Hotărârea nr. 215/2018

HCLS3 nr. 215 din 30.05.2018 privind aprob implementarii si finantarii proiectului Educat si sanatos in Sec 3 - clasele 0-V


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 95665/CP/23.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.93575/22.05.2018 al Direcției Managementul

Proiectelor;

-    Adresa nr. 93628/22.05.2018 al Direcției Managementul Proiectelor;

In conformitate cu prevederile:

-    Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020;

-    Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS nr. 136/30.06.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a

Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

~ Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

In temeiul prevederilor art. 45 afin. (1) și art. 81 afin. (2), fit. m) și afin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă finanțarea și implementarea proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V”, în vederea desfășurării unor activități de educație, conștientizare și prevenție a afecțiunilor coloanei vertebrale și a obezității de cauză neendocrină în rândul elevilor din clasele 0-V din unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului în cuantum de 750.000 lei după cum urmează:

-    720.000 lei pentru consultații medicale (servicii nepurtătoare de TVA);

-    30.000 lei inclusiv TVA pentru promovarea proiectului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Managementul Proiectelor care va gestiona activitățile prevăzute în cadrul proiectului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 215 DIN 30.05.2018

Câlea Dudeșîi nr. își, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 31S 03 23 - 28 fax (004 021) 3,8 03 04 e-maii cabinetpnmar@priroarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

1la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării și implementării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V"

în contextul demografic și economic actual, sănătatea tinerilor și a copiilor este, indiscutabil, unul din cele mai de preț bunuri ale oricărei națiuni. Copiii reprezintă viitorul, iar asigurarea creșterii și dezvoltării lor sănătoase ar trebui să fie o preocupare primordială în toate societățile. Acest fapt este asumat și de România, în calitate de țară semnatară și participantă la îndeplinirea obiectivelor Convenției privind Drepturile Copilului, Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și Strategiei Europene a OMS pentru Sănătatea șl Dezvoltarea Copiilor și Adolescenților.

Copiii și adolescenții sunt „individualizați prin particularități anatomice, fiziologice, de adaptare și de sănătate" și prezintă vulnerabilități specifice, care, nu de puține ori, îi transformă întruna dintre cele mai vulnerabile categorii sociale.

Raportul Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor pe anul 2016 relevă faptul că „în mediul urban (...) pe primul loc în ceea ce privește valoarea prevalenței se situează viciile de refracție cu 23,7%, urmate de obezitatea de cauză neendocrină cu 10,1% și deformările câștigate ale coloanei vertebrale (8,8%)." Totodată, bilanțul pe 2012 al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, arată că, printre cele mai frecvente suferințe întâlnite în rândul școlarilor se numără: boli ale coloanei vertebrale, obezitatea, afecțiuni oftalmologîce și carii dentare.

Conform Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, „bolile musculo-scheletice impactează semnificativ capacitatea de a munci și productivitatea indivizilor, existând o creștere a anilor cu dîzabilitate și a numărului de decese premature pe care acestea le determină " și se mai arată că „starea de sănătate a populației este influențată fundamental de stilul de viață, de nivelul de educație (inclusiv educație pentru sănătate) și de accesul la serviciile de sănătate, în special la cele preventive, din această perspectivă prevenirea bolilor șî menținerea stării de sănătate fiind deziderate cu eficacitate superioară tratării bolilor."

în ceea ce privește obezitatea, Raportul Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor pe anul 2016 consemnează că„supraponderea și obezitatea din perioada copilăriei conduce la serioase probleme de sănătate în perioada de adult. Obezitatea copilului este puternic asociată cu factorii de risc pentru bolile cardiovasculare, diabet, probleme ortopedice și degradarea stării de bine psihosociale, incluzând tulburări alimentare, relații sociale precare șî dezavantaje educaționale. Copilul supraponderal are mai multe șanse să fie un adult supraponderal".

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, obligă autoritățile locale să asigure finanțarea pentru„cheltuielîle cu evaluarea periodică internă a elevilor". Asigurarea sănătății la aceste vârste reprezintă garanția unui nivel de sănătate acceptabil al generațiilor viitoare.


CABINET PRIMAR

Ministerul Sănătății, prin „Strategia Națională de Sănătate 2014-2020", arată că „prevenția primară a bolilor (...), cronice netransmisibile prin intervenții de informare-educare-comunîcare/ pentru schimbare de comportament (...) cu abordarea activă a temelor preventive prin asîstențele medicale comunitareși a medicilor de familie (...) se înscriu în Planul Național de Prevenție." Mai mult, sunt necesare „forme alternative de servicii comunitare, care să răspundă adecvat acestor nevoi eminamente sociale și să degreveze sistemul de sănătate de rolul social, permițând concentrarea pe calitatea actului medical, pe performanță și pe un răspuns mai adecvat la nevoile reale de sănătate."

Relația strânsă dintre educație și sănătate este conturată și în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020, care încurajează crearea unei culturi a prevenției: „Alături de educație și în strânsă legătură cu aceasta, sănătatea este un element-cheie pentru asigurarea unei vieți active șî de calitate, un drept fundamental la care trebuie să aibă acces toți cetățenii. în contextual unei acoperiri deficitare cu servicii medicale la nivelul Sectorului, este necesară: (...) d) Susținerea acțiunilor de prevenție, inclusive prin dezvoltarea de campanii de informare publică (.....)".

Primăria Sectorului 3 al Municipiului București a adoptat Hotărârea de Consiliu Local nr. 448/28.09.2018 prin care a finanțat și implementat în școlile de pe raza sectorului proiectul "Educat și Sănătos în Sectorul 3" care a avut ca obiectiv general prevenția afecțiunilor coloanei vertebrale și a obezității de cauză neendocrină în rânul elevilor înscriși în clasele V-VIII în anul școlar 2017-2018. în anul școlar 2017-2018 în școlile de pe raza Sectorului 3 erau înscriși 15.047 elevi doar în clasele l-lV (cei mai vulnerabili din punct de vedere al deviațiilor coloanei) îa care aproximăm încă 3.000 de elevi care vor începe clasa pregătitoare (0). Scopul proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V" este acela de a asigura un nivel de sănătate ridicat în rândul locuitorilor din Sectorul 3, prin implementarea de măsuri menite să prevină și să identifice, acolo unde este cazul, deviațiile patologice ale coloanei vertebrale și să reducă obezitatea în rândul elevilor din clasele 0-V.

în același timp, proiectul "Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V" vizează asigurarea, pentru fiecare dintre elevii claselor 0-V, a unui consult medical de specialitate neinvaziv, în urma căruia să fie identificați elevii care prezintă deviații patologice ale coloanei vertebrale, precum șî obezitate, și îndrumarea acestora (și a părinților) către secțiile medicale specializate, în vederea remedierii înainte ca acestea să genereze complicații grave.

Date fiind cele prezentate, se impune demararea, la nivelul unităților școlare de pe raza Sectorului 3, a unui proiect care să vizeze informarea și educarea elevilor din clasele 0-V (precum și a părinților și a cadrelor didactice) cu privire la problemele și afecțiunile coloanei vertebrale și la riscurile obezității de cauză neendocrină, cu scopul de a asigura prevenția acestor afecțiuni.

Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții vor lua


Calea Dudești nr. 191, sector3, 031084 București

www.primar1e3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03.04 e-mail pr0iecte@primarie3.ro

Nr.93575/22.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V”

A

In contextul demografic și economic actual, sănătatea tinerilor și a copiilor este, indiscutabil, unul din cele mai de preț bunuri ale oricărei națiuni. Copiii reprezintă viitorul, iar asigurarea creșterii și dezvoltării lor sănătoase ar trebui să fie o preocupare primordială în toate societățile. Acest fapt este asumat și de România, în calitate de țară semnatară și participantă la îndeplinirea obiectivelor Convenției privind Drepturile Copilului, Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și Strategiei Europene a OMS pentru Sănătatea și Dezvoltarea Copiilor și Adolescenților.

Copiii și adolescenții sunt „individualizați prin particularități anatomice, fiziologice, de adaptare și de sănătate” și prezintă vulnerabilități specifice1, care, nu de puține ori, îi transformă într-una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale.

întrucât au scheletul delicat, tinerii, și cu precădere copiii, sunt predispuși afecțiunilor de coloană vertebrală, fapt dovedit de Raportul Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor pe anul 2017. De asemenea, tinerii și copiii se confruntă și cu problema obezității de cauză neendocrină. „In mediul urban (...) pe primul loc în ceea ce privește valoarea prevalentei se situează viciile de refracție cu 23,95%, urmate de obezitatea de cauză neendocrină cu 10,8% și deformările câștigate ale coloanei vertebrale (8,27%).”2

1    Institutul Național de Sănătate Publica, Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate. „RAPORT NAȚIONAL DE SĂNĂTATE A COPIILOR Șl TINERILOR DIN ROMÂNIA 2017". Pg. 15. Material accesat la data de 20.03.2018, la adresa http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp--content/uploads/2018/02/RSC-2017.pdf

2    Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate. „RAPORT NAȚIONAL DE SĂNĂTATE A COPIILOR Șl TINERILOR DIN ROMÂNIA 2017". Pg. 23. Material accesat la data de 20.03.2018, la adresa http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/upioads/2018/02/RSC-2017.pdf

56-98deformări

castig.de

coi.vertbr.

Fig. 13 Ponderea primelor trei afecțiuni cronice Ia clasele studiate în mediul urban 2015/2016

Conform Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, „bolile musculo-scheletice impactează semnificativ capacitatea de a munci și productivitatea indivizilor, existând o creștere a anilor cu dizabilitate și a numărului de decese premature pe care acestea le determină?’3

Cele mai frecvente deviații patologice ale coloanei vertebrale, ce pot apărea în primii ani de viață ai copilului, sunt: cifoza, scolioza și lordoza. Nediagnosticate si netratate la timp, acestea pot genera complicații grave - precum alterarea activității aparatului locomotor, a sistemului nervos și a mișcărilor respiratorii, care de multe ori nu mai pot fi soluționate decât prin intervenție chirurgicală. Astfel, este esențial ca deformările de coloană vertebrală să fie depistate precoce și tratate/ corectate corespunzător.

Ca urmare a programelor școlare încărcate și a poziției șezând de cel puțin 4 ore zilnic, coloana vertebrală este suprasolicitată, elevii ajungând să prezinte simptome precum:

® dureri de coloană lombară ® dureri articulare ® dureri de coloană cervicală ® modificarea posturii

•    dureri de membre inferioare și superioare

•    dureri de cap cauzate de suprasolicitarea brațelor ® stare de amețeală

® tendințe de supraponderalitate

•    sedentarism

•    accentuarea problemelor de coloană vertebrală deja existente

în ceea ce privește obezitatea, Raportul Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor pe anul 2017 consemnează că „ în anul 2016 s-au înregistrat aproximativ 41 milioane de copii sub 5 ani cu suprapondere și obezitate, pe tot globul. în lipsa unui tratament eficient, acești copii riscă să rămână supraponderali sau obezi și la vârste mai mari, astfel având un risc crescut pentru boli cardiovasculare, diabet, deces prematur etc. ”4.

Strategia de Sănătate 2014-2020 arată că „starea de sănătate a populației este influențată fundamental de stilul de viață, de nivelul de educație (inclusiv educație pentru sănătate) și de accesul la serviciile de sănătate, în special la cele preventive, din această perspectivă prevenirea bolilor și menținerea stării de sănătate fiind deziderate cu eficacitate superioară tratării bolilor.”Același document mai arată că sunt necesare „forme alternative de servicii comunitare, care să răspundă adecvat acestor nevoi eminamente sociale și să degreveze sistemul de sănătate de rolul social, permițând concentrarea pe calitatea actului medical, pe performanță și pe un răspuns mai adecvat la nevoile reale de sănătate.”6

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, obligă autoritățile locale să asigure finanțarea pentru „cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor”7. Asigurarea sănătății la aceste vârste reprezintă garanția unui nivel de sănătate acceptabil ai generațiilor viitoare.8

Relația strânsă dintre educație și sănătate este conturată și în Strategia de Dezvoltare Durabilă a sectorului 3 pentru perioada 2014-2020, care încurajează crearea unei culturi a prevenției: „Alături de educație și în strânsă legătură cu aceasta, sănătatea este un element-cheie pentru asigurarea unei vieți active și de calitate, un drept fundamental la care trebuie să aibă acces toți cetățenii. In contextul unei acoperiri deficitare cu servicii medicale la nivelul Sectorului, este necesară: (...) d) Susținerea acțiunilor de prevenție, inclusiv prin dezvoltarea de campanii de informare publică (.....)”.

Primăria Sectorului 3 al Municipiului București a adoptat Hotărârea de Consiliu Local nr. 448/28.09.2018 prin care a finanțat și implementat în școlile de pe raza sectorului proiectul ”Educat și Sănătos în Sectorul 3” care a avut ca obiectiv general prevenția afecțiunilor coloanei vertebrale și a obezității de cauză neendocrină în rânul elevilor înscriși în clasele V-VIII în anul școlar 2017-2018.

Date fiind cele de mai sus și luând în considerare că în anul școlar 2017-2018 (conform datelor transmise de Inspectoratul Școlar Sector 3 al Municipiului București), în școlile de pe raza Sectorului 3 erau înscriși aproximativ 15.047 elevi doar în clasele I-IV (cei mai vulnerabili din punct de vedere al deviațiilor coloanei) la care aproximăm încă 3.000 de elevi care vor începe clasa pregătitoare (0), considerăm necesară demararea, la nivelul unităților școlare de pe raza Sectorului 3, a unui proiect care să vizeze informarea și educarea elevilor din clasele 0-V (precum și a părinților și a cadrelor didactice) cu privire la problemele și afecțiunile coloanei vertebrale și Ia riscurile obezității de cauză neendocrină, cu scopul de a asigura prevenția acestor afecțiuni.

Astfel, proiectul „Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V” vizează asigurarea, pentru fiecare dintre elevii claselor 0-V, a unui consult medical de specialitate neinvaziv, în urma căruia să fie identificați elevii care prezintă deviații patologice ale coloanei vertebrale, precum și obezitate, și îndrumarea acestora (și a părinților) către secțiile medicale specializate, în vederea remedierii înainte ca acestea să genereze complicații grave.

Implementarea măsurilor proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V” va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

•    Informarea corectă asupra afecțiunilor coloanei vertebrale și asupra obezității, precum și asupra riscurilor generate de netratarea în timp util a acestora;

« Conturarea unei culturi a prevenției pe raza Sectorului 3;

® Identificarea, prin consult de specialitate, a copiilor cu probleme medicale - obezitate și afecțiuni de coloană - și consilierea acestora în vederea asigurării unui plan de recuperare medicală cât mai eficient;

•    Asigurarea unei populații viitoare cu o stare de sănătate îmbunătățită și reducerea costurilor tratamentelor medicale.

1. DATE GENERALE DESPRE PROIECT

Titlul

proiectului

Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V

Valoarea

proiectului

720.000 lei exclusiv TVA (pentru consultații medicale, servicii nepurtătoare de TVA)

30.000 Iei inclusiv TVA pentru promovarea proiectului.

Activități finanțate:

•    Activități privind promovarea proiectului (în cadrul școlilor, în presă, mediu Online, bannere, roii up-uri, afișe, broșuri etc.)

•    Activități privind informarea beneficiarilor direcți și indirecți (elevii din

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

clasele 0-V, cadrele didactice și părinții)

• Consultații medicale de specialitate, neinvazive, în rândul elevilor din

clasele 0-V

Sursa    de

finanțare

Bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București

Perioada de implementare

Octombrie 2018 -Mai 2019

Grup țintă

Elevii înscriși în anul școlar 2018-2019 în clasele 0-V, aproximativ 18.000 elevi.

Locul    de

desfășurare

»

Unitățile de învățământ de pe raza administrativă a Sectorului 3 al Municipiului București:

1.    Școala Gimnazială Mexic - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 34

2.    Școala Gimnazială Leonardo da Vinci - Str. Gheorghe Petrașcu nr. 55

3.    Școala Gimnazială Voievod Neagoe Basarab - Int. C-tin Brâncusi nr. 7

4.    Școala Gimnazială Nr. 20 - Str. Prevederii nr. 19

5.    Școala Gimnazială Liviu Rebreanu - Aleea Baraj Rovinari nr. 1

6.    Școala Gimnazială Nr. 47 - Șos. Gării Cățelu nr. 130

7.    Școala Gimnazială Nr. 54 - Str. Istriei nr. 19

8.    Școala Gimnazială Nr. 55 - Sos. Industriilor nr. 46

9.    Școala Gimnazială Nr. 67 - Str. Magnetului nr. 1-3

10.    Școala Gimnazială Cezar Bolliac - Str. Tiglina nr. 37

11.    Școala Gimnazială Barbu Delavrancea - Str. Matei Basarab nr. 28-30

12.    Școala Gimnazială Nr. 78 - Șos. Gării Cățelu nr. 50

13.    Școala Gimnazială Nr. 80 — Calea Dudești nr. 191

14.    Școala Gimnazială Nr. 81 - Str. Nerva Traian nr. 33

15.    Școala Gimnazială Nr. 82 - Str. Jean Steriadi nr. 17

16.    Școala Gimnazială Nr. 84 - Calea Vitan nr. 135

17.    Școala Gimnazială Nr. 86 - Intrarea Reconstrucției nr.6 A

18.    Școala Gimnazială Mihai Botez - Str. Râmnicu Vâlcea nr. 32

19.    Școala Gimnazială Nr. 88 — Str. Odobești nr. 3

20.    Școala Gimnazială Nicolae Labis - Str. Firidei nr. 2

21.    Școala Gimnazială Nr. 92 - Aleea Vlahuță nr. IA

22.    Școala Gimnazială Nr. 95 — Str. Foișorului nr. 111-113

23.    Școala Gimnazială Nr. 112 - Strada Pătulului nr. 2

24.    Școala Gimnazială Nr. 116 - Str. Gura Ialomiței Nr. 20

25.    Școala Gimnazială Nr. 149 - Aleea Perișoru nr. 3

26.    Școala Gimnazială Nr. 195 (Hamburg) - Aleea Lunca Bradului nr. 2

27.    Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca Str. Cozla nr. 1

28.    Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza - Bd Nicolae Grigorescu nr. 14

29.    Școala Gimnazială Nr. 200 - Str. Postăvarul nr. 13

30.    Liceul Teoretic „Dante Aligheri” - Aleea Fuiorului nr. 9

31.    Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” - Strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12

32.    Liceul Teoretic „Decebal” - Bulevardul Energetici eniîor nr. 9-11

Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Având în vedere cele prezentate, considerăm ca sunt întrunite condițiile legale privind aprobarea proiectului de hotărâre.
Calea Dudești nr. 191, sector 3,


031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004021) 318.03.04 e-maiE pr0iecte@primarie3.ro

Nr. 93628/22.05.2018


Către

CABINET PRIMARRef: aprobarea finanțării și implementării proiectului „Educat și clasele 0-V”

Vă transmitem atașat:

® Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local Sector 3 privind aprobarea finanțării și implementării proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V”.

« Raportul de specialitate nr. 93575/22.05.2018 privind aprobarea finanțării și implementării proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V” al Direcției Managementul Proiectelor.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnata și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0- V”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea

implementării și finanțării proiectului ,, Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICAADRIANA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

9    4 > >
Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V”

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de    ......., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării

și finanțării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0- V” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEjLWOK'ĂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEAINOCENȚIUIOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0- Uv

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea?ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de........a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEAINOCENȚIU-IOAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA1

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii

2

atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

3

Strategia Națională de Sănătate 2014 2020- Ministerul Sănătății Anexa 1 http://www.ms.ro/2016/10/04/8008/

4

   Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate. „RAPORT NAȚIONAL DE SĂNĂTATE A COPIILOR Șl TINERILOR DIN ROMÂNIA 2017". Pag. 73. Material accesat la data de 20.03.2018, la adresa http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/02/RSC-2017.pdf

5

   Ministerul Sănătății, „ Strategia Națională de Sănătate 2014-2020". Pag. 66

6

   Idem, pag. 67

7

   Legea educației naționale nr. 1/2011, Articolul 104, Alineat 2), Litera c)

8

   Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate. „RAPORT NAȚIONAL DE SĂNĂTATE A COPIILOR Și TINERILOR DIN ROMÂNIA 2017". Pag. 73. Material accesat la data de 20.03.2018, la adresa http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/02/RSC-2017.pdf