea maxirtță'^^, cheltuielilor i aferdhKifr, 7; proiectului conform^'CX contractelor de finanțare : semnate

--rVaioarea/eprobata

terior

(lei)

Diferente +/•

(lei)

Valoare actuala (lei)

0

1

2

3

4

5

b

i

1

585/16.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectarul 3-FE41

NR. 57/28.02.2017

NR.104/29.03.2017

13,944,311.29

12,699,608.00

-257,012.00

12,442,596.00

2

578/10.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE45

NR.104/29.03.2017

3,503,194.02

3,192,155,00

-285,106.00

2,907,049.00

3

579/10.10,2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE49

NR.104/29,03.2017

NR.190/16,05,2017

17,067,655.13

15,598,844.00

-1,352,750.00

14,246,094.00

4

583/12.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE50

NR.104/29.03.2017

10,532,986.12

9,586,830.00

-708,598.00

8,878,232.00

5

644/01.11.2017

Creșterea eficientei energetice a

blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE54

NR. 104/29.03.2017

NR. 107/29,03.2017

NR. 319/27.07.2017

19,132,548.73

17,442,659.00

-5,115,985.00

12,326,674.00

6

679/15.11.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE42

NR. 102/29.03.2017

NR, 344/15,12.2016

NR. 57/28.02.2017

NR. 104/29.03.2017

NR. 103/29.03,2017

NR, 207/16.05.2017

19,972,905.42

18,166,861.00

-1,945,632.00

16,221,229,00

7

771/28,11.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE44

NR. 103/29.03.2017

NR. 104/29.03.2017

NR, 105/29.03.2017

17,242,212.60

17,242,212.00

-1,655,086.00

15,587,126.00

a

■ 1754/28.03.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE53

NR. 100/30.05.2016

NR. 67/31.03.2016

NR, 232/30.09.2016

NR. 200/16.09.2016

NR. 85/25.04.2016

17,531,356.10

0.00

17,531,356.00

17,531,356.00

9

1720/28.03.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de îocuinte din sectorul 3-FE57

NR. 65/31,03.2016

NR. 296/11.11,2016

NR. 176/30,08.2016

NR. 67/31.03.2016

NR. 199/16.09.2016

NR. 200/16.09.2016

15,923,722.28

0.00

15,923,722.00

15,923,722.00

10

1780/28.03.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE75

NR. 74/31.03.2016

NR. 85/25.04.2016

NR, 190/16,05.2017

17,975,360.84

0.00

17,975,360.00

17,975,360.00

11

1972/24.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE66

NR.104/29.03.2017

NR.216/30.05.2017 NR.500/31.10.2017

21,927,758.18

o.oc

21,927,758.00

21,927,758.00

12

1888/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE74

NR.102/29.03,2017

NR.103/29,03.2017

NR.105/29.03,2017

NR.106/29.03.2017

18,656,715.6C

o.oc

18,656,715.0C

18,656,715.00


13

1889/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorui 3-FE55

NR. 102/29.03.2017

NR.103/29.03.2017

NR.105/29.03.2017

NR.1Q6/29.03.2017

21,181,738.35

0.00

21,181,738.00

21,181,738.00

14

1891/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de iocuinte din sectorul 3-FE64

NR.103/29.03,2017

NR.104/29,03.2017

NR.106/29.03.2017

NR.107/29,03,2017 NR.344/15.12.2016 NR.503/31.10.2017

16,866,439.61

0.00

16,866,439.00

16,866,439.00

15

1923/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE65

NR.104/29.03.2017

NR.342/15,12.2016 NR.503/31.10.2017

16,214,742.11

0.00

16,214,742.00

16,214,742.00

TOTAL

247,673,646.38

93,929,169.00

134,957,661.00

228,886,830.00


Director investiții Achiziții,


la Hotararea Consiliului Local sector 3 nr


Anexa nr.2

lei

Nr

crt.

Denumirea obiectivelor de investiții

Lista credit aprobata HCLS110/201$

Diferente

i    +/'

Propunere

actuala

1

Amenajare si modulare luminoasa perimeîrala lac Titan

o.oc

0.00

2

Reamenajare amfiteatru parc Titanii

o.oc

0.00

3

Modernizare instalație iluminat în parcul Titanii

o.oc

0.00

4

Modernizare instalație iluminat in parcul Gh Petrascu

o.oc

0.00

5

Lucrări capitale de modernizare - Grădiniță nr 71 (corp A)

0.00

0.00

6

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-imobil Str Fizicienilor nr 14,

0.00

0.00

7

Creșterea performantei energetice ia blocurile de locuințe din sectorul 3-imobil Sos Mihai Bravu nr

0.00

0.00

8

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-10 blocuri

0.00

0.00

9

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

0.00

10

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-11 blocuri

0.00

0.00

11

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

0.00

12

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

0.00

13

Creșterea performantei energetice ia blocurile de locuințe din sectorul 3-11 blocuri

0.00

ii £ ifs

!.îî)| ,|=Sl 0.00

14

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-str Brândușelor nr 11, bl H1,

0.00

' dzo/ 0.00

15

Creșterea performantei energetice Ia blocurile de locuințe din sectorul 3-Aleea Solidarității nr 3, bl

0.00

0.00

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, astfel:

0.00

0.00

16

Str. Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. A-B

0.00

0.00

17

Al. Barajul Lotru nr. 2, bl. N7

0.00

0.00

18

Ăl. Codrii Neamțului nr. 13, bl. NB1, sc. 1-4

0.00

0.00

19

Al. Școlarilor nr. 10, bl. S24

0.00

0.00

20

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 53, bl. P2

0.00

0.00

21

B-dul 1 Decembrie 1918 nr, 70, bl. VN6

0.00

0.00

22

B-dul Camil Ressu nr. 34, bl. A10

0.00

0.00

23

B-dul Camil Ressu nr. 56, bl. D1A

0.00

0.00

24

B-dul Camil Ressu nr. 9 bl. 58

0.00

0.00

25

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 27, bl. Y9C

272,793.00

272,793.00

26

B-dul Theodor Pallady nr. 17, bl. U27

0.00

0.00

27

B-dul Theodor Pallady nr. 23, bl. V10

1,266,247.81

1,266,247.81 .

28

B-dul Theodor Pallady nr. 19, bl. P4

0.00

0.00

. 29

B-dul Camil Ressu nr. 47, bl. N9

0.00

0.00

i* 30

Str. Postăvarul nr. 11, bl. E5

0.00

0.00

31

Str. Reconstrucției nr. 6, bl. 28, sc. 2-3

534,169.25

534,169.25

32

Str. Cpt. Nicolae Licaret nr. 6, bl. PM 43, sc. 1-3

0.00

0.00

33 i

Sos Mihai Bravu nr. 327, bl. 54,sc A,B

0.00

0.00

34 î

Str. Călușarilor nr. 1, bl. 50

0.00

0.00

35 E

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 13, bl. L5

0.00

0.00

36 $

Str. Campia Libertății nr. 45, bl. MC2

0.00

0.00

37 $

Str. Lotrioara nr. 5, bl. V31

0.00

0.00

38

Sîr. Aurel Boțea nr. 3, bl. BBC, sc. 1-2

340,142.9Î

340,142.92

39

Str. Drumul Murgului nr. 4, bl. 2bis

O.OC

)

0.00

40

Str. Lugojana nr. 4, bl. 12

o.ot

)

0.00

41

Str. Cpt. Nîcolae Licareî nr. 4, bl. 51, sc. 1

1,346,750.6E

1    -456,Q00.0C

890,750.68

42

Str. Alunelului nr. 2, bl. 32

753,848.2£

753,848.28

43

Str. Alunelului nr. 1 bl. 40

O.OC

0.00

44

Al. Barajul Sadului nr. 2, bl. Z11A

O.OC

0.00

45

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 51, bl. J38

O.OC

0.00

46

Calea Vitan nr. 201, bl. 51

O.OC

0.00

47

Calea Vitan nr. 221, bl. 9

O.OC

0.00

48

Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. R1

875,025.31

875,025.31

49

Str. Codrii Neamțului nr. 11, bl. 2

0.00

0.00

50

Str. Plî. Petre D. lonescu nr. 3, bl. X15

0.00

0.00

51

Str. Postăvarul nr. 22, bl. 12

0.00

0.00

52

Al. Vasile Goldis nr. 2A, bl. 1

0.00

0.00

53

Str. Adrian Carstea nr. 70, bl. 35, sc. 1-2

0.00

0.00

54

Str. Baba Novac nr. 13A, bl. 2

0.00

0.00

55

Str. Brailita nr. 9, bl. D9B

0.00

0.00

56

Str. Călușarilor nr. 3, bl. 24

0.00

0.00

57

Str. Danubiu nr. 5, bl. 20H

0.00

0.00

58

Str. Traian Popovici nr. 128, bl. B4A

0.00

0.00

59

intrarea Barsei nr. 4, bl. G8, sc. 2

2,000.00

2,000.00

60

Intrarea Barsei nr. 10, bl. G5

0.00

0.00

61

Str. Voronet nr. 18, bl. A22

0.00

0.00

62

Str. Traian Popovici nr. 91, bl. B7

0.00

0.00

63

Str. Schitului nr. 9, bl. 40

0.00

0.00

64

Str. Călușarilor nr. 4, bl. 43A, sc. 1-2

0.00

0.00

65

Str. Istriei nr. 10, bl. 19C, sc. 2

0.00

0.00

66

Str. Alexander Von Humboldt, Nr.5, BI.V23A

0.00

0.00

67

Str. Brailita, Nr.7, BI.D9A

0.00

0.00

68

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 33, bl. A1

0.00

0.00

69

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 5, bl. M4

0.00

0.00

70

B-dul Theodor Pallady nr. 31 bl. N3B

0.00

0.00

71

Intrarea Horbotei nr. 1, bl. M1

0.00

0.00

72

Str. Alunelului nr. 3, bl. 45

0.00

0.00

73

Str. Moreni nr. 4, bl. 6G

0.00

0.00

74

Str. Rasinari nr. 4, bl. N10

0.00

0.00

75

Str. Gruiuf Argeșului nr. 1 bl. 31A

0.00

‘w,,.    0.00

76

Sos Mihai Bravu nr. 295, bl. 15

0.00

o.oo

77

Str. Racari nr. 20, bl. 46

0.00

KM

0-00

78

Al. Adrian Carstea nr. 1, bl. 30B, sc. 1 -2

0.00

S    o.oo

79

Al. Barajul Dunării nr. 12, bi. M8

0.00

Î2SQ iR©

® -î)?J 0.00

80

Str. Buteica Emanoil Marius nr. 10, bl. 61

0.00

0.00

81

Al. Fizicienilor nr. 8, bl. 3D, sc. 1-2

0.00

v< w

\ >•&    * o

aZK/ OW

82

Al. lanca nr. 2, bl. V18

0.00

ow

83

AI. Marius Buteica Emanoil nr. 2, bl. 68

0.00

0.00

84

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 41, bl. P108, sc. A

0.00

0.00

85

Str. Plt. Nedelcu Ion nr. 15, bi. H12

0.00

0.00

86

Str. Danubiu nr. 9, bl. 6F

0.00

0.00

87

Str. Burdujeni nr. 1 Bl. N13

0.00

0.00

88

Str. Danubiu nr. 3 Bl. 20C

987,779.12

987,779.12

89

Str. Liviu Rebranu nr. 37 Bi. M16 sc. 1-3

0.00

0.00

90

Str. Rotunda nr. 7 Bl. H20

274,373.96

274,373.96

91

M. Blajel nr. 13 BI. V6

0.00

0.00

92

Str. Liviu Rebreanu nr. 18 Bl. A5

0.00

0.00

93

M. Textilistilor nr. 1 Bl. MY1 Sc. 1

535,913.30

535,913.30

94

M. Stanila nr. 3 Bl. H9

0.00

0.00

95

Str. Poștașului nr. 4 Bl. 10 sc. 1-4

0.00

0.00

96 î

Str. Lt. Aurel Boțea nr. 8 BL B6 sc. 1

838,042.44

838,042.44

97 î

Str. Nicolae Sebe nr. 1 Bi. W2

0.00

0.00

98 i

Str. Cozla nr. 4 Bl. A9

0.00

0.00

99 7

\J. Fetești nr. 9-15 Bl. F1    |    1,996,108.96

1,996,108.96 /

100

Str. Matei Basarab nr. 108 bl, 74B

320,180.5^

5

320,180.52

101

Str. Caioian Judetu nr. 2 Bl. D21B

o.ot

)

0.00

102

Str. Caioian Județul nr. 8 Bl. D19B

O.OC

)

0.00

103

Str. Ramnicu Valcea nr. 4 Bl. S19

O.OC

)

0.00

104

Str. Alexandru Vlahuta nr. 1 Bl. M49

O.OC

0.00

105

Calea Călărașilor nr. 245-247 Bl. B1

109,881.2€

109,881.26

106

Al. adrian Carstea nr. 11 Bl. 36 sc. 2

966,711.71

966,711.71

107

Str. Prevederii nr. 5 Bl. PM11A sc. C+D

764,879.41

764,879.41

108

Bd. Camii Ressu nr. 3 Bl. 13A

1,932,218.07

1,932,218.07

109

Str. Plt. Petre lonescu nr. 1 Bl. X14

0.00

0.00

110

Str. Anastasie Panu nr. 10 Bl. B7

924,223.27

924,223.27

111

Sos. Mihai Bravu nr. 388 Bl. B2B

605,590.04

605,590.04

112

Al. Marius Emanoil Buteica nr. 6 Bl. 72

332,282.82

332,282.82

113

Str. Ramnicu Valcea nr. 28 Bl. 15A

574,520.00

574,520.00

114

Str. Foișorului nr. 24 Bl. F14C sc. 1+3

820,845.00

820,845.00

115

Str. Jean A. Steriadi nr. 40 Bl. M11

0.00

0.00

116

Al. Fizicienilor nr. 27 Bl. 2A

369,778.20

369,778.20

117

Str. Apostol Mărgărit nr. 2 Bl. 107

0.00

0.00

118

Al. Giurgeni nr. 1-5 Bl. F6

0.00

0.00

119

Al. Fetești nr. 3-5 Bl. F3

0.00

0.00

120

Str. Cozla nr. 6 BL A8 sc. 2

126,010.70

126,010.70

121

Str. Alexandru Moruzzi nr. 6 Bl. B6 sc. 1+2

1,664,416.31

1,664,416.31

122

Str. Alexandru Moruzzi nr. 10 Bl. V57

0.00

0.00

123

Bd. Camîl Ressu nr. 23 Bl, 55

1,757,824.48

1,757,824.48

124

Bd. Camîl Ressu nr. 40 BL C13

301,780.51

301,780.51

125

Str. Liviu Rebreanu nr. 39 BL PM22 sc. 1

263,859.23

263,859.23

126

Str. Liviu Rebreanu nr. 39 BL PM22 sc. 2

215,831.75

215,831.75

127

Str. Anastasie Panu nr. 30 BL A16

974,035.02

974,035.02

128

Str. Daniel Barcianu nr. 3 Bl. A2

838,799.88

838,799.88

129

AL Marius Emanoil Buteica nr. 8 Bl. 62

0.00

0.00

130

Bd. Camii Ressu nr. 13 BL 58B

247,347.73

247,347.73

131

Str. Liviu Rebreanu nr. 39 BL PM22

K 191,850.41

191,850.41

132

Str. Jean Steriadi nr. 24-28 BL M9    r-TK'Zi

0.00

0.00

133

Str. Prevederii nr. 9 BL PM20

0.00

0.00

134

Str. Postăvarul nr. 24 BL 13

5)SI - o.oo

0.00

135

Str. Matei Basarab nr. 108 bl. 74A    ?

7/7/186,775.60

186,775.60

136

Str. Agatha Barsescu nr. 10 BL V19

W 154,009.03

154,009.03

137

Cal. Călărașilor nr. 177 Bl. 45

Z 98,579.09

98,579.09

138

Str. Cozla nr. 2 BL F4    —

290,408.35

290,408.35

139

Str. Vlaicu Vodă nr. 25 BL 34C

325,256.91

325,256.91

140

Str. Codrii Neamțului nr. 19 BL NB2

387,232.83

387,232.83

141

Str. Codrii Neamțului nr. 66 BL N19

273,282.40

273,282.40

142

AL Giurgeni nr. 2 Bl. F14

1,073,055.65

1,073,055.65

143

AL Banu Udrea nr. 3 BL 6

263,792.20

263,792.20

144

AL Barajul Cucuteni nr. 3 BL A14 sc. 1

7,944.29

7,944.29

145

Str. Constantin Brancusi nr. 5 BL D13

143,387.02

143,387.02

146

Str. Banu Udrea nr. 12 BL H5

358,763.96

358,763.96

147

Str. Moise Nicoara nr. 38 BL C4

308,296.14

308,296.14

148

Str. Moise Nicoara nr. 39 BL A3

527,230.02

527,230.02

149

Str. Voronetnr. 11 BL D6

1,299,560.18

1,299,560.18

150

Sos. Mihai Bravu nr. 286 BL 2

0.00

0.00

151

AL Barajul Lotru nr. 1 BL M4B

0.00

0.00

152

AL Barajul Sadului nr. 7C BL M4A3

295,818.77

295,818.77

153

AL Barajul Sadului nr. 1 BL N5

1,402,427.75

1,402,427.75

154

AL Barajul Cucuteni nr. 2 BL M4A

0.00

0.00

155

Strada Gura Vadului nr.6, bloc G21-22

0.00

0.00

156

Strada Valea Buzăului nr.3, bloc G13

0.00

0.00

157

Strada Ciucea nr.4, bloc P 106

0.00

0.00

158

Strada Prevederii nr.10, Bloc D5, Scara 1

22,297.14

22,297.14

159

3d.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.A

285,701.44

285,701.44

160

3d.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.B

230,590.23

230,590.23

161 I

3d.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.C

253,306.89

|    253,306.89 r

162

Bd.Theodor Paliady nr.22, bioc PM25,sc.D

269.544.2S

)

269,544.29

163

Bd.Theodor Paliady nr. 16, bloc M3B

O.OC

î

0.00

164

Bd.Theodor Paliady nr.12, bloc M3H

o.oc

0.00

165

Bd. Ramnicu Sarat nr.8, bloc 21A

O.OC

0.00

166

Str.Prevederii nr.8, bloc D 3

224,037.2C

224,037.23

167

Bd.Nicofae Grigorescu nr.47, bl.C2

O.OC

0.00

168

Str. Ramnicu Valcea nr.31, bl.17A, sc.1-2

O.OC

0.00

169

Str. Ramnicu Valcea nr.29, bi.20 D

O.OC

0.00

170

Aleea Suraia nr.4, bloc 21 B

0.00

0.00

171

Str. Fizicienilor nr.16, bloc 10 A

O.OC

0.00

172

Str. Fizicienilor nr.20, bloc 20 A

837,297.80

837,297.80

173

Str. Fizicienilor nr.18A, bioc 11

545,251.88

545,251.88

174

Aleea Mizil nr.2, bloc G17, sc A+B

710,949.58

710,949.58

175

Str. Radu Gheorghe nr.1, bl.16 TITAN, sc. A

325,312.83

325,312.83

176

Str. Radu Gheorghe nr.1, bl. 16 TITAN, sc. B

567,605.10

567,605.10

177

Str. Radu Gheorghe nr.1, bl. 16 TITAN, sc. C

673,853.10

673,853.10

178

Str. Tudor Gheorghe Bogdan nr.4, bi.20 B1

0.00

0.00

179

Str. Lugojana nr.10, bl.15 D

0.00

0.00

180

STR. PREVEDERII NR. 7, BL. PM11B

180,000.00

180,000.00

181

BD. CAMIL RESSU NR. 30 BL. A8BIS

347,691.00

347,691.00

182

STR. RAMNICU SARAT NR. 11 BL. 19A

197,457.34

197,457.34

183

BD. CAMIL RESSU NR. 28 BL. A8

0.00

0.00

184

ALEEA BARAJUL ROVINARI NR. 1B, BL. M7C

645,000.00

645,000.00

185

ALEEA VLAHITANR. 1 BL. PM18B1S

0.00

0.00

186

STR. LIVIU REBREANU NR. 13, BL. N2

0.00

0.00

187

Bd. Nicolae Grîgorescu nr. 65, bloc D11

498,094.15

498,094.15

188

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 64, bloc U21

319,604.56

319,604.56

189

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 57, bloc PM1

718,067.14

718,067.14

190

Str. Prevederii nr. 4, bloc M29C

738,234.94

738,234.94

191

Str. Prevederii nr. 11 A, bloc M29E

696,908.53

696,908.53

192

Str. Becatei nr. 4, bloc R4 sc. C

162,225.10

162,225.10

193

Str. Becatei nr. 2-6, bioc R4 sc. A

388,962.42

388,962.42

194

Str. Vlahita nr. 3, bloc PM18

1,338,000.00

456,000.00’

1,794,000.00

195

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. B

325,087.76

325,087.76

196

13. Str. Rarau nr. 2, bl. V71

0.00

0.00

197

16. Ai. Dimitrie Anghel nr. 1, bl. M45

0.00

0.00

198

Al. Bucovina nr. 7, Bl. G2

0.00

0.00

199

Str. Ghita Serban nr. 10, bl. 8A

0.00

0.00

200

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. E

31,500.00

31,500.00

201

Str. Matei Basarab nr.60, bi.L108, Sc.B

83,000.00

83,000.00

202

Str. Zemes nr.1A, bl. M29B

0.00

0.00

203

Str. Ilioara nr.14, bl. M30C

0.00

0.00

204

Aleea Madarasi nr.11, bl.D1

54,415.18

54,415.18

205

Amenajare spatii verzi zona XVIII (Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Postăvarul - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Burdujeni - Str. fon Agarbiceanu) - HCLS3 nr 246/30.10.2015

645,000.00

645,000.00

206

Amenajare spatii verzi zona XIII Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului -Aleea Barajul Lotru - HCLS3 nr 205/30.09.2015

427,000.00

2(0

, o;

\    îl    ■

VV 'ts,

Y \

l10 ț

1

Zi ?

427,000.00

207

Amenajare spatii verzi zona IV (Th Paliady -□rumul intre Tarlale - Drumul Gura Racului -□rumul gura Crivatului - B-dul 1 Decembrie) -HCLS3 nr 141 /30.06.2015

367,000.00

367,000.00

208 ] E

r

Amenajare spatii verzi zona XIX (Str. Postăvarul -3d. 1 Decembrie 1918 - Bd. Theodor Paliady - Bd. □amil Ressu - Str. Firidei - Str. Rotunda - Aleea Rotunda - Aleea Lunca Mureșului - Str. Lunca bradului - Bd. Nicolae Grigorescu) - HCLS3 nr >46/30.10.2015

250,000.00

250,000.00 f

209

Amenajare spatii verzi zona IX (Str. Fizicienilor - B dui Camil Ressu - B-duI Theodor Palîady - Splaiul Unirii)

266,000.0C

)

266,000.00

210

Amenajare spatii verzi zona XIV (Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Str. Vasile Goldis - Bd. 1 Decembrie 1918 Bd. Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu)

108,000.0C

108,000.00

211

Amenajare spatii verzi zona XI (Bdul 1 Decembrie -Dr. Gura Crivatului - Dr. Gura racului - Dr. Intre tarlale - Sos. Gării Cățelul - Sos. DudeSti

Pantelimon - Bdl Basarabia)

147,000.0C

147,000.00

212

Amenajare spatii verzi zona XVI (Bd. Basarabia -Str. Campia Libertății - Str. Baba Novac - Str. C-tîn Brancusi - Bd. Nicolae Grigorescu)

83,000.00

83,000.00

213

Amenajare spatii verzi zona XX (Str. Liviu

Rebreanu -Str. Lunca Bradului - Aleea Lunca Mureșului - Aleea Rotunda - Str. Rotunda - Str. Firidei - Bd. Camil Ressu)

47,000.00

47,000.00

214

Modernizare loc joaca si miniparc Str. Rotunda Bl. H20

336,000.00

336,000.00

215

Modernizare loc joaca BJ,BISTRIȚA - BL.Z1

149,000.00

149,000.00

216

Modernizare loc joaca BJ.BISTRIȚA - BL.Z12

142,000.00

142,000.00

217

Amenajare peisagistica, piața urbana , fântâni arteziene si sistematizare pe verticala Aleea Bucovina (intersecție Baba Novac - C-tin Brancusi) amenajare spatii verzi

203,000.00

203,000.00

218

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr. 82

1,731,956.00

1,731,956.00

219

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr. 55

1,113,586.00

1,113,586.00

220

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 160

665,000.00

665,000.00

221

Grădiniță nr. 216 (corp A) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

0.00

222

Grădiniță nr. 196 - -Lucrări capitale pentru

Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

0.00

223

Grădiniță nr. 231- -Lucrări capitale pentru

Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

o.oo

224

Grădiniță nr. 239 (corp B) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

o.oo

225

Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

0.00

226

Str. Emil Botta nr. 2, bl. M108, sc. 1,2

2,115,000.00

2,115,000.00

227

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 13, bl. G1

2,653,000.00

2,653,000.00

228

Str. Agatha Barsescu nr. 11, bl. V11, sc. 1

1,006,000.00

1,006,000.00

229

Str.Tomis nr. 10,bl C 5

1,325,000.00

1,325,000.00

230

Emil Garleanu nr. 12, bl. A1 sc1

1,097,000.00

1,097,000.00

231

Ddobesti nr. 4, bl. Z3, SC. 3

398,000.00

398,000.00

232

Ddobesti nr. 4, bl. Z3, SC. 1,2,4,5,6

2,092,000.00

2,092,000.00

233

Strada Campia Libertății, nr. 64, Bloc 34A

6,106,000.00

6,106,000.00

234

3d. Nicolae Grigorescu, nr. 36,bloc S1D sc. 1,2

2,011,000.00

2,011,000.00

235 î

Str. Theodor D. Sperantia, nr. 98, bl.S28

3,015,000.00

3,015,000.00

236 *

Str.Anastasie Panu nr. 1, bl. A2 Sc. 1,2/ Str. Emil Sarleanu nr. 10 bl.A2 Sc.3

2,547,000.00

2,547,000.00

237 $

STR ANIVERSARII BL 39A

439,000.00

439,000.00 (

238

AkTextilîstilor nr. 1, bk MY12

1,871,000.00

1,871,000.00

239

str. Liviu Rebreanu nr. 43, bk Z23

1,230,000.00

1,230,000.00

240

Ak Suraia nr.8, bl.51

2,147,000.00

2,147,000.00

241

Str. Foișorului nr. 13, bk F8C, sc. 1-2

296,000.00

296,000.00

242

Str. Cozia nr. 8A, bk A32

200,000.00

200,000.00

243

Str. Minis nr. 8, PM91, sc. 1 +2

580,345.42

580,345.42

244

Str.Schitului nr.11 ,bk11B

400,000.00

400,000.00

245

Str.Fizicieniior nr. 18,bl. 11A

200,000.00

200,000.00

246

Str.Tomis nr.1,bl.H6

150,000.00

150,000.00

247

Str.Sos.Mihai Bravu nr.292,bl.5

400,000.00

400,000.00

248

Str.Baba Novac nr.3,bi.S2

400,000.00

400,000.00

249

Str.AI.Barajui Bicaz nr.11C,bl.M32A

307,780.00

307,780.00

250

Str Gura Jalomitei nr 14, Bl PC10

1,276,737.00

1,276,737.00

251

Lucrări de reamenajare peisagistica si întreținere Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca

297,000.00

297,000.00

252

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Nicolae

Labis (fosta nr 89) - HCLS3 nr 70/28.02.2017

5,570,000.00

5,570,000.00

253

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport ia Școala gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr 21)

6,277,000.00

6,277,000.00

254

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr 196)

2,000,000.00

2,000,000.00

255

Extindere Școala Gimnaziala nr 81

1,520,718.42

1,520,718.42

TOTAL

ioo,ooo,ooo.oo|    0.00

100,000,000.00
CABiNET PRIMAR


Csies Obidești nr. igi. secîor 3, 031084 București

www.primarie3.r0

teiefcn (004 021} 3tS 03 23 ~ 28 fax (004 C2ij 318 03 G4 e-mzil cabșri etpri1rar@priroarie3.ro


j SECTOR 3    |

; CABIHET PRIMÂFH


Nr.

I Data


.......

,ta....^rr--i.................<


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr.156/26.04.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, incheiat

cu CEC BankS.A.

Având în vedere:

-    necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economicî au fost aprobați anterior prezentei,

-    constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții privind creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3, proiecte finanțate pe Programul operațional POR 2014-2020,

- ținând seama de raportul de specialitate nr. 95276/23.05.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3, privind modificarea și completarea H.C.L.S.3 nr. 156/26.04.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/ 1290/07.02.2017, incheiat cu CEC Bank S.A, modificări ce vor fi notificate ulterior Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, conform anexei nr.l.


MJjlJ    PRIMĂRIA ' ‘

DIRECȚIA ECONOMICA


SECTORULUI

BUCU REST.*..,

Csiea Dtsdești Tr. ; 2 . sector 3.

031084 București www.prtmarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021} 3 = 8 03.04 e-mCI ecoîionik^pfimariej.ro

Nr.    .05.2018

RAPORT

Ia proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr.156/26.04.2018, referitoare Ia Contractul de credit nr.

RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții privind creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3, proiecte finanțate pe Programul operațional POR 2014-2020, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S.3 nr. 156/26.04.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/ 1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A, modificări ce vor fi notificate ulterior Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, conform anexei


r Economic, tavian Ghetu


Director Investiții Achiziții, frina Gîna Soro^eanuDirector Direcția Strategii si Programe de Andreea Ciripan

OlgaCojocafl^

SetServ.Buget / Cștfna Sorescu


Sef Serv. Investiții Lucrări Publîjbe Marius PopescufCONOM^CÂ


Cnfe Dijdeșfi i'K. te-;, s«;țc;'5.    _..._™..

i?j;oS4 iv.-'.u; ■'.•

www.prtmadaj.ro

telefon (004 e? Q jșg <:i 2:

&s (004 <;<■’} 318 03 «4

e-m3ii «.Cfts>04i'.;S; prkns.rtoj.ro

NR.    . 05.2018


O

Către,

CABINET PRIMAR

Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3,

ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si

completările ulterioare, va transmitem alaturat:

• priectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 156/26.04.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Nota de Fundamentare

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexe

Cu stima,


DIRECȚIA ECQ OMICA,
Octaviarp etu

DIRECȚIA INVESTIȚII ACHIZIȚII,

Irina Gina'fSoroceanu

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE SEF SERVICIU,    . f

Marius PopescuComisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor ia proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr.156/26.04.2018, referitoare Ia Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    .2    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr. 156/26.04.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂLNICAADRIANA

\ V*

MEMBRI:    '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN