Hotărârea nr. 200/2018

HCLS3 200 din 21.05.2018 privind compl anexei ref la obiectivele de interes local a caror supraveghere si paza este asigurata de personalul pol loc, aprobata prin HCLS3 nr.489 12.10.2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, aprobată prin HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 155/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 21.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 90390/CP/l 7.05,2018 a Primarului Sectorului 3;

» Raportul de specialitate nr.83477/08.05.2018 al Direcției Generale de

Poliție Locală - Direcția de Ordine Publică - Serviciul Sinteză Operativă;

-    Adresa nr. 78606/27.04.2018 a Direcției Administrative - Serviciul Administrativ;

-    HCLS 3 nr. 489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale;

-    HCLS 3 nr. 604/27.11.2017 privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 489/12,10.2017 ~~ referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale;

-    HCLS 3 nr. 160/26.04.2018 privind completarea anexei la HCLS 3 nr.489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Adresa nr. 83478/08.05.2018 a Direcției Generale de Poliție Locală ~~ Direcția de Ordine Publică- Serviciul Sinteză Operativă;

în conformitate cu prevederile:

-    Art.l alin.(l) lit.a) teza finală și art.6 lit.h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.29 din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale din 23.12.2010, aprobat prin HG nr. 1332/2010;

- Art.10 - art.14 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art.8î alin.(2) litj) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Anexa privind “Obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de către personalul Direcției Generale de Poliție Locala” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr, 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu o poziție nouă, poziția 10, care va avea următorul cuprins:

„10. LOC DEPOZITARE VEHICULE - str. Releului nr.4, Sector 3”

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

PREȘEDINTE WU VOICU ALF ~CONTRASEMNEAZĂ

se<Wțai

MARIUS MIHĂIȚA

r omn spo i. 23Jp/2£H8

Ftorano NEACSU


NR. 200 DIN 21.05.2018


■■ i P: 'f t

SECTORULUI

CU    î


CAriN T PRIMAR


Dj.kkAî Î:A< 'i-sci-pr J,

www.primarie3.rn

SEEGTOR 3

isfefen /ocm onj 31^ <5 2?. • ^8

fes    (.ri; î) pș    «4

c. b . ■■■ :..fer' • /'ifr

N, 1

EXPUNERE DE MOTIVE

tL

la proiectul de hotărâre privind completarea anexei referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, aprobată prin HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare

în baza raportului de specialitate nr.83477/08.05.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală, prin care justifică oportunitatea inițierii unui proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.CL.S.3 nr.489/12.10.2017 privind obiectivele de interes locai a căror supraveghere și pază poate fi asigurată de personalul poliției locale, motivația fiind aceea că, la data de 27.04.2018 s-a încheiat contractul de închiriere a terenului amenajat pentru depozitarea vehiculelor care fac obiectul H.C.L.S.3 nr.312/27.07.2017, cu modificările și completările ulterioare și că, începând cu data de 03.05.2018, vor fi demarate activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculeior/remorciîor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorciior/rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap.

Având în vedere:

prevederile art.l alin.(l) lit.a) teza finală și art.6 lit.h) din Legea poliție locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările șt completările ulterioare;

prevederile art.29 din H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

prevederile art.10 ia art.14 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor șl protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.46 alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administrației pubiice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supun aprobării Consiliului Locai Sector 3 proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la H.CL.S.3 nr.489/12.10.2017 privind obiectivele de interes focal a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției focale, cu obiectivul LOC DEPOZITARE VEHICULE care fac obiectul H.C.L.S.3 nr.312/27.07.2017, cu modificările și completările ulterioare, situat pe str. Releului nr.4, Sector 3.


DISPOZIȚIE) 2083/2018 CEPRIMAfi


PRIMĂRIA


SECTORULUI


BUCUREȘTI


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ SERVICUL SINTEZĂ OPERATIVĂ


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Str. Ion Țuculeseu nr, 42, ci, sector 3, 031615 București www.primarie3.r0


telefon (004 031) 430 30 30 int. 119 {004 031} 430 33 30 int 119 fax (004 021) 340 07 51

e-msil

Sinte2a.operativa@pnmane3.roRAPORT PE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr.78606/27.04.2018, prin care Direcția Administrativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 ne aduce la cunoștință faptul că, la data de 27.04.2018 s-a încheiat contractul de închiriere a terenului amenajat pentru depozitarea vehiculelor care fac obiectul H.C.L.S.3 nr.312/27.07.2017, cu modificările și completările ulterioare și că, începând cu data de 03.05.2018, vor fi demarate activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculeîor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap,

în aplicarea Recomandării Curții de Conturi a Românieî-Camera de Conturi București făcută prin Scrisoarea cu recomandări nr.29/24.03.2017, respectiv:

„Elaborarea, supunerea spre dezbaterea Consiliului Local și implementarea unei strategii pe termen mediu și lung la nivelul sectorului privind organizarea și efectuarea pazei bunurilor și imobilelor deținute, în funcție de caracteristicile, specificul unității și entității și de amplasarea acestora, respectiv clădiri deținute în administrare, spații verzi sau bunuri amplasate pe domeniul public, scoli, licee (colegii), grădinițe.

Strategia va avea în vedere realizarea obiectivelor propuse cu minimizarea costurilor prin optimizarea celor trei forme de realizare, respectiv angajați proprii, firme de pază și poliție locală, cu respectarea competențelor și atribuțiilor prevăzute de Legea nr.333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.155/2010, republicată a poliției locale

Văzând dispozițiile:

-    arfî alin,(l) lit.a) teza finală și art.6 lit.h) din Legea poliție locale nr.155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    art.29 din H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

-    art.10 la artl4 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se impune completarea anexei la H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și paza este asigurată de personalul poliției locale, completată prin H.C.L.S.3. nr.604/2017 și

H.C.L.S.3. nr. 160/2018.

în acest sens, anexa la H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017, va fi completată cu 1 (un) obiectiv, respectiv LOC DEPOZITARE VEHICULE care fac obiectul H.C.L.S.3 nr.312/27.07.2017, cu modificările și completările ulterioare, situat pe str. Releului nr.4, Sector 3, urmând ca numărul de posturî/obiectîv, felul acestora și programul de lucru să fie stabilite prin consemnul general/particular.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ SERVICIUL ADMINISTRATIV


Calea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîS administrativ@primarie3.ro

nrXXoC

CĂTRE,

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Având în vedere contractul de închiriere nr. 78456/27.04.2018, având ca obiect „închirierea unui teren amenajat, în vederea îndeplinirii obiectului activității de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor / remorcilor / rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București’*, vă rugăm să ne asigurați paza și monitorizarea locului de depozitare a vehiculelor ce urmează a fi ridicate în baza HCLS nr. 676/28.12..2018 privind modificarea HCLS nr. 312 /27.07.2017- referitoare la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehicul elor/remorcilor staționate neregulamentar , loc de depozitare situat în W ReleuluiuprA^'/secO^/de îndată, întrucât operațiunile de depozitare se vor demara în data de 03.05.2018.

în acest sens vă rugăm să luați toate măsurile necesare.

DIRECTOR EXECUTIV

OANA MAR1A MEHEDINȚEANUMari    :âDIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALA DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ SERV1CUL SINTEZĂ OPERATIVĂ


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719


Str. Ion Țuculescu nr. 42, a, sector 3, 031615 București www.primane3.ro telefon (004 031} 430 30 30 int 119 (004 031) 430 33 30 int. 119 fax (004 021) 340 07 51 e-mail


si nteza.operativa @ pn marie3.r0

Către: DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ în atenția: Directorului Executiv

Prin prezenta vă înaintăm raportul de specialitate nr.83477/08.05.2018 și proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu rugămintea de a analiza și dispune în acest sens inițieriea proiectului de hotărâre.

Cu stimă,

^sEC7’°^

§ direcția


GENERALĂ DE *

DIRECTOR

Adrian BRAȚ;


cApCALÂ

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de

acces, de intervenție șl de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr~o cerere scrisă semnată și datată

trimisă pe adresa Primăriei Sector 3