Hotărârea nr. 213/2018

HCLS3 nr. 213 din 30.05.2018 privind modif HCLS 3 nr. 126-28.03.2018 ref la nr de burse si cuant acestora acord elevilor din unit de invat preuniv de stat din Sec 3 al Mun Buc, in sem II


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 126/28.03.2018 referitoare la numărul de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017 - 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 30.05.2018

3    *    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 95651/CP/23.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 93070/21.05.2018 al Direcției învățământ -Serviciul Administrare Unități învățământ;

-    Adresa nr. 467/23.04.2018 a Scolii Gimnaziale nr. 88;

-    HCLS 3 nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017-2018;

» Adresa nr. 93304/21.05.2018 a Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unităti învățământ;

3    3    7

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului MECTS nr. 3470/7.03.2012 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul nr. 5576/2011;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art.81. alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Numărul de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017 - 2018, aprobate prin HCLS. 3 nr. 126/28.03.2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alin. (1) lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) Burse de performanță în număr de 256, în cuantum de 200 lei lunar

Numărul total de burse acordate, luând în calcul bursele nou aprobate, pentru semestrul II al anului școlar 2017-2018 va fi de 12359 burse.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 126/28.03.2018, rămân neschimbate.

NR. 213 DIN 30.05.2018

.....— - —    U

Calea Dudeșb rsr. ig-;. sector 3, 031084 București w ww.p rimarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 31S 03 04 e-mail cabsneîprimar^primariej.î'o


EXPUNERE DE MOTIVE


SECTOR 3    |

CABINET PRIMAR

Nr ..... :

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.LS. 3 nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul li al anului școlar 2017-2018

După aprobarea H.C.LS. 3 nr. 126/ 28.03.2018 privind necesarul de burse pentru semestrul II a! anului școlar 2017-2018, Școala Gimnazială nr. 88 solicită suplimentarea cu 2 burse de performanță pentru ciclul primar, ca urmare a omiterii cererilor de bursă depuse de către 2 eleve din clasa a IV-a D.

Propun spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 modificarea Art. 1: alin. (1) lit. a de la H.C.LS. 3 nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat după cum urmează:

1. Articolul 1 aliniatul (1) - Pentru elevii din ciclul primar: litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"a) Burse de performanță în număr de 256, în cuantum de 200 lei lunar".

Numărul total de burse acordate, luând în calcul bursele nou aprobate, pentru semestrul II al anului școlar 2017-2018 va fi de 12359 burse.

Având în vedere cele menționate anterior, precum și Raportul de specialitate nr. 93070/21.05.2018 al Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unități de învățământ, am inițiat proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.LS. 3 nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2017-2018 , pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT


Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www.primarie3.r0

telefon {004 021) 326 04 27 e-mail invatamant@primarie3.ro

mk. J3O70/2/.0&


Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2017-2018

După aprobarea H.C.L.S. 3 nr. 126/28.03.2018 privind necesarul de burse pentru semestrul II al anului școlar 2017-2018, Școala Gimnazială nr. 88 solicită suplimentarea cu 2 burse de performanță pentru ciclul primar, ca urmare a omiterii cererilor de bursă depuse de către 2 eleve din clasa a IV-a D.

Luând în considerare:

>    prevederile art. 105, alin. 2, lit. d, din Legea Educației Naționale nr. 1/2011,

Art. 105. (2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

d) cheltuieli cu bursele elevilor;

>    Adresa nr. 467/23.04.2018 a Școlii Gimnaziale nr. 88 prin care se solicită suplimentarea numărului de burse, cu 2 burse de performanță pentru ciclul primar

Propunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 modificarea Art. 1: alin. (1) lit. a de la H.C.L.S. 3 nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în sem. II al anului școlar 2017 2018. după cum urmează:

1. Articolul 1 aliniatul (1) - Pentru elevii din ciclul primar: litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) Burse de performanță în număr de 256, în cuantum de 200 lei lunar”.

Numărul total de burse acordate, luând în calcul bursele nou aprobate, pentru semestrul II al anului școlar 2017-2018 este de 12359 - conform Anexei la prezenta hotărâre.


ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 88 STR. ODOBESTI NR. 3 SECTOR 3 ~ BUCUREȘTI

NR. 467/23.04.2018


CĂTRE,

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - BUCUREȘTI DIRECȚIA INVATAMANT

Prin prezenta va comunicam ca dintr-o eroare au fost omise cererile de bursa de performanta ale elevelor Cazacu Beatrice Gabriela ~ clasa a IV-a D si Popescu Megan Maria - clasa a IV-a D.

Fata de cele menționate mai sus va rugam sa ne sprijiniți in soluționarea acestei situații prin care solicitam suplimentarea cu doua burse de performanta pe semestrul al îl-lea - nivel primar.

Va mulțumim!


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâre:

1) la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2017-2018

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexe: Tabel cu situația burselor acordate în sem. II - an școlar 2017-2018 Actualizare HCLS 3 nr. 126/28.03.2018

2) la proiectul de hotărâre privind aprobarea virării cotei-parte din sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publica pentru care s-a realizat investiții de către Primăria Sectorului 3

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

întocmit: zDanVasile

£


Director executiv adjunct, Mihaela Nagy Răducanu

fWțr

V


Șef Servicii

Angelica Danieli R&duDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

SITUAȚIA BURSELOR SOLICITATE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERS1TAR DE STAT, DIN SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU SEMESTRUL II - AN ȘCOLAR 2017 -2018

SUPLIMENTARE CU 2 BURSE DE PERFORMANȚĂ PENTRU CICLUL PRIMAR (ȘCOALA GIMNAZIAL NR. 88)

Wr ert.

Unitatea tiefnvătănănt

Învățământ primar

Învățământ gimnazial

lNVÂȚÂMĂMNT LTCXĂL

TOTAL BURSE

ELEVI cu DOMICILIUL ÎN ALTE SECTOARE

KIJ5VJ CU DOMJClWUL SfWTTORUL 3

Bi ne de perfcmua^l

B«~

dcmrrt

Buu 4t ajwîw hkMI

Ban

------"

Bl

mdln

Biw de ojalombiț

Bmudc perie

sumja

Bune de nurii

Bi

«doi

Bl

n» de peribmnp

Buwd? merit

Bunerie

riidhi

Bi eh de ajutor uetel

Art.fi

ttt.a)

lh.h>

ArL<

ai.c)

Art.fi

bt.b)

An.fi

lh.Q>

Alt. î»

Ulrfl)

Ul.b}

ll.c)

aSu.l

Ari, fi db.1 IfLa)

Art.fi

«Iul

An.fi

altoi-1

Ari. 8 rib.i UT.»)

Ari.S

tlîn.1

1îLb>

<9,«1-949)

Ari.S

abkl

Ifl.B)

Art.fi

Jttrb)

Art.fi il5a. ] ttt.c)

Ari. 9

«bul

Ari, 13

liLi}

Alt, 13 rib.l liLb)

Ari.13 aKto.1 ELe)

Alt,l<

altovl

<«w)

Art.6 nS«. ] Ut/»}

SLb)

SLr)

Ari.fi

Ui, a)

Ari.»

1H1.I

ULfl)

Ari.fi

■hn.1

IR. a)

pL»-Jfl+O€)

Ari.S

db.l

buh)

Ari.fi db. I

Ari. 13

U1.P)

Aii. 13

ULb)

Ari. 13

Ul.c)

AiLfi

aRi.l

Eta)

ilh,l

Ut.b)

Ari.fi

ibt.1

Ul.ț)

Ari.S

HM}

ArL.fi

llll,l

Ui. a)

Ari.fi

p,M-W9}

Metibi

-Jt

filÎK.1

Ul.b)

IR.t)

Ari,9

flUlLl

Ut.»)

Ari.»

1E1.I

ULb)

Ari. 13

dUr.1

iLt)

1

Școab Gimnaziali Voievod

Neaeoe Bwarah (10)

0

0

0

0

0

i

1

15

0

0

0

0

13

14

33

0

0

0

1

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

2

Școala Glmzaziab nr. 20

0

0

4

0

0

12

0

12

0

0

' 0

7

50

89

92

0

0

5

10

0

4

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285

3

Școala cfermaxiab *Uviu

Rebreanuv [21)

1

0

33

0

0

5

0

21

0

2

0

2

42

56

96

0

0

5'

9

0

10

0

0'

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2S2

4

Școala Gimnaziali

"Mexic" (22)

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

4

14

20

16

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

5

Școala Gimnaziali nr. 47

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

7

16

5

0

0

6

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O’

0

0

G

0

0

0

79

6

Școala Gimnaziala nr. 54

0

0

3

4

0

£

0

23

0

0

0

3

36

50

57

0

0

3

6

0

14

0

0

0

0

0

0

0

.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207

7

Școab Gimnaziali nr. 55

1

0

0

a

0

2

0

86

0

0

0

0

52

60

45

0

0

14

1

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

305

a

Școab GlmnajfaH ar. 67

I

0

0

0

0

3

0

38

0

2

0

0

22

21

31

0

0

2

3

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

a

Școab GEmnazbti Cezar

BoUbc (70)

4

0

0

0

0

11

0

41

0

4

0

0

45

65

150

0

0

6

13

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

10

Școala Gimnaziali "Barbu

Delevrancea" (73}

0

0

0

0

0

0

1

35

0

0

0

0

2

3

3

0

0

1

0

*

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

ii

Școala Gimnaziala

"Leonardo da Vinci" (75)

0

0

9

0

0

4

0

16

0

0

0

11

61

104

172

0

0

3

1

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

389

12

Școala Gimnaziala nr, 73

0

0

)

0

0

5

1

20

0

0

0

2

19

24

35

0

0

7

0

12

0

0

0

0

0

0

0

p

0

0 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

13

Școab Glmnazblă nr. 60

&

0

10

0

2

9

0

9

1

0

0

2

48

91

165

0

3

0

7

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

355

14

Școab Glmnazblă nr. 81

0.

0

1

0

0

8

0

18

0

0

0

5

62

32

170

b

0

0

11.

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369

15

Școab Gimnaziali nr. 52

2

0

0

0

0

10

b

18

0

10

0

0

52

69

$4

0

p

5

10

0

15

0

0

0

0

p

0

0

0

0

0

G

0

b

0

0.

G

0

b

0

0

p

0

0

0

0

0

275

16

Școab Gimnaziali nr. 84

13

0

0

0

8.

0

49

0

b

0

0

56

61

117

0

0

1

8

0

22'

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

p

335

17

Școab GEmnazbb nr 86

G

0

0

4

0;

15

0

3

0

0

15

17

4?

0

0

4

0

12

0

o.

0

p

p

0

0

0

0

0

0

0.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

18

Școala GimnaztalS "hOial Botez" (37)

0

6

0

14

0

20

0

0

0

33

46

50

0

0

' jo

0

8

0.

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

. 0

0

190

13

Școab Gimnaziali nr 33

("Shanghal")

? 26

0

0

0

0

5

14

0

0

6

53

117'

174

0

0

9

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

:■? -414

20

Școab Glmnazblă

"Nicofae LabH” (89)

0

0

11

0

0

8

0

6

0

0

0

10

56

68

145

0

0

l

6

0

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316

21

Școab Gimnaziali n. 92

0

0

0

0

0

11

0

27

0

0

0

2

35

60

78

0

0

30

12

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269

22

Școala Gimnaziali nr 95

0

0

4

0

0

5

1

23

1

0

1

11

25

14

0

0

6

3

l

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

23

Școab Gimnaziali nr. 112

0

0

8

0

0

3-

0

36

0

0

0

4

38

53

106

0

14

13

5

0

17

1

0.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298

24

Școab Glmnazblă nr. 116

0

o

0

a

2

0

29

0

13

0

0

20

23

34

0

0

17

3

0

8

0

0

0

p

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0.:

0

G

0

0

0

0

0

b

157

25

Școab <îimnazxalănr. 149

7'

0

0

0

0

11

0

6

0

13.

0

0

50

73

108

0

0

4

8

0'

2

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

26

Școala Gimnaziali nr. 195

("Itambure")

0

b

36

0

0

23

0

10

0

0

0

15

82

149

472

0

0

2

16

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

p

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G.

0

0

0

0

808

27

Școala Gimnazială

"Frederico Garda Lorca"

20

0

0

0

0

12

0

13

0

13

0

b.

51

87

138

0-

0

12

22.

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

377

23

Școala Gimnaziali

*Alexandro ta»n Cuza"

0

0

1$

5

0

7

0

15

0

0

0

6

26

82

131

0

0-

7

1

0

]p

0

0:

0

0

0

0

0

0

0

p

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

29

Școab hr, 200

0-

0

J

0

0

3

'b

8

0

0.

0

6

14

31

43

0

0

0

5

0

7

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

p

0

0

0

0

0

0

0

b

118

30

Școab gi.mnazbb

Soecbb nr 5

0

0

0

0

0

18

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

9

0

p

G

0'

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0'

0

0

0

0

0

0

0

58

31

Colegiul Național

"Matei Basarab**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0-

0

0

3

0

0

179

236

104

2

2'

8

22

24

1

0

0

b

87;

133

46

1

4

0

3

7

0

0

862

32

Ucaul Teoretic "Al.LCuza"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

1

64

49

14

0

1

4

8

27

1

0

0

I

234-

193

78

2

0

0

29

19

0

1

726

33

Uceul Bilingv "Deeebal"

0

0

0

0

0

6

0

29

2

0

0

0

12

13

6

0

0

5

4

0

10

0

0

0

0

58

17

7

0

0

50

17

18

13

0

G

2

24

21

3

0

0

0

25

9

0

5

356

34

Uceul Teoretic

"Dante AHghierT

19

0

0

0

6

0

7

0

3

0

(1

54

59

86

0

0

3

8

0

>

0

0

0

0

46

45

10

0

0

7

16

29

2

2

0

0

126

101

34

2

0

0

17

15

0

5

703

35

Școala SupXomertială

"Nlcotae Kretzulescu"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

231

139

42

0

0

94

33

6

9

11

0

0

80

24

0

G

0

35

5

0

0

820

36

tfceufTedogic

Ebotist "loAot”

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

3

0

0

7

0

9

20

0

0

0

1

1

0

0

0

0

3

0

0

2

54

37

Colegiul Tehnic

■Anghrt SaUgwV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

12

5.

0

0

4

12

7

27

13

0

0

G

13

2

0

0

0

4

11

2

0

9

124

sa

Colegiul Tehnic

"Mlhal Bravu"

0

0

0

0

0

0

' 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

5

b

0

0

37

8

2

9

0

0

0

8

2

0

0

0

0

24

8

0

8

124

39

Ucetil Tehnologic

"ElleBadu"

0

0

0

0

0

0

0

0

{1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

7

6

2

0

0

26

4

17'

0'

0

0

4

4

1

0

0

0

10

4

0

7

122

40

Uceul Teoretic

"Nicfiite Stănescu"

3

0

0

0

0

2

0

15

0

5

0

0

15

20

30

0

0

5

6

0

7

0

2

0

0

7

0

0

0

0

14

10

0

11

0

0

0

15

î

0

0

0

0

14

8

p

6

201

41

Colegiul Tehnic

"Costai bl NeniftKcti*’

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0'

0

0

12

J2

0

G

0

4

3

77

9

0

0

0

5

2

0

0

0

19

10

0

9

176

42

Lfceid Teoretic

"Benbmln Franftlln*'

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

0

0

65

24

4

1

0

7

7

57

6

2

0

G

61

24

8

0

1

1

3

6

0

9

286

43

Uceul Tehnologic

„Drammfr Hurmuxeu*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

11

6

0

0

0

16

2

74

6

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

1

0

l

123

44

Liceul Tehnologic

Thoodor Paliativ

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

9

6

40

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

5

5

0

4

73

111

0

145

9

2

258

18

6S4    |

4

74

0

32

1151

1748

2929

8

17

173

244

e

1

32

0

5

708

541

186 |

7

245

IM |

419

117

15

0

1

684

589

196

s

5

5

ZOI

W

6

66

256

11

964

156

5845

173

650

37

1445

295

679

ÎS

1464

ZOI

165

12359

1231

6824

2456

1848

11359

BURSE DE PERFORMANȚĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

256BURSEi2(l0tei

BURSE BE MERIT

învățământ primar

HBURSEAlOOld

BURSE DE STUDIU

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

NU R CAZUL

BURSE DE AJ UTOR SOCIAL

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

964 BURSE x 150 LEI

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

156 BURSE x 200 fcî

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

5845 BURSE x 100 fci

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

173 BURSE x 150 ki

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

650 BURSE x 150 LEI

ÎI^VĂȚĂMÂNT LICEAL - ELEVI CU ÎTOMICILIUL IN ALTE SECTOARE

37 BURSE jJOOki

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL- ELEVI CU DOMICILIUL IN ALTE SECTOARE

1445 BURSE i 200 kî

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - ELEVI CU DOMICILIUL IN ALTE SECTOARE

295 BURSE x 300 fel

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - ELEVI CU DOMICILIUL IN ALTE SECTOARE

679 BURSE t 300 LEI

ÎNVĂȚĂMÂNT LJCEAL - ELEVI CU TOMICnJUL IN SECTORUL 3

18 BURSE z 400 kt

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - ELEVI CU DOMICILIUL IN SECTORUL 3

1459 BURSE x 400 ki

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - ELEVI CU DOMICILIUL IN SECTORUL 3

201 BURSE x 400 td

ÎNVĂȚĂMÂNT 1JCEAL - ELEVI CU DOMICILIUL IN SECTORUL 3

165 BURSE 1300 LEI

Învățământ liceal

MEDIA GENERALĂ = I»

5 BURSE x 1000 LEI

IHTOCMCT;


IVAS1LEComisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 126/28.03.2018 referitoare Ia numărul de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul

II al anului școlar 2017 - 2018.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3

nr. 126/28.03.2018 referitoare la numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017 - 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PAUNTGĂ ADRIANA

MEMBRI:    C

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR, HONTARU VALERICA

9    .
’CX—Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 126/28.03.2018 referitoare la numărul de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II

al anului școlar 2017 - 2018

»

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de......a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr.

126/28.03.2018 referitoare la numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017 - 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:    u

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEAINOCENȚIU IOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 126/28.03.2018 referitoare la numărul de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017 - 2018.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de........a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 126/28.03.2018 referitoare la numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017 - 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / N Lt A V OkABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANSECRETAR, VASILIU MARIANA


Fțe/tf*—VOINEA1NOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

.....

HOTĂRÂREA nr. 126 din 28.03.2018

privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017 - 2018

consolidată la data de 30.05.2018 și care are la bază modificările aduse prin HCLS nr.213/30.05.2018

Art.l. Se aprobă numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017-2018, după cum urmează:

(1)    Pentru elevii din ciclul primar:

a)    Burse de performanță în număr de 256, în cuantum de 200 lei lunar.

b)    Burse de merit în număr de 11, în cuantum de 100 lei lunar.

c)    Burse de ajutor social în număr de 964, în cuantum de 150 lei lunar.

(2)    Pentru elevii din ciclul gimnazial:

a)    Burse de performanță în număr de 156, în cuantum de 200 lei lunar.

b)    Burse de merit în număr de 5845, în cuantum de 100 lei lunar.

c)    Burse de studiu în număr de 173, în cuantum de 150 lei lunar.

d)    Burse de ajutor social în număr de 650, în cuantum de 150 lei lunar

(3)    Pentru elevii din ciclul liceal care nu au domiciliul în Sectorul 3:

a)    Burse de performanță în număr de 37, în cuantum de 400 lei lunar.

b)    Burse de merit în număr de 1445, în cuantum de 200 lei lunar.

c)    Burse de studiu în număr de 295, în cuantum de 300 lei lunar.

d)    Burse de ajutor social în număr de 679, în cuantum de 300 lei lunar.

(4)    Pentru elevii din ciclul liceal, care au domiciliul în Sectorul 3:

a)    Burse de performanță în număr de 18, în cuantum de 400 lei lunar.

b)    Burse de merit în număr de 1459, în cuantum de 400 lei lunar.

c)    Burse de merit care au absolvit anul școlar 2016-2017 cu media generala 10 în număr de 5, în cuantum de 1000 lei lunar

d)    Burse de studiu în număr de 201, în cuantum de 400 lei lunar.

e)    Burse de ajutor social în număr de 165, în cuantum de 300 lei lunar

Numărul total de burse acordate pentru semestrul II al anului școlar 2017-2018 este de 12359.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Direcția învățământ, și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.