Hotărârea nr. 198/2018

HCLS3 nr.198 din 04.05.2018 priv aprob bilant contab, a contului de profit si pierderi, a rap de activ al admin societ pe anul 2017 si a progr de activ pe anul 2018 ale societ Invest Spatii Verzi S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL

9    Ți?

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

9    9    Z

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 80926/CP/03.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 184/03.05.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 80896/CP/03.05.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 194 alin.(l) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

A.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al administratorului societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 81.277 lei în exercițiile financiare viitoare.

Art.5. Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE D VOIGUANR. 198 DIN 04.05.2018CAEHNET PRIMAREXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Având în vedere adresa nr. 184/03.05.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 80896/CP/03.05.2018.

în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit cărora, adunarea generală a asociaților

-    hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație

-    aprobă programul de activitate

în vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care ÎI supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Investiții Spatii Verzi S3 SRL C.U.I.: 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

CătreSediul SECT.3, BUCUREȘTI, CALEA VITAN NR.154-158, CLĂDIRE ADMINISTRATIVA, BIROU 3

Referitor


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect

aprobarea Bilanțul contabil la 31.12.2017 si a Contului de Profit si Pierderi pe anul 2017 al societății SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativa, birou 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/06.09.2017, având CUI 38188050, reprezentată legal de dl. Nedelia Nicolae în calitate de Administrator provizoriu, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bilanțul contabil la 31.12.2017 si a Contului de Profit si Pierderi pe anul 2017 al societății SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08,2018 înființarea societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in 'Activități de întreținere peisagistica", cod CAEN 8130

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local prin care să

se aprobe Bilanțul contabil la 31.12.2017 si a Contului de Profit si Pierderi pe anul 2017 al societății SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL.

Cu considerație,


Nedelia NicolaeS.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L

Bifați numai

dacă

este cazul:

(3 Mari Contribuabili care depun bilanțul Ea București    |

FI Sucursala    J

(3 GIE ~ grupuri de interes economic    ]

f~| Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris    |


$1002^ A1,0,0 706.02.2018 Tip situație financiară : BL


d An C Semestru Anul


Suma de control


2017


2.000.000


Entitatea INVESTIT!! SPATII VERZI S3 SRL

Județ


Sector Sector 3


Localitate

București


București

Strada

Nr.

Bloc

Scara    Ap.

Telefon

CALEA ViTAN

154-158

ADM

3


Număr din registrul comerțului

J40/15431/06.09.17

Cod unic de inregistrare

3

8

1

8

8

0

5

0

Forma de proprietate

35-Socîetati cu răspundere limitata


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


8130 Activități de întreținere peisagistică


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


8130 Activități de întreținere peisagistică


Situații financiare anuale


(entități ai căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


c*


Entități mijlocii, mari si entități de interes pubKc____


Entități Microefțfattfți


Entități de interes public


pz. i. entitățile care au optat pentrd un exercițiu filfianciar diferit de

U anul calendaristic, cf.art, 27 din Legea contobilității nr. 82/1991


2.    persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3.    subunitățiie deschise în România de societăți roideriiu In state

aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri-total

Capital subscris

Profit/ pierdere


1.918.723


2.000.000


-81.277ADMINIST

Numele si prenumele INEDELIA NICOLAE


Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,


GEOROM CONSULT EXPERT SRL


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE. AUTORIZATE; MEMBRE CECCAR

1

Nr.de inregîstrareJnjor

țapisiifiiil profesional

46111/2013    <

(• NU


Entitatea are obligația legală de auditarea situațiilor financiare anuale? f'- DA


Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? |C DA (t NU

AUDITOR,

Formular VALIDAT


Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr,de inregistrare in Registru! CAFR

CIF/CU1


HCtS 3 /Uîi.

BILANȚ

ia data de 31.12.2017

Cod 10    -lei

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2017

31.12.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

f. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

305

2.Cheltuîelile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 206-2806-2906)

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

305

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct 214 + 224 - 2814 -2914)

10

4. Investiții imobiliare (ct 215 - 2815-2915)

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

7.Actîve corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 216-2816-2916)

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

\<<A

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

3    M'C:

i s

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)

20

.L /"?-

- ' X-yA'7

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

TOTAL (rd. 181a 23)

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

305

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

FIO - pag. 2

2, Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348” - 393 - 3941 - 3952)

TJ

3. Produse fînîte și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 -396 397 din ct. 4428)

28

4. Avansuri (ct. 4091)

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418-491)

31

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatîle controlate în comun (ct. 453**-495*)

33

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441 **+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

5. Capital subscris șî nevărsat (ct 456 - 495*)

35

TOTAL (rd. 31 la 35)

36

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute ia entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

40

1.939.067

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

1.939.067

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

42

Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

44

O. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

45

pS (^0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

6.641

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

50

7. Sume datorate entităților asociate sî entităților controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437***

+ 438I + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 +462+4661 +473***+ 509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197)

52

14.008

TOTAL (rd. 45 la 52)

53

20.649

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

54

1.918.418

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

55

1.918.723

FIO - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAE MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentânduse separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct 419)

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct 1623 + 1626+167+ 1687 + 2695 + 421 +423+424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 +    *** + 4423 + 4428'** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +

-156*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

TOTAL (rd.56 la 63)

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatîlor (ct. 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518)

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

70

Sume de reluat intr-o perioada maimaredeunan (ct. 475*)

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana ia un an (ct. 472*)

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

75

IT"    /&;

1

..... i ro s

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

76

V';4+'

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

80

2.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

S.AIte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

85

0

2.000.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86

FIO - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

EV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

Acțiuni proprii (ct. 109)

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)    SOLD C (ct. 117)

95

SOLD D(ct. 117)

96

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

97

0

SOLD D(ct. 121)

98

81.277

Repartizarea profitului (ct. 129)

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91 -92+93-94+95-96+97-98-99)

100

0

1.918.723

Patrimoniul public (ct. 1016)

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

102

CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79

103

0

1.918.723

Su ma de control F10:    15676211 / 30309986

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective,

1} Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 iuni.

2} Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr, 668/2014 nentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse

iventarîerii, cu modificările și completările ulterioare.


ÎNTOCMIT,PREȘEDINTE DE

Formular VAI I DAT


Numele si prenumele

GEOROM CONSULT EXPERTSRL

Calitatea

22 PERSOANE.JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătură1

Nr.de înregîstr;

fite in organismul profesional:

46111/2013


inss <. la? /$, og-,    F2° ■ pa«-1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20    - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2016

2017

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

0

0

x Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

sa

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417+7419)

12

AVXl

7. Alte venituri din exploatare (ct751+758+7815)

13

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10+11 +12 + 13)

io

0

0

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

17

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

210

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

64.152

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

52.258

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

24

11.894

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.26 -27)

25

102

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

102

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

16.837

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

16.837

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri șî contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)

33

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul " eneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd.4O-41)

39

- Cheltuieli (ct.6812)

40

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

81.301

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43 " ”

0

0

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

81.301

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

24

-din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

■ V-S1    \    t

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

_

ȘoJo

1

•’?5/ r? 3

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

K3 x/o/

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

XX

24

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

- Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*j

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 52-59)

60

0

24

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

0

24

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

81.301

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd.62-63)

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

81.277

19, Impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

Profit (rd. 64-65-66-67)

68

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

0

81.277

Suma de control F20:    568945 / 30309986

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind șî drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".


Calitatea


Formular

VALIDAT

7/    •' '

/A? /

a * s /

£ ? w

TA?'/


,    F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE    F B

Jn„    la data de 31.12.2017

Cod 30    - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au inregistrat profit

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

i

81.277

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)

04

s Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste lan

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.10la14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

X

- alte datorii sociale

14

ZU

zxza

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

k șs* £

&    E?

Ia

<iol

Obligații restante fata de alti creditori

16

Wi

- v/rS'/

Impozite sî taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite sî taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

19

5

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20

8

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevențe pentru bunurile dîn domeniul public plătite la bugetul de stat

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, dîn care:

26

F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale

Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

, 30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

- creanțe restante de ia entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea ticheteîor acordate salariaților

37

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

39

0

0

- din fonduri publice

40

- din fonduri private

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

42

0

0

- cheltuieli curente

43

-cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare ***j

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

48

/Kt-!/

>++

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)

49

......’■

,0-

<5?

- acțiuni necotate emise de rezîdenti

50

- părți sociale emise de rezidenti

51

- acțiuni sî partî sociale emise de nerezidenti

52

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate în lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.4091 +4092 + 411 +413+418), din care:

57

- creanțe comerciale în relația cu nerezîdenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct, 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61

-creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

<    - creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441

+4424+4428+444+446)

63

- subvenții de incasat(ct.445)

64

- fonduri speciale - taxe sî varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

67

- creanțe cu entități afiliate nerezîdente

(din ct. 451), din care:

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate

nerezîdente (din ct. 451)

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct,

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + +73), (rd.72 la 74)

71

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni în partîcipatie (ct.453+456+4582)

72

- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + dîn ct.473+4662)

73

/    f

va

"A* i

ft+il    ■=“ ! {TV’ i;

,5; p ;

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii șî nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

74

Dobânzi de încasat (ct 5187) , din care:

75

- de la nerezidenți

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****}

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 ia 82)

78

- acțiuni necotate emise de rezidentî

79

- părți sociale emise de rezidentî

80

- acțiuni emise de nerezidenți

81

F30 - pag. 4

- obligațiuni emise de nerezidentî

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

84

23.521

-în lei (ct.5311)

85

23.521

-în valuta (ct. 5314)

86

Conturi curente la bănci în lei șî în valută (rd.88+90)

87

1.939.067

-în feî (ct. 5121),din care:

88

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

89

- în valută (ct. 5124), din care:

90

1.939.067

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

91

Alte conturi curente ia bănci și acreditive, (rd.93+94)

92

- sume în curs de decontare, acreditive șî alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută .(din ct. 5125+ 5414)

94

Datorii (rd. 96+ 99+ 102+ 103+ 106+108+110+ 111 + 116+119+122+128)

95

20.650

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)

96

-în lei

97

-în valută

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +1625) (rd.100+101)

99

-în lei

100

-în valută

101

Credite de la trezoreria statului sî dobânzile aferente (ct.

1626 +din ct. 1682)

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se *ace în funcție de cursul unei valute

104

-în valută

105

++.

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

107

iLJâ

Datorii comerciale, avansuri primite de la clîenți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108

.

- datorii comerciale în relația cu nerezidențîi, avansuri primite de la clîenți nerezîdenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109

Îs ■■■>+

Datorii în legătură cu personalul șî conturi asimilate (ct.

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

110

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 (a 115)

111

13.309

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

112

9.926

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+446)

113

3.383

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

114

F30 - pag.5

- aite datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct 451), din care:

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente (dinct 451), din care:

117

- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct 451)

118

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455), din care:

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizîce

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridîce

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472+473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

122

700

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

123

-alte datorii în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2}

(din ct.462+4661 +din ct.472+din ct473)

124

700

- subvenții ne re luate la venituri (din ct. 472)

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare sî investiții pe termen scurt (ct.269+509)

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la cliențî (ct. 478)

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

128

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

130

'    ,--X A?

\ 2.000.000

- acțiuni cotate 3}

131

/î/ W8S1

- acțiuni necotate 4)

132

- părți sociale

133

4'/ 2.000.000

-capital subscrisvarsatde nerezidenti (din ct. 1012)

134

Brevete sî iîcente (din ct.205)

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

139

F30 - pag.6

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

% 6)

Suma (lei)

% 6}

A

B

Col.l

Col. 2

Col.3

Coi.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 +152)

141

X

2.000.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

142

2.000.000

100,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

143

- deținut de instituții publice de subordonare locală

144

2.000.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

145

- cu capital integral de stat

146

- cu capital majoritar de stat

147

- cu capital minoritar de stat

148

- deținut de regii autonome

149

- deținut de societăți cu capital privat

150

- deținut de persoane fizice

151

- deținut de alte entități

152

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

153

.    \ £W'1

i if 1 \    S w y

- către instituții publice centrale;

154

- către instituții publice locale;

155

- către alți acționari la care stătul/unîtățile administrativ terîtoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau partîcipații indiferent de ponderea acestora.

156

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

157

- dividende/vărsăminte dîn profitul exercițiului financiara! anului precedent, din care virate:

158

- către instituții publice centrale

159

F30 - pag. 7

- către instituții publice focale

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin dîrect/îndîrect acțiuni sau participațîi indiferent de ponderea acestora.

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercîțiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

162

- către instituții publice centrale

163

- către instituții publice locale

164

- către alți acționari la care statui/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participațîi indiferent de ponderea acestora

165

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

XVI. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

170


ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

GEOROM CONSULT EXPERT SRL

Calitatea


22—PERSOANE JL

^IDIC^AUTORfZAIh, MEMBRE CECCAR

Semnătură

Nr.de înregistrar

Ln or^apisrtiul profesional:

46111/2013


*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator} - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care

icadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întrețînători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj șî stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr, 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările uiterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilirea normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CEa Parîamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniu! științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficia! al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniu! științei și al tehnologiei, publicat în Jurnaîui Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de

Supraveghere Financiară, societățile reciasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiiiate' se vor avea în vedere prevederile art, 7 pct. 26 îit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Deiegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al

Parlamentuiuî European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensui articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației saie, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt ’rodus agricol în sensui articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr, 1307/2013.

“ Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole,

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri'înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente,

1)    Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciaie (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc,),

2)    în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului}' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5)    Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6} La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 -152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017

Cod 40    - lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

l    Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

407

X

407

Alte imobilizări

02

X

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

407

X

407

ll.l mobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

n

\ctive biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

Iii.Imobilizări financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL

(rd.05+16+17)

18

407

407

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

102

102

Alte imobilizări

20

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

i'OTAL (rd.19+20+21)

22

102

102

li.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

Investiții imobiliare

TJ

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 ia 29)

30

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

102

102

......"'''■'<?? v-

■^7    ■----

$^î    V


big EâSț -i

yy Vy .<> - ■' Q/yy

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

erenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje sî mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

EILImobilizari financiare

46

JUSTARI PENTRU DEPRECIERE -|TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40:    3054 / 30309986PROCES VERBAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRARE

Subsemnatii, membrii ai Consiliului de Administrare al societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL , aprobam prin prezentul proces verbal bilanțul contabil la 31.12.2017 si contul de profit si pierdere.

NEDELIA NICOLAE

- PREȘEDINȚI

BORDEANU PAULA-BIANCA

- MEMBRU^

DINCA GABRIEL-CATALIN

-MEMBRU C

DINDIRI PUIU

-MEMBRU

TRIMIA MtHNEA-ANDREI

- MEMBRU (

NEDELCU PETRE

-MEMBRU

TODIRICA ALEXANDRA

-MEMBRUL

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR, 4/ 29.03.2018

Astăzi 29.03.2018, s-a întrunit C.A. al SC. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL, înregistrata la ONRC sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050.

La ședința au participat următorii membrii ai C.A., numiți prin HCLS3 nr. 691/28.12.2017:

-    Președinte

-    Membru


2

3

4

5,

6.


Domnul Nicolae NEDELIA Domnul Puiu DINDIRI

Doamna Paula Bianca BORDEANU- Membru Domnul Gabriel Cătălin DINCA - Membru Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru Domnul Petre NEDELCU    - Membru

7. Domnișoara Alexandra TODIRICA - Membru

Ședința a fost condusa de președintele C.A., in conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu dispozițiile Art.24 (3) lit. e) si Art.28 din Statutul Societății.

Având in vedere ca sunt îndeplinite condițiile de validitate a deliberărilor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație:

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se aproba Raportul Consiliului de Administrație cu privire la Situația Financiara - Bilanțul Contabil si Contul de Profit si Pierderi, pe anul 2017 si se inainteaza spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

n

Președinte de Ședința


întocmit

Secretar Consiliu de Administrație

RAPORT

privind verificarea, analiza si certificarea bilanțului contabil si a contului profit si pierderi la 31.12.2017

Subsemnatii, membrii al Consiliului de Administrație in calitate Administratori ai Societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL, am analizat si verificat prin sondaj situațiile financiare: bilanțul contabil si contul de profit si pierdere al societarii, întocmit la 31.12.2017 constatând următoarele:

I. Cu privire Ia bilanțul contabil - formular 10

Analizând si verificând pe structura principalele poziții financiare a rezultat:

-    ACTIVELE MOBILIZATE totalizează 305 lei reprezentând valoarea neta a cheltuielilor de constituire.

-    La imobilizările necorporale se raportează 305 lei reprezentând valoarea neta a cheltuielilor de constituire.

Nu exista alte tipuri de imobilizări la finele anului 2017.

-    ACTIVELE CIRCULANTE totalizează 1.939.067 lei si reprezintă numerarul din banca al societarii.

Creanțe la 2017 nu au fost înregistrate.

Datoriile care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an totalizează 20.649 lei. Ele sunt prezentate in Nota 5 si se vor achita in luna ianuarie 2018, la scadenta.

Capitalurile proprii totalizează 1.918.723 lei.

Capitalul social nu a suportat nici o modificare de la infiintare, este in valoare de 2.000.000 lei, varsat integral, si care corespunde cu soldul contului 101.01 si cu înregistrarea la Registrul Comerțului.

II. Cu privire la contul profit si pierdere- formular 20

Din acest formular al situațiilor financiare care corespunde cu datele evidentei contabile si cu ultima balanța de verificare încheiata la 31.12.2017, reiese ca societatea in exercițiul financiar 2017 a realizat un profit brut de -81.277 lei, deci s-a raportat, practic o pierdere fiscala deoarece nu s-au înregistrat venituri de la înființare si pana la sfârșitul anului. La aceasta pierdere nu s-a înregistrat impozit pe profit, asa cum reiese din înregistrările contabile, din balanța de verificare si din declarațiile 100 si 101 depuse la Anaf.

In structura rezultatul brut se prezintă altfel:

1.    pierderea din activitatea de exploatare - 81.301 lei din care:

-    venituri din exploatare = 0 lei

-    cheltuieli de exploatare = 81.301 lei Analiza detaliata a rezultatului exploatării figurează in nota

anexa la situațiile


financiare.

2.    profitul din acttivitatea financiara = 24 lei din care:

venituri financiare = 24 lei cheltuieli financiare = 0 lei

Cifra de afaceri este O lei deoarece nu s-a semnat nici un contract cu Sector 3 al Municipiului București, asa cum este prevăzut in Actul constitutiv al societății si legislația in vigoare, care spune ca cel puțin 80% din venituri trebuie sa fie de la bugetul local.

III. Inventarierea

Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniale valorificarea rezultatelor, cuprinderea lor in bilanțul contabil anual. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 si a Ordinului Ministerului de Finanțe nr.1802/2014, cu modificările ulterioare.

In aplicarea acestor acte normative s-a elaborat decizia de inventariere nr. ... din 28.12.2017 cu următoarea componenta:

Președinte Membru comisie Membru comisie


-NEDELIA NICOLAE -NEAGU ANDREEA ROXANA -MARIN MINA

Vor fi supuse inventarierii gestiunile: obiecte de inventar in folosința cont creanțe si datorii disponibilități bancare solduri conturi balantiere

Operațiunea de inventariere a inceput la data de 30.12.2017 si s-a terminat la data de 10.01.2018.

Rezultatele inventarierii s-au inscris in Procesul verbal de inventariere iar rezultatele au fost înregistrate in contabilitate si i Registrul de inventariere.

Pe parcursul anului 2017 s-a efectuat inspecția casei, fara a se constata lipsuri sau plusuri

ale casei.


IV. Cu privire la contabilitatea societății

Contabilitatea societății este organizata in compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare.

Organizarea si conducerea contabilității s-a făcut cu respectarea art. 10(2) din Legea nr.82/1991 republicata si a prevederilor Ordinului M.F.Pnr. 1802/2014 actualizat.

Societatea conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizează sisteme informatice de prelucrare automata a datelor.

Operațiunile economico-financiare privind exercițiul incheiat au fost consemnate in documente justificative , intocmite in momentul efectuării acestora si inregistrate in contabilitatea societății.

Bilanțul contabil a fost intocmit in baza Registrului Cartea Mare si a balanței sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor costurilor din bilanțul intocmit la 31.12.2017 cat si pentru verificarea veniturilor si cheltuielilor inscrise in situațiile Contului profit si pierdere intocmita pentru aceasta data.

Verificările efectuate, prin sondaje, au evidențiat faptul ca datele din balanța de verificare sintetica, corespund cu cele inscrise in situațiile financiare, ceea ce da siguranța ca nu comporta anomalii si ca metodele si politicile contabile folosite a^o^aza rezonabila pentru

exprimarea opiniei noastre.


Investiții Spatii Verzi S3 SRL C.U.L: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății .

Fata de cele prezentate ne exprimam opinia ca aceste conturi dau o imagine fidela bilanțului contabil, a contului de profit si pierdere pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017

In contextul aspectelor prezentate in Raport, certificam Bilanțul Contabil si Contul de Profit si Pierdere si le supunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

NEDELIA NICOLAE


BORDEANU PAULA-BIANCA


DINCA GABRIEL-CATALIN


DINDIRIPUIU


IRIMI A MIHNE A- ANDREI


NEDELCU PETRE


TODIRICA ALEXANDRA-MEMBRU-MEMBÎ

-MEMBlDECLARAȚIE

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRARE

Societatea este o societate cu răspundere limitata, cu capital social subscris si varsat de 2.000.000 lei ca aport in numerar, astfel: 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 parti sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 (99%) si 20.000 lei corespunzător unei parti sociale Societatea SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL (1%).

Situațiile financiare sunt proprii societății, neexistand sucursale sau filiale. Societatea isi desfasoara activitatea principala in Calea Vitan nr. 154-158, Clădirea Administrativa, Birou 3, sector 3.

înregistrările contabile s-au făcut cu respectarea principiilor contabile reprezentând fidel realitatea si nu s-au efectuat compensări intre conturi sau intre pozițiile bilantiere.

Societatea este infiintata in 06.09.2017, situațiile financiare fiind exprimate in lei.

Imobilizările necorporale cat si cele corporale sunt cuprinse in evidentele contabile la cost istoric, la fel si stocurile.

Creanțele si datoriile au fost actualizate si sunt inregistrate la valoarea lor probabila de incasare sau plata.

Situațiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare si cu prevederile cuprinse in O.M.F.P. nr. 1802 / 2014, cu modificările si completările ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene .RAPORT DE GESTIUNE

INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L, , a fost înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/15431/06.09.2017 , principala activitate este “Activitati de întreținere peisagistica” , cod CAEN 8130 .

In organizarea contabilității societății s-au respectat prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 cu modificările ulterioare, operațiunile financiar -contabile referitoare la perioada 2017 au la baza înregistrări corecte a documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate in balanța de verificare , nu s- au efectuat compensări intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

Rezultatele financiare la data de 31.12.2017 se prezintă astfel:

1. VENITURI TOTALE

24 lei

Din care :

- venituri din exploatare

0 lei

- venituri financiare

24 lei

- venituri extraordinare

Olei

2. CHELTUIELI TOTALE

81.301 lei

Din care:

- cheltuieli de exploatare

81.301 lei

- cheltuieli financiare

0 lei

- cheltuieli extaordinare

0 lei

Rezultatul brut al exercițiului a fost de

-81.277 lei

Impozitul pe profit a fost de

0 lei

Rezultatul net al exercițiului a fost

-81.277 lei

Contul de profit si pierdere reflecta corect, fidel veniturile , cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare .

S-a înregistrat -81.277 lei profit, pentru care s-a datorat 0 lei impozit pe profit declarat.

Obligațiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite.INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRf

Sediul : București sect. 3
Calea Vitan nr. 154-158,
Clădire Administrativa, birou 3

Cod Fiscal: 38188050

ORC: J40/15431/06.09.2017

Nota 1

Active imobilizate

lei

Elemente de active

Valoarea bruta

Deprecieri ( amortizare si provizioane)

Sold la 1 ianuarie 2017

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie 2017

Sold la 1 ianuarie 2017

Deprecierea inregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold ia 31 decembrie 2017

0

1

2

3

4=1 +2-3

5

6

7

8=5+6-7

imobilizări necorporale, din care

0

407

0

407

0

102

0

102

Chelt. de constituire

0

407

0

407

0

102

0

102

Alte imobilizări

0

0

0

0

0

0

0

0

imobilizări corporale, din care

0

0

0

0

0

0

0

0

Terenuri

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

0

0

0

0

0

0

0

0

Echipamente si miji. de transport

0

0

0

0

0

0

0

0

Mobilier, aparatura

0

0

0

0

0

0

0

0

Avansuri si imobiliz.corp.in curs

0

0

0

0

0

0

0

0

Imobilizări financiare

0

0

0

0

0

0

0

0

Clădire Administrativa, birou 3 Cod Fiscal: 38188050 ORC: J40/15431/06.09.2017

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

lei

Denumirea provizionului

Sold la 1 ianuarie 2017

T ransferuri

Sold la 31 decembrie 2017

in cont

din cont

0

1

2

3

4=1+2-3

Proviz.pt deprec.creantelor-clienti

0

0

0

0

Nota:

nu a fost cazul a se constitui provizioane

Clădire Administrativa, birou 3 Cod Fiscal: 38188050 ORC: J40/15431/06.09.2017

Nota 3

Repartizarea profitului din 2017
iei

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

0

rezerva (egala

0

acoperirea pierderii contabile

0

dividende

0

alte repartizări

0

Profit nerepartizat

Clădire Administrativa, birou 3 Cod Fiscal: 38188050 ORC: J40/15431/06.09.2017 Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

lei

Indicator

Exercițiul precedent 2016

Exercițiul curent 2017

0

4-2+3

1 .Cifra de afaceri neta

0

0

2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)

0

64.464

3.Cheltuielile activitatii de baza

0

210

4.Cheltuielile activitatii auxiliare

0

0

5-Cheltuîelile indirecte de producție

0

64.254

6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

0

-64.464

7.Cheltuielile de desfacere

0

16.837

8.Cheltuielile generale de administrație

0

0

9.Alte venituri din exploatare

0

lO.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

0

-81.301

ADMINISTRATOR,

Clădire Administrativa, birou 3 Cod Fiscal: 38188050 ORC: J40/15431/06.09.2017

Nota 5

Sitiatia creanțelor si datoriilor

lei

Creanțe

Sold la 31 decembrie 2017

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1-2+3

2

3

Total, din care:

0

0

0

Clienti

0

TVA neexigibil

0

0

Decontări operații participatie

0

0

Impozit profit

0

0

Debitori diverși

0

0

Cheltuieli in avans

0

0

Sume in curs

0

0

Furnizori-debitori

0

0

lei

Datorii

Sold la 31 decembrie 2017

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1 - 5 ani

peste 5 ani

0

1=2+3+4

2

3

4

Total, din care :

20.649

20.649

0

0

Furnizori

6.641

6.641

0

Salarii in sold la decembrie 2017

0

0

0

Contribuții asigurări sociale si șomaj in sold la decembrie 2017

9.926

9.926

0

Impozit salarii si fonduri speciale si alte imp 2017

3.383

3.383

0

TVA de plata

0

0

0

Clienti creditori

699

699

0

Asociati-conturi curente

0

0

0

Alte datorii

0

0

0

Provizioane

0

0

0

Venituri in avans

0

0

0

Clădire Administrativa, birou 3 Cod Fiscal: 38188050 ORC: J40/15431/06.09.2017

Nota 7

SITUAȚIA

privind evoluția si structura capitalului social la data de 31.12.2017

lei

Date informative

Capital social la înființare

Majorări

Reduceri

Soldul final la 31.12.2017

Capital social subscris - total,

2.000.000

0

0

2.000.000

din care:

- in numerar

2.000.000

0

0

2.000.000

-investitor roman - valoare

2.000.000

0

0

2.000.000

-cota de participare (%)

100

0

0

100

- in natura

0

-investitor roman - valoare

0

0

0

0

-cota de participare (%)

0

0

0

0

Capital social varsat - total,

2.000.000

0

0

2.000.000

din care:

0

- in numerar

2.000.000

0

0

2.000.000

-investitor roman - valoare

2.000.000

0

0

2.000.000

-cota de participare (%)

100

0

0

100

- in natura

0

0

0

0

-investitor starin - valoare

0

0

0

0

-cota de participare (%)

0

0

0

0

Acționarii semnificativi (defalcați pe

fiecare persoana juridica sau fizica, după

caz) - valoare

0

Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul local al Sectorului 3 SD3-Salubritate si Deszăpezire S3.......................................................

..................1.980.000 lei

.............................20.000 lei


......................99 parti/20.000

...............................1


Administratori:    NEDEL1A NICOLAE

Parti sociale asociati:

Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul local al Sectorului 3 SD3-Salubritate si Deszăpezire S3.......................................................


Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Societatea este o societate cu răspundere limitata, cu capital social subscris si varsat de 2.000.000 lei ca aport in numerar, astfel: 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 parti sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 (99%) si 20.000 lei corespunzător unei parti sociale Societatea SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL (1%).

Situațiile financiare sunt proprii societății, neexistand sucursale sau filiale. Societatea isi desfasoara activitatea principala in Calea Vitan nr. 154-158, Clădirea Administrativa, Birou 3, sector 3.

înregistrările contabile s-au făcut cu respectarea principiilor contabile reprezentând fidel realitatea si nu s-au efectuat compensări intre conturi sau intre pozițiile bilantiere.

Societatea este infiintata in 06.09.2017, situațiile financiare fiind exprimate in lei.

Imobilizările necorporale cat si cele corporale sunt cuprinse in evidentele contabile la cost istoric, la fel si stocurile.

Creanțele si datoriile au fost actualizate si sunt inregistrate la valoarea lor probabila de incasare sau plata.

Situațiile financiare au fost întocmite in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare si cu prevederile cuprinse in O.M.F.P. nr. 1802 / 2014, cu modificările si completările ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene .

Nota 8


Informații privind salariati, administratorii si directorii

Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL a avut in decursul anului 2017 angajați cu contract de munca , media lor fiind de . 8

Salarizarea directorilor si administratorilor - da


/2F

• 5®

V


asa'.


va.


' "i

va.


A ■-


i f; O,


DATE PRIVIND ANGAJAȚII

ȘI NIVELUL DE

SALARIZARE

la data de:

31.12.2017

Nr.

crt

Specificație

U/M

Total

din care:

Cu carte de muncă pe perioadă nedeterminată:

Cu carte de muncă pe perioadă

determinată:

0

1

2

3=4+5

4

5

1.

Număr mediu de angajați din care:

nr.

5

3

2

- conducere

nr.

1

1

0

-execuție

nr.

4

2

2

2.

Cheltuieli de natură salarială, din care:

Lei

52.258

X

X

- cheltuieli cu salariile angajaților

Lei

52.258

43.939

8.319

3.

Salariul maxim brut lunar/angajat

Lei

11.406

X

X

4.

Salariul mediu brut lunar/angajat

Lei

3.729

X

X

INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.

Nr.R.C.: 140/15431/06,09,2017; C.U.I. :38188050

Capital social varsat: 2.000.000 lei; Forma proprietate : PRIVATA

TelTFax :.................; loc. BUCUREȘTI, sect, 3

NOTA EXPLICATIVA Nr. 9

ANEXA LA BILANȚUL CONTABIL ÎNTOCMIT LA 31.12.2017

INDICATORI ECONOMICO-RNANCIARI

I. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente    2016    2017

Active curente (A)

0

1.939.067

Datorii curente (B)

0

20.649

A/B- in număr de ori

//DlV/0!

93,91

Indicatorul lichidității imediate (test acid)

Active curente (A)

0

1.939.067

Stocuri (B)

0

0

Datorii curente (C)

0

20.649

(A-B)/C - in număr de ori

#DIV/0!

93,91

II. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat (A)

0

0

Capital propriu (B)

0

1.918.723

A/B (daca este negativ, nu se calculează)

#DIV/0!

0,00

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit (A)

0

0

Cheltuieli cu dobanda (B)

0

0

A/B - in număr de ori (daca este negativ, nu se calculează)

#1)1 V/Q!

#DIV/0l

III. Indicatori de activitate

Număr de zile de stocare

Stoc mediu (A)

#VALUE!

0

Costul vânzărilor (B)

0

210

(A/B)*365 - in număr de zile

#VALUE1

0,00

Viteza de rotatie a stocurilor

Costul vânzărilor (A)

0

210

Stoc mediu (B)

#VALUE!

0

(A/B) - in număr de ori

#VALUE!

#DIV/Q!

Viteza de rotatie a debitelor - clienfi

Sold mediu clienti (A)

#VALUE!

0

Cifra de afaceri neta (B)

0

0

(A/B)*365 -in număr de zile

#VALVE!

#DlV/0!

Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

Sold mediu furnizori (A)

#VALUE!

3.321

Costul vânzărilor (B)

0

210

(A/B)*365 -in număr de zile

#VALUE!

5.771,35

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri neta (A)

0

0

Active imobilizate (B)

0

305

(A/B) - in număr de ori

#DÎV/0!

0,00

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri neta (A)

0

0

Total active (B)

0

1.939.372

(A/B) - in număr de ori

#DIV/0!

0,00

IV. Indicatori de

profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit (A)

0

0

Total active minus datorii curente (B)

0

1.918.723

A/B (daca este negativ, nu se calculează)

#DIV/0!

0,00

Marja bruta din vanzari

Profit brut din vanzari (A)

0

0

Cifra de afaceri neta (B)

0

0

(A/B) - in procente

#dtv/oi

//DlV/0!


Administrat' Numele si prenumele


Semnătură:............șf-Q-

Stampila unitatii:    •*09

Nota 10

ALTE INFORMAȚII

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Sediul societății:


Punct de lucru: Capital social:

Nr. Reg. Com. : Obiect de activitate Durata societății:


București, sect.3, Calea Vitan nr.154-158, Clădire Administrativa, birou 3 nu exista

2.000.000 lei - varsat integral J40/1531/06.09.2017

Activitati de intretinere peisagistica CAEN 8130

nelimitata

Conducerea si reprezentare : Președinte Consiliu de Administrație: NEDELIA NICOLAE Societatea isi desfasoara activitatea la sediul social.

PRINCIPALII INDICATORI DIN BILANȚUL CONTABIL LA 31.12.2017

- ACTIVE IMOBILIZATE

a)    imobilizări necorporale    305    lei

b)    imobilizări corporale    0    lei

c)    imobilizări financiare    0    lei

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE


305 lei


- ACTIVE CIRCULANTE

a)    stocuri    0    lei

b)    conturi la banei si casa    1.939.067    lei

c)    creanțe    0    lei

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE


1.939.067 lei


CHELTUIELI IN AVANS CAPITALURI PROPRII DATORII

0 lei 1.918.723 lei 20.649 lei


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2017

VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE REZULTATUL BRUT

24 iei 81.301 lei -81.277 lei


NEGOCIERE PROFIT CONTABIL-PROFIT FISCAL

S-a înregistrat -81.277 lei profit pentru care s-a datorat 0 lei impozit pe profit.

-    ACTIVE CONTINGENTE    0 lei

-    DATORII CONTINGENTE    0 lei

CREDITE SI ALTE ASIMILATE

La fineie exercițiului financiar 2017 societatea nu are credite la banei in derulare.

ADMINISTRATOR NEDELIA NICOLAE//

te/

INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL

Registru comerțului: J40/15431/06.09.2017

3od fiscal: 38188050

Adresa: Sect. 3, CALEA VITAN-CLAD.ADMINISTRATIV 154, Ap,B3

Balanța de verificare luna Decembrie 2017

Data: 27.03.2018, ora: 5:37:01 PM

/<y    .-a'

'

iO


M;;’


1/2


Simbol

cont

Clasa 1

Denumire

cont

Sold inițial    J    Rulaj precedent    |    Rulaj curent

Total sume

Pag.: 1

Sold final

... Debit    | Credit |    Debit    |    Credit |    Debit | Credit

Debit    |    Credit

Debit |    Credit

101

Capital

0,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

0 00

2 000 000 00

101.01

Capital subscris nevarsat

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0 00

0 00

101.02

121

Capital subscris varsat

FYofitsau pierdere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.235,87

2.000.000,00

7,12

0,00

37.064,81

0,00

16,29

0,00

81.300,68

2.000.000,00

23,41

0,00

81.277,27

2.000.000,00

0 00

iciaiciasa i    qqq    q00

    2.044.235,87    4.000.007.12    37 064 81

Clasa 2

16,29

2.081.300,68

4.000.023,41

81.277,27

2.000.000,00

201

280

Cheltuieli de constituire

Amortizări privind imobilizările necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

406,45

0,00

0,00

67,74

0,00

0,00

0,00

33,87

406,45

0,00

0,00

101,61

406,45 0 00

0,00 101 61

280.01

Amortizarea cheltuielilor de constituire

0,00

0,00

0,00

67,74

0,00

33,87

0,00

101,61

0 00

101 61

luial clasai    OiOO    0iOQ    4Q645    6774    0Q0

Clasa 3

33,87

406,45

101,61

406,45

101,61

[Materiale de natura obiectelor de inventar

0,00

0,00

209,75

209,75

0,00

209,75

209,75

0,00


303

Total clasa 3

Clasa 4


~o76o|


0,00

0,00

209,75

209,75

0,00

0,00

209,75

401

404

421

431

Furnizori

Furnizori de imobilizări

Personal - salarii datorate

Asigurări sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.918,05

406,45

26.949,00

8.056,00

10.923,18

406,45

26.949,00

10.265,00

8.274,47

0,00

25.309,00

2.209,00

5.910,00

0,00

25,309,00

9.640,00

10.192,52

406,45

52.258,00

10.265,00

16.833,18

406,45

52.258,00 19,905 00

0,00

0,00

0,00

0 00

6.640,66

0,00

0,00

9 640 00

431.01

Contribuția unitatli la asigurările sociale

0,00

0,00

3.341,00

4.257,00

916,00

3.999,00

4.257,00

8.256,00

0 00

3 999 00

431.02

Contribuția personalului la asig.soc.

0,00

0,00

2.222,00

2.830,00

608,00

2.660,00

2.830,00

5.490,00

0 00

2 660 00

431.03

Contribuția angajatorului pt.asig.sociale de s

0,00

0,00

1.100,00

1.402,00

302,00

1.316,00

1.402,00

2.718,00

0,00

1 316 00

431.04

Contribuția angajatilor pt.asig.soc.de sanatai

0,00

0,00

1.164,00

1.484,00

320,00

1.391,00

1.484,00

2.875 00

0 00

1 391 00

431.05

Contrib.unitatli pt.accidente de munca/boli pr

0,00

0,00

50,00

64,00

14,00

59,00

64,00

123,00

0 00

59 OQ

431.06

437

Contrib.unitatii pt.concedii de boala

Ajutor de șomaj

0,00

0,00

0,00

0,00

179,00

231,00

228,00

289,00

49,00

58,00

215,00

286,00

228,00

289,00

443,00 575 00

0,00 0 00

215,00

nn

437.01

Contribuția unitatii la fondul de șomaj

0,00

0,00

89,00

111,00

22,00

112,00

111,00

223 00

0 00

119 nn

437.02

Contribuția personalului la fondul de somai

0,00

0,00

89,00

110,00

21,00

111,00

110,00

221 00

0 00

111 00

437.03

444

456

Fondul de garantare a salariilor

Impozitul pe venituri de natura salariilor Decontări cu actionarii/asociatii privind capit:

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

2.764,00

2.000.000,00

68,00

3.381,00

2.000.000,00

15,00

617,00

0,00

63,00

3.383,00

0,00

68,00

3.381,00

2.000.000,00

131,00

6.764,00

2.000.000,00

0,00 0,00 0 00

63,00 3.383,00 0 00

456.01

Decont.cu asoc.priv.capit.-Consiliu Primărie

0,00

0,00

1.980.000,00

1.980.000,00

0,00

0,00

1.980.000,00

1.980.000 00

0 00

n nn

456.02

Decont.cu asoc.priv.capit.-adm.proviz.Nedel

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

A33PF

WinNEfTOR

Oafa: 27.03.2018_Balanța de verificare Decembrie2017_Pag.: 2/2

Simbol

cont

Denumire

cont

Sold inițial

Rulaj precedent

Rulaj curent

Total sume

Sold final

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

462

Creditori diverși

0,00

0,00

0,00

699,50

0,00

0,00

0,00

699,50

0,00

699,50

Total clasa 4

0,00

0,00

2.040.324,50

2.052.913,13

36.467,47

44.528,00

2.076.791,97

2.097.441,13

0,00

20,649,16

Clasa 5

512

Conturi curente la banei

0,00

0,00

4.000.007,12

2.031.985,95

1.600.016,29

1.628.970,41

5.600.023,41

3.660.956,36

1.939.067,05

0,00

512.01

Conturi la banei in lei

0,00

0,00

4.000.007,12

2,031.985,95

16,29

1.628.970,41

4.000.023,41

3.660.956,36

339.067,05

0,00

512.05

Sume in curs de decontare

0,00

0,00

0,00

0,00

■ 1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

0,00

531

Casa

0,00

0,00

19.257,05

19.257,05

4.264,00

4.264,00

23.521,05

23.521,05

0,00

0,00

531.01

Casa in lei

0,00

0,00

19.257,05

19.257,05

4,264,00

4.264,00

23.521,05

23.521,05

0,00

0,00

542

Avansuri de trezorerie

0,00

0,00

586,45

586,45

0,00

0,00

586,45

586,45

0,00

0,00

581

Viramente interne

0,00

0,00

2.019.144,00

2.019.144,00

4.264,00

4.264,00

2.023.408,00

2.023.408,00

0,00

0,00

Total clasa 5_0,00_0,00    6.038.994,62    4.070.973,45    1.608.544,29    1.637.498,41    7.647.538,91    5.708.471,86 1.939.067,05_0,00

Clasa 6

603

Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv

0,00

0,00

209,75

209,75

0,00

0,00

209,75

209,75]

0,00

0,00

612

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiun

0,00

0,00

1.575,00

1.575,00

450,00

450,00

2.025,00

2.025,00

0,00

0,00

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

0,00

0,00

83,30

83,30

0,00

0,00

83,30

83,30

0,00

0,00

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

0,00

0,00

165,95

165,95

47,94

47,94

213,89

213,89

0,00

0,00

628

Alte cheltuieli cu servicii executate de terti

0,00

0,00

9.055,13

9.055,13

5.460,00

5.460,00

14.515,13

14,515,13

0,00

0,00

641

Cheltuieli cu salariile personalului

0,00

0,00

26.949,00

26.949,00

25.309,00

25.309,00

52.258,00

52.258,00

0,00

0,00

545

Cheltuieli privind asigurările si proiecția socis

0,00

0,00

6.130,00

6.130,00

5.764,00

5.764,00

11.894,00

11.894,00

0,00

0,00

645.01

Contribuția unitatii la asigurările sociale

0,00

0,00

4.321,00

4.321,00

4.058,00

4.058,00

8.379,00

8.379,00

0,00

0,00

645.01.01

Contribuția unitatii la asigurările sociale

0,00

0,00

4.257,00

4.257,00

3.999,00

3.999,00

8.256,00

8.256,00

0,00

0,00

645.01.02

Contribuția unitatii la fondul de risc si accidei

0,00

0,00

64,00

64,00

59,00

59,00

123,00

123,00

0,00

0,00

645.02

Contribuția unitatii pentru ajutor șomaj

0,00

0,00

179,00

179,00

175,00

175,00

354,00

354,00

0,00

0,00

645.02.01

Contribuția unitatii pentru ajutor șomaj

0,00

0,00

111,00

111,00

112,00

112,00

223,00

223,00

0,00

0,00

645.02.02

Contribuția unitatii la fondul de garantare a s

0,00

0,00

68,00

68,00

63,00

63,00

131,00

131,00

0,00

0,00

645.03

Contribuția unitatii pentru asigurări sociale de

. 0,00

0,00

1.630,00

1.630,00

1.531,00

1.531,00

3.161,00

3.161,00

0,00

0,00

645.03,01

Contribuția unitatii pentru asigurări sociaie d<

0,00

0,00

1.402,00

1.402,00

1.316,00

1.316,00

2.718,00

2.718,00

0,00

0,00

645.03.02

Contribuția unitatii pentru concedii de boala

0,00

0,00

228,00

228,00

215,00

215,00

443,00

443,00

0,00

0,00

581

Cheltuieli de exploatare privind amortizariie,

0,00

0,00

67,74

67,74

33,87

33,87

101,61

101,61

0,00

0,00

681.01

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea i

0,00

0,00

67,74

67,74

33,87

33,87

101,61

101,61

0,00

0,00

Total clasa 6_;_0,00_0,00    44.235,87    44.235,87    37.064,81    37.064,81    81.300,68    81.300,68_0,00_0,00

Total clasa 6_;_0,00_0,00    44.235,87    44.235,87    37.064,81    37.064,81    81.300,68    81.300,68_0,00_0,00

Plasa 7    _____________________

?66    |Venituri din dobânzi    l    0,00|    0,00|    7,12|    7,12)    16,29|    16,29|    23,4i|    23,41)    0,00|    0,00

Totaidasa 7_0,00_Q,QQ_7,12_7,12    , 16,29_16,29_23,41_23,41_0,00_0,00PROPUNERE

DE RECUPERARE A PIERDERII EXERCIȚIULUI FNANCIAR 2017

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2017 o pierdere în valoare de 81.277 lei. Se propune, în vederea aprobării, recuperarea pierderii din profitul realizat în anii următori.

PREȘEDINTE

al Consiliului de Administrație - societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL


SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020    Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com    email: salubritates3.runos@gmail.comSD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

NR ., /y ZIUA &3...LUNA.ff


Către


Investiții Spatii Verzi S3 SRL


Referitor    Solicitare privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al

societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL, in vederea inaintarii spre aprobare in Consiliul Local al Sectorului 2 a Bilanțului contabil la data 31.12.2017 si a contului de Profit si Pierderi pe anul 2017


DECIZIE


In urma solicitării societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL nr. 180/02.05.2018. înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 74 din data de 02.05.2018 - în calitate de asociat minoritar al Investiții Spatii Verzi S3 SRL se emite prezenta decizie avand ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL, in vederea inaintarii spre aprobare in Consiliul Local al Sectorului 2 a Bilanțului contabil la data 31.12.2018 si a contului de Profit si Pierderi pe anul 2017.


PREȘEDINTE C.A.,

Nitu Mihai

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL
SD3 SALUBRITATE Si DESZAPEZiRE_S3 S.R.L.

intrare nr

seetRg- ,    ......................

ZIUA LUNA..


Investiții Spatii Verzi S3 SRL C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: 140/15431/2017


imvestitospathve; 1NIBAfi<Mr


3 S.R.L


IE

Ziua


'ocial: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București


Către:    Societatea SD3 - Salubritate si Dezapezire S3 SRL, București

In atentia: DL Nitu Mihai, Președinte al Consiliului de Administrație

Referitor:    Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societarii Investiții Spatii

Verzi S3 S.R.L., in vederea inaintarii spre aprobare in Consiliul Local al Sectorului 3 a Bilanțului contabil la 31.12.2017 si a Contului de Profit si Pierderi pe anul 2017.

Subscrisa, societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativa, biroul 3, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand C.U.I. 38188050, cu asociat majoritar Sectorul 3, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de Dl, Nedelia Nicolae, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, avand in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de asociat majoritar al societății subscrise precum si scopul pentru care a fost constituita,

înaintam prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societarii Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L., in vederea inaintarii spre aprobare in Consiliul Local al Sectorului 3 a Bilanțului contabil la 31.12.2017 si a Contului de Profit si Pierderi pe anul 2017.

Documentele mai sus menționate au fost atașate la prezenta adresa.

t"Către:


Sediul:


HCLS M /fW,S0|S


Investiții Spatii Verzi S3 SRL


Consiliul Local al Sectorului 3


D-lui Primar — Robert Sorin Negoita Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, BucureștiReferitor:    Raport de activitate al Administratorului provizoriu al societății Investiții


Spatii Verzi S3 S.RL.


RAPORT DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORULUI PROVIZORIU AL SOCIETĂȚII INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.


Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.RL. este persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, reprezentata legal de dl. Nedelia Nicolae, in calitate de Administrator provizoriu, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3.


In cele ce urmeaza va prezentam un scurt istoric al activitatii societății.


Prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 204 din data de 29.11.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 București a fost împuternicit in sensul înființării unei societăți comerciale. Temeiul legal in baza caruia Consiliul General al Municipiului București a decis infîintarea societății comerciale a fost constituit de prevederile art. 81 alin. 2 lit.f si lit.h din Legea 215/2001 a administrației publice locale.

Conform prevederilor art.81 alin.2 lit.f din Legea 215/2001, “consiliul local de sector exercita atribuții inclusiv in sensul administrării bunurilor aflate in doomeniul public sau privat a municipiului in temeiul unei hotarari a Consiliului General a Municipiului București”, iar conform prevederilor art.81 alin.2 lit.h din Legea 215/2001 “consiliul local de sector deține atribuții in sensul înființării unei societăți comerciale condiționat de obținerea in prealabil a consimțământului Consiliului General al Municipiului București”.

In conformitare cu Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.204/29.11.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 București a adoptat Hotararea nr.356 din data de 25.08.2017, avand ca obiect aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitata avand ca scop principal prestarea activitatii de amenajare si întreținere Spatii verzi.

Ca urmare, in temeiul Hotărârii de Consiliu Local ante-mentionata, la data de 06.09.2017 a fost înființata societatea Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L., avand ca asociati Consiliul Local al Sectorului 3 București cu 99% si societatea SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. cu 1%.


In decursul anului 2017, au fost adoptate de către Adunarea Generala a Asociaților pentru desfășurare a activitatii subscrisei, următoarele hotarari: HCLS3 nr.59/28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicipentru lucrări de amenajare si moderniare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente la Cresa Potcoava, Cresa Ghiocelul, Cresa Cerceluș, si Cresa Titan IV, din Sectorul 3, HCLS3 nr.425/19.09.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei si a statului de funcții, HCLS3 nr.426/19.09.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017, HCLS3 nr.427/19.09.2017 privind, aprobarea remunerației administratorului provizoriu, HCLS3 nr.546/31.10.2017 privind aprobarea modelului de contract si a ceietului de sarcini întocmite in vederea atribuirii de către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului avand ca obiect execuția de lucrări “Lucrări de amenajare si moderniare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente la: Cresa Potcoava, Cresa Ghiocelul, Cresa Cerceluș, si Cresa Titan IV, din Sectorul 3”, HCLS3 nr. 614/27.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind incheirea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, -HCLS3 nr.681/28.12.2017 privind modificarea HCLS3 nr.614/27.11.2017, HCLS3 nr.691/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L. .

Tot in decursul aceluiași an, in baza HCLS3 nr.356/25.08.2017 domnul Nedelia Nicolae este numit in funcția de administrator provizoriu pana la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, aprobat in 28.12.2017.

In luna decembrie a anului 2017 se aproba prin HCLS3 nr.696/28.12.2017 atribuirea directe către societatea Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L., avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucureștii, a unui contract ce are ca obiect “Lucrări de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente la: Cresa Potcoava, Cresa Ghiocelul, Cresa Cerceluș, si Cresa Titan IV, din Sectorul 3 ”, acesta reprezentând primul pas spre semnarea si derularea primei lucrări a societății.

Conform celor prezentate mai sus, societatea Investiții Spatii Verzi S.R.L. in anul 2017 nu a înregistrat venituri financiare din dobânzi in valoare de 24 lei si înregistrat cheltuieli totale de exploatare in valoare de 81.301 lei.

De asemenea, in urma examinării activitatii realizate de către administratorul provizoriu propunem descărcarea de gestiune a acestora in conformitate cu prevederile art.194 alin.l lit.b din Legea 31/1990.

Cu stima,

Nedelia Nicolae

Președinte al Consiliului de Administrație


Către:


Sediul:


mp. 4

WCL£> 3 f\ih. 19?


Investiții Spatii Verzi S3 SRL


Consiliul Local al Sectorului 3


D-Iui Primar - Robert Sorin Negoita Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, BucureștiReferitor:    Proiect de Program de Activitate pentru anul 2018 al societății Investit»


Spatii Verzi S3 S.R.L.


PROIECT DE PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. este persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, reprezentata legal de dl. Nedelia Nicolae, in calitate de Administrator provizoriu, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3.


In cele ce urmeaza va prezentam un scurt istoric al activitatii societății.

Prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 204 din data de 29.11.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 București a fost împuternicit in sensul înființării unei societăți comerciale. Temeiul legal in baza caruia Consiliul General al Municipiului București a decis înființarea societății comerciale a fost constituit de prevederile art. 81 alin. 2 lit.f si lit.h din Legea 215/2001 a administrației publice locale.

Conform prevederilor art.81 alin.2 lit.f din Legea 215/2001, “consiliul local de sector exercita atribuții inclusiv in sensul administrării bunurilor aflate in doomeniul public sau privat a municipiului in temeiul unei hotarari a Consiliului General a Municipiului București”, iar conform prevederilor art.81 alin.2 lit.h din Legea 215/2001 ‘‘consiliul local de sector deține atribuții in sensul infiintarii unei societăți comerciale condiționat de obținerea in prealabil a consimțământului Consiliului General al Municipiului București

In conformitare cu Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.204/29.11.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 București a adoptat Hotararea nr.356 din data de 25.08.2017, avand ca obiect aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitata avand ca scop principal prestarea activitatii de amenajare si întreținere Spatii verzi.

Ca urmare, in temeiul Hotărârii de Consiliu Local ante-mentionata, la data de 06.09.2017 a fost înființata societatea Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L.. avand ca asociati Consiliul Local al Sectorului 3 București cu 99% si societatea SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. cu 1%.


Investiții Spatii Verzi S3 SRL

Pentru anul 2018, SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L., si-a propus

următoarele:


1.    Finalizarea proiectului “Lucrări de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente Ia: Cresa Potcoava, Cresa Ghiocelul, Cresa Cerceluș, si Cresa Titan IV, din Sectorul 3”

2.    Contractarea de lucrări prin intermediul Consiliului Local al Sectorului 3;

3.    Contractarea de lucrări in mediul privat (in proporție de maxim 20%)

Cu stima,

Nedelia Nicolae

Președinte al Consiliului de Administrație

INVESTIȚII SP1 ™    — —
2