Hotărârea nr. 197/2018

HCLS3 nr.197 din 04.05.2018 priv aprob bilant contab, a contului de profit si pierderi, a rap de activ al admin societ pe anul 2017 si a progr de activ pe anul 2018 ale societ Algorithm Constructii S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.

393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 80527/CP/03.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 189/03.05.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 80472/CP/03.05.2018;

-    Adresa nr. 1063/02.05.2018 a societății Algorithm Construcții S3, înregistrată cu nr. 70/03.05.2018 la societatea Algorithm Residential S3;

-    Hotărârea nr. 12/03.05.2018 a societății Algorithm Construcții S3;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 194 alin.(l) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu ’’ modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al administratorului societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2018. prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 705.520 lei în exercițiile financiare viitoare.

Art.5. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 197 DIN 04.05.2018


CABINET PRSMAR


Csîea Dtideșd >ir. sectar 3, 031084 București

SECTOR 9www.prim2rie3.ro

tefefon (004 02';} 318 03 23 - 28 fe'Z {CXU 0211 j*8 GJ 04 e-maî’ cabtastprimsr^pî'șrrșas'iej.î'o

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL

Având în vedere nr. 189/03.05.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 80472/CP/03.05.2018, urmare solicitării nr. 1063/02.05.2018 a societății Algorithm Construcții S3.

în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit cărora, adunarea generală a asociaților

-    hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație

-    aprobă programul de activitate

în vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


'"■fes..


Restderrtîal S.3


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL    i^I

Sediul Social: București, Calea Vitan ur. 242, Parter, iso'aooî'îws KOwS :2tHM OHSAS 1SO01:21 Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București si


.SC ALGORITHM RHSMTUL S3 SRL ; WîîfC-^U:^Sediul:


dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucure^i^^g^^g^ PRIMAR

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București    j Nr.....jt

L^sta.


Referitor:


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate aferente anului 2017 și a Programului de activitate pentru anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia: lit. d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale U lit. h) ” aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)') lit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în bugef) lit.o)„ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3

S.R.L. pentru aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate aferente anului 2017 și a Programului de activitate pentru anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL riga} Mg Mg,

^iSggP

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, iSO 90 01 "20 08    14001:2004 OHSAS 111001

Camerele C3, C4, C5, SectorS.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212. Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Din adresa transmisă de către Algorithm Construcții S3 S.R.L. și anexată la prezenta, reies

următoarele:

Indicatorii realizați de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru anul 2017 sunt următorii;

>    Venituri totale: 14.796.975 LEI

>    Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI

>    Pierderea brută : 705.520 LEI

>    Impozitul pe profit: 0 LEI

>    Pierderea netă : 705.520 LEI

în redactarea raportului de activitate s-a ținut cont de obiectivile în baza cărora a fost înființată societatea.

Programul de activitate pentru anul 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliri de managementul societății cât și cu cerințele asociatului unic al societății.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., cap. IV, art. 12.2, Asociatul Unic: g) „ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație. ”

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL    ^gj)

Residential $3


S.R.L.


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate aferente anului 2017 și a Programului de activitate pentru anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 70 din 03.05.2018.-* 1 I


ÂG AC AC

...................HSsBS»


ROMÂNIA

WMW 15*ft6*TO«W kWKUtM,

OHSAS 180CÎ ISO 1400',

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL    > 'ntoĂre “

j feWLuna.45.AnuU

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de aprobare a bilanțului, contului de profit ș activitate aferente anului 2017 și a programului de ad ale societății Algorithm Construcții S3    ?

;î pierderi, a raportului de tivîtate pentru anul 2018

' SC ALGORITM» REStg ^ffîÂLS3 SRL IWTRARE . ,    < O

Zi3§5 LunSS-5 Anul D&L

5


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană jurimcă română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,


Solicitare de aprobare a bilanțului, contului de profit și pierderi, a raportului de , activitate aferente anului 2017 și a programului de activitate pentru anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3.

3

__

In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s- a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm

aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi, a raportului de, activitate aferente anului 2017 și a programului de activitate pentru anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3. Indicatorii realizați de către societate pentru anul 2017 sunt următorii:

>    Venituri totale: 14.796.975 LEI

>    Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI

>    Pierderea brută : 705.520 LEI

>    Impozitul pe profit: 0 LEI

>    Pierderea netă : 705.520 LEI

în redactarea raportului de activitate s-a ținut cont de obiectivile în baza cărora a fost înființată societatea.OH SAS 18001 iSO 14001 :-IȘO9G0iq


Programul de activitate pentru anul 2018 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății cât și cu cerințele asociatului unic al societății.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, cap. IV, art. 12.2, Asociatul Unic: g) „ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație. ”

Anexăm prezentei Hotărârea nr.10 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, Hotararea nr. 12 a Consiliului de Administrație, raportul Consiliului de Adminsitrație, bilanțul, raportul de activitate pentru anul 2017 și programul de activitate pentru anul 2018.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte Consiliu de AdministrațieROMÂNIAHOTÂRAWA Nn 12 dia 03J&201S

Având m vedere:

*    Dispozițiile ari, 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

« Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de Înființare a societarii Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitata, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale șî nerezidențiale, cod CAEN 4120.

♦    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 536/27,11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SSL

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art, 1 Aprobă raportul de activitate al societății Algoritta Construcții S3 pentru anul 2017

Art2 Aprobă programul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul

2018


Bifați numai

dacă

este cazul :

□ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q Sucursala

|~~l GIE - grupuri de interes economic

|~~l Ad;iv net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris


S1005„A1.0.0 /01.02.2018 Tip situație financiară: UU


(• An C Semestru


Anul


2017


Suma de control


23.000.000


TS


Județ_ Sector_ Localitate

București

Sector 3

BUCUREȘTI

Strada

Nr.    Bloc    Scara    Ap.    Telefon

CALEA VSTAN

154-158    5    0723313932


Număr din registrul comerțului


J4O/8651/2O17

Cod unic de înregistrare

3

7

7

1

4

3

6

0

Forma de proprietate


35-Sodetati cu răspundere limitata


Activitatea preponderenta (cod sî denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale ți nerezidențiale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale ți nerezidențiale


Situații financiare anuale


Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Entități mijlocit, mari si entități' i

interes public


j Entități mici


Entități de interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

»—I anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilități/ nr. 82/1991


2.    persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3.    subunitățile deschise In România de societăți rezidente în state

aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31,12.2017 de către entitățile prevăzute la pct9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri-total

Capital subscris

Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele COSOCARIU ALEXANDRU DAN


Numele si prenumele BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12- CONTABIL SEF


Semnătura


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Semnătura__

Nr.de înregistrare in organismul profesional


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

f* DA

(• NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C, DA (• NU


Formular VALIDAT


AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


Nr.de înregistrare in Registrul CAFR_ CIF/ CUI


i

±1

1


BILANȚ PRESCURTAT

Cod 10    la data de 31.12.2017

FIO - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2017

31.12.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (cL201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

24.798

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935)

02

15.707.971

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* - 296*)

03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

15.732.769

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.301 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331 +332+341+345 346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091 -

(    1 - 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

2.504.996

ILCREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

(ct .267*-296*+4032+4î1 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441 **+4424+din Ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453**+456**+4582+461 +4662 +473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

3.108.691

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI {din ct. 508 + ct. 5112+512+531 +532+541 +542)

08

2.175.108

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

7.788.795

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11 +12)

10

1.853

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)

11

1.853

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 *)

12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN

AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ x^7***+4481 +451***+453*** +455+456***+457+4581 +462+4661+473***+509+5186 •    19)

13

1.223.909

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

14

6.566.739

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

15

22.299.508

G. DATORIhSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***44481 +451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

16

5.028

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

17

L VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

18

1. Subvenții pentru investiții (ct.475), (rd.20+21)

19

ir

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

20

ilfe^

JS!

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

22

W;

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de ia cliențî (ct. 478)

(rd.26+27)

25

FIO - pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

27

Fondul comercial negativ (ct2075)

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34)

29

0

23.000.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

23.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

IV. REZERVE (ct.106)

37

Acțiuni proprii (ct. 109)

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)    SOLD C (ct. 117)

4i

SOLD D(ct. 117)

42

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCipULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

43

0

0

SOLD D (ct. 121)

<44

705.520

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

46

0

22.294.480

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

Patrimoniul privat (ct 1017)

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

r-—„

49

0

22.294.480


Suma de control FIO:    - 63436498/ 482497956


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele COSOCARIU ALEXANDRU DANNumele si prenumele BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


■HCLS3 rsA,    / M. {tf. Ăotâ

F20 - pag. 1


CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

ia data de 31.12.2017

-lei -

Denumirea indicatorilor

Nr

rd.

Exercițiul financiar

2016

2017

A

B

T

2

1. Cifra de afaceri netă

(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741 ** + 766***)

01

2. Alte venituri (ct.711 +712 + 721 +722+ 725+ 741****+751 +755+758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

02

14.796.975

Costul materiilor prime si al consumabilelor {ct. 601 + 602 - 609*)

03

7.176.397

4. Cheltuieli cu personalul (ct 641 + 642 + 643 + 644 + 645)

04

2.129.976

5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754-7812 - 7813 - 7814 - 786)

05

68.713

6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611+612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)

06

6.127.409

7. Impozite (ct.691 + 698)

07

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd.OI +02-03-04-05-06-07)

08

0

0

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)

09

0

705.520

Suma de control F20 :    31004990 / 482497956

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**} Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766). t^**) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

■- '**) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare antracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele COSOCARIU ALEXANDRU DANÎNTOCMIT,

Numele si prenumele BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12-CONTABILSEF

Semnătura_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE    F3° pag 1

r    la data de 31.12.2017

Cod 30    - lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

Unități care au înregistrat pierdere

02

1

705.520

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 18)

04

Afumizori restanți - total (rd. 06 la 08}

05

(    - peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.10la14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

A

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

sg /

o/

ef .

Obligații restante fata de alti creditori

16

oxQî    o/

\ /,\vn -ev X -

V

mpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

19

50

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20

90

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri /j

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

26

F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale

Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care;

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

801

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

'.ontravaloarea tichetelor acordate salariaților

37

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41}

39

0

0

- din fonduri publice

40

- din fonduri private

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

42

0

0

-cheltuieli curente

43

-cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

ill. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

48

1.800

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

50

h    ' .....

- părți sociale emise de rezidenti

51

a s®

- acțiuni si parti sociale emise de nerezîdenti

52

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

/ >? z* i r

\ /

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

1.800

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

1.800

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267}

56

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute {ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), dîn care:

57

1.691.528

- creanțe comerciale în relația cu nerezidențîi, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din CL411 + din ct. 413 +din ct.418)

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului {din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61

2.992.866

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

X - creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 1424+4428+444+446)

63

2.992.866

- subvenții de incasat(ct.445)

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

66

Creanțele entitatii in relațiile cu entîtatile afiiiate{ct.451)

67

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct

4424 + din ct 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

68

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70la72)

69

4.567

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

70

. v -alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si , .rsoaneie juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

71

4.567

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

72

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , dîn care:

73

- de Ea nerezidenți

74

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

75

fff 5

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), {rd.77 la 80)

76

..... W;

- acțiuni necotate emise de rezidenti

77

X5X

- părți sociale emise de rezidenti

78

- acțiuni emise de nerezidenți

79

- obligațiuni emise de nerezidenți

80

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

81

Casa în lei și în valută (rd.83+84)

82

25.248

-în lei (ct. 5311)

83.

25.248

F30 - pag. 4

-în valută (ct. 5314)

84

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)

85

2.149.860

-în fei (ct. 5121), din care:

86

2.149.860

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

87

- în valută (ct. 5124), din care:

88

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

89

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)

90

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

91

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

92

Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114

+115+118+124)

93

1.228.937

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 ,+5195), (rd .95+96)

94

-în lei

95

- în valută

96

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624 +1625) (rd.98+99)

97

- în lei

98

- în valută

99

Credite de la trezoreria statului st dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

100

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)

101

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

102

- în valută

103

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

104

5.028

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

105

'datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte

nturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

106

617.359

- datorii comerciale în relația cu nerezidențiî, avansuri primite de la clîențî nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

107

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

108

)>,.    1.684

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 Ia 113)

109

&

V § \

\    604.866

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

110

434.887

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+446)

111

153.608

-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

112

16.371

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)

113

Datoriile entitatiî în relațiile cu entitatîîe afiliate (ct.451)

114

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

115

F30 - pag,5

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

116

- sume datorate acționarilor / asociaților persjuridice

117

Alte datorii (ct 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509} (rd.119 la 123)

118

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581}

119

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+4661+din ct.472+dîn ct.473)

120

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

121

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

122

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de ia clienți (ct. 478)

123

'obânzi de plătit (ct. 5186)

124

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

125

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

126

23.000.000

- acțiuni cotate 3)

127

- acțiuni necotate 4)

128

- părți sociale

129

23.000.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

130

Brevete si licențe (din ct.205)

131

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621}

132

Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

133

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

134

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

135

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5}

136

...

't    \

\ V

J',

fii o s

■    fa™'

F30 - pag.6

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

%6)

Suma (lei)

A

B

Col.î

Col.2

ColJ

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 138+141+145 la 148)

137

X

23.000.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)

138

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

139

- deținut de instituții publice de subordonare locală

140

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

141

- cu capital integral de stat

142

- cu capital majoritar de stat

143

- cu capital minoritar de stat

144

deținut de regii autonome

145

- deținut de societăți cu capital privat

146

- deținut de persoane fizice

147

23.000.000

100,00

- deținut de alte entități

148

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau focal, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

149

- către instituții publice centrale;

150

- către instituții publice locale;

151

” ătre alți acționari Ia care statul/unitățile administrativ meritoriale/lnstituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

152

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

153

/?/ KS

;■ VA

| jlî

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

154

- către instituții publice centrale;

155

- către instituții publice locale;

156

- către alți acționari la care statul/ unitățile

administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participațiî indiferent de ponderea acestora.

157

F30 - pag. 7

- dividende/vărsăminte din profitui exercițiiîor financiare

anterioare anului precedent, din care virate:

158

- către instituții publice centrale;

159

- către instituții publice locale;

160

- către a Iți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

161

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice **♦**)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice {la cost de achiziție}, din care;

164

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

165

XVI. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

166

XVII. Situația veniturilor si cheltuielilor

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2016

31.12.2017

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)

167

0

0

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

168

Venituri din vânzarea mărfurilor {ct. 707)

169

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)

171

JL Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

172

( Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

Sold C

T73

SoldD

174

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

175

14.796.665

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

176

-

W?\

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

177

f§( igfik

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419)

178

io o

<&/..?/

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

Î79

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

180

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

182

0

14.796.665

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

183

7.176.398

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

184

106.361

F30 - pag. 8

b) Alte cheltuieli externe {cu energie și apă){ct.6O5)

185

32.000

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

186

Reduceri comerciale primite {ct. 609}

187

197

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)

188

2.129.976

a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)

189

1.720.464

b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)

190

409.512

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)

191

68.713

a.l) Cheltuiel (ct.6811 +6813+6817)

192

68.713

a.2) Venituri (ct.7813)

193

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196}

194

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

195

b.2) Venituri (ct.754+7814)

196

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)

197

5.989.244

- 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+615+621 +622 623+624+625+626+627+628)

198

5.971206

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri șt contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (Ct. 635+6586)

199

18.038

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

200

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

201

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

202

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

203

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din

Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)

204

Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)

205

-Cheltuieli (ct.6812)

206

-Venituri (ct.7812)

207

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL d. 183 la 186-187+188+191+194+197+205)

208

15.502.495

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 182-208}

209

0

0

- Pierdere (rd. 208-182)

210

0

705.830

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

211

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

212

-OS

13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)

213

y

/    ! Ti:

310

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

214

\ - *

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

215

| ’■ [O

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

216

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

217

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.211 +213 + 215 + 216)

218

310

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)

219

-Cheltuieli (ct.686)

220

F30 - pag. 9

- Venituri (ct.786)

221

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)

222

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

223

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

224

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)

225

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 218-225)

226

0

310

- Pierdere (rd. 225 - 218)

227

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 182+218)

228

0

14.796.975

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)

229

15.502.495

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 228-229)

230

0

0

- Pierdere (rd. 229-228)

231

0

705.520

9. Impozitul pe profit (ct. 691)

232

20. Alte impozite neprezentate Ea elementele de mai sus (ct. 698)

233

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 230-231-232-233)

234

0

0

- Pierdere (rd. 231+232+233-230)

235

0

705.520

••:    .'V^N

^z, WS» Y^’ț

Si o i O /;fe Yi$/ ,,i!! Z3

>•    .v-

Vx-%,4 \.<^£7

\<?,;<yi>' i-<'z


ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Numele si prenumele BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătură_


Calitatea


12-CONTABIL SEF

Formular

VALIDAT


Semnătură_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:
F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017

Cod 40    - lei -

Elemente de

imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=1+2-3)

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

185

X

185

Alte imobilizări

02

35.695

X

35.695

<. ansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

35.880

X

35.880

ii.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

509.109

509.109

Instalații tehnice si mașini

08

366.441

366.441

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

93.386

93.386

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

^Active biologice productive

12

s,,iobilizari corporale in curs de execuție

13

15.100.162

303.497

14.796.665

Investirii imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL {rd. 06 la 15)

16

16.069.098

303.497

15.765.601

IILImobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18 |

16.104.978

303.497

15.801.481

<    jS"l

<    o

SITUAȚIA AMORTIZAM! ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

8

6

7

8

9

IJmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

185

185

Alte imobilizări

20

10.897

10.897

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

9TAL(rd.19+20+21)

22

11.082

11.082

li.imobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

13.008

13.008

Instalații tehnice si mașini

25

33.880

33.880

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

10.742

10.742

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd .23 la 29)

30

57.630

57.630

AMORTIZĂRI - TOTAL {rd.22 +30)

31

68.712

68.712

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


- lei -


Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

UJmobilizari corporale

Xrenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

HLImobilizari financiare

46

-MUSTAR1 PENTRU DEPRECIERE -r-JTAL (rd.35+45+46)

47


Suma de control F40 :    97042140/482497956


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele COSOCARIU ALEXANDRU DAN


Numele st prenumele BRADÎN MIHAELA MAGDALENA


Semnătura


XXX -........ xe


Calitatea

12—CONTABIL SEF


V'


. >, o

oXxz


Formular

VALIDAT


Semnătura_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


Conturi microentitati


1011 SC(+)F10S.R3î


OK


î

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat}

Nr.cr.

■■■■■■!■

Suma

1


r-i

mrsatiUf23313932
2131

2133

214

231

267

2678

280


ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE {MAȘINI,UTILAJE)

MIJLOACE DE TRANSPORT

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS DE EXECUȚIE

CREANȚE IMOBILIZATE ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

AMORT. PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE


0.00

0.00

Zoo

Zoo

o.oo

Zoo

Zoo


o.oo

ZZo

ZZo

o.oo

Zoo

o.oo

Zoo


1 099.00 6027.06 5430.48

543Z.48

Zoo

5 795.98

4 572 064.39

0.00 0.00 0.00


Zoo

0.00 Zoo Zoo

0.00 ZoZ

2 883?00


35 694.89 509109.16 366 441.36

308 982.29

'57459.07

93 385.58

15 100 161.75

1 800.00 1 800.00 ZZo


0.00


0.00 0.00

303 496Zl

Zoo ZZo 11 082^0


35 694.89 509?0946 366 441.36

308 982.29


57 459.07 93 38558

14 796 664 94

TâooZo

1 800.00 0.00


0.00

ZZo Zoo

0.00

O.OO 0.00 11 08Z40
2814


o.oo


0.00


3 235.72 9 808.08

2665.19


0.00


13 008.02 33 880.27

10 742.18


0.00


13 008.02 33 880.27° 10 7424 s”


Total sume clasa 2


0.00


0.00


4 590 416.91


18 591.99


16 106 778.19


372 209.68    15 803 281.38


68 712.87


~ wvu pusra/ Q373l    >/. 0723313932


Balanța de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale: '

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

301

MATERII PRIME

0.00

0.00

0.00

0.00

1 690 554.66

1 690 554.66

0.00

0.00

302

MATERIALE CONSUMABILE

0.00

' o.o’o’

3 202 820.23

3 030 910.74

6 335 149.16

5 465154.24

869 994.92

0.00

3022

COMBUSTIBILI

0.00

0.00

12 078.86

24 590.68

102 159.95

86 368.30

15 791.65

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

" '6.66

0.00

3 190 741.37

3 006 320,06

6 232 989.21

5 378 785.94

854 203.27

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

0,00

0.00

22 607.24

299.00

161 143.98

106 361.23

54 782.75

0.00

Total sume clasa 3

0.00

0.00

3 225 427.47

3 031 209.74

8 186 847.80

7 262 070.13

924 777.67

0.00

401

FURNIZORI

0.00

0.00

4 887 241.86

4 557 143.52

18 504 583.87

19 121 942.38

0.00

617 358.51

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

o.oo

0.00

0.00

0.00'

215 475.35

215 475.35

0.00

0.00

409

FURNIZORI - DEBITORI

0.00

0.00

-286 554.83

219 85&61

......2 488 444.36

796 916.21

69Î528.15

' o'oo

4091

FURNIZORI ~ DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI

0.00

0.00

-374 287.61

216 658.61

2 327 421.87

747 203.39

1 580 218.48

DE BUNURI (STOCURI)

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI

0.00

0,00

87 732.78

3 200.00

161 022.49

49 712.82

111 309.67

0.00

DE SERVICII

4093

AVANSURI ACORDATE PENTRU

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

J ..........aoo’

OO

o’oo”

IMOBILIZĂRI CORPORALE

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

0.00

664 036.00

438 087.00

1 719 480.00

i '720 464.00

0.00

984.00

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE

0.00

0.00

3 424.00

.......""âiâ.’oo

9 138.00

9 138 00

<îoo

o3o

DATORATE

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

40 500.00

40 500.00

" 83 621XJ0

83 621.00

oo

oo

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE

0.00

0.00

0;00

0.00

530.00

1 230.00

0.00

700.00

TERȚILOR

431

ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

0,00

61S'00

174 353.00

259 771 "o6

684 447.00

oTocT

424 676.00

4311

CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIGURĂRILE

0.00

0.00

618.00

77 364.00

"119 913.66

303 837.00

(L00

183 924.00

SOCIALE

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA

0.00

0.00

......0.00

48038.66

69 308.00

-188 670.66

119 362.00

ASIGURĂRILE SOCIALE

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -

0.00

0.00

0.00

23 812.00

34 365.00

93 444.00

0.00

59 079,00

ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR -

0,00

0.00

0.00

25 139.00

36 185.00

98 496.00

0.00

62 311.00

ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

437

AJUTOR DE ȘOMAJ

0.00

0.00

0.00

4 056.00

5 639.00

15 850.00

0.00

10 211.00

4371

CONTRIBUȚIA UNITATII LA FONDUL DE

0.00

0.00

0.00

2 032.00

2 821.00

7 932.00

0.00

5 111.00

ȘOMAJ

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA

0.00

0.00

0.00

2 024,00

2 818.00

7 918.00

0.00

5 100.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

FONDUL DE SOMAU

442

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

0.00

0.00

2 423 115.85

1 718 763.22

6 349 619.61

3 356 753.27

2 992 866.34

0.00

4424

TVA DE RECUPERAT

0:00

0;00

1 669 564.83

0.00

2992483.97

— -o.oo

J 2 992 483.97

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

704 477.48

1 669 689.67

2 993 948.95

2 993 948.95

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

0.00

0:00

720.48

720.48

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

0.00

0.00

49 073,54

49 073.55

362 466.21

362 083.84

382.37

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR    _

0.00

0.00

0.00

61 327.00

87 445.00

241 053.00

- 0.00

153 608.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI

VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

5 503.00

4 763,00

21 134,00

0.00

16 371.00

456

DECONT.CU ASOC.PT. CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

23 000 000,00

23 000 000.00

~    0.00’

J    ăoo

461

DEBITORI DIVERȘI

0.00

0.00

2 230.90

0.00

2 714.63

0.00

2 714.63

0.00

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

0,00

0.00

0.00

1 277 989.46

1 277 989.46

0.00

0.00

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

0.00

0.00

0.00

264.70

3 176.32

1 323.48

1 852.84

0.00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS

DE CLARIFICARE

0.00

0.00

0.00

0.00

239 811.77

239 811.77

0.00

0.00

Total sume clasa 4

0.00

0.00

7 734 611.78

7 220 474.05

54 252 202.37

50 787148.92

4 688 961.96

1 223 908.51

512

CONTURI CURENTE LA BĂNCI

0.00

0.00

489 980.83

5 884 927.17

43 216 098.26

41 066 237.95

2 149 860.31

0.00

5121

CONTUR] LA BANCA IN LEI

0.00

0.00

489 980.83

5 884 927.17

” 43"216 098.26

41 066 237.95

2 149 860.31

"    '    o",oo

531

CASA

0.00

0.00

62 778.00

68 337.54

156 288.00

131 039.79

25 248.21

0.00

5311

CASA IN LEI

0.00

0.00

62 778.00

68 337.54

156 288.00

131 039.79

”25 248.21

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

6 297.54

6 297.54

25 923.79

25 923.79

0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

OiOO

0.00

552 758.00

552 758,00

20 372 076.00

20 372 076.00

0.00

0,00

Total sume clasa 5

0.00

0.00

1 111 814.37

6 512 320.25

63 770 386.05

61 595 277.53

2 175 108.52

0.00

601

CHELT. CU MATERIILE PRIME

0.00

0.00

0.00

0.00

1 690 554.66

1 690 554.66

0.00

0.00

602

CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE

0.00

0.00

3 033 086.55

3 033 086.55

5 485 842.87

5 485 842.87

0,00

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

26 388.95

26 388.95

94 314.19

94 314.19

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

3 006 697.60

3 006 697.60

5 391 528.68

5 391 528.68

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

299.00

299.00

106 361.23

106 361.23

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

8 850.00

8 850.00

32 000.37

32 000.37

0.00

0.00

609

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

0.00

0.00

0.00

, 0.00

196.79

196.79

0.00

0,00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI

0.00

0.00

1 926.85

1 926.85

4 152.44

4 152.44

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finaley j>^:;

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare*'

REPARAȚIILE

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

46 254.66

46 254.66

648 574.20

648 574.20

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

264.70

264.7Q

1 323.48

1 323.48

621

622

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

19 842.00

19 842.00

76 532.00

76 532.00

0,00

0.00

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

5 475.00

5 475.00

5 535.03

25585.00

25 585.00

0.00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

5 535.03

6 457.28

6 457.28

0.00

0.00

000

624

CHELT, CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI

PERSONAL

0.00

0.00

14 592.55

14 592.55

58 911.01

58 911.01

0.00

626

627

628

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE

TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

686.99

686.99

3 183.17

3 183.17

0.00

0.00

CHELT. CU SERV.BANCARE SI

ASIMILATE

0.00

0.00

567.27

567.27

5 352.22

5 352.22

0.00

0.00

ALTE CHELT. CU SERVICIILE

EXECUTATE DE TERTI

0.00

0.00

993 284.93

993 284.93

5 141 134.90

5 141 134.90

0.00

0.00

635

641

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

4 593.19

4 593.19

18 038.48

18 038.48

0.00

0.00

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

438 087.00

438 087.00

1 720 464.00

1 720 464.00

0.00

0.00

645

CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI

PROTECȚIA SOCIALA

0.00,

0.00

104 303.00

104 303.00

409 512.00

409 512.00

0.00

0.00

6451

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNITATII

LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

0.00

77 364.00

77 364.00

303 837.00

303 837.00

0.00

0.00

6452

CHELT, PRIVIND CONTRIBUȚIA UNITATII

PENTRU AJUTORUL DE ȘOMAJ

0.00

0.00

3 127.00

3 127.00

12 231.00

12 231.00

0.00

0I00-

0.00

6453

CHELT, PRIVIND CONRIB. UNITATII LA

ASIG, SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

23 812.00

23 812.00

93 444.00

93 444.00

0.00

681

CHELT. DE EXPLOATARE CU

AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE

0.00

.0.00

18 591.99

'    18 591.99

18 591.99

68 712.87

68 712.87

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU

AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

18 591.99

68 712.87

68 712.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4 696 240.71    4 696 240.71

15 502 888.97    15 502 888.97

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare |

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Total sume clasa 7

0.00

0.00

4 572 065.22

4 572 065.22

14 796 975.20

14 796 975.20

0.00

0.00

Totaluri:

0.00

0.00

30 644 933.29

30 644 933.29

211 156 799.96

211 156 799.96

24 297 649.72

24 297 649.72

întocmit,

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Conducătorul compartimentului financiar-contabii,Total sume clasa 6


0.00

722

VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZĂRI

CORPORALE

0.00

0.00

4 572 064.39

4 572 064.39

14 796 664,94

14 796 664.94

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZI

0.00

0.00

0.83

0.83

310.26

310.261

0.00

0.00

rA

L'j.


•S *■ o»


r>


Av-,

ohsas i8Goț îso 14001


HOTARAREA Nr. 10 din 27.04.2018

Având în vedere:

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi al Societății

Algorithm Construcții S3 SRL cu următorii indicatori:


>    Venituri totale: 14.796.975 LEI

>    Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI

>    Pierderea bruta : 705.520 LEI

>    Impozitul pe profit: 0 LEI

>    Pierderea neta : 705.520 LEI

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si

4*;

XX

ftOMÂNU


arcompletările ulterioare, precum si ale OMFP 470/2018 - privind principalele aspecte

legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

J

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte al Consiliului de Administrație


DECLARAȚIE

ixi conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr,82/1991

S-au Întocmit situațiile financiare anuale la 31,12.2017 pentru :

Bmtâte; S.C. ALGCRITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

Judettiî; 40-MUN.RUCURHSTÎ

Adresa: BUCUREȘTI SECÎ. 3 $TR, CALEA V1TAN N&. 154-158 A?. 5 COD POȘTAL031301 TEL. 0723313932

Număr din registral comertahj<: J4G/86 5 îZ20î 7

Forma de proprietate; 35-Socîeteti comerciale cu răspundere iiiaiîala

Acti vitatea preponderenta (cod si denurojre clasa CAJEN): 4120 Irjcrâri de construcții ale codirilor rezidențiale nereaideapîaîe Cod de identificare fiscala: 37714360

Subsemnatul, COSOCARIU ALEXANDRU DAN , isi asuma răspunderea pentru Întocmirea situațiilor financiare anuale ia 31.12.201? si confirma ca:

a)    Politicile contabile utilizate la Întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile-

b)    Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata,

c)    Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

Semnătură

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

/
MsaoMiayiti


«Mii


Repartizările de mai jos au fost făcute de societate si au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2017, conform reglementarilor in vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1390 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare.

I.Oesbnăfe7.    Z .Z J"iZZoNȚ......................    ................ ............ ........................

î Pierdere ia 31.12.2017

l 705.520

i Repartizarea profitului pentru; rezerve fega/e

r

[ Pterdete

î 705.520

Consiliul de Administrație ai societății propune si recomanda adunării generale a acOonariicr/asodatîfor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2017, in suma de............lei sa fie repartizat pe destinațiile următoare;

-    Surse proprii de finanțare (alte rezerve) -    ......

-    Dividende de distribuit acrionarilor/asodatilor -    . .......

-    Fond de participare la profit s salariatelor si administratorilor societarii -    ....... .......

-    Acoperirea pierderii contabile -    ____________________________________

Potrivit propunerii avansate, dividendul ce unmeaza a se acorda pentru o acțiune deținu ta se fixeaza ia ..Lei, ceea ce reprezintă o rata de distribuire de din profitul net repartizat. Acționarii indreptotltl sa primească dividendele distribuite din profitul net realizat in exercițiul financiar 2017 sunt cei ce vor fi înregistrați in registru! consolidat al acționarilor la data de ................ ce va fi aprobata de către adunarea generala a acționarilor, in

conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004. Termenul in care dividendele repartizate se vor plăti acționarilor se propune a fi intervalul.....................

a)    prin mandat postai ia domldhul cunoscut al acționarului, cu suportarea de către acesta a taxelor postate aferente, pentru acționarii persoane fizice care nu au dividende neridicate din anii precedent!, dețin la data de referința, un

număr de cei puțin de acțiuni si nu au solicitat sau nu solicita in scris pana cei târziu data de .........................

plata prin virament intr-un cont curent personal;

b)    prin virament intr-un cont bancar în tei, deschis ia o banca comerciala din Romsnia, cont comunicat In scris ia

...................................... pana cei târziu ...................pentru acționarii persoane juridice, precum si pentru

acționarii persoane fizice care soildta plate prin aceasta modalitate;

c)    in numerar, prin casieriile deschise de societate ia sediul social, precum si la reprezentantele sale teritoriale, pentru acționarii persoane fizice ce dețin ia data de referința un număr mai mic de ........ de acțiuni si nu solicite piața prin

virament intr-un cont curent personal sau prin mandat postai;


d) prin oricare dintre modalitățile de pista prevăzute la alineatele a), b) si c), te solicitarea adresata in scris societății de către acționarii care, din diverse motive, nu au încasat dividendele distribuite in anii precedenti, după ce aceștia si-au clarificat situația care a condus la neincasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moșteniri efcc),

~ Dividendele distribuite in anii precedenti, precum si dividendele distribuite din profitul realizat In exerdtiui financiar

2017, neincasate de către acționari pana la data de ...........se propune a se plăti in continuare sî după

aceasta data, la solicitarea scrisa a persoanelor indreptatite.

- Dividendeie cuvenite sl plătite acționarilor în lei noi, după data de......................, vor 11 cele rezultate din caicul, la

nivelul a doua zecimale (in sensul ca a treia s următoarele zecimale se neglijează).

Fondul de participare la profit se propune a se repartiza astfel:    salariatilor, in condițiile prevăzute in

contractul colectiv de munca si % administratorilor, proporțional cu indemnizația realizata de fiecare in anul 2017,

PREȘEDINTE CA,

COSOCARIO ALEXANDRU-DAN


România


RAPORT CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediu! in str. Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/8651/2017, avand cod unic de înregistrare 37714360, a realizat la 31.12.2017 următorii indicatori:

>    Venituri totale: 14.796.975 LEI

>    Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI

>    Pierderea bruta : 705.520 LEI

>    Impozitul pe profit: 0 LEI

>    Pierderea neta : 705.520 LEI

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OMFP 470/2018 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMAȚII:

a)    dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleași domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;

b)    activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării - nu este cazul;

c)    informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă ;în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă - nu est® cazul;

d)    existența de sucursale ale entității - nu este cazul;

e)    în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii.

•= obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar - nu este cazul;

- expunerea entității ia riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și ia riscul fluxului de numerar - nu este cazul.

Cosocariu Alexandru Dan - Presededinte

Marinescu Gabriela Mircea - membru

Dede Daniela - membru

Matache Doina Florentina ™ membru


Usurelu Gabriei Alexandru - membriRL


jSCALGGRiTHMCG«S i NT.RARE

iES


'■ ! iESFRC- ^r* .......■JSrrf„țr... 7.

| Ziuațg%. Luna .QSAnuig^,^*


ly

România


F,


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


Ti,


TT>

“>■ > i x


AC AC


O H SAS 18001 ISO 14001 '■.


RAPORT DE ACTIVITATE al

SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCTH S3 SRL

9    9

pentru anul 2017

I. PREZENTARE GENERALA

1. Despre Societate

.........


Societatea ALGORITHM CONSTRUCTn S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric ”Hala Laminor”. Societatea Algorithm Residential S3 SRL a fost înființată prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 109/2011 privind guvemanța corporativa a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.12.2 litk) din Actul constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, a fost înființata prin HCLS3 nr 223 din 30.05.2017 și funcționează ca societate cu răspundere limitată, avand asociat unic Societatea Algorithm Residential S3 SRL.

\’--v

•5 te /    -rx/>    ......

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mai I: office@algorithmconstructiis3.ro Web: www.aleorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CiF 37714360 RC J40/8651/2017


iBAN R032BTRLRONCRT0414912701 Banca TransilvaniaROMÂN SA


« A£ . ACSocietatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale - cod CAEN 4120.

5    5    ?

A

înființarea societății are ca obiectiv realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric “Hala Laminor”.

Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform deciziei Asociatului Unic al Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitati secundare

Prin HCL 223/30.05.2017, la înființarea Societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, capitalul social total subscris și vărsat de Asociatul Unic este de 8.000.000 Lei, aportat în numerar; capitalul social este divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 Lei, reprezentând 100% din capitalul social.

Prin HCL 299/11.07.2017, se aprobă majorarea capitalului social al Societății ALGORITHM CONSTRUCȚn S3 SRL cu suma de 15.000.000 lei și prin HCL 5/11.01.2018 se aprobă majorarea capitalului social al Societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei.

2. Conducerea Societății

Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților.

Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în calitate de Asociat unic, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile care, potrivit legii, revin adunării generale și adoptă hotărâri atât în privința activităților societății, cât si referitor la politicile sale economice sUc^wăațș/.

Atribuțiile Asociatului unic sunt următoarele: hotărăște modificarea Actului Constitutiv:


fe/    VIA

/s/o jM o

hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;    Yj* v?

v-

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3
hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;

-    hotărăște asupra insușirii rezultatelor anuale

hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;

numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă puterea de reprezentare oricărui reprezentant;

examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politia de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

-    numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

-    ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugtul Societății;

hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

-    hotărăște asura operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfașoara în mod succesiv;

hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și /sau a cen


pagube pricinuite Societății.

3. Administrarea Societății

5

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.ALGORITHM CONSTRUCȚII S3Consiliul de administrație se întrunește ori de cate ori este necesar, la sediul Societății sau la locul indicat în convocator. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședință ordinara și ori de cate ori este necesar în ședință extraordinară la sediul Societății în vederea exercitării atribuțiilor ce vizează:

stabilirea nivelului de salarizare si alte drepturi, in condițiile legii, pentru personalul angajat; aprobarea structurii organizatorice si a numaruui de posture necesare in vederea bunei funcționare a societății precum si modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

- adoptarea Regulamentului de Ordine Interioara, precum si a altor regulamente necesare in buna funcționare a societarii;

aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat; supunerea, in fiecare an, spre aprobarea Asociatului Unic, in termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societarii, precum si a proiectului de program de activitate si a proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

mutarea sediului social si infiintarea/desfiintarea de filial sisedii secndare-sucursale,reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unitari fara personalitate juridica;

aprobarea operațiunilor juridice care depasesc valoarea de 100.000 euro exclusive T.V.A., valoarea aferenta fiecărei operațiuni singular sau operațiuni a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;

executarea oricăror alte acțiuni date in competent sa, potrivit legii, de către Asociatul Unic. Conducerea curentă a societății este asigurată de Președintele Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate

de lege.

Președintele Consiliului de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze,

Date Fiscale:

CIF 37714360 RCJ40/8651/2017să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată modificările și completările ulterioare și a prevederilor Legii nr.

215/2001, precum și a altor acte normative incidente.

Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

Președintele Consiliului de Administrație susținut de Managerul Operațional si Sef Serviciu Tehnic, va asigura conducerea activității zilnice. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

Administratorul care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum soția, rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

Președintele Consiliului de Administrație are ca atribuții principale următoarele :

-    obligația de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății și de a depune semnătura la registrul comerțului în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societății;

-    are obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății;

-    are obligația de a desfășura toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;

-    urmărește situația registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividentelor;

-    obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv și de lege;

-    aproba selectarea, angajarea și concedierea, personalului salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;

-    încheie actele juridice în numele societății comerciale, conform prevederilor legale;

-    răspunde de respectarea disciplinei contractuale și financiare;

-    urmărește modul cum se respectă disciplina muncii în cadrul unității și aproba măsuri de sancționare, dacă este cazul;


-    obligația de a lua parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și organe de conducere similare și de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administrație asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;

-    supervizează (organizează, coordonează și îndrumă ) activitatea de pregătire și urmărire a producției;

-    analizează în cadrul societății propunerile de program făcute de compartimentele de specialitate, iar după aprobarea defalcării lor pe loturi de execuție, răspunde de crearea condițiilor de realizări;

-    ia măsurile necesare prin compartimentele de resort pe care le îndrumă și le coordonează pentru realizarea ritmică a tuturor indicelor programați;

-    aproba răspândirea și introducerea tehnicii noi și a metodelor avansate de lucru;

-    îndrumă activitatea compartimentelor privind elaborarea programelor operative pe care le reprezintă spre aprobare Consiliului de Administrație;

-    aproba/răspunde pentru elaborarea programelor de măsuri tehnico-organizatorice;

-aproba si supraveghează modul de aplicare a normelor, normativelor, a prescripțiilor tehnice, tehnologice, metodice;

-    urmărește exploatarea și utilizarea parcului de utilaje, mijloace de transport, a instalațiilor;

-    urmărește aplicarea și respectarea normelor de protecție și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;

-    aproba/răspunde de organizarea științifică a producției, elaborează studii privind organizarea procesului de producție, a activităților auxiliare, perfecțonarea metodelor de muncă prin introducerea celor mai avansate forme de organizare, asigură extinderea și generalizarea acestora;

-    aproba/răspunde de luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea creșterii productivității muncii;

-    răspunde de executarea lucrărilor în conformitate cu termenele stabilite și indicii de calitate;

-    asigură rezolvarea reclamațiilor și obiecțiunilor semnalate în procesele verbale de recepție;

it

OBSAS 18001 ISO 14001

-    organizează și răspunde de activitatea biroului tehnic, studiază propunerile de invenții și raționalizări și ia măsuri de aplicare în producție a acelora care sunt justificate din punct de vedere tehnico-economic;

-    studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la timp a formelor pentru obținerea finanțării investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor.

II. PROIECTE

1. Proiectai Hala Laminor- Descriere

Scopul pentru care a fost înființată societatea a fost consolidarea Halei Laminor după cum am aratat în preambul, acesta fiind singurul proiect in derulare.

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa. După anul 1990 obiectivul a devenit un reper istoric al arhitecturii de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, îh suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonala, organizarea unei rețele stradale care să

Aigorîthm Construcții S3

Date Fiscale:

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

CIF 37714360

3!

București, Romania

RC J40/8651/2017

z

E-maîl: office(® a Igorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

/

g 2S?

12 O Z

sy

£

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


ROMAN iA


OHSAS 18001: ISO 14001


deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Conform memoriului tehnic, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au Scut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma cărora au fost stabilite mai multe etape de intervenție, precum și contractarea de prestatorii de servicii, furnizori de materiale de construcții, furnizori de utilaje de lucrări de construcție, unele fiind însă intervenții de urgență conform celor expuse mai jos:

•    stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:

-    refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;

-    închiderea golurilor din fațade - la zonele prăbușite;

-    evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;

•    desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) - conform specificațiilor expertizei de specialitate;

•    îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistentă;

5    7

•    protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3uA&JMt. AC


jbHSAS 18001 ISO 14001 1$O,9001-


Pentru demararea întregului proces de consolidare, reabilitare și punere în funcțiune a halei, Primăria Sectorului 3 a hotărât în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 29.03.2017 - HCLS3 nr 97, înființarea societății comerciale Algorithm Residențial S3 SRL. Tot în ședința Consilului Local al Sectorului 3 am fost mandatat ca și administrator unic al societății Algorithm Residențial cu drept de administrare a societății pana la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consilului de Administrație.

f.


Urmare a acestei hotărâri de Consiliu Local a fost încheiat un contract de asociere între SC Administrare Active Sector 3 care deține Hala Laminor și Algorithm Residențial S3, asociere aprobată în ședința de Consiliu Local prin hotărârea nr. 205 din data de 16.05.2017. Conform acestei asocieri Algorithm Residențial S3 va realiza lucrări de reabilitare și consolidare a construției Hala Laminor.

Contractul de asociere mai sus menționat a fost preluat cu toate drepturile si clauzele contractulale de către SC Algorithm Construcții S3 o data cu înființarea societarii.

ni. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

1. Organizare si funcționare

Organigrama societarii aprobata in ședința Consiliului Local Sector 3 a fost gandita si structurata pentru un număr de 200 de angajați, mare parte din posturile gândite fiind pentru execuție si tehnic, necesare in demararea lucrărilor conform scopului pentru care societatea a fost înființata.

Pentru a demara lucrările de consolidare si punere in siguranța a Halei Laminor societatea a început sa isi contureze politica de contractare si de angajare de personal.

Având in vedere faptul ca societatea este înființata in anul 2017, au fost întocmite toate documentele necesare desfășurării activității in conformitate cu reglementările in vigoare

A fost depusa si obtinuta cerere pentru obținerea parolei de acces in sistemul de înregistrare a contractelor de munca « REGES »

s

Bl-,


MM


î”


•$'


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

OHSAS 18001. ISO 14001 (SO900


A fost întocmit REGULAMENTUL INTERN.

A fost întocmit CODUL DE CONDUITA.

A fost întocmit REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE.

Au fost întocmite si ulterior actualizate ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCȚII.

De la data înregistrării primului contract de munca 15.06.2017 si pana la data de 31.12.2017, au fost întocmite dosare de personal si au fost introduse in REVISAL, un număr de 108 contracte de munca.

Pe parcursul derulării relației contractualejn cazul salariatilor la care au intervenit modificări, au fost întocmite si introduse in revisal actele adîtionle privitoare la modoficarile aferente.

Au fost întocmite adeverințe diverse, solicitate de către salariati.

Au fost centralizate pontaj ele de prezenta, aferent personalului societarii.

Au fost introduse in programul de salarii concediile(medicale, de odihna,fara plata).

Au fost calculate drepturile salariale si au fost virate salariatilor.

Un accept important a fost pus pe partea de implementare de proceduri de lucru atat operaționale cat si de sistem, proceduri care au avut la baza o gândire de ansambulu pe termen mediu a organizării si reorganizării departamentelor funcționale din cadrul societarii.

Astfel la nivelul departamentului de Control Intern Mangerial a fost gandita impreuna cu serviciul Resurse Umane, o noua structura organizatorica in jurul careia sa fie stabilite obiectivele specifice si comunicarea deparatmentelor. Obiectivele specifice rezultate prin derivarea obiectivelor generale, constituie, de regulă, ținte anuale ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit. Acestea simt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui departament/ compartiment. Pentru atingerea obiectivelor specifice, la nivelul departamentelor/compartimentelor se stabilesc activități.

Pentru a avea o imagine cat mai clara asupra activitatii si relationarea dintre departamente, dar mai ales pentru a ne asigura ca activitatea departamentelor execuție si tehnic se desfasoara in condiții normale au fost demarate discuții care mai apoi s-au transpus in proceduri de lucru

/ iî»"' /

£ /p


S'.pentru doua dintre cele mai importate activitati care implica atat personalul TESA cata si personalul din execuție si tehnic: procedura de sistem privind achiziționare de materiale/produse si procedura de sistem privind selecția de furnizori si clasificarea acestora. Toate aceste proceduri au stabilite formulare clar si complete care oferă informațiile necesare atat deparatmentelor interne cat si furnizorilor si colaboratorilor societarii.

Din punct de vedere contabil S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilității 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

Contabilitatea se tine în limba română și în moneda națională (RON).

Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. organizează și conduce contabilitatea într-un compartiment distinct, respectiv compartimentul contabilitate, condus de către contabilul sef, care are studii economice superioare și care răspunde împreună cu personalul din subordine de organizarea și conducerea contabilității, în condițiile legii. Acesta asigura înregistrarea cronologica si sistematica a tuturor documentelor justificative, informarea cu privire la execuția bugetului de venituri si cheltuieli, in vederea intocmirii contului trimestrial si anual de execuție a bugetului.

înregistrarea operațiunilor patrimoniale in contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de intocmire sau de intrare in societate si sistematic, in conturi sintetice si analitice. Operațiunile contabile sunt evidențiate in contabilitate in perioada corespunzătoare si sunt înregistrate in conturi conform planului de conturi.

Lunar se intocmeste balanța de verificare iar sumele înscrise in aceasta sunt determinate aritmetic, corect totalizate si centralizate, anual efectuarea inventarierii si contabilizarea diferentelor rezultate in urma acesteia.

Cheltuielile societății se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli pe 2017 aprobat prin Hotarare de Consiliu Local Sector 3 , respectiv prin bugetul rectificat al anului 2017, rectificare aprobata tot prin hotarare de Consilu Local Sector 3.ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


ROMÂNIAConducerea evidentei tehnico-operative si contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile si intocmirea documentației contabile primare pentru operațiunile efectuate in sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific conform procedurilor contabile, elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații:

a)    relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;

b)    credibile;

si care sa ofere o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de entitate.

La intocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr.

82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate^ cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OMFP 470/2018 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

2. Activitati de implementare a proiectului

In cele ce urmeaza va vom prezenta lista cu principalele activitati desfășurate in anul 2017 in cadrul deparatmentului de execuție si tehnic. Trebuie avut in vedere ca multe din aceste operațiuni sunt in curs de execuție, ele desfasurandu-se pe o perioada mai lunga. Aceste activitati sunt enumerate sub denumirile fiecărei activitati prinsa in devizul pe obiect a lucrării “Punere in siguranța, restaurare si conservare -Hala Laminor”

ACTIVITATI DESFĂȘURATE IN ȘANTIER IN ANUL 2017

9    5    ?

> ORGANIZARE DE ȘANTIER

o asigurare paza o toalete ecologice

o asigurare utilitari (apa, energie electrica) o containere organizare de șantier

■    sala de mese

■    sala de ședințe

“ dusuri+grup sanitarALGORtTHM CONSTRUCȚII S3■    magazie

■    birouri

■    dormitoare

o gospodărie apa+distributie o rezervor vidanjabil subteran o pichete incendiu o gospodărie combustibili+lubrifîanti o amenajare drumuri acces+platforme o amenajare rampa spalare + bazin vidanjabil o sistem de supraveghere

o schela metalica cu scări si podește pentru acces pe acoperiș

>    DEMONTARE+EVACUARE CONSTRUCȚII METALICE DIN ZONE PRĂBUȘITE

>    EVACUARE MOLOZ DEMOLARE FUNDAȚII UTILAJE DIN HALA (REALIZAT PARȚIAL)

>    ACOPERIȘ (REALIZAT PARȚIAL)

o firul vieții - descriere:9 demont-remont o demontare tabla invelitoare o demontare astereala o demontare table suprapuse peste j gheab o demontarea j gheaburilor din tabla o desfacere șarpanta acoperiș o reparare pane prin completare cu profiltip u si tip 1 o curatare cu flex a el. provenite din procese tehnologice vechi o spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafețelor metalice in

vederea aplicării protecției anticorozive o inceput vopsire cu rol anticoroziv si protecție o demontare pane+contravantuiri acoperiș

o inceput montare pane metalice inp 200 mm pe ferme metalice cu scaune prindere+ remontarea contravantuirilor la pane acoperiș

o inceput montare pane jgheab din tabla ambutisata 5 mm ranforsata o inceput montare profîle metalice recuperate (curatate+vopsite) pt susținere

jgheab

o inceput montare panouri sandwici suport jgeab (gr. 6-10cm) o jgheaburi acoperiș din tabla zincata, hidroizolate o inceput montare panouri sandwici (hala-rol invelitoare) fata cutata ext si

fata lisa int 15cm

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


]5 4^'

România

!Wh20l«1 SibWACAW MOtlM*


AC „AC AC


OHSAS 18001 i$Q 14001


>    LUMINATOARE (REALIZAT PARȚIAL)

o demontare sticla existenta la luminatoare

o spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafețelor metalice in vederea aplicării protecției anticorozive

o început vopsire cu rol anticoroziv si protecție o inceput demontare profile metalice luminator (profîle t; pane il 00) o inceput montarea pane il40+scaune la luminatoare

o imceput consolidare ferma luminator prin completare cu platband o inceput montare geam izolant+tamplarie aluminiu (luminator inclinat)

>    FAȚADE (ABIA ÎNCEPUT)

o demontarea placajelor din cărămidă stâlpi fațada est o curatarera si stivuirea cărămizilor din demontarea placajelor o eliminare panouri de metal, grilaje si panouri de geam armat deteriorate

>    INSTALAȚIE ELECTRICA DEGIVRARE JGHEABURI (ABIA ÎNCEPUT)

o cablu energie electrica pentru racordare tablouri degivrare o inceput montare instalație de degivrare jgheaburi pluviale

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 06.05.2018


PREȘEDINTE C.A : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

MEMBRU CA : DEDE DANIELA


MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA USURELU GABRIEL ALEXANDRU ..TXb'ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


Către

Sediul


ticts 3. <u5l.    IOtf.OS.Sjotf


33
A€

ș?î

AC


OHSASlSOOl 150 14001 ISO9001


ALGORITHM RESIDETIAL S3

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242Referitor Program de Activitate pentru anul 2018


PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ALGORITHM
9
CONSTRUCȚII S3 S.R.L PENTRU ANUL 2018ROMANIA


AC. AC


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


OHSAS 13001 fSO 14001 ISO-9001.


CUPRINS

CAPITOLUL I: INTRODUCERE

CAPITOLUL n: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL HI: PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

CAPITLOUL V: OBIECTIVE SPECIFICE

CAPOTOLUL VI: OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

X

/

YgY

io

r jț; •

W -


i mii !

X. tf S~s i.


ROMÂNIA


3^-    3^5    33

A£ ...AC.. AC


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


lOHSAS 18001 ISO 14001 ■■


Program de activitate 2018

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2018 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății cât și cu cerințele asociatului unic al societății.

Liniile directoare care stau la baza planificării activității pe anul 2018 sunt:

-    Continuarea și finalizarea proiectului de dezvoltare a Halei Laminor -etapa de punere în siguranță, de restaurare și conservare ;

-    Instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism

-    Identificarea și implementarea de noi proceduri operaționale și de sistem în conformitate cu OSGG 400 și cu standardele ISO în vederea îmbunătățirii activității societății

-    Transparență, eficiență, eficacitate în implementarea proiectului demarat Economicitate în îndeplinirea obiectivelor

Prezentul programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. In sensul celor de mai sus si conform Scrisorii de așteptare a autoritarii publice tutelare, Sectorul 3 al

Municipiului București, Consiliul de Administrație, supune, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Majoritar, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

4    \    V*” 4^ ’f

vVA.AG AC


ALGORiTHM CONSTRUCȚII S3CAPITOLUL II

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂȚII

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric"Hala Laminor".

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatari împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat și a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Asociatului Unic , în anul 2018, următoarele:

-    raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

-    solicitări de acordare mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru încheierea unor contracte cu valoare mai mare de 100.000 eur exclusiv TVA

-    hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la modificarea Actului Constitutiv -hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social

CAPITOLUL III

PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3. începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23


iîI-^-W^-.

MS k    AC


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


OHSÂS1800HSO 1400f "ISO 900T;


August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Panteiimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Conform memoriului tehnic, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma cărora au fost stabilite mai multe etape de intervenție, precum și contractarea de prestatori de servicii, furnizori de materiale de construcții, furnizori de utilaje de lucrări de construcție, unele fiind însă intervenții de urgență conform celor expuse mai jos:

ti


'SC


•    stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:

-    refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;

-    închiderea golurilor din fațade - la zonele prăbușite;

-    evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;

•    desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) - conform specificațiilor expertizei de specialitate;ALGORtTHM CONSTRUCTH S3•    îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;

•    protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea


structurii metalice.

CAPITOLUL IV

OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII în cadrul activității desfășurate pe parcursul anului 2017 și 2018, compania Algorithm

Construcții S3 S.K.L. execută ca obiectiv principal etapa de punere în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”, etapă care face parte din finalizarea și punerea în funcțiune a centrului cultural și social Hala Laminor. Pentru ca această companie să își desfășoare activitatea la standarde europene și pentru a putea sa execute etapele necesare finalizării construcției, Algorithm Construcții S3, a obținut certificările internaționale:

1.    ISO 18001:2007 (august 2017) - Sisteme de management ocupațional pentru lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.

2.    ISO 9001:2015 (august 2017) Sisteme de managementul calității pentru lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.

3.    ISO14001:2015 (august 2017) - Sisteme de managementul mediului pentru lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.

Pe lângă standardele internaționale prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. a mai creat un mecanism de control intern și guvemanță corporativă care să acopere îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și non-finanei ari propuși prin Planul de Administrare conturat de către responsabilii din cadrul diviziei Control Intern si Guvemanță Corporativă, sub conducerea Președintelui Consiliului de Administrație al companiei. Prin indicatorii de performanță propuși se dorește crearea unei amprente sociale pozitive asupra


3?v


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


România


OHSAS 18001 ISO 14001


| \    -vl |\

AC AC


zonei limitrofe proiectului executat chiar dinainte de finalizarea centrului cultural și social Hala Laminor. Indicatorii de performanță utilizați pentru managerierea eficientă a companiei și eficientizarea relației cu Autoritatea Publică Tutelară, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București sunt prezentați în tabelul care urmează:

Tabel 1. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari utilizați în eficientizarea proceselor de lucru din cadrul Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Categorie

indicator

Denumire indicator

Indicatori

nefinanciari de

performanță

operaționali

Reducerea sărăciei și

includerea în forța de

muncă

Dezvoltarea capacității

angajaților

Indicatori

nefinanciari de

performanță de

guvemanță

corporativă

Nivelul de implementare a

strategiei de management

al riscurilor

Realizarea și raportarea

revizuirii Ia timp a

managementului riscului

Transparența    si

comunicarea    pentru

imaginea companiei

Respectarea procesului de

guvernanță corporativă

Indicatori de

performanță

financiari

Solvabilitate

Viteza de rotatie a

3

creditelor - furnizor

Indicatorii de performanță utilizați au scopul de a nuanța performanțele consiliului de administrație și de a arăta îndeplinirea funcțională și efectivă a proiectului.

î-: .t-Z'V.'


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din cadrul operațional prezentați avem următoarea abordare:

1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă - acesta este considerat îndeplinit prin păstrarea a unui minim de angajați domiciliați pe raza Sectorului 3, aceștia fiind practic și beneficiari ai viitorului centrul social și cultural Hala Laminor.

2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților - menținerea unei relații strânse cu angajații din execuție, dar și cu personalul de birou, această relație fiind menținută prin politici de resurse umane.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din segmentul de guvernantă corporativă avem următoarea abordare:

1.    Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

- acest indicator este considerat îndeplinit prin completarea semestrială a unui formular pentru evaluarea nivelului de implementare a strategiei riscurilor.

2.    Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului - acest indicator este atins prin întocmirea Registrului de Riscuri, planificarea Măsurilor de Control și conturarea unui Plan pentru implementarea Măsurilor de Control.

3. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

- pentru a considera acest indicator ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei.

4. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanță corporativă - acest

indicator este reprezentat

X VlJJJVVLUA VU-


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


S

££r


'V Y I V


OHSAS 18001 ISO 14001


AC AC


indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație, respectiv în cazul de față a indicatorilor propuși și asumați de C.A..

Pentru îndeplinirea indicatorilor financiari de performanță avem următoarea abordare:

1. Solvabilitate - acest indicator ajută la estimarea gradului de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei și să arate “sănătatea” fluxului financiar de la bugetul Primăriei Sectorului 3.

2. Viteza de rotație a creditelor - furnizor - acest indicator aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține în execuția financiară de la furnizorii săi. Numărul de zile trebuie să fie conform legislației în vigoare și să nu incapaciteze furnizorii în desfășurarea activității acestora.

în plus față de elementele prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. construiește un cadru la standarde internaționale asupra identificării riscurilor în cadrul companiei prin utilizarea elementelor transparente de construcție ale acestor mecanisme, la acestea adăugându-se și studiile de cost - beneficiu și de fezabilitate care au scop atingerea randamentului maxim pentru executarea tuturor etapelor necesare finalizării proiectului propus.

Au fost standardizate și create proceduri care urmăresc în cadrul companiei și în relația cu exteriorul a eficientizării funcționale a tuturor proceselor din cadrul companiei Algorithm Construcții S3 S.R.L., exemplificate în următoare obiective, după cum urmează:

1.    Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;

2.    Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboratorii noștri;

3.    Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu non-calitatea;

4.    Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor,

printr-un management eficace;

Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență a personalului, v; creativității potențialului uman;


ROMÂNIA

W14-&IG1 abatiKHN klHSeUHll


I. AC , AC, AC


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


OHSAS18001. ISO 14001,


6.    Asigurarea fiabilității informațiilor externe și interne, ținerea sub control a interfețelor de proces, asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor propuse;

7.    Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;

S. Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății;

9.    Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii companiei, îmbunătățirea managementului deșeurilor, utilizarea rațională a resurselor naturale;

10.    Prevenirea și protecția împotriva rănilor și/sau îmbolnăvirilor profesionale a angajaților, ținerea sub control a riscurilor, prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție;

11.    Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;

12.    Utilizarea procesului și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele.

Pe lângă elementele prezentate până în acest moment, activitatea a fost conturată fructuos și de adoptarea de politici interne create pentru întâmpinarea corupției (politica anti-corupție) și prevenirea spălării de bani.

Un segment important in evoluția societarii este reprezentat de planificarea departamentului Tehnic si de Execuție din cadrul șantierului Hala Laminor.

& ÎL

AW


12 IO

V .VA;» VAS A' J

CM    *


CAPITOLUL V

OBIECTIVE SPECIFICE

Activitatea departamentului Tehnic și de Exectutie este în fapt o continuare a primei etape demarate în primavara anului 2017. Aceste activități sunt enumerate sub denumirile fiecărei activități prinsă în devizul pe obiect a lucrării “Punere în siguranță, restaurare și conservare -Hala Laminor”.
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


OHSAS 13001 JSO 14001


ACTIVITATI PROPUSE PENTRU ANUL 2018

>    Finalizare evacuare moloz+demolare fundații utilaje din hala

>    Finalizare acoperiș

o finalizare firul vieții

o finalizare spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafețelor metalice in vederea aplicării protecției anticorozive

o finalizare vopsire cu rol anticoroziv si protecție o finalizare demontare pane+contravantuiri acoperiș o finalizare montare pane metalice inp 200 mm pe ferme metalice cu

scaune prindere+ remontarea contravantuirilor la pane acoperiș o finalizare montare pane jgheab din tabla ambutisata 5 mm ranforsata o finalizare montare profile metalice recuperate (curatate+vopsite) pt

susținere jgheab

o finalizare montare panouri sandwici suport jgeab (gr. 6-10cm) o finalizare jgheaburi acoperiș din tabla zincata, hidroizolate o finalizare montare panouri sandwici (hala-rol invelitoare) fata cutata

ext si fata lisa int 15cm

Finalizare luminatoare

o finalizare spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafețelor metalice in vederea aplicării protecției anticorozive

o finalizare vopsire cu rol anticoroziv si protecție o finalizare montare pane il40+scaune la luminatoare o finalizare consolidare ferma luminator prin completare cu platband o finalizare montare geam izolant+tamplarie aluminiu (luminator

inclinat)

o montare geam izolant+tamplarie aluminiu (luminator vertical) o montare ochiuri mobile (trape fum act. electric)


O/,Finalizare fațade    f § (o

o demontarea placajelor din cărămidă

o curatarera si stivuirea cărămizilor din demontarea placajelor o demontare panouri de metal, grilaje si panouri de geam armat deteriorate

o demontare structura profile metalice

o desfacere cărămidă degradata stalpi/soclu (curatare + stivuire + schele>7m)

o completare zidărie stalpi/soclu o injectarea rosturilor cu mortar pentru reparații o confectionat+montat profile metalice panouri fațada o ancore chimice prindere tije filetate cu d~16 mm


'*■2»\

-V» , \

-vl , \

ROMÂNIA

AC

AC

[OHSA5 18001 ISO 14001 '1-509001


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


o vopsire cu rol anticoraziv si protecție structura panouri o reparare placa beton armat avariata (si/sau retumare) o montare panouri sandwich fațada + structura metalica susținere +

flashinguri

o perete gipscarton rezistent foc-180min o reparare/retumare stâlpi din beton armat degradați o reparare tencuieli deteriorate

o montare tamplarie aluminiu+geam izolant o refacere placaje cărămidă detriorate

>    Finalizare instalație electrica degivrare jgheaburi

o cablu energie electrica pentru racordare tablouri degivrare o finalizare montare instalație de degivrare jgheaburi pluviale

>    Consolidare structura metalica

o montare contravantuiri lipsa sau deteriorate o eșafodaje de susținere metalice de tip peri o montare ferme longitudinale lipsa sau deteriorate o montare ferme transversale lipsa sau deteriorate o reparare stâlpi deteriorați

o curatare cu flex a el. provenite din procese tehnologice vechi o spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafețelor metalice in

vederea aplicării protecției anticorozive o vopsire cu rol anticoroziv si protecție

Finalizare instalație interioara canalizare pluviala

o pregătire jgheaburi pentru montaj receptori de evacuare “piuvia” o montare instalație pluviala in sistem vacuumatic

începere terasamente interioare

începere lucrări infrastructura beton

începere instalație exterioara canalizare menajera si pluviala

CAP VI

OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENTA INSTITUȚIONALĂ

Societatea, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, va publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților și al publicului, după caz, următoarele documente și informații:

AC AC


33

AC


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


OH SAS 18001 iSO 14001.

a)

b)

c)

d)

e)


f)

g)

h)


hotărârile adunărilor generale ale asociaților, în termen de 48 de ore de la data adunării; situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; raportul de audit anual;

lista administratorilor si a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;

rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere; raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;

Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Președintele Consiliului de Administrație împreună cu Membrii Consiliului de Administrație vor colabora pentru îndeplinirea programului de activitate. împreună cu salariații vor monitoriza criteriile de îndeplinire a obiectivelor și de realizare a indicatorilor de performanță pe baza carora este structurat acest program de activitate.

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 06.05.2018


PREȘEDINTE C.A.: COSOCARIU ALEXANDRU-DAN.

MEMBRU CA : DEDE DANIELA


MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA USURELU GABRIEL ALEXANDR
ALGOR1THM CONSTRUCȚII S3CĂTRE, Consiliul Local Al Sectorului 3 București


PRECIZARE

CU PRIVIRE LA DATA ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE în care au fost aprobate:

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 PENTRU ANUL 2017

ROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 PENTRU ANUL 2018

9    5

Având în vedere eroarea materială strecurată în Raportul de activitate al Societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2017 și în Programul de activitate al Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2018 cu privire la data ședinței Consiliului de Administrație, facem următoarele precizări:

în cele două documente sus menționate, ce au fost transmise spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 București în ședința din data de 4 mai 2018, societatea Algorithm Construcții S3, din eroare a menționat data de 6 mai 2018 ca fiind data aprobării în Consiliului de Administrație.

Vă rugăm să luați act că Raportul de activitate al Societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2017 și Programul de activitate al Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2018 an fost aprobate în Ședința Consiliului de Administrație din data de 3 mai 2018.

Coșocariu Alexandru-Dan