Hotărârea nr. 2/2018

hcl 2 din 11.01.2018 privind modif anexei nr. 3 la HCLS3 nr. 125 27.06.2016 - ref la constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale CLS 3


ly^CmtJL BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr, 3 la HCLS3 nr. 125/27.06.2016- referitoare la constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară, azi 11.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 46/CP/08.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.2089/05.01.2018 al Direcției Asistență Legislativă™ Serviciul Relații Consiliul Local;

-    Solicitarea Grupului de consilieri USR, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cunr. 119754/27.12.2017;

-    PICLS 3 nr. 125/27.06.2016 privind constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 180/09.05.2017 privind modificarea anexei nr. 3 la HCLS3 nr. 125/27.06.2016 referitoare la constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 3;

~ HCLS3 nr. 643/19.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nițu Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3;

-    HCLS3 nr. 667/28.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Lungu Vasile și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3;

-    HCLS3 nr. 668/28.12.2017 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local Sector 3 al domnului Radu Constantin;

-    HCLS3 nr. 669/28.12.2017 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local Sector 3 al domnului Fleancu Florin;

-    Adresa nr. 2090/05.01.2018 a Direcției Asistență Legislativă - Serviciul Relații Consiliul Local, înregistrată cu nr.44/CP/08.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

~ Art.17 din O.G. nr. 35/2002 referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și aprobată prin Legea nr. 637/2002,

-    Pct. 2.2. din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Sectorului 3, aprobat prin HCLS3 nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Procesul - verbal al Comsiei de Validare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), (5) și art. 54 alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 125/27.06.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a)    La Comisia nr. 1 - Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe:

-dl. Nițu Mi hai se înlocuiește cu dl. Radu Constantin

-dl. Lungu Vasile se înlocuiește cu dl. Fleancu Florin

-dl. Galhenu Mircea-Mihai se înlocuiește cu dl. Ene Stei ian Bogdan

b)    La Comisia nr. 2 - Servicii publice, comerț și prestări servicii

-dna Galbenu Ana-Iiilia se înlocuiește cu dl.Galbenii Mircea-Mihai

c)    La Comisia nr. 3 -Administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement:

-dl. Nițu Mihai se înlocuiește cu dl. Radu Constantin

d)    La Comisia nr.4 - Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice:

-dl. Lungii Vasile se înlocuiește cu dl. Fleancu Florin

-dl.Ene Stelian-Bogdan se înlocuiește cu dna Gutium Narcisa Veronica

e)    La Comisia nr. 5 - învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret:

-dl. Nițu Mihai se înlocuiește cu dl.Radu Constantin -dl. Lungii Vasile se înlocuiește cu/dl. Fleancu Florin

f)    La Comisia nr.7 ™ Protecția mediului, sănătate, salubritate și control -dl. Lungu Vasile se înlocuiește cu dl. Fleancu Florin

g) La Comisia nr.8 - Rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media:

-dl. Lungii Vasile se înlocuiește cu dL Fleancu Florin

Art.2. Anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 125/27.06.2016, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 125/27.06.2016, privind constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 3, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.NR. Z

DIN 11.01.2018

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de ILQL2Q18.

Anexa Ia HCLS 3 nr.2/11.01.2018

COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Comisia nr. 1

Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

Nr.

Crt

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA POLITICĂ

I

PĂUNICĂ ADRIANA - președinte

PSD

2

HONȚARU VALERIA - secretar

PSD

3

RADU CONSTANTIN

PSD

4

FLEANCU FLORIN

PSD

5

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

PSD

6

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

PSD

7

MĂLUREANU LIVIU

USR

8

ENE STELIAN BOGDAN

USR

9

TUDORACHE ANDRETCRISTIAN

PNL

10

POPESCU ROMEO

ALDE

11

PETRESCU CRISTIAN

PMP

Comisia nr. 2

Servicii publice, comerț și prestări servicii

Nr.

Crt.

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA POLITICĂ

1

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN -președinte

PSD

2

VĂDUVA IULIANA - secretar

PSD

3

VASILIU MARIANA

PSD

4

DOBRE ALEXANDRU

PSD

5

GALBENU MIRCEA MIHAI

USR

6

MĂLUREANU LIVIU

USR

7

DUMITRU CONSTANTIN

USR

8

TUDORACHE ANDREI-CRISTÎAN

PNL

9

PETRESCU CRISTIAN

PMP

Comisia nr.3

Administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

Nr.

Crt.

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA POLITICĂ

1

BELU -SIMA ELENA-DANIELA -președinte

PSD

2

TUDOR ELENA - secretar

PSD

3

MARINEAȚĂ MARCEL

PSD

4

RADU CONSTANTIN

PSD

5

HONȚARU VALERICA

PSD

6

ENE STELIAN BOGDAN

USR

7

DUMITRU CONSTANTIN

USR

8

POPESCU ROMEO

ALDE

9

TUDORACHE LIVIA

PNL

10

MOLDOVEANU IONEL-LUCIAN

USR

11

ENĂCHESCU MARIAN-DANÎEL

PMP

Comisia nr, 4

Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

Nr.

Crt.

NUME ȘI PRENUME    FORMAȚIUNEA

POLITICĂ

1

MARINEAȚĂ MARCEL ~ președinte    PSD

2

MARINESCU IONELA - secretar    PSD

3

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA    PSD

4

FLEĂNCU FLORIN    PSD

5

HONȚARU VALERICA    PSD

6

GUTIUM NARCISĂ VERONICA    USR

7

DUMITRU CONSTANTIN    USR

8

IACOB CEZAR    USR

9

TUDORACHE LIVIA    |    PNL

10

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL    PMP

11

PETRESCU ELENA    [    ALDE

Comisia nr. 5

învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

Nr.

Crt,

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA

POLITICĂ

1

DOBRE ALEXANDRU - președinte

PSD

2

VOICU ALIN- IONUȚ - secretar

PSD

3

FLEANCU FLORIN

PSD

4

RADU CONSTANTIN

PSD

5

BELU -SIMA ELENA - DANIELA

PSD

6

VOINEA INOCENȚIU IOAN

PNL

7

GUTIUM NARCISA-VERONICA

USR

8

IACOB CEZAR

USR

9

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PMP

10

PETRESCU ELENA

ALDE

11

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

USR

Comisia nr. 6

Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

Nr.

Crt.

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA POLITICĂ

1

VĂDUVA IULIANA -președinte

PSD

2

VASILIU MARIANA- secretar

PSD

3

PELINARU CORNEL

UNPR

4

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

PSD

5

DOBRE ALEXANDRU

PSD

6

PĂUNICĂ ADRIANA

PSD

7

IACOB CEZAR

USR

8

ENE STELIAN-BOGDAN

USR

9

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

PNL

Comisia nr. 7

Protecția mediului, sănătate, salubritate și control

Nr.

Crt.

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA

POLITICĂ

1

POPESCU ROMEO ~ președinte

ALDE

2

BELU -SIMA ELENA-DANIELA - secretar

PSD

3

FLEANCU FLORIN

PSD

4

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

PSD

5

VASILIU MARIANA

PSD

6

VOICU ALIN-IONUȚ

PSD

7

FĂTU ADRIAN

PNL

8

GALBENU ANA-IULIA

USR

9

GUTIUM NARCISA - VERONICA

USR

10

PETRESCU CRISTIAN

PMP

11

MARINEAȚĂ MARCEL

PSD

Comisia nr. 8

Rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media

Nr.

Crt

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA

POLITICĂ

1

VOICU ALIN-IONUȚ - președinte

PSD

2

VĂDUVA IULIANA - secretar

PSD

3

PELINARU CORNEL

UNPR

4

TUDORELENA

PSD

5

MARINESCU IONELA

PSD

6

FLEANCU FLORIN

PSD

7

GALBENU MIRCEA-MIHAI

USR

8

GALBENU ANA IULIA

USR

9

FĂTU ADRIAN

PNL

10

MĂLUREANU LIV1U

USR

11

PETRESCU ELENA

ALDE


CABINET PRIMAR


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 021) 3 sS- 03 04 e-ntai! cabinetprimgr@pri.cnarie3.ro


Prin Hotărârea nr. 125/27.06.2016, Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat constituirea unui număr de 8 comisii de specialitate, precum și numărul consilierilor locali din cadrul fiecărei comisii.

în ceea ce privește componența fiecărei comisii de specialitate, aceasta a fost aprobată de către Consiliu! Local al Sectorului 3 prin anexa nr. 3 a Hotărârii nr. 125/27.06.2016, ulterior modificată prin HCLS3 nr. 180/09.05.2017 și HCLS3 nr. 382/05.09.2017.

în luna decembrie 2017, au intervenit modificări în componența Consiliului Local al Sectorului 3, ca urmare a demisiilor următorilor consilieri locali: Nițu Mihai și Lungu Vasile, astfel fiind necesară reorganizarea comisiilor de specialitate.

Având în vedere cele prezentate, supun aprobării prezentul proiect de hotărâre, în vederea înlocuirii consilierilor locali: Nițu Mihai și Lungu Vasile în comisiile de specialitate unde au fost aleși.
DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ SERVICIUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL


Catea Dude tî nr. îgi, iecfor3, Q3ICS4 S^cumșd www.pri m arie3.r0


LÎC. 2.0&A / OV, Ol.Ksv'S


tdefon A>O4 mi} 31    "3 -

fax 4 c 1 t< 03.^4

e-m&il con îbu r narie^.t'o


RAPORT DE SPECIALITATE

Prin Hotărârea nr. 125/27.06.2016. Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat constituirea unui număr de 8 comisii de specialitate, precum și numărul consilierilor locali din cadrul fiecărei comisii, după cum urmează:

~ Comisia nr. 1 - Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Comisia nr. 2 - Servicii publice, comerț și prestări servicii;

-    Comisia nr. 3 - Administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

~ Comisia nr, 4 - Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

~ Comisia nr. 5 - învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Comisia nr. 6 - Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Comisia nr. 7 - Protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

-    Comisia nr. 8 - Rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații eu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în ceea ce privește componența fiecărei comisii de specialitate, aceasta a fost aprobată de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin anexa nr. 3 a Hotărârii nr. 125/27.06.2016, ulterior modificată prin HCLS3 nr. 180/09.05.2017 și HCLS3 nr. 382/05.09.2017.

Având în vedere :

-    HCLS3 nr. 643/19.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nițu Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3;

~ HCLS3 nr. 667/28.12,2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Lungu Vasile și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3;

-    HCLS3 nr. 668/28.12.2017 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local Sector 3 al domnului Radu Constantin;

-    HCLS3 nr. 669/28,12.2017 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local Sector 3 al domnului Fleancu Florin;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ASISTENTĂ LEGISLATIVĂ SERVICIUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL

-    Solicitarea Grupului de consilieri locali USR, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 119754/27.12.2017;

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de prevederile art. 54 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 17 din O.G. nr. 35/2002, potrivit cărora:

-    Comisiile de specialitate vor fi organizate cu respectarea configurației politice,

-    Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate este stabilit în funcție de ponderea acestora în cadrul consiliului,

-    Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesionala și domeniul în care își desfășoară activitatea.

Conform celor prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, în vederea înlocuirii domnului Nițu Mihai în următoarele comisii de specialitate:

-    Comisia nr. 1 - Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe:

-    Comisia nr. 3 - Administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Comisia nr. 5 - învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret: înlocuirea domnului Lungu Vasile în următoarele comisii de specialitate:

-    Comisia nr. 1 - Studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe;

-    Comisia nr. 4 - Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

-    Comisia nr. 5 - învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Comisia nr. 7 - Protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

-    Comisia nr. 8 - Rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG~uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

Precum și înlocuirea consilierilor locali ai grupului USR la următoarele comisii:

-    La Comisia nr, 1 - Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe ~ La Comisia nr. 2 - Servicii publice, comerț și prestări servicii

~ La Comisia nr. 4 - Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


DI’    OR,

FLORE]>    NEACȘU

PR’MÂRIA SECTQ-RULU D’RECTiA COMUNICARE

SEÎtViCUJL CONSSUERE Si iNDRU; f fv r R A c / * îe Ș 1 R L

CĂTRE

SECRETARUL SECTORULUI 3

Vă înaintăm, alăturat, expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al Sectorului 3, în vederea întreprinderii demersurilor necesare supunerii spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 în ședința imediat următoare.

Grupul de consilieri USR

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotărârea nr. 125/27.06.2016, Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat constituirea unui număr de 8 comisii de specialitate, precum și numărul consilierilor locali din cadrul fiecărei comisii.

în ceea ce privește componența fiecărei comisii de specialitate, aceasta a fost aprobată de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin Anexa nr. 3 a Hotărârii nr. 125/27.06.2016, ulterior modificată prin mai multe hotărâri de către Consiliul Local al Sectorului 3.

Datorită schimbării a doi consilieri USR, dorim să ajustăm componența a trei comisii de specialitate, pentru ca aceasta să se potrivească cât mai bine cu competențele colegilor noștri.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Grupul de Consilieri USR


DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVA SERVICIUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL

CA?.ic î G'.ick.-.îU f-r. ui, sector u ORî-uLA tUce.wȚ; www. prima Asj.ro


a?. tesKv.âfc\&


tUefel O:?,; OTi) șîV O5 2.< - Zî Âx (cu,; grij wAcu.c.:;

£-iw s il cc i i i i T i; ® z f i ? fi z ■'■ A ș.: i:


CĂTRE,

CABINET PRIMARîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem următoarele proiecte de hotărâri:

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 ia HCLS3 nr. 125/27.06.2016 referitoare Ia constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 3, cu modificările și completările ulterioare.

Anexat vă transmitem următoarele documente:

-    proiectul de hotărâre;

-    raportul de specialitate al Direcției Asistență Legislativă - Serviciul Relații Consiliul Local;

-    anexă;

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 185/16.05.2017 -referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002.

Anexat vă transmitem următoarele documente:

-    proiectul de hotărâre;

-    raportul de specialitate al Direcției Asistență Legislativă - Serviciul Relații Consiliul Local;


DIRE1

FLORENĂT KEACSU


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL - VERBAL

încheiat astăzi 1L0L2018,

în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3

Referitor ia rezultatul votului exprimat asupra „Proiectului de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.S.3 nr. 125/27.06.2016 referitoare la constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 3. cu modificările și completările ulterioare . ”

Au fost făcute .../!d[.„, propuneri, iar în urmă numărării voturilor exprimate au rezultat următoarele:

NR.

COMISIEI

PROPUNERI

OPȚIUNE

ANULATE

DA

NU

1

Dl.Nițu Mi hai se înlocuiește cu dna/dl..V..fo<<SDLvT/zv

X

0

Dl Lungit Vasile se înlocuiește cu dna/dl.fit.i.V. ă/7.£. V...Vcofii tV

1

G

b

Dl Galbena Mircea Mihai se înlocuiește cu dna/dl..P.V..,>i.V. D fiX

1 fi

<3

2

Dna Galhenu Ana Iulia se înlocuiește cu dna/dl.. fil/jfiMM/gfig/4 4/    u    a

2 fi

0

3

Dl Nițu Mihai se înlocuiește cu dna/dl... jhA.tN'/,A,'AV-î fr/ ro

rv

o

4

Dl Lungii Vasile se înlocuiește cu dna/dl..£.y..4fii

L fi

o

o

Dl E ne S teii an Bogdan se înlocuiește dna/dl „Mfio/N X. tN. -4 P c < j a-

i s

o

6

5

Dl Nițu Mihai se înlocuiește cu dna/dl.. .R.A6 w. .f.Q/XiM az/ i

2 *.

O

O

Dl Lungu Vasile se înlocuiește cu dna/dl.. X.LP.fi.N. Tv. fi/N ‘-4/

2 S

O

O

7

Dl Lungu Vasile se înlocuiește cu dna/dE.lL vfi.N.LA

2 5

o

o

8

Dl Lungu Vasile se înlocuiește cu

dnafill    Pcofâfi

o

o

COMISIA DE VALIDARE:


L DOBRE ALEXANDRU (președinte)

2.    POPESCU ROMEO (secretar)

3.    ENE STELIAN BOGDAN X'" '

/

LATU ADRIAN

5. ENĂCHESCU MARlftN DANIEL


4.    LATU ADRIAN \fpfi