Hotărârea nr. 207/2018

HCLS3 nr. 207 din 30.05.2018 privind aprob PUD Imobil functiuni multiple S+P+2E+M (loc colective cu spatii comer la parter) pe terenul situat in Calea Calarasilor nr. 297C, S 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul situat în Calea Călărașilor nr. 297C Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018
Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.49112/CP/23.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 16/14.03.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 47422/21.03.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Sef nr. D/CC/04/2017/14.03.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 14/14.03.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 15/14.03.2018;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice. Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin.(2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Imobil funcțiuni multiple S^P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3“ conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 14/14.03.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

NR. 207 DIN 30.05.2018

Csies Dudesti nr. ipl ssctor 3, 031084 București

www.primane3.rG

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-rnail cab i netpri mar@primane3.ro


CABiNET PRIMAR

i SfcCTORs

?    I

j c^B1IMET prohab!

N, T.1 /U    i

l Dafet,

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

"Imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3"

Luând în considerare:

Raportul de specialitate nr. 16/14.03.2018 al Arhitectului Șef,

Avizul Arhitectului Șef nr. D/CC/04/2017/14.03.2018;

Raportul informării și consultării publicului nr. 14/14.03.2018;

Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 15/14.03.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3" proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.{5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor

urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Imobilfuncțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter)

pe terenul situat în CuleaColărasilor nr. 297C, sector 3".

s A a TA


4    . ..

ROBERTSORINNi

f >■

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e*mail urbanrsm@prirnane3.r0

Nr. 16/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter)

pe terenul situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3” proprietate privată persoane fizice, în baza certificatelor de urbanism nr.1455/12.08.2015 (prelungit) și nr.2375/15.11.2017 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/CC/04/2017/14.03.2018 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

A fost avizată amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, retras 3,00m față de limita stângă a proprietății, pe aliniamentul limitei de dreapta și posterior a proprietății conform planului de reglementări (planșa U 06) pentru funcțiune mixtă (locuințe colective cu spații comerciale la parter).

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3mp. ADC / mp. teren, Hmax E2=10,00m;

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 si aviz PMB, DGISP, DTDSC, CTC nr.598/23270/1584063/30.01.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alîn.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu “imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale ia parter) pe terenul situat în Calea Călărașilornr.297C, sector3”

Calea Dudești nr. iși, sector 3, 031684 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maii urbanism@primarie3.ro

Nr.14/14.03.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD “imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3”

Beneficiarul documentației: ENACHE VALTEȘ și ENACHE GHIORGHIȚA Proiectantul general: SC GRAPH TRONIC XM SRL Arhitect: Radu Lucian George Popescu -RUR-DE Proiect nr. 61/2015.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD.

2-Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații -planșa de reglementari s-a afișat:

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu data de : variantal-17.05.2017, varianta2-22.01.2018;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu data de : variantei-17.05.2017, varianta2-22.01.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu data de 03.02.2016-varianta 1, începând cu data de 22.01.2018- varianta 2.

- anunț în două ziare locale:

-    România liberă, pag. 7 din data de 17.03.2016- varianta 1;

-Anuntul.ro, Pag 49, din data de 18.03.2016- varianta 1;

-    Anunțul, ro, Pag 59, din data de 12.02.2018- varianta 2;

-    România liberă, pag.7 din data de 12.02.2018- varianta 2.

3-    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

- terenul se învecinează cu domeniu public, aflat în administrarea Consiliului Loca! Sector 3, respectiv spațiu verde și alei de acces în spatele blocurilor din Calea Călăraților, sector 3.

4-    Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www. pri marie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318 03 04 e-maîl urbanism@primarie3-ro

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu este cazul.

2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost refăcute propunerile și au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat;

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație a PMB, DGISP, DTDSC nr.598/23270/1584063/30.01.2018;

-referitor la propunerea soluției de amenajare a spațiilor verzi au fost preluate în cadrul proiectului suprafețele conform normelor în vigoare respectiv 30% din suprafața terenului aflat în proprietate.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, ce vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, au fost respectate Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.Arhit Arh. Ște


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

ww w.pri marie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 31S 03 04 e-mail urbanisrrt@primarie3.r0

Nr. 15/14.03.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM
SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Cu privire la PUD- “imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter)
pe terenul situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, retras 3,00m față de limita stângă a proprietății, pe aliniamentul limitei din dreapta și posterior a proprietății conform planului de reglementări (planșa U 06) pentru funcțiune mixtă (locuințe colective cu spații comerciale la parter).

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3mp. ADC / mp. teren, Hmax E2=10,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona- M respectiv în M2 subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte; POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) , CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.14/14.03.2018, privind documentația PUD - “imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3” proprietate privată persoane fizice.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul nu au fost depuse observații/reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr.2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-maîl urbanism@prirnarie3.r0Ca urmare a cererii adresate de ENACHE VALTEȘ și ENACHE GHIORGHIȚA, cu domiciliul/sediul în municipiul

București, sector2 , cod poștal.........., Strada Târnăcopului nr.13, bl...., sc. ..., et. ..., ap...., telefon/fax....., e-maii

....., înregistrată la nr. 13290/83569/94387/2016, 6890/14369/102681/112287/2017 și 21569/08.02.2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/CC/04/2017/14.03.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru31: imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter)

generat de imobilul41 din Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3, București,

Inițiator: ENACHE VALTES si ENACHE GHIORGHIȚA

Proiectant: SC GRAPH TRONIC XM SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: architect urb. Radu Lucian George Popescu, RUR-DE, Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - în spatele blocurilor din Calea Călărașilor intersecție cu Strada Arhiereul Calist și este format din teren curți construcții cu suprafața de 130,00mp (128,00mp din măsurători) conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015:

-    imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona M respectiv în M2 subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

-imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 10Om față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatele de urbanism nr.1455/12.08.2015 (prelungit) și nr.2375/15.11.2017 emise de Primăria Sector 3;

-    funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe;

-    H max ~ înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

- POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

-    CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren;

-    retragerea minimă față de aliniament = noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament, clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metrî(aliniament posterior).

-    retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

-    în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având

Calea Dudești nr» igi, sector 3,    .............

031084 București

www. pri mar1e3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@prirnarte3.r0

calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri;

- retrageri minime față de limitele posterioare= clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = retras 3,00m față de limita stângă a proprietății, pe aliniamentul limitei drepte a proprietății;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = pe aliniament;

-    circulații și accese: conform aviz comisie tehnică de circulație a PMB, DGISP, DTDSC nr.598/23270/1584063/30.01.2018;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

-    CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren,

-    Hmax E2=10,00m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5): construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată.

Elaboratorul și beneficiarul P. U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI JpfclMĂRIA SECTORULUI 3

z'D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM ■ Nr. 2 3 din 45    . _/£_ . 2017

ÎN SCOPUL : pentru promovare PUD și pentru elaborării documentației în vederea autorizării (ucrărilor de construire

Ca urmare a cererii adresate de ENACHE VALTEȘ Șî ENACHE GHIORGHITA, cu domiciliul în județul Călărași, sector 2, strada Târnăcopului nr.13, înregistrată cu nr.93412 din 25.10.2017.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în Județul/Municipiul București, sectorul 3, Calea Călărașilor nr.297 C sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000. în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015. în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC: Terenul situat în intravilan, în suprafață de 130 mp din acte ( 127,71 mp din măsurătorile cadastrale), având nr.cadastra! 200761, este proprietatea soților ENACHE VALTEȘ și ENACHE GHIORGITA dobândit în baza Contractului de Vânzare Cumpărare nr.38 din 07.02.2013, autentificat la notar public MITREA DORINA.

Menționăm că, pentru terenul din Calea Călărașilor nr.297C, beneficiarul a înregistrat sub nr. 14369/22.02.2017 documentația de urbanism PUD, elaborată in baza CU nr.1455/12.08.2015.

Terenul nu are înscrieri privitoare la sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosință actuală: teren liber de construcții;

Destinația: Conform R.L.U aferent PUG - Municipiul București aprobat, terenul se află în M2- subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

Terenul este cuprins în zona fiscală „A"a Municipiului București.

Propunere: CONSTRUIRE IMOBIL- FUNCȚIUNE MIXTĂ/ Rh-Ds+P+2E+M în baza unei documentații de urbanism PUD.

3.    REGIMUL TEHNIC: Se permite construirea unui imobil cu funcțiune mixtă, cu regim de înălțime Ds+P+2E+M, în baza unei documentații de urbanism PUD, întocmită și aprobată conform legislației în vigoare.

Indicatori urbanistici aprobați conform PUG pentru subzona M2: POTMax=70%; CUTmax—3,00 mp și Rh max— P+14.

Edificabilui/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D. întocmirea D.T.A.C se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D și în conformitate cu prevederile acesteia.

Parcarea/gararea și organizarea de șantier se vor rezolva în incinta proprietății.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietății și se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism-poate fi utilizat în scopul declarat pentru promovare P.U.D. și pentru obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBAEWR NU JTNE LOC DE AUTORIZAȚIE D E £@ NgTMOÎRK/DEERI^ȚArT

ȘS NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE C0I^STRUCȚH


L isK


= lî“t Limită U.A.T

*    n c «O


!E207tS3^    *

JE22193k

iE205458\


(£215349


14


ax

13'<


,14


tE21981;2*ț'

&TJ3 \    p\(% '

X x


. IE 232937-


-^1


IE231749 •■«•'■


i‘" (E214273


"GIE231748"XÎ?j


IE207446


IE230627


IE212374


IE233905


■10


IE225219


IE217627


JE205688


>

7"


Cal.Călărașilor nr.297C


1E231764

>


. lE2fcO7&1 ' ■.2âz<&


îlk


iO

o ■-

■ ' a te s>

J**

'O\ m ,x


5    P?t'-


......Documentații cadastrale avizate

Construcții introduse in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

""’H Limită U.A.T


m m

5 c o o,| 25 £ c: 23, r m c</> co


267


w Cj

m

o CD i

Lâro7~A •-’• CD CJ


§    _______I /-Wyistrare.

(S5MT' .....................


■Xe'

W-, ; '^\iE20602q-VIE 20221-V.^7"

■ vM

<IE211O81|


,.J/lE201397 SX.. -- \


o y!e Cf3f:1Cirîns cu uxecichru! UKvsrHva o cpi ; < ?LX?;’USÎicb,Jeratads ^afa


,;‘r' r


Călăta?1 ,


OCPI București, Bd,Expoziției,nr,1 A, sectcjf 1,ROMANIA Data: 16.03,2016 întocmit: îng.Mihaela CHIRAN f


4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autt ‘ competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE {Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asup. mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privinc participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficia! cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:    _

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente._____________________________________

4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUI RE/DES FIINȚA RE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    Certificatul de urbanism;

b)    Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c)    Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic și însoțită de evaluare lucrări.


x I D.T.A.C.


|J DT.A.D.


| | D.T.O.E.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism d.l. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| x | alimentare cu apă    j x | alimentare cu energie electrică

| x| canalizare    j x | alimentare cu energie termică

Jx , gaze naturale    j x j salubritate

Avize și acorduri privind:

| s | securitatea la incendiu    | _ j protecție civilă

Alte acorduri/declarații:


d.2.


d.3.


d.4.


d.5.


j x j telefonizare | _ ' transport urban | | AvizTRANSGAZ

| x | sănătatea populației


Declarație notarială pe proprie răspundere a coproprietarilor privind existența sau inexistența litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la acest teren și acordul acestora pentru lucrările propuse.

Avizele și acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie) :

| x | Certificat de rol D.G.Î.T.L. Sector 3 - original; J x | Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B; Aviz Comisie Studii de specialitate : | x | Documentație cadastrală; J x ) P.U.D. aprobat conform legii; | x J Studiu Geoielinie; | x j Calcul “G”


e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.MJB. (Aleea Lacul Morii Nr.l, S.6, București)

f)    Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C , taxă timbru O.A.R.    /


CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE

CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRU


PrezenJtdTCertj^cat de rirrianisrn are valabilitate de 24 luni de ta data emiterii


/ RRIMA Robert Sorin


/ ARHITECT ȘBF / Ștefan C. Dumitra

WJl^ol?


Achitat taxa 5^00 ron , conform chitanței nr. 4708218 din 28.07.2017

Prezentul-Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului diTect / prin-poștâ Ia data de__. .____.

în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/199l, republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea ex construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de Ia data de__.__.____până la data de

PRIMAR,

SECRETAR,


Robert Sorin Negoiță

ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrașcu

întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:__.___,____

Achitat taxa de: ..........................ron lei, conform chitanței nr................ din ._____.    _____


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUR


Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 598-23270/.’    1584063

Ian2520

Către

SC GRAPH TRONIC XM SRL prin POPESCU RADU LUCIAN Str. Maximilian Popper, nr. 51, sector 3, București

In ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 25.01.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. Calea Călărașilor, nr.297C, sector 3” -reavizare pentru soluția actuală „construire clădire cu funcțiuni multiple D+P+2E+M”, conform certificatului de urbanism nr.2375 din 15.11.2017 și a planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D.


"" /întocmit: EJena Atanasiu - 2 exemplare 26.01.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Tei' 021 305.55 00

nîîp //www pmb ro


ROMAN1A

municipiul bucurești PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DUAT


- CERTIFICAT DE URBANISM Nr ..JM... din

In scopu! întocmirii documentat^î^UD si obținerii autorizației de construire

Urmare cererii adresate de ENACHE VALTES, ENACHE GHIORGITA cu dorniciiiul^1 2 3)/sediuI în

județul municipiul BUCUREȘTI /orașul/comuna/sectorul.......2........cod poștal........................

Str. Târnăcopului nr. 13, bl. sc. et, ap. ... telefon/fax .............e-mail .................................

înregistrată la nr. 44003/25.06.2015

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991. privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, se

CERTIFICĂ:

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul /.municipiul București /orașul/comuna /satul

.............................................sectorul.......3........cod poștal..........................................................................

CAL. CALARASILOR nr. 297C, bl............... sc..........et........., ap...........................................,

Sau identificat prin(3) planuri cadastrale sc. 1/500 si 1/2000

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.G., aprobată cu hotărârea Consiliului nr. 269/21.12.2000, HCGMB nr. 232/2012.

1.    REGIMUL JURIDIC: Terenul in suprafața totala de 130,00 mp. situat în intravilanul municipiului București sector 3, este proprietatea lui Enache Valtes si Enache Ghîorghita, conform contractului de vanzare comparare autentificat sub nr. 38/07.02.2013.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții; imobilul nu este nominalizat în lista Monumentelor Istorice actualizata conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010 si nu se afla in aria de protecție a Monumentelor Istorice.

Destinația stabilita; Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se afla in zona fiscala A, iar in conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 232/2012, terenul se afla in subzona M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

POT maxim - 70%

CUT maxim = 3,0

Propunere: construire clădire funcțiuni multiple D+P+2E+M.

3.    REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul situat la adresa de mai sus se propune construirea unei clădiri cu funcțiuni frfdîfiple cu regim de înălțime D+P+2E+M, în perimetrul maxim determinat de retragerile și aliniamentele ce vor fi prevăzute printr-un Pian Urbanistic de Detaliu, aprobat în conformitate cu Legea nr. 350/2001 și Ordonanța de Urgență nr, 7/2011, respectandu-se indicatorii urbanistici aprobați prin PUG- Municipiul București, respectiv;

POT maxim = 70%

CUT maxim - 3,0

Sistemul constructiv și materiale de construcție permise; se vor folosi materiale care să asigure rezistența și stabilitatea construcțiilor. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se vor face în incinta proprietății. Finisajele vor fi de calitate superioară, în conformitate cu cerințele urbanistice actuale. Parcarea, gararea și organizarea de șantier se vor realiza în incinta proprietății.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat4) pentru întocmirea documentației PUD si obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Ș! NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII    

pagina 1 din 2


4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru auto'rîzares executării iucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Naționala pentru Protecția Mediului București,, Str. Aleea Lacul Morii nr, 1, sector 6, București,

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 57/J 1/CE și prin Directive Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire le participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriale de rnediu pentru cs aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadraree/neîncadrares proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea ^rornistrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere £ acordului de mediu, autorităte^competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului îri vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului,

în situația în cate autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în ca2ul în care legea nu dispune altfel (copie legalizata); OPIS ACTE

c)    documentația tehnică - D.T., după caz:

[x] D.T.A.C.    [ ) D.T.O.E.    [ ] D.T.A.D,

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

-certificat de rol de la Direcția de Venituri și Taxe Locale din cadrul PS3 (original);

-contract cu o societate de prestări servicii salubritate pe perioada lucrărilor, în vederea transportului deșeurilor rezultate d'" construire.

d.l )avtze și acorduri privind utilitățile urbane șî infrastructura:

[x] alimentare cu apă    [x] gaze naturale

[x] canalizare    [x) telefonîzare

[x] alimentare cu energie electrică    [x] salubritate

[x] alimentare cu energie termică    [ ] transport urban

<d.2 ) avize și acorduri privind;

[x] securitatea la incendiu    [ ] protecția civilă


d.3 ) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

[ ) avi2 I.S.C. M.B.    [x] aprobare HCLS3 pentru PUD [ ] ................

d.4 ) studii de specialitate:

fx] aviz comisia de trafic și fluența circulației [ ] expertiză tehnică

e)    actul administrativ a! autorității competente pentru protecția mediului;

f)    dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romanța (1 exemplar original)

g)    Documentele.de.plată ale următoarelor taxe (copie): D.T.A.C.; O.A.R.


Alte avize/acorduri:

(x) protecția mediului

[] ...............................

[x] aviz precoordonare rețele [x] sănătatea populațieiCERM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTt EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


artîficat de urbanism are valabilitatea de 12, luni de la data emiterii


întocmit, ing. Horia Da

Achitat taxa de: 5,00 l^-?)5nform chitanței nr. 102511 din data de 25.06.2015.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului dîrect/prin poștă la data de................

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, repy6lîcata, cu ryioJ completările altern,

se prelungește valabilitatea

(ficatului de urbanism de la data de4i*&£oMfoână la data degire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii,fon i rtificat

/!

I I

VftTccJ-ver,


Data prelungirii valabilității:

Achitat taxa de .... jSy.îP.'Q... lei, conform Chitanței nr/z&ZTfT?T, dinrt.O.:S Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

Formular F6 - red 2 ex. H.D,
9j

§j

9J

9J

13

13

13

13S'.°C 7o‘ iNl


M4-4


AtfâXA


/4^.ex4    ~

-[< î /-/^ZSp-s.-.    / ,.-*    „. „    £&^1r-%u-4x ’ "^ <-^^=Zcx‘’// ’/r -    n ;

^/z    ' Fl~ LtF " i&cv&eSloL. F

H» jij. Q. fâ/Tob


r<


u Ji?j&z^Q

<Z< -

r v $

/    A?1T£.j?

Va? JT>^r“7 / 2/>


'4ri


Zg/4


-rS7<?6-


j 9gW^~


3

rm -■ .


,~2<££?-.---caz-

y&.&&


~°. ș?.z?

&&


jrpnfi^rt


■Văr?


.......... II


IPI    JIV1MESIl r+lt CABINETE COSMETICA SI ÎNFRUMUSEȚARE CALEA

. LI« CALARASILOR NR. 297C SECTOR 3 Inițiator: S.C. PERLA BEAUTY S.R.L
DIRECȚIA URBANfSM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

Nr. 47422/21.03.2018


Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-“Locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, Iot2, sector 3” -“Locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situate în Strada Vântului nr.33A, sector 3” -“Imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul

situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451 -471, Lot1, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot1, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451 -471, Lot2-Lot2, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul situat în Calea Călărașilor nr. 297C, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul situat în Calea Călărașilor nr. 297C, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea^ și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

/ Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, marineAță MARCEL

MEMBRI:    ț

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENAi in

• • 1" .

4    /.    '

‘j i r ’ n i

c. •c    .    .    4

- u-: i’: >•;

, I

• • ‘ • •'.

'î    . ;

• . • 11

- ■    •" i '    ’

r    • -

‘ r •» i    ~ .

: " i1

— i . 4;; Z ’ 4 • . ’


\ /

\ »

Zll    DE "ÂMPLÂSA^E    IL


Enofirao] 1

2061-170/330


BILANȚ TERITORIAL

Existent

PUG

Propus

-I S. teren

128m2

-

128m2

S. construit

18m2

-

89.5m2

S. desfasurat

18m2

-

322m2

S. spatii verzi

-

-

30%

unitati locative

0

-

4+sp.com

num. loc. de parcare

1

-

5+1

POT

14%

70%

70%

CUT

0.1

3

2.5


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

ARH. RADU POPESCU

L

PROIECTAT

ARH. RADU POPESCU

/Z

i DESENAT

GHEORGHE DAMASCHIN

X2

iz ..

Data:

09/2015


»>«■ i *'5-TT.’    ,;S

ii . iJS-ifu.vo.A ...X «■.    ••


CONTUR FTA.tF SL)PFRIOARF.


6. REGLEMENTARI sc. 1:500

Calea Călărașilor nr.297C Sector 3, București

LEGENDA:

LIMITA TEREN CE A GENERAT PUD.-ul


LIMITA UTR-uri

LIMITA DE SECTOF

EDIFICABIL M/

CAF

Tl


COMISIA TEHNICĂ DE CIRCUL A MUNICIPIULUI BUCUREȘ;

Spre neschjrob/Lre qxLDformj


SI PLATFORME BETONATE


yUTR'

LOCUINȚE I SERVICII

■ CONSTRUCȚII INDUSTRIALE/DEPOZITAR ANEXE GOSPODĂREȘTI

TEREN DESTRUCTURAT

SPAȚIU VERDE AMENAJAT

DALA INIERBATA

TE si SERVICII


'■ o ’ 6 ■ « -

M    '« tf

V G H A P H i. .1 £ TRONIC 1 X Wl


BILANȚ TERITORIAL

î—    •

1

Existent

PUG

Propus

! S. teren

128m2

-

128m2

S. construit

18m2

-

89.5m2

S. desfasurat

18m2

-

322m2

S. spatii verzi

-

-

30%

unitati locative

0

-

4+sp.com

l

Î

1

-

5+1

5 POT

14%

70%

70%

J CUT

3

2.5

LOCI

= 5+1 (VIZITATORI)

icumi


SECȚIUNE A-A

PROFIL TRANVERSAL acces spre imobilul din Calea Călărașilor |?97C |


P+2


ea


-£â_2t


L_2*4n_i—aao_i_3.ao i ? ?n

I--7.60


SECȚIUNE B-B

PROFIL TRANVERSAL STR. ARHIEREUL CALIST


P+2


I gI_+00_I_+QQ

I_1Z+O


«flHW


OCPI București Bd.Expoziție Data. 16.03.2016 întocmit: ing.Mihaela CHIRAh


VERIFICATOR/ EXPERT


SPECIFICAȚIE I SEF PROIECT >” PROIECTAT DESENAT <;•,


NUM. DE APARTAMENT^'= 4 S utila Sp. Comercial = 19 421^


NUME

SEMNĂTURĂ

_

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

GRAPH TRONIC XM

J40/7601/1992 R1594394

Beneficiar:

ENACHE VALTES si ENACHE GHIORGHITA

Proiect nr: 61/2015


î Scara: 1:500


NUME i SEMNĂTURĂ

i: j'


Titlu proiect:

CONSTRUIRE CLĂDIRE FUNCȚIUNI MULTIPLE D+P+2E+M

! Calea Calarasilot ni.?97C sector 3. Bucuieî+


! Dala jTitlu

i    planșa REGI E MENI ARI


Faza:

PUD


• Planșa nr

U. 06,

:    i»/,/


1

j Numele și prenumele solicitantului.

2

)    Adresa solicitantului.

3

)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism *) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

4

Formular F6 - red 2 ex. H.D.