Hotărârea nr. 204/2018

HCLS3 nr. 204 din 30.05.2018 privind aprob PUD Loc colective si comert Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat in Sos M Bravu nr.451-471, Lot1, S 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective și comerț D$+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lotl, Sector 3''

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.20ÎS

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 49126/CP/23.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 28/14.03.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 47422/21.03.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Sef nr. D/MB/04/14.03.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 26/14.03.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 27/14.03.2018;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

A,

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin.(2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective și comerț D$+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat in Șoseaua Mihai Bravu nr,451-471, toii, Sector 3” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ari.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 26/14.03.2018.

Art3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 204 DIN 30.05.2018

PRIMARI A


Caie3 Dudești w. *91, sector 3, 03*084 Suavii w ww,prtir?îa?Se3, rtf

fedefon foo<j aii; jrS 03 23 - 2& fox (004 02?) pg 03 04 ecmâil câbrnetpnm3r®pri?rsj»ne}.ro


CA81N£T PRIMAR

CABINET PRIMARi

a.......f.W.. j

[ - ILllWfi

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.452-471, iotî, sector 3"

Luând în considerare:

Raportul de specialitate nr. 28/14,03.2018 al Arhitectului Șef,

-    Avizul Arhitectului Șef nr, D/MB/04/14.03,2018;

Raportul informării și consultării publicului nr 26/14,03.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 27/14,03.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de "Locuințe colective șl comerț D$+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471f Lotl, sector 3" proprietate privată persoane juridice,

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale.

în baza prevederilor art,63 alin, (5) lit f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de iege, le supune aprobării consiliului tocai și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lotl, sector 3"


a/spoz.

$018
MAS HUESU

Calea Durfești nr. i§i, sector 3,    ..................................... ' J.........

0310S4 București

www.prfmarfe3.ro

tefafon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 313 03 04 e-marl urbanism@primar1e3.ro

Nr.28/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic

pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot1, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Țiriând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 și nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil "Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot1, sector 3" în suprafață de 2689,OOmp, proprietate privată persoane juridice, în baza certificatului de urbanism nr.1978/18.09.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil nr. D/MB/04/14.03.2018 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

A fost avizată amplasarea unui imobil într-un edifîcabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, calcan pe limita stângă a proprietății apoi retras 3,00m, retras 8,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa A07) pentru funcțiunea de locuințe colective și comerț.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3 mp. ADC / mp, teren, Hmax E8-Etehnic=40,00m.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66706.04.2006.

Pianul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism șt Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate Tn vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locaie ce stipulează că primarul "asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local șî acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot1, sector 3".

Calea Dudcștr nr. 1$1» sector 3, 031084 București www.prim2rie3.ro

telefon (004 021J 31& 03 23 - 2& fox (004 021) 318 03 04 e-mail urbanjsm@prtmarie3.ro

Nr,26/14.03.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic
pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot1, sector 3”

Beneficiarul documentației: SC A-CON GLOBAL ULTRA SRL

Proiectantul general : SC ARHI GRAPHIC SRL

Arhitect: DAN M. TUDOR-RUR-DE

Proiect nr. 82/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, fin fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat in loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD.

2-    Conținuhil, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

-planșa de reglementari s-a afișat:

-la sediu! Primăriei Sector 3 începând cu data de : 09.02.2018;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu data de: 09.02.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil Ia parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu data de: 12.01.2018.

- anunț în două ziare locale:

-Anunțul.ro, pag.51 din data de 15.01.2018;

- Anunțul.ro, pag.59 din data de 05.03.2018.

3-    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-    notificare PETROM pe linia.albastra@petrom.com în data de 09.02.2018-Șoseaua Mihai Bravu,

-    Drăguiin Daniet Ionel și Geoigescu Robertino - Șoseaua Mihai Bravu nr.475

4-Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-    PETROM-Șoseaua Mihai Bravu

-    Drăguiin Daniel Ionel și Georgescu Robertino - Șoseaua Mihai Bravu nr.475

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

eucuR£ST

Calea Dudâștî nr. 191, sector 3,

031084 București www.pdmafÎQj«

telefon (004 021) 318 03 23 -

fox {004 021) 318 03 04

e-rasil urbanisrTKglprimarie3.r0

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

-Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, alipirea construcției propuse la calcan, respectarea normelor privind securitatea ia incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

-Studiu de însorire efectuat de SC ARHiGRAPHIC SRL, însușit de arhitect Andrei Boboc înscris în OAR cu drept de semnătura nr.5938.

-Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006, conform proiect întocmit de SC ARHiGRAPHIC SRL prin urbanism Dan M. Tudor (RUR-DE).

2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat,

-referitor ia propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele H. C. G. M.B. nr. 66/06.04.2006, așa cum reiese din proiectul întocmit de SC ARHIGRAPHtC SRL prin urbanist Dan M. Tudor (RUR-DE),

-referitor la respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr.î 19/2014 a fost întocmit studiu de însorire, realizat de SC ARHI GRAPHiC SRL, însușit de arhitect Andrei Boboc înscris in OAR cu drept de semnătură nr.5938, din care rezultă că sunt respectate normele de însorire privind clădirile învecinate.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările șî completările ulterioare.

Calea Dudcștl nr. 191. sector 3, 031084 București www4jrrmarie3.ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 2.8 fax [004 021) 318 03 04 e»irtaH urbanîsm(g)primarie3,ro

Nr27/14.03^018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI
Cu privire la PUD- “locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot1, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edrficabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, calcan pe limita stângă a proprietății apoi retras 3,00m, retras 8,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa A07) pentru funcțiunea de locuințe colective și comerț.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3 mp. ADC / mp. teren, Hmax E8-Etehnic=40,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona M, respectiv M2, subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte; POT max = 70%, cu posibilitatea aooperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) , CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.26/14.03.2018, privind documentația PUD “locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot1, sector 3” în suprafață de 2698,OOmp proprietate privată persoane juridice.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații/ reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.26/14.03.2018.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a K.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

7

Calea Dudețti nr. 191, sector 3, 031084 București www.pritru1rfe3.ro

telefon (004 aii) 318 03 23 - 2.5 fox (004 a&T) 313 03 04 ernieil urbanism Oprima rle3.r0


4wex4 L tM& 3 fljh. os, 4),

Ca urmare a cererii adresate de SC A-CON GLOBAL ULTRA SRL,

cu do micii iul/sediul în municipiul București, sector 1, cod poștal .......... Șoseaua Chiti lei nr.88, camera A, etaj 3,

telefbn/fax......e-mail......înregistrată la nr. 4929/11188/24617/36344/05.03.2018

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emrte următorul:

AVIZ
Nr. D/MB/04 din 14.03.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* : construire imobil locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic,

Generat de imobilul4*: din Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot1, sector 3, București,

Inițiator: SC A-CON GLOBAL ULTRA SRL Proiectant: SC ARHI GRAPHIC SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urbanist Dan M. Tudor, RUR-DE

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - ia intersecția Șoseiei Mihai Bravu cu Strada Vântului și este format din teren curți construcții cu suprafața de 2689,OOmp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015:

-    imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona M, respectiv în M2, subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

-    imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatul de urbanism nr. 1978/18.09.2017 emis de Primăria Sector 3;

-    funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii aie unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietanale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe;

-    H max ~ înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade,

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri),

-    CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren;

-    retragerea minimă față de aliniament: noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament, clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metrițaliniament posterior).

-    retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

-    în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent,

Calea Dud ești r»r. 191, sector 3,    .........

031084 București www.prfmayfe3,ro

tefcefon (004 02.1) 318 03 23 ■

fox (004021) 318 03 04

e-mail urbanism@primane3.ro

iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri;

- retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita poșterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita stângă a proprietăți apoi retras 3,00m, retras 8,00m față de limita dreaptă a proprietății, ;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras 5,00m față de limita de proprietate;

-    circulații și accese: se vor asigura conform H.C.G.M.B. nr. 66/06.04,2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

-    CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren,

-    Hmax E8-Etehnic=40,00m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții51: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este vaiabit numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 afin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.1978/18.09.2017 emis de Primăria Sector3.    _

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PSI^ĂRÎA SECTORULUI 3 D.U.A.T.

CERTiFiCÂT M URBANISM Nr.    /fi -    2017

ÎN SCOPUL:    pentru promovare PUD și pentru elaborarea documentației în vederea

autorizării lucrărilor de construire.

Ca urinare a cererii adresate de A-CON GLOBAL ULTRA S.R.L. - Cir 273533736 , prin Boboc Andrei, eu sediul în Municipiu! București, sectarul 2, Șd$, Chitite! nr, 88, cam. A, et. 3> înregistrată la nr, 61149 din 26.07 2017,

Pentru imobilul - teren ș'ț/sâu construcții - situat tri județul / Municipiul București, secțorcl 3,

Ști&i MIKAÎ BRAVO NR, 451-471 Lot 1 sau identificat prin planuri cadastrale 1/50C șl 1/2000.

In temeîui reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin HCGMB ".r.269/2UQ0, WCGM8 nr.324/20 (0, HCGMB nr.241/2011, HCGMB nr.23.2/2012 și HCGMB nr. 224/2015.

îd conformitate eu prevederile Legii nr. 50/1991, republicați!, eu mddjficărlie și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ ;

1.    REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în intravilan, în suprafața c^. ?68$rmp., având număr cadastral230254 și categoria de c’jrți-constructii, este proprietatea A-OOW GLOBAL ULTRA £,R,L7 conform Actului de dezmembrare nr, 971/0&.07.2017, autentificat de notar public Ioana Șerbănescu Stingă și a extrasului de Carte' Funciară pentru informare nr. 730254, emis de ANCPI în baza cererii nr. 4672B/06.07.2017.    v

/crepul areînscr/eri privitoare te sar&rii în favoarea Litota internei Bank SA, Terenul nu se află tț) aria de protecție a monumentelor istorice și nici in PUZ - zone protejate.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții.

Destinație; Conform RLii «ferent PUG - Municipiul București aprobat, amplasamentul se află în M2

- subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sad discontinuu și înălțimi maxime de

P-F14 niveluri cu accente înalte,

imobilul este cuprins în znfta fiscală „A" a Muniap/ului București.

Propunere: construire IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ - LOCUINȚE COLECTIVE și COMERȚ RHntopys - Ds+PuMz+S^+ct, , amenajareteren și organizate de execuție.

3. REGIMUL TEHNIC:

Peritrd lucrările de construire a unui imobil cu funcțiunea mixtă - locuințe colective șl comerț cti regim de înălțime propus Os*P+Mz+ 8£+Eth., amenajare teren șt organizare de execuție a lucrărilor, este necesară întocmirea unei documentații de urbanism PUD, aprobată conform legislației în vigoate- Conform PUG ai Munciptuliii București, amplasamentul este cuprins în subzona M2 pentru care sunt avizați următorii indicatori urbanistici: POTmax. - 70% ■, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 7S% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (Smetri), CUTkax. » 3,0 mp. ĂDC/mp, teren șl RHmax. = P+iAniveturi.

Ldtficahl'ui/airiplasameniul va fi detuinivat prin PUD. întocmirea DTAC se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației PUD și îri conformitate cu prevederile acesteia,

Organizarea de ș&ntier se va asigura în Incinta proprie, Se vor respecta prevederfle HCGMB nr. 66/2OD6 eu privire & tocurile de parcate, cate vor fi asigurate etțjjct în incintă.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat

Steternul conșfcru^v șf rrattorialete de construcție stintise vor fi cele care asigure reifetenje $ stabifftat^a construcției în tfpp. Swrgerea epetor pduvîafe se va face fo Incinta proprietății 5* se va racorda ia rețeaua urbana de canalizare. Sfe vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice setusfe.

Prezentă CertîOcat de urbanism poate fî utilizai pentru promovare PlîE> și pentru obținerea aufcoKxsșîer de eoirțstrșatre t

CekrXFXCATUL E>iTuKBANliS NU    AUTO&i&AȚT£

gr wy ccwera    executa tvcRĂRr && co^ST^.ugȚn __ _______

FstîtiîiI/s;'F ii -    2 d/i "RBR si' L'jJ.20i 7    p'ifjre ) An î

< OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării dGajmentețtei pentru autorizarea executări? lucrărilor de construire / deșănțare, soficltantui seva adrese autuntâțft

competente pentru protecția metilului; Agenția pentru Protecție Mediatei eycureștî, Str, Aleea LacuJ Morii nr. 1, sector 6, București,

In aplicarea Directivei Consiliului S5/337/C3:f: (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra riedîpluL modîfftStă prin Directiva Consiliului 97/îl/CE șl prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 20D3/35/OE privind participarea publicului 1a elaborarea anumitor planuri șî programe în legătura cu mediul șl modificarea, cu privire la participarea pubilhjfci șl accesul ia justiție, a Directivei B5/337/CE6 și 3 Directivei 96/6i?CEh prin Certificate! de urbanism se comunică splîd Untului obligația de a contacta autoritatea terrtorîelo de mediu pentru ca aceasta ss analizeze șj să decidă, după ca?, încadrarea/ncfocadrârea proiectuluo Investiției, pubfice/privste în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra medîuluL în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului £5/337/C££, procedura de emitere a acorduluf dț mediu se desfășoară după emiterea țertificatuM de Urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrațîej pubike competente, în vederea eidsfecerir cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru proiecția mediului statdtește mecanismul asigurării consultării pvbîlce, centeaUzăril opțiunilor publicului și al formulării unul punct de vedere oficial cu privire la realizarea Investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste contfiVh_'... _ _ _    ____ '    '    J _

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are. obligația dease prezenta la autoritatea competentă pentrU protecția mediate» în vederea evaluării inițiate a-investiției șî stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra medteJuL în urma evaluării inițiate se va emite actul administrativ al autorități* competente pentru protecția mediului,

în sîtiiatîa în rare autoritatea competentă pentru protecția medteteî stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra meritului/ soficitarrtul are obligația de a notifica acest fapt autorității adfojnfetrațteî publice competente cm privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție

in situația te care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiție* asupra mediului, scutit ari ta! renunță la intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorități* administratei publice competente._________

5< CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    Certificatul ite urban tem;

b)    Dovada trifutad asupra ImobUnluL teren yi/sau casstnicțif (copte legalizata - îoUhaiat), sau dopa caz extrasul de plan cadastral actualizat ja mși extrasul de Carte Funciară de informări? acțfiafizât te xî» *n «Mzuî te care legea ud dispune sIlfeL

c)    Dncumeatația tehnică * UT,, după caz <2 esc originale), verificata tehnic șî însoțite de evaluare Iugîhfl

Ixî&XAr.    ijLf/rXXR    (J DXLIX

d)    Avize șî acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

<L L Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| x (alimentare cu apă,    | x (alimentare tu energie electrică    J x j tetefimizare

| x 1 canalizare    f x f alimentare cu energie termică ,    j x [ Mttrarex SA -'■'

| x} gaze naturale ^7    J x j salubritate    | _ j transport urfcan


dJ,


dj.


«1,4,


d.5.


Avize și acorduri privind:

j x j securitatea la incendiu    (_ | protecție civilă

Alte acorduri/declafajîț;

f x 1 Declarație notarială pe proprie răspundere proprietarilor din care să rezulte di imobila! nn teee obteetul e«d btigi» «pst p? rotel unei instanțe judecătorești    f x J Acordul rredîtorehd pentru ta crsrîfe propuse șan (fyreda rxdterif ipotecă

Avidele șl acordurile specifice aîe administrației publice centrale p/sau ale servjcîibrdesccnfralizaW^ate acestora: fx| Certificat de rol OGITL Sector 3 - în original | YjAvtedrrnlațH'DGîSP-FMB |x| Acord    câzdexîtptae)

‘ Atribuire a «mir poștal “PMB

M<teteul*xr


I x | sănătatea poputețtei


Studii de specialitate: J x j tiodimentețk cadastrală ) x j PUD aprobat caalbrm legă    | x | Stadfi/Geoteb&it

| x | ExpertnS fțhftltil (în caz de alipire)    f x f Stifdii de Îns oțire

a) Actul administrativ ăl autorității competente pentru protecția mediatei - APMB (Aleea Locul Mbps Ni^., 5.6, Bucure^) '7 J) Dovada privînd>«fetta«a4jrrfor legale (copii); taxa AC și îaxâ timbra OAR.ISM NU ȚTNE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUT * DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DBCONS^Î


Sta are valabilitate de 24 Itrnî de la data emiterii.


Achitat tsxa det 31 lei, crafoișnC.F. afc'<Wtal dinltaiTCJIHT

Ptezeîrt&J Cerâfieaf'de urbanism a fost transmis se licitantului dfcda / priapo^ft fo data de    ____.

în conformitate eo prevederile fe$w kt    .repriMfcraft ea jțtfci^fcdrite <?/ ctttșjfetârife uiteware, privind

construcții,SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFTCATULUI JÎ>E URBANISM


de la date de


până te dala de


PRMAIț,

SECRETAR, Marius Mihăiță


Robert Sorin Negoiță

ARHITECT1 ȘEF arta Ștefan C Dumitrașco

După ac£â5îă dală, c nouâpretansu-ea valahjUt3lp1 nu este posibilă, soi Iritantei MjmSnd sâ obliriă, fo coîRliîjik tegil, u.n aii Cenftfcat de iubanism. Date prelungirii    x ._____.

^<hhflHîj?îî» A? ........1H ei*<onr! c-b.;ȚA*^e: r>.r ...    . d?n s

{‘Cîtiîuby f < - Ed. ? n-. *13R {?, (i$. iO2 Z

pr*!=;wa 3 dbi.?-M?


4?,'

j&f

PLMDEA^FLĂSA^SirtiaSUStfrAiiEA IHO&LUUfl

$GA8&1:î&06

t&n

/fecSi&îfrsî

^/^&m5£to£fe

.

3ct.Mte!BiW,iti.4s-i-471    j

OK

j fjAÎ1 | ftwbf^Sawracg


PrasănBH <3©etrom ttn-neasăprivK#’^ s*je | ,asrt23 ui '*<#î "9 sfn. (1) din OcJinUil Dirscivruhh GertSfți,1 ai ANCP.J nfcf 7C0/2014U PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală infrastructură și Servicii Publice Direcția Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulației


COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 17700/..    '    1565270

Dec 0750

Către

S.C. A - CON GLOBAL ULTRA S.R.L.

Șos. Chitilei nr. 88, Sector 1, București

Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată cu nr. 1565270/10.10.2017, vă comunicăm faptul că în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 07.12.2017 s-a analizat solicitarea dumneavoastră privind construire imobil funcțiune mixtă - locuințe colective și comerț. RHpropus - Ds+P+Mz+8E+Eth, amenajare teren și organizare de execuție, pe terenul proprietate particulară situat în București, șos. Mihai Bravu nr. 451-471, Lot 1, sector 3, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1978/18.09.2017.

în vederea avizării solicitării dumneavoastră, vă rugăm să completați dosarul cu Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) corelat cu Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.), conform H.C.G.M.B nr.66/2006, urmând să reveniți îh discuția Comisiei, la faza D.T.A.C.

Pentru aceasta, va rugăm să depuneți documentele solicitate la Registratura Generală a Primăriei Municipiului București, situată pe Bd. Regina Elisabeta nr. 42, cu menționarea numărului dosarului de bază.


întocmit Inspector Bă^an Marian - 2 exemp'are- 18.12.2017

Sd Regina Elisebeb nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

&

Tet 02? .-305.55.00

i<R>

Mip    pmb.ro

001


PFMMĂRJA^fc SECTORULUI <

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


BUCUREȘTI J

Calea Dude^ti nngî, sector3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 02-1} 318 03 23 - 28 fox [004021) 318 03 04 e-mail urbanism (Suprima rie3.r0

Nr. 47422/21.0X2018


Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-“Locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, Iot2, sector 3" -“Locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situate în Strada Vântului nr.33A, sector 3” -"imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul

situat în Calea Călărașilor nr 297C, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471. Lot1, sectorS"

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+eiaj cthnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot1, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot2, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


întocmit; arh ^g^gopîrc&a nu

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectura, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lotl, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.45L471, Lotl, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

1

PREȘEDINTE, MARINEAȚ& MARCEL

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONST ANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA. ___ . __


Inventar de coordonate

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X[m]

Y[m]

1

324203.785

589968.278

2

324204.026

589968.482

3

324204.103

589968.547

4

324222.109

589991.880

5

324196.653

590030.914

6

324213.331

590052.527

7

324199.576

590073.635

8

324194.686

590067.916

9

324163.826

590031.823

10

324164.530

590030.740

11

324186.640

589996.840

12

324186.715

589996.264

15

324186.715

589996.264'

16

324291.192

590038.832?

S(Lot1)=2689mp P=259.123m


CUT maxim

3.0

Rh maxim

P+14 niveluri

H maxim

45 m


BILANȚ

TERITORIAL

LOT1

NR. CAD. 230254

LOT 2- lot 1

NR. CAD. 230649

LOT 2- lot 2

NR. CAD. 230648

EXISTENT

PROPUS

EXISTENT

PROPUS

_EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

MP

%

MP

%

MP

%

MP

%

S TEREN

2689.00

100

2689.00

100

2581.00

100

2591.00

100

2419.00

100

2419.00

100

S CONSTRUITA

0.00

0

1075.60

40

0.00

0

1755.08

68

0.00

0

967.60

40

S DESFASURATA

0.00

0

8067.00

-

0.00

0

7743.00

-

0.00

0

7257.00

-

S SPATII VERZI

0.00

0

806.70

30

0.00

0

774.30

68 ]

0.00

0

725.70

30

S ALEI CAROSABILE SI PIETONALE

0.00

0

806.70

30

0.00

0

51.62

2

0.00

0

725.70

30

POT

0

40

0

68

0

70

CUT

0

3.0

0

3.0

0

3.0

HMAX

0

40.00

0

40.00

0

40.00

RhMAX

0

Ds+P+Mz+8E+Eth

0

Ds+P+Mz+8E+Eth

0

Ds+P+Mz+8E+Eth

NR. UNITATI LOCATIVE

0

88

0

80

0

72

NR. LOCURI PARCARE

0

106

0

96

I

3

87


\<1

-. Al"!, . t. .yt

Andisi    [

BOBOC \

Aihifect w    semwtort I