Hotărârea nr. 201/2018

HCLS3 201 din 21.05.2018 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018


MOHICriOL BUCUREȘTI eOtaiUUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 ai Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. î 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 21.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 91309/CP/l 7.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.90547/17.05,2018 al Direcției Economice și

Direcției Investiții și Achiziții;

~ Adresa nr.90552/17.05.2018 a Direcției Economice ;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1) si Art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

Luând în considerare:

-    Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 919.765,89 mii lei, se majorează cu suma de 14.135,40 mii lei devenind 933.901,29 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei.

Art.2.Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 934.769,54 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 1 î/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 27.658,06 mii lei, precum și estimările 2019-2021, în structură conform anexelor î 1/2 și 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr, 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 281.497,78 mii lei și credite de angajament în sumă de 567.181,58 mii lei conform anexei nr.l 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.CON!    CAZĂ

S

MAU    IȚĂ

EOF, fcpoz. FLOREÎTfO heacsu


NR. 20 î DIN 21.05.2018


CAîMNO' PfdMAR


SECTOR 3

CABINET PRIM|

N, . I


expunere de motive


Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetară;

*    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 919.765,89 mii lei se majoreaza cu suma de 14.135,40 mii lei devenind 933.901,29 mii lei.

*    La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii Iei.

*    Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 920.634,14 mii lei se majoreaza cu suma de

14.135,40 mii lei, devenind 934.769,54 mii Iei, astfel;

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3 nr. 195/2018

Propuneri

rectificare

Influente f-t-/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

920 634,14

934 769,54

14 135,40

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

195 328,00

199 211,58

3 883,58

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 663,72

7 663,72

0,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5 060,68

5 060,68

0,00

6

învățământ

65.02

143 452,27

152 704,09

9 251,82

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

110 565,93

110 565,93

0,00

9

Asigurări și asistență socială

68.02

193 041,98

193 041,98

0,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

67 687,27

68 687,27

1 000,00

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

18173,13

18 173,13

0,00

» De asemenea propunem aprobarea rectificării Bugetului activitatîlor finanțate parțial sau integral din venituri proprii care se majoreaza cu 2,00 mii lei, devenind 27.658,06 mii Iei.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.


PRIMA Robert So


ITA


CONF. DISPOZIȚIEI «•20 83/20 1 8 r. yiDEPRIMAB

PETSESCO

.!<!

Nr. 90547/17.05.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

« Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

® Contul de execuție bugetara;

• Propunerile direcțiilor, serviciilor st instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 919.765,89 mii

lei se majoreaza cu suma de 14.135,40 mii lei in conformitate cu contul de execuție bugetara si contractele semnate cu MDRAP, acestea devenind 933.901,29 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS 3 nr. 195/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE

683 490,13

684 201,71

711,58

I. VENITURI CURENTE, din care:

629 451,13

630 162,71

711,58

Impozite si taxe locale

280 000,00

280 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:

(04.02)

337 356,59

337 356,59

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04,02.04), din care:

80 874,59

80 874,59

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

54 039,00

54 039,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE

-147 702,46

-146 990,88

711,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

236 275,76

249 699,58

13 423,82

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION

(37.02.04)

147 702,46

146 990,88

-711,00

SI. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

17,61

17,61

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

45 021,61

59 157,01

14 135,40

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.    (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

43 148,08

43 148,08

0,00

TOTAL VENITURI buget local

919 765,89

933 901,29

14 135,40Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii instituțiilor in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 aî Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii iei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3

Nr,195/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI-TOTAL, din care:

920 634,14

934 769,54

14 135,40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

683 490,13

684 201,71

711,58

Cheltuieli de personal

10

148 560,79

148 560,79

0,00

Bunuri si servicii

20

307 983,79

311 795,25

3 811,46

Dobânzi

30

51 296,36

51 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 496,20

19 496,20

0,00

Asistenta sociala

57

95 239,68

95 239,68

0,00

Alte cheltuieli

59

28 147,00

28 147,00

0,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-25 897,55

-28 997,43

-3 099,88

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

237 144,01

250 567,83

13 423,82

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole:

>    Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se majoreaza cu

suma de 3.883,58 mii lei, astfel: Secțiunea de funcționare majorare cu 711,58 mii lei la titlul bunuri si servicii, (taxe, avize, servicii SSM, asigurări, obiecte de inventar) iar îa Secțiunea de dezvoltare majorare cu 3.172,00 mii lei, cheltuieli de capital.

>    Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 9.251,82 mii iei

la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital pentru unitățile de invatamant (lucrări de creștere a eficientei energetice, consolidare, modernizare, reamenajare peisagistica, PT, expertize tehnice, DALI etc).

> Capitolul 70.02 - Locuințe, Servicii publice si Dezvoltare, se majoreaza cu suma de 1.000,00 mii iei, ia Secțiunea de dezvoltare (cheltuieli de capital - reabilitare termica blocuri).

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap.

Bug.

HCLS 3 nr. 195/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

920 634,14

934 769,54

14 135,40

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

195 328,00

199 211,58

3 883,58

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 663,72

7 663,72

0,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Aparare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

5 060,68

5 060,68

0,00

6

Invatamant

65.02

143 452,27

152 704,09

9 251,82

7

Sanatate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

110 565,93

110 565,93

524,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

193 041,98

193 041,98

3 838,80

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

67 687,27

68 687,27

1 000,00

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

18173,13

18173,13

0,00

« De asemenea Bugetului activitalilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 27.656,06 mii lei se majoreaza cu 2,00 mii lei atat la venituri cat si ia cheltuieli devenind 27.658,06 mii lei, ca urmare a majorării atat a veniturilor cat si a cheltuielilor la Școala Gimnaziala nr.149 (chetuieli cu bunuri si servicii).• Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investita pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 281.147,78 mii lei si credite de angajament in suma de 567.181,58 mit lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Director Economic, Octavian GHEȚU


Director investiții Achiziții, irina Gina SQ#6cEANU

Nr. 9o5S>2.I 17.05.2018


Către,

CABINET PRIMAR


Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotărâre

-    Anexe

Cu stima.


1