Hotărârea nr. 214/2018

HCLS3 nr. 214 din 30.05.2018 privind aprob virarii cotei-parte din sumele incasate in venit proprii ale bug instit de invat, rezult din inchir spat propr publ, pt care s-au real invest PS3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor de învățământ, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 95650/CP/23.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 93281/21.05.2018 al Direcției de învățământ -

A

Serviciul Administrare Unități învățământ;

-    HCLS3 nr. 13/31.01.2013 privind aprobarea virării cotei - parte din sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică;

-    HCLS3 nr. 156/31.05.2013 privind modificarea art. 1 din HCLS 3 nr. 13 din 31.01.2013 referitoare la aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică;

-    HCLS3 nr.23 5/12.06.2017 privind modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 156/31.05.2013;

-    Adresa nr. 93304/21.05.2018 a Direcției învățământ - Serviciul

Administrare Unităti învățământ;

» } ’

A

In conformitate cu prevederile :

-    Art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 14-16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă virarea unei cote de 50% din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor de învățământ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3, la bugetul - Sectorului 3, în contul de “Venituri din concesiuni și închirieri” -R066TREZ70321A300530XXXX - TREZORERIE SECTOR 3 BUCUREȘTI -CF : 4420465.

A    ,

Art2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, și instituțiile de învățământ prevăzute în anexă vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


IHĂITĂ

5


NR. 214 DIN 30.05.2018

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

ANEXA la H.CL.S3 nr

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza sectornlni 3 pentru care se aprobă virarea cotei de 50 % din sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică

Nr.

crt.

Unitatea de învățământ

Spațiul proprietate publică pentru care se aprobă virarea cotei de 50% din sumele încasate din închirierea sau din concesionarea acestuia

1.

Liceul Teoretic Dante Alighieri

Bazin înot

2.

Liceul Tehnologic Elie Radu

Complex Sportiv Apollo

3.

Școala Gimnazială Nr.195

Complex SportivCABINET PRIMAR


Calea Dudeșd nr. i$i. sector 3, 031084 București

www.prim3rie3.ro

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail csbtoeîpri mar@primarie3.ro


TSECTUFnr


CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publica, pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 93281/21.05.2018 al Direcției de învățământ -Serviciul Administrare Unități învățământ

Propun pentru unitățile de învățământ pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3 virarea unei cote de 50% la bugetul Consiliului Local Sector 3 din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor unităților de învățământ, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică.

Față de cele mai sus prezentate, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea virării coteî-parte din sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


direcția Învățământ

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Șos. Mihai Bravu nr. 42S, sector 3, 030328 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021} 326 04 27 e-mall invatamant@primarie3.r0

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 - privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare, art.16 alin (1) - unde se stipulează :

‘‘Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale", iar la alin.(2): - “In cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa încaseze din chirie o cota - parte între 20-50%, stabilita, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea ”

-    Prin H.C.L.S. nr. 13/31.01.2013 s-a aprobat virarea unei cote de 70% din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor unităților de învățământ subordonate, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, la bugetul Consiliului Local Sector 3;

-    Prin H.C.L.S. nr.156/31.05.01.2013 s-a aprobat modificarea art.1 la HCLS3 nr. 13/31.01.2013, respectiv virarea unei cote de 50% din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor unităților de învățământ subordonate, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, la bugetul Consiliului Local Sector 3;

-    Prin H.C.L.S. nr.235/12.06.2017 s-a aprobat modificarea art.l la HCLS3 nr. 156/31.05.2013, respectiv virarea unei cote de 30% din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor unităților de învățământ subordonate, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, la bugetul Consiliului Local Sector 3;

Ținând cont de:

Investițiile realizate de către Primăria Sectorului 3 la unele unități de învățământ de pe raza sectorului 3,

Propunem pentru unitățile de învățământ din anexa la prezentul proiect de hotărâre virarea nnei cote de 50% la bugetul Consiliului Local Sector 3 din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor unităților de învățământ, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3.

Dl RECȚ1A ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3.


Șef Serviciu Administrare Unități

nvățământ

[a Radu


Angelica Danie


întocmit: Dan Vasile

HOTĂRÂSE

privind aprobarea virării cotei - parte din sumele încasate din mchînemt sau din concesionarea bunurilor proprietate publica

Având în vedere:

*    Raportul de specialitate ur. 399/16.01.2013 al Direcției Economice. Direcției Invatamanl Cultura si Direcției Juridica si Patrimoniu;

» Prevederile art, 16 alin.(1) si ahn,(2) din Leg.213/1998;

*    H.C.L.S.3 nr,167/2012 privind modificarea anexelor nr. 4 și nr. 5 ale Hotărârii Consiliului Local ai Sectorului 3 nr. 108/2005 și modificarea art. 1 și anexei nr. I a Hotărârii Consiliului Local ai Sectorului 3 nr, 113/2011 privind modificarea HCLS 3 nr, 108/2005, referitoare la aprobarea tarifeiornfinime pentru închirierea spațiUor/terenurilor excedentare din cadrul unităților de învățământ, a caietului de sarcini, a instrucțiunilor, a contractului și a convenției cadru;

*    Raportul comisiei de studii-, prognoze economieo-sodale, buget, finanțe;

*    Raportul comisiei de invatamant, activitafi științifice, cultura, culte, sport si tineret:

*    Raportai comisiei de administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor,

în temeiul prevederilor ariAS alin,2 fit, a, c st ari. 81 alin. (2), fit. d. din Legea nr.2.15/2001 - republicata, privind Administrația Publică Locală,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE:

ArtL Se aproba virarea unei cote de 70% din sumele încasate in veniturile proprii ale bugetelor institmîiior de invatamant subordonate, rezultate din închirierea spatiilor proprietate publica, îa bugetul consiliului local al sectorului 3, in contul ..Venituri dîn concesiuni si închirieri M (R066TREZ70321300205XXXXX -TREZORERIE SECTOR 3 BUCUREȘTI - CF: 4420465). .

Art2 Primarul. Sectorului 3. compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, cat si toate unitățile de invatamanî subordonate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâte.

Art3. Prezenta hotarare intra in vigoare începând cu data arisarii la sediul Primăriei Sectorului 3 din Str. Parfumului nr. 2 -4, Sector 3.    ..%ZT.f"x    /

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ panâitradualin


NR, 13 DIN 31.0L2013


COî/râAS^jîNEAZA MARlțlSlklîMI A


I llu!

HOTĂRÂRE

privind modificarea ari. 1 din H.CX.S. nr. 13 din 31.01.2013 referitoare Ia aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică

Având în vedere:

• Expunerea de motive nr.4751/30.05,2013 a Primarului Sectorului 3;

o Raportul de specialitate nr. 4750/30.05.2013 al Direcției Economice, Direcției Invatamant si Direcției Juridica;

® Prevederile art. 16 alin.(l) si alin.{2) din Leg.213/1998.

în temeiul prevederilor art.45 alin.2 lit.a) si art. 81 alin.(2), lit.d), din Legea nr.215 / 2001 ~ republicata, privind Administrația Publica Locala,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L.S. 3 nr. 13/31.01.2013 care va avea următorul conținut: Se aprobă virarea unei cote de 50% din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor de învățământ subordonate, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, la bugetul Consiliului Local Sector 3, în contul de * Venituri din concesiuni și închirieri „    -

(R066TREZ70321300205XXXXX - TREZORERIE SECTOR 3 BUCUREȘTI - CE: 4420465).

Art.2. Primarul Sectorului 3 , compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, cât și toate unitățile subordonate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art3. Prezenta hotărâre intra în vigoare începând cu data afișării la sediul Primăriei Sectorului 3 din Str. Parfumului nr. 2 -4, Sector 3.    /

NR. 156 DIN 31.05.2013
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
HOTĂRÂRE

privind modificarea art.l Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 156/31.05,2013

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 6463/CP/07.06.2017 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 46014/07.06.2017 al Direcției învățământ -

Serviciul Administrare Unități învățământ;

-    Adresele unităților de învățământ (Școala Gimnazială nr.54, Școala

Gimnazială nr.80, Școala Gimnazială nr. 88, Liceul Teoretic “Dante

Alîghieri”, Liceul Teoretic „Alexandru loan Cuza’\ Liceul Teoretic

„Nichita Stănescu’7 Liceul Teoretic “Decebal”;

-    H.C.L.S.3 nr. 156/31.05.2013 privind modificarea art 1 dinH.C.L.S. nr.

13 din 31.01.2013 referitoare la aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publica;

-    Adresa nr. 46020/07.06.2017 a Direcției învățământ - Serviciul

Administrare Unități învățământ, înregistrată cu nr. 6458/07.06.2017.

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 112 din Legea educației naționale nr.1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 14-16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit (a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE:

ArtL Se modifică Art. 1 la H.C.L.S. 3 nr. 156/31.05.2013 și va avea următorul cuprins:

“Artl. Se aprobă virarea unei cote de 30 % din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor de învățământ subordonate, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, la bugetul Consiliului Local Sector 3, în contul de “Venituri din concesiuni și închirieri (R066TREZ70321300205XXXXX- TREZORERIE SECTOR3 BUCUREȘTI- CF: 4420465).”

Artlî. Celelalte prevederi ale H.C.L.S.3 nr. 156/31.05.2013 privind modificarea art. 1 din H.C.L.S. nr. 13 din 31.01,2013 referitoare la aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică, rămân neschimbate.

NR. 235

DIN 12.06.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 12.06.2017.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâre:

1) la proiectul de hotărâre privind modificarea lî.C.L.S. 3 nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2017-2018

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexe: Tabel cu situația burselor acordate în sem. II - an școlar 2017-2018 Actualizare HCLS 3 nr. 126/28.03.2018

2) la proiectul de hotărâre privind aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publica pentru care s-a realizat investiții de către Primăria Sectorului 3

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

întocmit: .Dan Vasile


Director executiv adjunct, Mihaela Nagy Răducanu

VComisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor de învățământ, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3

Comisia de studii, prognoze economico -- sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea virării cotei-

parte din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor de învățământ, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3 si consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂlMlUĂ. ADRIANA
MEMBRI:    \ '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor de învățământ, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de......a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea virării cotei-

parte din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor de învățământ, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL./ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU
MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEA INOCENȚIUIOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


--—

* ......2^’Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor de învățământ, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, pentru care s-au realizat investiții de către Primăria Sectorului 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..................a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate în veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor de învățământ, rezultate din închirierea spațiilor proprietate publică, pentru care s-au realizat investiții s de către Primăria Sectorului 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA
SECRETAR, VASILIU MARIANA
MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELTAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN