Hotărârea nr. 21/2018

HCLS3 nr.21 din 29.01.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 52131.10.2017 referitoare la nr de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unit de invatamant preuniv de stat din Sect 3 al Municip Bucurest pt anul scolar 2017-2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLS 3 nr. 521/31.10.2017 referitoare la numărul de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ

?    9    5

preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2017 — 2018, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 372/CP/l 9.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

• • A

-    Raportul de specialitate nr. 7613/17.01.2018 al Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unități învățământ;

-    Adresele unităților de învățământ (Colegiul Național ”Matei Basarab” - nr. 26/10.01.2018,’Școala Gimnazială nr. 81 - nr. 9793/21.11.2017, Liceul Teoretic ”Decebal” - nr. 2868/22.11.2017);

-    HCLS 3 nr. 580/27.11.2017 privind modificarea HCLS 3 nr. 521/31.10.2017 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2017-2018;

5    7    5    "

-    Adresa nr. 9463/19.01.2018 a Direcției învățământ, înregistrată cu nr. 365/CP/19.01.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare

-    Ordinului MECTS nr. 3470/7.03.2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 5576/2011 referitor la aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Numărul de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile

3    »

de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2017 - 2018, aprobate prin HCLS 3 nr. 521/31.10.2017 cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.    La art. 1 alin. (1) lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) Burse de performanță în număr de 260, în cuantum de 200 lei lunar ”.

2.    La art. 1 alin. (2) lit.a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) Burse de performanță în număr de 173, în cuantum de 200 lei lunar ”.

3.    La art. 1 alin. (3) lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) Burse de merit în număr de 1138, în cuantum de 200 lei lunar”.

4. La art.l alin. (4) lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) Burse de merit în număr de 1101, în cuantum de 400 lei lunar”.

Numărul total de burse acordate pentru semestrul I — al anului școlar 2017-2018, luând în calcul modificările făcute deja prin HCLS. 3 nr. 580/27.11.2017 cât și bursele nou aprobate prin prezenta hotărâre, este de 10515.

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 521/31.10.2017 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarte3.ra

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fex (004 021) 318 03 04 e-maâî cabmetprimar(g)primarie3,ro


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

(SECTOR 3    I

CABINET PRIMAR

Nr..............3^

I Sara.........j

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 521/31.10.2017 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2017- 2018

După aprobarea H.C.L.S. 3 nr. 521/31.10.2017 și a H.C.L.S. 3 nr. 580/27.11.2017 privind necesarul de burse pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018, au apărut noi solicitări de modificare a numărului de burse acordate din partea Colegiului Național "Matei Basarab", a Școlii Gimnaziale nr. 81 și a Liceului Teoretic "Decebal" .

Colegiul Național "Matei Basarab" solicită transferarea a 3 burse de merit de pe nivel învățământ liceal "elevi cu domiciliul în alte sectoare" pe nivel de învățământ liceal "elevi cu domiciliul în sectorul 3", ca urmare a schimbării de domiciliu în sectorul 3 pentru 3 elevi, precum și acordarea unei burse de merit pentru ciclu liceal "elevi cu domiciliul în alte sectoare" pentru o elevă a cărei medie generală a fost calculată greșit.

Școala gimnazială nr. 81 solicită transferarea unei burse de performanță de pe nivel învățământ primar pe nivel învățământ gimnazial.

Liceul Teoretic "Decebal" solicită transferarea unei burse de merit de pe nivel învățământ liceal "elevi cu domiciliul în alte sectoare" pe nivel de învățământ liceal "elevi cu domiciliul în sectorul 3", ca urmare a schimbării de domiciliu al elevului în sectorul 3.

Numărul total de burse acordate, luând în calcul modificările făcute deja prin H.C.L.S. 3 nr. 580/27.11.2017 cât și bursele propuse prin prezentul proiect de hotărâre, pentru semestrul I al anului școlar 2017 - 2018, este de 10515 - conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

în consecință, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT


Șos. Mthai Bravtt nr. 428, sector 3, 030328 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 326 04 27 e-mail invatamant@primarie3.r0


Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 521/31.10.2017 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul I al anului școlar 2017-2018

După aprobarea H.C.L.S. 3 nr. 521/31.10.2017 și a H.C.L.S. 3 nr. 580/27.11.2017 privind necesarul de burse pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018, au apărut noi solicitări de modificare a numărului de burse acordate, și anume:

-    Colegiul Național ”Matei Basarab” prin adresa nr. 4455/22.12.2017, ne comunică că au fost identificate erori în lista elevilor beneficiari de burse școlare și solicită corectarea listei depusă în termenul legal, după cum urmează:

a)    acordarea linei burse de merit pentru ciclu liceal ”elevi cu domiciliul în alte sectoare”, ca urmare a greșirii calculului mediei generale și a neacordării bursei cuvenite

b)    transferarea unui număr de 3 burse de merit de pe nivel învățământ liceal ”elevi cu domiciliul în alte sectoare” pe nivel de învățământ liceal ”elevi cu domiciliul în sectorul 3”, ca urmare a schimbării de domiciliu în sectorul 3

-    Școala gimnazială nr. 81 prin adresa nr. 97931/21.11.2017, solicită transferarea unei burse de performanță de pe nivel învățământ primar pe nivel învățământ gimnazial

-    Liceul Teoretic ”Decebal” prin adresa nr. 2868/22.11.2017, solicită transferarea unei burse de merit de pe nivel învățământ liceal ”elevi cu domiciliul în alte sectoare” pe nivel de învățământ liceal ”elevi cu domiciliul în sectorul 3”, ca urmare a schimbării de domiciliu în sectorul 3

Luând în considerare:

> prevederile art. 105, alin. 2, lit. d, din Legea Educației Naționale nr. 1/2011,

Art. 105. (2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

d) cheltuieli cu bursele elevilor;

prevederile art. 3 si art. 4 din Anexa 1 la Ordinul nr. 5576/2011 Art. 3. - (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor Art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

PRIMĂRIA


BUCUREȘTI


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Art. 4. - Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.”

> Solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru suplimentarea numărului de burse pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018, prezentate în cadrul acestui raport de specialitate.

Propunem spre aprobarea Consiliului Local al Sectorului 3 modificarea Art. 1: alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. b) și alin.(4) lit. b) de la H.C.L.S. 3 nr. 521/31.10.2017 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în sem. I al anului școlar 2017-2018, după cum urmează:

1.    Articolul 1 aliniatul (1) - Pentru elevii din ciclul primar: litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) Burse de performanță în număr de 260, în cuantum de 200 lei lunar”.

2.    Articolul 1 aliniatul (2) - Pentru elevii din ciclul gimnazial: litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) Burse de performanță în număr de 173, în cuantum de 200 lei lunar”.

3.    Articolul 1 aliniatul (3) - Pentru elevii din ciclul liceal care nu au domiciliul în sectorul 3: litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) Burse de merit în număr de 1138 , în cuantum de 200 lei lunar”.

4.    Articolul 1 aliniatul (4) - Pentru elevii din ciclul liceal care au domiciliul în sectorul 3: litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) Burse de merit în număr de 1101, în cuantum de 400 lei lunar”.

Unitățile de învățământ sunt resposanbile de întocmirea listelor cu beneficiarii de burse, precum și cu transmiterea acestora către Direcția de învățământ, care le centralizează și le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

Numărul total de burse acordate, luând în calcul modificările lacute deja prin H.C.L.S. 3 nr. 580/27.11.2017 cât și bursele nou aprobate prin prezenta hotărâre, pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018 este de 10515 - conform Anexei.

Director executiv adjunct, Mihaela Nagy Răducanu

Șef Serviciu \ Angelica Daniela RaduCOLEGIUL HAȚ1OHAL S^ATE1 BASARAB”

Str.Matei Basarab nr.32, sector 3, București» Tel/fax:021-321.66.40;Tel:021-322.39.60 E-mail: cnmbl 859@yahoo.com Web: www.basarab.ro

Cod fiscal: 4340528

Cod sirues: 0765143

Prelucrător date cu caracter personal nr. 10225 / 2008 Mr.26/ÎOJL2018

CĂTRE

PRIMĂRIA SECTOR 3

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

In completarea adresei nr. 4455 / 22.12.2017, prin care am solicitat corectarea listei depuse

inițial și suplimentarea sumei alocate inițial, facem următoarele precizări:

Cei 4 elevi ia care s-au produs erori beneficiază de bursă de merit

-    3 dintre aceștia: Tomescu Mafia Laura, Ion Ariana Mafia și Săpunaru Matei și-au schimbat domiciliul în sectorul 3 (am solicitat diferența de 693 lei / elev, în total suma de 2079 iei):

-    Eleva Popescu Mihaela Adriana care a avut media calculată greșit și care locuiește în sectorul 4 are de primit sama de 708 lei.

în consecință vă rugăm să aprobați alocarea sumei de 2787 lei, necesară pentru rezolvarea situației create:

-    3 burse de merit pentru sector 3 (doar diferența specifică sectorului) ~ 2079 lei

-    1 bursă de merit alte sectoare - 708 lei


Către,

Primăria Sector 3 Direcția învățământ

Va rugăm să ne aprobați transferarea unei burse de performanță de pe nivel învățământ primar pe nivel învățământ gimnazial.


LICEUL TEORETIC ”DECEBAL” Bd. Energeticiemlor, Nr. 9-11 Sectorul 3, București Tet/Eax: 0213469233


CĂTRE

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT


Prin prezenta, va informam că, dintr-o eroare, un. elev din clasa a Xl-a a fost încadrat la bursa de merit „pentru elevii care NU AU domiciliul în sectorul 3” deși alături de buletin a depus și viza de flotant pentru sectorul 3.

Va rugăm să aprobați încadrarea elevului la bursa de merit „pentru elevii care AU domiciliul în sectorul 3”.Responsabil Comisie Prof. Ștefan Adriana Vera


DiRECȚfA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Șos. Mîhai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București

www.pritnarfe3.ro

j SECTOR 3

i CABINET PRIMAR

J Nr......................

( Data..........Jâ... QLS°^


telefon (004 O2i) 326 04 27 e-mail invatamant@primarie3.r0

Către:

Cabinet Primar

În vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâre:

1)    privind modificarea H. C.L.S. 3 nr. 521/31.10.2017privind aprobarea numărului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al

anului școlar 2017—2018

*

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexă: Tabel cu situația burselor acordate în sem. I - an școlar 2017-2018

2)    privind completarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 333/27.07.2017

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexă: Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular

3)    privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive Proiectul de hotărâre

Anexe: Adrese ISMB nr.: 29771, 30249/15.12.2017 și 31010/16.01.2018

întocmit: Dan Vasile


Director executiv adjunct, Mihaela NagyRăducanuȘef Serviciu Angelica Dantela Rt
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 521/31.10.2017 referitoare la numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2017 - 2018, cu modificările și completările ulterioare

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de    ....., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3

nr. 521/31.10.2017 referitoare la numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2017 - 2018, cu modificările și completările ulterioare, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABfL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNIC^ADRIANA

MEMBRI:    •

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRELCRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 521/31.10.2017 referitoare la numărul de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de

învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul 1 al anului școlar 2017 - 2018, cu modificările și completările ulterioare

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de    .........., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr.

521/31.10.2017 referitoare la numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 ăl Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2017    2018. cu modificările și completările ulterioare, și consideră

că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de>nvățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEAINOCENȚIU IO AN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 521/31.10.2017 referitoare la numărul de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2017 — 2018, cu modificările și completările ulterioare

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....\?£.#./..$$6^...., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 521/31.10.2017 referitoare la numărul de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:    \J

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENTIU-IOAN


SITUAȚIA BURSELOR SOLICITATE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, DIN SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU SEMESTRU I - AN ȘCOLAR 2017 - 2018


Nr. crt

Unitate* de învățământ

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

ÎNYĂȚÂMÂMNT LICEAL

ELEVI CU ftOM JCUJUL. ÎN ALTE SECTOARE

ELEVI CU BOMICILTUL Jft SECTORUL J

Rur?

£ deperfunanafâ

Banc de merit

BuMe de rtjntflr s«M

Run# de performanți

Bum de merit

Bine de

Borte de ajutor uelal

Bane de performanți

Burse tic merit

Biirve de «tiidJu

Sune de ajitorșoelal

Bane de performanți

Bone de merit

XXumcde

studia

Bine de ajutor hkI&1

TOTAL BURSE

Art.«

alin. 1 Ht.a)

ArL 6

aBa.1 llt. b)

«llu.1 Ut. e)

Art.K

tit. î>>

Art.K

Bt.e)

ArL 13

■lin.l Bt. a]

ArL 13

aBo. 2 Bt. b)

ArLl3 afin. f BL e)

Ah. 16

Art. 6

alin. 1 Ut. b)

ArLd mUjvIj 2Le)

ArL 8

Ulei)

(«r,5D4r,»)

Aj-L8

alia. 1

IlLH)

(*,«0-9,49)

ArL 8 allo.!

UL a)

(s^so-ie.M)

Ah. 8 alin. 1 IKb)

Art.»

liLe)

ArL ?' aBo. I

Ari. 13 alid' 1 EL*)

Artl3 *Uo. 3 Ut.b)

ArL 13

alia. 1 lit.e)

ArLd

allu. 1

EL a)

Art. 6 *|lh, 1

Art. 6

BLO

Art,8

Kt a) (SLStLSjW)

ArL»

■Un. X

Bt. a)

Art, 8 alia, X

BL A)

Art.»

bUb, I ELb)

ArL 8 sBb, 3 BLe)

Art. 9

ArL «l

aSu. J llt a)

Art. 13 &Bd,1

Bt. b)

Art. 13 uBo. I fite)

Art.K

■Un. I lita)

Art. &

aUa.l

BLb)

Art-*

*iib. 1 lit, ț).

Art.»

Bt. a)

Art, 8 jIId.1 BLa) (<<00-9,4?)

Art»

albi,]

BLa)

Media generala = to

Art.C alin. I llt. b)

Art. a

alin. 1 lit.r)

ArL? flHvi. 1

AH-X3

alibi

BLa)

ArL X3 alta, X liLb)

Art. 13

Ete)

l

Școala Gimnazială Voievod

Neaeoe Besarab fl6)

0

0

0

0

0

2

0

16

ti

0

ti

0

15

Iti

24

ti

0

5

3

0

£

ti

0

0

ti

0

ti

ti

0

0

0

0

ti

ti

0

0

0

ti

0

ti

ti

0

0

ti

ti

ti

83

2

Școala Gimnaziala nr. 20

0

0

4

0

ti

13

0

12

ti

0

ti

7

39

76

83

ti

0

2

10

ti

5

0

0

ti-

0

0

ti

ti

0

ti

0

ti

ti

0

0

ti

ti

0

ti

0

ti

0

ti

ti

ti

0

251

Școala Gimnaziala „Lîviu

Rebreanu" (21}

1

0

33

0

0

7

ti

2J

2

2

0

2

31

42

56

ti

0

5

9

0

12

0

0

0

0

ti

ti

0

ti

0

ti'

0

ti

0

ti

0

ti

ti

ti

ti

0

ti

0

ti

0

0

223

4

Școala Gimnazială

“Mexic" (22J

0

0

0

0

0

0

0

27

ti

ti

0

6

11

13

8

0

ti

ti

0

ti

17

ti

ti

0

0

ti

0

0

0

0

ti

ti

ti

ti

0

0

ti

0

0

ti

ti

ti

0

0

0

ti

82

5

Școala Gimnazială W. 47

0

0

0

0

ti

0

0

33

0

ti

ti

0

7

13

S

0

0

Iti

0

0

17

0

ti

0

0

ti

ti

ti

ti

0

0

ti

0

0

ti

ti

ti

0

ti

0

0

ti

ti

ti

ti

ti

S8

6

Școala Gimnazială nr. 54

0

0

3

4

0

5

ti

21

0

0

0

3

36

35

45

0

ti

2

6

0

17

ti

ti

ti

ti

ti

0

0

0

0

ti

0

0

ti

ti

ti

0

0

0

ti

0

0

0

0

0

ti

177

7

Școala Gimnazială nr. 55

0

0

1

0

0

I

ti

Itil

ti

0

0

ti

51

50

42

0

ti

6

2

ti

43

ti

ti

0

ti

0

ti

0

ti

0

0

0

ti

0

ti

ti

ti

0

0

ti

ti

0

ti

ti

ti

0

297

8

Școala Gimnazială nr. 67

0

0

0

0

0

4

ti

35

0

ti

0

1

17

15

25

0

ti

2

3

ti

17

0

ti

0

ti

0

ti

0

ti

ti

0

0

0

ti

ti

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

ti

ti

0

139

9

Școala Gimnazială Cezar

Etolliac (70)

6

ti

0

0

ti

10

0

45

0

6

ti

ti

23

35

130

ti

0

7

15

ti

30

ti

ti

ti

0

ti

0

0

0

ti

ti

ti

0

0

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

307

10

Școala Gimnazială “flsrbu

Delavrancea” 73)

0

0

0

0

ti

1

0

54

ti

0

ti

ti

0

ti

12

0

0

1

2

ti

43

0

ti

0

ti

ti

0

0

ti

ti

0

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

0

0

ti

ti

ti

ti

ti

113

11

Școala Gimnaziala

"Leonardo da Vinci" (75)

0

0

9

0

0

2

0

15

0

0

ti

11

45

SI

133

ti

ti

3

1

ti

9

0

ti

ti

0

0

ti.

0

ti

ti

0

0

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

0

0

0

ti

309

12

Școala Gimnazială nr, 76

0

0

2

0

ti

3

1

21

ti

ti

ti

2

14

24

29

0

0

6

7

0

11

ti

0

0

0

0

0

ti

0

0

ti

0

0

ti

0

ti

0

ti

ti

0

ti

ti

0

ti

0

ti

120

13

Școala Gimnazială nr. 80

0

0

9

0

2

9

0

7

2

0

0

3

40

60

157

ti

3

ti

5

ti

9

0

0

0

ti

0

0

ti

ti

0

0

0

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

0

ti

ti

ti

ti

ti

306

14

Școala Gimnazială nr. 81

0

0

■i:

0

0

6

ti

18

0

0

0

5:

46

64

144

ti

0

0

9

0

14

0

ti

ti

ti

0

ti

0

0

0

0

0

ti

. 0

0

ti

0

ti

0

0

ti

ti

ti

ti

ti

ti

jir;

15

Școala Gimnazială nr. 32

0

0

3

0

0

9

ti

17

0

0

0

iti

42

52

69

ti

ti

5

9

ti

15

0

0

0

0

ti

ti

0

0

ti '

ti

ti

ti

ti

ti

ti

0

ti

ti

ti

ti

0

ti

ti

0

ti

231

16

Școala Gimnazială nr.64

0

0

12

0

ti

£

0

53

0

ti

ti

ti

43

48

£7

ti

0

1

6

ti

ti

0

0

0

0

ti

ti

ti

0

ti

ti

0

0'

ti

ti

ti

ti

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

286

17

Școala Gimnazială nr. 86

0

0

I

0

ti

4

0

14

ti

0

0

3

11

£

26

0

0

5

3

0

11

0

ti

ti

0

ti

ti

0

ti

ti

ti

0

, 0

ti

0

ti

ti

ti

0

0

ti

ti

0

ti

ti

0

ttti

18

Școala Gimnazială "Mihaî Botez* {37)

0

0

6

0

0

12

0

ti

ti

0

2

34

33

45

ti

0

ti

11

ti

12

0

ti

ti

ti

0

ti

0

ti

ti

0

0

ti

ti

ti

ti

0

ti

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

173

19

Școala Gimnazială nr. 28

l "Shangbai")

0

0

26

0

ti

4

0

12

ti

ti

ti

6

47

91

145

0

7

9

ti

£

ti

ti

ti

0

ti

ti

0

ti

0

ti

ti

0

ti

0

0

0

0

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

ti

356

20

Școala Gimnazială “Nicolae Labrs" 1391

0

0

0

0

0

3

0

1

0

10

35

61

114

0

0

ti

6

0

4

ti

ti

0

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

0

ti

ti

0

ti

0

ti

ti

ti

0

0

ti

ti

ti

250

21

Școala Gimnazială nr, 92

0

0

0

0

ti

9

0

0

0

ti

2

46

37

72

q

0

23

13

ti

18

ti

0

ti

0

ti

ti

ti

ti

0

0

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

0

ti

0

ti

0

0

ti

ti

248

22

Școala Gimnaziala nr, 95

0

0

4

0

0

5

0

39

ti

0

ti

1

9

16

21

o

ti

9

5

ti

32

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

0

ti

0

0

ti

ti

0

ti

0

0

ti

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

141

23

Școala Gimnazială nr. 212

0

0

8

0

0

4

0

4ti

>

ti

0

4

38

43

75

0

ti

10

5

ti

22

0

0

ti

ti

ti

ti

ti

ti

0

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

0

0

ti

ti

0

ti

ti

ti

250

24

Școala Gimnazială nr,. 116

0

0

8

0

0

1

0

33

0

ti

0

13

16

9

29

o

0

9

2

ti

9

ti

0

0

ti

0

0

ti

ti

ti

0

0

ti

ti

0

0

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

0

129

25

Școala Gimnazială nr. 149

0

0

7

ti

0

9

0

9

0

ti

ti

14

28

58

109

o

0

2

9

ti

5

0

ti

0

ti

0

0

0

0

0

ti

ti

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

0

ti

ti

ti

250

26

Școala Gimnazială nr. 195

{"Hamburg" }

0

0

42

0

ti

22

ti

11

ti

ti

0

17

64

114

401

o

ti

3

17

0

5

ti

0

0

0

ti

ti

ti

ti

0

0

0

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

0

ti

ti

0

0

ti

0

696

27

Școala Gimnazială "Frederico Garcia Lorca"

0

0

20

0

ti

13

0

17

ti

ti

1

19

44

69

117

o

ti

20

22

0

13

0

0

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

ti

ti

ti

0

0

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

ti

ti

ti

355

28

Școala Gimnazială

"Alexandru loan Qiza"

0

0

?S

0

0

6

0

18

0

ti

ti

6

37

57

105

0

ti

5

1

0

7

ti

ti

0

ti

ti

0

ti

ti

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

ti

0

0

0

0

ti

0

ti

ti

ti

260

29

Școala nr. 200

0

0

1

0

0

3

0

12

0

0

ti

?■

18

23

34

0

ti

0

4

0

9

0

ti

0

ti

ti

0

ti

ti

0

ti

0

0

ti

ti

0

ti

0

ti

0

ti

ti

0

ti

0

ti

311

30

Școala gimnaziala

Speciala nr, 5

0

0

0

0

0

7

0

ÎS

ti

0

ti

I

0

0

0

0

0

0

9

0

24

0

ti

0

ti

ti

0

0

ti

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

ti

0

ti

ti

ti

0

ti

ti

0

59

31

Colegiul Național

"PAatei tasarab"

r 0

0

0

ti

0

0

ti

ti

ti

0

ti

ti

ti

ti

0

0

0

0

0

ti

0

ti

ti

3

133

196

78

4

ti

ti

ÎS

17

2

0

ti

ti

76;

80

23

ti

3

ti

3

9

ti

2

64Ț

32

Liceul Teoretic “Af.l.Cuza"

0

0

0

ti

0

ti

0

ti

ti

0

ti

0

0

0

ti

ti

ti

0

0

0

0

ti

ti

1

45

33

11

ti

1

2

6

24

1

0

ti

1

166

140

66

0

I

ti

20

15

ti

0

533

33

Liceul Bilingv"Decehaî"

0

0

0

0

0

7

ti

25

ti

0

0

ti

7

12

5

0

ti

4

5

0

12

0

ti

ti

27?

16

1

ti

0

31

17

0

15

0

■ti

2

20;

9

3

ti

ti

0

22

9

5

0

■254;

34

Uceul teoretic "Danie AJighieri"

0

0

19

0

ti

4

ti

5

ti

3

0

2

46

44

53

0

ti

0

7

ti

1

ti

0

0

36

34

5

0

ti

3

ÎS

3

ti

ti

2

89

81

21

2

5

ti

20

17

ti

6

552

35

Școala Sup.Comertială "Nicolae Kretzcdescu"

0

0

0

0

0

0

0

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

ti

0

ti

0

ti

0

0

ti

ti

26

137

149

59

ti

ti

71

23

3

12

0

ti

11

48

69

38

0

0

ti

26

5

0

ti

677

36

Liceul Teologic

Baotist "Loeos"

0

0

0

0

ti

0

0

0

ti

0

0

0

ti

ti

ti

0

ti

ti

0

ti

ti

0

0

0

2

2

4

ti

ti

S

ti

7

22

0

ti

ti

1

ti

0

0

ti

0

4

ti

ti

ti

50

37

Colegiul Tehnic "An ehei SalfemT

0

0

0

ti

0

0

0

0

ti

0

0

0

ti

ti

0

0

ti

0

ti

ti

ti

0

0

3

IS

7

1

ti

£

14

E

31

18

ti

ti

0

9

2

ti

0

0

6

S

2

ti

11

146

33

Colegiul Tehnic "Mihaî Bravu"

0

0

0

ti

ti

ti

0

0

ti

ti

ti

0

0

0

ti

ti

ti

0

0

0

ti

ti

ti

0

13

7

ti

0

ti

22

8

ti

18

ti

6

0

6

4

0

0

ti

ti

11

9

ti

9

J07

39

Liceul Tehnologic "Etie Radu"

0

0

0

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

0

0

ti

ti

0

0

ti

0

0

ti

ti

0

0

1

4

4

1

ti

ti

19

4

24 <

21

ti

o

0

5

4

ti

0

ti

0

6

3

ti

4

100

40

Liceul Teoretic

'Nichita Stănescu"

0

0

s

0

0

0

ti

17

ti

0

0

5

17

26

27

0

ti

5

ti

0

12

0

ti

2

9

ti

ti

ti

ti

IS

0

1

28

0

o

0

21

1

1

ti

ti

ti

16

ti

0

19

233

42

Colegiul Tehnic

.........

q

q

o

ti.

0

ti

q

ti

ti

ti

0

0

ti

0

ti

0.

0

0

0

ti

ti

ti

0

0

9

2.

1

ti

ti

4-

6

76

7:

ti

0

0

15 ,

5

1

0

0

0

11

11

ti

10

358

Lîceuf Teoretic

" fteniaroin .franklin".......

0

0

0

0

ti

ti

ti

ti

0

0

0

ti

ti

ti

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

0

0

39

14

4

1

ti

9

10

55

9

ti

ti

2

45

22

5

0

1

1

8

6

0

Iti

243

43

Liceul Tehnologic

«JftaEomir Humnceseu*' .

0

0

0

0

0

ti

o

ti

ti

ti

ti

0

ti

0

ti

ti

ti

ti

ti

0

ti

0

ti

1

16

6

0

ti

0

7

2

43

7

0

0

ti

4

1

0

ti

ti

0

4

4

0

2

97

44

îceul Tehnologic

Theodor Rallady

0

0

0

0

ti

ti

0

ti

ti

0

ti

ti

ti

0

ti

0

ti

0

ti

0

ti

ti

ti

ti'

1

ti

ti

ti

ti

6

4

34

1

0

ti

ti

1

ti

ti

ti

ti

0

4

4

ti

2

57

7

0

253

4

2

193

1

815

5

10

1

162

957

1319

2430

1

3

157

215

0

499

0

0

37

489

470

165

5

9

214

124

343

164

0

ti

18

506

418

ÎSB

2

10

7

163

94

5

75

10515

TrTTâL

260 | 6

1019

173

4710

157

714

37

1138

214

631

18

noi

163

174

1285

5754

2020

1456

10515    L


ÎNTOCMIT:    DANVASILE