Hotărârea nr. 20/2018

HCLS3 nr.20 din 29.01.2018 privind aprobarea asocierii dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 si Asociatia Diaconia Filiala Sector 3 – Asezamantul Social Sf. Maria


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 - Așezământul Social Sf. Maria

7    9

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 374/CP/ 19.01.2018a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 6388/19.01.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

HCGMB nr. 677/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la asocierea cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 - Așezământul Social Sf. Maria;

-    Adresa nr.6537/19.01.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 371/CP/19.01.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 5 lit. f), art. 42 alin. (4) și art. 112 alin. (3) lit. f) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

-    HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

Z\    *

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) și art. 81 alin. (2) lit. q) și s) din Legea nr 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația Diaconia Filiala Sector 3 - Așezământul Social Sf. Maria, în scopul furnizării de servicii de cantină socială pentru persoanele și familiile vulnerabile, domiciliate pe raza sectorului 3, prin încheierea unei convenții, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 să semneze convenția dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația Diaconia Filiala Sector 3 -Așezământul Social Sf. Maria.

Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 20 DIN 29.01.2018

Anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.    Qj«


CONSIUOL LOCAL AL

SECTORULUI XL

B U C U « £


Direcția Generală De Asistență Socială șe Protecția copilului

OpESATOR os PATE Ct) CAR ACT 83 PERSONAL Wft, 1 3339

str. Parfumului. nr. 2-4 rector 3, București www.dgaspc3.ro

telefon {004) 0372 126 ww fax (004) 0372 îîfiioi e-mail 0H1ce@dgas.pc3.ro


CONVENȚIE

I. încheiată între:

ASOCIAȚIA DIACONI A - Filiala Sector 3, acreditată prin Certificat de Acreditare seria AF, nr. 003665, cu sediul în Str. Doamnei nr. 20, Sector 3, București, reprezentată legal prin Președinte - Protoiereu........................................... prin

AȘEZĂMÂNTUL SOCIAL ,SFÂNTA MARIA”, cu Licența de funcționare a serviciului social Cantina Socială „Sf. Maria” al furnizorului de servicii sociale Asociația Diaconia - Filiala Sector 3, cu sediul în Str. Regenerării, nr. 2, Sector 3, București, reprezentată

legal de către ................................................. în calitate Director Executiv

............................................................. denumit în continuare Așezământ Social

Și

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 cu sediul în București, Calea Dudești nr. I9l, Sector 3 reprezentat legal prin Primar Robert Sorin Negoiță și DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3, cu sediul în București, Str. Parfumului nr. 2-4, Sector 3, reprezentată legal prin Director General - Lucian Ene, denumită în continuare DGASPC Sector 3,

Având în vedere prevederile :

Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Ordonanței nr. 26/2000 cu privire Ia asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale,


Părțile au încheiat prezenta convenție cu privire la:

II.    Obiectul convenției

2.1.    ASOCIAȚIA DIACONIA - Filiala Sector 3 în asociere cu CONSILIUL LOCAL reprezentat legal prin Primar Robert Sorin Negoiță și DGASPC Sector 3 vor furniza in cadrul Așezământului Social ''Sfânta Maria ", servicii de cantină socială destinate unui număr maxim de 150 de benefîciari/zi, sub forma unei mese calde/ zi - tip pachet alimentar forma ambalată - în intervalul orar 12.00-16.00 - 22 de zile / lună.

2.2.    Imobilul situat în București, Sectorul 3, str. Regenerării, nr. 2, este proprietatea Parohiei Foișor și pus la dispoziția Asociației Diaconia, prin contract de comodat, pentru o perioadă de 10 ani. Acest imobil a fost amenajat în scopul funcționării unei cantine sociale acreditate și licențiate conform legislației în vigoare: Cantina socială Sfânta Maria este administrată de Asociația Diaconia-Filiala Sector 3, care se obligă să nu schimbe regimul juridic și destinația spațiilor, așa cum rezultă din prezenta convenție.

III.    Data intrării în vigoare și durata convenției

3.1 Prezenta convenție intră în vigoare la data adoptării Hotărârii Consiliului Local Sector 3

nr............../....................., privind aprobarea asocierii între Asociația Diaconia - Filiala Sector 3

și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

3.2. Durata convenției este de 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii anuale.

IV.    Obligațiile părților

4.1.    Obligațiile Asociației Diaconia

Prin prezenta Convenție, Asociația Diaconia se obligă:

4.1.1.    să pună la dispoziție, spațiile și dotările necesare organizării și funcționării serviciilor sociale în imobilul situat în str. Regenerării, nr. 2, sector 3, conform cu inventarul și planul stabilit.

4.1.2.    să pună la dispoziție, pentru funcționarea serviciilor sociale de cantină socială, următorul personal: 1 administrator, 1 bucătar, 1 asistent social, 1 contabil și 1 preot;

4.1.3 să asigure 50% din cheltuielile de întreținere și funcționare a spațiilor și echipamentelor din dotare destinate celor două servicii;

4.1.4.    să suporte, procentual cu numărul de beneficiari prezenti /luna, din totalul cheltuielilor cu hrană, în cuantumul stabilit de legislația națională și locală în vigoare);

4.1.5.    să acorde servicii de cantină socială unui număr maxim de 75 benefîciari/zi, fără venituri sau cu un venit/membru de familie mai mic sau egal cu valoarea I5R, cu domiciliul legal în sectorul 3;

4.1.6.    să identifice fonduri pentru completarea echipamentelor. Echipamentul și bunurile achiziționate astfel vor deveni proprietatea Asociației Diaconia și vor fi utilizate numai pentru scopurile serviciilor rezultate din cadrul acestei convenții;

4.1.7.    să țină evidențele contabile necesare și să colaboreze cu contabilul desemnat de DGASPC Sector 3.

4.1.8.    să asigure cheltuielile de întreținere și funcționare a spațiilor și echipamentelor din dotare destinate celor două servicii în parteneriat cu DGASPC Sector 3;

4.1.9.    să pună la dispoziția DGASPC Sector 3 deconturile justificative (copie factură-conform cu originalul pentru luna anterioară, bon de consum și lista zilnică de alimente);

4.1.10.    să respecte termenul de predare a deconturilor justificative, respectiv până la data de 15 a lunii în curs (pentru luna anterioară) și să pună la dispoziția DGASPC Sector 3 tabelele lunare cu prezența beneficiarilor pentru care se solicită plata serviciilor, indicându-se numele și prenumele beneficiarului, CNP, zilele în care a fost prezent, semnătura beneficiarului ( conform standardelor);

4.1.11.    să transmită DGASPC Sector 3 copii după contractele de furnizare servicii încheiate cu beneficiarii cantinei sociale pentru care se solicită plata serviciilor, precum și copii după dispoziția de acordare a serviciilor;

4.1.12.    să transmită trimestrial (la trei luni) către DGASPC Sector 3 un raport de activitate cu privire la funcționarea Cantinei Sociale Sf. Maria;

4.2. Obligațiile Consiliului Local Sector 3 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Prin prezenta Convenție, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 se obligă:

4.2.1.    să pună la dispoziție următorul personal care să își desfășoare activitatea în cadrul serviciului: 2 bucătari, 1 paznic.

4.2.2.    să țină evidențele contabile necesare și să colaboreze cu contabilul desemnat de Asociația “DIACONIA”;

4.2.3    să deconteze 50% din cheltuielile de întreținere și funcționare a spațiilor și echipamentelor din dotare destinate celor două servicii;

4.2.4.    să deconteze, procentual cu numărul de beneficiari prezenti /luna, din totalul cheltuielilor cu hrană, (în cuantumul stabilit de legislația națională și locală în vigoare) făcute de Asociația Diaconia în termen de 30 zile de la depunerea de către Asociație Diaconia a documentației complete referitoare la deconturile justificative menționate mai sus.

4.2.5.    să acorde servicii de cantină socială unui număr maxim 75 beneficiari/zi, cu domiciliul legal în sectorul 3, fără venituri sau cu un venit/membru de familie mai mic sau egal cu valoarea ISR, cu domiciliul legal în sectorul 3;.

4.2.6.    Părțile convin ca demersurile pentru redimensionarea structurii de personal, aspect ce implică și modificarea Organigramei și Statutului de funcții ale DGASPC Sector 3, să fie efectuate după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, pentru anul în curs.

4.3    Obligațiile comune

Părțile semnatare convin de comun acord:

4.3.1. DGASPC Sector 3 va deconta costurile numai pentru beneficiarii care îndeplinesc

condițiile de eligibilitate și anexează la cerere documentele prevăzute în Anexa A la prezenta convenție;

4.3.2.    să stabilească modalitățile de mediatizare a serviciilor sociale rezultate, având în vedere persoanele cu venituri reduse cu domiciliu în Sectorul 3.

4.3.3.    sa asigure prin personalul propriu asistența tehnică necesară pentru monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale;

4.3.4.    să mențină pe durata convenției încadrarea cu personal a serviciilor create conform standardelor și a legislației în vigoare.

4.3.5.    să verifice ca activitățile desfășurate de personalul serviciilor prevăzute în convenție să fie în conformitate cu standardele și metodologiile de organizare și funcționare în vigoare și să respecte confidențialitatea datelor și informațiilor obținute pe parcursul și în legătură cu prezenta Convenție.

4.3.6.    să asigure funcționarea serviciilor sociale după finalizarea activităților de stabilire a criteriilor de selecție și menținere a beneficiarilor prin finanțarea cheltuielilor necesare și managementul eficient al serviciilor în funcție de nevoile populației, în condițiile legii și ale art. 6 alin. 1 al prezentei convenții.

V.    Modalități de control a folosirii fondurilor

5.1.    Pentru fondurile provenite de la Consiliul Local prin DGASPC Sector 3 și destinate organizării și funcționării celor două servicii din cadrul Așezământului Social “Sf. Măria”, se vor elabora proceduri care să vizeze controlul de folosire a fondurilor, conform legislației în vigoare.

5.2.    Asociația Diaconia va raporta derularea proiectului si va pune la dispoziția instituțiilor și organismelor abilitate toate informațiile solicitate.

VI.    Contabilitate și documente justificative

6.1 DGASPC Sector 3 și Asociația DIACONIA vor tine evidența contabilă separată a cheltuielilor si veniturilor realizate pe conturi analitice distincte, a cheltuielilor și veniturilor realizate, pe cele două surse de finanțare.

6.2.    Asociația DIACONIA va păstra toate documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor.

VII.    Revizie contabilă și monitorizare

7.1.    Asociația DIACONIA este de acord să permită reprezentanților autorizați să conducă orice revizii contabile sau inspecții pe care le consideră necesare pentru a verifica derularea activităților de servicii sociale pentru fondurile alocate de la Consiliul Local prin DGASPC Sector 3.

7.2.    în mod deosebit Asociația DIACONIA va permite accesul nelimitat al reprezentanților DGASPC Sector 3 în cadrul Cantinei Sociale Sf. “Maria”, la registrele de evidență contabilă, la documentele justificative, precum și la toate documentele referitoare la realizarea acestei convenții.

7.3.    Asociația DIACONIA se obligă să pună la dispoziția instituțiilor și organismelor abilitate toate informațiile solicitate, pentru a permite verificarea îndeplinirii criteriilor de

complementaritate și evidențiere a calității serviciilor prevăzute în prezenta convenție.

VIII.    Forța majoră

8.1.    Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezenta convenție. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după incheierea convenției și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

8.2.    Partea care invoca forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți în scris in maximum 5 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica in maximum 10 zile de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere.

8.3.    Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți in scris în maximum 15 zile de la încetare.

8.4.    Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 30 zile, fiecare parte poate renunța la executarea convenției pe mai departe. In acest caz nici una dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile care le incumbă in temeiul legii și al prezentei convenții până la data respectivă.

IX.    Rezilierea

9.1. Constituie motiv de reziliere a convenției următoarele:

a)    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție de către una din părți,

b)    Retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizației de funcționare, expirarea valabilității acesteia ori limitarea domeniului de activitate pentru care partenerul a fost acreditat, precum și suspendarea sau retragerea acreditării.

9.2    în situația prevăzută la pct. 9.1., rezilierea produce efecte in termen de 10 zile de la notificarea făcută celeilalte părți;

9.3    Oricare din părți poate solicita rezilierea unilaterală a convenției pentru oricare alte motive decât cele prevăzute la pct. 9.1.. în acest caz, rezilierea produce efecte în termen de 30 de zile de la notificarea făcută celeilalte părți.

X.    Litigii

10.1.    Litigiile născute în legătură cu incheierea, executarea, modificarea și încetarea acestei convenții, ori alte pretenții decurgând din prezenta convenție , vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

10.2.    în condițiile în care în termen de 15 zile, de la inițierea acestor proceduri neoficiale, părțile nu reușesc să rezolve in mod amiabil o divergență contractuală, fiecare se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

XI.    încetarea convenției

11.1. Prezenta convenție poate înceta în următoarele situații:

a)    prin acordul părților;

b)    hotărârea definitivă a unei instanțe;

c) forța majora, dacă este invocată.

11.2. Convenția încetează de drept la data expirării duratei pentru care a fost încheiată.


XII. Notificări

12.1.    în accepțiunea părților contractante, orice notificare, comunicare, permisiune, consimțământ, aprobare sau altele, asemenea adresate de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut in partea introductivă a prezentei convenții.

12.2.    în cazul in care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

12.3.    Dacă notificarea se trimite prin telefax, e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.


XIII. Dispoziții finale

13.1.    Părțile se obligă să se angajeze cu cea mai bună credință în realizarea acestei convenții.

13.2.    Orice modificare a clauzelor prezentei convenții se face prin acordul scris al tuturor părților contractante.

13.3 Forța majoră, astfel cum este definită de lege, apără părțile de răspundere.

13.4. Prezenta convenție care se completează cu prevederile legislației în vigoare în domeniu, a fost încheiată în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi.................................


DIACONIA FILIALA SECTOR 3


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3


PREȘEDINTE


DIRECTOR GENERAL


ADMINISTRATOR


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


CONTABIL


DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA JURIDICĂ DIRECTOR EXECUTIV


CONSILIER JURIDICAnexa A la Convenția nr._I_

Criterii de selecție a beneficiarilor serviciilor de cantină social pentru care DGASPC Sector 3 va deconta costurile

Criterii de eligibilitate:

•    domiciliul legal pe raza sectorului 3

•    venit/membru de familie mai mic sau egal cu valoarea ISR.

•    să nu beneficieze de tichete alimentare sau pachete alimentare în luna în care va beneficia de serviciile acordate de cantina socială.

•    Persoană cu vârsta peste 2 ani.

Acte necesare:

•    Cerere;

•    acte de stare civilă (carte de identitate/adeverință de identitate, certificate de naștere copii, certificat de căsătorie);

•    documentele justificative privind veniturile (adeverința salariu, cupon pensie, indemnizații, șomaj, adeverință ANAF, taloane alocație, burse școlare etc);

•    adeverință forțele de muncă pentru persoanele apte de muncă;

•    declarație pe proprie răspundere că nu au venituri, după caz;

•    certificat fiscal DITL;

Serviciile cantinei sociale vor fi acordate pe baza rezultatelor anchetei sociale cu privire la situația socio-economică a beneficiarului/familiei. Pentru cererile depuse la DGASPC S3, aceasta va fi efectuată de către Serviciul Asistența Socială pentru Grupurile Vulnerabile.

între beneficiar și Cantina Socială Sf. Maria a furnizorului de servicii sociale Asociația Diaconia,se va încheia Contractul de furnizare servicii, iar furnizorul va emite dispoziția de acordare a serviciilor (conform standardelor).

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA JURIDCĂ VASELE DOBRANIGî    ’


Cafea Dudeșd nr. i91, sector 3,

031084 București www.prfmarie3.r0f

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîl cabinetpr1tnar@prirrtarie3.ro


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

I ;Ș£CTOR3

!. CABINET PRIMAR Ș Nr.............“?.££............

| oata........./.0J2LM/?

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 -Așezământul Social Sf. Maria, în scopul furnizării de servicii de cantină socială pentru persoanele și familiile vulnerabile, domiciliate pe raza sectorului 3

Prin Raportul de specialitate întocmit de către Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 -Așezământul Social Sf. Maria, în scopul furnizării de servicii de cantină socială pentru persoanele și familiile vulnerabile, domiciliate pe raza sectorului 3.

întrucât pe raza sectorului 3 nu există dezvoltat de către autoritățile publice locale un serviciu tip cantină socială și din cauza faptului că numărul persoanelor aflate în situații de dificultate cauzate de sărăcie este mare, considerăm oportună încheierea parteneriatuiui mai sus menționat.

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 677/19.12.2017 a fost împuternicit Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la asocierea cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 - Așezământul Social Sf. Maria și ținând cont de prevederile art. 45 alin. (2) iit. f) și art. 81 alin. (2) lît. q) și s) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, solicităm aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată, iar Primăria Sectorului 3 și serviciile publice ale Consiliului Local Sector 3, conform competențelor ce le revin, vor lua măsurile ce se impun pentru derularea acțiunilor în condiții optime.

PRIMAR

ROBERT5ORH\rN££OlTA

5 M


Direcția Generală De Asistență Sociala și Protecția copilului

OPHW.TO# M OAT£ CU CAKACT6R PERSONAL N», 1333$

sfr. Parfumului, iir. 2-4 sectar 3, București www.dgaspc3.ro

telefon (004) 0372 126 100 fax {004) 0372 126 iot e-maîf oOtce@dgaspc3.ro
RAPORT DE SPECIALITATE


Mm


la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 -Așezământul Social Sf. Maria, în scopul furnizării de servicii de cantină socială pentru persoanele și familiile vulnerabile, domiciliate pe raza sectorului 3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 acordă atât beneficii, cât și servicii sociale care să vină în sprijinul persoanelor și familiilor vulnerabile, pentru depășirea situațiilor de vulnerabilitate.

în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, pentru creșterea calității vieții persoanelor cu domiciliul în sectorul 3, precum și pentru respectarea unuia dintre principiile sistemului de asistență socială, cel al parteneriatului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 propune încheierea unei convenții cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3- Așezământul Social Sf.Maria, al cărei obiect constă în organizarea și funcționarea unui serviciu de cantină socială pentru un număr maxim de 150 de beneficiari/zi, cu domiciul legal în Sectorul 3, fără venituri sau cu un venit/membru de familie mai mic sau egal cu valoarea ISR.

Beneficiarii acestui serviciu vor primi o masă caldă/zi, tip pachet alimentar formă ambalată, în intervalul orar 12-16, 22 zile/lună.

Asociația Diaconia, furnizor acreditat de servicii sociale, cu licență pentru serviciul social cantină socială, contribuie atât cu experiența sa în furnizarea acestui tip de serviciu, cât și cu spațiul și dotările necesare funcționării cantinei sociale, cu personal format din 1 administrator, 1 bucătar, 1 asistent social, 1 contabil și 1 preot, cu asigurarea a 50% din cheltuielile de întreținere și funcționare, precum și asigurarea serviciilor de cantină socială pentru un număr de maxim 75 de beneficiari/zi, fără venituri sau cu un venit/membru de familie mai mic sau egal cu valoarea ISR, cu domiciliul legal în sectorul 3.

Cantina socială funcționează în imobilul situat în str. Regenerării nr. 2, sector 3, București.

în vederea realizării acestui obiectiv, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va contribui în cadrul parteneriatului cu personal format din 2

bucătari și 1 paznic, va suporta 50% din cheltuielile de întreținere și funcționare a spațiilor și echipamentelor din dotarea cantinei sociale și va suporta serviciile de cantină socială pentru

un număr de maxim 75 de benelîciari/zi, fără venituri sau cu un venit/membru de familie mai mic sau egal cu valoarea ISR, cu domiciliul legal în sectorul 3.

Prin acordarea de servicii în cadrul cantinei sociale “Sf. Mana” se urmărește sprijinirea persoanelor nevoiașe al căror trai zilnic este amenințat de circumstanțe paticulare, precum și prevenirea creșterii gradului de marginalizare la nivelul comunității.

întrucât pe raza sectorului 3 nu există dezvoltat de către autoritățile publice locale un serviciu tip cantină socială, considerăm oportună încheierea parteneriatului mai sus menționat.

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 677/19.12.2017 a fost împuternicit Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la asocierea cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 - Așezământul Social Sf. Maria și ținând cont de atribuțiile Consiliului Local, prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. n), q), s) și alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugam să aprobați proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 -Așezământul Social Sf. Maria, în scopul furnizării de servicii de cantină socială pentru persoanele și familiile vulnerabile, domiciliate pe raza sectorului 3.


DIREC

DIREG

CARMQ


DIRECTOR EXECUTIV DPS

DANIELA CORLAN

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA JURIDICĂ

VASILE DOBRANIO


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator oe date cu caracter personal nr. 13389

str, Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspcj.ro

telefon {004J 0372 îoo fex {004) 0372126 tor e-mad office^dgaspcj.ro


DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTĂ

SOCIALĂ Ș) PROIECȚIA COPILULUI SECTOR 3

ilSTRATURĂ (2)

£O±.


RgfiISl imbuEe .

Ieșire ..


data..........jjĂ.PĂ...^S. jâ.....

CĂTRE:    PRIMĂRIA SECTORULUI 3

I SECTOR 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,


CABINET PRIMAR

Nr............&.$/..............

Data......&°L,£<?fP

în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 - Așezământul Social Sf. Maria, în scopul furnizării de servicii de cantină socială pentru persoanele și familiile vulnerabile, domiciliate pe raza sectorului 3.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 - Așezământul Social Sf Maria

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 - Așezământul Social Sf. Maria, și consideră că acesta a fost întocmit în confonnitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVOKABff proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNICX^DRIANA


SECRETAR, HONTARU VALERICA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 - Așezământul Social Sf. Maria

5    *

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....^£(?Z..$?/s?....., a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 -Așezământul Social Sf. Maria, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI:    / /

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

a


Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 - Așezământul Social Sf. Maria

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data    a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea asocierii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația Diaconia Filiala Sector 3 - Așezământul Social Sf. Maria, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți econom iGși alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOICUALIN/- ionuț

MEMBRI:    M

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA