Hotărârea nr. 206/2018

HCLS3 nr. 206 din 30.05.2018 privind aprob PUD Loc individuala P+1E+M pe terenul situat in Str Vitioara nr.98-100, lot2, S 3


) rV UI 5ICIPIUL BUCUREȘTI

> CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință individuală P+1E^Mpe terenul situat

în Strada Vitioara nr.98-100, lot2, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 49152/CP/23.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 22/14.03.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 47422/21.03.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr’324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șefnr. D/V/60/2017/14.03.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 20/14.03.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 21/14.03.2018;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin.(2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuință individuală P+1E+Mpe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, lot2, sector 3 ” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 20/14.03.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 206 DIN 30.05.2018


CABINET PRIMAR


031084 BocșjreșN

www.primarie3.r0


telefon {004 O2i) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mail csbinetprimsr@prlmarie3.ro


SECTOR 3


CABINET PRIMAR fEXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, lot2, sector 3"

Luând în considerare:

Raportul de specialitate nr. 22/14.03,2018 al Arhitectului Șef,

Avizul Arhitectului Șef nr. D/V/60/2017/14.03.2018;

Raportul informării și consultării publicului nr. 20/14.03.2018;

Punctul de vedere al Direcției de Urbanism șî Amenajarea Teritoriului nr. 21/14.03.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de"Locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, Iot2, sector 3" proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, Iot2, sector 3".


Calea Dudeștî nr.igi, sector 3, 031084 București

www.prim3rie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318 03 04 e-mail urban1sm@primarie3.ro

Nr.22/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuință individuală P+1E+M pe terenul situat

în Strada Vitioara nr.98-100, Eot2, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, lot 2, sector 3” în baza certificatului de urbanism nr.666/28.02.2017(prelungit) emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil nr. D/V/60/2017 din 14.03.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUT(pentru P+1E+M)=1,3, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj1=7,00m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniamentul drumului de servitute pe limita construcțiilor învecinate, retras 3,00m față limita stângă a proprietății, retras 3,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 3,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa 03) pentru funcțiunea de locuință.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul "asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora".

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, Iot2, sector 3”.Arhitect Arh. Șt


. Cristina Topîrceanu


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarle3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mall urbanism@primarie3.r0

Nr.20/14.03.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “locuință individuală P+1E+M

pe un teren situat în Strada Vitioara nr.98-100, Iot2, sector 3”

Beneficiarul documentației: IVAN TU DOR ILIE

Arhitect: MARIUS VASILE GĂBUREANU

Proiect nr.: 04/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1 -Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism si amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil ia parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

2-    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

-planșa de reglementări s-a afișat

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 24.10.2017;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 08.01.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada : 20.08.2017.

-anunț în două ziare locale:

-România Liberă pag.5 din data de 21.09.2017 -Anunțul .ro pag.68 din data de 29.09.2017

3-    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare Jega Loredana - Strada Vitioara nr. 102,

-notificare Mirică Gherghina- Strada Vitioara nr. 102,

-notificare ivan Sandu -Strada Vitioara nr.98-100,

-notificare Șerbănescu Leonora -Strada Vitioara nr.98-100, iot 3.

4-    lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-    Jega Loredana - Strada Vitioara nr. 102,

-    Mirică Gherghina- Strada Vitioara nr. 102,

-    ivan Sandu-Strada Vitioara nr.98-100,

-    Șerbănescu Leonora -Strada Vitioara nr.98-100, lot 3.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Calea Dud ești nr. 191, sector 3,

031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu au fost semnalate.

2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost refăcute propunerile și au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat;

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație a PMB, DGISP, DTDSC nr. 8207/1512943/13.07.2017;

-referitor la propunerea soluției de amenajare a spațiilor verzi au fost preluate în cadrul proiectului suprafețele conform normelor în vigoare respectiv 30% din suprafața terenului aflat în proprietate.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

Arhitej Arh. Șteft

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primar1e3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism<@>primarie3.ro

Nr.21/14.03.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM

Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD “locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vîtioara nr.98-100, Iot2, sector 3”.

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniamentul drumului de servitute pe limita construcțiilor învecinate, retras 3,00m față limita stângă a proprietății, retras 3,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 3,00m față de limita posterioare a proprietății conform planului de reglementări (planșa 03) pentru funcțiunea de locuință.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt: POT=45%, CUT(pentru P+1E+M)=1,3, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj1=7,00m;

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona- L, respectiv în subzona L1c- zona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, pentru P+1E- POT=45%, CUT=0,9, pentru P+2E- POT=45%, CUT=1,3, în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.20/14.03.2018, privind documentația PUD - “locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vîtioara nr.98-100, Iot2, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare a publicului, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.Arhit Arh. ȘteCalea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0


ț a ms s . M Â?, os;


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318 03 04 e-maii urbanism@primarie3.ro

Ca urmare a cererii adresate de IVAN TUDOR ILIE, cu domiciliul/sediul în municipiul București, sector 3, cod poștal.. .

. . Strada Odobești nr.2B, bl.N3b, sc. A..., et. 6..., ap. 27..., telefon/fax....., e-mail........,

înregistrată la nr.88957/17.10.2017, 28762/20.02.2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/V/60/2017 din 14.03.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* :construire locuință individuală P+1E+M, generat de imobilul4*: pe un teren situat în Vitioara nr.98-100, iot2, sector 3, București,

Inițiator: IVAN TUDOR ILIE

Proiectant: URB ACT CONCEPT SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Marius Vasile Găbureanu, RUR- D,E,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane -între Bulevardul Theodor Pallady și Splaiul Unirii și este format din teren curți construcții cu suprafață de 345,00mp conform acte de proprietate,

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015:

-    imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona L, respectiv în L1c, subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, pentru P+1E- POT=45%, CUT=0,9, pentru P+2E- POT=45%, CUT=1,3. în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

-Imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatul de urbanism nr.666/28.02.2017 emis de Primăria Sector 3.

-    funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), utilizări admise cu condiționări: funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, servicii complementare locuirii.

-    H max = P+1E/2E (7,00m/10,00m), se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

-    retragerea minimă față de aliniament : retrase față de aliniament la o distanță de minim 5,00m pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în fața garajului

-    retrageri minime față de limitele laterale : pentru clădirile amplasate în regim izolat retragerea față de limitele laterale va fi de 3,00 metri, retragerea față de limita posterioară va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

-    retrageri minime față de limitele posterioare : clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = retras 3,00m față de limita stângă a proprietății, retras 3,00m față de limita dreaptă a proprietății,

-    retrageri minime față de limita posterioară = 3,00m;

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București

www.primarte3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@prlmarie3.r0

- POT max = 45%;

-    CUT max = 1,3mp. ADC / mp. teren, Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

-    H max etaj 1=7,00m.

-    circulații și accese: conform Acord nr.8207/1512943/13.07.2017 al comisiei tehnice de circulație a PMB, DGISP, DTDSC, cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții, si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate ia dosar, obținute conform certificat de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D..

Elaboratorul și beneficiarul P. U. D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.666/28.02.2017 prelungit până la 28.02.2019.

.iOMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.    .....din

în scopul: elaborării Pianului Urbanistic de Detaliu obținerii autorizației de construire.

Urmare cererii adresate de IVAN TUDOR 1LIE cu domiciliul în municipiul București, sectorul 3, str. Odobești nr,2B, bl.N3b,sc. A, et.6, ap.27, înregistrată la nr, 11206 din 13,02.2017, pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, Str. Vitioara nr. 98-100, fot 2,

sau identificat prin plan scara 1:500 și plan scara 1:2000, nr. cad. 208636,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului Generai nr. 269 /2Q00, prelungit conform Hotărârii Consiliului General - MB nr. 224/ 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

1.    REGIMUL JURIDIC:

Imobilul compus din teren în suprafață de 345,00mp, situat în intravilanul municipiului București, se află în proprietatea domnului ivan Tudor liie conform contractului de donație nr. 3763/06.10.2016 emis de B.N.P. Mariana Dumitru.

Terenul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în PUZ zonă protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală ; teren iiber de construcții,

Destinația stabilită : conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se afiâ în zona fiscală B, în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2015, terenul se află în subzona - L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operațiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat);

Propunere: construire imobil P+1E+M cu funcțiunea de locuință individuală, anexe gospodărești, împrejmuire,

3.    REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de ia adresa sus-menționatâ proprietarul dorește construirea unui imobil P+1 E+M cu funcțiunea de locuință individuală,anexe gospodărești, împrejmuire în următoarele limite și aliniamente, conform planului prezentat de solicitant anexă la prezentul certificat de urbanism:

-    retras minim 11,30m de la limita de nord a proprietății;

-    retras 3,00m față de limitele est - vest de proprietate;

-    retras 3,00m față de limita de sud a proprietății;

Pentru nerespectarea retragerilor obligatorii prevăzute pentru zona de reglementare L1c, - clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5.0 metri; retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea ia cornișă, dar nu mai puțin de 5.0 metri; ca urmare este necesară elaborarea șl avizarea unui Pian Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu.

L1c - P.O.T. maxim 45%, CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. Teren

împrejmuirea spre stradă va avea înălțimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 și o parte transparentă dublată cu gard viu; - gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2.50 metri.

Sistemul constructiv și materialele de. construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietății. în incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru elaborare PUD și obținere autorizație de construire. CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4.    OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire i desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru^'rmtsțfs^ mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str, Aleea Lacul Morii nr, 1. sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea pubticuiui la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul ia justiție, a Directivei 85/337/GEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz. încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private In lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului, în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ia autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire ta procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice, în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției șl stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului în urma evaiuării inițiale se va emite actul administrativ a! autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abtigația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul renunță la Intenția de realizare a investiției, acesta ar,e obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5.    CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra Imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat ia zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)

c)    Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

’j X | D.T.Â.C.    J_|D.T.O.E.    |_D.T.A.D.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.1.    Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

telefonizare transport urban


| X | alimentare cu    apă    ] X | alimentare cu energie electrică

J X j canalizare    | _ | alimentare cu energie termică

j X | gaze naturale    j X | salubritate

d.2.    Avize și acorduri privind:

sănătatea populației


j _ | securitatea ia incendiu    ] _ j protecție civilă

d.3. Alte acorduri/declarații:

-    Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești - original;

-    Certificat atestare fiscală D.l.T.L. S 3 ~ original;

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Aviz Comisia de Circulații- PMB PUD elaborat și aprobat conform legislației în vigoare.


d.5. Studii de specialitate : Documentație cadastrală ; Studiu Geotehnic

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (cop)

f)    Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxa A.C, taxă timbru arhitectură, taxi___

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORlZAȚiE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFERX/DJ ’TUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE

______CONSTRUCȚII

Prezentul Certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,

Robert Sorin Negoiță

. .. ■ • ,

.......- -X—

întocmit


A.Dumitrescd-y;

Achitat taxa de: 8 ron.', Conform.chitanței seria 179169/2017 nr.4558419/13,02,2017..

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / pwepoștă-la-date-ae............... v    /. t

în conformitate cu prevederile Legii nr 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea j&xecutării lucrărilor d« construcții,    y

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA    ;

.    ? CERTIFICATULUI DE URBANISM    •

de ia data de ..    p^năTswiața de
s nto cm it........................r M

După această dată\p/iouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condiții egii, un alt Certificat de urbanisr Data prelungirii valabilității: ....

ron lei, conform chitanței nr. 'x/FZl din ../Z.


Achiiat taxa de;


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHflICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 8207/..    1512943

Iunl518

Către

LICHIARDOPOL CRISTIAN Oltenița, Călărași

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 15.06.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Vitioara, nr. 98-100, lot 2, sector 3”, conform certificatului de urbanism nr.666/ 28.02.2017 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..

VICEPREȘEDINTE DIRECTOR EXECUTIV


SECRETAR

ȘEF SERVICIU S.C.T.U.A.SORIN LUCHIAN
DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


Către,

Cabinet PrimarVă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-“Locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, Iot2, sector 3” -“Locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situate în Strada Vântului nr.33A, sector 3” -“Imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul

situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot1, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot1, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.

ARHITJ STEFAîntocmit: ari 2 ex.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in confo/rfi'itate cu Legea-nr. 677/200T'î'n scopul

îndeplinirii atribuțiilor fegale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr, 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

R1

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, lot2, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de ...... a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, lot2, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, MARINEAȚĂ MARCEL

MEMBRI:    <

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN


HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR

TUDORACHE L1VIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA


A //as 3 Alb. fo.05,£Q$

03 ReglementariLEGENDA

UTR Llc - locuințe individuale    .î

si colective mici cu maxim P+2E    I

POT max: 45%, CUT max: 1.3    j

Rh: P+2E    |

LIMITE    î

I Limita terenului ce a generat PUD Limita UTR conform PUG    5

ca >

Limita parcele    I

REGLEMENTARI CONFORM PUG f

c

Llc - Locuințe individuale si colective mici -

REGLEMENTARI CONFORM PUD


Aliniere la construcțiile existente

Edificabil propus


FOND CONSTRUIT


PREȘEDE

Constni’ctie propusa

CIRCULAȚII

Circulații auto Circulații pietonale

,c


u,Circulație pietonala, ocazional auto Acces pietonal pe lob P i i R

O- ‘

Acces auto pe lot jj


Investitor: Ivan Tudor Iile, L-L'’1 Str. Drumul Potcoavei nr 2B, bl N3b, sc A, et 6, ap 27, Sector 3, București Beneficiar: Consiliul Local al Primăriei S 3

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P+1E+M,

Str Vitioara nr 98-100, lot 2,

Sector 3, București

proiect nr. 04/2017


mar/2017

scara 1/500


PUZțJ
07 Plan de situație propus


LEGENDA


Limita de proprietateBilanț teritorial

existent

mp

%

Suprafața teren

345.00

100.00

S construita

82.00

23.76

Parcaj, trotuare

82.00

23.76

Spatii verzi

181.00

52.48 ■

S desfasurata

212.00


nr.8

863


61 33


A4


V1«


Secțiune drum A- A Carosabil I    Carosabil
3.50


JL5S


1-50


10.00


Secțiune drum B-B, CarosabilV5Numele:

Ă2b UTR Llc - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2E

situate in noile extinderi sau in enclavele neconstruite, in regim de construire continuu sau discontinuu POT max: 45%, CUT max: 1.3 Rh: P+2E

LIMITE

•LXI Limita terenului ce a generat PUD I Limita UTR conform PUG


Limita parcele


REGLEMENTARI CONFORM PUG

Llc - Locuințe individuale si colective mici


FOND CONSTRUIT

2 Construcții existente


c—. 1 Constotctii propuse

CIRCULAȚII

Circulații auto - domeniul public Circulații incinta - proprietate privaâx

COMISIA îeRMÎcX oB

A MUNtOTIULUI mUREȘT! k

Spre nfisqhtoWț,conform «vlz- \r;

J    ai C.T.CJ

din


HW»*

S«mnatina


goiceț rqueziiria propwtatca intelectuala a societarii UrbArt Cc&fccpl SRL, inatrerijmca, moitiplicarg» sro fbtottrea cp alta destinație decât cea prevăzută in contractai aferent, intra snb incidența tcțdi drentotni de autor.


[ O O N O E F»


Semnătură:Investitor: Ivan Tudor Ilie,

Str. Drumul Potcoavei nr 2B, bl N3b, sc A,

et 6, ap 27, Sector 3, București Beneficiar Consiliul Local al Primăriei S 3


PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P+IE+M,

Str Vitioara nr 98-100, lot 2,

Sector 3, București


proiect nr. 04/2017


mar/2017


scara

1/500

PUZ