Hotărârea nr. 211/2018

HCLS3 nr. 211 din 30.05.2018 privind modif statului de functii al DEP Sector 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Direcției de Evidentă a Persoanelor Sector 3

S    5

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 96358/CP/24.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.96242/24.05.2018 al Serviciului Organizare Resurse

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    HCLS3 nr. 83/29.03.2017 privind modificarea statului de funcții al Direcției de

Evidentă a Persoanelor Sector 3;

-    Adresa nr. 602/24.05.2018 a Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, înregistrat cu nr. 96289/CP/24.05.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art.107 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modificarea statului de funcții din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 3, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 211 DIN 30.05.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECȚIA DE EVIDENȚAPERSOANELOR SECTOR 3

anexa:    LA HCLS NR.is^/L/Jfi; WeSO/f    STAT DE

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

conform O.U.G. nr.92/2004

de conducere

de execuție

1

2

3

II

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

Director general ;

Șef serviciu

Șef birou

Total

B

DE EXECUȚIE

Expert/Consilier juridic

Expert/Consilier juridic

Expert/Consilier juridic

Expert/Consilier juridic

Referent

Referent

Referent

Referent

Total

Total F.PȚA+B)

Nn

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

de conducere

de execuție

1

2

3

FUNCȚII


FUNCȚIA PUBLICĂ

SPECIFICĂ Conf.Leg.nr.155/2010 și Legea nr.481/2004

Denumirea funcției publice cu care s-a făcut echivalarea

Nr.

post

Nivel

studii

grad

cls

grad

4

5

6

7

8

9

grad

1

I

2

I

superior

S.S,

3

I

superior

s.s.

6

cls

20

I

superior

S.S,

9

I

principal

s.s.

10

I

asistent

s.s.

2

I

debutant

s.s.

15

III

superior

S.M.

5

III

principal

S.M.

2

III

asistent

S.M.

1

III

debutant

S.M.

64

70

Nr,

Nivel

posturi

studii

/&/

grad

s 4* j» if’; iin'^.iSi-^pi)    I ■!

5

6

7

8
III

FUNCȚII CONTRACTUALE

Șef Birou

i

ii

ss

Inspector spec./ Consilier

1

IA

s.s.

Inspector specialitate

î

II

s.s.

Referent

14

IA

S.M,

Referent

1

I

S.M.

Arhivar

1

S.M

Magaziner

1

S.M/G

Curier

2

S.M/G

îngrijitor

3

S.M/G

Total C.M

25

Total (I+II+III)

95

PREȘEDUNTE    î'N'ț^ ;

/, /    /W

r’yit

/ A f'-îî e&i r „ 'j

VeA

/ //

DIRECTOR EXECUTIV

ztâ&f

Zt

In UW

<«?

w

MV

z

5m^

//A    4 rz&rz <* r v

!§* «fcw Zi;

J&|o

finit,

U Hb ~sn

rM4c

^osmin

V& tfeJO £&

w ...^

îjPa»%\x

4

. //c

r«V

[$

o

8

'M'A^»|/

-5! W$s

§

\u

w

w    Jg

\Kv

_
CABINET PRîMAR


Cîsk'a Dudești nr. ;$i, sector 3, 03Î0S4 Bbsa^eștt

wwwxprittiarie3.ro

telefon (004 oai} 31S 03 23 - ?_S fax (004 021} jsS 03 04 e-maiî câbinsîprinrar^prirnaris^.ro


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 96242/24.05.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane cu privire la modificarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, astfel:

   H.C.L.S.3 nr. 83/29.03.2017 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3;

   adresa Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 înregistrată cu nr.

602/24.05.2018 privind solicitarea de modificare statului de funcții, ca urmare a transfomării unei funcții publice vacante de referent clasa III gradul principal în referent clasa III gradul superior;

   art.107 alin.(2) lît. „b" din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

   Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

rezultă necesitatea modificării statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr.83/29.03.2017 și consider că se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local Sector 3.
SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


Calea Dudești nr, 191, sector 3,


031084 București www.primarie3.r0


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-maiî resurseumane@primarie3.r0


Nr. înregistrare:96242/24.05.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3,

aprobat prin H.C.L.S. 3 nr.83/29.03.2017

Având în vedere:

■    H.C.L.S.3 nr. 83/29.03.2017 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3;

■    adresa Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 înregistrată cu nr. 602/24.05.2018 privind solicitarea de modificare statului de funcții, ca urmare a transfomării unei funcții publice vacante de referent clasa O gradul principal în referent clasa III gradul superior;

Țînând cont de prevederile:

■    art.107 alin.(2) fit. „b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

11 Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

ca urmare a celor prezentate, propunem modificarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr.83/29.03.2017.


Valenrinh Nniiictrfcscu


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prîntr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Direcția de Evidență a Persoanelor

Ml L«e«$u Pâffiășe-anu «r<$x5> Sector J» București www'.grtowlej*®»

Sskftm (004 023) 340 31 47.

(oc>4 opt) 340 31 4$ fex ^oo4<»n> 340 3? 47

(îî-ctoa 3


1 CABINET PRIMAR


Nr.

Data

CĂTRE,

RIMĂRIA SECTOR 3Având în vedere prevederile prevederile art.107, alimiat 2, litera „b„ din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2),cu modificările si completările ulterioare, respectiv transformarea funcției publice vacante de execuție de referent clasa III ,grad principal din cadrul Biroului nr. 4 în funcția publică de referent III, grad superior în cadrul aceluiași birou. .

Urmare a celor prezentate ,propunemConsiliului Local Sector 3 emiterea unei hotarari pentru aprobarea statului de funcții conform prevederilor legale pentru structura organizatorică a Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3.


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor ia proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Evidentă a Persoanelor Sector 3

?    9

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de

funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale;

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUWG| ADRIANA

MEMBRI:    ’

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Evidentă a Persoanelor Sector 3

9

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărșrea ordinikpubHce și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.........., a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN