Hotărârea nr. 208/2018

HCLS3 nr. 208 din 30.05.2018 privind aprob PUD Loc colective si comert Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat in Sos M Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, Sector 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective si comerț Ds+P+M+8E+etai tehnic

f    >    y    J

pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea. Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 49149/CP/23.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 25/14.03.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 47422/21.03.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, eu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr’324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Sefnr. D/MB/03/14.03.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 23/14.03.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 24/14.03.2018;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin.(2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, sector 3 ” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 23/14.03.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 208 DIN 30.05.2018


CA31NE7 PRIMAR


Calea Dueeștî nr. 191, sector 3, 031084 Bijcureșîl

www.primartej.ro


tefefou ?OG’4 0211 3'8 03 23 -28 făK (OO4 02); 318 Q3 04 e-rnaîl cabinetprhnsr^îpriinariej.i'c

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.45î-471, Lot2-Lot2, sector 3"

Luând în considerare:

Raportul de specialitate nr. 25/14.03.2018 al Arhitectului Șef,

Avizul Arhitectului Șef nr. D/MB/03/14.03.2018;

Raportul informării și consultării publicului nr. 23/14.03.2018;

Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 24/14.03.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de "Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr,451-471, Lot2-Lot2, sector 3" proprietate privată persoane juridice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației

locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune a probării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, sector 3".


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www. pri marie3 ,ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@pr1marie3.ro

Nr.25/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic
pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, sector 3” în suprafață de 2419,00mp, proprietate privată persoane juridice, în baza certificatului de urbanism nr.1976/18.09.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil nr. D/MB/03/14.03.2018 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

A fost avizată amplasarea unui imobil într-un edrficabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente; retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, retras 5,00m față de aliniamentul Străzii Vântului, calcan pe limita dreaptă a proprietății apoi retras 3,00m, retras 5,00m față de limita posterioare a proprietății conform planului de reglementări (planșa A07) pentru funcțiunea de locuințe colective și comerț.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3 mp. ADC /mp. teren, Hmax E8-Etehnîc=40,00m.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, al in. (5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2,

Calea Dud ești nr. 191, sector 3, 031084 București www.pnmariej. m

telefon (004 021) 31S 03 23 * 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

Nr.23/14.03.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic
pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, sector 3”
Beneficiarul documentației: SC A-CON GLOBAL ULTRA SRL
Proiectantul general: SC ARHI GRAPHIC SRL
Arhitect: DAN M. TUDOR-RUR-DE
Proiect nr. 82/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00,

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborări

PUD.

2-    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

-planșa de reglementari s-a afișat:

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu data de : 09.02.2018;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu data de : 09.02.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu data de : 12.01.2018.

- anunț în două ziare locale:

-Anunțul.ro, pag.51 din data de 15.01.2018;

- Anunțul.ro, pag.59 din data de 05.03.2018.

3-    Localizarea rezîdenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-    notificare PETROM pe linia.albastra@petrom.com în data de 09.02.2018-Șoseaua Mihai Bravu;

-    Drăgulin Daniel Ionel și Georgescu Robertino - Șoseaua Mihai Bravu nr.475

4-Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-    PETROM-Șoseaua Mihai Bravu;

-    Drăgulin Daniel Ionel și Georgescu Robertino - Șoseaua Mihai Bravu nr.475

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Calea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București www.p ri m a rieg .ro

telefon (004 ozl) 31S 03 23 - 28 fax (004021) 31803 04 e-mail 1jrbanism@primarie3.ro

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

-Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, alipirea construcției propuse la calcan, respectarea normelor privind securitatea la incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

-Studiu de însorire efectuat de SC ARHIGRAPHIC SRL, însușit de arhitect Andrei Boboc înscris în OAR cu drept de semnătură nr.5938.

-Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006, conform proiect întocmit de SC ARHIGRAPHIC SRL prin urbanism Dan M. Tudor (RUR-DE).

2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau ne preluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006, asa cum reiese din proiectul întocmit de SC ARHIGRAPHIC SRL prin urbanist Dan M. Tudor (RUR-DE),

-referitor la respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 a fost întocmit studiu de însorire, realizat de SC ARHI GRAPHIC SRL, însușit de arhitect Andrei Boboc înscris în OAR cu drept de semnătură nr.5938, din care rezultă că sunt respectate normele de însorire privind clădirile învecinate.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate șe constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București uww.pri marie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail Lirbanrsm@primarie3.r0

Nr.24/14.03.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD- “locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, retras 5,00m față de aliniamentul Străzii Vântului, calcan pe limita dreaptă a proprietății apoi retras 3,00m, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa A07) pentru funcțiunea de locuințe colective și comerț.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3 mp. ADC/ mp. teren, Hmax E8-Etehnic=40,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona M, respectiv M2, subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte; POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) , CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.23/14.03.2018, privind documentația PUD “locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, sector 3” în suprafață de 2419,OOmp proprietate privată persoane juridice.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații/ reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.23/14.03.2018.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.p ri marie3-ro


1 l/ ticis s . ^fsMs;Mg


telefon (004 021) 318 03 23 * 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîl urbani5m@primarie3.ro

Ca urmare a cererii adresate de SC A-CON GLOBAL ULTRA SRL,

cu domiciliul/sediul în municipiul București, sector 1, cod poștal ........., Șoseaua Chitilei nr.88, camera A, etaj 3,

telefon/fax....., e-mail....., înregistrată la nr. 4027/11180/24617/36347/05.03.2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/MB/03 din 14.03.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3’ : construire imobil locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic,

Generat de imobilul4’: din Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, sector 3, București, Inițiator: SC A-CON GLOBAL ULTRA SRL Proiectant: SC ARHI GRAPHIC SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urbanist Dan IVI. Tudor, RUR-DE

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Strada Vântului și este format din teren curți construcții cu suprafața de 2419,00mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015:

-    imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona M, respectiv în M2, subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

-    imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatul de urbanism nr. 1976/18.09.2017 emis de Primăria Sector 3;

-    funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe;

-    H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade,

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri),

-    CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren;

-    retragerea minimă față de aliniament: noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament, clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri(aliniament posterior).

-    retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de Ia aliniament;

-    în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent,

Calea Dud ești nr. 191, sector 3,

031084 București www.pri mari e3 .ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fex (004 021) 318 03 04 e-maîl urbanism® prim a rie3.r0

iar fa{ă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distantă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri;

- retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = retras 5,00m față de limita stângă a proprietății, calcan pe limita dreaptă a proprietăți apoi retras 3,00m;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras 5,00m față de limita de proprietate;

-    circulații și accese: se vor asigura conform H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

-    CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren,

-    Hmax E8-Etehnic=40,00m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Pianul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții51: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.1976/18.09.2017 emis de Primăria SectorS.

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

NrȚȚ^. din jâ. oȘ’. 2017

ÎN SCOPUL :

pentru promovare PUD și pentru elaborarea documentației îi autorizării lucrărilor de construire.

n vederea

Ca urmare a cererii adresate de A-CGN GLOBAL ULTRA S.R.L. - CIF 273533736 , prin Boboc Andrei, cu sediui în Municipiu! București, sectorul 1, șos. Chitiiei nr. 88, cam. A, et. 3, înregistrată ia nr 61145 din 26.07.2017.

Pentru imobilul - teren șî/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, ȘOS. MIHAI BRAVU NR, 451-471 Lot 2 - Lot 2 sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 șî 1/2000,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U-G. aprobată prin HCGMB nr.269/2000, HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/20U, HCGMB nr,232/2012 și HCGMB nr. 224/2015,

în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ :

1.    REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în intravilan, în suprafață de 2419 mp., având număr cadastral 23064^. și categoria de curți-construcții, este proprietatea A-CON GLOBAL ULTRA S.R.L,, conform Actului de dezmembrare nr. 1076/20,07.2017, autentificat de notar public Ioana Șerbănescu Stînga și a extrasului de Carte Funciară pentru informare nr, 230648, emis de ANCPI în baza cererii nr. 49943/20.07.2017.

Terenul are înscrieri privitoare la sarcini în favoarea Libra Internet Bank SA. Terenul nu se afla în aria de protecție a monumentelor istorice și nici in PUZ - zone protejate.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții.

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, amplasamentul se află în M2 - subzone mixta cu clădiri având regim de construire continuu său discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

Imobilul este cuprins în zona fiscală „Â"a Municipiului București.

Propunere: construire IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ - LOCUINȚE COLECTIVE șî COMERȚ RHpropus = Ds+P+Mz+8e+Eth , amenajare teren și organizare de execuție.

3.    REGIMUL TEHNIC:

Pentru lucrările de construire a unui imobil cu funcțiunea mixtă - locuințe colective și comerț cu regim de înălțime propus Ds+P+Mz+8e+Eth-, amenajare teren și organizare de execuție a lucrărilor, este necesară întocmirea unei documentații de urbanism PUD, aprobată conform legislației în vigoare. Conform PUG ai Munci piuiui București, amplasamentul este cuprins în subzona M2 pentru care sunt avizați următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 7Q% , cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu riâdirt cu maxim 2 niveluri (Smetri), CUTmax. = 3,0 mp. ADC/mp. teren șî RHmax. = P+14nivelurî.

Edificabiiul/amplasamentu! va fi definitivat prin PUD, întocmirea DTAC se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației PUD și în conformitate cu prevederile acesteia.

Organizarea de șantier se va asigura In incinta propria. Se vot respecta prevederile HCGMB nr. 65/2006 cu privire la locurile de parcare, cere vcr fi asigurate strict în incintă.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.

Sistemul constructiv și materia iele de construcție admise vcr fi cele care să asigure rezistența șî stabilitatea construcție: în tîmp-Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietății și se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare PUD și pentru obținerea autorizației de construire.

, CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚTftE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CO^STRUIRE/DESFIINȚARE^" [    ____ _ ȘL NU CONFERĂ OR2RTUL BC A EXECUTA LUCRĂRI SE CONSTRUCȚII

rorm'Lih'u î: £ -    2 cjl KCfc 01    ? 7

4.    OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM;

în scopul sleborarji documentație.: pentru autorizarea executării lucrărilor de construire 1 desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, 5tr- Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului S7/I1/C6 și prin Directiva Consiliului și Pariamentuiui European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor pianurî și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire ia participarea publicului și accesul ia justiție, a Directivei 95/337/CEE și a Directivei 96/62/CE, pnn Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și sa decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției pubilce/private jîi lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEEj procedura de emitere g acordului de mediu se. desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurări? consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și si formulării unu; punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții.:________ _____________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția med iui ui în vederea evaluării inițiale a investiției șî stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul are abllgația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente. _______ ___________________________________

5.    CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚÂRE VA FI ÎNSOȚITĂ DE

URMĂTOARELE DOCUMENTE;


a) Certificatul de urbanism;

bj Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de pian cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciară dc informare actualizat Ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c)    Documentația febnică - D.T., după caz (2 cx. originale), verificată tehnic și insolită de evaluare lucrări.

| x [ D.TAC.    ! | O.T.O.E.    ! | D.T.A.D.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d, 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura;

î x 1 alimentare cu apa    )    x) alimentare    cu energie electrică

{x J canalizare    |    x | alimentare    cu energie termică

{ x j gaze naturale    [    x I salubritate

ri.2. A vize șî acorduri privind;

I x J securitatea Ia incendiu    i _ I protecție civilă

d.3. Ai te acordurî/declarații;


[ x | telefon izare | x 1 Metrorex SA

_ j transport urban

x j sănătatea populației


[ i; Declarație notarială pe proprie răspundere proprietarilor din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești    I x | Acordul creditorului pentru lucrările propuse sau dovada radierii ipotecii

â.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice ccntraie șî/$au ale serviciilor descentralizate aîe acestora;

(x I Certificat de rol DGITL Sector 3 - în original j x J Aviz circulații - DGISP-PMB j x | Acord ÎSOBf (în caz de alipire)

| x ] Atribuire număr poștei - FMB    /

d.5. Studii de specialitate ; | x ( Documentație cadastrală J x 1 PVD aprobat conform legîî j x I Sfudfti Geotchniu ) x î Expertiza tehnică (în caz dc alipire)    i x I Sfurfitt dc însorire

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului -APMB (Aleea Lacul bțorii Nr.l, 5.6, București)

1) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii) : taxă AC și taxă timbru OaR.


! x I Calcul “G*'DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTR CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CON$T


banîsm are valabili late de 24 luni de la dala emiterii.Achitat taxa de; 29 Ici, conformi C.F. nr. 4707624 din 26.07.2017.    '*

Prezentul Cerb ficat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de __,_____.

în cotiIbmuLate cu prevederile Legii nr 5Q-'i99'i. repukiicaiu. cu modijlcâriie șf Ctnupictariie ulterioare, privind autori: construclii,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de Ia data de


până la data de    ____.PRIMAR,

Roberi Sorin Negoiță


ARHITECT ȘEF arh. Ștefan C. Dumitrașcu


întocmii: ..........................................................

După această dala, o nouă prelungire ?. valabilități: ce e$iu posibilă. solicharnui urmând să obțină, In condițiile legii, un al! Certificat dc urbanism, Dara prelungiul valabilități:__,____..........

Adulat taxa du;........................ ..... ren feri, conform ehn-sitiei or.................uiți'P; ip'LÂM SCARA 1:2000


Anexa Ha 135

PLÂR D£ AMPLASAMENT SI DEUMiTARE A IMOBILULUI SCARA 1: 1888

LOT 2

j; fir. earfMtra/    | S&pnAz&g ms&ttfA

Adtoza Ijndbftuhik

&>* tfflurf Brev», to. 4S1^71    :    '    i

---—--------------t

yAT I Ă Sflconiafr'Weflli'jri


^TwKT^î^^TSwSigîâîSy”


uprafeta tataia măsurata a iarabitului = 24$$^ ti»    w î*;;îjVw

Suprafața dksjact =■'    jng j

"'""....... "'

c&ta»KEL t

r .

tfiMssa’rSi&ft;î»Uțî»eejisA>k4«gE»e;«< airiainia/îujprfit!, tt*nL**|^

£& r^Sr SGpiPRIMĂRSA MUNICHULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice Direcția Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 17704/ ..??£■.    ’    1565265

Dec 0748

Către

S.C. A - CON GLOBAL ULTRA S.R.L.

Șos. Chitilei nr. 88, Sector 1, București

Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată cu nr. 1565265/10.10.2017, vă comunicăm faptul că în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 07.12.2017 s-a analizat solicitarea dumneavoastră privind construire imobil funcțiune mixtă — locuințe colective și comerț. RHpropus ~ Ds+P+Mz+8E+Eth, amenajare teren și organizare de execuție, pe terenul proprietate particulară situat în București, șos. Mihai Bravu nr. 451-471, Lot 2-Lot 2, sector 3, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr, 1976/18.09.2017.

In vederea avizării solicitării dumneavoastră, va rugăm să completați dosarul cu Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) corelat cu Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.), conform H.C.G.M.B nr.66/2006, urmând să reveniți în discuția Comisiei, la faza D.T.A.C.

Pentru aceasta, vă rugăm să depuneți documentele solicitate la Registratura Generală a Primăriei Municipiului București, situată pe Bd. Regina Elisabeta nr. 42, cu menționarea numărului dosarului de bază.

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL


întocmit Inspector Băcan Marian - 2 exemplare - 18.12.2017DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fex (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

Nr. 47422/21.03.2018


Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-“Locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, Iot2, sector 3” -“Locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situate în Strada Vântului nr.33A, sector 3” -“Imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul

situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3”

-“Locuințe colective si comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471,’Lot 1, sector3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot1, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471Lot2-Lot2, sector 3” ’

Vă mulțumim pentru colaborare.


Întocmit^art^^nș^^^oyîrceanu

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de ..., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și^ valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAyQK&BIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

BĂEȚ1CĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONTARU VAEERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA

CUT maxim

3.0

Rh maxim

P+14 niveluri

H maxim

45 m


BILANȚ

TERITORIAL

LOT1

NR. CAD. 230254

LOT 2- lot 1

NR. CAD. 230649

LOT 2- lot 2

NR. CAD. 230648

EXISTENT

PROPUS

EXIS

TENT

%

PRO

3ds

EXISTENT

PROPUS

MP I %

MP

% I MP

MP

MP

%

MP

%

STEREN

2689.Go| 100

2689,00

100

2581.00

100

2591.00

100

2419.00

100

2419.00

100

S CONSTRUITA

o.oo| 0

1075.60

0.00

1755.08

68

0.00

0

967.60

40

S DESFASURATA

0.00| 0

8067.00

0.00

7743.00

0.00

0

7257.00

-

S SPATII VERZI

o.oo| 0

806.70

30

0.00

0

774.30

68

0.00

0

725.70

30

S ALEI CAROSABILE SI PIETONALE

o.oo| 0

806.70

30

0.00

a

51.62

2

0.00

0

725.70

30

POT

40

0

68

0

70

CUT

0

3.0

0

3.0

0

3.0

HMAX

0

40.00

' »

40.00

0

40.00

Rh MAX

Ds+P+Mz+SE+Bh

0

DstP*-Mz+3E+Etti

0

Ds+P+Mz+8E+Eth

NR. UNITATI LOCATIVE

88

0

80

0

72

NR. LOCURI PARCARE

106

0

90

0

87


*

f    1

x    •

<

2---

1 -    —1


Inventar de coordonate Sistem de proiecție : Sterec

Nr. c Pct.

jordonate pct.de contur

X [m]

Y[m]

5

324257.940

590038.313

8

324273.030

590057.867

9

324272.515

590059.900

10

324237.117

590115.993

11

324236.563

590116.894

12

324213.716

590089.998

13

324204.110

590078.939

14

324199.576

590073.635

3

324213.331

590052.527

4

324232.484

590077.346

15

324186.715

589996.264'

16

324291.192

590038.832,

S(Lot2)=2419mp P=254.243m