Hotărârea nr. 199/2018

HCLS3 nr.199 din 04.05.2018 priv modif art 2 al HCLS3 nr.152 din 26.04.2018 priv reorganiz aparat de spec al Primarului S3 si aprob organigr, stat de functii si ROF


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

5?-"/ CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și

Regulamentului de Organizare și Funcționare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

Având în vedere :

-    Expunerea de motive nr. 82083/CP/04.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    HCLS 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, republicată2 , cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare se modifică și va avea următorul cuprins:

''Art.2. Prevederile art. 1 intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2018, dată până la care vor fi efectuate procedurile prealabile legale pentru punerea în aplicare a ari. 7.”

Art. II. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr. 152/26.04.2018 rămân neschimbate.

NR. 199 DIN 04.05.2018


Caisa Dydeșf nr. își, sector 3, OjIC-eCț Bucii re ști

www.primane3.ro

telefon (004 021)    03 23 - 28

fex (004 02i) 518 03 04 s-mgsî cabîrieterimar@priniarie3,ro


CABINET PRÎMAR

SECTOR3

CÂBiNET PRIMARI

C/Săxf.EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din H.C.L.S. 3 nr.152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 a fost aprobată reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare care prevede la art. 2 faptul că aceasta intră în vigoare în termen de 45 de zile de la adoptare, respectiv 18 iunie 2018.

Pentru ca procedurile administrative necesare punerii în aplicare a hotărârii să fie desfășurate în bune condiții, propunem modificarea art. 2 după cum urmează: „Prevederile ort. 1 intra în vigoare ia data de 01.07.2018, data până la care vor fi efectuate procedurile prealabile legale pentru punerea în aplicare a art.l."

Ca urmare a celor prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Setorului 3.

PRIMAR,