Hotărârea nr. 219/2018

HCLS3 nr. 219 din 30.05.2018 priv aprob ind tehn-ec privind crest perf energ la un nr de 132 blocuri de locuinte din Sec 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice Ia un număr de 132 blocuri de locuințe din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 95718/CP/24.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr, 95235/23.05.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 158/26.04.2018 privind actualizarea „Programului local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3”;

-    Adresa nr, 95239/23.05.2018 a Direcției Investiții și Achiziții;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței eneregtice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 11 alin. (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

In temeiul prevederilor art.45 alin (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la 132 blocuri de locuințe din Sectorul 3, conform anexelor 1-132 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 219 DIN 30.05.2018

PREȘEDINTE DEf EDilNȚĂ VOICU AEOTONUtX'A


CONȚI

MARIWMI

I


^ȘEJyt^JEAZĂ ' "kĂiȚĂ


ViCA8!N£T PRIMAR


FsF^ren-


j CABINET ’WÂR


EXPUNERE DE MOTIVE


Nr.

D


arw

ali.....


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 iși propune execuția obiectivelor de investiții cu privire la „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice ia blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, în general, din; izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeuluî peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeuluî peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de iocuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Prin documentația tehnico-economică întocmită conform legislației în vigoare, au fost stabilite soluțiile tehnice precum și principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează în standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările și modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

in conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi se analizează și se aprobă de către autoritățile deliberative, respectiv Consiliul Local.

Având în vedere cele menționate anterior, precum și Raportul de specialitate nr. . 95235/23.05.2018 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, pe care ÎS supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3PflHMÂfîtA

DIRECȚIA INVESTIȚII Șt ACHIZIȚIISECTORULUI

e U C y K £ ș T I

Calea Dudețt! fir. ișijKtof ț, OJIC&ț București www, pom a ri e3 ,ro

telefon («14 021) 318 o$ rpjg

fox(t'XJ4 031) Jî-S Oj 04 e-rruil wgrtîfiiM^î'fUs^pfSRisriejjV

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența, protecția mediului și dezvoltarea urbană.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Astfel, în baza documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție în vederea creșterii performanței energetice, au fost stabilite soluțiile tehnice precum și principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție pentru 132 blocuri de locuințe, conform anexelor 1-132.

Costurile de execuție estimate se încadrează în standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările de intervenție constau, în general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-bidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru asociațiile de proprietari cuprinse în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din sectorul 3’\ după cum urmează:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DtRECBA ÎNVESTIT!! £{ ACHI2!Ț!1

Nr.

crt

Adresa Asociației de Proprietari

Nr. și data depunerii dosarului pentru includerea in „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din sectorul 3”

1

Calea Calarasilor nr. 309, bl. 70, sc. 1

102289/12.12.2016

2

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 26, BL. 6

11783/15.02.2017

3

Calea Calarasi nr. 240, bl. 76, sc. 2

19425/07.03.2017

4

Str. Pictor Ion Tuculescu nr. 21-23,bl. 22

21117/14.03.2017

5

Bd. Comeliu Coposu nr. 4, bl. 105A, sc. 2

23854/22.03.2017

6

Str. Cozla nr. 3, bl. Bl A, sc. 4

24966/24.03.2017

7

Calea Calarasilor nr. 240, bl. 76, sc. 1

32926/24.04.2017

8

Str. Zizin nr. 3, bl. V75C, sc. 2

36681/04.05.2017

9

Str. Poet Panait Cema nr. 8, bl. M58, sc. 3

37994/09.05.2017

10

Str. Dristorului nr.3, bl. A21, SC. 2

38223/10.05.2017

11

Str. Firidei nr. 3, bl. HI 9, sc. 2, 3

6410/06.06.2017

12

Str. Lt. Aurel Boțea nr. 7, bl. B5A

42339/22.05.2017

13

Str. Matei Basarab nr. 106, bl. 73

449562/31.05.2017

14

Str. Cozla nr. 8B, bl. A33, sc. A, B

107803/27.11.2017

15

Str. Liviu Rebreanu nr. 27, bl. M12

57562/14.07.2017


DIRECȚIA INVESTIȚII Și ACHIZIȚII

16

Str. Brândușelor nr. 3, bl. V78, sc. 3

74311/11.09.2017

17

Sos. Mihai Bravu nr. 317, bl. SA, sc. B

76967/19.09.2017

18

Bd. Theodor Pallady nr. 8, bl, M3C

78648/25.09.2017

19

Bd. Unirii nr. 63, bl. F4, sc. 1

34545/01.03.2018

20

Str. Drumul Murgului nr. 8, bl. HI

40469/12.03.2018

21

Bd. Camil Ressu nr. 12, bl. B5bis, sc. A, B

35751/02.03.2018

22

Bd. Unirii nr. 33, bl. A2, sc. 1

38144/07.03.2018

23

Calea Călărașilor nr. 309, bl. 70, sc. 2

63380/17.04.2018

24

Bd. Unirii nr. 66, bl. K3, sc. 1

36909/05.03.2018

25

Str. Valea Buzăului nr. 6, bl. G32

34951/01.03.2018

26

Str. Traian nr. 1, bl. E5, sc. 2

35140/01.03.2018

27

Str. Sfanta Vineri nr. 25, bl. 105C, sc.l

40708/12.03.2018

28

Calea Călărașilor nr. 307 bl. 68, sc. 1

36045/05.03.2018

29

Calea Călărașilor nr. 307 bl. 68, sc. 2

42890/14.03.2018

30

Str. Istriei nr. 25, bl. 2, sc. 1

37509/13.03.2018

31

Str. Mamulari nr. 4, bl. C2, sc. 2

37504/06.03.2018

32

Al. Barajul Lotru nr. 3, bl. M5B, sc. 1-2

38088/07.03.2018

33

Splaiul Unirii nr. 47, bl. Ml8

35799/02.03.2018

34

Str. Matei Basarab nr. 104, bl. 72, sc. 1,2,3

86205/11.10.2017

35

Str. Ramnicu Valcea nr. 6, bî. S20, sc. 1

83608/08.05.2018

36

Al. Barajul Lotru nr. 8, bl. N9, sc. A

34743/01.03.2018

37

Calea Calarasilor nr. 177, bl. 68, sc. 3-4

42798/14.03.2018

38

Str.Fuiorului nr. 7, bl. HI7, sc. 1-3

43596/15.03.2018

39

Splaiul Unirii nr. 35, bî. M7, sc. 1

40235/12.03.2018

40

Str. Brândușelor nr. 3, bl, V78, sc. 4

38563/07.03.2018

41

Bd. Camil Ressu nr.24, bl. A7bis, sc. 1

38973/08.03.2018

42

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 3

35728/02.03.2018

43

Bd.Ramnicu Sarat nr. 7, bl. HI7

3892/28.02.2018

44

Str.Rotunda nr. 4B, bl. H19bis

34710/01.03.2018

45

Str. Moise Nicoara nr. 36, bl. D2, sc, l,sc.2,sc.3

33963/28.02.2018

46

Str. Fizicienilor nr. 44, bl. 11, sc. 1

36187/13.03.2018

47

Str. Dristoruîui nr. 4, bl. B13

43434/15.03.2018

48

Str. Vlahita nr. 2, bl, M3K

72080/24.04.2018

49

Str. Lăcrămioarei nr. 46, bl. 6, sc. 1,2

39556/09.03.2018

50

Str. Fizicienilor nr. 46-48, bl. 12-13, sc. 1,2

76517/25.04.2018

51

Al.Foisorului nr. IA, bl. V74, sc. 1,2

84890/09.05.2018

52

Str. Panait Cema nr. 10, bl. M43, sc. 1

35151/01.03.2018

53

Str. Panait Cema nr, 10, bl. M43, sc. 2

34768/01.103.2018

54

Bd. Decebal nr. 8, bl. S9, sc. 1

35087/01.03.2018


DIRECȚIA iNVESTITH Și ACHi2iȚil

55

Str.Lt. Aurel Boțea nr. 1, bl, B5D

7112/16.01.2018

56

Str. Agatha Barsescu nr. 16, bl. V30a

39787/09.03.2018

57

Str. Alexandru Moruzzi nr. 8, bl. V56

69619/19.04.2018

58

Str. Nicolae Pascu nr, 3, bl. 7B

39495/08.03.2018

59

Barajul Bistriței nr. 16, bl. Y4

76443/25.04.2018

60

Str. Traian Popovici nr. 87, bl. Bl 1

31078/22.02.2018

61

Bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 2B

39730/09.03.2018

62

Bd. Unirii nr. 75, bl. HI, sc. 4

34749/01.03.2018

63

Bd. Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 1

39217/08.03.2018

64

Bd. Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2

35657/02.03.2018

65

Str. Dristorului nr. 96, bl. 17

33448/27.02.2018

66

Calea Calarasilor nr. 250, bl. S18

34674/01.03.2018

67

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 1

35730/02.03.2018

68

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 2

39722/02.03.2018

69

Str. Moise Nicoara nr. 41, bl. D3, sc. 1,2,3

33967/28.02.2018

70

Bd. Octavian Goga nr. 16, bl. M42, sc. 1,2

33883/28.02.2018;84836/09.05.2018

71

Str. Nerva Traian nr. 14, bl. M36, sc. 3

34619/01.03.2018

72

Calea Calarasilor nr. 170, bl, 56, sc. 1

35738/02.03.2018

73

Bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2

34791/01.03.2018

74

Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, sc. 1

39115/08.03.2018

75

Bd. Mircea Vodă nr. 40, bl. Ml 1, sc. 3

43815/15.03.2018

76

Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 5

35649/02.03.2018

77

Str. Matei Basarab nr. 75, bl. LI 13, sc. 1-2

39767/09.03.2018

78

Bd. Unirii nr. 31, bl. Al, sc. 2

40274/12.03.2018

79

AL. Vlahita nr. 4, bl. PM21

27436/19.02.2018

80

Sos. Mihai Bravu nr. 317, bl. SA, sc. A

20138/07.02.2018

81

AL Vasile Goldis nr. 4, bl. M42

17126/01.02.2018

82

Calea Vitan Nr. 10, bl. V50A

22113/09.02.2018

83

Str. Vlaicu Vodă nr. 13, bl. V63

22117/09.02.2018

84

Al. Solidarității nr. IA, bl. Y6

22381/09.02.2018

85

Al. Foișorului nr. 3 (95) bl. 4, sc. 1

31099/22.02.2018

86

Al. Foișorului nr. 3, bl. 4, sc. 2

31101/22.02.2018

87

Al. Foișorului nr. 3, bl. 4, sc. 3

31102/22.02.2018

88

Al. Foișorului nr. 89-91, bl. 5

31607/23.02.2018

89

Bd. Octavian Goga nr.10, bl,M60, sc.1,2

33879/28.02.2018

90

Str. Vlaicu Vodă nr. 28, bl. V81A

84612/09.10.2017

91

Bd. Octavian Goga nr. 8, bl. M24, sc. 1

33881/28.02.2018

92

Str. Poet Panait Cema nr. 14, bl. M5, sc. 1

33885/09.03.2018

93

Str. Fizicienilor nr. 40-42, bl. 9-10

36192/05.03.2018

94

Str. Nerva Traian nr. 9, bl. M67

36799/05.03.2018

95

Strada Matei Basarab nr. 65, bloc L109

40496/31.07.2009

96

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 49, bloc J39

34878/04.09.2012

97

Aleea Barajul Bistrița nr. 11, bloc M23

30823/09.06.2009

98

Aleea Barajul Bicaz nr. 5, bloc M3B

30630/05.06.2009

99

Strada Baba Novac nr. 5, bloc Ml, sc. 1-4

7671/18.02.2010

100

Strada Prof. dr. Ștefan Nicolau nr. 13, bloc LI

37006/13.07.2009

101

Strada Murgeni nr. 10, bloc L25

57131/16.11.2009

102

Strada Istriei nr. 22, bloc 3D

3191/25.01.2010

103

Strada Brândușelor nr. 4-15, bloc V64

4085/10.02.2012

104

Strada Zizin nr. 14, bloc V97

24982/05.07.2012

105

Strada Copaceni nr. 5, bloc L20

4403/01.02.2010

106

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 14, bloc V20

49997/30.09.2009

107

Strada Rotunda nr. 9, bloc H20A

6037/10.02.2010

108

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 20, bl. 2 TITAN

3131/16.01.2017

109

Str. Liviu Rebreanu nr. 2, bl. N6

18060/03.03.2017

110

Str. Vlaicu Vodă nr. 11, bl. V62

23546/21.03.2017

111

Str. Voronet nr. 21, bl. B2

26072/29.03.2017

112

Str. Danubiu nr. 13/ Sold. Iosif Ion nr. 10/ bl. 6C

57973/17.07.2017

113

Aleea Școlarilor nr. 12, bl. S25

11054/21.09.2017

114

Aleea Banu Udrea nr. 11, bl. VI03

22260/09.02.2018

115

Str. Cozla nr. 2A, bl, F3, sc. A

20156/07.02.2018

116

Str. Aurel Boțea nr, 9, bl. B5, sc. 1-2

55821/09.02.2018

117

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 1, bl. G3, sc. A, B

18917/05.02.2018

118

Bd.Ramnicu Sarat nr. 3, bl. H14

13772/26.01.2018

119

Str. Agatha Barsescu nr. 25, bl. V26C

21134/08.02.2018

120

Aleea Rotunda nr. 3, bl, Y4A

14990/30.01.2018

121

Str. Liviu Rebreanu nr. 10, bl, A2, sc. 1,2,3,4,5

9904/19.01.2018

122

Bd, Decebal nr. 3, bl. S12B

19311/06.02.2018

123

Str. Brândușelor nr. 6, bl. V70, sc. 4

25639/15.02.2018

124

Calea Vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 1

4993/11.01.2018

125

Str. Brândușelor nr. 10, bl. V75A, sc. 1, 2, 3

5334/12.01.2018

126

Al.Foisorului nr. 1, bl. 3, sc. 2

20697/07.02.2018

127

Calea Vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 2

4998/11.01.2018

128

Calea Vitan nr. 117, bl. V21 A, sc. 3

7720/17.01.2018

129

Str. Rarau nr. 5, bl. V70, sc. 1

26636/16.02.2018

130

Str. Vlad Dracu nr. 13, bl. C13, sc, 1

105672/22.11.2017

131

Bd. Ramnicu Sarat nr. 5, bl. H15

84913/09.05.2018

132

Aleea Suraia nr. 5, bl. 31B

34580/01.03.2018DIR£CȚlA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Având în vedere prevederile art, 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art, 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, este necesară inițierea Proiectului de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice 1a blocurile de locuințe din Sectorul 3.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, lua Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Marius Popescu

întocmit, Veronica NicolaeOiRfcCTtA INV£STUH Șl ACH12UȚH

Otea CM^tî nr. își,, sector 03? C$4 Bvcuto&h

www.pt» mariej.ro

leiefon (Q04 Ottj 3?8 03 23-28 fcx(șXM 03,'QpSoj

e-mail srtv«ititiiâth?zmî@pd mărie) jo

Domnule Primar


//c ^m3/<pAvând în vedere că pentru Î32 blocuri de locuințe a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție privind creșterea performanței energetice să fie aprobați.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

I

Șef Serviciu,

Marius Popescu    z \


întocmit, Veronica Nicolae

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice 1a un număr de 132 blocuri de locuințe din Sectorul 3

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un număr de 132 blocuri de locuințe din Sectorul 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art, 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUÎ^fC^ADRIANA

MEMBRI:    V'

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ N1COLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRELCRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA
Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice Ia un număr de 132 blocuri de locuințe din Sectorul 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ................, a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un număr de 132 blocuri de locuințe din Sectorul 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEEAVOBABJJUproiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MAR1NEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

FOPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA
Comisia de administrație

publică locală, juridică,

apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor

cetățenilor

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un număr de 132 blocuri de locuințe din Sectorul 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un număr de 132 blocuri de locuințe din Sectorul 3și consideră că acesta a fost întocmit în confonnitate cu prevederile legale.

în confonnitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A i

MEMBRI;

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Calarasilor nr. 309, bl. 70, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si pianseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,295,252.47 lei,

1,150,137.26 lei

= 240.17 lei/mp = 61.38 lei / mp = 81.15 lei / mp = 3.94 lei / mp = 3.87 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 390.50 leî/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,295,252.47/1,150,137.26 lei

ii?

o    iii

i, ‘I7\\v- r,c    1 V. > v*

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

34 apartamente

Aujocuinte — 2945.26 mp

Arie utila bloc ~2945.26mp

Ad = 3567.31 mp

Ac = 366.45 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 63.60 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 216365.50 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.73 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 39999.95 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Afina Georgescu

VOT


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTION S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 26, BL. 6

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3,297,724.95 lei,

2,924,634.25 lei


= 238,32 lei / mp = 54.25 lei / mp = 57.46 lei / mp = 0.99 lei / mp = 3.51 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 354.54 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,297,724.95/2,924,634.25 lei

£    f

3    i

S'

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

35 la tr. 1 + 39 la tr.2 + 35 la tr.3 apartamente

Aujocuinte = 8249.07 mp

Arie utila bloc ~8249.07mp

Ad = 10178.45 mp

Ac - 986.93 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 76.43 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 844995.19 kWh/an, in tone echivalent petrol, 69.26 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 154364.73 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina G^prqescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marîus Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Calarasi nr. 240, bl. 76, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1,131,817.22 lei,

1,003,135.16 lei


= 209.93 lei / mp = 68.22 lei / mp = 65.87 lei/mp = 0.77 lei / mp = 3.45 lei / mp


constructiî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 348.23 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,131,817.22/1,003,135.16 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

33 apartamente

Aujocuinte = 2880.63 mp

Arie utila bloc

2880.63mp

Ad = 3489.93 mp

Ac = 353.09 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.73 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 213658.80 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.51 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 39541.80 kg CO2/an.

Presedii^WSERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescu


Întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Pictor Ion Tuculescu nr. 21-23, bl. 22

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizoiarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3,425,748.53 lei,

3,041,474.76 lei


= 246.41 lei / mp = 75.21 lei / mp = 53.76 lei / mp = 0.41 lei / mp = 3.76 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 379.55 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,425,748.53 / 3,041,474.76 lei

i/ /' $$$! k * ;

Î    ? sj£.

% lo.

O jf'

YYM

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 la tr. 1 + 40 la tr.2 + 40 la tr.3 apartamente

AtMocuinte — 8013.45 mp

Ane utila bloc —8013.45mp

Ad = 9599.4 mp

Ac = 1614.21 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 75.15 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 953824.29 kWh/an, in tone echivalent petrol, 78.18 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 164357.11 kg CO2/an.

PresedintedefsediMta,


xmi ■

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, ÂliiUqewescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Z)


Sef Serviciu,

> * Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Comeliu Coposu nr. 4, bl. 105A, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,082,902.22 lei,

957,896.03 lei

= 208.13 lei/mp = 64.40 lei / mp = 34.94 lei / mp = 1.27 lei/mp = 3.09 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 311.84 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,082,902.22 / 957,896.03 lei

......x

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuinte = 2842.48 mp

Arie utila bloc ~ 3071.79mp

Ad = 3708.82 mp

Ac = 359.51 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic 65.55 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 183764.30 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.06 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 33216.78 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICASERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    V

Marius Popescu A '


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,020,692.87 lei,

901,010.95 lei


= 188.96 lei / mp = 62.37 lei / mp = 26.20 lei/mp = 0.83 lei / mp = 2.78 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 281.14 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,020,692.87/901,010.95 lei

......... fex,

/fe' ZAX \fx

XZ

fee ZfeX fe -Z>Z Zfe

e sî'XeZl. ?r'Z/ XZfeXeX

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Au_jocuinte — 3204.89 mp

Ane utila bioc =3204.89mp

Ad = 3754.69 mp

Ac = 321.37 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 73.15 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 258831.85 kWh/an, in tone echivalent petrol, 21.22 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 49452.31 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Âliria Georaescu


SERVICIUL INVESTIȚII,
întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.    *

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Caiarasilor nr. 240, bl. 76, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructîî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,057,304.15/935,967.71 lei

1,057,304.15 iei,

935,967.71 lei


= 221.70 lei / mp = 58.43 lei / mp = 41.34 lei/mp = 0.75 lei / mp = 3.22 lei / mp


= 325.44 lei/ mp arie utilaCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

33 apartamente

Aujocuînte = 2875.99 mp

Arie utila bloc =2875.99mp

Ad = 3479.93 mp

Ac = 351.55 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.10 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 195367.83 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.01 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 35930.68 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina GeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.    /

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Zizin nr. 3, bl. V75C, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

828,720.35 lei,

737,757.85 lei


= 252.84 lei/mp = 87.71 lei / mp = 133.04 lei/mp = 2.74 lei / mp = 4.76 iei / mp


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 481.10 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 828,720.35 / 737,757.85 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 apartamente

Aujocuinte — 1533.48 mp

Arie utiia bioc

1533.48mp

Ad = 1748.48 mp

Ac = 303.9 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 82.03 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 219574.99 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.00 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 41522.07 kg CO2/an.

Președinte de se<


<& a v

BW

SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,

Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Poet Panait Cerna nr. 8, bl. M58, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,145,906.89 lei,

1,016,898.55 lei


= 251.79 lei / mp = 61.40 lei / mp = 58.52 lei/mp = 0.98 lei / mp = 3.73 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 376.43 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,145,906.89/1,016,898.55 lei

/ & /

/V

I K «**■ E

V-’


-J


i f f ii

J- s


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

27 apartamente

Avijocuînte - 2701.45 mp

Arie utila bioc ”2701,45lTip

Ad = 3193.77 mp

Ac = 304.15 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.00 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 199019.89 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.31 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 37242.66 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Anha Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE V Sef Serviciu,    \

Marius Popescu 1


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACKIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Dristorului nr.3, bl. A21, SC. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

785,482.13 lei,

698,526.03 lei


= 243.35 lei / mp = 74.18 lei / mp = 118.99 lei/mp = 2.83 lei / mp = 4.39 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 443.74 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anuil: 785,482.13/698,526.03 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19 apartamente

Au_

locuințe 1574.18 mp Arie utila bloc “1574.18m p Ad = 1800.35 mp Ac = 302.1 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 82.60 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 187380.34 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.36 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 34993.31 kg CO2/an.SERVICIUL REABILITARE TERMICASERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Firidei nr. 3, bl. H19, sc. 2, 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


1,398,577.22 lei,

1,238,666.37 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:


= 225.43 lei / mp = 59.73 lei / mp = 43.18 lei / mp ~ 0.22 lei / mp = 3.29 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,398,577.22 / 1,238,666.37 lei


= 331.84 lei/ mp arie utila


.....


y ;X'


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 la tr.2 apartamente

Aujocifinfe 3732.71 mp

Arie utila bloc =3732.71 mp

Ad = 5190.82 mp

Ac = 734.96 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 70.14 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 496762.91 kWh/an, in tone echivalent petrol, 40.72 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 89872.59 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Afipa Georgescuîntocmit

ASOCIEREA:


S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


S. C. HACHIKO DESIC-----INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3" imobil

Str. Lt. Aurel Boțea nr. 7, bl. B5A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,355,737.74 lei,

1,205,505.43 lei


= 231.38 lei / mp = 73.70 lei / mp = 119.81 lei/mp = 0.52 lei / mp = 4.25 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 429.66 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,355,737.74 /1,205,505.43 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

38 apartamente

Aujocutnte — 2805.75 mp

Ane utila bioc =2805.75mp

Ad = 3204.05 mp

Ac - 533.92 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.06 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 316664.62 kWh/an, in tone echivalent petrol, 25.96 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 58657.28 kg COa/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Afina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    l/\

Marius Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.U

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Matei Basarab nr. 106, bl. 73

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,095,674.96 lei,

1,859,827.15 lei


= 259.52 lei / mp = 65.83 lei / mp = 41.98 lei/mp = 1.05 lei / mp = 3.68 iei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


- 372.06 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+IWI):

Anul I: 2,095,674.95 / 1,859,827.15 lei

.....F

/i-Z W

te’saî <-isj

ww

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

47 apartamente

Aujocitinte = 4998.68 mp

Ane utîia bloc-4998.68mp

Ad = 6453.17 mp

Ac = 530.45 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.05 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 371365.05 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.44 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 71397.50 kg CO2/an.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Aline Georgescu
SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE fl


Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Cozla nr. 8B, bl. A33, sc. A, B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

727,052.16 lei,

643,545.30 lei


-211.73 lei/mp = 59.38 lei / mp = 53.36 lei / mp = 0.27 lei/mp = 3.25 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 327.99 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 727,052.16 / 643,545.30 lei

HI


isf


j

... Cili

V' -SyV "■v'z"

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte = 1962.07 mp

Arie utila bloc= 1962.07mp

Ad = 2259.06 mp

Ac = 375.48 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.58 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 163795.26 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.43 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 29424.34 kg CO2/an.

Președinte^sedmîâv?

XfM 1

O


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


Afina Georgescu
întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Liviu Rebreanu nr. 27, bl. M12

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul,: 1,541,393.20/1,370,689.01 lei

1,541,393.20 lei,

1,370,689.01 lei

= 271.43 lei / mp = 102.21 lei / mp = 51.10 lei/mp = 1.37 lei / mp = 4.26 lei / mp = 430.37 lei/ mp arie utilaCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Aujocuinte = 3184.91 mp

Arie utila bloc =3184.91 mp

Ad = 3766.28 mp

Ac = 652.85 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.49 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 398579.88 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.67 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 72708.82 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, ÂlirMe^escu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Brândușelor nr. 3, bl. V78, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

834,539.20 lei,

743,044.10 lei


= 269.29 lei / mp = 80.47 lei / mp = 128.59 lei / mp = 3.47 lei / mp = 4.82 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 486.64 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 834,539.20/743,044.10 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 apartamente

A|j_iocuinte — 1526.89 mp

Arie utila bloc = 1526.89mp

Ad = 1724.52 mp

Ac = 277.5 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 80.31 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 169004.11 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.85 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 31427.16 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA    SERVICIUL INVESTIȚII,


Sef Serviciu,


Afina ~LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:


S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Sos. Mihai Bravu nr. 317, bl. SA, sc. B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,541,122.38 lei,

1,368,250.71 lei


= 210.19 lei / mp = 52.31 lei / mp = 118.03 lei/mp = 0.36 lei / mp = 3.81 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 384.70 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anull: 1,541,122.38/1,368,250.71 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

53 apartamente

Au_ Jocuinte = 3556.65 mp

Arie utila bloc = 3556.65mp

Ad = 4353.33 mp

Ac = 343.22 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 71.48 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 295617.19 kWh/an, in tone echivalent petrol, 24.23 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 56690.74 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA    SERVICIUL INVESTIȚII,


Șef Serviciu,


Al iha Georgescu
întocmit

ASOCIEREA:


S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUT    LL


S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Theodor Pallady nr. 8, bl. M3C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,226,245.50 lei,

1,089,051.01 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 258.14 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 59.94 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    =72.49 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1.31 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.92 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 395.79 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M )

Anul I: 1,226,245.50/1,089,051.01 lei

iiX;’

.... /

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Au locuințe ~ 2751.56 mp

Arie utila bloc =2751.56mp

Ad = 3260.16 mp

Ac = 267.34 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.42 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 305408.16 kWh/an, in tone echivalent petrol, 25.03 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 59561,75 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu,

J *    *SERVICIUL INVESTIT! LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    r

Marius Popescu / -

întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SlR.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Unirii nr. 63, bl. F4, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,370,584.41 lei,

1,213,513.70 lei


= 207.23 lei / mp = 62.84 lei / mp = 42.04 lei / mp = 11.11 lei / mp = 3.23 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 326.45 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,370,584.41 / 1,213,513.70 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

24 apartamente

Au iocuinte ~ 2978.74 mp

Arie utila bloc =3717.32mp

Ad = 4594.27 mp

Ac = 424.46 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 67.84 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 185674.19 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.22 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 44561.80 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu,


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE, (/ Șef Serviciu,

Marius Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L. 4

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Drumul Murgului nr. 8, bl. H1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

817,239.08 lei,

726,096.87 lei


238.41 lei / mp = 59.99 lei / mp = 108.78 lei / mp = 2.46 lei / mp = 4.10 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 413.74 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 817,239.08 / 726,096.87 lei

£    /

țFîl.

1


£    h r

| p t o

... , .r ..

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

22 apartamente

Aujocuinte — '1754.98 mp

Arie utila bloc 1754.98mp

Ad = 2121.71 mp

Ac = 328.9 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.53 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 232107.76 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.03 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 44866.67 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIT», LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Camil Ressu nr. 12, bl. B5bis, sc. A, B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,806,966.64 lei,

1,595,325.84 lei


= 190.63 lei / mp = 44.63 lei / mp = 41.48 lei / mp = 0.29 lei / mp = 2.77 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 279.81 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,806,966.64 /1,595,325.84 lei

/VA

/ ©X /

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

78 apartamente

Aujocuinte = 5284.24 mp

Arie utila bloc =5701.52mp

Ad = 6675.54 mp

Ac = 570.45 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.29 kWh/m2 (a.u.)si an;

2.    economia anuala de energie: 419617.78 kWh/an, in tone echivalent petrol, 34.39 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 79369.58 kg CO2/an.

Președinte


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Al i na Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Unirii nr. 33, bl. A2, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,424,884.87 lei,

1,265,583.39 lei


= 231.85 lei / mp = 98.56 lei / mp = 59.69 lei / mp = 2.50 lei / mp = 3.93 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 396.52 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI {INV/ C+M ):

Anul I: 1,424,884.87 /1,265,583.39 lei

...


i

■Ui li ;'7 J/X/

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

24 apartamente

Aujocuinte ~ 2630.6 mp

Arie utila bloc =3191.7mp

Ad = 4529.44 mp

Ac = 412.75 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incaizire corespunzător blocului izolat termic, 71.58 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 215938.92 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.70 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 51825.34 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

9    ’


SERVICIUL INVESTIȚII


Alina Georgescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Călărașilor nr. 309, bl. 70, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,072,981.88/950,147.46 lei

1,072,981.88 iei,

950,147.46 lei


= 222.73 lei / mp = 55.11 lei / mp = 49.39 lei / mp = 0.68 lei / mp = 3.28 lei / mp


= 331.19 lei/ mp arie utilaCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

34 apartamente

Aujocuînte _' 2868.91 mp

Arie utila bloc -2868.91 mp

Ad = 3475.65 mp

Ac = 367.57 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.08 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 221699.47 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.17 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 40899.05 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,


Alrna Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICF Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L /


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Unirii nr. 66, bl. K3, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,109,239.52 / 977,622.64 lei

1,109,239.52 lei,

977,622.64 lei


= 161.95 lei / mp = 48.33 lei / mp = 36.74 lei / mp = 10.86 lei / mp = 2.58 lei / mp


= 260.45 lei/ mp arie utilaCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE Si VALORICE):

25 apartamente

Aujocuinte = 3753.57 mp

Arie utila bloc “ 3753.57mp

Ad = 4615.34 mp

Ac - 443.75 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 80.59 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 183929.26 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.08 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 44143.02 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Al iha Georgescu


SERVICIUL INVESTIT!! LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    K

Marîus Popescu    /


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Valea Buzăului nr. 6, bl. G32

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructiî-montaj (C + M):


2,553,867.12 lei,

2,268,294.21 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:


= 257.33 lei / mp = 75.34 lei / mp = 54.11 lei/mp = 0.49 lei / mp = 3.87 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,553,867.12/2,268,294.21 lei


= 391.15 lei/ mp arie utila


i    ji

ti    ii


V

£.:


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 la tr.2 + 20 la tr.3 apartamente

Aujocuînte — 5799.08 mp

Arie utila bloc —5799.08mp

Ad = 6750.94 mp

Ac = 1129.07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.96 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 588030.54 kWh/an, in tone echivalent petrol, 48.20 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 97078.20 kg CO2/an.

inteWsediht^$^.

'--USERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ăîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESÎGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.    /

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Traian nr. 1, bl. E5, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,482,236.85 lei,

1,304,970.12 lei


= 169.94 lei / mp = 29.78 lei/mp = 43.73 lei / mp = 1.20 lei / mp = 2.45 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 247.10 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,482,236.85/1,304,970.12 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

32 ia tr. 1 +8 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 4367.53 mp

Arie utila bloc “5281.17mp

Ad = 6580.24 mp

Ac = 644.51 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 68.16 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 309505.94 kWh/an, in tone echivalent petrol, 25.37 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 74281.43 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE,

Sef Serviciu, r\ Marîus Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Sfanta Vineri nr. 25, bl. 105C, sc.1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, în general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseuiui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,027,412.36 lei,

909,954.30 lei


= 219.79 lei/mp = 61.69 lei / mp = 47.33 lei / mp = 2.87 lei / mp = 3.32 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 335.00 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,027,412.36/909,954.30 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

23 apartamente

Au_locuinte = 2470.45 mp

Arie utila bloc =2716.29mp

Ad = 3286.69 mp

Ac = 333.43 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.58 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 174519.53 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.30 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 41884.69 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE nîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

CREȘTEREA performantei energetice la blocurile de locuințe DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Calarasilor nr. 307 bl. 68, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseui peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,197,529.50 / 1,062,462.73 lei

1,197,529.50 lei,

1,062,462.73 lei


= 236.88 lei / mp = 69.53 lei / mp = 58.15 lei / mp = 2.11 lei / mp = 3.67 lei / mp


= 370.34 lei/ mp arie utila


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

34 apartamente

Aujocuinte ” 2868.91 mp

Arie utila bloc =2868.91 mp

Ad = 3475.65 mp

Ac = 367.57 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.54 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 223520.35 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.32 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 41273.25 kg CO2/an.


Presedint

-Șf Ați?

p

v.J'»*1'    lift/,' î


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,


ia Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Calarasilor nr. 307 bl. 68, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incaizire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,069,024.76 lei,

946,609.43 lei


= 216.61 lei / mp - 69.71 lei / mp = 50.04 lei / mp = 0.93 lei / mp = 3.27 lei / mp


din care

constructiî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 330.55 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,069,024.76 / 946,609.43 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

33 apartamente

Aujocuînte = 2863.75 mp

Ane utila bioc "“2863.75mp

Ad “ 3469.84 mp

Ac = 352.8 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.57 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 202998.24 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.64 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 37467.02 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, ARpq GeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICEîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Istriei nr. 25, bl. 2, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,401,436.15 lei,

1,237,733.07 lei

= 194.68 lei / mp = 39.30 lei / mp = 48.89 lei / mp = 0.31 lei / mp = 2.83 lei/mp = 286.01 lei/ mp arie utila


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,401,436.15 71,237,733.07 lei

fsO


V’4 £»!

I ,..^s <--■ ?

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

52 apartamente

Aujocuinte ~ 4327.65 mp

Arie utila bloc =:4327.65mp

Ad = 4432.93 mp

Ac = 487.46 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 64.73 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 395823.01 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.44 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 75677.39 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina GeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICEîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L-S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Mamulari nr. 4, bl. C2, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,079,908.73 lei,


955,067,25 lei


= 211.42 lei / mp = 49.87 lei / mp = 41.06 lei / mp = 3.31 lei / mp = 3.06 lei / mp


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 308.71 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,079,908.73 / 955,067.25 lei

CAPACITATI {IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuînte = 2815.06 mp

Arie utila bloc3093.7mp

Ad = 3762.78 mp

Ac = 375.19 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 73.31 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 254549.23 kWh/an, in tone echivalent petrol, 20.86 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 61091.81 kg CO2/an.


Ssedinta'4">\

fast Jrfj


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Aiinâ Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    lf\

Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA performantei energetice la blocurile de LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Barajul Lotru nr. 3, bl. M5B, sc. 1-2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,154,677.59 lei,

1,023,272.63 lei


= 227.51 lei/mp = 64.04 lei / mp = 49.62 lei / mp = 0.93 lei / mp = 3.42 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 345.52 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,154,677.59/1,023,272.63 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 la tr.2 apartamente

Aujocuînte = 2961.56 mp

Arie utila bloc =2961.56mp

Ad - 3436 mp

Ac = 570.76 mp

ALT! INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 75.09 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 378024.19 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.99 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 68517.30 kg COz/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alirta Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Q


Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L. /


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Splaiul Unirii nr. 47, bl. M18

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 993,697.40/880,722.63 lei

993,697.40 lei,

880,722.63 lei


= 220.12 lei/mp = 57.61 lei / mp = 68.62 lei / mp = 0.00 lei / mp = 3.46 lei / mp


= 349.81 lei/ mp arie utila


/w-------------CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuinte = 2315.7 mp

Ane utila bloc =2517.72mp

Ad = 3085.21 mp

Ac - 317.26 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.73 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 163565.58 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.41 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 29837.19 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Atțna Georgescu

r-SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Matei Basarab nr. 104, bl. 72, sc. 1,2,3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


3,237,765.73 lei,

2,867,590.85 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:


= 218.77 lei / mp = 60.87 lei / mp = 44.26 lei / mp = 0.48 lei / mp = 3.24 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 327.62 lei/mp arie utila _    _    l


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,237,765.73/2,867,590.85 leiCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

34 la tr. 1 + 33 la tr.2 + 33 la tr.3 apartamente Aujocuinte = 8752.79 mp Ane utila bloc =8752.79mp Ad = 10561.84 mp Ac = 1080.09 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.71 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 664731.72 kWh/an, in tone echivalent petrol, 54.49 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 113468.93 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE fi Sef Serviciu, . / Marius Popescu / \


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Ramnicu Valcea nr. 6, bl. S20, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.' -    '    ■

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructiî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,518,024.17 lei,

1,342,205.24 lei


= 197.85 lei / mp = 48.87 lei / mp = 52.00 lei i mp = 0.56 lei / mp = 2.99 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 302.27 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,518,024.17/1,342,205.24 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 apartamente

Aujocuinte — 4440.36 mp

Arie utila bloc =4440.36mp

Ad = 5188.39 mp

Ac = 502.28 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.61 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 429507.04 kWh/an, in tone echivalent petrol, 35.21 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 82315.57 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu,

J    7SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, iV Marius Popescu / )


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L./


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Barajul Lotru nr. 8, bl. N9, sc. A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,151,320.13 lei,


1,022,322.10 lei


= 237.37 lei/mp = 66.78 lei/mp = 82.90 lei / mp = 0.82 lei / mp = 3.88 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 391.75 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+IW ):

Anul I: 1,151,320.13/1,022,322.10 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

37 apartamente

Aujocuinte = 2609.63 mp

Arie utila bloc —2609.63mp

Ad = 3026.41 mp

Ac = 310.96 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.17 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 203210.43 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.66 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 38646.64 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVESTIT», LUCRĂRI PUBLICE /
întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C, HACHIKO DESIGN S.R.L. /7


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Călărașilor nr. 177, bl. 68, sc. 3-4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI {LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,189,753.97/1,939,763.75 lei

2,189,753.97 lei,

1,939,763.75 lei


= 228.59 lei / mp = 54.16 lei / mp = 46.28 lei / mp = 0.43 lei / mp - 3.29 lei / mp


= 332.76 lei/ mp arie utila


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

33 la tr.1 + 34 la tr.2 apartamente

Aujocuinte — 5829.31 mp

Arie utila bloc =5829.31 mp

Ad = 7063.48 mp

Ac = 727.29 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic 67.57 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 458448.00 kWh/an, in tone echivalent petrol, 37.58 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 81223.38 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Aluna Georgescu


VA


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE/

Sef Serviciu,

Marius Popesci


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Fuiorului nr. 7, bl. H17, sc. 1-3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI {LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,698,388.13 lei,

2,392,640.20 lei


= 234.37 lei / mp = 59.43 lei / mp = 53.64 lei / mp = 0.30 iei / mp = 3.48 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 351.22 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,698,388.13 / 2,392,640.20 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 la tr.2 + 20 la tr.3 apartamente

Aujocuinte — 6812.43 mp

Arie utila bloc =6812.43mp

Ad = 8111.92 mp

Ac = 1349.89 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.61 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 925618.39 kWh/an, in tone echivalent petrol, 75.87 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 162409.98 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Al' *


SERVICIUL INVESTIȚII,
întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. H


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Splaiul Unirii nr. 35, bl. M7, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,076,855.03 lei,

953,422.18 lei


= 228.54 lei / mp = 57.70 lei / mp = 37.81 lei/mp = 0.81 lei / mp = 3.25 lei / mp


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 328.10 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,076,855.03/953,422.18 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

33 apartamente

Au iocuinte — 2905.85 mp

Arie utila bloc =2905.85mp

Ad = 3533.84 mp

Ac = 372.92 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.88 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 200896.81 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.47 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 36878.94 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA Sef Serviciu,

9    7

Alina Georaescu
întocmit


ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Brândușelor nr. 3, bl. V78, sc. 4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

736,709.52 lei,

654,846.84 lei


= 236.26 lei / mp = 76.51 lei / mp = 110.95 lei/mp = 2.04 lei / mp = 4.26 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 430.03 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 736,709.52 / 654,846.84 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 apartamente

Au_|ocurnte ~ 1522.8 mp

Arie utila bloc =1522.8mp

Ad = 1725.79 mp

Ac = 280.37 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 83.57 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 182424.09 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.95 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 34068.89 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE nîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLI S. C. HACHIKO DESIGN S.R.I


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Camil Ressu nr.24, bl. A7bis, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN. STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,263,999.93/1,120,095.40 lei

1,263,999.93 lei,

1,120,095.40 iei


= 252.28 lei / mp = 55.05 iei / mp = 31.84 lei / mp = 1.00 lei/mp = 3.40 lei / mp


343.57 lei/ mp arie utila


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

47 apartamente

Aujocuinte = 3260.19 mp

Arie utila bloc

3260.19mp

Ad = 4094.32 mp

Ac = 322.13 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.09 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 366081.78 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.01 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 71525.69 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Afina Georgescu


SERVICIUL INVESTIT», LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    tV

Marius Popescu /\


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L,


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,135,199.41 lei,

1,005,138.30 lei


= 222.37 lei / mp = 65.75 lei/mp = 33.92 lei/mp = 3.39 lei / mp = 3.25 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 328.69 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,135,199.41 /1,005,138.30 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

28 apartamente

Aujocuinte — 2797.57 mp

Arie utila bloc =3058mp

Ad = 3969.5 mp

Ac = 386.74 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 72.83 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 215019.84 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.62 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 51604.76 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu,

7    *


SERVICIUL INVESTIT!!, LUCRĂRI PUBLICE


Alina GeorgescuSef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. KACHIKO DESIGN S.R.L. ,


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Ramnicu Sarat nr. 7, bl. H17

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructiî-montaj (C + M):


723,052.86 lei,

641,710.34 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:


= 241.20 lei/mp = 66.40 lei / mp = 74.16 lei / mp = 0.54 lei / mp = 3.82 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 723,052.86 / 641,710.34 lei


386.13 lei/ mp arie utila


fe/


c>y


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte = 1661.92 mp

Arie utila bloc =1661.92mp

Ad = 1999.58 mp

Ac = 328.9 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incaizire corespunzător blocului izolat termic, 64.16 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 222958.63 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.28 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 42467.02 kg CO^an.

Președintele sedințâ

vy fii#vîjfijijb


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alirta GeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.KÎ /

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Rotunda nr. 4B, bl. H19bis

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,744,338.73 lei,

1,544,944.48 lei


= 226.59 lei / mp = 54.32 lei / mp = 41.23 lei / mp = 5.50 lei / mp = 3.28 lei / mp


330.91 lei/ mp arie utila


din care

consțructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST; LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,744,338.73 /1,544,944.48 lei

C‘

i2P

i.-»

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr.1 + 20 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 4668.75 mp

Arie utila bloc

4668.75mp

Ad = 5539.54 mp

Ac = 935.5 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.57 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 585798.23 kWh/an, in tone echivalent petrol, 48.02 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 106646.52 kg CO2/an.

Presedintede -

âhfels

SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIT] LUCRĂRI PUBLICE Ă Sef Serviciu,    M

Marius Popescu * ~


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.    /

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Moise Nicoara nr. 36, bl. D2, sc. 1,sc.2,sc.3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,369,577.85 lei,

1,217,537.74 lei


= 256.83 lei / mp = 91.90 lei / mp = 68.29 lei / mp = 1.30 lei / mp = 4.18 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 422.50 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,369,577.85 /1,217,537.74 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

78 la tr. 1 + 39 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 2881.74 mp

Arie utila bloc ~2881.74mp

Ad = 3564.64 mp

Ac = 594.05 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 69.92 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 416584.97 kWh/an, in tone echivalent petrol, 34.15 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 76869.33 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ,Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L. /


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Fizicienilor nr. 44, bl. 11, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

coristructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 567,740.78 7 503,588.82 lei

567,740.78 lei,

503,588.82 lei


= 232.35 iei / mp = 77.56 lei / mp = 63.21 lei / mp = 0.70 lei / mp = 3.74 lei / mp


= 377.56 lei/ mp arie utila


VIA

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

38 apartamente

Aij iocuinte ~ "1333.79 mp

Arie utila bloc —"1333.79mp

Ad = 1584.85 mp

Ac = 259.51 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 81.26 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 178148.45 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.60 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 33631.85 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu,

J    7


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


a GeorgescuSef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L. /


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Dristorului nr. 4, bl. B13

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) sî lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,531,179.95 lei,

1,361,606.08 lei


= 245.52 lei / mp = 67.40 lei / mp = 112.00 lei / mp = 1.25 lei / mp = 4.26 lei / mp


din care

constructii-montaj (C + NI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 430.43 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,531,179.95/1,361,606.08 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 la tr.1 + 19 la tr.2 apartamente

Aujocuinte ~ 3163.35 mp

Arie utila bloc ~ 3163.35mp

Ad = 3601.76 mp

Ac = 578.26 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 72.89 kWh/m2 (a.u.)si an;

2.    economia anuala de energie: 392489.75 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.17 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 70909.17 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVESTIȚII,


Sef Serviciu, Alma Georgescu
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Vlahita nr. 2, bl. M3K

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,058,753.29 lei,

937,153.54 lei


= 219.11 lei/mp = 54.87 lei / mp = 43.41 lei/mp = 2.96 lei / mp = 3.20 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 323.55 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,058,753.29 / 937,153.54 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

45 apartamente

Aujocuinte = 2896.49 mp

Ane utila bioc-2896.49mp

Ad = 3468.08 mp

Ac = 351.06 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.45 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 370023.03 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.33 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 71880.52 kg COz/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, AlinăGeorgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, / Marius Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L. /


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Lăcrămioarei nr. 46, bl. 6, se. 1,2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIASPECIFICA

1,432,378.10 lei,

1,274,242.42 lei


= 275.99 lei / mp = 86.35 lei / mp = 76.22 lei/mp = 1.11 lei/mp = 4.40 lei / mp


444.07 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,432,378.10/1,274,242.42 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

58 apartamente

Aujocuinte — 2869.49 mp

Arie utila bloc =2869.49mp

Ad = 3507.08 mp

Ac = 578.38 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.10 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 314577.08 kWh/an, in tone echivalent petrol, 25.79 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 57479.92 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina GeorgescuSERVICIUL INVESTIT», LUCRĂRI PUBLICE

Sef Serviciu, \ Marius Popescu v \INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Fizicienilor nr. 46-48, bl. 12-13, sc. 1, 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructîi-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,337,231.18 lei,

1,188,888.14 lei


= 256.44 lei/mp = 79.27 lei / mp = 83.07 lei/mp = 2.58 lei / mp = 4.21 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 425.57 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,337,231.18/1,188,888.14 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

76 apartamente

Aij_jocLiinte — 2793.61 mp

Arie utila bloc =2793.61 mp

Ad = 3292.3 mp

Ac = 549.48 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.68 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 383100.98 kWh/an, in tone echivalent petrol, 31.40 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 72034.76 kg CO2/an.

Presedin'We


ie


SERVICIUL REABILITARE TERMICA

Serviciu,

J    *

Aliriâ GeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popesciîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE S. C. HACH
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Foișorului nr. 1A, bl. V74, sc. 1,2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA);

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST; LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,241,933.90/1,105,532.62 lei

1,241,933.90 lei,

1,105,532.62 lei


- 247.89 lei / mp = 87.82 lei / mp = 127.29 lei/mp = 1.58 lei / mp = 4.65 lei / mp


= 469.22 lei/ mp arie utila


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Au_ locuințe 2356.11 mp

Arie utila bloc =2356.11 mp

Ad = 2694.49 mp

Ac = 436.92 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 69.06 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 346615.74 kWh/an, in tone echivalent petrol, 28.41 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 65616.40 kg CO2/an.


' A'sftjș/ \ ■< ț J3Î

&

SERVICIUL REABILITARE TERMICA _


Sef Serviciu, Alma GeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


Sef Serviciu,

a»    7

Marius Popescu


întocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE, S. C. HACHIKO


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Panait Cerna nr. 10, bl. M43, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

1,466,797.52 lei,

1,302,100.67 lei


= 249.12 lei/mp = 64.45 lei / mp = 64.20 lei / mp = 0.48 lei / mp = 3.78 lei / mp


382.03 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,466,797.52/1,302,100.67 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Aujocuinte = 3408.39 mp

Arie utila bioc —3408.39mp

Ad = 4003.3 mp

Ac = 388.48 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.18 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 274523.14 kWh/an, in tone echivalent petrol, 22.50 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 51444.01 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


~/4!


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Panait Cerna nr. 10, bl. M43, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, în general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,102,943.11 lei,

978,225.85 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 232.68 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 59.27 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    =67.45 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.75 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.60 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    =-363.74 lei/mp arie-utila —

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,102,943.11 /978,225.85 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

27 apartamente

Aujocuînte — 2689.35 mp

Arie utila bioc =2689.35mp

Ad = 3182.19 mp

Ac = 302.01 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.45 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 200238.80 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.41 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 37418.14 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE

termica


Sef Serviciu, AlinâGeorgescu


SERVICIUL INVESTIRI, LUCRĂRI PUBLICE A. Șef Serviciu,    H \

Marius Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Decebal nr. 8, bl. S9, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

933,360.39 lei,

828,011.12 lei


= 211.30 lei/mp = 77.21 lei / mp = 68.66 lei / mp = 10.50 lei / mp = 3.68 lei / mp


constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA    - =371.34 lei/mp arieutila-

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 933,360.39/828,011.12 lei

A'îȘ1 /    i

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte = 2066.64 mp

Arie utila bloc

2229.77mp

Ad = 2818.47 mp

Ac = 296.2 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 77.15 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 141242.08 kWh/an, in tone echivalent petrol, 11.58 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 33898.10 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA Sef Serviciu, Alina Georaescu
întocmit


ASOCIEREA:

S. C, CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Lt. Aurel Boțea nr. 1, bl. BSD

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

803,690.43 lei,

715,859.73 lei


= 267.27 lei / mp = 103.58 lei / mp = 125.16 lei / mp = 3.34 lei / mp - 4.99 lei / mp


conștructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA__________________    . = 504.35 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 803,690.43/715,859.73 iei

CAPACITATI {IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19 apartamente

Aujocuinie — 1419.37 mp

Arie utila bloc = 1419.37mp

Ad = 1652.66 mp

Ac = 269.8 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 79.14 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 207951.67 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.05 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 39136.78 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina GeorqescuSERVICIUL INVESTIȚII

LUCRĂRI PUBLldEy Șef Serviciu, /

Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L. #


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Agatha Barsescu nr. 16, bl. V30a

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,250,547.29 lei,

1,113,413.12 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 251.81 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 87.78 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 130.54 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1.59 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4.72 iei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    - -    -    =-476.44 lei/mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,250,547.29/1,113,413.12 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Au_iocuinte — 2336.95 mp

Arie utila bioc “2336.95mp

Ad = 2665.2 mp

Ac = 413.44 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.90 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 345582.09 kWh/an, in tone echivalent petrol, 28.33 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 65407.64 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA -----------


Sef Serviciu,

9    9

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L. /

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Alexandru Moruzzi nr. 8, bl. V56

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1,230,586.43 lei,

1,091,133.28 lei


= 231.49 lei / mp = 65.77 lei / mp = 54.66 lei / mp = 0.89 lei / mp = 3.53 lei / mp


= 356.35 lei/ mp arie utila


constructîi-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M )

Anul I: 1,230,586.43/1,091,133.28 lei

■si    Jț

A"

Cî/ fi f

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 la tr.1 + 14 la tr.2 apartamente

Auiocuinte 3062.01 mp

Arie utila bloc “3062.01 mp

Ad = 3464.62 mp

Ac = 562.66 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 77.79 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 438244.12 kWh/an, in tone echivalent petrol, 35.92 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 79514.86 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIT», LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Locotenent Nicolae Pascu nr. 3, bl.7B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


1,476,231.04 lei,

1,313,740.32 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:


= 289.43 lei / mp = 84.88 lei / mp = 76.71 lei/mp = 1.01 lei / mp = 4.52 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M )

Anul I: 1,476,231.04/1,313,740.32 lei


= 456.54 lei/ mp arie utila


.......


I st


Vw-,

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

58 apartamente

Aujocuînte “ 2877.63 mp

Arie utila bloc =2877.63mp

Ad = 3487.5 mp

Ac = 562.2 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.16 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 321142.48 kWh/an, in tone echivalent petrol, 26.32 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 58803.93 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA ___________ ______ SERVICIUL INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLIP-Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA


S. C. CONCRETE *    IONS S.R.L

S. C. HACHIKO DE

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Barajul Bistriței nr. 16, bl. Y4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,344,983.45 lei,

1,193,514.95 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 261.33 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 63.55 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 44.34 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.74 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.70 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA _____ __ __    _    _ _ _    =373.66 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,344,983.45/1,193,514.95 lei

«Uf îâ

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 apartamente

Au_jocuinte — 3194.15 mp

Arie utila bloc =3194.15m p

Ad = 3835.75 mp

Ac = 319.53 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 66.28 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 399807.55 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.77 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 77935.42 kg CO2/an.

Presedinfe d& ședințatA

Sww «9


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Aliha Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, / / Marîus Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L-


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Traian Popovici nr. 87, bl. B11

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,617,759.74/1,432,326.61 lei

1,617,759.74 lei,

1,432,326.61 lei


= 209.93 lei / mp = 55.05 lei / mp - 56.17 lei / mp = 0.44 lei / mp = 3.22 lei / mp


324.82 lei/ mp arie utila
CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

52 apartamente

Au_ locuințe = 4409.65 mp

Arie utila bloc =4409.65mp

Ad - 5145.15 mp

Ac = 523.88 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.43 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 493580.83 kWh/an, in tone echivalent petrol, 40.46 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 94943.69 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA________________


Șef Serviciu, Alkia Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 2B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

977,745.79 lei,

859,082.50 lei


= 158.44 lei / mp = 31.06 lei / mp = 35.09 lei / mp = 2.41 lei / mp = 2.27 lei / mp


= 229.27 lei/ mp arie utila


Anul I: 977,745.79 / 859,082.50 lei

.....CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

24 apartamente

Aujocitinte = 2986.57 mp

Ane utila bloc =3746.96mp

Ad = 5304.01 mp

Ac = 434.97 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 73.26 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 220015.66 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.03 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 52803.76 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alinare o rqescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLIC^

Sef Serviciu,

Marius Popescu/ V


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Unirii nr. 75, bl. H1, sc. 4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

CQnstructîi-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 896,793.27 / 789,711.30 lei

896,793.27 lei,

789,711.30 lei

= 170.08 lei / mp : = 42.24 lei / mp

= 35.61 lei / mp = 1.73 lei / mp = 2.50 lei / mp = 252.16_lei/_ mp arie utila


/OCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

23 apartamente Aujocuinte = 2585.17 mp Ane utila bloc -3131.83mp Ad = 3823.68 mp Ac = 380.86 mp

ALT! INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.71 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 174109.15 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.27 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 41786.20 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA    ---------------

Sef Serviciu,

Aline GeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3" imobil

Bd. Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,272,465.42 lei,

1,124,249.63 lei


= 186.51 lei / mp = 69.70 lei / mp = 31.12 lei/mp = 1.80 lei / mp = 2.89 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 292.03 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,272,465.42 /1,124,249.63 lei

....... -.r?

■ V* \

2;Q

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

32 apartamente

Aujocuinte — 3291.01 mp

Arie utila bloc =3849.77mp

Ad = 4852.34 mp

Ac = 396.82 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 68.58 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 227581.08 kWh/an, în tone echivalent petrol, 18.65 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 54619.46 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLICE

Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTI )NS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L,


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA performantei energetice la blocurile de LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,413,842.94 lei,

1,251,741.86 lei


= 183.94 iei / mp = 84.89 lei / mp = 49.01 lei/mp = 4.08 lei / mp = 3.22 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 325.15 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,413,842.94/1,251,741.86 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

32 apartamente

Aujocuinte = 3291.01 mp

Ane utita bioc -3849.77mp

Ad = 4852.34 mp

Ac = 396.82 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 74.16 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 226619.39 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.58 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 54388.65 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVESTIȚII


Șef Serviciu, AlinâGeorgescuLUCRĂRI PUBLIC Sef Serviciu, Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L. /


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Dristoruiui nr. 96, bl. 17

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseuluî peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

consțructîi-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,323,604.72 lei,

2,053,432.43 lei


= 182.29 lei / mp = 36.72 lei / mp = 70.55 lei / mp = 0.00 lei / mp = 2.90 lei / mp


INVESTIȚIASPECIFICA


= 292.45 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 2,323,604.72 / 2,053,432.43 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

80 apartamente

Au iocuinte — 6608.49 mp

Arie utila bloc ”7021.41 mp

Ad = 7541.45 mp

Ac = 652.7 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 60.20 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 545229.11 kWh/an, in tone echivalent petrol, 44.69 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 104325.53 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA

Sef Serviciu,

» * Alina Georgescu

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu,    .'L

Marius Popescuy )


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Calarasilor nr. 250, bl. S18

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):


1,005,430.23 lei,

880,121.20 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:


= 146.19 lei/mp = 24.16 lei / mp = 26.72 lei / mp = 0.43 lei / mp = 1.97 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,005,430.23/880,121.20 lei


199.47 lei/ mp arie utila


o/®


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte — 3309.63 mp

Arie utila bloc =4412.26mp

Ad = 5592.04 mp

Ac = 714.53 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 70.05 kWh/m2 (a.u.)si an;

2.    economia anuala de energie: 228751.95 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.75 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 54900.47 kg CO2/an,

SERVICIUL REABILITARE


TERMICASERVICIUL INVESTIȚII


Șef Serviciu,    LUCRĂRI PUBLICE


Alina GeorgescuSef Serviciu, Marius Popescuîntocmit

ASOCIERE


S. C. COJ S. c. hXi
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1,115,416.49 lei,

987,234.47 lei


= 221.36 lei/mp = 59.95 lei / mp = 33.82 lei / mp = 3.38 lei / mp = 3.19 lei / mp


constructiî-montaj (C + NI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

________________INVESTIȚIA SPECIFICA____________________________ = 321.70 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,115,416.49/987,234.47 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

28 apartamente

Aujocuinte = 2838.82 mp

Ane utila bioc =3068.82mp

Ad = 3992.06 mp

Ac = 416.3 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 74.14 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 232525.63 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.06 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 55806.15 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE — TERMICA--------------------------- ------------------------------


Sef Serviciu,

Alina Georgescu

"V


_ .SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,/

Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.    /


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,023,117.46 lei,

904,611.21 lei


= 198.45 lei / mp = 61.05 lei / mp = 39.64 lei/mp = 2.89 lei / mp = 3.02 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 305.06 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,023,117.46/904,611.21 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

24 apartamente

Aujocuînte — 2743.77 mp

Arie utila bloc =2965.35mp

Ad = 3738.44 mp

Ac = 340.18 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 70.24 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 196459.49 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.10 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 47150.28 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina GeorgescuSERVICIUL INVESTIT!!,

LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, V Marius PopescuO


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Moise Nicoara nr. 41, bl. D3, sc. 1,2,3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,534,398.11 lei,

1,366,171.00 lei


= 253.72 lei/mp = 99.85 lei / mp = 115.36 lei / mp = 0.47 lei / mp = 4.69 lei / mp


din care

constructiî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA _____________________ ___________________________=474.10 lei/ mparie utila_________________

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,534,398.11 / 1,366,171.00 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

78 la tr.1 + 39 la tr.2 apartamente

Au locuințe = 2881.62 mp

Arie utila bloc =2881.62mp

Ad = 3564.46 mp

Ac = 594.07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 71.84 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 429704.52 kWh/an, in tone echivalent petrol, 35.22 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 79493.09 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


Sef Serviciu,

J    7

Alina GeorgescuSERVICIUL INVE! LUCRĂRI PUBLICI Șef Serviciu, , Marius Popescu /

întocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Octavian Goga nr. 16, bl. M42, sc. 1, 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoîzolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructiî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,120,762.75 lei,

1,876,292.04 lei


= 214.38 lei/mp = 56.93 lei / mp = 34.10 lei / mp = 2.05 lei / mp = 3.07 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 2,120,762.75/1,876,292.04 lei


= 310.53 lei/ mp arie utilaCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

28 la tr. 1 + 24 la tr.2 apartamente

Aujocuînte = 5634.62 mp

Arie utila bloc =6042.18mp

Ad = 7390.24 mp

Ac = 714.9 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 70.13 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 447097.70 kWh/an, in tone echivalent petrol, 36.65 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 107303.45 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII,


LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Nerva Traian nr. 14, bl. M36, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,092,802.80 lei,

967,075.16 iei


= 221.75 lei/mp = 48.55 lei / mp = 32.68 lei / mp = 13.11 lei / mp = 3.16 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 319.24 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,092,802.80/967,075.16 lei

YT,

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuînte = 2784.43 mp

Arie utila bloc =3029.28mp

Ad = 3713.78 mp

Ac = 374.09 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.18 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 240800.67 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.74 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 44992.95 kg CO2/an.

Prese

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, lina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE/ I Șef Serviciu, j \ Marîus Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. KACHIKO DESIGN S.R.L. /

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Calarasilor nr. 170, bl. 56, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI {LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 992,269.08 / 877,416.75 lei

992,269.08 lei,

877,416.75 lei


= 206.92 lei / mp = 57.99 lei / mp = 38.01 lei / mp = 0.87 lei / mp = 3.04 lei / mp


= 306.83 lei/ mp arie utilaCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

33 apartamente

Aujocuinte “ 2859.6 mp

Arie utila bloc =2859.6mp

Ad = 3238.15 mp

Ac = 351.55 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.42 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 212792.38 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.44 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 39376.66 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVEST/țTII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, A Marius Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,197,158.80 lei,

1,060,347.98 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 213.61 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 66.41 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 49.19 iei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1.90 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.31 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 334.43 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,197,158.80/1,060,347.98 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Aujocuinte = 3170.57 mp

Ane utila bloc -3170.57mp

Ad = 3910.65 mp

Ac = 350.79 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 69.28 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 230878.32 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.92 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 55410.80 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Afcna Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE;

Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


ANEXA NR.


LA HCLS3 NR


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IVI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,244,463.62 lei,

1,097,061.76 lei


= 172.72 lei / mp = 36.96 lei / mp = 46.18 lei / mp = 4.13 lei / mp = 2.60 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 262.59 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,244,463.62 /1,097,061.76 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

24 la tr.1 +6 la tr.2 apartamente

Au^iocuinte ~ 3460.12 mp

Ane utila bloc =4177.83mp

Ad = 5331.35 mp

Ac = 520.84 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 70.39 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 227774.61 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.67 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 54665.91 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Mircea Vodă nr, 40, bl. M11, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,070,176.75 lei,

947,855.98 lei


= 219.92 lei/mp = 60.60 lei / mp = 50.84 lei / mp = 0.42 lei / mp = 3.32 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 335.10 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,070,176.75/947,855.98 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

33 apartamente

Aujocuinte ~ 2828.56 mp

Arie utila bloc “2828.56mp

Ad = 3504.96 mp

Ac = 359.89 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.75 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 196471.29 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.10 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 36262.14 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA


Șef Serviciu, Ahna Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


Sef Serviciu, Marius Popesyj


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.jL

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 5

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructiî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST; LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,059,819.02 lei,

938,276.68 lei


= 215.57 lei/mp

-    53.44 lei / mp = 53.81 lei / mp

-    0.98 lei / mp = 3.24 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 327.04 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,059,819.02 / 938,276.68 lei

ii tu CC! 3

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

33 apartamente

Au_iocuînîe — 2869.03 mp

Arie utila bloc ::2869.03mp

Ad = 3480.01 mp

Ac = 354.77 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.30 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 205294.76 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.83 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 38019.27 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alifia GeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICEîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L. fi

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Matei Basarab nr. 75, bl. L113, sc. 1-2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructiî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,326,962.05 / 1,175,788.50 lei

1,326,962.05 lei,

1,175,788.50 lei


= 219.42 lei / mp = 59.54 lei / mp = 48.74 lei / mp = 10.33 lei / mp = 3.38 lei / mp = 341.40 lei/ mp arie utilaCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Au_iocuinte 3444.06 mp

Ane utila bioc =3444.06mp

Ad = 4795.92 mp

Ac = 792.91 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.18 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 290703.51 kWh/an, in tone echivalent petrol, 23.83 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 56980.42 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alfina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE L Sef Serviciu, Ax Marius Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Unirii nr. 31, bl. A1, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

783,636.56 lei,

689,110.50 lei


din care

constructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 146.17 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 39.15 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 45.29 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 5.68 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 2.36 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 238.66 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anull: 783,636.56 7 689,110.50 lei

6 \O,

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

18 apartamente

Aujocuinte = 2295.97 mp

Arie utila bloc =2887.46mp

Ad = 3538.49 mp

Ac = 356.8 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 73.93 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 162072.56 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.28 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 38897.42 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    JC

Marius Popescii J


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R?


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

AL. Vlahita nr. 4, bl. PM21

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,404,172.79 lei,

din care

constructii-montaj (C + IUI):    1,246,288.09 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

= 240.13 lei/mp = 65.60 lei / mp = 68.42 lei / mp = 0.20 lei / mp = 3.74 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 378.09 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,404,172.79/1,246,288.09 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

65 apartamente

Au_iocuinte 3296.3*1 mp

Arie utila bloc =3296.31 mp

Ad = 3855.91 mp

Ac = 310.93 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 61.42 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 233994.47 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.18 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 44013.09 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICI Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L,n /

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Sos. Mihai Bravu nr. 317, bl. SA, sc. A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IVI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,379,339.47 iei,

1,222,447.96 lei


= 214.56 lei / mp = 55.93 lei / mp = 70.53 lei / mp = 0.76 lei / mp = 3.42 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 345.20 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,379,339.47 / 1,222,447.96 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

53 apartamente

Au_

Jocuinte = 3541.27 mp Arie utila bloc =3541.27mp Ad = 4334.26 mp Ac = 347.64 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 73.39 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 303153.03 kWh/an, in tone echivalent petrol, 24.85 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 58225.58 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu

întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S. C. HACHIKO DESIGN S.r/l.

S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

AL Vasile Goldis nr. 4, bl. M42

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv te rm o izola rea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,408,952.34 lei,

1,254,459.12 lei


= 333.92 lei / mp = 69.71 lei / mp = 65.92 lei / mp = 0.54 lei / mp = 4.70 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 474.79 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,408,952.34/1,254,459.12 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Aujocuinte = 2642.16 mp

Arie utila bloc =2642.16mp

Ad = 4159.47 mp

Ac = 366.67 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 71.54 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 356148.21 kWh/an, in tone echivalent petrol, 29.19 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 68812.98 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

* ț.    '


Alina Georgescu


SERVK INVESTIT»LUCRA    JBLICE

Sef Set    ,

Marius    jscu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.UINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3" imobil

Calea Vitan Nr. 10, bl. V50A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

VA):


INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV T

1,411,187.74 lei,


Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1,254,019.31 lei


; construcții-montaj (C + M):

ÎOST:

E COST:


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE C LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL D LUCRĂRI CONEXE:

= 267.08 lei / mp = 66.77 lei / mp = 71.92 lei / mp = 0.22 lei / mp = 4.06 lei / mp


ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

= 410.05 lei/ mp arie utila


INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anull: 1,411,187.74/1,254,019.31 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Aujocuînte — 3058.22 mp

Ane utila bloc =3058.22mp

Ad = 3615.26 mp

Ac = 337.1 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.18 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 222764.31 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.26 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 41647.27 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina Georgescu

' ■ wSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLJt TlONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Vlaicu Vodă nr. 13, bl. V63

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in generai, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,674,186.25 lei,

1,490,202.09 lei


= 260.09 lei / mp = 77.71 lei / mp - 118.83 lei/mp = 0.84 lei / mp = 4.57 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 462.05 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,674,186.25/1,490,202.09 lei

.......

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19 la tr. 1 + 19 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 3225.2 mp

Arie utila bioc =3225.2mp

Ad = 3679.64 mp

Ac = 601.62 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 71.07 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 403427.37 kWh/an, in tone echivalent petrol, 33.07 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 73258.64 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Aliha GeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE F Șef Serviciu, Z7 j? Marius Popescu ‘ S


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

''''    A> ./ALA HCLS3 NR^/...^lQ5/..^^

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Solidarității nr. 1 A, bl. Y6

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,332,922.63 lei,

2,074,397.64 lei


= 267.38 lei / mp = 89.18 lei/mp = 62.39 lei / mp = 0.81 lei / mp - 4.20 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 423.95 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,332,922.63/2,074,397.64 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 la tr.2 + 20 la tr.3 apartamente

Ay iocuinte ~ 4892.97 mp

Ane utila bioc =4892.97mp

Ad = 5894.54 mp

Ac = 1002.32 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 76.84 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 599988.22 kWh/an, in tone echivalent petrol, 49.18 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 108054.35 kg CO2/an.SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alfna Georgescu

V K \


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE/,


Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.U

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Foișorului nr. 3 (95) bl. 4, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

390,152.95 lei,

346,584.38 lei


= 258.06 lei/mp = 48.57 lei / mp = 120.96 lei / mp = 0.55 lei / mp = 4.28 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 432.43 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 390,152.95/346,584.38 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte 801.49 mp

Arie utila bloc =801.49mp

Ad = 992.26 mp

Ac = 196.1 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 79.69 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 139499.55 kWh/an, in tone echivalent petrol, 11.43 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 32675.33 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Afina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICI Șef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGI S. C. HACHIKO DESIGN?


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Foișorului nr. 3, bl. 4, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

385,083.26 lei,

342,017.21 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 258.32 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 48.62 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 115.43 iei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.55 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4.23 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 427.14 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 385,083.26/342,017.21 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente .locuințe = 800.71 mp

Arie utila bloc —800.71 mp

Ad = 992.26 mp

Ac = 196.1 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic 79.22 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 123519.06 kWh/an, in tone echivalent petrol, 10.12 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 28700.89 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Afina Georgescu


SERVICIUL INVEST/ttll, LUCRĂRI PUBLICESef Serviciu,

Marius Popescu *


întocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN S S. C. HACHIKO DESIGN S.R


COWCRET    '


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Foișorului nr. 3, bl. 4, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

390,710.20 lei,

347,087.50 lei


= 258.72 lei/mp = 48.58 lei / mp = 120.97 lei / mp = 0.55 lei / mp = 4.29 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 433.11 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 390,710.20 / 347,087.50 lei

-

\ :.-î \ ??

1

;.-.S j    H

-■a? f    i

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Au_jocuinte — 801.39 mp

Arie utila bloc =801.39mp

Ad = 992.32 mp

Ac = 196.16 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 81.43 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 143974.62 kWh/an, in tone echivalent petrol, 11.80 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 33453.94 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SO )TIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.l


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3" imobil

Al. Foișorului nr. 89-91, bl. 5

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructiî-montaj (C + NI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

802,404.89 lei,

708,485.92 lei


= 192.86 lei/mp = 34.17 lei / mp = 55.24 lei / mp = 1.46 lei / mp = 2.84 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 286.57 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 802,404.89/708,485.92 lei

‘V .....

o

X,...

x'vjyșîi'by'

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

37 apartamente

Aujocuinte = 2472.29 mp

Arie utifa bloc =2472.29mp

Ad = 2904.35 mp

Ac = 534.31 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.55 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 243641.87 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.97 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 46484.17 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Âli
întocmit

ASOCIEREA:privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Octavian Goga nr.1O, bl.M60, sc.1,2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

consțructii-montaj (C + IVI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,589,906.60 lei,

1,398,032.99 lei


= 160.36 lei / mp = 42.62 lei / mp = 27.78 lei / mp = 1.32 lei / mp = 2.32 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA    = 234.40 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,589,906.60 / 1,398,032.99 lei


Zf

\ <    / f 3


c1(REșv.,,


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 la tr.1 +8 la tr.2 apartamente

Aujocuinte “ 5275.78 mp

Arie utila bioc -5964.34mp

Ad = 8410.77 mp

Ac = 685.93 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 69.35 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 415906.61 kWh/an, in tone echivalent petrol, 34.09 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 99817.59 kg CO^an.

SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,
ONS S.R.L.
privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Vlaicu Vodă nr. 28, bl. V81A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 2,483,230.24/2,210,942.08 lei

2,483,230.24 lei,

2,210,942.08 lei


= 264.96 lei / mp = 73.10 lei / mp = 124.59 lei/mp = 0.77 lei / mp = 4.63 lei / mp


= 468.06 lei/ mp arie utila


Io O

W

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 la tr. 1 + 14 la tr.2 + 19 la tr.3 apartamente

Aujocuinte = 4723.68 mp

Arie utila bioc —4723.68mp

Ad = 5360.06 mp

Ac ~ 900.61 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 80.42 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 642567.88 kWh/an, in tone echivalent petrol, 52.67 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 113672.83 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu, lA. Marius Popescu—


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Octavian Goga nr. 8, bl. M24, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

cdnstructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

942,919.98 lei,

833,675.46 lei


= 200.54 lei / mp = 44.59 lei / mp = 52.03 lei / mp = 5.12 lei/mp = 3.02 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 305,30 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 942,919.98/833,675.46 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

24 apartamente

Au_iocuinte — 2462.43 mp

Ane utila bloc =2730.66mp

Ad = 3314.56 mp

Ac = 332.68 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 77.04 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 195135.30 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.99 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 46832.47 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN S0LUT|6nS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Poet Panait Cerna nr. 14, bl. M5, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

852,674.47 iei,

755,315.16 lei


= 233.28 lei / mp = 57.82 lei / mp - 45.43 lei / mp = 0.54 iei / mp = 3.37 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 340.43 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 852,674.47 / 755,315.16 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

23 apartamente

Au_iociiinte = 2218.68 mp

Arie utila bloc =2218.68mp

Ad = 2784.66 mp

Ac = 291.26 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.94 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 165115.15 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.53 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 30912.32 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICASERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescu
privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Fizicienilor nr. 40-42, bl. 9-10

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,246,967.93 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,108,233.89 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 242.85 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 88.42 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 78.92 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1.14 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4.11 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 415,45 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+WI):

Anul I: 1,246,967.93/1,108,233.89 lei

.....

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

38 la tr, 1 + 38 la tr.2 apartamente

Aujocuînte - 2667.58 mp

Arie utila bloc = 2667.58mp

Ad = 3169.7 mp

Ac -519.02 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.19 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 252381.47 kWh/an, in tone echivalent petrol, 20.69 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 43901.83 kg CO2/an.

SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Aiiîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L^ //privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Nerva Traian nr. 9, bl. M67

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,277,154.60 lei,

2,008,383.23 lei


= 198.79 lei / mp = 32.99 lei / mp = 24.38 lei/mp = 6.97 lei / mp = 2.63 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 265.76 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,277,154.60/2,008,383.23 lei

; .‘c?

CAPACITATI {IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

34 la tr. 1 + 22 ia tr.2 apartamente

Aujocuinte = 7301.65 mp

Arie utila bloc =7557mp

Ad = 9164.07 mp

Ac = 741.95 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 74.00 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 655565.62 kWh/an, in tone echivalent petrol, 53.73 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 120871.24 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIU^ INVESTIȚII, LUCRĂRI ^PUBLICE Șef Servi<pu/

Marîus Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L. /

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Matei Basarab nr. 65, bloc L109

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

2,817,828.40 lei,

2,497,638.07 lei


= 217.72 lei/mp = 57.60 lei / mp = 64.05 lei / mp = 0.70 lei / mp = 3.40 lei / mp


constructîi-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVEȘȚITIA SPECIFICA    = 343.47 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,817,828.40/2,497,638.07 lei


.Si Si! a; O

Mi! M»*

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 la tr.2 + 20 la tr.3 + 20 la tr.4 apartamente

Au jocuinte = 7271.86 mp

Ane utila bioc —7271.86mp

Ad = 8238.47 mp

Ac = 1361.87 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.67 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 719739.38 kWh/an, in tone echivalent petrol, 59.00 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 116199.45 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Aline GeorcjescuSERVICIUL INVESTITIL LUCRĂRI PUBLICE P


Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.I


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 49, bloc J39

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

950,601.99 lei,

842,755.05 lei


= 237.22 lei / mp = 64.25 lei / mp - 50.42 lei / mp = 0.77 lei / mp = 3.53 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 356.19 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 950,601.99 / 842,755.05 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente Aujocuinte = 2366.04 mp Arie utila bloc =2366.04mp Ad = 2706.87 mp Ac = 461.02 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.85 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 220327.51 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.06 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 39828.37.kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE n


Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACH1KO DESIGN S.R.L.


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Barajul Bistrița nr. 11, bloc M23

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 3,875,228.69 / 3,438,920.27 lei

3,875,228.69 lei,

3,438,920.27 lei


= 224.29 lei / mp = 62.54 lei / mp -76.56 lei/mp = 0.76 lei / mp = 3.64 lei / mp


= 367.79 lei/ mp arie utila


fia. Bte? 'Wi

.........u! ICAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 la tr. 1 + 20 la tr.2 + 40 la tr.3 apartamente Au_|ocijînte ~ 9350.12 mp Arie utila bloc ”9350.12lTlp Ad = 10532.63 mp Ac = 1793.78 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 70.01 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 1137357.87 kWh/an, in tone echivalent petrol, 93.23 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 198332.61 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


Sef Serviciu, Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R/L.


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Barajul Bicaz nr. 5, bloc M3B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a plânseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,265,795.05 lei,

1,123,416.69 lei


= 257.17 lei / mp = 65.07 lei / mp = 50.77 lei/mp = 1.28 lei / mp = 3.74 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


378.03 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,265,795.05/1,123,416.69 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 2971.74 mp

Arie utila bloc -2971,74mp

Ad = 3446.08 mp

Ac = 580.84 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 75.71 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 372762.09 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.55 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 67603.84 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R/L.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Baba Novac nr. 5, bloc M1, sc. 1-4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


1,909,534.05 lei,

1,703,904.65 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:


= 311.88 iei/mp = 95.52 lei / mp = 158.55 lei / mp = 0.88 lei / mp = 5.67 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M )

Anul I: 1,909,534.05 / 1,703,904.65 lei


572.50 lei/ mp arie utila


IO o

-Mg/


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

45 apartamente

Au iocuinte 2976.26 mp

Arie utila bloc =2976.26lTip

Ad = 3671.56 mp

Ac = 724.43 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 74.37 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 400055.71 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.79 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 72589.05 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alma Georgescu

SERVICIUL INVESTIT! LUCRĂRi PUBLICE ! Sef Serviciu,    u

9    9    f

Marius Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN/SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Prof. dr. Ștefan Nicolau nr. 13, bloc L1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

consțructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

1,444,561.68 lei,

1,289,001.90 lei


- 313.89 lei / mp = 99.47 lei / mp = 157.78 lei/mp = 1.08 lei / mp = 5.72 lei / mp


577.94 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,444,561.68 /1,289,001.90 lei

n feO A ista

„O/x?/

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

35 apartamente

Aujocuînte “ 2230.32 mp

Arie utila bloc =2230.32mp

Ad = 2755.7 mp

Ac = 544.03 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 76.81 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 298491.72 kWh/an, in tone echivalent petrol, 24.47 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 54684.65 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII,întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S,privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Murgeni nr. 10, bloc L25

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INVZ C+M )

Anul I: 2,032,369.73 /1,807,425.93 lei

2,032,369.73 lei,

1,807,425.93 lei


= 264.30 lei / mp = 67.64 lei / mp = 90.52 lei / mp = 3.16 lei/mp = 4.26 lei / mp


429.86 lei/ mp arie utila
CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 la tr. 1 + 30 la tr.2 apartamente

Au_ Jocuinte = 4204.65 mp

Arie utila bloc =4204.65mp

Ad = 4787.42 mp

Ac = 784.44 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 73.14 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 488402.45 kWh/an, in tone echivalent petrol, 40.03 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 87806.62 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA    SERVICIUL INVESTIȚII,

Sef Serviciu,    LUCRĂRI PUBLICE

y    '    A f A    a "


Al    jescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.Rx/


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Istriei nr. 22, bloc 3D

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,966,170.57 lei,

din care

constructîî-montaj (C + M):    1,748,161.85 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 272.34 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 64.71 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    =79.43 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 2.49 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4.19 lei / mp

INVESȚITIA SPECIFICA    = 423.16 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,966,170.57/1,748,161.85 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 la tr.1 + 30 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 4131.22 mp

Arie utila bloc ~4131.22mp

Ad = 4724.52 mp

Ac = 764.69 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 76.22 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 464939.78 kWh/an, in tone echivalent petrol, 38.11 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 83604.89 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șșf Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE *întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.Rzfl. /


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Brândușelor nr. 4-15, bloc V64

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALI! INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 2,544,599.01 /2,265,213.31 lei

2,544,599.01 lei,

2,265,213.31 lei


= 253.01 lei / mp = 70.00 lei / mp = 134.03 lei / mp = 0.21 lei / mp = 4.57 lei / mp


= 461.82 lei/ mp arie utila


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19 ia tr.1 + 19 la tr.2 + 19 la tr.3 apartamente

Au_iocuinte — 4905.01 mp

Arie utila bloc =4905.01 mp

Ad = 5566.7 mp

Ac = 889.99 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 78.91 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 646244.78 kWh/an, in tone echivalent petrol, 52.97 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 114174.92 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA Sef Serviciu, AlinaGeorgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.I&L!


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3" imobil

Strada Zizin nr. 14, bloc V97

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

4,048,214.21 lei,

3,603,467.71 lei


= 249.12 lei / mp = 68.53 lei / mp = 132.63 lei/mp = 1.27 lei / mp = 4.52 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 456.06 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+IVI ):

Anul I: 4,048,214.21 / 3,603,467.71 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19 la tr.1 + 14 la tr.2 + 19 la tr.3 + 14 la tr.4 + 19 la tr.5 apartamente

Aujocuinte = 7901.24 mp

Arie utila bloc =7901.24mp

Ad = 9020.13 mp

Ac = 1453.56 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 81.33 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 1078749.54 kWh/an, in tone echivalent petrol, 88.42 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 182679.67 kg CO2/an.

SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

y    7

Al
SERVICIUL INVESTIȚII,întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN/Ș.R.L,


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Copaceni nr. 5, bloc L20

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

2,013,367.12 lei,

1,790,374.71 lei


= 261.50 lei / mp = 66.51 iei / mp = 89.82 lei / mp = 5.21 lei/mp = 4.23 lei / mp


conștructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 427.27 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,013,367.12/1,790,374.71 lei

V"#-

X,

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 la tr. 1 + 30 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 4190.24 mp

Arie utila bloc

4190.24mp

Ad = 4780.45 mp

Ac = 777.45 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 73.72 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 500208.32 kWh/an, in tone echivalent petrol, 41.00 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 90486.01 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

ÂlP ‘


SERVICIUL INVESTIȚII
întocmit

ASOCIEREA:


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 14, bloc V20

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3,273,658.69 lei,

2,907,202.67 lei


= 268.94 lei / mp = 57.46 lei / mp = 54.70 lei / mp = 1.39 lei / mp - 3.82 lei / mp


INVESTIT!A SPECIFICA


= 386.32 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,273,658.69 / 2,907,202.67 lei


CAPACITATI {IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 la tr. 1 + 40 la tr.2 + 40 la tr.3 apartamente

Aujocuinte ~ 7525.44 mp

Arie utila bloc = 7525.44mp

Ad = 9190.41 mp

Ac = 1745.4 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 72.38 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 1095177.39 kWh/an, in tone echivalent petrol, 89.77 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 191648.39 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA Sef Serviciu,


Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L. / /


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Rotunda nr. 9, bloc H20A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si pianseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,152,456.25 lei,

1,024,859.89 lei


= 248.79 lei / mp = 64.27 lei / mp = 117.01 lei/mp = 1.13 lei / mp = 4.31 lei / mp


IN VEȘTIȚIA SPECIFICA


= 435.51 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,152,456.25/1,024,859.89 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Aujocuinte = 2353.24 mp

Arie utila bloc =2353.24mp

Ad = 2700.72 mp

Ac = 454.87 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.66 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 206108.27 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.89 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 36975.18 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

Șef Serviciu,

Alma Geprgescu


SERVICIUL INVESTIT»,întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 20, bl. 2 TITAN

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

2,974,361.63 lei,


2,641,933.41 lei


= 269.76 lei / mp = 70.38 lei / mp = 47.22 lei / mp = 0.70 lei / mp = 3.88 lei / mp


391.95 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+IVI):

Anul I: 2,974,361.63/2,641,933.41 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

35 la tr.1 + 35 la tr.2 + 35 la tr.3 apartamente

Aujocuinte = 7979.65 mp

Arie utila bloc =7979.65mp

Ad = 9546.42 mp

Ac = 957.84 mp

ALTI INDICATORI SPECIFIC! DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 73.04 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 819515.24 kWh/an, in tone echivalent petrol, 67.17 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 150204.78 kg CO2/an.


Presedi feOșBjdinfeț/

SfeS'’

SERVICIUL REABILITARE TERMICA Șef Serviciu, Â'^Ge^rgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE f]


Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Lîviu Rebreanu nr. 2, bl. N6

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul în care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

3,692,307.50 lei,

3,263,855.71 lei


= 209.74 lei / mp = 61.68 lei / mp = 20.39 iei/mp = 0.30 lei / mp = 2.92 lei/mp


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA .    = 295.03 lei/mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,692,307.50/3,263,855.71 lei

ax

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

154 la tr.1 + 143 la tr.2 apartamente

Aujocuinte ~ 13113.49 mp

Arie utila bloc =13113.49mp

Ad = 15425.28 mp

Ac = 1350.7 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 60.67 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 958061.86 kWh/an, in tone echivalent petrol, 78.53 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 179861.29 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu


ina Geor


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE 1


Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Vlaicu Vodă nr. 11, bl. V62

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

2,148,330.65 lei,

1,915,585.83 lei


constructîi-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 324.52 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 97.00 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 104.59 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1.20 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 5.27 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 532.59 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,148,330.65 / 1,915,585.83 lei

IC; î

e «p {’! î< l-A' i


\y


':A

Sip)


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19 la tr.1 + 14 la tr.2 + 19 la tr.3 apartamente

Aujocuinte = 4726.35 mp

Arie utila bloc “4726.35mp

Ad = 5387.24 mp

Ac = 872.93 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 75.15 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 632801.47 kWh/an, in tone echivalent petrol, 51.87 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 112070.10 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C, HACHIKO DESIGN S.R.L./

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Voronet nr. 21, bl. B2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseui peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

553,303.21 lei,

493,723.35 lei


= 349.90 lei / mp = 58.23 lei / mp = 203.38 lei / mp - 0.00 lei / mp = 6.12 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 617.63 lei/ mp arie utila_


ESALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 553,303.21/493,723.35 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

24 apartamente

Aujocuinte ~ 799.39 mp

Arie utila bloc =799.39mp

Ad = 1000.74 mp

Ac = 333.58 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 70.66 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 170118.19 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.94 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 34431.92 kg CO2/an.

Președinte

5 ZMrafl

r'i    Jj«<ș

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Aftna Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

9    7

Marius Popescu / /


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Danubiu nr. 13_Sold. losif Ion nr. 10_ bl. 6C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv te rmo izola rea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,190,918.98 lei,

1,952,017.75 lei


= 281.55 lei / mp = 81.75 lei / mp = 127.78 lei/mp = 0.55 lei / mp = 4.92 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 496.55 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,190,918.98 /1,952,017.75 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

38 la tr.1 + 29 la tr.2 apartamente

AiHocuinte = 4991.59 mp

Arie utila bloc =4991.59mp

Ad = 5730.73 mp

Ac = 934.48 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 67.09 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 599412.68 kWh/an, in tone echivalent petrol, 49.13 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 106980.93 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVESTIȚII,


LUCRĂRI PUBLICESef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Școlarilor nr. 12, bl. S25

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,285,145.49 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,140,921.60 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 245.06 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 63.48 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 72.47 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.31 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.81 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    - 385.13 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,285,145.49/1,140,921.60 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 apartamente

Aujocuinte — 3505.4 mp

Arie utila bioc =3505.4mp

Ad = 4251.9 mp

Ac = 353 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 69.46 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 344234.02 kWh/an, in tone echivalent petrol, 28.22 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 66837.15 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georqescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE n


Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Banu Udrea nr. 11, bl. V103

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1,716,113.35 lei,

1,519,956.85 lei


= 220.69 lei / mp = 64.04 lei / mp = 42.85 lei/mp = 0.29 lei / mp = 3.28 lei / mp


conștructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 331.16 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,716,113.35/1,519,956.85 lei

VsM 777 o?,?/ 7, vTw

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

98 apartamente

AlHocuinte ~ 5434.08 mp

Ane utila bioc ~5434.08mp

Ad = 6319.06 mp

Ac = 605.26 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 55.70 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 353995.67 kWh/an, in tone echivalent petrol, 29.02 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 66098.22 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVEȘȚIȚII,


Șef Serviciu, Alina Georgescu
întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.RJ

\ sot-irnâN S.R.L
privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Cozla nr. 2A, bl. F3, sc. A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseuluî peste ultimul nivel si a planseului peste subsol în cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,127,713.26 lei,

1,002,418.16 lei


= 277.94 lei / mp = 68.25 lei / mp = 71.01 lei/mp = 0.67 lei / mp = 4.18 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 422.06 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,127,713.26 /1,002,418.16 lei

G-    /


'\s


fii

M.S


Vi1!

O îi


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Aujocuinte = 2767.45 mp

Arie utila bloc ~ 2767.45mp

Ad = 3264.44 mp

Ac = 270.39 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.52 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 361116.23 kWh/an, in tone echivalent petrol, 29.60 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 70840.84 kg CO2/an.

Președinte


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Sef Serviciu,

Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIG^I SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKOO^Wfefe.L.privind


„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”


imobil

Str. Aurel Boțea nr. 9, bl. B5, sc. 1-2


Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe


constau, în general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):


Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):


1,308,187.67 lei,


1,166,850.42 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:


= 304.11 lei/mp = 107.90 lei / mp = 140.15 lei / mp = 0.65 lei / mp


-5.53 lei/mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 558.32 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,308,187.67/1,166,850.42 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

38 apartamente

Aujocuinte = 2725.21 mp

Arie utila bloc =2725.21 mp

Ad = 3190.46 mp

Ac = 521.54 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.43 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 328063.03 kWh/an, in tone echivalent petrol, 26.89 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 61032.32 kg CO2/an.


Presedint    iwitav£hSERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLICEîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


privind

„CREȘTEREA performantei energetice la blocurile de locuințe DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 1, bl. G3, sc. A, B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in generai, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3,381,183.77 lei,

2,992,772.65 lei


= 200.60 lei / mp = 62.35 lei / mp = 49.38 lei / mp = 1.03 lei / mp = 3.13 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 316.49 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,381,183.77/2,992,772.65 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

280 apartamente

Aujocuinte = 12916.19 mp

Arie utila bloc = 12916.19mp

Ad = 14912.68 mp

Ac = 1700.27 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 62.80 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 1202581.71 kWh/an, in tone echivalent petrol, 98.57 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 217493.16 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICASERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    /

Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Ramnicu Sarat nr. 3, bl. H14

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALI! INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 695,788.41 /619,298.85 lei

695,788.41 lei,

619,298.85 lei


- 293.92 lei / mp = 99.39 lei / mp = 80.38 lei / mp = 0.39 lei / mp = 4.74 lei / mp


= 478.82 lei/ mp arie utila


.....

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte = 1662.77 ITI p

Arie utila bloc = 1662.77mp

Ad = 1995.5 mp

Ac = 328.9 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.11 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 221299.72 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.14 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 42038.18 kg CO2/an.

Pre


îdirtfeMSERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu,

J    7

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN sA.L.VA):

1,147,756.84 lei,

1,023,960.25 lei

X)ST:    =317.99 lei/mp

E COST: =111.37 lei/mp = 136.08 lei / mp = 1.68 lei/mp = 5.67 lei / mp


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Agatha Barsescu nr. 25, bl. V26C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, în izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV T

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE C LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL D LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M )

Anul I: 1,147,756.84/1,023,960.25 lei

= 572.80 lei/ mp arie utila


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Aujoeiiinte = 2352.02 mp

Arie utila bloc =2352.02mp

Ad = 2699.59 mp

Ac = 443.03 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.47 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 300302.32 kWh/an, in tone echivalent petrol, 24.61 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 56352.43 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

SERVICIUL INVESTIT! LUCRĂRI PUBLICE ”J Sef Serviciu,    U

Marius Popescu / --


TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu

întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S/R.L.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Rotunda nr. 3, bl. Y4A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,021,973.24 lei,

906,101.33 lei


= 258.69 lei / mp = 62.38 lei / mp = 32.13 lei/mp = 0.27 lei / mp = 3.53 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 357.01 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,021,973.24/906,101.33 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Au_iOcuinte — 3039.45 mp

Arie utila bloc =3039.45mp

Ad = 3609.84 mp

Ac - 311.65 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.22 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 395300.15 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.40 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 77019.68 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVESTIȚII,


Sef Serviciu, Alina GeorșescuLUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu, Marius Popescuîntocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGI SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGNkȘ. .L.privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Liviu Rebreanu nr. 10, bl. A2, sc. 1,2,3,4,5

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,621,589.44 lei,

2,332,452.07 lei


= 269.54 lei / mp = 88.34 lei / mp = 78.78 lei / mp = 1.05 lei / mp = 4.38 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 442.08 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 2,621,589.44/2,332,452.07 lei

XSWftx

AX< - \

/A/ maa î x \

A? / ȚiAdA \ A o ÎS    }

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

15 la tr.1 + 25 la tr.2 + 25 la tr.3 apartamente

Au_[ocuirite = 6775.16 mp

Arie utila bloc =6775.16mp

Ad = 7682.26 mp

Ac = 1340.79 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.83 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 688757.54 kWh/an, in tone echivalent petrol, 56.46 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 112862.30 kg CO2/an.


d î rite/cf esedi nta$


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Aliria Georqescu


SERVICIUL INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLICE ~U

Șef Serviciu,    //f

Marius Popescu / \


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESTGN SOLUTIONS S.R.L. s. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

ji

•i:    J"
privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Decebal nr. 3, bl. S12B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,908,778.96 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,695,443.22 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 264.24 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 75.22 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 44.41 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = #VALUE! lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.91 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 394.79 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,908,778.96 /1,695,443.22 lei

V'    ■’i * M Lr

V -z/ ’line:CL ’i 1

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

21 la tr. 1 + 21 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 5739.75 mp

Arie utila bloc =5739.75mp

Ad = 7131.65 mp

Ac = 736.18 mp

ALT! INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 74.01 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 434739.65 kWh/an, in tone echivalent petrol, 35.63 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 104337.52 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA


SERVICIUL INVESTIȚII,LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, , / Marius Popescu /


ICE0

ziprivind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Brândușelor nr. 6, bl. V70, sc. 4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    765,697.99 lei,

din care

construcrfii-montaj (C + M):    682,659.72 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

= 293.24 lei / mp = 110.12 lei / mp = 140.51 lei/mp = 1.38 lei / mp = 5.45 lei / mp


550.71 lei/ mp arie utiIa


ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 765,697.99/682,659.72 lei

, o/xr/

-------- Z

CAPACITATI {IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19 apartamente

Aujocuînte = 1642.54 mp

Arie utila bloc =1642.54mp

Ad = 1869.21 mp

Ac = 303.61 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 87.33 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 193709.83 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.88 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 36233.84 kg CO2/an.

Preșpdip*-
f; ff-iS Ml

pip;


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


ȘERVICIUL INVESTIȚII,


LUCRĂRI PUBLICȘef Serviciu, Marîus Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

SOt-UTI^ S.R.L- ' Jprivind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,391,913.06 lei,

1,241,461.37 lei


= 315.73 lei/mp = 125.30 lei/mp = 105.92 lei / mp = 1.54 lei / mp = 5.49 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 553.99 lei/.mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M )

Anul I: 1,391,913.06 / 1,241,461.37 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

27 apartamente

Aujocuinte ~ 2736.11 mp

Arie utila bloc =2736.11 mp

Ad = 3238.87 mp

Ac = 303.93 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.17 kWh/m2 (a.u.)si an;

2.    economia anuala de energie: 200176.73 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.41 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 37435.12 kg CO2/an.


uiiit^de s^nta\v>\

-/PI


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE [}întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Brândușelor nr. 10, bl. V75A, sc. 1, 2, 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,490,807.22 lei,

2,225,143.72 lei


= 330.53 lei / mp = 120.61 lei/mp = 181.40 lei / mp = 1.42 lei / mp = 6.34 lei / mp


JNVESTJTIA.SPEGIEICA


= 640.29 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 2,490,807.22 / 2,225,143.72 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 la tr.1 + 14 la tr.2 + 19 la tr.3 apartamente

Au iocuinte = 4660.88 mp

Ane utila bloc “ 4660.88mp

Ad = 5313.79 mp

Ac = 868.07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 77.99 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 617205.62 kWh/an, in tone echivalent petrol, 50.59 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 108782.98 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA ________________________ --SERVI INVESTITIJ,


LUCRJ    JBLICE

Sef Se    ,

Marîus    îscu


ASOCIEREA:

S. C. CONCRI    SOLUTIONS S.R.L.

S. C. HACHIK


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

AI.Foisorului nr. 1, bl. 3, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 438,815.69 7 390,623.33 lei

438,815.69 lei,

390,623.33 lei

= 272.62 lei/mp = 80.40 lei / mp = 145.94 lei / mp = 0.00 lei / mp = 4.99 lei / mp = 503.95 lei/ mp. arie utila


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Au_ioCljinte ~ 813.03 mp

Ane utila bloc =813.03mp

Ad = 1009.47 mp

Ac - 213.31 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 77.91 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 136829.01 kWh/an, in tone echivalent petrol, 11.22 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 32818.44 kg CO2/an.

Președinte de sediht

-.jgi

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alirî^ GeoraescuSERVICIUL INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,

Marius Popescu^ \privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,124,540.16 lei,

998,918.57 lei


= 283.11 lei/mp = 65.73 lei / mp = 48.76 lei / mp = 0.69 lei / mp = 3.98 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 402.27 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+NI):

Anul I: 1,124,540.16/998,918.57 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Aujocuinte — 3043.3 mp

Arie utila bloc =3043.3mp

Ad = 3597.84 mp

Ac = 340.96 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.31 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 205211.78 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.82 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 38049.23 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina Georaescu


SERVICIUL INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLICE f)


Sef Serviciu, Marius Popescu
privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Vitan nr. 117, bl. V21A, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,353,333.26/1,203,095.12 lei

1,353,333.26 lei,

1,203,095.12 lei


= 287.18 lei / mp = 64.70 lei / mp = 64.50 lei / mp = 2.05 lei / mp = 4.18 lei / mp


422.62 lei/ mp arie utilaCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Aujocuînte = 3416.41 mp

Arie utila bloc =3416.41 mp

Ad = 3985.93 mp

Ac = 392.17 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 57.04 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 220145.62 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.04 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 40402.16 kg CO2/an.

Presed^^efewtal "‘i ?.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESI&N SOLUTIONS S.R.L.


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Rarau nr. 5, bl. V70, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA);

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

820,249.44 lei,

732,526.65 lei


= 354.65 lei / mp = 112.08 lei/mp = 175.58 iei / mp = 2.07 lei / mp = 6.44 lei / mp


consțructîi-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 650.82 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 820,249.44 / 732,526.65 lei

........

fief /

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 apartamente Au_iocuînte “ 1537.71 mp Ane utila bloc =1537.71 mp Ad = 1744.6 mp Ac = 292.76 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 80.37 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 190619.39 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.62 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 35713.20 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georcjescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE T


Sef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

fi    StSte !!

A S.R.L. ff ’M, .Wprivind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Vlad Dracu nr. 13, bl. C13, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

cqnștrucții-montaj (C + M):


1,965,106.96 lei,

1,746,075.52 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:


= 252.43 lei / mp = 58.85 lei / mp = 87.57 lei / mp = 1.13 lei / mp = 4.00 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


403.98 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,965,106.96/1,746,075.52 lei


.....

«asi f


o//?/


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

98 apartamente

AiHocuinte ~ 5163.59 Hip

Ane utila bioc =5163.59mp

Ad = 5921.08 mp

Ac = 562.12 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 58.23 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 357628.46 kWh/an, in tone echivalent petrol, 29.31 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 67159.81 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA


ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO l


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Ramnicu Sărat nr. 5, bl. H15

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


902,591.48 lei,

805,758.91 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:


= 326.28 lei / mp = 103.52 lei / mp = 184.37 lei / mp = 0.07 lei / mp = 6.14 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 902,591.48/805,758.91 lei


= 620.39 lei/ mp arie utila


/#■.' jOssift# \țs’

Iste HS

■<,    i


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

V Joeuinte ~ 1634.74 mp

Arie utila bloc = 1634.74mp

Ad = 1950.4 mp

Ac = 322.95 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 64.60 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 223029.19 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.28 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 41859.90 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA Sef Serviciu, Alina^Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLICE 1

Șef Serviciu,

Marius Popescu y


întocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOL ÎTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.I


4privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Suraia nr. 5, bloc 31B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,539,977.00 71,362,387.04 lei

1,539,977.00 lei,

1,362,387.04 lei

= 202.33 lei / mp

= 55.60 lei / mp

= 49.05 lei / mp

- 1.33 lei / mp

= 3.08 lei / mp

= 311.39 lei/ mp arie utila

l£"

f:


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

52 apartamente

Au iocuinte — 4458.23 mp

Arie utila bloc =:4458.23mp

Ad = 5190.73 mp

Ac = 510.7 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 47.08 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 362907.00 kWh/an, in tone echivalent petrol, 29.75 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 74395.95 kg CO2Zan.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA    SERVICIUL INVESTIȚII,


întocmit

ASOCI