Hotărârea nr. 216/2018

HCLS3 nr. 216 din 30.05.2018 privind aprob implementarii si finantarii proiectului Dotare cantina corp C8 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Dotare cantină corp C8 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu„

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

3    ?    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 95662/CP/23.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 92599/21.05.2018, al Direcției Managementul

Proiectelor;

-    HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul

București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al

Municipiului București în vederea inițierii, finanțării si derulării proiectului ”Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București

-    HCLS3 nr. 154/26.04.2018, privind promovarea proiectului ” Școala

Profesională Metropolitană în sistem dual”;

-    Adresa nr.92608 /21.05.2018 a Direcției Managementul Proiectelor;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii educației naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a), pct.l, din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă implementarea și finanțarea proiectului ”Dotare cantină corp C8 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu \ în vederea instruirii în bune condiții a elevilor care vor urma cursurile școlii duale din cadrul acestui colegiu.

Art.2. Se aprobă alocarea de la bugetul Sectorului 3 a sumei de 65.600 lei, inclusiv TVA, în scopul promovării proiectului prevăzut la art. 1.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Managementul Proiectelor care va gestiona activitățile prevăzute în cadrul proiectului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 216 DIN 30.05.2018

Calea Dudeștl nr. 191, sector j, 031084 București www. pri marieg, ro

SECTOR 3

telefon (004 021) 318 03 23 - 28

fox (004 021) 3țg 03 04 e-ntăil cabfoetprimar@primarie3.r0

CABINET PRIMARț

, WSZ 1

EXPUNERE DE MOTIVE

u /W-M-

la proiectul de hotărâre privind la proiectul de hotărâre privind "Dotare cantină corp C8 - Colegiul

Tehnic Mihai BravuCABINET PRIMAR


Prin HCL S3 nr. 154/24.04.2018 s-a aprobat promovarea proiectului "Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual", o primă etapă în implementarea cu succes a Școlii Duale în Sectorul 3 al Municipiului București, acțiune ce face parte din Acordul de Partenerîat aprobat prin HCGMB nr. 396/28.09.2017, art. 2, lit (b).

Pentru a putea implementa proiectul în colegiile tehnice din sectorul 3 este necesar atragerea tinerilor spre această forma de învățământ. Sectorului 3 al Municipiului București îi revine sarcina, de a promova conceptul de școală duală, de a oferi sprijin colegiilor în stabilirea unui curriculum adaptat nevoilor actuale de formare, pornind de la necesitățile operatorilor economici și de a de a asigura infrastructura școlară.

Necesitatea de a promova activ învățământul profesional în sistem dual în rândul tinerilor, întrucât reușita programului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București" depinde foarte mult de atragerea tinerilor spre această formă de învățământ, a fost identificată ca o primă parte a proiectului.

Pentru a putea implementa proiectul în colegiile tehnice din sectorul 3 pe lângă atragerea tinerilor spre această formă de învățământ, Sectorului 3 al Municipiului București îi revine sarcina, de a asigura infrastructura școlară, respectiv de a dota atelierele de practică în care se vor școlariza viitorii meseriași.

Având în vedere cele menționate anterior, precum și Raportul de Specialitate nr. 92599/21.05.2018, al Direcției Managementul Proiectelor, am inițiat proiectul de hotărâre privind dotarea cantinei corpului C8 al Colegiului Tehnic Mihai Bravu, pentru instruirea în bune condiții a elevilor care vor urma cursurile școlii duale în cadrul acestui colegiu, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3,


031084 București

www.primarie3.r0


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004021) 318.03.04 e-maii pr0iecte@pnmane3.ro


Nr.92599 /21.05.2018


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind ”Dotare cantină corp C8 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Prin HCL S3 nr. 154/24.04.2018 s-a aprobat promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”, o primă etapă în implementarea cu succes a Școlii Duale în Sectorul 3 al Municipiului București, acțiune ce face parte din Acordul de Parteneriat aprobat prin HCGMB nr. 396/28.09.2017, art. 2, lit (b).

Școlarizarea în învățământul dual durează trei ani și include stagii de pregătire practică în cadrul companiilor partenere. Totodată, elevii beneficiază de o bursă lunară de 200 de lei de la stat, bursă suplimentară de la agentul economic, dar și de alte facilități (precum transport, cazare sau masă) prevăzute în Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

Avantaje și beneficii:

1.    Forță de muncă pregătită în conformitate cu cerințele din companie.

2.    Participarea activă a agenților economici la formarea tinerilor (atât din punct de vedere al abilităților și cunoștințelor tehnice cât și din punct de vedere al culturii organizaționale).

3.    Elevii aflați în stagiul de practică pot fi angrenați în activitatea curentă a firmei cu costuri minime.

4.    Integrare directă a absolvenților în activitate fără costuri suplimentare.

5.    Recunoaștere pe piața muncii.

Pentru a putea implementa proiectul în colegiile tehnice din sectorul 3 este necesar atragerea tinerilor spre această formă de învățământ, Sectorului 3 al Municipiului București îi revine sarcina, de a promova conceptul de școală duală ,de a oferi sprijin colegiilor în stabilirea unui curriculum adaptat nevoilor actuale de formare, pornind de la necesitățile operatorilor economici și de a de a asigura infrastructura școlară.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR


Necesitatea de a promova activ învățământul profesional în sistem dual în rândul tinerilor, întrucât reușita programului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din

București” depinde foarte mult de atragerea tinerilor spre această formă de învățământ, a fost identificată ca o primă parte a proiectului.

Pentru a putea implementa proiectul în colegiile tehnice din sectorul 3 pe lângă atragerea tinerilor spre această formă de învățământ, Sectorului 3 al Municipiului București îi revine sarcina, de a asigura infrastructura școlară, respectiv de a dota atelierele de practică în care se vor școlariza viitorii meseriași.

în această etapă am identificat necesitatea dotării cantinei corpului C8 al Colegiului Tehnic Mihai Bravu, corp în care vor efectua practica elevii din anii de studiu I, II și III pentru meseriile: Bucătar, Ospătar, Personal hotelier, etc. Pentru implementarea proiectului solicităm aprobarea de la bugetul Sectorului 3 a sumei de 65.600 lei inclusiv TVA pentru efectuarea dotărilor necesare pentru instruirea în bune condiții a elevilor care vor urma cursurile școlii duale în cadrul Colegiului Tehnic Mihai Bravu.

Date fiind cele de mai sus, Sectorul 3 al Municipiului București, prin proiectul,, Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dualf va dota cantina corpului C8 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu, pentru instruirea în bune condiții a elevilor care vor urma cursurile școlii duale.

Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Având în vedere cele prezentate, considerăm ca sunt întrunite condițiile legale privind aprobarea proiectului de hotărâre.Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului

București și Inspectoratul Școlar ai Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului "Școala Profesională Metropolitană

în sistem dual din București"

(2 >    Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul

Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 6293/22.09.2017.

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 16/27.09.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 397/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 privind educația națională, modificată și completată;

Având în vedere Acordul de colaborare privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic în Municipiul București și Județul Ilfov;

în temeiul prevederilor art 36 alin. (2) lit e), alin. (7) lit a) și art 45 alin. (2) dîn Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art1 Se aprobă Acordul de ciooperare între Municipiul București, sectoarele Municipiului București^) Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării în comun a proiectului “Școala Profesională Metropolitană, în sistem dual din București", prevăzut în anexa care face parte integran^din ^rezenta hotărâre.

Art. 2 Pentru inițierea, <^^nțareâ-‘șhderularea în comun a proiectului „Școala Profesională Metriâpplrtană' în sistem dual din București"? vă fi __

desemnat un Comitet de^ inițiativă locală care va avea următoarea componență:

aj un coordonator al Comitetului de inițiativă locală desemnat de Consiliul General al Municipiului București;

b) doi reprezentanți numiți de Primarul General ai Municipiului; cj trei reprezentanți ai Consiliului Generai ai Municipiului București; d) un reprezentant al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.3 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la art.1.

Art.4 Municipiul București și sectoarele Municipiului București vor acorda suport tehnic, logistic și financiar inițierii și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București".

Art.5 Direcția Cultură, Sport, Turism va face demersurile pentru inițierea, finanțarea și derularea proiectului prevăzut la ari. 1.

Art 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, sectoarele Municipiului București și instituțiile publiceZserviciiîe publice de interes local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adogtatăjn ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București.-^fin uâW-dex28.09.20'l7.

Bucureșt^


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,.

\>


Marian 0?iando Culea


>; Secretar general

..MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
București, 28.09.2017 Nr. 396ACORD DE PARTENERIAT

CONFORM CU ORIGINALULArt. 1 PĂRȚILE PARTENERIATULUI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în B-dul Regina Eîisabeta nr. 47, sector 5, București, reprezentat prin Gabriela FIREA, PRIMAR

**


GENERAL.


INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în strada Icoanei nr. 19, sector 2, București, România, reprezentat prin Ionel Florian LIXANDRU, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București, reprezentat prin PRIMAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în strada Chiristigiiior, nr, 11-13, Sector 2, București, reprezentat prin PRIMAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3, București, reprezentat prin PRIMAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în B-dul Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, sector 4, București, reprezentat prin PRIMAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediu) în strada Constantin Miile, nr. 10, Sector 5, București, reprezentat prin

PRIMAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL>SMUNÎȚ1PIULUI BUCUREȘTI, cu sediul

în strada Calea Plevnei, nr.    București, reprezentat prin

PRIMAR


ic


/ A"


Anexa la HCGM8 nr___:—

Art 2 OBIECTUL PARTENERIATULUI


CONFORM CU X țjf ORIGINALUL f V

-; —Ț*    <e -

a) Obiectul acordului îi constituie susținerea reciprocă-m vedern^mjg^z finanțării și derulării proiectului "Școala Profesională Metropofîfană în Sistem Dual" din București care va avea ca scop creșterea


performanței în pregătirea forței de muncă calificate, la nivelul capitalei, în scopul satisfacerii nevoii de muncitori calificați și în acord cu solicitările de pe piața muncii.

b) Realizarea și derularea unor activități comune, cum arfi:

r    1. promovarea conceptului de Școală Profesională - Școală de

Ș    Excelență, Școală fără Șomeri, primul pas către o carieră

profesională deschisă;

2.    integrarea indicatorilor de performanță în conformitate cu necesitățile locale și metropolitane identificate - prin PRAI și PLAI;

3.    elaborarea unor hărți privind necesarul de calificări pe zone și de muncitori calificați prin Școala Profesională;

4.    promovarea acțiunilor de identificare și selectare a elevilor și a partenerilor de practică (operatori economici];

5.    susținerea acțiunilor de introducere în nomenclatorul de meserii a unor calificări noi, solicitate de operatorii economici în concordanță cu nivelul lor de dezvoltare;

6.    propunerea spre aprobare a unui curriculum adaptat nevoilor actuale de formare, pornind de Ia necesitățile profesionale ale operatorilor economici ;

7.    elaborarea unor standarde în vederea acreditării pe cele două componente - resursa umană (specialiști) și logistică (bază materială adecvată) atât la nivelul instituțiilor de învățământ cât și la nivelul partenerilor de practică acreditați;

8.    elaborarea strategiilor de analiză a performanței (Benchmarking,*!


9.    înființarea de centre de informare și consiliere permanente pentru legătura dintre mediul economic și părinți/elevi/alți factori interesați;

10.    sprijinirea inițiativelor de înființare a unor centre pentru formarea și perfecționarea

profesorilor/maiștriîor/instructorilor/tutoriîor de practică pe domenii;

11.    realizarea unor studii pentru măsurarea gradului de satisfacție profesională;

12.    realizarea unei baze de date privind forța de muncă calificată -strategic necesară Municipiului București în vederea atragerii de noi investiții directe;

13.    constituirea unei baze de date privind traseul profesional/carieră al absolvenților;

i*

k.


*-w


CONFORM CU

ORIGINALUL

/7\


ART. 3 OBLIGAȚIILE FĂRȚILOR


3.1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Consiliul General al Municipiului București, Direcțiile Cultura, Sport, Turism, Centrul Pentru Tineret al Municipiului București și instituțiile/serviciile publice ale Municipiului București, care desfășoară activități cu impact în domeniul educațional, precum și Comitetul de inițiativă locală desemnat în condițiile prezentei hotărâri:

fii

'S


vor negocia și vor colab prezentului parteneriat; alocă, în condițiile I aprobate, resursele fmfii’ sus;ederea îndeplinirii obiectivelor

area în limitele bugetare ctivităților menționate mai- contractarea și plata bunurilor și serviciilor necesare derulării în bune condiții a prezentului acord nu trebuie să depășească data încheierii derulării prezentului parteneriat și se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.2. INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

- să permită și să faciliteze participarea cadrelor didactice și elevilor la desfășurarea tuturor activităților necesare pentru atingerea obiectivelor acordului de parteneriat conform reglementărilor legale în vigoare;

- să faciliteze obținerea tuturor informațiilor legate de desfășurarea proiectului necesare în vederea efectuării raportărilor către finanțator conform reglementărilor legale în vigoare. __

3.3. OBIGAȚII COMUNE ALE PĂRȚILOR:


CONFORM ChW


să sprijine promovarea proiectului cu scopul si obiectivele sal instituțiile școlare selectate din Municipiului București;

să faciliteze accesul reciproc la informațiile de interes comun legate de desfășurarea proiectului derulat în parteneriat

ART. 4 DURATA ACORDULUI

a) Prezentul acord intră în vigoare Ia data semnării sale de către ambele părți și are valabilitate în anii școlari 2017-2018, 2018 2019, 2019-2020 și 2020-2021.

b} Protocolul poate înceta înainte de termen, prin acordai părților.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

a) Nici una dintrex<^yr^fe^semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoșre^^sau "pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din^^^ag^aSmiate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa    ap prin lege.

b) Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de Ia producerea evenimentului,

ART. 6 CLAUZE FINALE

a)    Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

b)    Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă ia sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost încheiat astăzi, __ ... la București, în 8

exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,


PARTENER,

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI--

CONFORM

PRIMAR GENERAL ORIGINA^

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

INSPECTOR ȘCOLAR GENERALPARTENER,

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR


PARTENER,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE


Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București

www.primar1e3.ro


Ref: la proiectul „Dotare cantină corp C8 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Vă transmitem atașat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la „Dotarea cantinei corpului C8 -Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind proiectul „Dotare cantină corp C8 -Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

-    HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București”;

-    Acordul de parteneriat, anexă la HCGMB 396/28.09.2017;

-    HCL S3 nr. 154/24.04.2018, privind promovarea proiectului "Școala Profesională Metropolitană în sistem dual ".


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datata trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Dotare cantină corp C8 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea

implementării și finanțării proiectului "Dotare cantină corp C8 - Colegiul Tehnic Mihai Brava' și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIC& ADRIANASECRETAR, HONTARU VALERICA


MEMBRI:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Dotare cantină corp C8 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu„

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.^^.z2^z2^2<^âĂ^?., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Dotare cantină corp C8 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu„ și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A,


/

MEMBRI:    /

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării proiectului ” Dotare cantină corp C8 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și jlte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de......<.{£$&.............., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea implementării și finanțării proiectului "Dotare cantină corp C8 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu" și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VOICUAlllN-MNUȚ

MEMBRI:    i/f \

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA