Hotărârea nr. 221/2018

HCLS3 nr. 221 din 30.05.2018 priv acordarea a sapte inlesniri la plata, in sensul esalonarii acestora


MUWOPWt BUCUREȘTI COHSIUUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea a șapte înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 95647/CP/23.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 92796/21.05.2018 al Direcției Generale Impozite și

Taxe Locale;

-    Referatele Comisiei de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată;

-    Adresa de înaintare nr. 92806/21.05.2018 a Direcției Generale Impozite și Taxe

Locale,

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art, 185 alin, (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

-    HCLS3 nr. 38/28.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 3;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul intravilan datorate de d-na Anton Petruța, în sensul eșalonării plății sumei de 19.237,98 lei pe o perioada de 48 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor și impozitului pe mijloacele de transport datorate de domnul Bucurei Erich-Robert-Ionuț, în sensul eșalonării plății sumei de 4.554,59 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport datorate de domnul Gheorghe Solomon Daniel, în sensul eșalonării plății sumei de 4.886.58 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul în folosință datorate de domnul Boulean Gheorghe, în sensul eșalonării plății sumei de 2.120,07 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport datorate de d-na Ion Luminița, în sensul eșalonării plății sumei de 4.549,25 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(6)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, diferenței impozit mijloace de transport 2010. impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport datorate de domnul Ion Vasile, în sensul eșalonării plății sumei de 34.692,06 lei pe o perioada de 60 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(7)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor și impozitului pe mijloacele de transport datorate de domnul Dumitru Mihail lonuț, în sensul eșalonării plății sumei de 7.741,70 lei pe o perioada de 24 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile art. 1 se aplică numai în situația în care beneficiarul înlesnirii acordate îndeplinește condițiile prevăzute la art, 10 alin. (1) din anexa nr. 1 la HCLS3 nr. 38/28.02.2017’

Art3. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotăra

NR. 221 DIN 30.05.2018ANTON PETRUȚÂ


Anex ■4hcl Ml /âo.osAoiă


Grafic ssatonare


Accesorii caOfinte


Debit

curent


Termen de pAla


Totai de plata

a)-rai)+b)*

c)+e)Obserxafiî\.i T" ■ b',?

bb.bHTHtf RDS


-T

bl

..............'."X"

.....■-4-,.


777


........

0.03; î 5.03.25 A 00.1 DTCOTCI


.....ATA

37713j    b-'fibi ’■ /'TfiOș

""bAfior TTÎ/Î ""'yTTgi..................i ;' 0

î.......Ta-

bt

Ho

i 9 !


ofifi'H.    ObHj...............cb,bb,.„

OO:.................T.Tbbl...........b.bj...............

-30, IA    54.07 î    3-)T3j_

TfiCej

AcTîZ

-7205!

.........2227;


00,10


AbJ 3) A2O

c'-Cb.'D.tj    04.0?

AN, 22


AAOJ


i 5sOi

ATT

ț---------■; "b


i..........ob


t:.....OG.....IG.OTlAT? J

.....QA0j"'i5T3Ajb"'’j

OTjf AOcSA? O 1

55,67;    A,CO| 'A-OTA-TO j    AAT

A A , b i 0.00! ~: 2 C~Z i'b    x b'fi

ta H ' f

2x33.2_J225i    TA0,20"A    :

TG.pbr    HtA    S57 T2AA.....r

O.CC !    15.12.25; 3

_025;    220T55A

?bH"ibobbb

OApr 2.522353 t _

..........., j T74_ ;    ~b.? io î "

o'.i'Ai _j 62525 A)']"2Tn'.0Ab'' ............bb/î ibAACbn....... TTo’aT'


52,10

A.VbO


43.75

'djbo

bibi

Hata


e.,îc

?A5 i5ț

5 257!

53,7)’

P'Ș ;5p

OăX.î

345.1A

54.07;:

55-0 A

55.07

iJ G’b

-r 0,', 10:

33I7MT

mea..........“

X7i............

o.oa

3a:.\pî

AV7 j

54,51!

r-

•7’M^

0,07

127/2CT3

bio. oobbb'T''

2222

3S «ș;

A.<......


Xm2 22


lAOTAA.'TJ.................Ha,.O,fii,

oAo.Abo’"’ i............aHaT'


r~„


șt: AV O'Ș-t' /ce -32 3

bb ș c o 2 T 3 A'A


bbbb


;?TA,or


......AATiOj...............2271...............A,2.!b

7Ș-71 ;f    Ș.X.bt |    iCO.4-,,,2

' '-Țn:1-    'T ,C 7 j    27,00 ’

022. i,'.    c4Ai';    23.eA


3, J

Tț"


22 22421


,5527}.......


• t..............bbbj.............b-bo

54,673    22.32;


3'‘-2 07


D...A..............bbb

,1A;    .:',4JA3


23,C 3


.3-TTT


3T A


.:HL


bTb-

OAAO


0,03; ie. i 1........

Z'.0:£/UAÎ'?T;i;OOrț' 'r2br’'ib.'ti'2?071


cecp..

■■Iț DC >

........Hbbt'


'■ -JA jo.î-,. i.xnxi j    AȚCi

fi.i.'H 152/202 J    430,403

1323202 ']........422.75b"

HbbboA i.......TA/b ~

TbbHcb b.........~bb/:b........

T""


0,30

Q20

00


2223; 02

2:201 02


t'5?/7T ..........b/>o


.........Hlb.............


15.0332321


i ,,e!


22,7


57,31


13.3 A iT'flî"


0,52


16.07.2,71


0.05| ..J6TA TTIJ bTci"’lAO9.04)2Î 7'

'oQOn'" 12102021......Z

"obC 15.11202 bț"


.bb.b.L bbjor s bob

4 14,04!


412,21Q i

( OS


54,6? Ș


^•'0 :


,13*


16.31005


______1,714__

Ok3,OS! f>.0?;,22)’ 3.035,1.2 i


»u,

6.19

U.tOț

0.12.2031

1    411,131

0.C-3Î

1u.01.3322

i    400,4.’

O.C'O

15.02.2322

.4 07,715

05 M 0,00 i

15.04.2022

1 Je '2K22

•4 u.OOi i    4" \2o|

Q,CCj

;5.c..?o-

402,321

2.536,00|

73.733,20!BUCURE! ERîCH-ROBERTUONUȚ


AnexaiGrafie esâfenare


Accesorii caUiAats


Debit

curent


Nr,


A DAI pan Ap,A


b) j :1) Do ACCCCOdi i pAlCp, ■, f 'Ar-'te ș masc) 50A b;-î i <:;<■■ cacîAΠ■A j nslnada

A ■ (•■jEPÎcnare ‘ Uatad) 50% Aferenta accesări? emanata


7,97


?30


6,64


5,97


5,31


4,65


3,96


3,3%


2,68


1,99


133


0,66


e) DebSAe aferente

perioadei

de

eșalonare


0,00


0,00


0,00


91X00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,0015.12,20-18 !


15,012016


15.02.2016


16,03.2016


15.04,2016


15.05,2019
GHEORGHE SOLOMON DANIEL

AnexaJ WCIS3 ftA. ZAl/3O<O$,
BOOLEAN GHEORGHE


Anexa Ij M&Sz flA -$jl]/


£tWd,


Grafic esaRfi-gre


ca:

ac


Accesorii caieGate


fi

......:;R-

..... -~


;    ș A 57"

L) ; a1) EGA j rfUensfGi

Aceai ! oLaOp.O ipeGaOn v/uficeeR ; amenzi pe-aRmve

î    i ^-v':3


c) GAL î

L fii;'U Î via ; accaaeia ; jiaui'xca ;


"TA


G07R    R1,!G'fi    CLOR    G?G    fi,7fi

G'Uf'Oj    t t'Lfifii    OA'd_ ’-GA'4_    LA

LGV'L j_ kl 'i,-QR '    ' a,:.;'?}    ' "rON 'goZ

rifi ', fi)    '    1 î Lefii    O.Griî    G/G    fi.75


J.'lcfi.J............i.Lu.fiOL™

.....0/0;.............UuxO.L.

'OG...........CIR-

^O / G R 'i Ga W.,:,

! O OOLfil 1 ■; ;Rfi; 00,0? Rfi


~G...

r~


n r.'ffi xc.'G ORO i "LOfiO"" " ~O


■^■Î.....

LG


'.-.a .■


b,Kc_~


O-'O


Debtl

curent

efeaurie ceda:.-,O O. de

LR9

Termen de piața

T oferi de pLGs GO&iOb AO+e)

: Observai»

*

OGAR

OAGL

•’,,"V- • ..............J"vl-lss„

15.0000 : 1G GAG) tft

. .

ALCSGdlfi

0.0:02

1009.201 3

2'î i^/î'2

......HTIOROîC

.......1G11GLO.....

O2.C0

1 L î. / ('

OL GALO

0005

RfiOOj 1L.L LGRL uRLR 1GGL2L l 2

GA

1GG.LLCIQ

16 'h 12


ORO O4L


XL 544-----------540

OG    ORO    GAL


JI21Î."

Yogaor......


GALO


.....aOLfit..........GROR...............GGR_.........fiJoL.............AGO - ■ ~~ 0~G <?ĂuL2P'' 9 1 R3rR

'RriRij........OGGGR................. ,9fi,ik 'fi2fi4L.L..'.B9fik'L "1......JkkfiL" . .. ............."7^0000?

Z■.hvXmiî

"....A

Lâcusteanu Nicoteta Conna


| PREȘEDINTE ES^^pi’ , ;

/gr<- ■    - ’

/ l'o b


O.ION LUMINiȚA


Anexai Aș    s    S    £    !

$    r,.    s1    J.    *

i    A;    pi;;    s

n)

dX;

Ui';?

3,33

'"7x3

3,21

7X3

.....5,57

5,75

"'7x3

4,11

3.29

2.46

..............

;sscA

j-uOA

*3AÎ

i .04


iOebii

curent


A AeActee eXieatc ?. ■■edoe Au

de

eeaic-nere


.1


0,00

oxo


7.S-;    003,00


6,571


0,00


Termen de pUrta


î c.O i .ii.0 i o

"îioSXoTo

i17c5aa?£.


Tctai de piața

aX-alA-bX

c}+e)


eOîpSG

j--—

je/x? : X30X0


Observai


................OCX

oxo


oxo


oxo


0,00


XXX.0X3 15.1 t.K'Xî ”i7?o>xo;ff’ 7oxi?£ov7


10.02X0 X


15XX2XX


AFȘX

7x4XX

"304X2


..............


3 23,21


331,!


1X3


0,00 13.ee.23i0 i .JX'A3,70


u.XJ


X-X3


AVoA 053X3


3X00A1
ION VASILE

Nr.

Raia

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Defel!

curent

Termen de plata

Total de'" plata

a)+aî)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Deb4 princip ai amenzi

c) 50% accesoril perioada eșalonare plata

d) 5055 diferența accesorii

emanata

e) Debitele aferente perioadei de

eșalonare

-

-

-

1

254,65

150,75

172,80

76,40

76,40

0,00

15.06.2018

654,60

2

254,65

150,75

172,80

75,12

75,12

0,00

15.07.2018

653,32

3

254,65

150,75

172,30

73,85

73,85

0,00

15.08.2018

652,05

4

254,65

150,75

172,80

72,58

72,58

1.567,00

15.09.2018

2.217,78

5

254,65

150,75

172,80

71,30

71,30

0,00

15.10.2018

649,50

6

254,65

150,75

172,80

70,03

70,03

0,00

15.11.2018

648,23

?

254,65

150,75

172,80

68,76

68,76

0,00

16.12.2018

646,96

■ 8

254,65

150,75

172,80

67,48

67,48

0,00

15.01.2019

645,68

I 9

254,65

150,75

172,80

66,21

66,21

0,00

15.02.2019

644,41

10

254,65

150,75

172,30

64,04

64,94

0,00

15.03.2019

643,14

1?

254,65

150,75

172,80

63,66

63,66

0,00

15.04.2019

641,86

254,651

150.75

172,80

62,39

62,39

0.00

15.05.2019

640,59

13

254,65

150,75]

172,80

61,12

61,12.

I    b.bo

15.06.2019

639,32

14

254,65

150,75

172,80

59,34

59,84

0.00

15.07.2019

638,04

15

254,65

150,75

172,80

58,57

58,67

0,00

15.08.2019

636,77

16

254,65'

150,75

172,80

57,30

57,30-

0,00

15.09.2019

635,50

1?

254,65

soG,75

172,80

55,02

56,02

0,00

16.10.2019

634,22

18

254,65

iso.zs1

172,80

54,75

54,75

0,00

15.11.2019

632,95

! 10

254,65

150,75

172,80

53,48

53,48

0,00

15,12.2019

631,68

20

254,65

150.75

172,80

52,20

62,20

0,00

15.01.2020

630,40

21

254,65

150,75

172,80

50,93

50,93

o,db

15.02.2020

629,13

22

254,35

150,75

172.80

49,66

49,66

6,oo

15.03.2020

627,86

23

254,35

150,75

172,30

48,38

48,38

0,00

15.04.2020

626,58

24

254,65

150,75

172,80

47,11

47,11

0,00

15.05.2020

625,31

25

254,55

150,75

172,80

45,84

45,84

0,00

15.08.2020

624,04

3.6

25-4,66

150,76

172,80

44,56

44,56

0,00

15.07.2020

622,76

2?

254,65

150,75

172,80

43,29

43,29

0,00

15.05.2020

621,49

28

254,65

150,75

172,80

42,02

42,02

0,00

15.09.2020

620,22

29

254,65

150.75

172,80

40,74

40,74

0.00

15.10.2020

618,95

30

254,65

15-0,75

172,80

39,47

39,47

0,00

15.11.2020

617,67

31

254,65

150,75

172,80

38,20

38,20

0,00

15.12.2020

616,40

32

254,65

150,75

172.80

36,92

36,92

0,00

15.01.2021

615,13

33

254,65

150,75

172,80

35.65

35,65

0,00

15.02.2021

613,85

34

254,65

150,75

172,80

34,38

34,38

0,00

15.03.2021

612,58

35

254,65

150,75

172,80

33,10

33,10

0,00

15.04.2021

611,31

36

254,65

:    150.75

172,80

31,83

31,83

0,00

15.05.2021

610,03

37

254,65

150,75

172,80

30,56

30,56

QOO

15.06.2021

608,76

33

254.65

150,75

172,80

29,28

29,28

0.00

15.07.2021

607,49

39

254,65

150.75

172,80

23,01

28,01

0,00

15.0S.2021

606,21

40

254,65

150,76

172,80

26,74

26.74

0,00

15.09.2021

604,94

41

254,65

150,75

172,80

25,47

25,47

0,00

15.10.2021

603,67

42

254,65

150,75

172,80

24,19

24.19

0,00

15.11.2021

602,


43J

254,65

150,75

172,80

22,92

22,92

o,oo| 15,12.2021

601,12

1

44 j

254,65

150,75

172,80

21,65

21,65

0,00

15.01.2022

599,85

45

264,65

150,75

172,60

20,37

20,37

0.00

15.02.2022

598.57

-------------------- •..............

254,85

........

150,75

172,80

19,10

19,10

0,00-

15.03.2022

597,30

4*7 j

254,85{    150,75

172280l

17,83

17,83

0,00

1s6.04.2022

596,03

48j

254,65

150,75

172,80

16,55

16,55

0,00

15.05.2022

594,75

49|

254,65

150,75

172,80

15,28

16,28

0,00

15.06.2022

593,48

!

L

50 j

254,65

150,78

172,80

14,01

14,01

0,00

15.07.2022

592,21

.......H

51

254,65

150,75

172,80

12,73

12,73

0,00

15.08.2022

590,93

........î

®L

254,65

150,75

172,80

11,46

11,46

0,00

15.03.2022

589,66

'........."1

254,65

150,75

172,80

10,19

10,19

0,00

15.10.2022

588,39

541

254,65

150,75

172,80"

8,91

8,91

0.00

15.11.2022

587,11

.......]

55 j

254,65

150,75

172,80

7,64

7,64

0,00

15.12.2022

585,84

i

561

254,85

150,75

172,80

6,37

6,37

0,00

15.01.2023

584,57

i

254,65

150,75

172,80

5,09

5,09

0,00

15.02.2023

583,29

581

254,65

150,75

172,80

3,82

3,82

0,00

15.03.2023

582,02

59|

254,65

150,75

172,80

2.55

2,55

0,00

15.04.2023

580,75

i.

60)

254,65

160,75

;    172,80

1,27

1,27

0,00

15.05.2023

579,47

L

T i

15.279,00

9.045,06

10.368,00) 2.330,05

2.330,05

38.58S.11

..........J


I întocmit

La caste amkMcotets Corina


OUMn'RU hAHAR K)MUT


Anexa tf- -UCIS „(uh, Ml


&>£>&. %)@


pjxxnA cA'-XAnn


n.-. t An


A

XÎJ


l.a cn ■vnpA


Anex-;

££E’EE

,';U ' X


! c) 2OA ;? 1} At.Ai ! i-exn iî pAsApA oenoxAs ;■;?m-î'A '; oxtnonnn?

[ îAnn

...........................a


p; pa;: A'Sft.'!A! vnxxnot'i; .'.tnAinî-'a


.................................

DAR

cur • ri.

Tsjnxn

RA

î.'_!    '.t

XAxA


TTvTdT].......


A>-A3l)'An)


; CX'pervst»


AAJ,,Aii

Ri/R


R: i

, .

a '

i,-..

A


RAR...!.............Al'iX    ...................

AAAÎ..........A-A7AÎ    231 aT"    R2

nR...........ar...........aaaî................a,»ei~

34,/4(    22A,AR    3A4j

3 A'Gi


■A'Aj R17?

2A<T    3,a4


li


;ic Î    i    i

aA-A i    ;    I

.................î........................................i..............-.............A

AR    RAA.AAS    ;    RAA2i

ROOj    'l3,07T6lEî............E R7A

OACȚ RA.RAj 'AA,rT

ΔAA;AAAA'A; “ ~ 74'R y;..T' A


0?Oof"T23AoTs"1.............S.R


n>_______;.RRR    Q4,74ț    R'RRR    3R4j__JR4[    ORR 13. 022018 ț    X.A,CA

VI............RAaT.......... RRaÎ____AÂLxxf,..................?2'C.................. °’C

! 22n?..R11?,Ț............IROAjI

£    A7A    3A1RA    lE]    ' RGe'j ...... O//?)    10.010.AA.E    TE,62^.......

a.........TET...........ETE.........Ei'Ta..............."TTV..................TTn.....................oTT' TTT.TTT "ș........."TETVl..............<?R........


î ,;. AR    ..,',iJi.,,.,j i 3,33.20 A i pas-

RI 3 ...................VȚTj 'VnlEToîTj TEI

'(ȚTț IS.OqIrVrT...... EI

OX'ȚTo.RRR'T''

0.(0 1f/RTTT|

OR?Țl3.1lToT j

AH,,lAnLA.A°ln î

°A.a£AaAÎAQ^j IacrTTT'1


^1‘i......AR) 15.0A29Rj ;    322,9


xr A.y,'.R RaRr RAR _ „ r/xi u,,r    ror Rara,.) >

£-.££ arD iTpipIIlE PTrEIT. lECETTTTTr'


322,70: j 7. RA.oA

CASÎN'O" PRIMAR


o$isS4

www.primarie3.ns

teJefon (0^4    ) pS <

fâv ' . .; .’:}- ‘

«■■■aii Cabine<    ')p ■■

SECTOR 3

CABINET PRIIW 6


EXPUNERE DE MOTIVE


Dau.


privind acordarea de înlesniri Ea piață (eșalonarea debitelor)

Prin Hotărârea nr. 38/28.02.2017, Consiliu! Local al Sectorului 3 a aprobat Metodologia de acordare a înlesnirilor la piața obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local at sectorului 3, în temeiuf prevederilor art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

în urma analizării de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării ta plată, constituită ia nivelul Direcției Generale de impozite și Taxe Locale precum și a documentelor depuse de:

1.    D-na. Anton Petruța, pentru acordarea de înlesniri ia plata impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul intravilan în sensul eșalonării plății sumei de 19.237,98 lei pe o perioadă de 48 de luni.

2.    DL Bucurei Erich-Robert-lonuț, pentru acordarea de înlesniri ia plata amenzilor și impozitului pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 4.554,59 lei pe o perioadă de 12 de luni.

3.    DL Gheorghe Solomon Daniel, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 4.886,58 lei pe o perioadă de 12 de luni.

4.    DL Boulean Gheorghe, pentru acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul în folosință în sensul eșalonării plății sumei de 2.120,07 lei pe o perioadă de 12 de luni.

5.    D-na. Ion Luminița, pentru acordarea de înlesniri Ea plata impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 4.549,25 lei pe o perioadă de 12 de luni,

6.    DL Ion Vasile, pentru acordarea de înlesniri ia plata amenzilor, diferenței de impozit pe mijloacele de transport 2010, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 34.692,06 iei pe o perioadă de 60 de luni.


CABINET PRIMAR

7. Dl. Dumitru Mihail-ionuț, pentru acordarea de înlesniri Ea plata amenzilor și impozitului pe pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 7.741,70 lei pe o perioadă de 24 de luni.

aceasta a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru acordarea de înlesniri la plata a debitelor în sensul eșalonării acestora.

Având în vedere cele menționate anterior, precum și Raportul de specialitate nr. 92796/21.05.2018 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, am inițiat proiectul de hotărâre privind acordarea de înlesniri ia plată ( eșalonarea debitelor}, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.GUîEXnA. G£NERAL.A evoCUI Si TAXA LOCALEwOWXiî LXAOi X/Csț XL X 7 X O A» Vs L"X x/ C O E-i-osi.;:


E-X. X; x.;;.; . X?. ? Ai-X V :> ■■,■■:■; EEi.X., Ox J.:. O'" -X

■faOfeî'i OO <ex XX C -A ‘ i-X xxj m A ,O


RAPORT IM SPECIALITATE

La soHcharea;

E B-noi. Anton Pctrofa privind aprobarea eșalonării obligațiilor Escale constând in impozit clădiri și impozit teren intravilan..

Urmam a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 54491/02.04.2018„ d-na. Anton Pernița solicită aprobarea eșalonării obligațiilor Escale restante. în cuantum total de 19.2.37,98 ici, conform Cerii fi ca Udul de atestare fiscală nr. 1807331/04.04.2018. constând în 16.614 lei debit principal si 2.623.98 lei accesorii.

7)~e ■. Anfiv fo-msm vrie îtuegirriAă în vridmfa Aneobi a 070472,2, Sector 3 cu doua orna A mmcric sunam la xAm '    pentru care .figurează cu debite

„An'„mic îicaciutaie pc o perioadă cuprinsă înnv 3O.C6.2016 si până la data emiterii Cu fi ficat ul ui de avwve fimriă cir. 180/331/04.04,201.8. In luna martie a anului 2017 i *.. •. „ c m ri: fon c n fo \ d S cm ei ul u i i n s p ceti e F i -,ca la. cm ce; u; ratat c ă d-n a. Anton P e t ru ia nu a AțU". m tmmeufo fieri declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru i ■■ ■■ ? o o 'firi c u 4 esfi' ic ■-; e ner c /. 1 d c T A la sc u. mi z t a penam i i u ori i l fo a fi a t I li a d re va

. ae,a-m fiind In mei Arat în o i cenți fiscală c? având destinație re/idenlhU. In ■:rea: iernai marii ac. eu imobil o. mvâmri c,e,finape miori -au mealemlaî debitele aferente e.fomjfo ATrifiGAAl.12.201T

iu aec,ic eueem.Amțe, d na. Anton Periuța, în data de 02.04,2018 depune la sediul um Lotri 4 no.-'Stre Ceream de .«.cm dare a facili lăți lor fiscale ante menționată. pentru sumele vrie ■„ ?”> Cer fi o -. pfi d ■>; A e A. zv de■■?elu nr. 1707331 /() t .04..ii018. 2■■■ >s<u:ul d< ț ■; .■ s ;.■: Oost ■ r ț x 2 vai c. c ■"Am (7 m i •. ri ■ d e a mfi fia a c e ecr i I o r J.e ac o rd s re .■ i eș;;. 1 o varii 1 a p h,a. mmută vrin rivfov m. .:■ 11/07.Ocdriri7, cam a scmfiit ci cererea fi fomurneucrie depuse e„u c :ta ,, ■ i e ed e ri i e meri? d o Io - ic i dx a c, ■ cd, ■; e a ceri or Ari i ia. p fo rit 1 m pozi te i o;., ta \cl v r și a a 1«o: ■ A fi rafii a fii :■ ,?■ v tul kvcd ri s m A . ’ v: 3 și e ș x; or, rid i, ■-. r. 1 ala r n ■ p oi ari I or de în \ c rz 2 ,v 11 ■ ...■ ori ■,■■■

fii. mi ■■■-veppe mgfovcfov; dx mumn dvoratc pe jvvm. de eșfoovenu a. cri -e pfin vdC.x. 25 nr. 38/zri.OvfiOl 7, pmeuv! și inc,aievea cererii perimări în cm c ri-rifo am 3. per. e din E.C.E. .33 nr. 32/7S.07.2017. care Tal ik -. că perie «da de c Afinase mvomea kt mur eșalonată este de 48 luni.

2, Driuî. linearei EridmRobertriooyi privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi fi impozit pe mijloacele de transport.

t/rmare u cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 63509/17.04.2018, dl. Bucurei Eriehrivobertrionui solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum unei de 4.554,59 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1809541 /19.04.201.8, constând în 3,298 lei debit principal și 1.256.59 lei accesorii,


rmracnA cm-mrrax, impqatî ra taxe ixxax

feAteș r:-/:: ;-;    0-    ; bis AA-Ș CA':    .jA

DL B u c urc i E r ic h- Ro he rt 4 o nu ț est e î n re ș i stat î n ev id e nța fi s ea 1 â a I.), G. 1,T. L, Sec toc ? cu șase amenzi și un mijloc de transport pentru care figurează cu debile aferente neaehiiaie pe o perioada cuprinsă între 20.06.2004 șt pană lu data emiterii Certificatului de atestare fi scala nr, 1809541 /19.04.2018.

fi mx ci 1 cu?;toc;:m rid, Bucura; Ei fi cb-Robcrt-1 onuț. în data. de 17.04.2018 dopune la mărfi ie.fi t f. u fi fi ;, e- ■; ‘-fir t 2 ; x a?; de ac or im e a fac î f 1 tăvi 10 r fi scai. e a: Uc me n.ț i o n a ta, pentru ramă ra .a acuta fi-., Cci'fifieatul fie Dccrara fi,rafia nr, 18(.fe541/19.04.2018. Dosarul depun, a fi ■. c . c r. 1 fi zat d e xua C cm isi ?. d c anal i z ii , 1 cete fi! or d e acorda re a e salo n ă. ri i la pi a t â, n urnită, prin fimeizD nr, 311,-07.03.2017. care a arabilii câ cererea și documentele depuse respectă p: ■ \ e ui L. ra: ct c a :.xi 1 ■ e, iei fi ■, „■ uoo r vi am a e rari o n 3 fi i 1 a p î a ta. ; m; ■ 07 ri -..fi o r, i axe 1 or și a a' tor obfi-ii h bupCLul tocai al mUoruhri 3 și eșalonări ia nătra mfemriri’er de întârziere de orice li; î. c \ 1 xx; cp fi: < m fi o r fi ui E m ■■.. i o n 1 î ^z fiara ri te o rate > 1 e ; j cai o uda rierai o nare, apr o bate pri n : i, c'?, fi, fi fi n r. 7 8 G fi ,02.20 ’ 7. orc c um î î no r -d r c r a a a o rari i ne rar ari < ? i fi ] p m \ a cler i 1 e a n. 3. pc t. fi ; ax. , ... Bl; m dori,; 7. ea .- mm., t>< efi macra ric cxaae ; m^mxmira la .nana ...ama'' c..-,' 0,. 12 suni.

3. D-lui. Gbeerghe Solomon Daniel privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, impozit clădiri, impozit teren intravilan și impozit pe mijloacele de transport,

aa rara, a rarii uiragistraiă fia instituția noastră sub ras 62776/16.02.2018, dl CEreorghe Solomon Daniel solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, ir; ci . ..t rai exal fia 4.886,58 leg conferam Cm Picatului de a.D.fium rimam nr. 1 fi i fi 'fi a - ■■■■ fi Z î 9.2t. fi: 01S, constând în 4.859,94 lei ceriu pri mm a i ri 2,6,64 lei a a eesorii,

DL fe.w ri:c m _i 1:' 1 ? x rn i e 1 c st e î:1 ra1 fi sta tiu evri.; e, ■ ț a fi rari a a D.G. Irite L, -' cetea 3 ca un m«ra do 5 de amenzi, un imobil și un mijloace de tra.fisțxrat pentru care figurează cu debite- aferente neaebitate pe o perioada cuprinsa între 06.07.2016 și până la data emiterii Cm tete m: hri ri x , 1 m :-m fisc a b i nr. 1809543/i9.0-4.2 0 î 6.

Motivul neuchiferii obligațiilor iiscak pentru perioada anranraruionntă. îl constituie fea-d f'-\ cri ' fia mi:,; fi' te. n ou firixnriri m ' mria.6 ari ri, fript ce a condus la imposibilitatea miriterifi impcurimler m ummvfe .ferite dx î epo- ras 511/2603 arivte.fi Codul îura4 ,fi fe rafei raceum și în imam feri/raria privind Ceri.iii fiscal.

in ncn-m femummrafe, dl. Orimaghe Sobmon Eriiniel. fin data 16.9E201? firaune b 'adi.fi muri. m. fi nex m maunm m umudam a riorililăribr fiscale aniemenționaiă. pentru manele pravdxme în CetlifivaHri de atestare fiscala nr, 1809543/19.04,2018. Dosarul depus a fem. analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordam a eșalonării ta plata, numită prin Decizia nr. 511/07.03,20171 cam a stahHH că cererea și documentele depuse respectă pmvedsrik uieiodobgiei de acordare a eșalonării ia plata impozitelor, taxelor și a altor '' b 1 i t:. fi i i 1 .feu v get ui 1 cec I ei s e c ș o m b ri. 3 ,,3 e ș aba nă ri ! a f fi - n a r a aj ■? r.;: i 1 ? r de i a t dm/ î mx de orice .feri cu excepția nrafeferiten dfe întârziere datorate pe perioada de eșalonare,, aprobate prin feri,!,, fi-fi-fi' or. Ife X!b..G.fi...'7G 17. m mm >i îmndremn rararii petmailui ia pravetearie ari, 5x pfe.


OiRCCTIA GENERALA iMPGZU'l Și TAXA IGOALt

OÂA Ș.Xa A A"‘ T A- ■ ta Ța;...: ;:.a; :.a: “ ■ ,; X

5 din Iri.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare nyeortatâ ia suma esalomPâ este de 12 luni.

4 Driui. Beufeân Cdbeorg.be privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în imperii clădiri și impozit teren folosință.

Urinare a cererii înregistrată la insfituția noastră sub nr. 76224/25.04.2018. db j 1 o y fo a n G heo r g 1 m solicit ă a pro Ha rea e palo n ă ri i obli ga iii 1 or f sc efi o r e sta nt c, î n c i i ai it uni total de 2220.07 foi, conform Certiricaiuhri de atestare .fiscală nr. 1811695/03.03.2018, constând în 776.71 foi debil principal și 1.843,36 lei accesorii.

Di. Boolean Gheorghe este Îraegfotaî în evidența focală a D.GJ.T.L. Sector 3 cu un imobil fiutaie ia adresa    pentru care figurează cu

debite aferente neaehfoue pe o perioadă cuprinsă între 15.02.20Ol și până la data emiterii iSarăAiSit* fia- ttaofț paapz xr 1211 aos/Qț ațg g

Motivul neaehilarii ohHg.aii.ifor fiscale pentru perioada antemenționată îl consfinue M vum m v.. v'u. j udei, fimt ce a cmriim ie impofobifiteten aerifrii

țapi ui c

:a m

L oOUfot

rinpozb

zfo

r în tern

precis rn

.2 i

in Legea

im nu 1

m :

firii l

mesie ci-

. « .........i:    J

fiOfofiH fo '

nrevăzi

în. Cetiri

analiza;

1 de

către (ri

Decizie

i m

*. 3.11/0

mfi

MD

1 nveuxb

olrifofo

a p

bugetul

fol, cu

evr

rafii rn

j

nr. fosa

6 din fi

LC

fo, jSm? Li

eșalona

b. c

zb de k

S t c.

rimei, foi

fon 'OZî

î Ț

ufirk inp

bunuri

Lb

ia

Ulu-a i.i C'

/.    > A 4

ă 1

fojfo rifo,b

ri., exili.a...

j .9712

5 k

2 debit r


----------î-----    ----- ---------— " **5.’    ?

!■1 < ’11 ii■; ai.a-1sre fia;i 1 ti. nr. 181; 6 3 5/1 fo. 0 5.2 b 18. Docarul vepus ;; fcc local al sectorului 8 șt eșalonări fi; plata majorărilor de întârziere de orice aforăribr de Întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin

fonfi


Tr


e restante, m cuantum iota! de Ufo 16o. b o8.‘ bl .29 fon cr nst:;; ri îr

D-.me Ion bnuurita este utregiswfo în evidența imeaiâ a D.Gd.foL. Sector 3 cu un suc b.b.2 șl un mijloc de mcn.pe m pentru cmc figurează cu fi. fote .finise ucariuiaie ce o : <rfo. m ■? cu o rin să în Uz • 31.03.201 1 fi part; i ia fi a f; \ c m î l ari i Cat fi fiica u s 1 ui Jc ■ Pus ‘ < s ; c fi cri c ar. Ml ' Cri fifibfoMfo ia bum acrilic,; imului 2014 fosa actorii Jui ori ml D.G.foîriL., eu


OXXXXXX. GENi. RAtÂ. iMPOIIR :X TAXE LOCALt

X;- Și.:<.?:j Xii XXO:,:.:,/-; i. ,;AX L feXĂA g;X,ț i; XA X -A ; Os: gX x;l A -O

••O!/ot? al caia tem i/AuKxha mi a depus în tennenul legal Declarația fiscala pentru .aoV.a lire a. te.r ' teiferi pe ca—DD pentru imobilele cu deriintede nerezidențtete sau mixta penam b mm feri. ah; la Adm oi Str. Poc; am -or, 72. aeerla fund înregistrat în evidența fiscala ca având femfenariu rixxjrix In urinam arcuite rării acestui imobil ca având destinație nerezidențială ■ -o joJ J ' ' a Li’ân ‘P' -Pi - a ; mrimfefe fetei,2016-31.12.2018.

P -axa, Pao mute. el-m. Ion Lxîfeîfete în data de oferitei c..pa-A ir sediul fe, ri; ig 7,3 n < -1 sre Cerere a J e a c o refere a De; 1 i t Pi 1 r riscate , > n; c ni e uri ■* u;- at; l pe 11 ir u si; m c ■ • z p i a, w < în CvU fă ’ t u 1 d e atestare ri s ca ia ar. 18116 9 4)3.05.20 la. D o o irul de pu ■’ a fo <f ;; n a"' ■, a ■. d ■j c ă Pe C o m i s i a d e ■ u ■ a 1 iz a a e a seri I o r de ■' * .* ord are o e g '■■! o n arii ia p tete, numim p: in ■ P ai xm b a 3 î 1A -7.03,2017. ca m- a teaf |it că cemrcă și dc-cu mc m xfe d apuse respect : ' e vc 3 fete. mata doInfern de a e m te r c a eșalonării ia : P u : ni g -?zi te 1 o r, taxe lor ;d a a doi fe liga țu 1.; bnxeîui lom tei mcaxmlfe 3 și ev Blamări la plata n m j orarilor de întârziere de orice ăfe ax ./Accptiu mfemririter fie înfeteere datorate ne pori-mxte de eșafeume, xA’otste prin . .7. x, 7', *; 2 ;ă ■ e. 2 i i 7.; a , o, r ș i ■ n c. a! i c; c ■,z. a veri i r a ax, i I i; ■■ pr, x < mfe ri -■ e arc 3. pc t. P


UfebD. S3 ur. 33/2


oi


z. Care


3-fe


P ca neru


mdonerc rmortutu. la suma


eșalonată este de 12 luni.


0, Drife. Ion Vroite privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, diferența impozit mijloace de transport 2010. impozit clădiri, impozit teren intravilan fe impozit pe nujtoacete de transport.

fexm a. coi arii n■ mfe.dmiă te te. -fente.... miuxte la.a tx. 77163/26.0'07018, dă ton .ferite te’ .3,' .Apitexx-AS mufeetei obligații a a- jfe cate re.teum, în cm mima u/fe de fe.6v3..06 tei, mar < Lm Ce feric ■.Jiului te; xxxum.- f se ri. ax 181.16370)3.05.2fe 8, tx-stând în 23.6-3/ lei datei principal ai 9.045,06 tei accesorii.

Dl. Ion vtesile este tersglsud în evidența fiscală a D.Gri.T.L. Sector 3 eu ,x.aa ri un xx î. , . ,bd rixxt fe adm sa -    și 5 mijloace de transport peni

■'■ gr ;x ■ r re 3 Trio drimnte neaehteie pe o perioadă cuprinsă febre 25.02.201 î șî până ...fetei ' 'a.;t ri x murite ăa atestaro 11 .a;-; 1 â m. fete*i37/03.05,2012. di .ferm a,mife a 2018 inspectorii din cadrul D.Gri.T.L., au constatat că dl, Ion Vasile nu a depus în te; ’ x,fe fexcte.,tea texte pete1 n.bilte impoafeuiid pe clădiri pentru imobilele cu de; nerezidențială sau mixtă pentru LnohUul aflat te adresa '    acest;


26 de ■ i care te data

xnfefe

.mente tentele fin.;


în regfe

ini’’ tei


în evidența fiscală ca avânți destinație rezbfenteaiă. având destinație nerexidențîafe mau reeaknteî


In înnu: debitele


Înregistrării acestui

aferente oeriemlei


O'teO; .2016-3 1.12.201 8.


hî aceste circumstanțe, feb Ion Vasile, în data de 26,04.2018 depune te sediul feteinfefe noastre Cererea de acordare a fecilităților riscate aut emenți o na ite pentru sumele ■xxvfevge m ări-rdfe/mid dx aîxsăxx xx-dă nr. 1811687/03,05.2018, Dosarul depus a fost analizai de către Comisia de anarizâ a cmsriter de acordare a eșalorteriî te plată, numită prin Decizia nx 311/07.03.2017, care a slăbirii că cererea și documentele depuse respectă prevederile meîodologfel de acordare a eșalonării la plate impozitelor, taxelor și a altorOOririOA. Cte'te.RAl.A IMPOZriX Si SAXE LOCALE


feririi    Ș u 7 fe o ; C.s o O O:?    ~.i ? y, „O

obligații la bugetul local al seetorukii 3 și eșalonări b pbta majorărilor de Întârziere de orice feb eu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin bbfi.L. S3 nr, 38/28.02.2017. precum și încadrarea cererii patentului în prevederile ari, 3, pet. 3 din D.C.L. S3 rr. 38/28,02,2017, care stabilește eă perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este -de 60 luni.

7, O-kib Dumitru ÎMhhâO Imuri privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale eoesr,ind în amcnzi și impozit pe mijloaecIc de îransport.

Urmare a cererii înregistrată La Instituția noastră sub nr. 85260/09.05,2018. dl. Oumiuu Mibail ionul solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum torid de 7.74.L70 lei. conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1813582/14.05.2018. e■ an.;,ux 1 iu e.n03 1 <fi x b k ;; ci acig,J J 833,70 1 ei -;ccmorii.

DL irimdriu ăfibai knmțoste ine;-btet m evidența fisafia a D.Griri ri,. Serice 3 cu lo soien/s și a iriC.ri un HnjH?e ue uriuspeîî ( m preZcm uiregisutu in jm. i ('.iwe'iU eonn c,a-e doine.ori eu debite ;dte;.. n-te ixe-cdiriite pe o perioada criprired îninc 30.06.2010 și p5.ito te. data xfibfii dbafifiea.iid.ri de sg.-șgno fișafiz nr. 1813582/1 teO5,?018,

ri e o o ■; ■;c re c u m s t ■; nț e, dl. De irfitr u fi- fi b ri 1 lom :ț, în dric efie 09,05.201 S Li cp o ne b; i o1 ură fi f; ți fi ; m ăx Cc re ■ u a d c ac o rdatc ti. fim fiii 14' fior fi .m a ri e n tv m . > i i o ri nu ,.mîrv m <: fi c f; ev, ap x e te C e ififi c atu 1 d e a; e sta; c fi; te ri a n r. 1 ri 3 5 e 2/ b b O 5.2 -01S.    > sa n 11 d npm a

ib-; nnriiza'- de cetrc Comisia de anali/ . a crierilor do acordau; a earionrifi ie pfiifi, numite prin O-ri" ne 311/07.05.2017, om.    că cernea șl -ereun^.. b depuse respectă

■■ e n.. edc; fie imeneoL sări do axoi .r" e pafe fefe ri plata Impozite ba tsxfiri fi ,ț altor o fi k g.; fi i b h a e e t ri k. ? c, a al sec; or ri u i 3 și eșalonări 1 a p 1 a > a n - ■ ă o ri î 1 o r d -s î r '.■ târz î ere ce otic e foi. m ncepfifi; m,doririlor de întârziem dariuri pe perioada de eș-rionnte, spri'bgle prin 1 ggg’fio nr, 5 s rfifife?!fi 7„ mecm u fi -ne.    •ren ron-rii p/ rintexin îr pe’ eu 'fi’o; mg, 3, p g.

fi- d; ' î firi,fi. 'fi3 ie. cfiigfifibfi '"i, ere sribficșn că șerbe fi de grimne xpmrtete te o ne.

esakmteâ vrie de 24 luni.

fi.,/...■ bbrin brie-,.h: ,un,:,fi Îs

isealfi posibilitatea acordării ■'■crea. temeinic justificată a tribigațiile .fiscale restante .■a și ; ooă.gtefi’or bugetare


- m, fig riic. 1 firii bem ur. 20//2015, C;fifi de grec ..mm de înlesniri la pbta impozitelor și taxelor locale;" La ce ng gri fiu firi fi bă or. mu. Luxă loc ni poate acorda, pentru trnfiWgreb înfixnin b pbfiă;

a)    eșalonări fifi.au amânări la plata obligațiilor ifieabg paner mmm u ' • mfi fi.fi fibu fi.);

b)    sunări sau reduceri de înfiorări de întârziere.

2017 privind eș-dorum,1?- rrie.u iem-’/bfieg tapelor și a altor 'Porului 3 și eșalonări la plate înfiorărilor de întârziere de orice de întârziere datorate pe perioada de eșalonate, an. î : "Se c ie tetez impozitelori gnmka' și rfior oblrifib la bugete! ioefi


- fi.C.L. S3 nr. 38-'28.02. ol i 1 i ? miile b turc tul 1 cer te â x feb cu excepția majorârbor aprobă procedura de eșalonau


Oi S ;.C , ,    iO . W TAXE IOC A L E

taîetew X"?'A :A0 -x 7 0 '0 < V (■■ ■■■■'.■; xxȚ 00 O O;

a! scctoruhri o și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel. cu excepția ranjorarilor tic întârziere datorate (>e perioada de eșalonare, conforma Anexei care fi ce parte

hale j: <-;nui din p re zenit a Ho.iar v. ''

ia vederea aplicării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, ținând cont de race o efifi i i.C.k S. 3 mc 38/28.02.2017 pricind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a alto oblfeafe A bvetui Lefi ai x wmfei 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de ■im âA ui meepfia majorărilor do întârziere datorate pe perioada de eșalonare, soîicitaxnii au obligația îndeplinirii. în termen de 30 de zile de la data aprobării H.C.L. de acordare a

inksniriior la nbîâ, a unnătoareior condiții:

i) adiitmea obdpadifor de ffelă principale născute după data eliberării

Certificatului de atestare .fiscală, a majorărilor de întârziere aferente acestora precum și a maferărifor de fofirzfim afewte ewAor bugetare cuprinse în Certificatul de atestare fim fi. e a ku la m p u; a la d ata 11 oturâ r i k le cș e I o n o re;

bem. muv m bwvfiul supus eșalonării, altele deefe cele *■îahilite în Graficul de

IA w urnim'. oarvuilor necesare aprobării înlesnirilor ia plată, reprezentând mdi.fi mă a An; mc medii Acbilke prin graficul -.fi mfieoare gwu cme s~a acordat feoA.i In toc li fi mm dl fii k sofii Ine prin Ho tu tarea de e pd ouase, în condițiile fi

în ni', fi prev w,; rfi Atom iz H.C.L. A 3 nr. 5fi .fo.02A.fil 7, res; elfi in 30 s.fi zile de data comunicării aprobării Hotărârii de Consiliu atâta timp cât vestea respecta dispozițiile fioafi în baza cărora an feml constituite, adică prevederile Codului de procedura fiscală și fie V. V pet. 10 Ai HfibL, S, 3 n,r. 3fi28.02.2017,

Având in vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condfiifie de iapt și de drept necesare adoptării de către Consiliul Local fi Sectorului 3 a prezentei Hotărârii privind aprobarea, rșconfiril de înlesniri la plata .REFERA'f ap’’


.oA do J' ■■ AdANc A'.A A. \ A A A NDa fCU A ■ AU ■■ '.i CUViksepisE Â it-ru, OA'jAAO NapoCpaD la OAAHțn IaN sub nr. 54493/02.04.201 S, precum și Cen.jficatul de alese»'

4.,.. 1 40CV; L'4 JC.CN:, ■■»!    o * AiA'A 4:4 . dC‘iș m ; ■'' Ai' Ar pA vAAA ■: d ■ . O 4A)AHî

40249;'p. cec o: ,.'.ca .4    ' ;c ’••'• ii r ;.-2 .. .NO • A . Da < șî co cooec. ;4;t unBâdA'eD:

ca a. ~ Caîdhc de cahia a AAAĂ'ikp le pks.E


CoaNa de acordare a. CaRaa la NaD


ban ca î


■A ac urna-cCde aaaaciard C; pkdo șa porkouA da eâAoncue


Ekxhd de

respectam o

eoudkiUvs'

.......................T"*

Piș

Pa

i i

i'A

P i :

Cd '

t t

i -. :

Da :

TT~

Nu

H S

SS : i

U

No

1x1 i

1 J

Da 1

Nu


.. ; N. ■ a,?;. f pj., x- ■. jra,-.,... \..|,șa a . a> Of s 4b. J a a rCc Eik r    ukenoaro

1 cp as a CC ic dEcCare poînvh pA;vcdcrb(?r kacUe hi viccecc 1 ;’v‘ i V S    "    "■    ; Da 1 Nlî

ș C nu pa aC'Cc. c.ApianrPpe» 3a Asncbd ari. ! ?S din aceea a. 84/2006

/ AAA pAPAdmp PAcAiApek CP ; P idC.' O . 4 Ci OHO..' 1 U ' i'ța;C ■. a „

/ șO'aa. aapAia saliiCC pcdnvk prevederder an. 27 -i 20 o a Codul de / pp.Ao!.hin saaNa Prh; cxccpțC> daca acide prhs cam aa pAbdk / pApaodeîoa acid obodA a sAioC CUk.A cMĂioobo: 0 jndienre do j x-a , ca ano penAu cate? a bpp oaaa DopAKko'eo a bpo adOtaAb. eoAUdc 1 sc efsnkCra uCepinCA    i


M i L) Da i No


CA


o dOACiC/meh...- jimnxoîpe: papa sohpksmcH ocrern 1    ’ ș


; i s ... ;■■ CA ■ A Ș ■:.;■■!■ A.0 -e S OP PiAAC A poc» OC CAPO A'd A.AU k: i O-OcD :

pr A P/A A O;A CAP fo d A HA O, A/pC Ș x, 4d//adC ,24 A 7 (ATACd :

ooomocop ccA'ddrc capccaaUa D. pAC    ;

P APOPPS A dPAAAAAoe APRPd.C iiU OIPCOAC i|OP AOshkcAA kdd dc i f (

pac;.dC A? sac-Apa o docsnirAc b pbb Hap) pac APcPcorb oare a 1    44'

'    i ? 4


N

ȘA;


i PA


Pd APA


ecAHmiaiu AhC A AîACAOd.Cî pOPOA de cÂiA o AC AHO 0 pe pe,A


a":


t" ; A :t a i iXXX L, A i AL :!i X 1 T i:: A ;    '< A. .:•■■. L.AAA A ș, A


X A î;    a/ '■ Xa

-------------:------"---------------]----------------------------------'-----------

i    *    OOhxua nsvaîâ/bii!zeh«'A

s    s --------_    _____—

s    ■    ;    OAHgiHn AxX

XX Xa

DAHiiînfAA cAn.xnsd Ex-GxAxgxara

i âxa thn cxxx

Obiigape ixe'Uă principal

i    A XX ?i i ■

1 RAuxari de înEEGxe

i

EnraxE cdnEn

i "AS90A5

15.355.00

|    2.535J5

"3.

AA x a X a    aaxa .a

Î.MA3

î ,259.00

|    AE

0 XX ■.■    XX

aA2J7?>8

I    2A.1A98

A; X'xnx’fAa,    j x ,xxi xa ax < xa x a tio'- ..îiîAA'A ak: îndq^hnkn/nemdepSmiEi eomihHîor

ax-. 5 ahîa A ard 4 a Un, < 11 ii Rî HCL Sacxa' 3 nr. 35530.02,20 ' ’■ fJvRiu ■/    ’ 1 :a iar a x..x:i ■’ dx.x'9 ■ a p x.

CONiJSLA f\

? ■,u; Ai.;i?X ' 3.0x5 x’F

CR1STACHE E.3N /

xkXAi9(îA GâRRxEla

NEAGA ROMEi

CRSSIîAG NiCOLAE t


A, - A


ALA'; i.A A 'AAOLETA COIAAa


; O Ai i -1

SEcroRutin

s c u t t s


DUACfiA Gț;NtStAJ,.. iDăăfifire TAXt LOCALt.


<iww.Xîv■


■■ii. /v ii-s.;-.: ; ii-: Osiî::;., Y:î:.C--i A .Îî, ?i!XUfî './}.    j', SiKi

iștefo^ ii.-’-'M c,U A~X U ' As ȘS-M îiis 1 .A; s0 U-


fftiisvw;


REFERAI ”A,!

Condsia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării îa piața, ca urmare a cererii depusă de <H. Bucure! Erkm-DAonfiium C?4r    înregistrată ia organul fiscal sub nr. 63509/17.08,2018. precum >i

CenbicauE de auuîarc fiscală nr, 1809541/19,04.2018, sm procedat k< verificarea îndeplinirii condițiilor

. .v .zu . A; I ICI. A. fior 3 mu 3RAAO2.20Î7 privind regi cmc ni arca acordării eșalonărilor R plata, fi am c }■■ mtc-u urn : 'c; ’-ee ;

u „adun A ~ Condiții de acordare a înlesnirilor la plată


And fi î dc acordare a înlesnirilor fi plată


Modul de respectare a condițiilor


a; Atenția fiscală a contribuabilului cor capo ude cu lealitatea


jLi in difictil’-aic /cneradi eA lipsa temporară de disponibilități bănești


c).!'. crnnci.


ds mu Aă in procecmu. insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 'AMAR pfivird moc. ima in soi veni ei., cu modificările și completările ulterioare


e) cu util a în dizolvam potrivit prevederilor legale în vigoam


D nu Aubîîn răspund-, rea în etueinl art. 138 din Rugea nr, 85/2006 oriviud procudmn ins o mentei, cu modifieăfife și completările ulterioare, dfiau respuh'.krs; u>Rdus potrivii prevedonlo; art. 27 și 28 din Codul de

pr.    e n-n ; i teaiIn exc..’pfia, <îacn c.ou■ ;e pr'!i; care s~a stabilit

Mg un dorea rum deARiive în m sten ud căilor administra fi ve și judiciare fie . "u Iar /îi i ; uînru mu e ;’o.;t unu : m. mrfi .\"n ?■ ăo P achitata. condiția se consideră îndeplinită


S\l

Da


u

Nil !


M i iJ Da Nu


Da


Ixl

Da


1.M

Da


M

Da


u

Nu i

11

Nu

r i

Nu


H

Nu


a. urni ? ,.num opummmeu justi/Imtim. ne 'esarc soluționării cererii    = J/1

__ fi_____ _______ _    ~ Da ; Nu

h) -.enerva A. vumu ■■ . șa’onorii or L. pAfii in:, nouți u. obligațiile fiscale

oua mm... 1., ■ ■;o 3 ? I în. p) din ' 1AA 5. •. tor 3 nr. 3 3/28.02,2017 priv ind ________fi fiom mi ta: eu ac ordafii ,.-șaloaă-iilor la plata


fin., fii foc oman 'fier<,. i;u nu pi ezi n R n i cio m o d i fie < u e fiu ă. d c


!:

H

.ocețmiîco î> -umpo; de eșalonăm.

A. . : lunca A -Sscfiunca D -~


comun : '.e .mu n'.


u;nl


fost, respinsă


pAVm «..o." o cen.sfi aitenoară cure a


[Ai U Da * Nu

M ! [fi.


cam ce ofâim;

m de J AponihAmfi iun om fi a cotmAmabî fihu fi capacitatea financiara de phua a acestuA pe penau

fih n m em - mă.

AoneAAi


:    U; . ..sJl ■

'X,A' ‘


OUACnx CAMERALA sfeAOZiTE St TAXE, LOCALE


:    ■;.&:■ Ls, :■■■:., . Ș;.!. /r.is/i-te A;W i ; fi.. ASi i. <.:. i?ș L t‘s it

Oî’foîi Lx^ xE fi:7 s;;    : Os AX ex î XL fi- A

Sa propune aproberea eșalonării fa pkă'3 pe o perioadă de 12 luni. pentru următoarele obligații fscalefbugetMe 2KbniruOTO.e de Direcția. Generala Impozite și laxe Locale Sector 3:__

Nr. crt.

-- -

Denumirea obligației fmeakEbugetara

|    Obligația iiscală/bugetara.    j

| Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii    |

y

forări de întârziere J

!

.Amenzi

(    1.705,00

1.705,00

0,00 1

Impozit pe muioacGe de mnnsposl

|    2.350,50

1.593.00

1,256.59    1

Total generai

j    4,554,50

5,298410

1,256,59    ]

CA asemenea, anexăm N prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndcplinlrii condițiilor pAvăzum D ari. 4 afin. (1} din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la rCua.

COMISIA

MICU VALERIU FLOktN

CRISTÂCHE ION / A

\ x / c

CREANGA GABRIEL

NEA.GU ROMEL

CRISTIAN NICOLAE LEON "

LACUSTEANU NICOLETA CORlMM

'ori CA.::- Ap > AX:    Rj A i..i-:C :'-GX:d d:Aț-:p VCav.: X.c 'A •... AȘ; X P-:    OXplA CA.-V i-C A :'••!• •'•

OpAAȚxx Cp;hEl<U CEAcf.-'N AMp.A.pA- : A î < LcșăA/ AC .PACE

" 1 AȘ


S» U S S A ’.A. ; Ai ? A’ A i i K: A i A A A '..O A A L Ș.


REFERAT !’A”


c-reirea de snNizs a cererilor de acordare a eșalonării la phua, ca urinare a cererii depuNi de dt Gheorghe Arerere DreriN, ANE    înregisureă A organul fiscal sub no 62776/16,04.201 S, precum șî

redu.re-A dc ■■.<.rr ; crFE nr. ; 009543. ren procedai ia vcrihccrea îndeplinirii eondhdlor prcvăreire 6c HCl. ueior 7 r. , E NAAE’ore , rivireA ■.. 1 .i .lUr..- rcorderii N re.rilor A plată, și am conspgre ruinătoarele;


- Cpmibb de ocoGaro a odeonirilor ia nbub

ii    ..................................................................................................................................................... A‘ î ^0

Modul dc

7    Condiții de acordare a înîcAnrikre ia pbA

7    ...................................................................................................................................................................................................................

respectare a

condițiilor

7    oi iduagio iiscaiă a ccrerehrehnukn corespunde cu reaUrerea

K!

Da

i. I

Na

Ej ■■■-.: ops rpeere: oeeoooă riu Aere-o teapnresA Pe ^.h:Oo.oid'EbioE

ire

: ș

ș    hreregri

Da

Na

7    ,A ere eapaeoaț.e ErerereNrn do piure pe perioada sie eșalonare

7    . ......................................................................................... ..........................................................._......................................................... ...................

FJ

Da

i

Nu

7 d) nu se oiB in procedura insoiveuțA, eonkreu prevederilor Legii nr, r KCupOE privind precedurs iiVPdvcnțeu cu rereerifiearile și. ccnipireările r    uheriorere

Da

[ j

Nu

r

7    re rei se reia în dbrehovre potrivit prevederilor legare în vigoare

ia

Da

Nu


N un ;>-o AahER Erepunti. ; ..a E; a - nd -.re. RG bre Le.rea nr, 65/2006 p r , r.r / .:<, va ; ci' a':;..-L cn - iu.bor A'ik: in cnmpicEEile nheuoerc. p-s re- osv nuci. idEAi nocivE or,vad-. T r -ui. 27 pi 2a din Codul rL 1 7 procedară nscNio Prin excepție, dacă acrele prin care s-a slabiIk    1 ,...^

7 ș -ș <    . ■ ;-re■ o i : AER- i. J a oi NiN ANA rea A e șl judiciarno

/ 00    ' Ș    A for- ■;r.oe. » ; -.g    A. A . cILaU',. condiția

ll    se consideră înderuinhA


•i


n

E7o


o i ac krei. depuse dcrerenreuNe josEEcarlve ucereree sNuțbnAnî cererii i F.'^

6; cererea de acordare a cșNonarilre io pEoo ou conduc orereaude trecNe i roooouo.ee ie ou. 5 Aho (2l din NCE. Secure 7 or. 28721602.2017 privind i rcgienieniiaroa acroxEAn. eșNonanicr 1a pkgâ    1


REÎ

Do


Au


Nu


h coreree și Eocumeurere ricrere ou preemtă suclo svredkKree redhkre do- acordare e bkvreuriEre ia pireu dintr-o cerere imferiosrâ care a

Fee respinsă


Do


au


O/sunoua A - Pope de anolRA

unse ainovnure de EispunEoKind booeoh o couîribrebdfdbd A cegrecEoleu fmoudara du păun o ectreUks ou o. arereurere.

reeparere (. ■■ Aba eo.op.iuno no sune

caua D.....Gererek’/A


vreo


reopnn


esNoaloN le preA. pe o parrexreă du 12 breb punAre ureNdrerNn obligații dscolAboio


s a

I ■    ■    .    ■"    '0

A.L s € a . 0 4 W

s o m i-8 r mo

PG

oi Roca; a pan oala aapau g pa

s r lo a A ț. a

WN .O'riri g. rG

mW :paap. Ta a: O:'L o pa

O-TCAG

G L:oy mte a-;M llz or

nh.TGsEn;

• or Că ..c N Co.rr ..;. ■ O. nzitc ■ 1

ăaeo Loaze ?beGr 3

0bî igația liscaiă/btîg.e

aa._______________ _

t N no o fi a..- r ■ L.; Na ■' I oi

Obli antic fiscală

Că4-ppiui 0 cak AGeșorii

Na ora

nocale/bageura

Toau, dm care:

................________________________lv.lwJ

principală

Mațorări de inbrzbre

;

Amenzi

4.66b. î 8

4.666,1 8

OO0

2

impozit ebdin

4701

3206

1405

.>

Enpobt teroo intravibn

6209

7 AGO

nov

■4

ImpozL -. mRL m.' d ..-transport

LOGO

0600

OOP

La PE pp-mz’G

AGO, 68

■0504

2064

Ne ssenanAaa aaaa L p, , awag L «rt 4 alb. {I Crin . <.


arierm piocmpenlGe doveditoare ase ■mdepuiriril/nGndep'ndrii eondmnor cum 3 no 38.08.02,2017 privind regkmeGaren acordării eșalonărilor N plată.

COMISIA f

MICA VA.LERLJ FLORIN 'țH

zN /

CRISTACHE «W j/jM

* i :'i    ?


CREANGA GA8AIEL M

O , O

NEAGU RQMEL / h -

CRISTIAN NICOLÂE

LaCNSTEANU NIaOL OM C AFLAT


V U V îi A i:. ?■; t ::i A i..A 1 Vî ?'* M Z.H i SV î7a£ LO C A ’... L


OCA AO:Ș :;O A? A -Z î A- î/AO O.": î ■}:‘' O ,A


REFERAT ”Â?


SomLia o.; analiza i. • riier de ceomLre a eșalonării Li piam. ca un nare a cererii depusă de da Nfooigfoe, AN 5    2 îmcgivtrafo ia organul fiscal sub nr, 76224/25,04.2018, precum și Certificam!

o. a Amare fiscală no UE Kri5/O3.05.20 ÎN am procedat la tenriearem îndeplinirii condițiilor prevăzute dc HCL Factor 3 nr. 3b/28.Oc.2O17 pus htd icgL montarea acord fu ii mm ion ari for la plată, ri am constatat mnriLomrie:

•ț ce ț i u n cm . fo fond s ț ii d o ne ord a re a rid cs ni r i I o ; ■ 1 a p 1 ata


A”

r'oediții d,. ecordmo a înlesmriror !a priită

Modul de respectare a condițiilor

',    ut sriiatb frierid a contribuabilului corespunde cu realitatea

[x]

Da

fol

Nu

ii bt se dd în dîflcririue generată de lipsa temporară de disponibilități ii    bănești

fo] ! k’

Da j Nu

*;    c) mc eapacmde hnanriari de pkua pe perioada de eșalonare

(xj

Da

fo

Nu

d) nu ■<•,, odă in procedura insolvențck con Smui prevederilor Legii nr. 85/300 privind procedura iusolvcnțeri cu modificările și completările

r    ulterioare

k]

Da

fo

Nu

/    cș mi re aria în dizolvare potrivit prevederdor legale în vigoare

ufj.........[A

Da 1 Nu

0 nu s-m .bat. răspund, mc. în azuriul m136 din Legea nr, 85/2006 privări c o’riv;: iu.'.rivmupri, cu : .riibc •• • ■ : completările ulterioare,

: ■■ msuu amm ic;cu mlidcr,: pcuL.ri. prevede; ri-m ari. 27 A 28 din Codul de prmvfoură fiscală. Prin zcepțîe. dacă uetci - prin care m-a stabilit

.') ■riprndeum mv crimieve în riafomul căilor adm ilustrative șî judiciare de Emu iar som pentru cmc a fost rinisă răspunderea a trist udrifofo. condiția ii    ac considera mdepbhiȚ

i

w i ui

Da | Nn

i

!    J

ți    .....

!r ■.} m: fo fora m ccvimr fo jimuneăl A u net,sare .-dupemării cererii

fol j fo

Da    Nu

.................. ..... ..........

fo cmc cr fo acordem ~ ; 'danărib. r ir pLta nu conține < riîmriifo fiscale ; , prevd/ui.o ia an. 5 dan (3) din HAL Sector 3 im. 53/26.02.20 i7 prh md I

mSem muu ca ncc-rdării zgn m udor ic plata.    I 1

î)c.a -me ■: î. acnjacnt de aferente nu mvdnt a n ido iUodîfieaie fad? de • , ,


Nu


enndhiifo A; acoruare în foșniri for R dată rimn e-m .."e .mtenoarâ care a

umt respinsa


Da * Nu I ................2............................i


- Dme do miri: .2

mm Se drimofobririfoi banvfo a contribuabilului m capacitmeu financiara de plata u acestuia nc perioade Tedoom.

Secuimea C - Aho momind: nu suna

Secțiunea D...... Ccmcforiî


fofomnm Lmcm am


Se propune aprodarc.


peripudă de 12 And penmu nnnătoarde orii-ud' nscric/bumAmz. . . AR» LN.e,,;. :-vo :,,7 o .p : A:    «a    e ,Z

iuhnimArate de Direcția G

energia impozite

g s î aAe Loc3 * c xeCA

i 0 ’

1    j

i    f

i

!.............................................

Ob ligația fricală/huey,tara

j    !

i    -..o:

ea ob! bulbi

î

1

î Obligație fiscală

Obligații fscaki accesorii

i

1

i xr. erb r    osc?

e.’bugcmrg

1 TbtoL din caro:

j    principală

)

Majorări de înbrbere î

i    I    1    !mp..

oT dAliri

{    2.092/95

!    752,71

1.340,24    j

s    _    ș    .    .

;    2    i    împozit

xm. biost ■

j    27.12

j    24.00

3.12

1

1    I ofaî

arm

j    2/120,07

1    776,71

1.343,36-

f

prevăzut


anexăm b prezentul

2 ;diiu h din HCL $<


rtbtȘ documentele doveditoare ale îndepliniiiî/neîndcplmirii condiții im ■ m or 3 n r. 3 8/2 d. 02.2 017 pi i v i n d î c-gjemen tare a acord arii e <4 on ă r i! o r 5 a. p bn A

COMISIA

OICU YALER.H.I FLORI

CRdSTACHE ION

CREANGA GABRIEL Jf

NEAGb ROMEL ■ /i


e.


CRISTIAN NICOLAL LEON.

ACUȘI EANU N1COL.LTA CORLNA


REFCkAI"A"

eooba de nnaiizas a eereriAr de eoe;s.hae a esșbonani b phdp ca unnare a cererii depusa de d~na. Am LunAAb ■4P    ', Ai • osM 7 <, mânui A.-d sub ms 77 i627/6,04,2018, precum A Cen.irbMd de atesîuu

ceh nu i ih iw2/07AA201A arz pnzmdai. A. veriAcureu mAepAwB cendițiide prevazibc du HCs, Sve'.cz 7 n? A MASA .'. ; aAs. ,.,A n- 'U. s ■ .euM ii -saA:au ÎAr A Amu., -i ru c'.nsAnd cr;,. J..s

.A1.;:./- ■ ~ A,: AAA .    7.d, ■ riALM pur'


' „Ub.ibr ( .. :Z\. i .a-e ■ mA‘ ■' j i; A


! Modei de j nrspcelaw e 5 com..iițiik>r


za 'diuaria hszaia a cosdribuabîhnui carasparab ca ivaHudes    i iS’ i za ;

; I.b ■ Ne ’


No MM ia MuoAuao jaaaaab ALA'    AmesssoA A; (bzauaiABAd    ■    A.;    '    \ *

u-arapia    :    Da    ■    Na    ;

............................~...............................n......Rn......ti..........?

;    LA/?    >    ba    ș


ci .ne capacAua MaucuaS de pbM pe persuada uz eșbonaro


Ai au a; AM m pnesedera insoAcntce cosHonn prcvedenkn Legii ar. bbMMa pnMed puseMuro iușoMenșA. ca modihcânb gî eongimariL MNeMpre


aș,


,) v,p • 7s • i A ; \    >•'• .07 . j. , a,. . ... iM* 7,..- a A cșgoaja :


ii f) au >-'îî a.sahib răspunderea in temekd ara Iod (Ln Legea ar. 75/2006 i

ii eoArM ;a ., A.; iei. ea e/iA.b o- ''aaA; :AL •• . .. i

ș spAes: sbgnmMșrea soAbsU pse.nvk prevedernor ani. 27 și 27 din CwMI de j

iî procedura M-scAM Pnn excepție, daoâ runde prin care a-a .AabHh i

;i AApendcrea. sand MMuMive in sedemA edikn admirdștradve si jucncbre do ;


Da ! Ne


Mere. Ar sa?na pecdru care a .oA auaeb bapuederea a fesa aehiAM, condgbd    i

i;    se opinahAnA neAgAMM    i    ș

ii-    .    ,    .....    ......i LA i ii

a' ;{ - ■'. a i. ■ ‘ s ■ i .. j.1 Uad'Lv..    -o ■■ uniC" ; n ce. n s 7'    ; .o

i    :    i Da ■ pu


M macrea da șiecoPare o eșaLubnbs ia pene an eoșșpae bdigniub uscAe ; , pesexe b reî. 2 abe Ab tUe HAL Sector a ms ,AA2O2A0i7 privând i iii tegbmen-area neofdb'H eșsAonanbr b. pinb    i

i ș cererea și Axennenlde Aensnî.e nu prezkbi nicA nubMbare Ață de

col .Mb ■■ ■ ■•„>■ s . se'■ o " niriier L ■ îbb A,■'■ -o e ■ a. ; ,;lc ooara c ev. e ; 7/ boeî resnbb


s Da


aepoiux; L ■■■ f.Mîe Ar anadzd

Ase nsmposaro ;.ie dapșeAbnierg eaneau a enmnboșșbuenn n eșuoscA:M.ei dnaneiasn pe piton a noesouza pe pers .. .......nbș.aa.ș.

essșbiiSea L ■■ .Aha- menkaeu nm sune

reuenea D - CooAusM

e psAoeec afAoemess espAssAru ie pbA pe o pensw'A cA- Lg AfM peren; i.r e m !'■>■ ebi. ■■ îi /ic, ' ia. Anibsecor vis; OieeA ; As se; rasAv AnșaasUe șș Ame ioa/nie Secac A


40. ort


■ > iî :n’î    edR' ■ i :i    j

-!■'.■.■k'-isu,    j T

Innxno GoGA _ i


laț dm care: 4.020.96


0" n .;. a., i;r vii: i- |    .    ■ ('

bnaoza pa mniGacen Oa î


■-■"1


ObUgope Rsen în j.'nnJpL--:

_ RG.OJ?_

1 15.00


OOngspi OsaGe aec -soni

Gioi'OA OOmwxu ,.    -■~MO

02 UO


io

Vi'-:': ■■ 'irt


Tmd acnana


500)0


om os


45.59


an


; prea din OC


G renn con n.n nnxdiî -;re de îrkkplhRniGdmGpShiirii eondș.ni Oeatt'jf 0 na 30/28.040209 7 pndnO ragAn/Aigarea aeond/irn epOcnaORr ia pUa

8GCO VAAERiU H..ORJN 0- '


CROS'i ACAR 0.4N

AR I5n NC A GA BRRR.. ,. Z

A R AGO iOGGRO    A

CR.EOGAN OOCOEaE LEON ,,2

,A.A/ ; '.0 O.R 4 O o 40/ NOE/N A.

miere do anaHz.a a eareriio/ de acordare a eșkonan: k picta, ca urmare a cererii depusă de steore km Vatete ■?p    , rec • • k.'-r-’te ore ',ud terete suc ar, 7716k'26,04.20i8, precum șî Certiucaud de atestare

aii nr. ikit '“705 ted-.âe, te, re. >n ;d.rv -. cod tern . n 'sPdpîdutei re. teilor p:-redate'■ 'te tete, /tete?/ 7 ne, k7tetedî ’■ a tee dre /• ore rere .tetei ■ te te!" 'km? . și am ereisreref usmarereredc:

opunea ee ~ (temddu de acordare e tetes/reteor te ciute

terereupi de atetenre a intere ador te piste

Mctete de respeerere- a condu ii tec

tei.....te i.....

; Da

teu i

: M

■ te

i Da

i Nu î

! hi

■Hi

’i Du

: Nu ;

..........................

i

i hî

i ' ! i :    rei :

i Da

; Nu ;

, tete i Da

hn

: ten i

i

î tel

i ;

rea ;

: fa,.

i h.a, !

i

: hi

! i ;    '

i De

> Na i

’ ;.......................

■........................

; h* i

i i ;

1 Do

i Na i

■te..........................i

i id

i te ■

:    o,.

’    tete.:

■■"............................1

Dare a

rererere/


re murea arere tere


1 -O', ml. ;

COiumnua obHgapef LNeOObugYaO

nLir Ce iOeOO

ObugCb fise; prind pdă

10068,00

ipigeAiA    Ș

ș    MAOad sOcNe    '

0 S    accesorii    |

........... ■■ ■

TgaL din care:

AL' A.A-

1 MaptOri de înbAzmte ;

Amenzi

1 0,00 | s

1    1 m.o3    ;

î 0OrenO bnpodi nniOaee de upiApcA 20 î 0

00 03

î ] 7.00

i 3

impozit clădiri

9.16105

60050

j    P.> . 0<M )<'4J    :

A"........

i    4

hrtpozb men iiPnmibn

0009

57000

i    5-0. '

mo.; ■. iOjLm . -2 m.

s

:    A

mm., a z a

OOSSOL

8.501,00

'    5.427,46    ;

' NL im mod

ONONAN

25,047,00

!    9045,66    i

LA'

za. mcxăm la pre/emd refenu

doetH'nemde doveditoare de îndop

hnlrîl/neîsCzplinirk eondpOo

prevăzuse 5

a «A dlnm b din HCL Semor 2 n

v 30202.201 ” privind regbmemaA

i acordării eșaioțuLCor 0 pbO

COMiSiÂ

:--*Smk:u valeruj florin ol

a'


LNACN LOMFL

L COSA A NOLA...A.N LLON

UACNSONA NN NOALALTa CON MĂ,

3-


L3J4


■    ÎM/OiJ'L si ÎAas AC


fi    ' u"

enusiu de enfii/.ă a cererilor de acordare a eșaktnării ia plată, ca urmare a cererii depusă de dU, Dmastra iVhhsfi maț, CNP    . diomistratâ fi organul fiscal sub nu £5260/09,05,2018, precum și Certificatul de

canoe fiefia nr, ! S13582/ICOS,2018, am proeedm ia verincaom indeplinlni condițiilor prevăzute de HCL ecou' a nr. fifi2»,02.20 s 7 urnind regn-meniarea aeocdânî eșaknSfdor la plată, și am eonstfiat următoarele: ecțiunea A -■ Condfin de acordare o înlesfinfir la plfiă

Condiții de acordare a înlesnirilor ia plată


Modul do respoenrc a condițiilor

al nuanfi ifinfiă a eontnbuabikmd corespunde cu refikatea


Io se filă în AifififiA gcac.ofi da hșna renpororă dM dispefibdfifi bfinșu

el are eapaefiue idnncinfi. de nîafi pe padoMfi de eșfionre


rc


ou


fi re: sc ;pfi țn procedura insolvenței. eonfinm prevedenior Legii nr. îfi.COOd privind procedura imoKeafifi. cu modficânie ai completârifi uhcfionrc


Da 1 N ti ■........t---................i....................-

' U

A;


Da


ii oț nu se Afi în diaolvnre potrivit prevederilor legale iu vigoare ................................................................................................

ț D nu ca sufiiih răspunderea în temeiul an, 138 din L;u.s nr. 85/2C0u r prhfifi jnoeedrrea mfivmufi cu reodfieănfi .fi crenpfitănk idrenoree, ii șfifire răspunderea sfikfiră potrivit prevedrefior ara 27 și 28 din Codul de ii procedură fivcfifi Prin eaeqfita daca ecrefi- prin care -a stahtUt fi” v /'■■.:    . ... ' b.rfifi'd i.-e. red re. fm ..da le ur.i.e și judiciare fi

năuc. tar suatn pentru cane a test atrasă tfireunderen a d.nț Afinaia, condiția! ț    se confident infiudfiifi


M ; n

Da Na


Ifii

Da


1 1

fia


îi gț au Nfi depuse rereearenrefi jusufieatfi-e necesare sfiudonfifi cererii


t hun. u. fim- '■ o . ? ,.O" Irfiofin piufi ut; eonțîne obfigațide fisealc 7 prevoreAe ia un, 3 afin. (2) din DCL Sector 3 nu 38/28.02.201? privind ț    reglementarea acordării eșfionardor la phuă


ț i) cererea și doenrecmcfi (donate nu preznnă ideio reodifieree fifi de ț emnhpin de acordare n n'desniriior iu pagă dfiș.r~o cerne anterioară care a ii    ion respinsă

■■ Dare de «nfiiză


Dn


du


■eu


Da J No


. uns n:ența.ereu de efigremufibou bareeu: a cennoboauibăi.u sș eapeeiudna financiara de plata a acesu.no pe puneau ic erefinare.

c 3 ■    . - fi. rerențfifi: nu aut

re.ea.ena A ■■ ăîonfineo


onapnre cprfirerea eșfioiiAfi ia plan pe peno.nfi de 24 fino pentru reei.'t) fi ' ' o 7 ■, ere .•


an


N ■ "I'    ■ V.


□ I !■ : i I ■ C ■    ...    ; .■ î ■ u".i i :    ■ ' ; - ■ i ■    ' ’

;.fc: iis/i-: . X?. iSiȘi!;    . ?îî;r    si:»,.-:'

«##5 j-î - A.-,? m1

; i;?7    : fi»x .iîsa.i    p; 7' .s.f-

■; x:! n i •. -•••' . *' 2 1 ‘Ci/ ; ' j rmrA; im. rAi >    ; <,;w ' m \ A S mxx 3:

Obîigfiib hsC'uăfbuuetara J......--

[

Ar, eră i

Amu 7 xi dMRațMî nxxîWbugeăKft

Total din cam:

Obligație 0 scală principală

mengigu »smern

accmorb

MaioGri de întarGam

; !

Amenzi

6,0.TA 00

0.038,00

0.00

i

hnpaxb pe îYpbmiOeA de

-

iransnmx

A703.7O

770.00

B3.A7O

Tom' gmmrM

7.741,70

6M0S,00

83M70

'■xc .    ' ? . -m bs mmcd rax' mm J TvAiOm CJepmb 'b/acindcpbnîrd ccndidibx

’f-îL A .4, d -dn>. (1} da i 7mx 0 ca ,7.v..777:A0 1 7 /Mvind reglementarea acordării eșalonăriirr la {dată.

COMISIA \ ■

\X‘’W

MICA VALERIU R.A)kț"N '%V X-

ORiS'ÎACHE K.)N

CREANGA GABRJEL #”


LÂCUSTEAMU 7GCOLATA CORIWXm '


in Ycd'XA.X


■UpOCcrii -XiT apTOÎ'TUSC CsU\AE’dîU G.X?A ScCUU ? ’ă tOnUA Utern !'■<'■ pili 1AV:,/.X G, A'.AiJ ?;z Y;'A”i ?    ; ?'A;ÎA ‘dd <L ‘‘E/ iAiX oNE ■; ^te'A ./■ A AA'A'.'xEEE E


/■■aatEa t Atente Ax E pena cb’iptenior fteerte R Eat : t s s 1 o n P x î r u ț a , H u r«'i r v I E r 1 v h ~ R n * > e r f - (o n u. R Eh w s e g h burete,tea. ten Ynrik E .Dvwhnî brihate tenuri


il'C tei tente; bteXteteri texte Snlfonon Iten.teh [teuteuu


■X1, ’C; ,'■    ; ?<. !.LÎ ț

ChmȚrhX;, Ea;


. bn x a , a , va u: ț. ît. ■</ nit amarate ' ■ > i el e- d o e o; ne te c:

E ; pte" ori Jx :-. peri j din ta a urni < de Du ceda G coteria I ta patere te 2


Protectri expunerii de nwîive;

Proiectul de hotărâre și Anexele 1 și 2 ce iac parte integrantă din Proiect.


tec 8;,tât 8;


DIRECTOR GENERAI,.


1JJRPEWR

H«£cTlA

tehnM-A ■-

O-TAXfc t-OCAUC

dtecOU'c'R'


Șef Serviete Urigd riscate.


v o \; ținute h


Irinn RtEnk


f’e-iim    Siî. CiWMfCîîsMXiții fti'.jx. Ax }. ixoî-Vî AîXsxiii

Opwaît?i- AAîsș <« o;,îișș'ițte H?.\șc!C/;7 te<iXX


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea a șapte înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea a șapte

înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico --- sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / Nl/f AVORABH. proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNieSfADRÎANA


SECRETAR, HONȚARU VALERICA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELÎAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind acordarea a șapte înlesniri Ia plată, în sensul eșalonării acestora

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de... .........., a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea a șapte înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

1ACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN