Hotărârea nr. 217/2018

HCLS3 nr. 217 din 30.05.2018 priv infiint Centr de Inf si Consil Perm pt legat dintre mediul ec si parinti elevi alti factori interesati in ved derularii proi Sc Prof Metrop in Sist Dual


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind înființarea Centrului de Informare și Consiliere Permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați în vederea derulării proiectului ” Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 395/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

5    *    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.95934/CP/24.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 95592/23.05.2018 al Direcției Managementul Proiectelor - Serviciul Politici, Programe, Monitorizare și

A,

Direcției învățământ;

- Adresa nr. 1/22.03.2018a Școlii Profesionale Metropolitană în Sistem Dual;

-    Adresa nr. 768/27.03.2018 a Școlii Superioare Comerciale Nicolae Kretzulescu privind acordul Consiliului de Administrație de funcționare în Sala AII (Sala Matrix) a Centrului Metropolitan Municipal de Consiliere și Orientare în Carieră;

-    HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București , sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului ^Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București

~~ HCLS3 nr. 154/26.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”;

-    Adresa nr. 95614/23.05.2018 a Direcției Managementul Proiectelor; în conformitate cu prevederile:

-    Legii educației naționale nr.3/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 2 lit.b) pct. 9 din Acordul de parteneriat, aprobat prin HCGMB nr. 396/28.01.2017;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă înființarea și funcționarea în sala Al 1 (Sala Matrix) din cadrul Școlii Superioare Comerciale ”Nicolae Kretzulescu” a Centrului de Informare și Consiliere Permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați, în vederea derulării proiectului ”Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București'’.

7

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Managementul Proiectelor și Direcția învățământ, va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 217 DIN 30.05.2018CABINET PRIMAR


Csiea Durfeșb nr. sș\ sector 3, opo&ș. București

www.primarie3.r0

telefon (004 otn) 358 03 23 - 2S fox {004 O2.'i) 3 = 8 03 04 c2bfoevprfoar-@iprirnaris3.rc


SECTOR 3

CABINET PRIMAR


EXPUNERE MOTIVE


Nr.......SJO.SJ.S/...I

Date.......ICPT


la proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de Informare și Consiliere Permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați în vederea derulării proiectului "Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual"

învățământul dual este o formă a învățământului profesional și tehnic care se organizează în unități de învățământ de stat, particulare sau confesionale autorizate sau acreditate, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici/clustere, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară și prin care se stabilesc condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri.

Astfel, Consiliul General al Municipiului București a adoptat Hotărârea nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului "Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", Consiliul Local al Sectorului 3 adoptând în acest sens Hotărârea nr. 154/26.04.2018.

Acordul de Parteneriat încheiat are ca obiect "susținerea reciprocă în vederea inițierii, finanțării șî derulării proiectului "Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București" proiectul având ca scop creșterea performanței în pregătirea forței de muncă calificate, la nivelul capitalei, în scopul satisfacerii nevoii de muncitori calificați și în acord cu solicitările de pe piața muncii".

în vederea derulării acestui proiect, în temeiul art. 2 fit. B) pct. 9 din Acordul de parteneriat, este necesară înființarea unui centru de informare și consiliere permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați, într-o locație adecvată, fiind identificată Sala AII (Sala Matrîx} din cadrul Școlii Superioare Comerciale "Nicolae Kretzulescu" din Bulevardul Hristo Botev nr. 17, București, pentru care a fost dat acordul Consiliului de Administrație al școlii.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 95592/23.05.2018 al Direcției Managementul Proiectelor, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE


Calea Dudeștî nr. tgi, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2l) 3i8.O3.O4 e-mail pr0iecte@primarie3.ro

Nr. 95592/23.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de Informare și Consiliere Permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați în vederea derulării proiectului ”Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”

învățământul dual este o formă a învățământului profesional și tehnic care se organizează în unități de învățământ de stat. particulare sau confesionale autorizate sau acreditate, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici/clustere, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară și prin care se stabilesc condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri.

Astfel, Consiliul General al Municipiului București a adoptat Hotărârea nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București”, Consiliul Local al Sectorului 3 adoptând în acest sens Hotărârea nr. 154/26.04.2018.

Acordul de Parteneriat încheiat are ca obiect „susținerea reciprocă în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București” proiectul având ca scop creșterea performanței în pregătirea forței de muncă calificate, la nivelul capitalei, în scopul satisfacerii nevoii de muncitori calificați și în acord cu solicitările de pe piața muncii”.

în vederea derulării acestui proiect, în temeiul art. 2 lit. B) pct. 9 din Acordul de parteneriat, este necesară înființarea unui centru de informare și consiliere permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați, într-o locație adecvată, fiind identificată Sala AII (Sala Matrix) din cadrul Școlii Superioare Comerciale ”Nicolae Kretzulescu” din Bulevardul Hristo Botev nr. 17, București, pentru care a fost dat acordul Consiliului de Administrație al școlii.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale privind promovarea și adoptarea acestui proiect de hotărâre.

Direcția Managementul Proiectelor Director Execi PompiliiDirecția învățământ Director Executiv Adjunct, Mihaela Nagv Rădncanu


V 1

‘ dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

SISTEM DUAL

Nr. î/22.03,2018

Către

ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU

In atenția Dneî Director Din eseu Mirela

Primăria Generală al Municipiului București derulează proiectului "Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din București" care va avea ca scop creșterea performanței în pregătirea forței de muncă calificate, la nivelul capitalei, în acord cu solicitările de pe piața muncii. In acest sens. Consiliul General al Municipiului București a adoptat Hotărârea cu nr, 396/28.09.2017 prin care s-a aprobat cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului 'Școala Metropolitană în Sistem Dual din București”. Astfel, Central Metropolitan Municipal de Consiliere și Orientare în Carieră, entitate fără personalitate juridică, care urmează să funcționeze în cadrul acestui program, are nevoie de un sediu care a fost identificat ca fiind sala Al 1 (Sala Matrix) din cadrul Școlii Superioare Comerciale Nicolae Kretzulescu din Bulevardul Hristo Botev nr. 17, București, cod poștal 030233.

Pentru buna desfășurare a activității acestui centru, vă rugăm să supuneți spre aprobare Consiliului de Administrație aî Școlii Superioare Comerciale Nicolae Kretzulescu darea în folosință a Sălii AII (Sala Matrix) ca sediu pentru Central Metropolitan Municipal de Consiliere și Orientare în Carieră care urmează să funcționeze prin programul ” Școala Metropolitană în Sistem Dual din București ”.

Cu considerație.

COORDONATOR, BERTEA HANGANU CORNEL


Seealâ Superioara Comerciala Kicelae Krefeuiescu sft Hristo Botev &U7, șecJ, București H-jfeW 313 90 Ș2.......1, nkr&tzulesco@grnafl.eam

Nr.X-

Către,

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

în atenția Domnului Director Executiv POMPILIU IO AN WAN BUZDUGA

Urmare a Adresei dumneavoastră nr. 48201/22.03.2018, vă comunicam că în ședința din data de 26 martie 2018, Consiliul de Administrație al Școlii Superioare Comerciale ‘‘Nicclae Kretzulescu” a hotărât darea în folosință a Sălii AII (Sala Matrix) ca sediu pentru Centrul Metropolitan Municipal de Consiliere și Orientare în Carieră, care urmează să funcționeze prin programul■■ ” Școala Metropolitană în Sistem Dual din București”.


Secretar Consiliu de Administrație, Chiac Teodora<VaIentina

--------Forwarded Message--------

Subject:Fwd: aprobare CA Kretzulescu Centru metropolitan Date:Mon, 16 Apr 2018 15:11:12+0300

From:Directia Managementul Proiectelor <proiecte@primarie3.ro> To:ServiciuI Consiliere si îndrumare <relatiipublice@primarie3.ro>

Bună,

Vă rog să înregistrați acest e-mail.

Mulțumesc,

--------Mesajul original--------

Subiectzaprobare CA Kretzulescu Centru metropolitan Dată:Mon, 16 Apr 2018 15:04:20 +0300

de la:Sc. Sup. Corn. "N. Kretzulescu" <nkretzulescu@ gmail.com> Către :proiecte@primarie3 .ro

CC:Mirela Nicoleta Dinescu <dinescu.mirela@gmail.com>

Buna ziua!

Va trimitem atașat copia procesului verbal încheiat in ședința Consilului de administrație al Scolii Superioare Comerciale Nicolae Kretzulescu, din data de 26 martie 2018, in care s-a aprobat desfasurarea in SSC N Kretzulescu a activitatilor Centrului Metropolitan Municipal de Consiliere și Orientare in Cariera.

Va menționam ca in sala Matrix, ce va fi utilizata pentru desfasurarea acestor activitati, nu s-a realizat pana acum nicio lucrare, care sa permită folosirea sălii in acest scop.

Cu stima,

dir.adj. Mana lonescu


c^vAjuiai    -£W~ Atz

-jQ ^Z,---—-ț-—
\\i£&.&£>( <^<h4~C-


Sl* <rwJ^ ^.SS^y^ gZ    ^\C‘'9^Q.’ »    ~~ ~

V>    /y<oSz^^&y) Ac    -

Z^\&~ £Î^L


Xț QU^Z^ty^ 4C /Q&&"


x vJX^X^    ~ Xc ^^4-^yy\£^p ?€ C-1


u\


$4£n-u4<~ uuxclZp


h;


<

^( yLf \ j-c, j-^t <<y<2-


<


C^ <șU Â-uJkj?. ț^$&dC\ 3&4&C# v,c 4!^'£ț    CMĂUJb Rgț


F-V - \M-y-"    yx E Vy77r _    _ __    . -

atț 4/ț/pfrffi-^ fiQ fiu^^^C-c--


:- z<F).4(2Z4t~    âciv    fgg    r-c_#ZC


4Asv6-A ^Uoud^Xu AutJț/d Q&izz^<Ă--Z ^mdzf ^A%3 Z iarfc-


_^-zAZ

qM?,(lEa6&o\ &    ?<< &âte~


gt^)^ afe(Atf 4/*X    J


fț iXUre

^Ikl >aj. .    ..    ._.

fcF Ckt^eucCri? CA- ^u_t c?-\rV cvuZăMcZ/Z^C Z-C_

£ț <îg£tv ,^£ pczz{ -9 ace rf*Fâj-
ipui&c (^zzc. T o| pco4;u<^


<~C~ d^ ^<i£fetg^ ,    ^t-o\kk^Q tâk\$ fKi^fethzcf M-    *
l <£&?& ^-^'■(Cl

•?$( crfâlafyC.

W4f pg'y^cqik^L f\b^j (uxaJ^--fa ly^yp &sU&q^

do-cciul ^^C^z4tL■g^J    o/ 'y/tz/i/MX

-^x^C \JsL |? \-/Z ^£1XX t£ vCx£^ rX, j


A^<cA4ți( atJ -> ^'-a- d ^șgeSW^

~> >/ o 7~» a A. ('    ~„    7,j&
fcy^t~2M cu^-v^T ^c

V^66 At 2^ky^ObA^WXxaj. <ryj

ff— , „    — -^-T    -    - f — -    ■■    .—■    ,- p .    G„

> ^QQ^etxJț p «u|?^Wț-
7c< ’ Vi

3

l’i

#


&Lt <SC %jfal3-2gj| xW^W~ ^//


Xfe- <Xx. ^.eV^ £f ?    &et£v£(

C[K Cuixovu-    cb,Q'kt cTP<-'f (£Xi_qS< \I7 <AĂ/x_

A    “i    ^s"-}\ 7.^O^J <^#6^?-; <^-dM W-Z. ~A-^>U-y II‘K'v ‘ t ^tț ;


v z,'>®rc


■JQ    ("VL%\    -
v^evcc<    V-â-.    .§.-<? c-M-C^'oL 2<?(<    ^y^f|


<bib ^Le^o<j>h^.. «94l. JTQtj£.- u(^<î£ <*£' -4^^4^-t. Qfeecțo.    -)

Xt-I S ^Ăv Ifcx^cfXc W\ 7v«4xZ?


c0țfl/    G^XX^    xrf


A& foșfe. OW. 46xot>Ac Z~ 4Z<CXZ ■Tfvcd fl/Z^ZÂ?

\fefth, $/L&k.    <~66^v.|Ca^tj' /o ~^o~^

qJML


f^flQ. ^tt - XAtAcutfta- X&\,<Xfl tu. <2&


-*
'G&k.^ A.    , <&


7c$K^u^<-


VI^câxfc ^€~^P-ikPc) G%£    /£ /3


pLarefetvC &€
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03.04 e-mail pr0iecte@primarie3.ro

Nr. 95614/23.05.2018

Către

CABINET PRIMAR


Ref : inițierea unui proiect de hotărâre privind proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de Informare și Consiliere Permanentă pentru legătura dintre mediul economic și

părinți/elevi/alți factori interesați în vederea derulării proiectului "Școala Profesională

Metropolitană în Sistem Dual”

Vă transmitem atașat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de Informare și Consiliere Permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați în vederea derulării proiectului "Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”

-    Raportul de Specialitate nr. 95592/23.05.2018

-    Hotărârea Consiliului de Administrație a Școlii Superioare Comerciale Nicolae Kretzulescu prin care se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit a Sălii Al 1 (Sala Matrix) ca sediu pentru Centrul Metropolitan Municipal de Consiliere și Orientare în Carieră.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul înde: atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de Informare și Consiliere Permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați în vederea derulării proiectului ”Școala Profesională Metropolitană în Sistem Doar

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de............., a analizat proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de

Informare și Consiliere Permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați în vederea derulării proiectului ''Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual" și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOTNEAINOCENȚIU IOAN GUTIUM NARCIS A-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


Comisia de administrație publică locala, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de Informare și Consiliere Permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați în vederea derulării proiectului ” Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a analizat

proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de Informare și Consiliere Permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați în vederea derulării proiectului ''Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual" și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

r

MEMBRI: jjl PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA
VOINEAINOCENȚIU-IOAN

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de Informare și Consiliere Permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați în vederea derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem DuaD

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de.3.O......, a analizat proiectul de hotărâre

privind înființarea Centrului de Informare și Consiliere Permanentă pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați în vederea derulării proiectului "Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual" și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEJAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOIClfALlW- IONUȚ

MEMBRI:    v | \J

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA