Hotărârea nr. 209/2018

HCLS3 nr. 209 din 30.05.2018 privind mod Reg privind desfas activit de comercial a prod si serv de piata pe terit Sec 3 al Mun Buc, aprobat prin HCLS 3 nr. 313 din 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 313/27.07.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.155/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 32050/CP/26.02.2018a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 22112/09.02.2018 al Direcției Generale de

Poliție Locală;

-    Adresa nr. 22467/09.02.2018 a Direcției Generale de Politie Locală;

5    5    "

In conformitate cu prevederile:

-    OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare;

-    HG nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

O.G nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

-    Art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de servicii publice, comerț și prestări servicii;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.j), r) și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Regulamentul privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr.313/2017, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 6. (1) Autorizația de funcționare este valabilă până la sfârșitul anului fiscal (31 decembrie), indiferent de data la care agentul economic a depus cererea de autorizare/prelungirea termenului de valabilitate, cu condiția ca termenele actelor depuse/existente la dosarul de avizare să permită acest lucru.

(2)    Acordul de funcționare este valabil 24 luni de la data emiterii acestuia, dacă termenele actelor depuse/existente la dosarul de avizare, permit acest lucru.

(3)    In cazul în care termenele prevăzute în actele depuse/existente la dosarul de avizare sunt mai mici decât perioada de valabilitate prevăzută la alin.(l) și alin.(2), acordul/autorizația/avizul de funcționare produce efecte pe perioada dată de cel mai scurt termen al oricăruia din actele depuse (autorizații, avize, acorduri, contracte).

(4)    Acordul/autorizația/avizul de funcționare va cuprinde, următor ele mențiuni: denumirea și datele de identificare ale agentului economic, sediul social, activitatea comercială pentru care se solicită autorizarea (cod CAEN), punctul de lucru, orarul de funcționare și suprafața spațiului comercial/structurii de vânzare. ”

2, Articolul 18, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 18.(1) Perioada de valabilitate a acordului de funcționare se prelungește în baza solicitării scrise a agentului economic, depusă cu respectarea termenului prevăzut la art.3 din prezentul regulament. ”

(2) Acordul de funcționare va cuprinde, următorele mențiuni: denumirea și datele de identificare ale agentului economic, sediul social, activitatea comercială pentru care se solicită autorizarea (cod CAEN), punctul de lucru, orarul de funcționare și suprafața spațiului comercial/structurii de vânzare.

3. Articolul 19, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 19. Taxa pentru em iterea acordului de funcționare sau pentru prelungirea valabilității acestuia, se plătește la casieriile Direcției Generale Impozite și Taxe Locale în contul bugetului local, iar dovada plății se depune odată cu depunerea documentației de avizare. Bonul de înregistrare obținut ca urmare a depunerii documentației în vederea avizării, nu dă dreptul agentului economic să își desfășoare activitatea pentru care a solicitat emitere acordului de funcționare. ”

4. Articolul 20, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.20. Taxa privind emiterea acordului de funcționare sau pentru prelungirea valabilității acestuia, se va achita pentru fiecare punct de lucru al agenților economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor. ”

5. Articolul 21, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.21. Cuantumul taxei pentru emiterea acordului de funcționare, precum și pentru prelungirea valabilității acestuia, este cea prevăzută în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea nivelului taxelor și impozitelor locale în Municipiul București. ”

Art.II. în tot cuprinsul Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, sintagma ”emis și eliberat/emiterea și eliberarea” se înlocuiește cu sintagma ”emis/emisă”.

Art.III. în tot cuprinsul Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, sintagma ”zile lucrătoare” se înlocuiește cu sintagma ”zile”.

Art.IV.Celelalte prevederi ale Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr.313/2017, rămân neschimbate.

Art.V. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINT VOICUMNEAZA

IHĂITĂNR. 209 DIN 30.05.2018

CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. igi. sector 3, 0310S4 București

www.primarie3.r0

SECTOR 3

CÂBmsî prmar


telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318 03 04 e-mati cabirietprirnar@primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 313/27.07.2017

Având în vedere argumentele prezentate în raportul de specialitate întocmit de către directorul general al Direcției Generale de Poliție Locală, privind necesitatea modificării Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3, aprobat prin Hotărârea n. 313/27.07.2017,

Văzând prevederile:

-    O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, rl, aprobată prin Legea nr.650/2002 cu modificările și compeltările ulterioare;

-    H.G nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

în scopul impulsionării dezvoltării economice prin oferirea unor condiții cât mai favorabile întreprinzătorilor, implicând costuri de autorizare cât mai reduse, precum și pentru promovarea calității serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative,

în conformitate cu dispozițiile art.45 alin.{6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719


Str. Ion Țucuiescu nr. 42, ci, sector 3, 031615 București www.primarie3.ro telefon (004 031) 430 30 30 brt. ,10 (004 031) 430 33 30 int. tio fax {004 021) 340 07 51 e-mail


autorizare.comerciala@primarie3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificare și completarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 5 al Municipiului București, aprobat prin ff.C.L.S.3 nr. 313/2017

Având în vedere faptul că prevederile O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, aprobată prin Legea nr.650/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum șî normele acesteaia de aplicare, aprobate prin H.G. nr.333/2003 nu prevăd în mod expres perioada pentru care autoritatea publică locală își dă acordul pentru exercitarea, de către agentul economic, a activităților comerciale, prevedere care se regăsește la activitățile comerciale de alimentație publică clasificate CAEN cu codurile 5610 - restaurante și 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor (n.b. -potrivit prevederilor codului fiscal, autorizația de funcționare se eliberează pentru anul fiscal-31 decembrie),

In scopul impulsionării dezvoltării economice prin oferirea unor condiții cât mai favorabile întreprinzătorilor, implicând costuri de autorizare cât mai reduse, precum și pentru promovarea calității serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative,

Pentru agenții economici care desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață (exclusiv activitățile clasificate CAEN cu codurile 5610- restaurante și 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor),

Considerăm oportună modificarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 313/2017 în ceea ce privește perioada pentru care se emite ACORDUL de funcționare, definit de art.2 lit.a) din regulament ca fiind actul administrativ cu caracter individual prin care se stabilesc condițiile de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, exclusiv unitățile de alimentație publică.

Astfel, propunem ca perioada pentru care autoritatea publică locală Sector 3 își exprimă acordul pentru exercitarea, de către agentul economic, a activităților comerciale șa

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

fie de 24 (douăzeci,sipatru) luni, cu condiția ca termenele actelelor depuse/existente la

dosarul de autorizare, permit acest lucru.

în acest sens, se impune modificarea și completarea art.6 din Regulamentul privind

desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 313/2017, după cum urmează:

„Art.6. (1) Autorizația de funcționare este valabilă până la sfârșitul anului fiscal (31 decembrie), indiferent de data la care agentul economic a depus cererea de autorizare/prelungirea termenului de valabilitate, cu condiția ca termenele actelor depuse/existente la dosarul de avizare să permită acest lucru.

(2)    Acordul de funcționare este valabil 24 (douăzecișipatru) luni de la data emiterii acestuia, dacă termenele actelor depuse/existente la dosarul de avizare, permit acest lucru.

(3)    In cazul în care termenele prevăzute în actele depuse/existente la dosarul de avizare sunt mai mici decât perioada de valabilitate prevăzută la alinfl) și alin. (2), acordul/autorizația/avizul de funcționare, produce efecte pe perioada dată de cel mai scurt termen al oricăruia din actele depuse (autorizații, avize, acorduri, contracte).

(4)    Acordul/autorizația/avizul de funcționare va cuprinde, următorele mențiuni; denumirea și datele de identificare ale agentului economic, sediul social, activitatea comercială pentru care se solicită autorizarea (cod CAEN), punctul de lucru, orarul de funcționare și suprafața spațiului comercial/structurii de vânzare.”

Având în vedere propunerea de modificare și completare a art.6, se impune modificarea art.18, art.19, art.20, art.21 de la Cap.II- Emiterea și eliberarea acordului de funcționare, după cum urmează:

„Art. 18.(1) Perioada de valabilitete a acordului de funcționare se prelungește în baza solicitării scrise a agentului economic, depusă cu respectarea termenului prevăzut la art.3 din prezentul regulament. ”

(2) Acordul de funcționare va cuprinde, următorele mențiuni: denumirea și datele de identificare ale agentului economic, sediul social, activitatea comercială pentru care se solicită autorizarea (cod CAEN), punctul de lucru, orarul de funcționare și suprafața spațiului comercial/structurii de vânzare.

„Art. 19. Taxa pentru emiterea acordului de funcționare sau pentru prelungirea valabilității acestuia, se plătește la casieriile Direcției Generale Impozite și Taxe Locale în contul bugetului local, iar dovada plății se depune odată cu depunerea documentației de avizare. Bonul de înregistrare obținut ca urmare a depunerii documentației în vederea avizării nu dă dreptul agentului economic să își desfășoare activitatea pentru care a solicitat emiterea acordului de funcționare. ”


PRÎ MĂRI A


BUCUREȘTI


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

„Art.20. Taxa privind emiterea acordului de funcționare sau pentru prelungirea valabilității acestuia, se va achita pentru fiecare punct de lucru al agenților economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor, ”

„Art.21. Cunatumul taxei pentru emiterea acordului de funcționare, precum și pentru prelungirea valabilității acestuia, este cea prevăzută în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea nivelului taxelor și impozitelor locale în Municipiul București.”

NOTA I: în tot cuprinsul prezentului regulament termenul „eliberat” din sintagma „emis și eliberat/emiterea și eliberarea”, se va înlocui cu termenul emis/emisă, acolo unde este cazul.

NOTA II: în tot cuprinsul prezentului regulament, din sintagma „zile lucrătoare”, se va elimina termenul „lucrătoare”, acolo unde este cazul.

Față de cele mai sus, supunem spre analiză prezentul raport de specialitate privind propunerea de modificare și completare a Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 313/2017.UTORIZARE


Georgeța/


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719


Str. Ion Țuculescu nr. 42, 0, sector 3, 031615 București www.primarie3.ro telefon {004 031) 430 30 30 int. 110 (004 031) 430 33 30 int. no fax {004 O2i) 340 07 51 e-mail

autorizare.comerciala@primarie3,ro

Către: CABINET PRIMAR în atenția: Domnului Primar al Sectorului 3Stimate Domnule Primar,

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr.22112/09.02.2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 313/2017, cu rugămintea de a analiza și a iniția un proiect de hotărâre în acest sens.

Anexăm prezentei, proiectul expunerii de motive și proiectul hotărârii.

Cu stimă,


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe

teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 313/27.07.2017

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea

Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 313/27.07.2017 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

I\\IJWCa^DRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR, HONTARU VALERICA

9


Comisia de servicii publice, comerț și prestări servicii

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 313/27.07.2017

Comisia de servicii publice, comerț și prestări servicii, întrunită în ședința din data de

.    .?P. U.. £93.?..................., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea

Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 313/27.07.2017 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de servicii publice, comerț si prestări servicii, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, CORNEANU ANTONIO

MEMBRI:

VASILIU MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

galbenu MIRCEA MIHAI

MĂLUREANU LIVIU

DUMITRU CONSTANTIN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, VĂDUVA IULIANA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 313/27.07.2017

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.........a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 313/27.07.2017 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAțlA

MEMBRI


PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA 1ACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA
ANEXĂ LA HCLS3 nr. 313/27.07.2017 consolidată la data de 30.05.2018 și care are la bază modificările și completările aduse prin HCLS 3 nr. 209/2018

REGULAMENT

PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR DE PIAȚĂ PE TERITORIUL SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l.(l) Prin prezentul Regulament se stabilește procedura de obținere a acordului/autorizației/avizului de funcționare de către persoanele fizice și juridice, care exercită activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață în zone, publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, în structuri de vânzare cu sediul fix ori ambulant, permanent, temporar sau după caz, sezonier, pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București.

(2)    Prezenta hotărâre stabilește principiile generale privind desfășurarea activității comerciale și urmărește dezvoltarea rețelei de distribuție a produselor și serviciilor de piață, cu respectarea principiilor liberei concurențe, protecției vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului.

(3)    Prezenta hotărâre are în vedere realizarea următoarelor obiective:

-    stimularea dezvoltării activității de comercializare a produselor și serviciilor de piața;

-    încurajarea liberei inițiative, asigurarea concurenței loiale și a liberei circulații a produselor și serviciilor de piața;

-    informarea corecta și protejarea intereselor consumatorilor, precum și posibilitatea asigurării produselor și serviciilor de piața in zonele de vecinătate a acestora;

-    modernizarea și dezvoltarea formelor de distribuție;

-    promovarea diverselor tipuri de rețele de distribuție și forme de vânzare;

-    stimularea dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii cu activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piața.

Art.2. în sensul prezentei hotărâri următorii termeni se definesc astfel:

a) acord de funcționare - actul administrativ cu caracter individual, prin care

se stabilesc condițiile de desfășurarea a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, exclusiv unitățile de alimentație publică;

b)    autorizație de funcționare - actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condițiile de desfășurarea a activităților de alimentație publică pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București;

c)    aviz de funcționare - actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condițiile de desfășurarea a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, desfășurate temporar și/sau sezoniere pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București;

d)    agent economic - persoana fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, societate comerciala autorizată să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

e)    serviciu de alimentație publică - activitatea de pregătire, preparare, prezentare și servire a produselor și a băuturilor pentru consumul acestora în unități specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor;

f)    activități de comercializare - desfășurarea de una sau mai multe exerciții comerciale cu ridicata, cu amănuntul, de alimentație publică, precum și a serviciilor desfășurate de un agent economic, astfel cum sunt cuprinse în anexa O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, modificată și completată prin Legea nr.650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

g)    serviciu de piață - orice acțiune sau prestație care face obiectul vânzării-cumpărării pe piață și care nu are drept consecință transferul proprietății asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesități ale consumatorilor;

h)    structură de vânzare - spațiul de desfășurare a unuia sau mai multor exerciții comerciale;

i)    comerț în zone publice - activitatea de comercializare a produselor și serviciilor de piață, desfășurată permanent sau sezonier în piețe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice și străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinței publice (unități de alimentație publică, activități comerciale sau de prestări servicii în condominii sau la parterul acestora, în centre comerciale, în instituții publice/de învățământ, în locații aflate pe domeniul privat, dar care prin activitățile desfășurate sunt de folosință publică).

Art.3. Agenții economici care urmează să desfășoare sau desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, au obligația depunerii documentației în vederea obținerii sau, după caz, prelungirii termenului de valabilitate a acordului sau a autorizației de funcționare, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data începerii activității pe care urmează să o desfășoare sau înainte de data expirării valabilității acordului sau a autorizației de funcționare.

Art.4. Autorizația/acordul/avizul de funcționare se eliberează persoanelor fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Capacitatea legală și efectivă, precum și condițiile care trebuie îndeplinite de agenții economici se stabilesc de către instituțiile abilitate prin lege. Pentru obținerea autorizației/acordului/avizului de funcționare, agenții economici

interesați vor depune documentația prevăzută la capitolul II, III și IV din prezentul regulament.

Art.5. Autorizația/acordul/avizul de funcționare se va elibera dacă activitatea comercială menționată în anexa la certificatul de înregistrare sau în certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, se regăsește în anexa la O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, modificată și completată prin Legea nr.650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Art.6. (1) Autorizația de funcționare este valabilă până la sfârșitul anului fiscal (31 decembrie), indiferent de data la care agentul economic a depus cererea de autorizare/prelungirea termenului de valabilitate, cu condiția ca termenele actelor depuse/existente la dosarul de avizare să permită acest lucru.

(2)    Acordul de funcționare este valabil 24 luni de la data emiterii acestuia, dacă termenele actelor depuse/existente la dosarul de avizare, permit acest lucru.

(3)    în cazul în care termenele prevăzute în actele depuse/existente la dosarul de avizare sunt mai mici decât perioada de valabilitate prevăzută la alin.(l) și alin.(2), acordul/autorizația/avizul de funcționare produce efecte pe perioada dată de cel mai scurt termen al oricăruia din actele depuse (autorizații, avize, acorduri, contracte).

(4)    Acordul/autorizația/avizul de funcționare va cuprinde, următorele mențiuni: denumirea și datele de identificare ale agentului economic, sediul social, activitatea comercială pentru care se solicită autorizarea (cod CAEN), punctul de lucru, orarul de funcționare și suprafața spațiului comercial/structurii de vânzare.”

A.    +

Art.7. (1) In situațiile în care apar modificări referitoare la forma de organizare a agentului economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru, suprafața unității, agentul economic este obligat să solicite emiterea unui nou act administrativ de autorizare, care implică achitarea taxei pentru emiterea acordului/autorizației/avizului de funcționare.

A

(2)    In cazul deteriorării sau pierderii autorizației/acordului/avizului de funcționare, agentului economic va solicita emiterea unei copii de pe actul administrativ de funcționare.

(3)    Modificările la acordul/autorizație/aviz de funcționare cu privire la datele de identificare ale agentului economic (denumire, adresă sediu social) vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea agentului economic.

(4)    în cazul în care, din diferite motive, agentul economic își încetează activitatea pentru care a fost autorizat de autoritatea publică locală, acesta are obligația de a preda autorizația/acordul/avizul de funcționare în original la organul emitent, precum și actul care atestă radierea activității de către Oficiul Registrului Comerțului, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de Ia încetarea activității.

(5)    în situația în care vor exista reclamații, sesizări, ulterioare autorizării agentului economic, privitoare la obiectul de activitate, respectiv orarul de funcționare din cadrul unei structuri de vânzare, emitentul

acordului/autorizației/avizului de funcționare își rezervă dreptul de a reanaliza documentația existentă în evidența compartimentului de specialitate, urmând a lua decizia corespunzătoare, în sensul menținerii, retragerii sau modificării acordului/autorizației/avizului de funcționare.

Art.8. în situații speciale, agenții economici pot fi autorizați să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe termen limitat, cu condiția depunerii documentelor doveditoare în acest sens.

Art.9. Se interzice comercializarea sau expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, a tipăriturilor și înregistrărilor audio și video cu conținut obscen, a produselor din tutun în vecinătatea unităților de învățământ preuniversitar, în curțile acestor imobile, a căminelor și locurilor de cazare pentru elevi, precum și pe trotuarele sau aleile de acces în aceste unități.

Art.10. (1) Orarul de funcționare este stabilit de agentul economic cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorității publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor.

(2)    Orarul de funcționare se înscrie pe acordul/autorizația/avizul de funcționare, funcție de solicitarea agentului economic, exprimată prin cererea de eliberare a acordului/autorizației/avizului de funcționare sau de prelungire a acordului/autorizației de funcționare.

(3)    în situația în care, după obținerea acordului/autorizației/avizului de funcționare, agentul economic își modifică orarul de funcționare, acesta este obligat să notifice emitentul cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de intervenirea modificării. Notificarea va cuprinde obligatoriu și perioada pentru care intervine modificarea orarului de funcționare.

(4)    Urmare a notificării prevăzută la aliniatul precedent, în termen de maxim 10 zile de la data înregistrării, emitentul va confirma agentului economic că a luat act de modificarea orarului de funcționare, adresa de confirmare constituind anexă la acordul/autorizația/avizul de funcționare.

(5)    Modificarea orarului de funcționare poate opera până la data încetării valabilității acordului/autorizației/avizului de funcționare.

(6)    Prin excepție de la prevederile alin.(l), pentru agenții economici care solicită autorizația/acordul/avizul de funcționare pentru activități desfășurate în zone publice sau de altă natură, destinate folosinței publice, orarul de funcționare poate fi restricționat de către emitentul acordului/autorizației/avizului de funcționare, în funcție de specificul activității, de locație, etc., în scopul respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

(7)    Pentru agenții economici care doresc să își desfașoara activitatea comercială după ora 22°° în condominii (imobile cu destinație locativă) sau în apropierea acestora, acordul/autorizația/avizul de funcționare va fi emis/emisa numai după prezentarea acordului scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați pe plan orizontal și vertical.

Acordul scris va conține, obligatoriu, numele/prenumele, seria/nr. actului de identitate, data la care și-au dat acordul și semnătura acestora, în caz contrar, acordul/autorizația/avizul de funcționare se va emite cu orar de funcționare până la maxim ora 22°°.

(8)    Pentru agenții economici care doresc să desfășoare activitate comercială după ora 22°° în spații amplasate în zona de clădiri individuale (case) a Sectorului 3 al Municipiului București, autorizația/acordul/avizul de funcționare va fi emis/emisă numai după prezentarea acordului scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați (stânga, dreapta, spate - imobile alipite de imobilul unde este amenajată unitatea).

Acordul scris va conține, obligatoriu, numele/prenumele, seria/nr. actului de identitate, data la care și-au dat acordul și semnătura acestora, în caz contrar, acordul/autorizația/avizul de funcționare se va emite cu orar de funcționare până la maxim ora 22°°.

(9)    Orarul de funcționare al agentului economic se afiseaza la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat sa asigure respectarea acestuia.

(10)    Agenții economici care, prin specificul activităților comerciale desfășurate, fac aprovizionarea structurilor de vânzare, au obligația să-și stabilească orarul de aprovizionare cu respectarea reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, cu notificarea prealabilă a emitentului acordului/autorizației/avizului de funcționare.

(11)    In situația în care se încalcă în mod repetat dispozițiile legale privind liniștea si ordinea publică, Primarul Sectorului 3 al Municipiului București are dreptul de a modifica unilateral, prin dispoziție, orarul de funcționare, pe baza unui referat motivat întocmit de către agenții constatori împuterniciți să constate și să sancționeze faptele de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Art.ll. (1) Agenții economici care funcționează pe raza Sectorului 3 al Municipiului București au obligația să respecte normele legale privind :

a)    igiena, sănătatea publică și siguranța alimentelor;

b)    proveniența și calitatea mărfurilor;

c)    utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate;

d)    liniștea și ordinea publică;

e)    protecția consumatorilor;

f)    de apărare împotriva incendiilor;

g)    securitatea și sănătatea în muncă;

h)    legislația muncii.

(2) Pe lângă obligațiile prevăzute la alin. (1), agenții economici care funcționează pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, au obligația să respecte următoarele obligații privind activitatea comercială desfășurată în structura de vânzare autorizată:

a) să afișeze datele de identificare ale comerciantului, precum și

acordul/autorizația/avizul de funcționare;

b)    să afișeze în mod vizibil prețurile; prețurile vor fi indicate într-o forma clara, lizibila si ușor de identificat;

c)    să respecte suprafața structurii de vânzare și numărul maxim de

locuri declarat;    d) să nu aduca prejudicii zonelor verzi si mediului

inconj urător;

e) să respecte normele de salubrizare și igienizare aprobate la nivelul Municipiului București;

1) pe timp de iarnă să curățe zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente structurii de vânzare, să ia măsuri de înlăturare a țurțurilor de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției;

g)    să respecte orarul de funcționare;

h)    să nu expună și/sau depoziteze mărfuri și ambalaje în afara punctului de lucru.

Art.12. (1) Nu se va elibera autorizație/acord/aviz de funcționare în următoarele cazuri:

a)    contravine planului general de dezvoltare urbana si criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vanzare din localitati;

b)    aduce prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri cu valoare arhitectonica deosebită ori cu valoare de patrimoniu;

c)    exercițiul comercial se face în spații cu altă destinație decât cea comercială;

d)    se încalcă dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Respingerea cererii de eliberare a acordului/autorizației/avizului de funcționare se face prin dispoziție de primar, care poate fi contestată potrivit Legii Contenciosului Administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13.(1) Suspendarea acordului/autorizației/avizului de funcționare poate fi dispusă conform legislației specifice în vigoare, în următoarele situații:

a)    suspendarea avizelor sau autorizațiilor de către instituțiile care le-au emis, precum și a altor acte care au stat la baza eliberării acordului/autorizației/avizului de funcționare în condițiile prezentului regulament, până la remedierea situației care a impus suspendarea;

b)    funcționarea unităților comerciale cu încălcarea condițiilor prevăzute în acodul/autorizația/avizul de funcționare, până la remedierea situației care a impus suspendarea;

c)    depășirea spațiului structurii de vânzare, aprobat pentru funcționare, precum și nerespectarea acestuia;

d)    neafișarea datelor de identificare ale comerciantului, precum și neafișarea acordului/autorizației/avizului de funcționare;

e)    încălcarea normelor de protecție a mediului înconjurător;

f)    încălcarea legislației privind ordinea și liniștea publică;

g)    nerespectarea orarului de funcționare;

h)    expunerea și/sau depozitarea de mărfuri și ambalaje în afara punctului de

lucru;

i)    ca sancțiune contravențională complementară, în situațiile prevăzute de legislația în vigoare;

j)    alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

(2)    Suspendarea acordului/autorizației/avizului de funcționare se dispune de către Primarul Sectorului 3, în baza unui referat motivat întocmit de către persoanele împuternicite să constate contravențiile și să aplice sancțiuni din cadrul Direcția Generale de Poliție Locală Sector 3.

(3)    Suspendarea activității unității, precum și retragerea acordului/autorizației/avizului de funcționare, se poate aplica în situațiile prevăzute de legislația în vigoare, ca sancțiune contravențională complementară, de către persoanele împuternicite să constate contravenții și să aplice sancțiuni din cadrul Direcția Generale de Poliție Locală Sector 3.

(4)    Suspendarea activității unității, precum și retragerea acordului/autorizației/avizului de funcționare se dispune de către Primarul Sectorului 3, în baza unui referat întocmit de persoanele împuternicite să constate contravenții și să aplice sancțiuni din cadrul Direcția Generale de Poliție Locală Sector 3.

(5)    Dispoziția de suspendare a acordului/autorizației/avizului de funcționare, de suspendare a activității unității sau de retragere a acordului/autorizației/avizului de funcționare poate fi contestată potrivit Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.l4.(l) Acordul/autorizația/avizul de funcționare poate fi retras oricând, în următoarele situații:

a)    nerespectarea obiectului de activitate menționat pe acordul/autorizația/avizul de funcționare;

b)    nerespectarea orarului de funcționare aprobat;

c)    nerespectarea normelor de estetică, curățenie și igienă publică;

d)    nerespectarea normelor de conviețuire socială, ordine și liniște publică;

e)    ulterior autorizării, agentul economic nu mai îndeplinește cerințele și criteriile inițiale care au stat la baza eliberării acordului/autorizației/avizului de funcționare;

f)    la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;

g)    existența unor reclamații întemeiate;

h)    alte prevederi impuse de actele normative în vigoare, la constatarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 sau a altor instituții abilitate.

(2) Retragerea acordului/autorizației/avizului de funcționare se dispune de către Primarul Sectorului 3, în baza unui referat motivat întocmit de către persoanele împuternicite să constate contravențiile și să aplice sancțiuni din cadrul Direcția Generale de Poliție Locală Sector 3.

(3)Dispoziția de retragere a acordului/autorizației/avizului de funcționare poate fi contestată potrivit Legii Contenciosului Administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II

EMITEREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

Art.15. Pentru emiterea acordului de funcționare, agenții economici trebuie să îndeplinescă următoarele cerințe și criterii:

a)    să respecte criteriile generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare de pe raza Sectorului 3, a planului urbanistic general, precum și a tuturor documentațiilor urbanistice zonale și de detaliu în vigoare;

b)    să desfășoare activități comerciale civilizate care să respecte normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică, conform prevederilor legale în vigoare;

c)    pentru spațiile situate în clădiri colective, schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu alta destinație, se poate face cu respectarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, r2, cu modificările și completările ulterioare;

d)    pentru desfășurarea unei activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață, exclusiv unitățile de alimentație publică după ora 22°°, în spațiu aflat în condominii (imobile cu destinație locativă) sau în apropierea acestora, acordul de funcționare va fi emis numai după prezentarea acordului scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați pe plan orizontal și vertical;

e)    pentru desfășurarea unei activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață, exclusiv unitățile de alimentație publică după ora 22°°, în spații amplasate în zona de clădiri individuale (case) a Sectorului 3 al Municipiului București, acordul de funcționare va fi emis numai după prezentarea acordului scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați (stânga, dreapta, spate - imobile alipite de imobilul unde este amenajat spațiul);

Q să îndeplinescă toate condițiilor prevăzute de legislația specifică în domeniile apărării împotriva incendiilor, sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului și protecția muncii, funcție de specificul activității desfășurate și de spațiul în care își desfășoară activitate comercială;

g)    să asigure repararea, zugrăvirea și întreținerea fațadei clădirii în care se desfășoară activitatea, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul construcțiilor;

h)    să respecte prevederile legale în materie de urbanism cu privire la construcțiile, modificările acestora sau amenajările care se fac în vederea desfășurării activității;

i)    să respecte hotărârile adoptate de Consiliul Local referitor la buna gospodărire și înfrumusețarea Sectorului 3;

j)    să nu comercializeze produse care ar putea avea impact asupra sănătății populației;

k)    este interzisă comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuția, deținerea, oferirea, transmiterea, achiziționarea, producerea, intermedierea și utilizarea plantelor, stupefiantelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope de orice fel, oricăror derivați, compuși sau amestecuri conținând una sau mai multe plante și substanțe stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viața și sănătatea populației, indiferent de procentul în care se regăsește substanța activă, de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unități de administrare disimulate, falsificate sau contrafăcute, precum și a celor care au altă destinație de utilizare, decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate, conform prevederilor H.C.G.M.B nr. 341/2010;

l)    să nu înregistreze datorii la bugetul local provenite din anii fiscali anteriori anului pentru care se solicită acordul de funcționare; verificarea situației fiscale a agentului economic se va efectua, on-line, de către compartimentul autorizare în baza informatizată a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3.

Art.16. Pentru emiterea acordului de funcționare agentul economic va înainta compartimentului Autorizare din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 următoarele documente:

1.    B.L/C.I. administrator - copie;

2.    B.I./C.I. persoanei care depune documentația de autorizare - copie,

3.    împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru ridicarea acordului de funcționare - original;

4.    Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului - copie;

5.    Actul de deținere a spațiului (vânzare-cumpărare, închiriere/subînchiriere cu acordul proprietarului, comodat, etc.) din care să reiasă suprafața desfășurată a structurii de vânzare.

A

In situația schimbării de destinație a spațiului în care se va desfășură activitatea comercială, se va prezenta fie Certificat de Urbanism/Autorizație de Construire, fie adresă de la Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sectorului 3 din care să rezulte că modificările executate nu necesită autorizație de construire - copie;

6.    Certificat Constatator din care să rezulte starea la zi a socirtății comerciale, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, valabil la data depunerii cererii de eliberare/prelungire a acordului de funcționare - copie;

7.    Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București si ultima chitanță de plata - copie;

8.    Acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați pe plan orizontal și vertical (în cazul condominiilor), respectiv acordul scris al

proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați (stânga, dreapta, spate -imobile alipite de imobilul unde este amenajat spațiul, în cazul spațiilor amplasate în zona de clădiri individuale a Sectorului 3 al Municipiului București); Acordul va conține obligatoriu: numele/prenumele, seria/nr. actului de identitate, data la care și-au dat acordul și semnătura acestora, cu specificarea expresă a orarului de funcționare după ora 22°° - original;

9.    Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum și a spațiului în care urmează să se desfășoare activitatea comercială (autorizație PSI sau adresă emisă de autoritatea competentă din care să rezulte că spațiul nu necesită autorizație PSI, autorizația sanitară de funcționare, autorizația sanitar veterinară de funcționare, autorizație de mediu, dovada neîncadrării/încadrării în categoria imobilelor cu risc seismic, etc.), după caz - copie;

10.    Dovadă achitării taxei pentru emiterea avizului/acordului/autorizației de funcționare - copie;

Art.l7.(l) Acordul de funcționare va fi emis în termen de maxim 30 (treizeci) zile de la data înregistrării cererii, de către compartimentul Autorizare din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3.

(2)    în cazul în care se constata o neregularitate a documentației depuse, compartimentul Autorizare din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 va notifica acest fapt solicitantului acordului, fie la data depunerii cererii, fie cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin.(l), precizând totodată si modul de remediere a neregularității constatate.

A,

(3)    In situația prevăzută la alin.2 precum și în cazul în care în care documentația depusă de agentul economic necesită verificări în teren de către compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 (control comercial, disciplina în construcții, protecția mediului), termenul de eliberare se poate prelungi cu maxim 15 (cincisprezece) zile.

(4)    în situația în care agentul economic nu remediază neregularitățile notificate în condițiile prevăzute la alin.(2), cererea se clasează după expirarea termenului legal de eliberare, cu posibilitatea redepunerii întregii documentații de autorizare.

Art.l8.(l) Perioada de valabilitate a acordului de funcționare se prelungește în baza solicitării scrise a agentului economic, depusă cu respectarea termenului prevăzut la art.3 din prezentul regulament.”

(2) Acordul de funcționare va cuprinde, următorele mențiuni: denumirea și datele de identificare ale agentului economic, sediul social, activitatea comercială pentru care se solicită autorizarea (cod CAEN), punctul de lucru, orarul de funcționare și suprafața spațiului comercial/structurii de vânzare.

Art.19. Taxa pentru emiterea acordului de funcționare sau pentru prelungirea valabilității acestuia, se plătește la casieriile Direcției Generale Impozite și Taxe Locale în contul bugetului local, iar dovada plății se depune odată cu depunerea documentației de avizare. Bonul de înregistrare obținut ca urmare a

depunerii documentației în vederea avizării, nu dă dreptul agentului economic să își desfășoare activitatea pentru care a solicitat emitere acordului de funcționare.”

Art.20. Taxa privind emiterea acordului de funcționare sau pentru prelungirea valabilității acestuia, se va achita pentru fiecare punct de lucru al agenților economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor.”

Art.21. Cuantumul taxei pentru emiterea acordului de funcționare, precum și pentru prelungirea valabilității acestuia, este cea prevăzută în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea nivelului taxelor și impozitelor locale în Municipiul București.”

CAPITOLUL III

EMITEREA AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

Art.22. In vederea emiterii autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pe teritoriul Sectorului 3 a Municipiului București, agenții economici trebuie să îndeplinescă următoarele cerințe și criterii:

a)    corelarea desfășurării activității comerciale într-o structură de vânzare cu conținutul certificatului de urbanism și al autorizației de construire, cu respectarea planului urbanistic general, precum și a tuturor documentațiilor urbanistice zonale și de detaliu în vigoare;

b)    să respecte prevederile legale în materie de urbanism cu privire la construcțiile, modificările construcțiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru;

c)    să îndeplinescă toate condițiilor prevăzute de legislația specifică în domeniile apărării împotriva incendiilor, sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului și protecția muncii, funcție de specificul activității desfășurate și de spațiul în care își desfășoară activitate comercială;

d)    să îndeplinescă cerințele profesionale pentru personalul angajat în vederea exercitării de activități comerciale cu produse din sectorul de alimentație publică, conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată;

e)    să respecte legislația privind ordinea și liniștea publică;

f)    unitățile de alimentație publică își vor organiza și desfășura activitatea în așa fel încât funcționarea lor, accesul clienților și aprovizionarea să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona amplasamentului unității;

g)    unitatea să nu fi fost sancționată contravențional cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv;

h)    pentru desfășurarea unei activități de alimentație publică după ora 22°°, în spațiu amplasat în condominii (imobile cu destinație locativă) sau în apropierea acestora, acordul de funcționare va fi emis numai după prezentarea acordului scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați pe plan orizontal și

vertical;

i)    pentru desfășurarea unei activități de alimentație publică după ora 22°°, în spațiu amplasat în zona de clădiri individuale (case) a Sectorului 3 al Municipiului București, acordul de funcționare va fi emis numai după prezentarea acordului scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați (stânga, dreapta, spate - imobile alipite de imobilul unde este amenajat spațiul);

j)    să asigure liniștea și ordinea publică atât în interiorul localului cât și pe suprafața de teren aferentă localului prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază și protecție, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaților legate de persoanele care au frecventat localul, pentru unitățile care funcționează peste ora 22°°. în situația în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de pază și protecție nu sunt de natură a soluționa situațiile de tulburare repetată a liniștii și ordinii publice, Primarul Sectorului 3 al Municipiului București poate modifica unilateral, prin dispoziție, orarul de funcționare, prin reducerea acestuia sau poate dispune revocarea autorizației de funcționare.

k)    unitatea este antifonată corespunzător astfel încât să nu se depășească limita maximă admisă a zgomotului, în exterior conform Ordinului M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

l)    pentru unitățile de alimentație publică cu un program de funcționare peste orele 22°° este necesar îndeplinirea următoarelor condiții:

-    unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către vecinii limitrofi datorită zgomotului provocat de muzică;

-    să nu existe sancțiuni contravenționale aplicate cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv.

m)    să nu înregistreze datorii la bugetul local provenite din anii fiscali anteriori anului pentru care se solicită autorizația de funcționare; verificarea situației fiscale a agentului economic se va efectua, on-line, de către compartimentul autorizare în baza informatizată a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3.

Art.23. In vederea emiterii și eliberării autorizației de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București, agentul economic va înainta compartimentului Autorizare din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 următoarele documente:

1.    B.I./C.I. administrator - copie;

2.    B.I./C.I. persoanei care depune documentația de autorizare-copie,

3.    împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru ridicarea acordului de funcționare-original;

4.    Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului-copie;

5.    Actul de deținere a spațiului (vânzare-cumpărare, închiriere/subînchiriere cu acordul proprietarului, comodat, etc.) din care să reiasă suprafața desfășurată a

structurii de vânzare.

în situația schimbării de destinație a spațiului în care se va desfășura activitatea de alimentație publică, se va prezenta fie Certificat de Urbanism/Autorizație de Construire, fie adresă de la Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sectorului 3 din care să rezulte că modificările executate nu necesită autorizație de construire - copie;

6.    Certificat Constatator din care să rezulte starea la zi a societății comerciale, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, valabil la data depunerii cererii de eliberare/prelungire a acordului de funcționare - copie;

7.    Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizate, autorizată de Primăria Municipiului București si ultima chitanță de plata - copie;

8.    Acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați pe plan orizontal și vertical (în cazul condominiilor), respectiv acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați (stânga, dreapta, spate -imobile alipite de imobilul unde este amenajat spațiul, în cazul spațiilor amplasate în zona de clădiri individuale a Sectorului 3 al Municipiului București); Acordul va conține obligatoriu; numele/prenumele, seria/nr. actului de identitate, data la care și-au dat acordul și semnătura acestora, cu specificarea expresă a orarului de funcționare după ora 22°° - original;

9.    Declarație privind clasificarea unității - depusă și separat cu nr. de înregistrare (conform H.G. 843/1999) - original;

10.    Autorizație mediu sau declarație pe proprie răspundere că sunt mai puțin de 100 (una sută) locuri (conform Ordinului Nr. 1798/2007, modificat și completat prin Ordin Nr.3839/2012) - copie;

11.    Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum și a spațiului în care urmează să se desfășoare activitatea comercială (autorizație PSI sau adresă emisă de autoritatea competentă din care să rezulte că spațiul nu necesită autorizație PSI, autorizația sanitară de funcționare, autorizația sanitar veterinară de funcționare, autorizație de mediu, dovada neîncadrării/încadrării în categoria imobilelor cu risc seismic, etc.), după caz - copie;

12.    Dovada achitării taxei pentru desfășurarea activității comerciale de alimentație publică, astfel cum este reglementată de codul fiscal - copie, precum și dovada achitării taxei pentru emiterea autorizației de funcționare;

Art.24. (1) Autorizația de funcționare va fi eliberată în termen de maxim 30 (treizeci) zile de la data înregistrării cererii, de către compartimentul Autorizare din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3.

(2) în cazul în care se constata o neregularitate a documentației depuse, Serviciului Autorizare din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 va notifica acest fapt solicitantului acordului, fie la data depunerii cererii, fie cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), precizând totodată si modul de remediere a neregularității constatate.

(3)    In situația prevăzută la alin.2 precum și în cazul în care în care documentația depusă de agentul economic necesită verificări în teren de către compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 (control comercial, disciplina în construcții, protecția mediului), termenul de eliberare se poate prelungi cu maxim 15 (cincisprezece) zile.

(4)    In situația în care agentul economic nu remediază neregularitățile notificate în condițiile prevăzute la alin. (2), cererea se clasează după expirarea termenului legal de eliberare, cu posibilitatea redepunerii întregii documentații de autorizare.

Art.25. Autorizația de funcționare va cuprinde, obligatoriu: denumirea și datele de identificare ale agentului economic, sediul social, activitatea comercială pentru care se solicită autorizarea (cod CAEN), punctul de lucru, orarul de funcționare și suprafața spațiului comercial/structurii de vânzare.

Art.26. (1) Autorizația de funcționare are valabilitate până la sfârșitul anului fiscal (31 decembrie), indiferent de data la care agentul economic a depus cererea de autorizare.

(2). în situația în care agentul economic dorește să își desfășoare activitatea și în anul fiscal următor celui în care a fost autorizat inițial, acesta are obligația să solicite viză pentru prelungire în termenul prevăzut la art.3 din prezentul regulament.

Art.27. Taxele pentru emiterea autorizației de funcționare sau pentru vizarea anuală, precum și pentru desfășurarea activității de alimentație publică, se plătesc la casieriile Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 3 în contul bugetului local, iar dovada plății se depune odată cu depunerea documentației de autorizare. Bonul de înregistrare obținut ca urmare a depunerii documentației în vederea autorizării nu dă dreptul agentului economic să își desfășoare activitatea pentru care a solicitat autorizarea.

Art.28. Taxele pentru emiterea autorizației de funcționare, pentru vizarea anuală a acesteia, precum și pentru desfășurarea activității de alimentație publică se vor încasa pentru fiecare punct de lucru al agenților economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor.

Art.29. Taxele pentru emiterea autorizației de funcționare, pentru vizarea anuală a acesteia, precum și pentru desfășurarea activității de alimentație publică sunt prevăzute în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București.

CAPITOLUL IV

EMITEREA AVIZULUI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE TEMPORARE ȘI/SAU SEZONIERE

Art.30. Prin comerț în zone publice se înțelege activitatea de comercializare a produselor și serviciilor de piață, desfășurată permanent și/sau sezonier în piețe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice

și străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinței publice (unități de alimentație publică, activități comerciale sau de prestări servicii în condominii sau la parterul acestora, în centre comerciale, în instituții publice/de învățământ, în locații aflate pe domeniul privat, dar care prin activitățile desfășurate sunt de folosință publică).

Art.31. (1) Zonele publice pentru exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață sunt delimitate de către autoritățile administrației publice locale în conformitate cu planurile de urbanism general.

(2)    Autoritățile publice locale stabilesc tipul de comerț, potrivit actelor normative în vigoare.

(3)    Pentru desfășurarea activităților comerciale temporare sau după caz, sezoniere (sărbători tradiționale, terase, unități alimentație publică, târguri organizate pentru producători, pe domeniul public/privat, pentru promovarea și comercializarea produselor tradiționale, agroalimentare și nealimentare, artizanale, meșteșugărești și alte activități economice, care prin natura serviciilor prestate sau a produselor comercializate se desfășoară doar în anumite perioade ale anului) pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, se vor elibera avize de funcționare numai pe amplasamentele aprobate de către Direcția de Urbanism și Amenajerea Teritoriului din cadrul Primăriei Sectorului 3.

Art.32. (1) In zonele publice pot fi desfășurate activități temporare și/sau sezoniere numai de către agenți economici -- persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și societăți comerciale, în baza avizului de funcționare emis de autoritatea publică locală prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3.

(2)    Avizul de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare și/sau sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiul București, aflat în administrarea Sectorului 3, sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, se va emite și elibera pentru fiecare locație în care agentul economic urmează să desfășoare activitate temporară și/sau sezonieră.

(3)    Orarul de funcționare al agenților economici care desfășoară activități de alimentație publică la terase sezoniere amplasate pe domeniul public/privat este de maxim ora 22°°.

(4)    Agentul economic care solicită desfășurarea de activități temporare și/sau sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiul București aflat în administrarea Sectorului 3, sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, trebuie să dispună de toate acordurile și/sau avizele legale obligatorii pentru desfășurarea activității.

(5)    Agentul economic care solicită desfășurarea de activități temporare și/sau sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiul București aflat în administrarea Sectorului 3, sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, trebuie să nu înregistreze datorii la bugetul local provenite din anii fiscali anteriori anului pentru care se solicită acordul de funcționare. Verificarea situației fiscale a agentului economic se va efectua, on-line, de către

compartimentul autorizare în baza informatizată a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3.

Art.33. Avizul de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare și/sau sezoniere se solicită pentru:

a)    terase sezoniere amplasate pe domeniul public/privat;

b)    sărbători tradiționale românești;

c)    târguri expoziționale cu vânzare organizate pe domeniul public/privat pe raza administrativă a Sectorului 3, pentru promovarea și comercializarea produselor tradiționale, agroalimentare și nealimentare, artizanale, meșteșugărești, tip hobby, etc.;

d)    alte activități comerciale care, prin specificul lor se desfășoară pe o perioadă limitată de timp sau într-un anumit sezon.

Art.34. Activitatea temporară și/sau sezonieră se va desfășura civilizat, cu respectarea normelor privind:

a)    respectarea amplasamentelor;

b)    igiena și sănătatea publică;

c)    protecția consumatorilor;

d)    proveniența și calitatea mărfurilor;

e)    utilizarea caselor de marcat și a mijloacelor de cântărire autorizate;

f)    apărarea împotriva incendiilor;

g)    protecția muncii;

h)    ordinea și liniștea publică;

i)    asigurarea și păstrarea curățeniei în zona publică ocupată, iar prin funcționare să nu creeze disconfort spațiilor învecinate;

j)    asigurarea expunerii estetice a mărfurilor și afișarea în mod vizibil a prețurilor.

Art.35. (1) Este obligatoriu ca la locul de desfășurare a activității temporare și/sau sezoniere, agentul economic să dețină și să utilizeze recipienți speciali pentru deșeuri.

(2)    Se interzice depozitarea de ambalaje, navete, orice tip de deșeuri în zona publică ocupată, în perimetrul ei, sau pe zonele verzi.

(3)    Este interzisă comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă, a produselor alimentare neambalate și a celor perisabile (excepție terasele amenajate).

(4)    Orice activitate temporară și/sau sezonieră care se destășoară pe artere sau în zone pietonale se autorizează sub condiția imperativă de a nu stânjeni circulația pietonilor.

(5)    Este interzisă desfășurarea de activități comerciale temporare și/sau sezoniere în zonele de protecție instituite în jurul monumentelor istorice cu excepția activităților de pictură, evenimente expoziționale, reproduceri arheologice, numismatică.

Art.36.(l) Agenții economici au obligația să întrețină corespunzător mobilierul stradal.

(2)    Este interzisă modificarea acestuia în sensul realizării unor improvizații cu scopul extinderii acestuia: suporți, copertine rabatabile, acoperirea cu prelate, etc.

(3)    Forma, dimensiunile și aspectul obiectelor de mobilier urban se avizează de către arhitectul șef al Sectorului 3.

Art.37.(l) Autoritatea publică locală poate interveni ori de câte ori este necesar prin reașezarea amplasamentelor autorizate sau prin sistarea emiterii de noi avize de funcționare.

(2)    Agentul economic are obligația de a întrerupe, restrânge sau suspenda activitatea în cazul efectuării unor lucrări edilitare.

(3)    La încetarea valabilității avizului de funcționare, agentul economic are obligația să elibereze domeniul public și să aducă terenul în starea inițială.

Art.38. Pentru emiterea avizului de funcționare pentru activitățile comerciale temporare și/sau sezoniere agentul economic va înainta compartimentului Autorizare din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 următoarele documente:

1.    B.I/C.I administrator - copie ;

2.    B.I./C.I. persoanei care depune documentația de autorizare-copie,

3.    împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru ridicarea acordului de funcționare original;

4.    Acord/autorizație de funcționare pentru spațiul comercial emis de către Serviciul Autorizare - Direcția Generala de Politie Locala Sector 3, unde este cazul - copie;

5.    Aviz de Urbanism privind ocuparea domeniului public emis de Primăria Municipiului București sau de Primăria Sectorului 3 - copie ;

6.    Declarația de impunere privind ocuparea domeniului public, înregistrată la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 - copie;

7.    Autorizație mediu sau declarație pe proprie răspundere ca sunt mai puțin de 100 locuri (conform Ordinului Nr. 1798/2007, modificat și completat prin Ordin Nr.3839/2012)- copie;

8.    Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București si ultima chitanță de plata - copie;

9.    Acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați pe plan orizontal și vertical (în cazul condominiilor), respectiv acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați (stânga, dreapta, spate -imobile alipite de imobilul unde este amenajat spațiul, în cazul spațiilor amplasate în zona de clădiri individuale a Sectorului 3 al Municipiului București); Acordul va conține obligatoriu: numele/prenumele, seria/nr. actului de identitate, data la care și-au dat acordul și semnătura acestora - original;

10.    Declarație privind clasificarea unității - pentru alimentație publică (conf.HGnr. 843/1999);

11.    Declarație pe proprie răspundere că terasa este amplasată la o distanță de minimum 100 m de școli, grădinițe, licee, lăcașe de cult;

12.    Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum și a spațiului în care urmează să se desfășoare activitatea comercială (autorizație PSI sau adresă emisă de autoritatea competentă din care să rezulte că spațiul nu necesită autorizație PSI, autorizația sanitară de funcționare, autorizația sanitar veterinară de funcționare, autorizație de mediu, dovada neîncadrării/încadrării în categoria imobilelor cu risc seismic, etc.), după caz - copie ;

13.    Dovada plății taxei de emitere și eliberare a avizului de funcționare.

Art.39. (1) Avizul de funcționare va fi emis în termen de maxim 30

(treizeci) zile de la data înregistrării cererii, de către compartimentul Autorizare din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3.

A

(2)    In cazul în care se constata o neregulantate a documentației depuse, compartimentul Autorizare din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 va notifica acest fapt solicitantului acordului, fie la data depunerii cererii, fie cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), precizând totodată si modul de remediere a neregularității constatate.

(3)    în situația prevăzută la alin.(2), precum și în cazul în care în care documentația depusă de agentul economic necesită verificări în teren de către compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 (control comercial, disciplina în construcții, protecția mediului), termenul de eliberare se poate prelungi cu maxim 15 (cincisprezece) zile.

(4)    în situația în care agentul economic nu remediază neregularitățile notificate în condițiile prevăzute la alin. (2), cererea se clasează după expirarea termenului legal de eliberare, cu posibilitatea redepunerii întregii documentații de autorizare.

Art.40. Avizul de funcționare va cuprinde, obligatoriu: denumirea și datele de identificare ale agentului economic, sediul social, activitatea comercială pentru care se solicită autorizarea (cod CAEN), punctul de lucru, orarul de funcționare și suprafața spațiului comercial/structurii de vânzare.

Art.41. Taxa pentru emiterea avizului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale temporare și/sau sezoniere se plătește la casieriile Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 în contul bugetului local, iar dovada plății se depune odată cu depunerea documentației de autorizare.

Bonul de înregistrare obținut ca urmare a depunerii documentației în vederea autorizării nu dă dreptul agentului economic să își desfășoare activitatea pentru care a solicitat autorizarea.

Art.42. Taxa pentru emiterea avizului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale temporare și/sau sezonier se va achita pentru fiecare locație în care agentul economic urmează să desfășoare activitate temporară și/sau sezonieră, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor.

Art.43. Taxa pentru emiterea avizului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale temporare și/sau sezoniere este prevăzută în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București.

CAPITOLUL V

STRUCTURAREA TERASELOR PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, AFLAT ÎN

ADMINISTRAREA SECTORULUI 3

Art.44. Structurarea teraselor pe domeniul public al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 3, este următoarea:

a)    terasa (fara închideri perimetrale), respectiv terasa tip pergola-cu structură de susținere și material de acoperire, amplasata in fata suprafeței proprii de vanzare;

b)    terasa sezoniera amplasata pe spațiul verde.

Art.45. (1) Perioadele de funcționare a tereselor sunt următoarele:

a) 1 an - pentru terasa amplasata in fata suprafeței proprii de vanzare -

pentru terasa reglementată la art.44 lit.a);

b) 15 martie - 15 noiembrie pentru terasa amplasata pe spațiul verde -

pentru terasa reglementată la art.44 lit.b).

(2) Taxa de ocuparea a domeniului public se achită în funcție de perioada solicitată.

Art.46. Etapele care se parcurg pentru avizarea funcționării teraselor sunt următoarele:

1)    depunerea la Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 Directia-Inspectie și Control a cererii aviz de amplasament, în vederea verificării condițiilor de amplasare;

2)    înaintarea cererii pentru avizare către comisia instituita la nivelul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București;

3)    obținerea avizului de urbanism de la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sector 3;

4)    completarea declarației de impunere privind ocuparea domeniului public și înregistrarea la Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale Sector 3;

5)    emiterea avizului de funcționare de Consiliul Local Sector 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 - compartiment Autorizare.

Art.47. Condițiile generale de avizare a teraselor sunt următoarele:

1)    în situația în care terasa este dotată cu sursă de sonorizare, nivelul de zgomot să nu depășească limita admisă legală;

2)    orarul de funcționare al teraselor este de maxim ora 22°°;

3)    terasele se vor amplasa de-a lungul fațadelor, in fata suprafeței proprii de vanzare care are activitate alimentație publică, păstrând un culoar de trecere pe

lângă terasă, fără să afecteze accesul în imobilele de locuit/curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate, traficul pietonilor și al autovehiculelor;

4)    lățimea terasei se va dimensiona astfel încât zona de circulație pietonală rămasă în exteriorul său să fie de minim 2,00 ml;

5)    obținerea prealabilă a autorizație de mediu în situația în care numărul total de locuri si suprafața (incintă + terasă) permite amplasarea unui număr mai mare de 100;

6)    mobilierul nu va fi încastrat în paviment (cu excepția zonelor unde, din cauza înclinației terenului, trebuie asigurată planeitatea; sunt premise podiumuri din lemn de aprox. 10-15 cm. înălțime, construite pe suprafața aprobată pentru terasă, cu delimitare prin jardiniere pentru flori, a căror înălțime să fie mai mică de 1 metru);

7)    mobilierul va fi din lemn și/sau metal în concordanță cu arhitectura clădirilor și cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa, fără mobilă de gradină -bănci pliante. Nu se acceptă niciun fel de mobilier realizat din material plastic (mese, scaune, jardiniere);

8)    cromatica construcțiilor sezoniere se va încadra în culorile stabilite în documentele de urbanism;

9)    învelitoarele umbrelelor vor avea o structură independentă de fațadele clădirilor și de pavaj și vor fi realizate din pânze impermeabile și rezistente la intemperii. Se admite numai publicitate în nume propriu sau pentru brend-ul firmei care este contractată de către titularul abonamentului pentru amenajare a terasei. Umbrelele vor avea aceeași formă și nu vor depăși limitele zonei pentru care a fost amenajată terasa;

10)    mobilierul pentru servire, inclusiv automatele de vânzare, instalații frigorifice sau de spălare, standuri de prezentare a mărfii nu sunt permise în spațiul public;

11)    nu este permisă așezarea covoarelor și a altor asemenea din materiale plastice și nici a podestelor din beton sau tip șapă armată pentru așezarea mobilierului;

12)    perimetrul teraselor vor fr asigurate prin jardiniere din lemn cu flori naturale, deținătorul terasei fiind obligat să le întrețină în mod corespunzător. Nu se acceptă jardiniere din material plastic;

13)    iluminatul teraselor poate fi asigurat din surse proprii de iluminare (lumânări sau alte mijloace);

14)    se admite muzica live la instrumente reci (fără sisteme de amplificare). Se va prezenta un program de activitate culturală care să cuprindă minim un concert pe lună. Se pot organiza de asemenea și expoziții de grafică, pictură, artă fotografică și caricatură;

15)    aparatura electronică de tipul Tv, plasmă, LCD, video-proiectoare, inclusiv alimentarea cu energie electrică a acestora, sunt admise doar pe perioada desfășurării și transmiterii Tv a unor campionate europene, mondiale sau olimpice cu obligativitatea retragerii acestora după terminarea competițiilor;

16)    terasele amplasate pe raza Sectorului 3 nu vor fi racordate aerian la rețeaua de alimentare cu energie electrică a fiecărui punct de lucru și nici nu se admite pozarea cablurilor electrice pe paviment;

17)    pentru protecția contra intemperiilor se acceptă numai umbrele și/sau copertine neîncastrate pe fațada clădirilor, cu obținerea autorizațiilor legale. Se interzice orice lucrare improvizată gen folii, cartoane, prelate, etc.;

18)    accesul pe terasa să poată fi făcut direct din spațiul comercial, astfel încât între terasa și spațiul comercial să nu fie acces pietonal;

19)    se interzice amplasarea teraselor, la mai puțin de 100 metri de intrările de acces în unitățile de învățământ preuniversitare, de lăcașele de cult, la mai puțin de 10 metri de intrările de acces în stațiile de metrou;

20)    terasele pot fi amplasate și pe trotuarele care au prevăzute benzi destinate bicicliștilor cu condiția ca distanța de la terasă până la banda destinată bicicliștilor să fie de minim 1,5 m;

21)    amplasamentele situate în fața punctului de lucru, cu profil de alimentație publică, vor fi atribuite la cererea deținătorilor acestor spații;

22)    se interzice prepararea în aer liber a tuturor sortimentelor culinare (mici, grătar, frigărui, etc.);

23)    se va asigura păstrarea ordinii și liniștii publice în cadrul perimetrului terasei conform prevederilor legale în vigoare;

24)    în cazul aplicării unor sancțiuni contravenționale generate de nerespectarea prezentului regulament și/sau a legislației în vigoare, precum și a nerespectării suprafeței și/sau perioadei aprobate, agentul economic nu va mai putea obține un alt aviz de funcționare terasă sezonieră decât după 12 de luni;

25)    sunt asigurate condițiile privind stabilitatea și siguranța fațadelor imobilelor în dreptul cărora se amenajează terasele ;

26)    la avizare se va urmări pe cât posibil ca terasele învecinate să aibă lățimi

egale.

Art.48. (1) Pergola este un sistem modem de umbrire 100%, apărut din nevoia de a umbri un spațiu exterior sau de a crea un colț de relaxare, folosit in general pentru umbrirea teraselor, acestea au proprietăți speciale de rezistenta 100% împotriva razelor UV, in funcție de model au rezistență la vânt de pană la 80-100km/h sau chiar la zapadă.

(2) Condițiile specifice de avizare a teraselor sezoniere tip PERGOLA cu structură de susținere și material de acoperire sunt compuse din două elemente principale: structura de susținere și materialul de acoperire astfel:

a) cu structură din lemn contravântuită tratată fungic, ignifugată, tratată cu lacuri și vopseluri rezistente la exterior;

a.l.) materialul de acoperire: folie P.V.C. cu inserție textilă (poliplan), pânză acrilică (utilizată in special la sisteme tip pergolă), policarbonat multicelular, policarbonat compact, folie P.V.C. transparentă (se utilizează împreună cu folia P.V.C. cu inserție textilă pentru realizarea suprafețe vitrate la închiderile laterale/verticale, prin ancorarea materialului cu capse si bride);

b) cu structură din aluminiu având structura de susținere din profile metalice de aluminiu;

b.l.) materialul de acoperire: folie PVC cu inserție textilă (poliplan), pânză acrilică (utilizată in special la sistemele tip pergolă), policarbonat multicelular, policarbonat compact, folie P.V.C. transparentă (se utilizează Împreună cu folia P.V.C. cu inserție textilă pentru realizarea de ferestre la închiderile laterale/verticale prin ancorarea materialului cu capse si bride). Opțional copertinele retractabile pot fi motorizate prin telecomanda sau comutator, iar pentru protecția acestora împotriva rafalelor de vânt, acestea pot fi dotate cu senzor de vânt. Acestea pot avea diferite forme, putând fi clasificate după modul de acționare (manual sau automat), materialele textile din care sunt fabricate si structura folosită, acceptându-se si structuri casetate, avănd un aspect mai elegant, protejând astfel stofa împotriva deteriorării. De asemenea materialul care acoperă structura poate să fie fix sau retractabil. Pergola retractabilă are un sistem de șine, astfel materialul care o acoperă să poată culisa, iar aceasta poate fi strânsă ori de câte ori se dorește prin intermediul unei manivele sau prin automatizare. Pentru scurgerea apei de ploaie, montajul trebuie realizat la o înclinare minimă de 5%. Pentru delimitarea teraselor pot fi folosiți parapeți mobili, realizați exclusiv din lemn și/sau metal cu înălțimea maximă de un metru, și/sau aranjamente florale verzi, care trebuie întreținute. Sunt interzise, conform hotărârii, jardinierele de plastic și a plantelor decorative artificiale. Totodată, se interzice construirea platformelor cu fundații din beton simplu sau armat, utilizarea covoarelor din materiale plastice, mobilierul pliant sau din material plastic.

Mobilierul terasei va fi compus din seturi identice, elementele de mobilier din material plastic sunt acceptate doar în combinații cu lemn, mobilier cu împletituri naturale tip ratan sau ratan sintentic, aluminiu, fier foijat sau inox. Nu se permite depozitarea ambalajelor si a deșeurilor rezultate în perimetrul teraselor, ci doar în spațiile special amenajate ale unității de alimentație publică. Proprietarii care dețin terase sezoniere sunt obligați să asigure curățenia si igiena pe toată suprafața terasei și spațiul folosit pentru deservire.

Mobilierul, va fi avizat odată cu avizul de Urbanism emis. Astfel sistemele tip pergolă trebuie sa confere spațiului personalitate și să fie în concordanță cu arhitectura clădirilor și restul elementelor care alcătuiesc terasa, evitându-se culorile stridente.

Art.49. Perioada de funcționare a tereselor sezoniere amplasate pe spațiu verde este cuprinsă între 15 martie — 15 noiembrie.

Art.50. Etapele care se parcurg pentru avizarea funcționării teraselor sezoniere pe spațiul verde sunt următoarele:

1) depunerea la Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 Direcția-Inspecție și Control a cererii aviz de amplasament, în vederea verificării condițiilor de amplasare;

2)    înaintarea cererii pentru avizare către comisia instituita la nivelul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București;

3)    obținerea avizului de urbanism de la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sector 3 al Municipiului București;

4)    completarea declarației de impunere privind ocuparea domeniului public și înregistrarea la Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale Sector 3;

5)    emiterea avizului de funcționare de Consiliul Local Sector 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 - compartiment Autorizare.

Art.51. Condițiile generale de avizare a teraselor sezoniere amplasate pe spațiul verde sunt următoarele:

1)    în situația în care terasa este dotată cu sursă de sonorizare, nivelul de zgomot să nu depășească limita admisă legală;

2)    orarul de funcționare al teraselor sezoniere este de maxim ora 22°°;

3)    obținerea prealabilă a autorizație de mediu în situația în care numărul total de locuri si suprafața (incintă + terasă) permite amplasarea unui număr mai mare de 100;

4)    terasele se vor amplasa pe dale înierbate fără podest de lemn și fără platformă betonată, cu amplasare de mobilier ușor (de preferință ratan sau aluminiu);

5)    mobilierul va fi din lemn și/sau metal în concordanță cu arhitectura clădirilor și cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa, fără mobilă de gradină -bănci pliante. Nu se acceptă niciun fel de mobilier realizat din material plastic (mese, scaune, jardiniere);

6)    cromatica construcțiilor sezoniere se va încadra în culorile stabilite în documentele de urbanism;

7)    un agent economic va avea un singur set de mobilier de același fel (mese, scaune, umbrele);

8)    învelitoarele umbrelelor vor fi realizate din pânze impermeabile și rezistente la intemperii care vor fi de culoare.

Se admite numai publicitate în nume propriu sau pentru brand-ul firmei care este contractată de către titularul abonamentului pentru amenajare a terasei.

Umbrelele vor avea aceeași formă și nu vor depăși limitele zonei pentru care a fost amenajată terasa;

9)    mobilierul pentru servire, inclusiv automatele de vânzare, instalații frigorifice sau de spălare, standuri de prezentare a mărfii nu sunt permise în spațiul public;

10)    nu este permisă așezarea covoarelor și a altor asemenea din materiale plastice;

11)    perimetrul teraselor vor fi asigurate prin jardiniere din lemn cu flori naturale, deținătorul terasei fiind obligat să le întrețină în mod corespunzător. Nu se acceptă jardiniere din material plastic;

12)    iluminatul teraselor poate fi asigurat din surse proprii de iluminare (lumânări sau alte mijloace)

13)    se admite muzica live la instrumente reci (tară sisteme de amplificare). Se va prexenta un program de activitate culturală care să cuprindă minim un concert pe lună. Se pot organiza de asemenea și expoziții de grafică, pictură, artă fotografică și caricatură;

14)    aparatura electronică de tipul Tv, plasmă, LCD, video-proiectoare, inclusiv alimentarea cu energie electrică a acestora, sunt admise doar pe perioada desfășurării și transmiterii Tv a unor campionate europene, mondiale sau jocuri olimpice cu obligativitatea retragerii acestora după terminarea competițiilor;

15)    se interzice amplasarea teraselor sezoniere, la mai puțin la mai puțin de 100 metri de intrările de acces în unitățile de învățământ preuniversitare, de lăcașele de cult, la mai puțin de 10 metri de intrările de acees în stațiile de metrou;

16)    se interzice prepararea în aer liber a tuturor sortimentelor culinare (mici, grătar, frigărui, etc.);

17)    se va asigura păstrarea ordinii și liniștii publice în cadrul perimetrului terasei conform prevederilor legale în vigoare;

18)    în cazul aplicării unor sancțiuni contravenționale generate de nerespectarea prezentului regulament și/sau a legislației în vigoare, precum și a nerespectării suprafeței și/sau perioadei aprobate, agentul economic nu va mai putea obține un alt aviz de funcționare terasă sezonieră decât după 12 de luni;

Art.52. (1) Pentru emiterea avizului de funcționare pentru terase/terase sezoniere agentul economic va înainta compartimentului Autorizare din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 următoarele documente:

1.    B.I/C.I administrator - copie ;

2.    B.I./C.I. persoanei care depune documentația de autorizare-copie,

3.    împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru ridicarea acordului de funcționareoriginal;

4.    Acord de funcționare pentru spațiul comercial emis de către Serviciul Autorizare - Direcția Generala de Politie Locala Sector 3 - original;

5.    Aviz de Urbanism privind ocuparea domeniului public emis de Primăria Municipiului București sau de Primăria Sectorului 3 al Municipiului București;

6.    Declarația de impunere privind ocuparea domeniului public înregistrat la Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 3;

7.    Autorizație mediu sau declarație pe proprie răspundere ca sunt mai puțin de 100 locuri (conform Ordinului Nr. 1798/2007, modificat și completat prin Ordin Nr.3839/2012)- copie;

8.    Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București si ultima chitanță de plata - copie;

9.    Acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați pe plan orizontal și vertical (în cazul condominiilor), respectiv acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați (stânga, dreapta, spate -imobile alipite de imobilul unde este amenajat spațiul, în cazul spațiilor amplasate în zona de clădiri individuale a Sectorului 3 al Municipiului București);

Acordul va conține obligatoriu: numele/prenumele, seria/nr. actului de identitate, data la care și-au dat acordul și semnătura acestora - original;

10.    Declarație privind clasificarea unității - pentru alimentație publică (conf. HG nr. 843/1999) - original;

11.    Declarație pe proprie răspundere că terasa este amplasată la o distanță de minimum 100 m de școli, grădinițe, licee, lăcașe de cult - original;

12.    Declarație pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Legii 50/1991 - original;

13.    Avize/acorduri/autorizafii emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum și a spațiului în care urmează să se desfășoare activitatea comercială (autorizație PSI sau adresă emisă de autoritatea competentă din care să rezulte că spațiul nu necesită autorizație PSI, autorizația sanitară de funcționare, autorizația sanitar veterinară de funcționare, autorizație de mediu, dovada neîncadrării/încadrării în categoria imobilelor cu risc seismic, etc.), după caz - copie.

(2)    Taxa pentru emiterea avizului de funcționare în vederea desfășurării activităților comerciale la terase se plătește la casieriile Direcției Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3 în contul bugetului local, iar dovada plății se depune odată cu depunerea documentației de autorizare. Bonul de înregistrare obținut ca urmare a depunerii documentației în vederea autorizării nu dă dreptul agentului economic să își desfășoare activitatea pentru care a solicitat autorizarea.

(3)    Taxa pentru emiterea avizului de funcționare în vederea desfășurării activităților comerciale la terase se va achita pentru fiecare locație în care agentul economic urmează să desfășoare activitate temporară și/sau sezonieră, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor.

(4)    Taxa pentru emiterea avizului de funcționare în vederea desfășurării activităților comerciale la terase este prevăzută în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București.

CAPITOLUL VI SANCȚIUNI

Art.53. Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, următoarele fapte:

a)    desfășurarea de către agenții economici a oricărei activități de comercializare a produselor și servicii de piață fără a deține acord/autorizație/aviz de funcționare;

b)    nerespectarea de către agenții economici a obligației de a se prezenta în vederea vizării pentru prelungire a acordului/autorizației de funcționare, cu respectarea termenului prevăzut la art.3 din prezentul regulament;

c)    nerespectarea de către agenții economici a obligației de a solicita emiterea unui nou act administrativ de autorizare, în situația în care sunt înregistrate

schimbări referitoare la forma de organizare a agentului economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru, pierderii sau deteriorării;

d)    nerespectarea de către agenții economici a obligației de notificare în scris a emitentului acordului/autorizației privind modificarea orarului de funcționare aprobat inițial;

e)    nerespectarea de către agenții economici a obligației de a afișa datele de identificare/autorizațiile legale de funcționare, respectiv: certificat de înregistrare, certificat constatator pentru punctul de lucru, acordul/autorizația/avizul de funcționare emis de autoritatea publică locală, alte acorduri/autorizații/avize de funcționare;

f)    nerespectarea de către agenții economici a suprafeței structurii de vânzare autorizată sau a numărului maxim de locuri declarate;

g)    comercializarea sau expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, a tipăriturilor și înregistrărilor audio și video cu conținut obscen, a produselor din tutun în vecinătatea unităților de învățământ preuniversitar, în curțile acestor imobile, a căminelor și locurilor de cazare pentru elevi, precum și pe trotuarele sau aleile de acces în aceste unități;

h)    comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă sau a produselor alimentare neambalate și a celor perisabile (excepție terasele amenajate); i) desfășurarea oricărui exercițiu comercial în perioada suspendării activității comerciale; j) expunerea și/sau depozitarea de mărfuri și ambalaje în afara punctului de lucru;

k) încălcarea prevederilor acordului/autorizației/avizului de funcționare prin nerespectarea obligațiilor prevăzute în acestea, în cazul în care aceste fapte nu constituie contravenții stabilite prin alte acte normative în vigoare.

Art.54. Nerespectarea de către agenții economici care desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Sectorului 3 al Municipiului București a obligațiilor privind:

a)    igiena, sănătatea publică și siguranța alimentelor,

b)    proveniența și calitatea mărfurilor;

c)    utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate;

d)    liniștea și ordinea publică;

e)    protecția consumatorilor;

f)    de apărare împotriva incendiilor;

g)    securitatea și sănătatea în muncă;

h)    legislația muncii.

i)    protecții zonelor verzi si mediului înconjurător;

j)    normele de salubrizarea și igienizarea,

se sancționează conform actelor normative în vigoare.

Art.55. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de la art.53 din prezentul regulament se face de către personalul împuternicit al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3.

Art.56. (1) Persoana împuternicită să aplice sancțiunea poate dispune și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravențiilor,

conform dispozițiilor O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2)    Odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile stabilite prin prezenta hotărâre se pot dispune prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, în funcție de natura și gravitatea faptei, sancțiuni complementare cumulate, conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3)    Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art.57. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Page 27 of 27