Hotărârea nr. 205/2018

HCLS3 nr. 205 din 30.05.2018 privind aprob PUD Loc colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situat in Str Vantului nr.33A, S 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situat în Strada Vântului nr.33A, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.49109/CP/23.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 19/14.03.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 47422/21.03.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr’.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

Avizul Arhitectului Șef nr. D/V/57/2017/14.03.2018;

Raportul informării și consultăm publicului nr. 17/14.03.2018;

Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 18/14.03.2018;

- Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin.(2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective 5+P+4E+5Eretras pe terenul situat în Strada Vântului nr.33A, Sector 3” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 17/14.03.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 205 DIN 30.05.2018

CABiNET PRiMAR

Csfea Dudeșt! nr. 191, sector 3.

031084 București www.prlm3rk3.rn

teîeforr {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail c3hmetprsmar@phm3rk3.ro


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

n,...£T/C.5......

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situat în Strada Vântului nr.33A, sector 3"

luând în considerare:

Raportul de specialitate nr. 19/14.03.2018 ai Arhitectului Șef,

- Avizul Arhitectului Șef nr. D/V/57/2017/14.03.2018;

Raportul informării și consultării publicului nr. 17/14.03.2018;

Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 18/14.03.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situat în Strada Vântului nr.33A, sector 3" în suprafață de 520,00mp (498,00mp din măsurători) proprietate privată persoane juridice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației

locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situat în Strada Vântului nr.33A, sector 3".Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 O2i) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-matl urbanism (©prin1arie3.ro

Nr.19/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situat

în Strada Vântului nr.33A, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Pianul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situat în Strada Vântului nr.33A, sector 3” în suprafață de 520,00mp (498,00mp din măsurători) proprietate privată persoane juridice în baza certificatelor de urbanism nr.2807/16.12.2016 și nr.532/02.03.2018 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil nr. D/V/57/2017/14.03.2018 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

A fost avizată amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, retras 3,00m față de aliniamentul Străzii Troscotului, calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa 04) pentru funcțiunea de locuințe colective.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3 mp. ADC / mp. teren, Hmax E4-E5retras=15,00m-18,00m.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 și aviz PMB-DGISP-DTDSC-CTC nr.4324/1495809/28.06.2017.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

va înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situat în Strada Vântului nr.33A, sector 3”.

Arhit Arh. Ștef

Cafea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-mait urbanism@primarie3.ro

Nr. 17/14.03.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD “locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situat

în Strada Vântului nr.33A, sector 3”

Beneficiarul documentației: SC ORFEAS GRUP SRL și SC JC BROTHERS INVEST SRL Proiectantul general: SC DRAFT PROJECT SRL Arhitect: ȘTEFAN ANDREI PĂTRAȘCU-RUR-DE Proiect nr. 119/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, Inclusiv:

1 -Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului: -direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent ia intemperii, amplasat in loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD.

2-    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

-planșa de reglementari s-a afișat

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu data de : 22.11.2017;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu data de: 23.01.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil ia parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu data de 30.10.2017.

- anunț în două ziare focale:

-    Jurnalul Național, pag.il din data de 14.11.2017;

-    Adevărul, din data de 14.11.2017.

3-    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-    notificare Enache Maria -Strada Vântului nr.33

-    notificare Fam. Stanchiu - Strada Troscotului nr.31

4-    Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-Nicuiae Steluța - Strada Eșarfei nr.21,

-Pelin Georgeta - Strada Eșarfei nr. 1,

-Andrei Nicoiae - Strada Eșarfei nr. 8,

-Bucur Farkad Andreea - Strada Vântului nr.29,

-Pleda GHgorina - - Strada Eșarfei nr.3,

-Farcaș ion- Strada Vântului nr.31,

-Enache Maria și Enache Ștefan-Strada Vântului nr.33

în perioada desfășurării informării și consultării au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului privind dezacordul soluției prezentate în documentația de urbanism

-Nicuiae Steluța, Pelin Georgeta, Andrei Nicoiae, Bucur Farkad Andreea, Pleda GHgorina, Farcaș Ion,

Enache Maria și Enache Ștefan care au prezentat observații privind lipsa locurilor de parcare din zonă, aglomerarea zonei cu circulație auto, însorirea, deficit de spații verzi.fox (004 021) 318 03 04 e-mait urbanism@primarie3.ro


Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1.    Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, alipirea construcției propuse la calcanul construcției existente, respectarea normelor privind securitatea la incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

-Studiu de însorire efectuat de SC DRAFT PROJECT SRL de arhitect RUR însușit Ștefan Andrei Pătrașcu.

-acord Primăria municipiului București, DGISP, DTDSC, Comisia Tehnică de Circulații nr.4324/1495809/28.06.2017.

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3.    Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație nr.4324/1495809/28.06.2017;

-referitor la respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr.119/2014 a fost întocmit studiu de însorire, realizat de SC DRAFT PROJECT SRL, însușit de arhitect cu drept de semnătură RUR, Ștefan Andrei Pătrașcu, din care rezultă că sunt respectate normele de însorire privind clădirile învecinate.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.[îina Topîrceanu


Calea Dudești nr. tgi, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-rrtail urbanism@primarte3.r0

Nr.18/14.03.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM

Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD- “locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situat în Strada Vântului nr.33A, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, retras 3,00m față de aliniamentul Străzii Troscotului, calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa 04) pentru funcțiunea de locuințe colective.

,    3

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3 mp. ADC / mp. teren, Hmax E4-E5retras=15,00m-18,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona M, respectiv M2 subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte; POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) , CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 17/14.03.2018, privind documentația PUD -“locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situat în Strada Vântului nr.33A, sector 3” în suprafață de 520,00mp (498,00mp din măsurători) proprietate privată persoane juridice.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații/ reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 17/14.03.2018.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

WWW. pri marie3.r0


-M&ca L Ur ttcts 3    £05/30.05. fo/g

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbani sm@primar1e3.ro

Ca urmare a cererii adresate de SC ORFEAS GRUP SRL și SC JC BROTHERS INVEST SRL, cu domiciliul/sediul în

municipiul București, sector 3 , cod poștal.........Șoseaua Mîhai Bravu nr.293, bl.12., sc. A, et. parter, ap. 2, telefon/fax

....., e-mail ....., înregistrată la nr. 98226/06.11.2017, 103354/16.11.2017, 40120/09.03.2018 în conformitate cu

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/V/57/2017 din 14.03.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* : construire imobil locuințe colective S+P+4E+5Eretras

generat de imobilul4*: din Strada Vântului nr.33A, sector 3, București,

Inițiator: SC ORFEAS GRUP SRL si SC JC BROTHERS INVEST SRL

Proiectant: SC DRAFT PROJECT SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urbanist Ștefan Andrei Pătrașcu, RUR-DE

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la sud de Șoseaua Mihai Bravu, la intersecția Străzii Troscotului cu Strada Vântului și este format din teren curți construcții cu suprafața de 520,00mp (498,00mp conform măsurători) conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015:

-    imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona M, respectiv în M2 subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte. Imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatele de urbanism nr.2807/16.12.2016 și nr.532/02.03.2018 emise de Primăria Sector 3.

-    funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje Ia sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe;

-    H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade, » POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), - CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren;

-    retragerea minimă față de aliniament = noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament, clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri(alinîament posterior).

-    retrageri minime față de limitele laterale= clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

-    în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri;

Calea Dudeșțt nr. 191, sector 3,    '    ““““

031084 București

www. pri marre3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

- retrageri minime față de limitele posterioare= clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = retras 3,00m față de limita stângă a proprietății, calcan pe limita dreaptă a proprietăți;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras 5,00m față de limita de proprietate;

-    circulații și accese: conform avizului comisiei tehnice de circulație nr.4324/1495809/28.06.2017 al PMB-DTDSC;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

-    CUT max - 3 mp. ADC / mp. teren,

-    Hmax E4-E5retras=15,00m-18,00m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edifîcabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată.

Elaboratorul și beneficiarul P. U. D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

ROMÂNIA

PRIMĂRIA SECTOR 3

BUCUREȘTI

DUAT

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. „A.^.GÎ'din

în scopul: întocmire PUD și obținere autorizații de construire/desființare

Ca urmare a cererii adresate de 8.LA. KONSTANTiNOS SARANTAKOS, pentru S.C, SINTEZA CONSTRUCTION S.R.L.

cu sediui în municipiul București, sectorul 3, strada Vântului nr. 33A,

telefon contact: 0737 246 915, e-mail:..............................................

înregistrată ta nr, 85559 din 11.10,2016,

pentru imobilul ~ teren/construcțji - situat în municipiul

București, sector 3, strada Vântului nr. 33A

identificat prin planuri topografice, plan de situație - scara 1 :500, plan de încadrare în zonă ~ scara 1 :2000, în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG, aprobată prin HCGMB nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu HCGMB nr. 224/2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul situat în intravilanul municipiului București Ia adresa menționată, cu nr. cadastral 201708, alcătuit din terenul cu suprafața de 498 mp (520 mp din acte) și construcțiile existente (locuință cu aria construită la sol de 64,61 mp și două magazii cu ariile construite de 10,83 mp și respectiv 8,50 mp) este deținut în proprietate privată de societatea comercială SINTEZA CONSTRUCTION S.R.L., conform contractului de vânzare-cumpârare autentificat cu încheierea nr. 2158 din 05.07.2006 (N.P. Meiania Popa) și extrasului de carte funciară de informare nr. 57731 din 28,09.2016. Imobilul nu este monument istoric, nu este situat într-o zonă construită protejată sau în raza de protecție a unui monument istoric,

2- REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren cu construcții - locuință și anexe gospodărești.

Destinație: conform PUG Municipiul București, terenul este situat în zona M2 ~ subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu șj înălțăm! maxime de P+14 niveluri, situate în afara perimetrelor de protecție. Imobilul aparține zonei fiscale B. Indicatorii urbanistici ai zonei sunt:

® P.O.T max. = 70%

« C.U.T. max. - 3,0 mp A.D./mp teren

« H max. ~ D (distranța între aliniamente) + un nivel retras de la fațadă cu 1.5 m

Propunere: construire imobil cu locuințe colective S/Ds+P+5E, organizare de șantier și împrejmuire teren.

3, REGIMUL TEHNIC:

Conform Regulamentului local de urbanism aferent zonei M2, pe terenul de la adresa menționată se pot desființa construcțiile existente, în baza unei autorizații de desființare obținute în acest scop. Pentru edificarea unei noi construcții pe acest amplasament este necesară întocmirea unui plan urbanistic de detaliu (PUD) conform Legii nr. 350/2001 și Legii nr. 190/2013 și aprobat de către Consiliul Locaf al Sectorului 3,

Retragerile față de aliniament, față de limitele laterale și limita posterioară a proprietății, precum și accesele, amenajările terenului, se stabilesc prin P.U.D.

Aspectul clădirii trebuie să corespundă exigențelor actuale de coerență, eleganță și integrare în situl construit existent. Sistemul constructiv și materialele de construcție utilizate trebuie să asigure rezistența și stabilitatea în timp a construcției.

împrejmuirea spre stradă va avea înălțimea maximă de 2,00 m, cu soclu opac de maximum 0.60 m înălțime și elevație transparentă. Pe celelalte laturi ale proprietății, împrejmuirea va fi opacă, de max. 2,50 m înălțime, in incintă va fi asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006 (1 loc pentru fiecare apartament sub 100 mp și 2 locuri pentru locuințe cu aria desfășurată mai mare de 100 mp). Scurgerea și colectarea apelor pluviale, cât și organizarea de șantier, se vor realiza în incinta proprietății.

Certificatul de urbanism va fi utilizat pentru întocmire PUD si obținere autorizații de construire /desființare.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE Șl j ____ _ NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII _____i

Formular F6, RfiâacUS 2 est.    padina Itiin 2

4,    OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

scop;;.’ eiar.ofgni socumecfeției penîfv autorizarea executam iucrsrdo? de cansifijrre / desființare, soiictfânîu? se va ao-resa sutontst»? compeîe.’V.t-pentoi pic-secps mediCu; Agenție pem-m ProiscUs Mediului BucureșȘ; Sfr Afeea tăcui Morii m. T sector 6 București

in sprcarea Directivei Cons.j’toiwr î:S;337-GE£ t'D.-rechva F.îîAi privind evsiuares etecteîer anumit or proiecte pjbitce si private asupra mediuJui modificată pur DirecîiV‘3 ConsiliuL;; &L'VCE ș; prin Directiva Constate; ș; Parlămențusti'. European 2003/35‘CE privind particspares pubitcutu: ta elaborarea anumitor pisnoa și programe in legătură cu meoiut ș; modificarea, cu privire la paitopafes pubîicutui șt accesuf ie justiție. a Directive; 85/337/CEE ș; a Directivei 9B.-vîCE. prin Certifitatu! (Se urbanism se comunica solicitantului ob'igațis tfe a cors-acis autoritatea teritorială de mediu pentru cs aceasta să analizeze ți să decidă, după caz. încadrarfcăinemcadraree protectufui investiți© pubteefpnvsțe in Sista proiecîetor supuse evaluăm impaetefoi asupra mediufet. fn apucarea crevedenîor Directivei Constatei S5r33~/CEE. procedura de emitere s acordufut de mediu se desfășoară după emiterea «rbficatoiui de urbanism. anterior depunem Oo^mentației pentru autorizarea executării Juerănîor de construcții te suferita tea administrației publice competente. în vederea satisfaceri; cerințelor cu privire ts procedura de emitere s seerbtrlt.it do mediu suionfates competentă pentru protecția mediuîut stabilește .mecanisniyi asigurăm consultăm pubbce. cenirafigăn; opțrumtor publicului și ai formutsrit unui punct de vedere oficiat cu privire la realizarea investiției te acord cu iezuite fe ie consunăm pubfice în aceste condiții

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de s se prezența is autoritatea competentă pentru protecția mediutei in vedere® evaluării inițiale a investiției șr stabilirii necesității evateărn efectelor acesteia asupra mediuîur în urma evaluăm inițiale se va emile actei administrativ st autorității competente pentru protecția mediuiui

to tataia în care autoritatea competente pentru protecția mediului sta Pitește rrecesiiaies evaluări: efectelor investiției asupra mediului, soficrtsntui are sbfw.te de s n&îifica scesî fapt autorități; administrație; publice competente cu privire ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucfănlor

fn Snt/afis în care după emiterea Certificatului de urbanism oii pe psrcursoî derulării procedurii dă evaluare a efectelor investiției asupra mediului, sofciisntuî renunță te rmenîiă rfe realizare a investiției. scesU are obligate de a noEifica acest fapt autorrtății administrației publice competente

5.    CEREREA DL EMITERE A AUTORIZATEI DE CONSTRWRE f DESFIINȚARE vg fi însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

bj dovada titfufui asupra tmobtiuiufi teren și/sau construcții (copie legalizată), extrasul de pian cadastral actualizat la zi șt extrasul de carte funciară de informare actualizat ia zi.

c)    Documentația tehnică - CLT. f după C32 (2 exemplare originale):.

f X f O.Y.A.C.    j X j D.T.O.E.    }Xf D.T.A.D.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism d.1. Avize și acorduri privind uîiitîățtte urbane șs infrastructura:

{ X [ alimentare cu apă    ' ) X | alimentare cu en. electrică

alimentare cu energie termică salubritate


| _ i teiefonizsre j _ i Apele Romane S.A. î _ i Transgaz s.a.


j X j canalizare j X | gaze nsîurste d.2. Avize șî acorduri privind:

| X f securitatea ia incendiu

ti.3. Alte acorduri/declarațit;


SX

P<


_ J protecție civilă


X | sănătatea populației


j X | declarație notarială că îmobfftri nu face obiectul unui litigiu aflat pe ro'uî unei instanțe judecătorești | X { certificat de rof fiscal

(X j acordul notarial al vecinului dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea clădirii

ci.4. Avize și acorduri specifice ale administrației publice centrate șifeau ale serviciilor descentralizate ale acestora: { X | avizul Comisiei de Circulație a Mun. București

| X l (acordul Direcției Regionale în Construcții (LS.CJ în cazul alipirii fa calcan)


d.5. Studii de specialitate :

| X f (expertiză tehnică ia calcan) {X j Studiu Geotehnîc j X j Calcul "G” e) Actul administrativ af autorității competente pentru protecția roediufui Â.PMB,

0 Dovada privind achitarea taxelor fegafe (copii): taxă Â.C și taxă timbru arhitectura)

Prezentei Certificat de urbanism, are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,. .    -

ftebert Sorin Negoițâ £ \


K (PUD sprobâf de CLS3:întocmit: L|viu

Achitat taxa de: S tel. coftfrxîft cbitenței nr 4461655 din 11,10.2016

Prezentul Certificat de urbanism 3’ fost transmis solicitantului direct / păn-poștă-fa-datede...............

In conformitate cu prevederile Legii nr 50^991, repubiicslă. cu fmxffîîcărite și completările uiteriosre, lucrărilor de construcții.

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTtEICATULUt DE UR8AM5M


de ia dsîa de


. până te data de


PRIMAR,

Robert Sorin NegoițâSECRETAR, Marius Mrhătțâ


ARHITECT ȘEF

Ștefan Dumidașcu

întocmii    .    .

După această dată c, r;ouă creiuncfie a vafebiM3(ii nu este posiLte scriicrtsnrtri umterd $ă obțină un aii Coriiteaț de uteontec ludo preisug.ii;; v o-ioi cm.â ....

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DUAT

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.....

În scopul: întocmire documentație de urbanism și autorizație de construire

Ca urmare a cererii adresate de SC ORFEAS GRUP SRL

cu domiciliul/sedtul2), în județul........................,municipiul/orașuf/comuna București,

sectorul ..3......., cod poștal............„.„Strada Brăîlîța nr.20, bl..... sc...... etaj ...parter, ap...2...,

ielefon/fax......................, e-mail...................................., înregistrată la nr. 14383/29.01.2018.

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI sectorul 3, cod poștal.............,

STRADA VÂNTULUI NR.33A.

sau identificat prin ........................,...........................................................................................;

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului General nr. 269/21.12.2000, HCGMB nr. 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011, HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB nr. 224/15.12.2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC :

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, Strada Vântului nr.33A format din teren în suprafață de 520,00mp conform actelor de proprietate, respectiv 498,00mp conform măsurătorilor cadastrale și construcția edificată pe acesta, este coproprietatea SC ORFEAS GRUP SRL și a SC JC BROTHERS IN VEST SRL conform act notarial, nr. 2970/27.10.2016 și act notarial nr .2981/28.10.2016 emise de NP Leonte Alexandru,

Imobilul este înscris în CF nr.201708 și are înscrise sarcini conform extras de carte funciară nr.4666/23.01.2018.

Conform HCGMB nr.143/2003 terenul se află în zona fiscală A. Imobilul nu este monument istoric și nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015 .

2.    REGIMUL ECONOMIC :

Folosință actuala: teren curți construcții.

Destinația: Conform PUG aprobat terenul se înscrie în zona M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte P.O.T. maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);CUT=3.

Propunere: construire locuințe colective S/Ds+P+5E în vederea continuării procedurii de avizare/aprobare PUD înregistrat cu la Primăria Sector 3 cu nr.98226/06.11.2017 întocmit în baza CU nr.^807/16.12.2016 cu păstrarea > avizelor existente aflate în termen de valabilitate.

3.    REGIMUL TEHNIC :

Pe terenul descris mai sus se propun a se realiza lucrări de construire locuințe colective S/Ds+P+5E în vederea continuării procedurii de avizare/aprobare PUD înregistrat cu la Primăria Sector 3 cu nr.98226/06.11.2017 întocmit în baza CU nr.2807/16.12.2016 cu păstrarea avizelor existente aflate în termen de valabilitate, împrejmuire teren, parcări, alei auto și pietonale, accese, spații verzi conform normelor specifice în vigoare și PUD avizat/aprobat conform legii, astfel: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate.

Pentru stabilirea distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare af parcelei, accese auto și pietonale, conformarea arhitectural- volumetrică se va întocmi o documentație de urbanism PUD. P.O.T. maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);CUT“3.

Autorizarea lucrărilor se va face numai după aprobarea documentației de urbanism.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat. Lucrările se vor realiza în baza unei documentații întocmite î conformitate cu normativele și legislația în vigoare. Organizarea de șantier se va executa în incintă proprie.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru continuarea procedurii avizare/aprobare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) și pentru întocmirea documentației în vederea obținerii autori; de construire._____

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de conștruire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Naționala de Protecția Mediului București, Str, Aleea Lacul Morii or. 151, sector 6, Sucuresti

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11 /CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului ia elaborarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției pubiice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:___________

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții,

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în căzui în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnică - D.T., după caz:

IxJ D.T.A.C. IxJ D.T.Q.E. tj D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

|xj alimentare cu apă    fxJ canalizare    JxJ salubritate

jxjalîmentare cu energie electrică    jxjalîmentare cu    energie termică    |j aviz Transgaz

(xj gaze naturale    |xj teiefonizare    |J Altele JJ

d.2) avize și acorduri privind:

|x_J securitatea ia incendiu    JJ protecția civilă    JJ sănătatea populației

d,3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Ixl declarație notariala a coproprietarilor pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul face/nu fiice obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești

Ixl declarație notarială din care să rezulte numele și adresa de contact a proprietarilor cu care se învecinează terenul ce a generat PUD 1x1 certificat de rol p.I.T.L. S. 3 (original)

ixl acordul vecinului pentru alipire la calcan conform Legii 50/1931 r

Ixl aviz consultativ circulații PMB- DGDJJ

Ixl aviz comisia de trafic si fluenta circulației PMB

d.4 ) studii de specialitate:

Ixl expertiză tehnică la calcanul construcției învecinate și aviz ISC Ixl Documentație de urbanism (PUD) întocmită conform legii Ixl studiu geotehriic

e)    actul administrativ a! autorității competente pentru protecția mediului;

f)    Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): taxa RUR, OAR

Taxa pentru emiterea AutopaefioMte^onstruire - 0,5% din valoarea investiției pentru locuința, 1%pentru alte funcțiuni, 3% pentru organizare de șantier, Taxa Timbru de Arhi    avea investiției.
Prezentui certificatele urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de................

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu

ss prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism de ia data de ..........................până ia data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,

SECRETAR,


Robert Sorin Negoitâ

ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrsf eu

Data prelungirii valabilității:...............

Achitai laxa de ..... ......iei, conform Chitanței nr. ..............din.......

:    ~ A'v/iri A ..ea ..........di rec yp rin coș îszPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE SCARA 1:500


Județul Mim. București Unit. Terii.“Admin. Sector 3 Cod SÎRUTA 179169


î.

smpQstol Tis dura

A,. A>~J 1 Domif.lhul. <> ur ', „


3rem^^57gcrb/aht Gheorghe Nicoiae ivllr /    J;’A \'S x A

,    !    <Ar<fc7 A-, <•

wsi-stampila:    ■>.. Ar, M -    % T


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publici

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 4324 /.    £ol£,.    '    1495809

Apr2707

Către

S.C. SINTEZA CONSTRUCTION S.R.L. prin B.LA. KONSTANTINOS SARANTAKOS Str. Vântului nr.33A, Sector 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 27.04.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Vântului nr.33A, sector 3”, conform certificatului de urbanism nr.2807/16.12.2016 și pianului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D., fază la care veți prezenta un studiu de circulație privind impactul imobilului asupra traficului din zonă.

SECRETAR ȘEF SERVICIU S.C.T.U.A. SORIN LUCHIAN
DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primar1e3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

Nr. 47422/21.03.2018


Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-“Locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, Iot2, sector 3” -“Locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situate în Strada Vântului nr.33A, sector 3” -“Imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul

situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot1, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot1, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


Întocmit: ari 2 ex.Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate ca Legea nr. t>/7/2Ud'l in scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Dateie pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisa pe adresa Primăriei Sector 3

PI

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+4E+5Eretraspe terenul situat

în Strada Vântului nr.33A, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situat în Strada Vântului nr.33A, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea^ i valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, MARINEAȚĂ MARCEL

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA

Parcarea se va realiza in interiorul proprietății si se vor asigura locurile de parcare in conformitate cu prevederile HCGMB numărul 66/2006. Acstea se vor detalia la faza următoare a proiectului.

Accesul pe proprietate, la subsol, va fi cu bordura coborâta.

P.U.D. Str. Vântului

nr. 33A, Sector 3, București

BONIFICARE FUNCȚIONALA PLAN DE REGELEMENTARI

Legenda

_ _l Limita P.U.D.

|    | Limita teren ce a generat P.U.D.

îZZZTî limita edificabil maxim posibil Limita loturi

Circulații carosabile

Circulați] pietonale

PRESEDGrădiniță

t-.-

Locuințe individuale

Locuințe colective

Spațiu interstitial

Acces carosabile Acces pietonalBILANȚ TERITORIAL- teren care a generat PUD

Suprafețe maxime

mp

o/

/o

Construcție

298,80

60

Circulatii+platforme

49,80

10

Spatii verzi la sol

99.60

20

Spatii verzi pe placa

49,80

10

Total

498,00

100


Indicatori urbanistici


POTmax = 60%    HmaxP+4E-15m

CUTmax = 3    Hmax P+4E+5R -18m

Rhmax = S+P+4E+5R

23. Ot-


■7 J

Q.

PRO IECT

S.C. DRAFT PR&JÎECT S.R?Gl

J40/3646/03.03^otecu

STR. ÎNVOIRII NR. , 6 SECT 5 BUCUREȘTI

^S^CT:    V.'A

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+5E

ADRESA:

STR. VÂNTULUI, NR. 33A, SECTOR 3 BUCUREȘTI

<    > .A

NR. PROIECT/ ?o?1^9/?01;7^

VERSIUNEA

SCARA

1:500

BENEFICIAR:

S.C.    ORFEAS GRUP S.R.l. C.U.1.16852971

Sos. Mihai Bravu. N'. 293, 81.12, Sc. A. El. P. Ap.2

S.C.    J.C. BROTHERS INVEST S.R.L. C.U.I. 3667793

Slr. Braiita. Nr. 20, farler. Camera 2

FAZA

P.U.D.

SEF PROIECT

Urb. c. Arh. Andrei Palrascu

PROIECTAT

Urb. c. Arh. Andrei Patrascu

DATA

06/2017

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

PLAN DE REGLEMENTARI

PLANȘA NR.

04

REDACTAT

Urb. c. Arh. Andrei Patrascu


I I

I    i

I I

u

l

«I

l I

I ffi I

»

sl

5

l ffi i

I < I

ii

<

i    i

3

Vi

W

I k I

G

ol

O

1 k

I G I

ffi

„ -J

oi

1 © I

1 ffi

<

X1

<

1 a; 1

1 k 1

1 1

o

<1

1

o

1 k |

1 1

I r~

1


2

I Of

ț

Ik

ii

Ij


I

I

x )5- ii

X; K-


PLAN de AMPLASAMENT si delimitare a corpului de proprietate

SCARA 1:500


PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

CIRCULAȚII


Județul Mun, București Unit. Terii.-Adniin-    3

CodSIRUTA 179169


■155- 350 . 350 ,190 ,    400

700

SECȚIUNE A-A*


Adresa corpului de proprietate : Strada Vaniuiui nr. 33A


rq,v-Az.


1. Beneficiar soții:

Apostol Dan si Apostol Tudora

Domiciliul: - £■-Strada Vantuku nț. 33A, sect. 3, Buc.


\ A ;'-x-ZS, _\ <A 0 '/r

O 7/ x^ \ \


Q_


cV6j<

*645^


-J

1

-i

ffi 1

ffi

£>

■^1

ffi

< i

<

<

3

V)

B^l

V)

k

G

(Si

O

O i

oi

U1

ffi

ffi

<

X1

<

k 1

o

<1

o


ffi

2

k

O

ffi

k


--I—*

J50,' 350 ’ 350 .'155.'    400

700

SECȚIUNE E-B*Limite parcele Limite construcții


Limita de proprietate

-    Aliniere propusa

-    Limita etaj


Construcții existente învecinate

■ Construcție propusa


Circulații auto

i Circulații pietonale


Circulații pietonale/ifi incinta

L ‘    Spațiu verde

Acces auto

Acces pietonalebnicToe circulație 'NICIP1ULUI BUCUREȘTI pre iTe,schimb^rr conform sviz


DATE GENERALE SI INDICATORI URBANISTICI S teren = 520.00mp Ac amprenta la sol = 250.75mp Aed = 1450.00mp

Acd+SUBSOL(400.00mp) = 1850.00mp


REGIMUL DE ÎNĂLȚIME - S+P+4E+5retrasx SUBSOL - garaje si spatii de depozitare PARTER - apartamente

ETAJ 1,2,3,4 si 5retras - apartamenteH la etaj 5 retras - 16.00m

H max - 19.00m

CATEGORIA DE IMPORTANTA^~?*<

Z <


POT admis - 70% POT propus - 50% CUT admis - 3.0PROIECTANT DE ARHITECTURA    g J ,A RONSTANTINOS ^ANÎAjSF

-    . . t M * xx^

VERIFICATOR/

EXPERT

BenefiaatT^ZzLX^^

SC SINTEZA CONSTRUCTION SRL

Proiec

6

Adresa:

str. Vântului, nr. 33A, sector 3, București

Pr. specialitate REZISTENTA:

Pr. specialitate INSTALAȚII:

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1:500

Titlu proiect:

Imobil locuințe P^Izbietrss strada Vântului

Fa

PI

SEF PROIECT

ARH PA1RIC FRF.CAH

PROIECTAT

/.r-i r .iR.. rP’CAK

Oala:

Plans

/. ?P.U.D. Str. Vântului

nr. 33A, Sector 3, București

BONIFICARE FUNCȚIONALA PLAN DE REGELEMENTARI

Legenda

I M nJ Limita P.U.D.

Limita teren ce a generat P.U.D. Limita edificabil maxim posibil

Limita loturi

Circulații carosabile

Circulații pietonale

Grădiniță

Locuințe individuale

Locuințe colective

J Spațiu interstitial

Acces carosabile Acces pietonal

BILANȚ TERITORIAL- teren care a generat PUD

Supraffîte maxime

mp

%

Construcție

298,80

60

Circulatii+platforme

49,80

10

Spatii verzi la sol

99.60

20

Spatii verzi pe placa

49,80

10

Total

498,00

100


Indicatori urbanistici


POTmax = 60% CUTmax = 3


Hmax P+4E - 15m Hmax P+4E+5R'7rtf8nij-Rhmax = S+P+4E+5R

f'ș


. A

•L

0-

PROIECTANK^q^At^ £

S.C. DRAFT PR^HCT S.R?t^

J40/3646/03.03Jb&Lcp

STR. ÎNVOIRII NR. 16 SECT 5 BUCUREȘTI

^6^CT:    W'Â

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE sip&E

'ADRESA:

STR. VÂNTULUI, NR. 33A, SECTOR 3 BUCUREȘTI

<.    X.'.1

NR. PROIECT?

VERSIUNEA

SCARA

1:500

BENEFICIAR:

S.C.    ORFEAS GRUP S.R.l. C.U.I. 16852971

Sos. Mihoi Brovo N . 293, Bl. 12. Sc. A, El P. Ap.2

S.C.    J.C. BROTHERS INVEST S.R.L. C.U.I. 3647793

Str. Brailila. Nr. 20. Parl3r. Camera 2

FAZA

P.U.D.

SEF PROIECT

Urb. c. Arh. Andrei Palrascu

PROIECTAT

Urb. c. Arh. Andrei Palrascu

DATA

06/2017

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

PLAN DE REGLEMENTARI

PLANȘA NR.

04

REDACTAT

Urb. c. Arh. Andrei Palrascu

w