Hotărârea nr. 202/2018

HCLS3 202 din 21.05.2018 privind infiint Com de analiza a terenurilor identif de catre soc Adm Active Sector 3 SRL in vederea derularii ult in comun de catre CLS 3 si soc Adm Ac


4


M U NICIP î U L B U C U R E S T 5

eONSHJUt LOCAL SECTOR 8

HOTĂRÂRE

privind înființarea Comisiei de analiză a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea derulării ulterioare în comun de către Consiliul Local al Sectorului 3 și societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 21.05.2018

5    *    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.    91359/CP/l 7.05.2018    însoțită de

completarea nr. 92719/CP/21.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 91352/CP/17.05.2018 a Primarului Sectorului 3 către societatea Administrare Active Sector 3 SRL;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012, privind Împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

-    Adresa nr. 531/17.05.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 91358/CP/l7.05.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 36 alin. (4) lit. d) și e) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

~ Art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

Luând în considerare:

-    Procesul verbal al Comisiei de validare;

în temeiul prevederilor art. 45 lin. (1), (5) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă înființarea Comisiei de analiză a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea derulării ulterioare în comun de către Consiliul Local al Sectorului 3 și societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte.

Art.2.Comisia de analiză a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea derulării ulterioare în comun de către Consiliul Local al Sectorului 3 și societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte, va avea în componență 9 consilieri locali, desemnați de către Consiliul Local al Sectorului 3:

a)    Dl. consilier Fleancu Florin

b)    Dl. consilier Marineață Marcel

c)    Dl. consilier Radu Constantin

d)    D-na consilier Honțaru Valerica

e)    Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

f)    D-na consilier Gutium Narcisa

g)    Dl. consilier Moldoveanu Lucian Ionel

h)    Dl. consilier Popescu Romeo

i)    Dl. consilier Enăchescu Marian Daniel

Art.3.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de membrii Comisiei nominalizați la art. 2 și societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VOICU ALIN IONUȚ

CONTRASEMNEAZĂ

secSrtâr (

MARIUS MIHAÎȚĂ

CDNF. SPffiA

NR. 202 DIN 21.05.2018


2 3 90//X11

F L 0 R E N î 1 h tOCSEI


CABINET PRiMAS


A nr. iși. scrt<x 3,

031c-:    -■■■■

EXPUNERE DE MOTIVEw w w. p î t nuri® j, rs

e-ma;î raf -


la proiectul de hotărâre privind înființarea Comisiei de analiză a terenurilor identificate de către

societatea Administrare Active Sector 3 SRL în vederea derulării ulterioare în comun de către Consiliul Local ai Sectorului 3 și societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte

Având în vedere adresa nr. 531/17.05.2018, înregistrată ia Primăria Sector 3 sub nr. 91358/CP/17.05.2018, prin care se solicită înființarea unei Comisii de analiză a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL, precum și făptui că instituția noastră este intr-o continuă încercare de optimizare a dezvoltări» comunității locale și a îmbunătățirii vieții sociale, în conformitate cu prevederile art.46 alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am inițiat proiectul de hotărâre privind înființarea Comisiei de analiză a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL în vederea derulării ulterioare în comun de către Consiliu! Local al Sectorului 3 și societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


1:,


1/SECTOR 3

CABSNET PRSMAR

, 327/9 „.>72

COMPLETARE LA EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 91359/17.05.2018

la proiectul de hotărâre privind înființarea Comisiei de analiză a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL în vederea derulării ulterioare în comun de către Consiliul Local Sector 3 și societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte

în conformitate cu prevederile art.81 alin. (2} lît. f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București administrează bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, pe raza sectorului, pe baza hotărârii Consiliului Genera! al Municipiului București. Prin urmare, în lipsa unei hotărâri a CGMB prin care să fie transmise în administrare CLS3 bunuri imobile, Sectorul 3 nu deține drepturi reale asupra unor terenuri șî/sau construcții necesare pentru dezvoltarea unor proiecte. în prezent, CLS3 deține în administrare doar bunurile imobile transmise în administrare prin hotărâri ale CGMB sau prin efectul legii (de exemplu: unități de învățământ preuniversîtar, unități de asistență socială, spații verzi, străzi, etc) și care pot fi folosite doar în scopul menționat în actul normativ inițial.

De asemenea, în urma aplicării îegisiației specifice în domeniul reconstituirii dreptului de proprietate (Legea nr.18/1991, Legea nr,10/2001, etc), pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3 nu prea mai există bunuri proprietate publică sau privată a municipiului și pe care CGMB ar fi dispus să le transmită în administrare CLS3 în vederea dezvoltării de noi proiecte de investiții.

Cu toate acestea, având în vedere dezvoltarea economico-socîaiă impresionantă din ultimii ani a Sectorului 3, dar și perspectivele de dezvoltare ulterioară, sunt necesare investiții publice majore, care să asigure infrastructura socială, educațională, de mediu, de transport, etc indispensabilă unei evoluții trainice șt sustenabile a comunității locale. în acest sens, vor fi necesare noi investiții publice, atât în zonele deja constituite ale Sectorului 3 dar și, în special, în zonele încă nedezvoltate șt neurbanizate, și care vor constitui motorul de dezvoltare în viitor. Pentru exemplificare, se intenționează mărirea și dezvoltarea capacităților educaționale (școli, grădinițe, creșe, after-school, terenuri de sport, terenuri de joacă, etc), dezvoltarea infrastructurii de acces (drumuri, parcări, alei pietonale, rute pentru biciclete, etc), sporirea spațiilor verzi (parcuri și grădini publice), dar și alte obiective de investiții publice.

în acest scop, este necesară achiziționarea unor bunuri imobile (terenuri și/sau construcții) care să fie utilizate pentru dezvoltarea acestor obiective de investiții. Având în vedere faptul că, în conformitate cu dispozițiile art.21 alin. (1) din Legea nr.215/2001 doar unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, Sectorul 3 nu are posibilitatea legală de a achiziționa bunuri imobile în nume propriu. în

schimb, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, al cărei asociat majoritar este CLS3, are personalitate juridică și patrimoniu propriu și are capacitatea legală de a achiziționa bunuri imobile.

Având în vedere considerentele de mai sus, prin adresa nr.91352/17.05.2018, Primăria Sectorului 3 a solicitat societății Administrare Active Sector 3 SRL să identifice bunuri imobile care ar putea fi utilizate în vederea derulării în comun a unor proiecte privind dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale, proiecte educaționale, proiecte de agrement șt recreere, precum și a altor proiecte ce constau în crearea și promovarea valorilor culturale și sportive, pentru optimizarea dezvoltării umane la nivel local cu scopul dezvoltării întregii comunități locale și îmbunătățirea vieții sociale.

Urmare acestei solicitări, societatea Administrare Active Sector 3 SRL a transmis, prin adresa nr.531/17.05.2018 o listă care cuprinde 109 bunuri imobile de pe raza Sectorului 3 (terenuri cuprinse între S00 mp și 103.053 mp), care au fost identificate prin consultarea paginilor de internet ale agențiilor imobiliare, anunțurilor de mică publicitate, publicațiilor privind organizarea licitațiilor publice de către executori judecătorești și lichidatori judiciari, etc.

Luând în considerare atribuțiile Consiliului Local al Sectorului 3 de a asigura condițiile necesare bunei funcționări a instituțiilor și serviciilor publice de educație, sănătate, cultură, tineret și sport, apărarea ordinii publice, de a acționa pentru protecția și refacerea mediului, în scopul creșterii calității vieții, de a contribui la realizarea măsurilor de protecție și asistență socială, de a înființa piețe, târguri, locuri și parcuri de distracție, baze sportive, astfel cum acestea sunt reglementate de prevederile art.81 alin. (2) lit. j), k), m), n) și o), precum și atribuțiile ce derivă din calitatea de asociat majoritar a! societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform prevederilor Legii nr,31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicităm Consiliului Local al Sectorului 3 să întreprindă, printr-o comisie ad-hoc, o analiză a bunurilor imobile identificate și să identifice care dintre acestea ar putea fi susceptibile pentru dezvoltarea în viitor a unor proiecte.

Raportul comisiei va fi supus spre aprobare CLS3, acesta urmând să decidă în final care dintre aceste terenuri vor fi achiziționate și va aproba și o listă de proiecte, cu caracter indlcatîv/exemplifîcativ, care vor fi dezvoltate pe aceste bunuri imobile.

în consecință, vă înaintăm spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind înființarea Comisiei de analiză a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL în vederea derulării ulterioare în comun de către Consiliul Local Sector 3 și societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte.

CABINET FR1MAR

<3155#

IT.oS'- irtâ

Către:    01, Robert Sorin Negoîță, Primarul Sectorului 3 București —............~

I i; -■ ■ ■ ■

Sediul:    Calea Dud ești nr. Î9t, Sector 3, Municipiul București

Referitor:    Adresa cu numărul 91352 emisa de către Cabinet Primar In data de

17.05.2018 si înregistrata de către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. in data de 17.05.2018 sub nr, 530, avand ca obiective identificarea unor imobiie-terenuri si transmiterea centralizata a acestora către instituția solicitanta in vederea derulării in comun, a unor proiecte privind dezvoltarea infrastructurii, proiecte educaționale, proiecte de agrement si recreare, precum si a altor proiecte ce constau in crearea si promovarea valorilor culturale si sportive avand drept scop dezvoltarea întregii comunități locale si imbunatatirea vieții sociale,

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică romană, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vîtan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte ai Consiliului de Administrație, având în vedere activitatile specifice ale societății in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv precum si adresa formulata si înaintata de către instituția dumneavostra, adresa care a fost supusa spre analiza membrilor Consiliului de Administrație întruniți in cadrul ședinței extraordinare, astazi 17,05.2018, formulam prezentul;

RĂSPUNS

Prin care va înaintam spre informare lista centralizata a imobilelor-' teren identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Menționam ca imobiiele-teren in suprafețe diferite [de la 500 de mp pana la 103.053 mp) sunt descrise in lista centralizata detaliata cuprinsa în anexa aferenta prezentului răspuns. Acestea au fost identificate prin accesarea site-urilor de specialitate ale agențiilor imobiliare, prin interogarea diferitelor anunțuri imobiliare, a publicărilor privind organizarea de licitării publice in cadrul birourilor executorilor judecătorești si lichidatorilor judiciari (publicații de vanzare ), vanzari in licitație din executări silite organizate de către diferite banei comerciale, etc.

Prezentul răspuns a fost redactat si semnat in 2(doua) exemplare originale, astazi, 17.05.2018.

Anexam lista centralizata a imobilelor-teren identificate.

Cu considerație, Sarbu $bbert-Constantin

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE

încheiat astăzi 21.05.2018

în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind rezultatul votului referitor la desemnarea membrilor în Comisia de analiză a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea derulării ulterioare în comun de către Consiliul Local al Sectorului 3 și societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte

A(u) fost facută(e) o.....?...... propunere(i), iar în urma numărării voturilor

exprimate au rezultat următoarele :

Nr.

Crt.

PROPUNERI

DA

NU

ANULATE

1

fi~ fiece /} <7 z r/c'fyn •

c fi-

C

o

2

7

0

3

Zț-

0

0

4

/fie; rt fi~& rp fie A: r 7 Crt

2 t-

/

6

5

//)C C'    fi rt // C-T {9 fifCf

,    2 fi

0

o

6

fir w fi? fi nd fifio tcfidc

0

0

7

Mcfid-dertd fipfi

4au°/ 2. 4

()

0

8

2 ■

u

0

9

^fia cfi&CC fafid? nt z

'■ a £-■

i

0

1.    PREȘEDINTE

DOBRE ALEXANDRU

2.    SECRETAR

3.    MEMBRU

4.    MEMBRU

5.    MEMBRU


POPESCU ROMEO

c.......

ENE STELIAN BOGDAN

FĂTU ADRIAN

V


ENĂCHESCU MARIAN DANIELCASINO PRIMARS.C ADMINISTRARE ACTIVE S3


Va solicităm identificarea unor imobile/terenuri în vederea derulării, în comun, a unor proiecte privind dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale, proiecte educaționale, proiecte de agrement și recreere, precum și a altor proiecte ce constau în crearea și promovarea valorilor culturale și sportive, pentru optimizarea dezvoltării umane la nivel local cu scopul dezvoltării întregii comunități locale și îmbunătățirii vieții sociale.

Ulterior identificării, vă rugam să procedați la transmiterea listei imobilelor/terenuri identificate.

PRIMAR,

ROBERT SORIN NEG0IȚĂ


1