Hotărârea nr. 203/2018

HCLS3 nr. 203 din 30.05.2018 privind aprob PUD Loc colective si comert Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat in Sos M Bravu nr.451-471, Lot2-Lot1, S 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

eoHsruut local sector 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu '‘'Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lotl, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice localenr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit îu ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr, 49121/CP/23.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 31/14.03.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 47422/21.03.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015;

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/MB/05/14.03.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 29/14.03.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 30/14.03.2018;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin.(2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu 11 Locuințe colective și comerț Ds-tP+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-47î, Lot2-Lotl, sector 3 ” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 29/14.03.2018.

Art3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DEȘfiDîg^Ă VO1CL    ■

•fi

3S;    57®/


'•'-'O"4 ?


Z

//


CONTgAȘEMNEAZĂ

MARffi|SlIHĂIȚĂ

NR. 203 DIN 30.05.2018


SECTORULUI

U C U £ Ș V 5C;n\i.    -v.    ■■:.>>rk>? <

/•;'•:<??r<5 j?'•'.^^

uwb) :'•>:.•• !Xi) p?. •;•,<; .'• •<. --

<-■) 3^ in ;::■/,

Nr


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu

“Locuințe colective și comerț Ds*/MW+8E+eto/ tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mlhal Bravu ncASl-471, Lot2-Lotî, sectar 3"

Luând în considerare:

- Raportul de specialitate nr, 31/14.03.2018 ai Arhitectului Șef,

Avizul Arhitectului Șef nr D/MB/05/Î4.03.2018;

Raportul informării șî consultării publicului nr. 25/14,03*2018;

Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 30/14,03.2018;

Cu privire !a documentația de urbanism Plan Urbanistic de "Locuințe colective și comerț

Ds+P+M+SE-f-etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mîhai Bravu nr>45î-47î, Lat2-Lotlf sectar 3" proprietate

privată persoane juridice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art*63 alîn.(5) !ît. f) din Legea administrației publice locale nr*215/2001 , republicată, cu modificările șî completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, ie supune aprobării consiliului focal și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și comerț Ds+P+M+BE+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihaî Bravu nr.431-471, Lot2-Lotl, sector 3",telefon [004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail urbantsm^gJpnmariej.TO

Nr.31/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic

pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot1, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12,2011, nr,232/19.12.2012 și nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot1, sector 3" în suprafață de 2581,OOmp, proprietate privată persoane juridice, în baza certificatului de urbanism nr,1977/18.09.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil nr, D/MB/05/14.03.2018 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

 fost avizată amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, calcan pe finita stângă a proprietății, calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras 3,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa A07) pentru funcțiunea de locuințe colective și comerț.

indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3 mp. ADC / mp, teren, Hmax E8-Etehnic=40,00m.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de tocuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 61, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) iitera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin{6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5}, lît. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, ie supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora”,

va înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu "Locuințe

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.prjmftrie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 Q2i) 318 03 04 e-mafl urbanism (giprrmarieyro

Nr.29/14.03,2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic

pe terenul situat tn Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot1, sector 3”

Beneficiarul documentației: SC A-CON GLOBAL ULTRA SRL

Proiectantul general: SC ARHI GRAPHIC SRL

Arhitect: DAN M, TUDOR-RUR-DE

Proiect nr. 82/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1 -Datele șt locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului: -direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marii si joi, orele 9,00-14,00,

-pe panou rezistent ia intemperii, amplasat în toc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD,

2-    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

-planșa de reglementari s-a afișat:

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu data de : 09.02.2018;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu data de : 09.02.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în ioc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD începând cu data de : 12.01.2018.

- anunț în două ziare locale'.

-Anunțul.ro, pag.51 din data de 15.01.2018;

-Anunțul.ro, pag.59 din data de 05,03.2018.

3-    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau aite materiale scrise:

-    notificare PETROM pe linia.aibastra@petrom.com în data de 09.02.2018-Șoseaua Mihai Bravu

-    Drăgutin Danie! Ionel și Georgescu Robertino - Șoseaua Mihai Bravu nr.475

4-    Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-    PETROM-Șoseaua Mihai Bravu

-    Drâgulin Daniel ionel și Georgescu Robertino - Șoseaua Mihai Bravu nr.475

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Calea Dudești nr. 191, sector J=    ——w—»— —-- .....• .    -- ..lihw.mii

031084 București www.primarie^^o

tetefbn £004 021) 31S 03 23 - 28 fax £004 021) 31S 03 04 e-mail urbanism (©primariej.ro

Un rezumat al problemelor, observațiilor ți rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

-Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, ațipirea construcției propuse ta calcan, respectarea normelor privind securitatea ia incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

Studiu de însorire efectuat de SC ARHiGRAPHIC SRL, însușit de arhiteci Andrei Boboc înscris în CAR cu drept de semnătură nr. 5938.

-Parcarea se ve asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006, conform proiect întocmit de SC ARHIGRAPHIC SRL prin urbanism Dan M. Tudor (RUR-DE).

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3.    Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor ia propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006, asa cum reiese din proiectul întocmit de SC ARHIGRAPHIC SRL prin urbanist Dan M. Tudor (RUR-DE),

-referitor la respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 a Fost întocmit studiu de însorire, realizat de SC ARHl GRAPHIC SRL, însușit de arhitect Andrei Boboc înscris în OAR cu drept de semnătură nr.5938, din care rezultă că sunt respectate normele de însorire privind clădirile învecinate.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701Î30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

C»fea Dudeetî nr, 1 gi, sector 3.

011084 București www<prifti«rie3,ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 2S fax (004 021) 31S 03 04 e-mâil urbanism (j3) prima riej.ro

Nr,30/14.03.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD- “locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr,451-471, Lot2-Lot1, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, , calcan pe limita dreaptă și stângă a proprietății, retras 3,00m față de limita posterioară a proprietății conform pianului de reglementări (planșa A07) pentru funcțiunea de locuințe colective și comerț.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%. cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3 mp. ADC / mp. teren, Kmax E8-Etehnic=40,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona M, respectiv M2, subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte; POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUT max = 3 mp, ADC / mp. teren.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de Informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.29/14.03.2018, privind documentația PUD “locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+eîaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot1, sector 3" în suprafață de 2581,OOmp proprietate privată persoane juridice.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații/ reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.29/14.03.2018.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr, 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Locai de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 st 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.


AiMescA L a mss oA. A)3 l&C.05,£»l$

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax {004021} 318 03 04

«*maît urbanjsrn@primarie3.r0

Ca urmare a cererii adresate de SC A-CON GLOSAI ULTRA SRL,

cu domiciliui/sediul în municipiul Bucureștts sector 1, cod poștal .......... Șoseaua Chitiiei nr.88, camera K etaj 3,

tetefon/fax......e-mail...... înregistrată ia nr. 4035/11185/24617/36356/05.03.2016

în conformitate cu prevedere Legii nr, ,350/2001 privind amenajarea teritoriului $l urbanismul, cu modificările șe completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/MB/05 din 14.03.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3> : construire imobîi locuințe colective și comerț Ds+P+M+QE+eisj tehnic,

Generat de imobilul‘,>: din Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot1, sector 3, București, Inițiator: SC A-CON GLOBAL ULTRA SRL Proiectant: SC ARHI GRAPHtC SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urbanist Dan M. Tudor, RUR-DE

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la intersecția Șosefei Mihai Bravu cu Strada Vântului și este format din teren curți construcții cu suprafața de 2581,OOmp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015:

-    imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona M, respectiv în M2, subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

-    imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatul de urbanism nr. 1977/18.09.2017 emis de Primăria Sector 3;

-    funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente pubiice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertiza re, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii aie unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la soi și muKietajate, spații libere pietonaîe, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe;

-    H max - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade,

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri),

-    CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren;

-    retragerea minimă față de aliniament: noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament, clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 mefrițaliniament posterior).

-    retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

-    în căzui în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent,

Calea Dud ești nr. 191, Sector 3, 031084 București www, pri ma/teș. re

telefon (004 os t) 31S 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail urbarflsm@primari133.ro

iar față de iimita opusă se va retrage obligatoriu ia o distantă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri;

~ retrageri minime fata de limitele posterioare: clădirile se vor retrage fată de limita posterioare la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita stângă a proprietății, calcan pe iimita dreaptă a proprietăți;

-    retrageri minime față de limitele posterioare ~ retras 3,00m față de limita de proprietate;

-    circulații și accese: se vor asigura conform H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

-    CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren,

-    Kmax E8-Etehnic=40,00m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5': construcția se va încadra în educabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată șl vizată.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șt urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.1977/18.09.2017 emis de Primăria Sector3.rgmâmxa

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

2017

ÎN SCOPUL:    pentru promovare PUD și pentru elaborarea documentației în vederea

autorizării lucrărilor de construire.

Ca urmare a cererii adresate de A-CON GLOBAL ULTRA 5.R.L. - CIF 273533736 , prin Boboc Andrei, cu sediul în Municipiul București, sectorul î, șos, Chitîtei nr. 88, cam. A, et. 3, înregistrată la nr. 61147 din 26.07,2017.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3,

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 451-471 Lot 2 - Lot 1 sau identificat prin pianuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementarilor documentației de urbanism faza P.ILG, aprobată prin HCGMB nr.269/2090, HCGMB nr.324/2G10f HCGMB pr.241/2011, HCGMB nr.232/2012 și HCGMB nr. 224/2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ :

1, REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în intravilan, în suprafață de 2581 mp., având număr cadastral 230649 și categoria de curți-construcții, este proprietatea ACGW GLOBAL ULTRA S.R.L., conform Actului de dezmembrare nr. 1076/20.07.2017, autentificat de notar public Ioana Șerbănescu si a extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 230649, emis de ANCP] în baza nr. 49943/20.07.2017.

Stingă

cererii


Terenul are înscrieri privitoare la sarcini fn favoarea Ubra Internet Bank SA. Terenul nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice și nici in PUZ - zone protejate.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții.

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, amplasamentul se afla în M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

Imobilul este cuprins în zona Fiscală „A" a Municipiului București.

Propunere; construire IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ - LOCUINȚE COLECTIVE și COMERȚ RHrfiowjs = Ds+P+M-+8£+Eth , amenajare teren și organizare de execuție.

3.    REGIMUL TEHNIC:

Pentru lucrările de construire a unui imobil cu funcțiunea mixta - locuințe colective și comerț cu regim de înălțime propus Ds+P+Mî+8e-)-Ețh,, amenajare teren și organizare de execuție s lucrărilor, este necesară întocmirea unei documentații de urbanism PUD, aprobată conform legislației în vigoare. Conform PUG al Muncipiuluî București, amplasamentul este cuprins în subzona M2 pentru care sunt avizați următorii indicatori urbanistici; POTmax. - 70% , cu posibilitatea acoperirii restufuî terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (SmetrîJ, CUThax. - 3,0 mp. ADC/mp. teren șl RKmax. - P4l4niveiuri.

Edifîcabitui/amplasamentui va fi definitivat prin PUD. întocmirea DTAC se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației PUD și în conformitate cu prevederile acesteia.

Organizarea da șantier $e va asigura ta manta proprie, Se vor respecta prevederile HCGMB parcate, care vor b asigurate strict în incintă,

66/2006 cu privire la locurile de


Proiectul vs fl întocmit de proiectant autorizat,

Sistemul constructiv șj nutăriafde de construcție adrese vor fi cele care să asigure rezistența și st3bîlilatea construcției ta timp. Scurgerea apelor pluviale se va face ta incinta proprtet£y; șt se va racorda la rețeaua ttfhAnȘ de canafcre. Sș vor folosi hnissje de calitate, superioară ou aspect corespunzător ccrințelci- uri? a rustice actuale.

inissje de


Prezentul Certificat de urbanism p&ate fi utilizat autorizației de construire,.


sntru promovare PUD șl pentru obținerea


CERTIFICATUL DE U&RAftIST? NÎU ȚINE LOC

‘-T-;    <LL *

fp-irimldi î s. •    v.    f.'l.    7


DT AUToSîZÂȚîl


4.    OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DL URBANISM:

îr- scopui eidbcrSn; docomenupei pentru autorizare8 cxecuiisri’ lucreri?or de construire / drriiințare, seilc^antwî se va adresa autorității competente pentru protecția medFUîw;: Agenția pentru Protecția Mediului București, Sh. Atee? Usc uf Morii nr. 2, sector 6, București.

în aptorea Oirective; Ccr^iiiL^-: B5/337/CEE (DirectX ETA) privind evsfuarea efectelor anumitor proiecte    $r private asupra

mediului, modificată pdi; Directiv* Cu^iuL’ 97/il/CE ș- prii: Directiva CcnsiCulur și raria^iectului European 2UO3/35/CE privind participarea publicului ia ctteLor^ree ancmltâr pb.^rri șl prc^tiu-re In legbte<S cu mc'dtaf și moJffcâiea, cu privire fe participarea publicului și accesui la justiție, c frretliver 65/337/C£c si a Directivei 96/6 J/CE, prm Certificatul Pe urbanism sa comunică solLUantulti? obilgața pe a contacta &u Lori latea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decvdâ, după caz, încadrarea/nsincadrsrea proiectului investiției pubiics/privOte în liste pro iedelor supusa» evaluări: impactului asupra merii olul Jn aplica re o prevederi lor Directivei Consiliului S5/337/CEE, procedura de emitere 3 acordului du msdh; se desfășoară după emiterea certifica tu tal de urbanism, anterior depunerii documentarei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcți la autoritatea administratei publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire fa procedura de emîtera a e cord Ui ul do rr^dlu, autoritatea competentă pentru protecția f neom iui stabilește mecanismul asigurării consul tării publice, centralizări: upțfunf lor pubtkului șt ol formulării ynu» punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiție) în acord cu rezultatele cort5ult6rlLp_ub??_c_&: jn aceste condiții: _    .............._. ........_    .................

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la eutorjfcafcea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiate a investiției șl stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului» în urma evaluării Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția medîuluL

în situația în cnre autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul are abfigația de s notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

In situația In care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pa parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la Intenția de realizare a investiției acesta are obligația de a notifica acest fapt guțorîtățîl sdminbtrgțlel publice competente»___ _

5.    CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI D£ CONSTRUIRE/BESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE

URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    Certificatul de urbanism;

b)    Dovada titlului asupra im ohîiuîui, teren și/sati construcții (cbpie ieg&l&ată - intabulat), sau după «iz extrasul de plan cadastral actualizat ia zt și extrasul de Carte Funciara de informare actualizai la zL în cazul te care legea nu dispune altfel;

c)    Documentația tefcnîc® - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic șt însojhA de evaluare lucrări.

UfDXAX.    jJD.T.OI,    |J DXA.D,

d)    Avize și acorduri solid ute prin certificatul de urbanism

cL L Avize ri acorduri privind oîifiUțile urbane și nfrasirudura:

) x J alimentare eu ap&    î x | alimentare cu energie electrică

[ x | canalizare    jx j ufimentare cu energie termică

! x | gaze naturale    (x J salubritate

ti.2. Avîzr și acorduri privind:

| x | securitatea la facendiu    J j protecție civila

d3 Alte acorduri/decîaTSții;


11 j teiefuaîzarc x | Mefrorex SA j ! transport urban

| x | sănătatea populației


j a 1 ftedarațlc notariată pe proprie răspundere propriei arilor (fin cere să rezulte că imobilul nu tace obiectul unui litigiu aflat pe rolul imeî însianțt judecă toruri    ț x i Acordul creditorii lui țunUu lucrările proptise sau dovadv radierii ipotecii

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale șt/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora;

| y j Ccnfficat ref DG1TL Sefcltjr 3 - Sn original [ x f Aviz circulații - DGÎSP-PMB j ne | Aco?d/$€~B! (în caz dc alipire) j x | Atribuire număr poștal - PMfî    Z

d3 Studii tic ^pcdaliîfte : ] \ 1 Documentație cadastrală | x ? PUD aprobat conform Jcgri 1 x 1 Studiu Geotehure j x | Calcul ,lG”

| x | Expertiză tehnică (3n caz de alipire)    J x l Studiu de însorim

e)    Actul administrativ al -autorității c<mi patente pentru protecția mediului - APMB iAleea L^cuJ Murii Nr.l, S.6, Bucureștf)

f)    Dora du privind achitarea taxelor legale [copii): taxâ AC și taxă timbru O Alt    !

^CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DECONsfâui

__ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CQNȘȚR'

Prezentul Ccrâfc&t jfcJUfbaws™ are valabilitate de 24 luna de la data emiterii.

WftiWF'1t x
^RhlfECT$EF arite Șf&b C. Dnnfitra: cu


Achitai laxa do: 30 Ici TcSbsSjffr.F. ta. 4707622 dtn 26.07.241] 7.

Prezentat Certificai de urbanism a fost transmis solicitautriui direci ' pfm-pețjîâ I? data de ______

în conformitate cu prevederile vjp/ w WVPPt    cm    prirind aut irizarea executăm lut-rărita* de

construcții.


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de b data d-


până îa data dc


PRIMAR,

SECRETAR, Măritiș Mihaiță


Robert Sorin Negoiță

ARHITECT ȘER arh. Ștefan C Ehiirtltrașcu

Cupă feceastf’. caiis nucă prvhî-^.rt p vjiktthh-.-spi ?:u eyre p;-r =.b’;.b. sou^iisiiș^i    sîi oh^iu'-, vv cei^uh;    .^î C\ rit fi e?; t?« orb/nism.

Dar.? p7tLin:xin;    , . ,,

Ac-'b;?:. tzs■••. d--' • ••    ..............J-; ••> ;ri ; f-C <1-3 '    \ i-............


Z\>    P ■' r y,- ,..■ i :ri

\    .2? \*    „.cyyy.


/UfrBfcâ fal&frii/fah

f~“ SSS1 mp    ~1

S«, Mitei firavu, Nr. 4S1~t?S
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice Direcția Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 17701 /    1565266

Dec 0749

Către

S.C. A - CON GLOBAL ULTRA S.R.L.

Șos. Chitilei nr. 88, Sector 1, București

Referitor Ia adresa dumneavoastră înregistrată cu nr. 1565266/10.10.20! 7, vă comunicăm faptul că în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 07.12.2017 s-a analizat solicitarea dumneavoastră privind construire imobil funcțiune mixtă - locuințe colective și comerț. RHpropus = Ds+P+Mz+8E+Eth, amenajare teren și organizare de execuție, pe terenul proprietate particulară situat în București, șos. Mihai Bravu nr. 451-471, Lot 2-Lot I, sector 3, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1977/18.09.2017. în vederea avizării solicitării dumneavoastră, vă rugăm să completați dosarul cu

Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) corelat cu Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.), conform H.C.G.M.B nr.66/2006, urmând să reveniți în discuția Comisiei, la faza D.T.A.C.

Pentru aceasta, vă rugăm să depuneți documentele solicitate Ia Registratura Generală a Primăriei Municipiului București, situată pe Bd. Regina Elisabeta nr. 42, cu menționarea numărului dosarului de bază.


întocmit: Inspector Băcan Marian - 2 exemplare - 1S, 12.20] 7DIRECȚIA URBANISM Șî AMENAJAREA TERITORIULUI


Către,

Cabinet PrimarVă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-"Locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.98-100, iot2, sector 3” -“Locuințe colective S+P+4E+5Eretras pe terenul situate în Strada Vântului nr.33A, sector 3” -"Imobil funcțiuni multiple S+P+2E+M (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul

situat în Calea Călărașilor nr. 297C, sector 3”

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mirai Bravu nr.451-471, Lot1, sector 3"

-“Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lot1, sector 3”

-‘Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj ethnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471 ’ Lot2-Lot2, sector 3"

Vă mulțumim pentru colaborare.

întocmit: afo 2ex.
Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic

pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr. 451-471, Lot2-Lotl, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de ........, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuințe colective și comerț Ds+P+M+8E+etaj tehnic pe terenul situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.451-471, Lot2-Lotl, Sector 3*", și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și ari. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, eu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRE    V ț

BÂEȚICĂ N1COLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR

TUDORACHE LIV1A

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENACUT maxim

3.0

Rh maxim

P+14 niveluri

H maxim

45 m


BILANȚ

TERITORIAL

LOT1

NR. CAD. 230254

LOT 2- lot 1

NR. CAD. 230649

LOT 2-lot 2

NR. CAD. 230648

EXISTENT

PRO

PUS

EXISTENT

PROPUS

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

MP

%

MP

%

MP

%

MP I %

STEREN

2639.00

100

2689.00

100

2581.00

100

2591.00

100

2419.00|

100

2419.oo| 100

S CONSTRUITA

0.00

0

1075.80

40

0.00

0

1755.08

68

0.00

0

967.60    40

S DESFASURATA

0.00

0

8067.00

-

0.00

0

7743.00

-

0.00

0

7257.001    -

S SPATII VERZI

0.00

0

806.70

30

0.00

0

774.30

68

0.00

0

725.701    30

SALEI CAROSABILE

Sl PIETONALE

0.00

0

806.70

30

0.00

0

51.62

2

0.00

0

725.7o|    30

POT

0

40

0

68

0

70

CUT

0

3.0

0

3.0

0

3.0

HMAX

0

40.00

0

40.00

0

40.00

Rh MAX

0

Ds+P+Mz+8E^E:n

0

Ds+P+Mz+8E+Eth

0

Ds+P*Mz+8E+Eth

NR.UNITATI LOCATIVE

0

88

0

80

0

72

NR. LOCURI PARCARE

0

106

0

96

0

87


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție : Stereoqrafic 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X[m]

Y[m]

1

324222.109

589991.880

2

324196.653

590030.914

3

324213.331

590052.527

4

324232.484

590077.346

5

324257.940

590038.313

6

324251.730

590030.265

7

324233.620

590006.797

15

324186.715

589996.264'

16

324291.192

590038.832-

S(Lot1)=2581mp P=210.502m