Hotărârea nr. 210/2018

HCLS3 nr. 210 din 30.05.2018 privind derogarea pentru anul 2018 a unor prevederi ale Reg referitor la licitatia atrib loc din parcarile de resed de pe raza Sec 3 al Mun Buc


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind derogarea pentru anul 2018 a unor prevederi ale Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 95659/CP/23.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 94694/23.05.2018 al Direcției Generale Impozite

Impozite și Taxe Locale;

-    Adresa nr.94700/23.05.2018 a Direcției Generale Impozite Impozite și Taxe

Locale;

A.

In conformitate cu prevederile:

-    HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a

Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-    HCGMB nr. 124/2008 privind strategia de parcare pe teritoriul Municipiului

București, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin.(2) lit. j) și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Pentru anul 2018, prin derogare de la prevederile „Regulamentului privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București” aprobat prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018, se aprobă:

a)    Acordarea unui termen de până la 30 septembrie pentru ca toți posesorii de locuri de parcare să îndeplinească toate condiționalitățile din noul Regulament aprobat;

b)    Locurile de parcare care au fost deținute de către persoanele juridice până la data intrării în vigoare a noului Regulament vor putea fi atribuite direct, la cerere, persoanelor fizice care domiciliează la adresa sediului social respectivei persoane juridice, dacă îndeplinesc condițiile noului Regulament;

Art.2. Autorizațiile de parcare care și-au pierdut valabilitatatea prin neîndeplinirea condițiilor din noul Regulament rămân valabile dacă se respectă termenul prevăzut la art. 1 lit. a).

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Generală Impozite și Taxe Locale, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 210 DIN 30.05.2018


CABINET PRSMAR

EXPUNERE DE MOTIVE031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - ?.& fax (004 021) 318 03 04 e-mah cabmetprimar@primarie3.ro

la proiectul de hotărâre privind derogarea pentru anul 2018 a unor prevederi ale Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București

în prezent, regimul parcărilor de reședință amenajate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3, este reglementat prin H.C.L. sector 3 nr. 16/2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București.

Conform prevederilor alin.(l), art. 32 din Regulamentul privind atribuirea locurilor din parcările de reședință libere de pe raza Sectorului 3 aî Municipiului București, autorizațiile de parcare eliberate până la data intrării în vigoare a regulamentului rămân valabile dacă utilizatorii locurilor de parcare îndeplinesc condițiile prevăzute în regulamentul sus-menționat.

Condițiile necesare de îndeplinit pentru menținerea valabilității autorizațiilor deja emise sunt reglementate de art. 2, art. 4 și aliniatul 5, art. 8 din Regulamentul sus-menționat:

"Art.2 Regula generală de atribuire a parcărilor de reședință constă în atribuirea a cîte unui loc de parcare pentru fiecare apartament."

"Art.4 Pentru a putea obține un loc de parcare în parcările de reședință prin oricare dintre cele 2 modalități de atribuire prevăzute la Cap. l,art l,lit.e, solicitanțiî trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

1.    în parcările de reședință se vor atribui locuri de parcare numai propietarilor de autoturisme, celor care dețin în folosință un autoturism în baza unor contracte de comodat, utilizatorilor de autoturisme deținute în baza unor contracte de leasing. Indiferent de modalitatea de deținere, este obligatoriu ca pentru respectivul mijloc de transport impozitul să se datoreze către bugetul local al Sectorului 3, în baza prevederilor Codului fiscal și să fie înregistrat în evidențele fiscale ale DGITL Sector 3.

2.    Persoanele fizice solicitante a locurilor de parcare trebuie să aibă domiciliul/rezidența dovedită cu documente de indentîtate (bi/ci) în imobilele care au arondate locurile de parcare care sunt solicitate.

3.    Persoanele fizice solicitante trebuie să nu figureze în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 3 cu obligații de plată restante neachitate.

4.    Locul de parcare pentru care s-a depus solicitare să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 30 metri de limita blocului. Distanța se măsoară între cel mai apropiat punct de pe limita perimetrală a blocului și bateria de parcări/7

Aliniatul 5, art.8 "Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA si 1TP valabil"

Având în vedere că la data de 02.04.2018, data expirării primului termen de plată, aproximativ 6.500 de deținători ai unor autorizații de parcare valabile nu mai îndeplineau condițiile prevăzute la punctul 3, art.4, respectiv figurau în evidența fiscală cu obligații de plată restante neachîtate către bugetul local al Sectorului 3, autorizațiile de parcare și-au pierdut valabilitatea, locurile de parcare respective, fiind încetate de la rolurile fiscale ale contribuabililor în cauză, în conformitate cu prevederile alin.(2), art. 27 din Regulamentul privind atribuirea locurilor din parcările de reședință libere de pe raza Sectorului 3 ai Municipiului București. în cazul în care posesorii unei autorizații de parcare figurează cu obligații bugetare neachitate la expirarea termenelor de plată, inclusiv amenzi, recuperare ajutoare sociale și altele asemenea, aceștia vor pierde dreptul de utilizare a locului de parcare, acesta fiind reatribuit altor solicitanți, în condițiile prezentului regulament."

CABINET PRIMAR

Ținând seama de numeroasele contestații depuse de către cei care se află în această situație, prin care invocă termenul scurt avut la dispoziție de la intrarea în vigoare a regulamentului, pentru înțelegerea, însușirea și respectarea condițiilor impuse de Regulamentul privind atribuirea locurilor din parcările de reședință,

Având în vedere că anul 2018 reprezintă un an de tranziție în ceea ce privește modalitatea de atribuire a parcărilor de reședință, aceasta având character de noutate,

Ținând cont de situația obiectivă creată și în considerarea faptului că această situație aduce atingere interesului public și constituie un motiv de urgență deosebită și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amanată,

Având în vedere cele menționate anterior, precum și Raportul de specialitate nr, 94694/23.05.2018 al Direcției Generale Impozite Impozite și Taxe Locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind derogarea pentru anul 2018, de la prevederile Regulamentului referitor la licîtația/atrîbuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, în sensul că posesorii autorizațiilor de parcare vor pierde dreptul de utilizare a locurilor de parcare, dacă nu achită pană la data de 31.07.2018, toate obligațiile bugetare datorate bugetului local sector 3, cu termene de plată pană la această dată, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3

Sediul central Str. Sfânta Vineri nr. 32 sector 3,030205 București wwwdfti3.ro telefon (004 O2i) 327 51 45 fox (004 021) 327 51 46 e-mail refetii@ldfd3.rD

Punct de lucru : Str, Sftnîa Vineri itr.32, Sector 3, 030205 București telefon {004 025) 327 51 45 >'


!î;TC2rL!t 3 AL MUNICIPIULUI BUCUP.EST DIHcC jL IA GENEkALÂ IMPOZITE Șc TAXE LOCALE STR, SFÂNTA VINEr'.S i-.ifP. 32    ?

SNiTRARE?.

lEȘU^EÎ-""


RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotărâre privind derogarea pentru anul 2018, de la prevederile Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București

în prezent, regimul parcărilor de reședință amenajate pe raza administrat!v-teritorială a sectorului 3, este reglementat prin H.C.L, Sector 3 nr. 16/2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe rază sectorului 3 al Municipiului București.

Conform prevederilor alin.l, art. 32 din Regulamentul privind atribuirea locurilor din parcările de reședință libere de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, autorizațiile de parcare eliberate până la data intrării în vigoare a regulamentului rămân valabile dacă utilizatorii locurilor de parcare îndeplinesc condițiile prevăzute în regulamentul sus-menționat.

Condițiile necesare de îndeplinit pentru menținerea valabilității autorizațiilor deja emise sunt reglementate de art. 2, art. 4 și aliniatul 5, art. 8 din Regulamentul sus-menționat:

”Art.2 Regula generală de atribuire a parcărilor de reședință constă în atribuirea a cîte unui loc de parcare pentru fiecare apartament.”

’ ’Art.4 Pentru a putea obține un loc de parcare în parcările de reședință prin oricare dintre cele doua modalități de atribuire prevăzute la Cap. 1, art.l, lit.e, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

1.    în parcările de reședință se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor de autoturisme, celor care dețin în folosință un autoturism în baza unor contracte de comodat, utilizatorilor de autoturisme deținute în baza unor contracte de leasing. Indiferent de modalitatea de deținere, este obligatoriu ca pentru respectivul mijloc de transport impozitul să se datoreze către bugetul local al Sectorului 3, în baza prevederilor Codului fiscal și să fie înregistrat în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L.

2.    Persoanele fizice solicitante a locurilor de parcare trebuie să aibă domiciliul/rezidența dovedită cu documente de indentitate (BI/CI) în imobilele care au arondate locurile de parcare care sunt solicitate.

3.    Persoanele fizice solicitante trebuie să nu figureze în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. cu obligații de plată restante neachitate.

4.    Locul de parcare pentru care s-a depus solicitare să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai muit de 30 metri de limita blocului. Distanța se măsoară între cel mai apropiat punct de pe limita perimetrală a blocului și bateria de parcări. ’ ’

Aliniatul 5, art.8 ”Dovada deținerii poliței de asigurare tip R.C.A. si I.T.P. valabil”

Având în vedere că la data de 02.04.2018, data expirării primului termen de plată, aproximativ 6.500 de deținători ai unor autorizații de parcare valabile nu mai îndeplineau condițiile prevăzute la punctul 3, art.4, respectiv figurau în evidența fiscală cu obligații de plată restante neachitate către bugetul local al Sectorului 3, autorizațiile de parcare și-au pierdut valabilitatea, locurile de parcare respective fiind încetate de la rolurile fiscale ale contribuabililor în cauză, în conformitate cu prevederile alin.2, art. 27 din Regulamentul privind atribuirea locurilor din parcările de reședință libere

Sediul central $tr. Sfenta Vineri m. 32

sector 3,030205 București    de Imciu :■ Sar. Sfenta Vineri nr.32, Sector 3,030205 București

wwMSj»    tefofon (004 G21) 327 și 45:; fax (004 021) 327 51 46

telefon (004 O2i) 327 51 45 fex (004 021) 327 51 46

eeissail

rebttl^dMj-Eo

de pe raza sectorului 3 al Municipiului București. “în cazul în care posesorii unei autorizații de parcare figurează cu obligații bugetare neachitate la expirarea termenelor de plată, inclusiv amenzi, recuperare ajutoare sociale și altele asemenea, aceștia vor pierde dreptul de utilizare a locului de parcare, acesta fiind reatribuit altor solicitant!, în condițiile prezentului regulament.”

Ținând cont de numeroasele contestații depuse de către cei care se află în această situație, prin care invocă termenul scurt avut la dispoziție de la intrarea în vigoare a regulamentului, pentru înțelegerea, însușirea și respectarea condițiilor impuse de Regulamentul privind atribuirea locurilor din parcările de reședință,

Având în vedere că anul 2018 reprezintă un an de tranziție în ceea ce privește modalitatea de atribuire a parcărilor de reședință,

Propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind derogarea pentru anul 2018, de la prevederile Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București.

Sed iul central Str, Sfanta V»r*erî nr. 32 sector 3, 03020$ București www.difl3,n? telefon (004 ^0 l2? 5’ 45 fex (004' 021) 32731 46 e-mail rebtîîi^.dttlj.îv


CĂTRE,


CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local. Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind derogarea pentru anul 2018, de la prevederile Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București”.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectul expunerii de motive;

Proiectul de hotărâre.


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind derogarea pentru anul 2018 a unor prevederi ale Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..........., a analizat

proiectul de hotărâre privind derogarea pentru anul 2018 a unor prevederi ale Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.


în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAYQRAfflL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: x    %

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:    V

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN