Hotărârea nr. 212/2018

HCLS3 nr. 212 din 30.05.2018 privind modif Plan de ocupare a funct publice din cadrul DEP Sector 3 pentru semestrul I al anului 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

; CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

/ .................................... ........-.........................-.............—

HOTĂRÂRE

privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției de Evidentă a Persoanelor Sector 3 pentru semestrul I al anului 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 96078/CP/24.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.95938/24.05.2018 al Serviciului Organizare Resurse

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    HCLS 3 nr. 83/29.03.2017 privind modificarea și completarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 560/27.11.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3;

-    Avizul nr.24071/2018 Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

-    Adresa nr. 596/23.05.2018 a Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, înregistrată cu nr. 95979/CP/24.05.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 6 alin.(2) și art. 11 alin.(2) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice aprobate prin Ordinul nr.7660/2006 cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 pentru semestrul I al anului 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 3, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 212 DIN 30.05.2018

t# McLS, ,g , A/X /‘io, OȘ', &£$

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr.

maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse

reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovai?

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi ocupate prin

recrutare

secretar ai județului

secretar at consiliului local

director general

llxf z

, 'Z-

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației

publice locale - 1

——**

Wk'C'.ț'

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

0

1

-J" -

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu ai autorităților

administrației publice locaie

director executiv adjunct în cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

2

1

1

1

sef birou

3

3

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

6

4

2

auditor clasa 1 grad profesional asistent

auditor clasa 1 grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

A.

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

1

1

h

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

1

1

s C

5 C

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

consilier clasa 1 grad profesional debutant

\

57

consilier clasa 1 grad profesional asistent

/-

consilier clasa 1 grad profesional principal

consilier clasa 1 grad profesional superior

expert clasa 1 grad profesional debutant

2

2

expert clasa 1 grad profesional asistent

9

3

6

2

expert clasa 1 grad profesional principal

8

6

2

2

1

2

expert clasa 1 grad profesional superior

20

14

6

1

1

2

inspector ciasa 1 grad profesional debutant

inspector clasa 1 grad profesional asistent

inspector clasa l grad profesional principal

inspector clasa 1 grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 1

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa 1    -    ■ v-

41

24

17

3

3

3

3

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa 11 grad profesional asistent

referent de specialitate clasa li grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa 11

referent clasa III grad profesional debutant

1

1

referent clasa III grad profesional asistent

2

2

referent clasa III grad profesional principal

5

3

2

1

referent clasa III grad profesional superior

15

14

1

1

1

funcții publice specifice clasa III

Total funcții pulice clasa III

19

v:?'    1

.-o.

Total funcții publice execuție

64

43

■ ' ' 21

4

4

4

3

Total funcții publice

liiîsaas

«liwB/ ' /

i V'


r>    i Z^£a <«C
PRIMĂRI,

SECTORULUI <

"■■ î^gj8 u C U R E Ș TI jf


CABINET PRIMAR


Caies Dudeștl ?k. 554 sector 3, 0510&4 8ycureșts

www.prirnarie3.ra

telefon (004 02Ț 318 03 23 - ?.S fax (004 O2î) șîS 03 04 e-trtgH cab^eîpfirnargsprirnsrisj.re


SECTOR 3


CÂBmey prm


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 pentru semestrul I al anului 20X8

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 95938/24.05.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane cu privire fa modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 pentru semestrul I al anului 2018,

Ținând seama de:

•    H.C.L.S. nr. 83/29.03.2017 privind modificarea și completarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

•    H.C.L.S. nr. 560/27.11.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3;

•    Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înregistrat cu nr. 16341/2018;

•    art. 6 alîn.(2) și art. 11 alin.{2) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice aprobate prin Ordinul nr.7660/2006 cu modificările și completările ulterioare;

•    art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2 , cu modificările și completările ulterioare;

am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local al Sectorului 3.PRIMĂRIA


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


BUCUREȘTI


Cafea Dudeștî nr. 191, sector 3,


031084 București

www.primarie3.r0


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail resurseumane@prtmarie3.r0


Nr. înregistrare: 95938/24.05.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 pentru semestrul I al anului 2018

Având în vedere:

H.C.L.S. nr. 83/29.03.2017 privind modificarea și completarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.L.S. nr. 560/27.11.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3;

adresa Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 înregistrată cu nr.596/23.05.2018 privind propunerile de modificare a Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru semestrul I al anului 2018;

Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înregistrat cu nr.24071/2018;

Ținând cont de prevederile:

•    art. 6 alin.(2) și art. 11 alin.(2) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice aprobate prin Ordinul nr.7660/2006 cu modificările și completările ulterioare;

•    art.23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2 , cu modificările și completările ulterioare;

Planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, de către primar. Acesta poate fi modificat semestrial prin hotărâre a Consiliului Local respectând prevederile articolului mai sus menționat.

Propunem modificare Planului de ocuparea a funcțiilor publice pentru semestrul I al anului 2018, conform anexei.Valent


Ltbcmit, eu j eseu


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legafe. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


MMSTERlWEOTOLTÂRIi REGIONALE ȘI AWBSISTRAȚIEÎ TOBUS Agenția Națională a Funcționarilor Publici


Nr. 24071/2018


PRIMĂRIA SECTORULUI 3, BUCUREȘTI DOMNULUI PRIMAR ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

STIMATE DOMNULE PRIMAR

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 69518/2018, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 24071/2018, prin care ne înaintați proiectul de modificare a planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, București, pentru anul 2018, vă comunicăm faptul că nu sunt observații referitoare la modul de completare a acestuia.

în acest sens, vă rugănț șă ne transmiteți in termen de 30 de zile de la data aprobării, în format electronic, Planul de ocupare a funcțiilor publice și actul administrativ de aprobare a acestuia prin încărcarea acestor documente pe portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici. ,

Președinte

Vasile - Felix COZMA

;j- 'îîi ■ 7 ■■ .22 V 1

Către,Str. la? XueuSescu 4A-WWWiȘ^fcBBjisgWK?


fc(W4«5)^SW

CW 575E3T7


'    l°CAL sectorul .

IAU î Ou m OȚA PERSOANELOR SECTOR 3 i Mr S£<S!ST^^ generală


DiSsq&A De Evidență a Pessgaheior


Ofl»iw « a&ra «ev e*«£«s «sos». scwjcat^v xt 223?


I sector 3

I CABIHET PRIMAR.

u...........................

j Dau......2$l§g.A>Z<F|


PRIMĂRIA SECTOR 3Având în vedere

-    Prevederile H.C.L.S. 3 NR. 560/27.11.2017privind apobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Evidența Persoanelor Sector 3;

-    Prevederile art. 23din legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 11, alin. (2) din Ordinul nr. 7660/2006 privind Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 24071/2018 prin ; Vă transmitem în anexă propunerile la modalitățile de ocupare a funcțiilor

publice pentru semestrul I al anului 2018.Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 pentru semestrul I al anului 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..........., a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 pentru semestrul I al anului 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală. republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOANo 1? r1 D T? T1 A O SIL VJKJd 12\Jv,

VASILIU MARIANA

......