Hotărârea nr. 196/2018

HCLS3 nr.196 din 04.05.2018 priv aprob bilant contab, a contului de profit si pierderi, a rap de activ al CA pe anul 2017 si a progr de activ pe anul 2018 ale societ SD3 Salubrit si Deszap S3 3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 80701/CP/03.05.2018a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 108/02.05.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3

SRL, înregistrată cu nr. 80585/CP/03.05.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 194 alin.(l) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 226.908 lei în exercițiile financiare viitoare.

9

Art.5. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 196 DIN 04.05.2018

SECTORULUI

BUCUREȘTI

Cales Dudețb ^r. ;<p. sector 3, opoS4 Boojreșți

SECTOR 3

CÂB^ET PRIMARw w w. pri tn ariej.»

ieieron (004 02Ț 3 = 8 03 23 ■■ 2S fex (004 O2' | 318 03 04 e-mail csb^stprm'arySprimsmej.ro

Nr........

Data.,

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 3 SRL

Având în vedere nr. 108/02.05.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 80585//CP/03.05.2018

în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit cărora, adunarea generală a asociaților

-    hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație

-    aprobă programul de activitate

în vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Către


Dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


SOS SALUBRITATE SI

.53 o.R-L.


Sediul


Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, BucureștiReferitor


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local Sector 3 privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018

SECTOR 3


NET PHiMAR

Nr,

Data..


Stimate Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018

Conform prevederilor Legii societarilor nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor, ari. 194 alin. (1), lit.a. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCLS3 nr. 59/16.02.2018 de către societatea M&E Expert SRL, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu număr de autorizație 617.

Conform Actului constitutiv al societății, Asociatul Unic are următoarele atribuții principale:

-    art.12 pct.12.1 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    art. 12 pct.12.1 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

-    Art. 12, pct. 12.1, lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

1.    Raportul de audit al exercițiului financiar 2017

2.    Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017

3.    Bilanțul contabil al exercițiului financiar 2017

4.    Contul de profit si pierdere al exercițiului financiar 2017

5.    Date informative

6.    Situația activelor al exercițiului financiar 2017

7.    Balanța de verificare la data de 31.12.2017

8.    Declarație in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității L 82/1991

9.    Raportul de gestiune pentru activitatea anului 2017

10.    Propunere de recuperare a pierderii exercițiului financiar 2017

11.    Note explicative pentru exercițiul financiar 2017

12.    Proiect Program de Activitate al societarii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Pentru aceste considerente solicităm adoptarea unei hotarari de consiliu avand ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Cu deosebita considerație,

Mihai Nitu

Președinte al Consiliului de Administrație

SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

P] Mart Contribuabili care depun bilanțul la București    )

curau numai

Sucursala    J

este cazul:

) j GIE - grupuri de interes economic    |

PI Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris    j


SVO0>„â 1.0,0 /C1.02.2018 Tip situație financiară: UU


• An Q Semestru


Anul


2017


Suma de control


13,000,000


Entitatea SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Județ


Sector


Localitate


București


Sector 3


BUCUREȘTI


Strada


Nr.


Bloc


Scara


Telefon


CALEA VITAN


154-158


0784236665


J40/9896/2017

Cod unic de înregistrare

3

7

8

0

4 | 0

2

0

Forma de proprietate

35-Societatî cu răspundere limitata


Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de I ' interes public    j

Entități de | } interes

public

ca—a

<• Microentităti    ""”3


L entitățile care ău optat pentru un exercițiu financiar diferit de

anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr.82/1991

2.    persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3,    subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state

aparținând Spațiului Economic European_


Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:

Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele Imihai NITU


Numele si prenumele MARIA MITRAN

Calitatea

13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII


Semnătura


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O i VALIDARE CORECTA ;


Sem natura    __

Nr.de înregistrare in organismul profesional


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

C

NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C-- DA

<•: NU


Formular VALIDAT


AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


HCLS3 (Ldi.    / <24 ■ CS.Zol<§

FIO - pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT

CodIO    la data de 31.12.2017    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2017

31.12.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

i. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

287

II. IMOBILIZĂRI C0RP0RALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291 -2931 -2935)

02

236.111

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* - 296* )

03

50.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

286.398

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (CL301 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331 +332+341 +345 +346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091 -

'^1- 392-393-394-395-396-397-398 - din Ct.4428)

05

ILCREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

(ct.267:-296 +4092+411 +413+418+425+4282+431**+437**+4382+441 **+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453**+456**+4582+461 +4662 +473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

5.459.054

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501 +505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

12.523.843

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

17.982.897

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11 +12)

10

221

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *)

11

221

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 *)

12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN

AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281 +431 ***+437*** +4381 +441 ***+4423+4428**JS+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457+4581 +462+4661 +473* **+509+5186 , '-19)

13

5.496.424

£. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

14

12.486.694

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

15

12.773.092

G. DATORIkSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281 +431* **+437" **+4381 +441 ***+4423+4428** *+444***+446***+ 447 ** *+4481 +451* **+453 ***+455+456* **+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

17

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

18

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

19

,tif'    i

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

&

5 i 4    ///«

SSW Vil

r _ £

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

22

V \    \V

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472fc)

23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

24

<7 <r.

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clîenți (ct. 478)

(rd .26+27)

25

FIO - pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478 )

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34)

29

0

13.000.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

13.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

4, Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

IV. REZERVE (ct.106)

37

’ Acțiuni proprii (ct. 109)

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)    SOLD C (ct. 117)

41

SOLD D(ct. 117)

42

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct 121)

43

0

0

SOLD D(ct. 121)

44

226.908

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

46

0

12.773.092

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

..

49

0

12.773.092


Suma de control FIO: 119068334/204412824


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

’*'*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06- Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI NITUÎNTOCMIT,

Numele si prenumele MARIA MITRAN

Calitatea

13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


F20 - pag. 1

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2016

2017

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă

(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 4- 741** + 766*"*)

01

2. Alte venituri (ct.711 +712 + 721 +722+ 725+ 741“+ 751 +755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

02

334

3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)

03

107

Cheltuieli cu personalul (ct 641 + 642 + 643 + 644 + 645)

04

205.805

5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)

05

1.409

6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)

06

19.921

7. Impozite (ct.691 +698)

07

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR;

- Profit (rd.01 +02-03-04-05-06-07)

08

0

0

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)

09

0

226.908

Suma de control F20 :    454484 / 204412824

*5 Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**j Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

Rd. 01 ~ Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766),

*'***} Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

Jt****) Rd. 06 - Se înscriu șr cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare itracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI NITU

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele MARIA MITRAN


Calitatea

13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII


Semnătura_


Formular Z VALIDAT


DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

'    ,    la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au înregistrat profit

01

Unități care au înregistrat pierdere

02

1

226.908

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 18)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.10la14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

-contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

i;O/

- alte datorii sociale

14

S ® Iz \

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

'«SECI

Impozite sî taxe ne plătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

mpozite sî taxe nepiatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

19

3

Numărul efectiv de salariati existenti la sfarsîtul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20

12

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri jj

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

26

F30 - pag. 2

- impozitul datorat ia bugetul de stat

27

*

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de munca *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale șî/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetefor acordate salariaților

37

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

; 39

0

0

-dinfonduri publice

40

- din fonduri private

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

J 42

0

0

- cheltuieli curente

43

-cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017    f

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

48

_

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 ia 53)

49 .

/$'

Sg/

- acțiuni necotate emise de rezidenti

50

Tno

JMi

W .,/Șj

- părți sociale emise de rezidenti

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

52

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413+418), din care:

57

4.546.615

- creanțe comerciale în relația cu nerezidențiî, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți șî alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.4O91 + din ct. 4092 + din ct 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413}

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct 425+ 4282)

60

837

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct.431 +437 + 4382 + 441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61

911.602

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

63

911.602

; - subvenții de incasat(ct.445)

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

66

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

67

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

68

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)

; 69

221

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

70

- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu jistîtutiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

71

221

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie1 reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

72

fyy

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

73

- de la nerezidenți

74

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

75

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)

76

- acțiuni necotate emise de rezidenti

77

- părți sociale emise de rezidenti

78

- acțiuni emise de nerezidenți

79

- obligațiuni emise de nerezidenți

80

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

81

Casa în lei și în valută (rd.83+84)

82

61

-în lei (ct. 5311)

83

61

F30 - pag. 4

- în valută (ct. 5314)

84

Conturi curente la bănci în iei și în valută (rd.86+88)

85

12.523.782

-în lei (ct. 5121), din care:

86

12.523.782

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

î 87

-în valută (ct. 5124), din care:

88

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

89

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)

90

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411}

91

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

92

Datorii (rd. 94+97+100+101 +104+106+108+109+114 +115+118+124)

93

5.496.424

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)

94

-în lei

95

_f

- în valută

96

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)

97

-în lei

98

- în valută

99

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626+din ct. 1682)

100

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 102+103)

! 101

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

102

-în valută

103

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

104

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

105

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

106

z.. A

5.445.80^

- datorii comerciale în relația cu nerezidențîi, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

107

S&

.. W/

Datorii în legătură cu personalul șî conturi asimilate (ct.

421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

108

13.447

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 110 la 113)

109.

37.172

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

110

27.476

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+446)

111

9.642

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

112

54

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

113

Datoriile entitatii in relațiile cu entîtatile afiliate (ct.451)

114

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455), din care:

115

F30 - pag.5

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizîce

116

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.jurîdice

117

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)

118

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in pârtieipatie

(ct.453+456+457+4581)

119

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice {instituțiile statului) 2)

(din ct.462+4661+dîn ct.472+din ct.473)

120

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

121

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

122

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

123

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

124

.'aloarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

125

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

126

13.000.000

-acțiuni cotate 3)

127

- acțiuni necotate 4)

128

- părți sociale

129

13.000.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

130

Brevete si licențe (din ct.205)

131

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

132

X. Informații privind bunurile din domeniul ublic al statului

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

133

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

134

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

135

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

136

/^

A*/

ji 5 fa^ î o io V<A


\uș

<    AF/

"' , &/,&/ /Mfeâ5â£2

F30 - pag.6

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

%6)

Suma (lei)

%6)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 7012) 6),

(rd. 138 +141+145 la 148)

137

X

13.000.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)

3 38

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

139

- deținut de instituții publice de subordonare locală

140

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

141

13.000.000

100,00

- cu capital integral de stat

142

13.000.000

100,00

- cu capital majoritar de stat

143

- cu capital minoritar de stat

144

- deținut de regii autonome

145

f

- deținut de societăți cu capital privat

146

u.

- deținut de persoane fizice

147

- deținut de alte entități

148

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIII. Dividende/vărsămînte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

149 \

- către instituții publice centrale;

150

- către instituții publice locale;

151

- către alți acționari la care statul/unitățîle administrativ teritoriale/instituțiîle publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

152

c

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIV, Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

153 ,

-

Igf

—Wx

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

154' '

7    :c-f/ ^7 j'

£*1 y. •"'s. /

- către instituții publice centrale;

155

- către instituții pubiice locale;

156

- către aîți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau pârtiei pății indiferent de ponderea acestora.

157

,

- către instituții publice centrale;    159

-    către instituții publice locale;    160

-    către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau particîpații indiferent de ponderea acestora.

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

164

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

165

XVI. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

166

XVII. Situația veniturilor si cheltuielilor

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2016

31.12.2017

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)

167

0

0

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

168

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

169

Reduceri comerciale acordate (ct 709)

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)

171

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

172

, 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

173

Sold D

174

■-

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

175

/ X .-'X    ,-g-S

\ î

1 ('3 3

XX

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

176

\    Vl. j..

5. Venituri dîn producția de investiții imobiliare (ct 725)

177

* VxCV/

zir'z&y

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419)

178

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

179

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

180

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

182

0

0

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

183

107

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

184

12.276

F30 - pag. 8

b) Alte cheltuieli externe {cu energie și apă)(ct.6O5)

185

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

186

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

187

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190}

188

205.805

a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644}

189

168.371

b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)

190

37.434

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale {rd. 192-193)

191

1.409

a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)

192

1.409

a.2) Venituri {ct.7813)

193

b) Ajustări de valoare privind activele circulante {rd. 195-196)

194

b. 1) Cheitu iei i (ct.654+6814)

195

b.2) Venituri {ct.754+7814)

196

11. Alte cheltuieli de exploatare {rd. 198 la 204)

197

7.645

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)

198

7.645

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale {ct. 635 + 6586)

199

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

200

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

201

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

202

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

203

/^yb &

fiți:

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din

Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing {ct. 666) 7)

204

Bte <

- b+y*

——

...

l^a,i

Ajustări privind provizioanele {rd. 206-207)

’ 205

ic

-Cheltuieli (ct.6812)

206

- Venituri (ct.7812)

207

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

{rd. 183 la 186-187+188+191+194+197+205)

208

227.242

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 182-208)

209 :

0

0

- Pierdere (rd. 208-182)

210

0

227.242

12. Venituri din interese de participare (ct.76î 1+7612+7613)

211

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

212

13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)

213

334

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

214

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

215

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

216

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

217

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211+213+215 + 216)

218

334

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)

219

-Cheltuieli (ct.686)

220

F30-pag. 9

-Venituri (ct.786)

221

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)

222

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

223

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

224

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 219+ 222 +224)

225

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 218-225)

226

0

334

- Pierdere (rd. 225 - 218)

227

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 182+218)

228

0

334

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)

229

227.242

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 228-229)

230

0

0

-Pierdere (rd. 229-228)

231

0

226.908

19. Impozitul pe profit (ct.691)

232

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

233

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 230-231-232-233)

234

0

0

- Pierdere (rd. 231+232+233-230)

235

0

226.908
O.


.’J’a’Zol vi ,.

XW=sr<5>

ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele

MIHAI NITU

Semnătură

Formular

VALIDAT


ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele MARIA MITRAN

Calitatea

13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătură_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


*} Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de Ea bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituții!or de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminatâ șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin    J-,-

legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.    (

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicarea Deciziei nr, 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr, 299/27.10.2012.

****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de ‘persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr, 1307/2013 al

Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(I)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordatpentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), ‘venituri’ înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente,f"

1)    Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2)    în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5} Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6)    La secțiunea 'XII Capital social vărsat' ia rd. 138 -148 în col. 2 șî col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

7)    Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8)    La rd.189 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40    - lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

(col.5=1+2-3)

Total

I    Din care:

dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

217

X

217

Alte imobilizări

02

151

X

151

Avansuri acordate pentru mobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

368

X

368

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

228.334

228.334

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

9.105

9.105

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de Execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

237.439

237.439

II [.Imobilizări financiare

17

50.000

X

50.000

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL

(rd.05+16+17)

18

287.807

287.807

SITUAȚIA AMORTIZAM! ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire sî cheltuieli de dezvoltare

19

81

81

Alte imobilizări

20

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

; 22

81

81

II .Imobilizări corporale

if

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

Alte instalații,utilaje sî mobilier

26

1.328

1.328

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

1.328

1.328

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31-

1.409

1.409

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

-iei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporaie

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare sî evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

IlIJmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ~ TOTAL {rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :    1635296/204412824

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Numele si prenumele MARIA MITRAN


MIHAI NITU

Sem n ăt u ra_

Calitatea 13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

/V U-

g & y    \

cA

12 ÎO

fii    S    Sț,''"'/ -"S. J

yyw ■ U/'^V

\ i r Ș î*f-    //.    ,?


l’-U,


Sem n ăt u ra_


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare în organismul profesional:


Atenției Selectat! mai intâî tipul entîtătii {mari sî mijlocii/mici/micro)!

Conturi microentitati1

{ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat}

Nr.cr.

Cont

Suma

1


J/9836/2017 Capital social 1000000

tQ- ZS ...........-___,


Balanța de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017

Cont

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale^;"

Denumirea contului

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare j Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAȚ

0.00

0:00

1000 000:00

1000 000.00

12 000 000.00

12000 000.00

13 000 000,00

13 000 000.00

0,00 |    0 00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

0.00

0.00

1000 000.00

0.00

12000 000.00

0.00

13 000 000.00

0.00 [ 13 000 000.00

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

0:00:

137 354.43

326,96

89 887.26

6.86;

227 241.69

333.82

226 907.87 |    0.00

Total sume clasa 1    o.oo    o.oo    1137 354.43

2 000 326.96    12 089 887.26

24 000 006.86    13 227 241.69

26 000 333.82    226 907.87    13 000 000.00

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

0.00

0.00

217.20

0.00

0.00

0.00

217.20

0.00

217.20

0,00

208,

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

0.00

0.00,

0.00

0.00

151.23

0.00

151.23

0.00

151.23

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

0.00

0,00

0.00

0.00

228 333,47

0.00

228 333.47

0.00

228 333.47

0.00

214

MOBILIE R, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

0:00

0.00

9105.00

0.00

0:00'

0.00

9 105,00

,0.00

9 105.00

0,00,

261

ACȚIUNI DEȚINUTE LA ENTITATILE AFILIATE

0.00

0.00

50 000.00

0.00

0,00

0.00

50 000.00

0.00

50 000.00

0.00

267

CREANȚE IMOBILIZATE

0,00.

o;oo

0.22:

0.22

0.00

0,00

0.22'

0.22

o-oo,:

0.00

2801

AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

0.00

0.00

0.00

72.38

0.00

9.04

0.00

81.42

0.00

81.42

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0,00

o.oo1

0.00

948 44

0.00

379.37

0.00

1327.81

0.00

1 327.81

Total sume clasa 2    0.00    0.00    59 322.42    1 021.04    228 484.70    388.41    287 807.12

1 409.45    287 806.90

1 409.23

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

0.00

0.00

107.10

107.10

0.00

0.00

107.10

107.10

0.00

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

0:00.

’ 0.00

11 754.85:

11 754.95.

0.00

0:00

11 754.95

11,754.95

0.00

0.00

Total sume clasa 3    o.oo

0.00    11 862.05

11 862.05    0.00

0.00    11 862.05

11 862.05    0.00    0.00

401

FURNIZORI

0.00

0.00

80 243.11

89 143.11

297 195.20

5 734 100.44

377 438.31

5 823 243.55

0.00

5 445 805.24

401.00001

SAGA SOFTWARE SRL

0.00

0.00

350.00

350.00

0.00

0,00

350.00

'35Q.00

0.00

0.00

401.00002

TITAN TRACO SA

0.00

0.00

9 089.22

9 089.22

0.00

0.00

9 089.22

9 089.22

0.00

0,00

401,00003

OFFICESUPPLY DISTRIBUTION SRL-D

0.00

: 0.00:

;    62044

620.44:

0.00

: 0.00

620.44

620.44

o;oo

0:00

401.00004

METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL

0.00

0.00

204,00

204.00

0.00

0.00

204.00

204.00

0.00

0,00

401.00005

OFICIUL NATIONAL REGISTRUL

COMERȚULUI

0.00

0,00

244.00

244.00

366.00

366.00

610.00

•610,00

0.00

Q.00:

401.00007

A.D.P.B. SA

0.00

0.00

1 125.00

2 025.00

1 350.00

450.00

2 475.00

2 475.00

0.00

0.00

401.00009

RENAULT COMERCIAL ROUMANIE SRL,

0.00

0.00

0.00

0.00

271 716.82

271 716.82

271 718.82

271716.82

0.00

0.00,

401.00010

GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 410 473.24

0.00

5 410 473,24

0.00

5 410 473.24

401.00011

SNP MARINCAS EUGEN SI TEODOSIU ANA

0:00

0:00

0.00

0.00'

500.00

500:00

500 00

500.00

0,00

0.00

401.00012

M247 EUROPE SRL

0.00

0.00

0.00

0.00

517,38

517.38

517.38

517.38

0.00

0.00

401 .SALARII

SALARIU CONTRACT MANDAT

0.00

0.00

14 676,00

22 676.00

22 745.00

50 077.00

37 421.00

72 753,00

0.00

35 332.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

0.00

0.00

0.00

0.00

4 546 616.17

0.00

4 546 616.17

0.00

4 546 616.17

0.00

Balanța de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017

Cont

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Denumirea contului

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4092.01

GRADINARIU IMPORT EXPORT

0,00

0.00

0:00.

0.00

4 546 616.17

0.00

4 546 616,17

0,00

4 546 61647

o;oo

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

0.00

33 026.00

39 826.00

15 131.00

21 778.00

48 157.00

61 604.00

0.00

13 447.00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

O'.OO’Ș

0.00

2 665.00

2 665.00

2 665.00

2.665.00

0.00

0.00

4282

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

0.00

0.00

0.00

0,00

837.00

0.00

837.00

0.00

837,00

0.00

4311

CONTRIBUȚIA UNITATil LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0:0,0

0.00

12 657,00'

16.190,00

3 533.00

12 025:00.

16190.00

28 215:00

0.00

12 025.00

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

0.00

7 925.00

10 133.00

2 208.00

7 545.00

10 133.00

17 678.00

0.00

7 545.00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -asigurarile:sociale de sanatate

0.00

0.00

3927.00

5 022:00:

1 095.00

3 736.00

5 022.00

8 758.00

0.00

3 736.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR - ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

4 151.00

5 308.00

1 157.00

3 952.00

5 308.00

9 260.00

0.00

3 952.00

4371

CONTRIBUȚIA UNITATil LA FONDUL DE

ȘOMAJ

0.00

0.00

150:00

198:00:

48.00'

109.00

198:00'

3Q7.00

0.00

109.00

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA FONDUL

DE ȘOMAJ

0.00

0.00

150.00

199.00

49.00

109.00

199.00

308.00

0.00

109.00

4424

TVA DE RECUPERAT

o;oo.

0.00

2 560.0jS;

\ 0.00

909 041.59

0.00

911 601.65;

0.00

911 601,65

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

4 198.80

2 560.06

907 402.85

909 041.59

911 601.65

911 601.65

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

0.00

o.oo.

2 659.12

2 659.12

0.00

0.00

2 659.12

2659,12

0.00

0.00

4428.TP

TVA NEEXIGIBILA - PLATA

0.00

0.00

99.06

99.06

0.00

0.00

99,06

99.06

0,00

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

0,00'

10 124.00

12 944.00'

2 820,00

9642.00

12 944.00'

22 586.00

0,00

9642.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

76.00

100.00

24.00

54.00

100.00

154.00

0.00

54.00

447.01

FOND GARANTARE SALARII

0.00

0.00

oo;oo;;

60.00

0.00

0.00

60.00

60,00

0,00

0.00

4551

ACTIONARI/ASOCIATI - CONTUR! CURENTE

0.00

0.00

3 089.18

3 089.18

0.00

0.00

3 089.18

3 089.18

0.00

0.00

456

DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL

0.00

0.00

1 000 000.00

1 000 000.00

12 000 000.00

12 000 000.00

13 000 000.00

13 000 000.00

0.00

0.00

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

0.00

0,00

1 381.73

1 136.63

0.00

24.51

1 381.73

1 161,14

220.59

0.00

471.02

ABONAMENT SAGA.

0.00

0:00

m.12

49.02-

0.00'

■24.51

29442;

73.53)    220:59.

0,00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0.00

4.54

4.54

0.00

0.00

4.54

4.54]    0.00

0.00

Total sume clasa 4

0.00

0.00    1 166 322,54

1 188 512.64

18 689 822.81

18 704 781.54    19 856 145,35

19 893 294.18    5 459 275.41    5 496 424.24

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

.0.00

0.00

4.000346.50

317.3 542:83

12 807 006.42

.1 110 028.36

:    16 807 352.92

4 283 571.2l|: 12,523 781.71

000

5121.01

CONT CURENT GARANTI BANK

0.00

0.00

4 000 346.50

3 173 542.83

6.86

826 810.53

4 000 353.36

4 000 353.36)    0,00

0.00 j

Balanța de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017

Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

5121.02

CONT CURENT BCR

0.00

o.oo;

0.00

0.00

12 806 999.56

283 217.85

12 806 999.56

283 217,85

12 523 781.71

o;oo

5311

CASA IN LEI

0.00

0.00

4 602.92

4 545.34

870.00

866.00

5 472.92

5 411.34

61.58

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0,00

84-2.16

812,16

o.oo

o;oo;

812,16

312,16

0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

3 000 600.00

3 000 600.00

807 869.56

807 869.56

3 808 469.56

3 808 469.56

0.00

0.00

Total sume Clasa 6    0.00    0.00    7006361.58    6179500.33    13615745.98    1 918 763.94    20622 107.56    8 098 264.27 12 523 843.29    0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

;o;oo;

.0.00

107.10=;

107,10

0.00

0.00

107.10

107.10

0.00 -

0:00

603

CHELT, CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

11 754,95

11 754.95

0.00

0,00

11 754,95

11 754.95

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00;

52138

521.38

,0.00

o.oo'

.521.38.

521:38

0.00

0.00,

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE St CHIRIILE

0.00

0.00

4 200.22

4 200.22

450.00

450.00

4 650.22

4 650.22

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORI!

O'.O.O

0.00

56 ego.oq1.

56 690.00

50 077.00

50 077.00

106 767.00

106 767.00

o.op:

0,00.

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

435.70

435.70

0.00

0.00

435.70

435.70

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE Si ASIMILATE

0.00

o.oo;

1.34,34

134.34

175.62;

175.62

309.96

309.96

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DETERTI

0.00

0.00

1 153.70

1 153.70

1 094.23

1 094.23

2 247.93

2 247.93

0.00

0.00

628.01

SERVICII DIVERSE TERTI

0.00

0,00

171,42.

171.42.

1 069;72

1 069.72

1 241.14-

1 241.14

0.00

0;oo;

628.03

ABONAMENT SAGA

0.00

0.00

49.02

49.02

24.51

24.51

73.53

73.53

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0 00

0.00

39 826.00/

39 826.00

21 778.00

21 778:00

61 604.00

8T 604.00

0.00

0.00

6451

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

0.00

16 190.00

16 190.00

12 025.00

12 025.00

28 215.00

28 215.00

0.00

0.00

6452

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE ȘOMAJ

0.00

0.00

298 00

298.00

163.00

163.00

461.00

461.00

0.00.

0.00

6453

CHELT. PRIVIND CONRIB. UNITATII LAASIG. SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

5 022.00

5 022.00

3 736.00

3 736.00

8 758.00

8 758.00

0.00

0.00

665

CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

0.00

o.oo;

0.22

0.22.-

0,00

0.00

0.22-

0.22

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

1 020.82

1 020.82

388.41

388.41

1 409.23

1 409,23

0,00

0.00


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București RO 37804020    Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com emaik salubritates3.runos@gmail.com

Declarație in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

Mihai NITU, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, declar pe propria răspundere ca situațiile financiare la data de 31.12.2017 au fost întocmite in conformitate cu prevederile legale si confirm următoarele:

-    politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

-    situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata;


RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

Prezentul raport a fost întocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/199 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporatiiva a întreprinderilor publice, modificata prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicata, cu midificarile si completările ulterioare.

1. PRELIMINARII

Administrarea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL București în exercițiul financiar 2017 a fost asigurată de un Consiliu de Administrație cu membrii numiți prin HCLS3 nr. 587/27.11.2017, privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, astfel:

o Mihai NITU - Președinte CA

o Mihai VLADARAU - Membru CA

o Valerica DANACU - Membru CA

o Gabriel POPA - Membru CA

o lonut - Puiu SANDRU - Membru CA

Prezentul Raport constituie o reflectare a principalelor elemente prezentate prin bilanț, cu indicarea modului de determinare a valorilor nete contabile precum și prin contul de profit și pierdere.

1. PREZENTARE GENERALA

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, înființată prin HCLS3 nr.240/12.06.2017, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, are ca obiect de activitate prestarea de servicii de salubritate pe raza Sectorului 3 Municipiul București.

2. ELEMENTE DE BILANȚ

Lucrările de închidere a exercițiului financiar, necesare pentru elaborarea documentelor de sinteză au parcurs următoarele etape:

a)    Stabilirea balanței conturilor înainte de inventariere; în prealabil au fost verificate documentele justificative pentru toate operațiile cu impact în situațiile financiare derulate până la finele perioadei de raportare;

b)    Inventarierea generală a patrimoniului, în conformitate cu normele specifice aprobate prin OMFP nr.2861/2009: la nivelul societății, pe baza Dispoziției conducătorului unității, de către comisia de inventariere;

c)    Contabilitatea operațiilor de regularizare privind diferențele de inventar;

- amortizările;

delimitarea în timp a veniturilor și cheltuielilor;

d)    stabilirea balanței conturilor după inventariere;

Y^A

!,s    Y y Y *

Ar Y- Y V'


e)    determinarea rezultatului exercițiului;

f)    redactarea documentelor de sinteză: bilanț;

cont de profit și pierdere; situația modificărilor capitalului propriu; situația fluxurilor de trezorerie;

Potrivit raportării anuale încheiate la data de 31.12.2017, atașate, situația financiară a societății

se prezintă astfel:

(1)    Capitalul subscris și vărsat a fost de 13.000.000 lei;

(2)    Capitalurile totale se ridică la suma de 12.773.092 lei;

(3)    Rezultatul brut este de - 226.908 lei.

Pierderea financiară a fost generata în principal de faptul că societatea nu a realizat venituri din activitatea de bază, cheltuielile fiind efectuate cu precădere pentru organizarea societății.

Declarațiile cu referire la obligațiile de plată pentru salariați ( declarația 112 - lunar), la TVA și

livrărilor și achîzițîilot ( declarația 300 și 394-trimestrial) și impozitul pe microointreprindere { declarația 100 - trimestrial), întocmite conform legii, au fost depuse în termenele stabilite, iar obligațiile fiscale au fost achitate în cuantumul calculat și la termenele stabilite de lege.

în anul 2017 la nivelul societății au fost achiziționate bunuri de natura mijloacelor fixe în valoare de 236.111 lei.

Imobilizările financiare, respectiv acțiuni, sunt în sumă de 50.000 lei conform actului constitutiv. Apreciem ca fiind o societate nou înființată situațiile financiare prezentate sunt în concordanța cu

realitatea, urmând ca începând cu anul 2018, activitatea societății să se dezvolte, în sensul realizării de venituri din activitățile pentru care a fost înființată.

3. CONTUL DE PROFITȘI PIERDERE

Sintetic, rezultatul exercițiului 2017 este prezentat în continuare (lei):

1

venituri TOTALE

334

2

cheltuieli TOTALE

227.242

3

rezultatul TOTAL

(226.908)

Activitatea operațională a degajat în 2017 o pierdere în valori absolute de 226.908 lei.

4. PERSPECTIVA SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL- PRINCIPALELE RISCURI Șl

INCERTITUDINI

în mod rezonabil și în absența unor indicii contrare, se poate aprecia că toate cheltuielile efectuate până în prezent de societate sunt direct atribuibile realizării logisticii privind activitatea viitoare, respectiv după preluarea prin delegare a activitatii de salubrizare, in prima faza a salubrității stradale si apoi a salubrității pe zona de gunoi menajer.

5. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In contextul datelor prezentate in prezentul raport, Consiliul de Administrație al SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL propune Asociatului Unic probarea si descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.    .

SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3

PROPUNERE DE RECUPERARE A PIERDERII EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2017

Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL a realizat in cadrul exercițiului financiar 2017 o pierdere in valoare de 226.908 lei. Se propune, in vederea aprobării, către Asociatul Unic, recuperarea pierderii din profitul realizat in anii următori.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR

ÎNCHEIAT LA 31.12.2017

N0TA1. Active imobilizate

Imobilizările corporale sunt active corporale deținute de o societate pentru a fi utilizate in producție, in obținerea de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate sau pentru a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

•    La societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 evaluarea elementelor din bilanț s-a făcut pe baza costului istoric.Valoarea înscrisa in bilanț pentru elementele de imobilizări este reprezentata de costul de achiziție.

•    Imobilizările corporale si necorporale au fost in totalitatea lor dobândite prin achiziție.

•    Imobilizările sunt incluse in situațiile financiare la costul istoric a căror valoare bruta este de 287.806,90 iei iar valoarea ramasa este de 286.398,67 lei.

•    Situația activelor imobilizate este prezentata in tabelul de mai jos

lei

ELEMENTE DE ACTIVE*)

Valoarea bruta **)

Deprecieri (amortizări si provizioane)

Sold la

1 ianuari

e

2017

Creșteri

Reduceri

Sold la

31 dec. 2017

sold la

1

ianuarie

2017

depreciere

a

înregistrata in cursul exercițiului

reduceri

sau

reluări

sold

la

31 dec. 2017

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6

7

8=5+6+

7

Cheltuieli de constituire

217

217

81

81

Alte imobilizări necorporale

151

151

Total

imobilizări

necorporale

368

368

81

81

Terenuri

Construcții

Mijloace de transport

228.334

228.334

Alte

instalații,mobilier

9.105

9.105

1.328

1.328

Investiții in curs

Total

imobilizări

corporale

237.439

237.439

1.328

1.328

Imobilizări

financiare

50.000

50.000

Active

imobilizate

Total

287.807

287.807

1.409

1.409

2.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 nu a fost nevoita sa constituie provizioane in cursul anului 2017.

3 Repartizarea profitului

DESTINAȚIA

NR.RAND

SUMA

A. PROFIT NET DE REPARTIZATțRD 02 LA 08)

1

1 .Pentru constituire rezerve legale

2

2,pentru rezerve statutare sau contractuale

3

3.rezerve constituite ca surse proprii de finanțare

4

4.alte reserve

5

5.pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedent!

6

6.pentru dividende

7

7.rezultat reportat

8

B. PROFIT NEREPARTIZAT

9

La 31.12.2017 societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 înregistrează o pierdere in suma de de 226.908 lei.

4 Analiza rezultatului din exploatare

lei

INDICATORI

NR.RAND

EXERCIȚIUL

PRECEDENT

CURENT

Cifra de afaceri neta (rd.02+03)

1

Venituri ale activitatii curente

2

0

venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri

3

0

alte venituri din exploatare

4

0

Cheltuieli din exploatare

5

227.242

cheltuieli cu chiria

6

4.650

......

\©$ îOWis /

SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRES3

cheltuieli cu salariile

7

205.805

ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

8

1.409

alte cheltuieli de exploatare

9

15.378

ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

10

Rezultatul din exploatare (rd.01+04-05-06-07-08-09-10-11)

-227.242

Veniturile si cheltuielile din exploatare sunt recunoscute pe baza contabilității de angajament si sunt relevante pentru explicarea performantei societății, facilitând comparația cu situațiile anterioare.

In rezultatul din exploatare au fost recunoscute si incluse toate elementele de venituri si cheltuieli din exercițiul financiar 2017. Ele se considera semnificative pentru determinarea rezultatului din exploatare, dar nu au asemenea mărime, natura sau incidența incat prezentarea sa se faca separat.

5 Situația creanțelor si datoriilor

5.1 Creanțe

lei

CREANȚE

NR.RAND

SOLD 31.12.2017

TERMEN DE

LICHIDITATE

SUB 1 AN

PESTE 1

AN

0

1=2+3

2

3

CREANȚE COMERCIALE

1

4.546.615

4.546.615

CREANȚE CU BUGETUL

STATULUI

2

911.602

911.602

ALTE CREANȚE

3

837

837

TOTAL

5.459.054

5.459.054

Creanțele sunt prezentate mai sus si in bilanț la valoarea neta de 5.459.055 lei, din care:

•    Avans furnizor de imobilizări - SC GRADINARIU IMPORT EXPORT    4.546.615

•    TVA de recuperat    911.602

•    Alte creanțe in legătură cu personalul    837

5.2 Datorii

DATORII

NR.

RÂND

SOLD LA

31 DECMBRIE

2017

TERMEN DE EXIGIBILITATE

SUB 1 AN

1-5 ANI

PESTE 5

ANI

0

1=2+3+4

2

3

4

Avansuri încasate in contul

clientilor

1

SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3

Datorii comerciale

2

5.410.473

5.410.470

Alte datorii .inclusiv datorii fiscale si alte

datorii pentru asigurările sociale

3

85.954

85.954

TOTAL

5.496.424

5.496.424

•    Datoriile comerciale sunt către un singur furnizor, respectiv SC Gradinariu Import Export in valoare de 5.410.470 lei;

•    Datorii către Bugetul Statului si Bugetul asigurărilor sociale aferente lunii decembrie 2017 cu termen scadent 25.01.2018 in suma de 37.175 lei;

•    Alte datorii (salarii) in suma de 48.779 iei.

6 Principii contabile

Situațiile financiare au fost întocmite in conformitate cu prevederile O.M.F.P 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare consolidate, a Legii contabilității nr. 82/1991, modificata si completata de O.M.F.P 166/25.01.2017 si a Codului Fiscal.

Situațiile financiare intocmite in conformitate cu normele contabile in vigoare sunt in limba romana si in moneda naționala LEU.

Criteriile de recunoaștere si de evaluare sunt intocmite in conformitate cu contabilitatea de angajament si in condițiile de continuitatea activitatii.

Societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 a respectat principiile fundamentale ale contabilității si anume:

1.    Principiul continuității activitatii

-Acesta presupune ca instituția isi continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

2.    Principiul permanentei metodelor

-Acesta presupune continuitatea aplicării acelorași reguli si norme privind evaluarea, înregistrarea in contabilitate si prezentarea documentelor de activ si pasiv si a rezultatelor, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile. Modificările politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege, de un standard contabil sau au ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile efectuate.

3.    Principiul prudentei

-Valoarea oricărui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei.Se va tine seama de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in timpul exercițiului financiar, precum si de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor.

4.    Principiul independentei exercițiului

-Se vor lua in calcul toate veniturile si cheltuielie corespunzatore exercițiului financiar.

5.    Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

-Se va determina separat valoarea aferenta fiecărui element de activ si pasiv.

6.    Principiul intangibrlitatii

-Bilanțul de Deschidere al unui exercițiu financiar trebuie sa corespunda cu Bilanțul de închidere.

7.    Principiul necompensarii

SALUBRITATE Ș| DESZĂPEZIRE S3

-Valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile cu excepția compensărilor intre active si pasive admise de standardele internaționale de contabilitate.

-Un activ financiar si o datorie financiara trebuie compensate, la valoarea neta raportata in bilanț, atunci când o instituție are dreptul legal de a compensa valorile recunoscute si intenționează sa le deconteze fie la valoarea neta, fie sa realizeze activul si sa stingă obligația de plata simultan.

8.    Prîncipiul prevalentei economicului asupra juridicului

-Informațiile prezentate in situațiile financiare trebuie sa reflecte esența economica.

9.    Principiul pragului de semnificație

-Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentata distinct in cadrul situațiilor financiare anuale.

7.lnformatii cu privire la prezentarea societății:

Societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL este inregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40 /9896 / 2017 avand cod unic de înregistrare RO 37804020.

Societatea are sediul social in municipiul BUCUREȘTI Sector 3, str. CALEA VITAN, nr.154-158.

Capitalul social este de 13.000.000 lei.

Asociatul Unic al societății este Primăria Sectorului 3 al Municipiului București.

8. Informații privind salariatii

INDICATORI

EXERCIȚIUL FINANCIAR

PRECEDENT

ÎNCHEIAT

Cheltuieli cu remunerațiile personalului

0

61.604

Cheltuielile cu indemnizații membrii CA

0

106.767

Cheltuieli privind asigurările si protecția sociala

0

37.434

cheltuieli privind pensiile (daca este cazul)

0

Alte cheltuieli privind personalul

0

0

TOTAL

0

205.805

In anul 2017 societatea SD3 SALUBRITATE Si DESZĂPEZIRE S3 SRL a avut un număr mediu de 4

salarîatî.

9 Indicatorii financiari

INDICATORI DE LICHIDITATE

Indicatorul lichidității curente

active curente / datorii curente

3.27

indicatorul lichidități imediate

active curente - stocuri / datorii curente

3.27

INDICATORI DE RISC

Indicatorul gradului de îndatorare

capital împrumutat/ capital propriu *100

Nu este cazul

INDICATORI DE ACTIVITATE

Viteza de rotatie a debitelor - clienti

sold mediu clienti / cifra de afaceri *365

Nu este cazul

SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3

Viteza de rotatie a creditelor -

furnizori

sold mediu furnizori / achiziții *365

Nu este cazul

Viteza de rotatie a activelor totale

cifra de afaceri / total active

Nu este cazul

INDICATORUL DE PROFIT ABILITAT

Rata profitului

Profit brut ! cifra de afaceri *100

Nu este cazul

Solvabilitate patrimoniala

Capitaluri proprii / Total pasiv *100

232%

Datorita faptului ca societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire $3 nu a realizat venituri in anui 2017, fiind primui an de funcționare, indicatorii financiari nu sunt relevanți.

10. Alte informații

Evenimente ulterioare datei bilanțului

Nu au fost evenimente ulterioare datei bilanțului atat favorabile cat si nefavorabile care sa necesite efectuări de ajustări suplimentare ale valorilor recunoscute in situațiile financiare.

MIHAINITU,

PREȘEDINTE C.A.

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL


în atenția domnului Mihai Nițu, Președinte CA SD 3 Salubritate si Deszăpezire 33


ÎMPUTERNICIRE

Subsemnata Luiza DINU, domiciliata in Bucurestt'    . posesor al $eria ’ nr. f

CNP ;    in calitate de membrul al consiliului de administrație al societății SD3

Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, il mandatez pe domnul Vladaru Mihai, domiciliat în București,

posesor al Seria '    <    CNP    , în calitate de membru al

consiliului de administrație al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, să mă reprezinte să voteze în numele și pe seama mea la ședința CA a societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL din data de 03.05.2018.


Mandant

Luiza Dinu


'■■■MĂ VA

va    S/si

\A\A-. '    ■

.. ,L/' '    '

® SALUBRITATE

Ș! DESZĂPEZIRE S3

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL CU ACTIVITATILE DESFĂȘURATE IN PERIOADA 12.06.2017 - 31.12.2017

Prezentul raport a fost întocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare. Conform reglementarilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a intocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care sa conțină o prezentare concisa a evoluției activitatii societății pe durata exercițiului financiar si a situației sale la încheierea acestuia.

• CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICA

- PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, este persoană juridică română, cu sediul în Mim. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020.

SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL este o societate cu răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si a imputemicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale. SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul înființării societății este de a asigura următoarele obiective

•    îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

•    Susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

•    Promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;


•    Dezvoltarea durabilă a serviciului;

/^^SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE$3

•    Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

•    Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

•    Susținerea unor campanii de informare si conștientizare a populației despre beneficiile aduse de colectarea selectiva a deșeurilor;

•    Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

•    Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

•    Respectarea cerințelor din legislație privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

•    Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.

•    Implementarea unui sistem securizat de precolectare;

•    Modernizarea punctelor de precolectare existente si extinderea numărului acestora;

•    Dotarea cu recipienti in număr si de capacitate corespunzătoare a punctelor de precolectare.

Astfel, la data de 12.06.2017, a fost adoptata Hotărârea nr. 240 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București si asociat minoritar ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, cotele de participare la capitalul social al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL fiind următoarele:

•    Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 - 99 %

•    ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL - 1 %,

Ulterior, prin HCL nr. 354 / 25.08.2017, cotele de participare la capitalul social al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL s-au modificat după cum urmeaza:

•    Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 - 100 %,

iar cotele de participare la capitalul social al societarii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 fiind urmatorele:

•    Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 - 99 %

•    SD 3 SALUBRITATE SI DESZPEZIRE SECTOR 3 SRL - 1 %.

Tot prin HCL S3 nr. 354 / 25.08.2017, s-a completat obiectul secundar de activitate din Actul Constitutiv al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL cu doua obiecte de activitate, după cum urmeaza:

•    0161 activitati auxiliare pentru producția vegetala

SALUBRITATE

^5*/ Șl DESZĂPEZIRE S3

•    3831 - demontarea ( dezasamblarea ) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.

Prin HCL S3 nr. 484 / 12.10.2017 s-a modificat HCL S3 nr.354 / 25.08.2017, astfel incat cotele de participare la capitalul social al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 sa fie următoarele:

•    Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 - 99.9702 %

•    SD 3 SALUBRITATE SI DESZPEZIRE SECTOR 3 SRL - 0.0208 %.

Capitalul social total subscris al societății la data de 31.12.2017 este in valoare de 41.000.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 8.200 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 5.000 lei, capital in numerar după cum urmeaza: 41.000.000 lei corespunzător unui număr de 8.200 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3.

Obiectul principal de activitate al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L este: Colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811.

Conform actului constitutiv, societatea desfasoara si alte activitati secundare asa cum se regăsesc de altfel in actul constitutiv.

1.2. CADRU LEGAL

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice locale, respectiv:

•    Legea 31/ 1990, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

•    O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

•    Legea 215/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

•    Actul Constitutiv al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3

S.R.L

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 240/12.06.2017, prin care a fost numit administratorul provizoriu al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL.

•    Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 587 / 27.11.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administrație al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL.

SALUBRITATE

^g^ȘI DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020    Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@vahoo.com


email: saiubritates3.runos@gmail.com

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementarilor in domeniu, Asociatul Unic este cel mai inalt forum decizional al societății, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. In acest sens, de la infiintare pana la data de 05.12.2017 societatea a fost administrata de un administrator provizoriu, după care Consiliul de Administrație si Președintele Consiliului de Administrație numiți prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 587 / 27.11.2017, au preluat conducerea societății. Consiliul de Administrație si Președintele Consiliului de Administrație au fost numiți în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Comisia de Selecție a candidatilor pentru ocuparea posturilor de membru in consiliul de administrație.

Administratorul provizoriu, Consiliul de Administrație si Președintele Consiliului de Administrație, in calitate de mandatari, au fost împuterniciți, in limitele prevăzute prin contractele de mandat sa reprezinte interesele Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București si sa administreze societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL in condiții de eficienta si performanta.

-    Slamnescu Dorin Daniel: Administrator provizoriu, conform HCLS 3 nr.240 din 12.06.2017.

-    Mihai Nitu: Președinte al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.

-    Mihai Vladarau: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.

-    Danacu Valerica: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 /

27.11.2017.

-    Sandru Ionut Puiu: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 /

27.11.2017.

-    Popa Gabriel: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.

1.4 EVOLUȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In perioada 12.06.2017 - 05.12.2017, societatea a fost administrata, in baza HCL S3 nr.240 / 12.06.2017, de un administrator provizoriu, iar in perioada 06.12.2017 - 31.12.2017, societatea a fost administrata, in baza HCL S3 nr.587 / 27.11.2017, de către Consiliul de Administrație, care la rândul sau si-a delegat puterile si atribuțiile de conducere către un director general provizoriu in vederea reprezentării societății, in persoana domnului Corbuleanu Florentin.

1.5 ACTIVITATEA PROPRIU ZISA A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


Sediul Social: Calea Vîtan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020


Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: 5alubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

In decursul anului 2017, Consiliul de Administrație al societății SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL s-a intrunit legal in cadrul a 3 ședințe, in care au fost adoptate 10 hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societății, după cum urmeaza:

•    Ședința Consiliului de Administrație din data de 06.12.2017, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

•    Aprobarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, trimestrul IV;

•    Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu casa de avocatura „Moldoveanu Remus Alexandru „

•    Aprobarea inceperii procedurii de selecție a directorului general, precum și aprobarea încheierii unui contract de mandat cu un director general interimar, căruia Președintele și Consiliul de Administrație să îi delege puterile și atribuțiile pe care le dețin și se pot delega, în vederea reprezentării societății;

•    Aprobarea numirii in funcția de secretar de ședințe al C.A. a doamnei Andreea Matei.

•    Ședința Consiliului de Administrație din data de 14.12.2017, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

•    Aprobarea contractului de mandat prezentat in ședința in vederea delegării puterilor si atribuțiilor de conducere ale Președintelui si membrilor C.A. către un director general provizoriu in vederea reprezentării societății.

•    Aprobarea delegării conducerii si reprezentării conducerii precum si a tuturor atribuțiilor pentru buna desfasuarea a societății de către C.A. către Directorul General si numirea in funcția de Director General provizoriu a domnului Corbuleanu Florentin, precum si încheierea contractului de mandat in forma aprobata

•    Aprobarea majorării salariilor brute pentru angajatii societarii cu cel puțin 20%, începând din 01.01.2018, ca efect al aplicării prevederilor OUG nr. 79/.2017, privind plasarea contribuțiilor la angajat. Aceasta majorare a avut in vedere menținerea salariului net al angajarilor la nivelul lunii Decembrie 2017.

•    Aprobarea incheierii unui contract de consulanta tehnica de specialitate cu privire la achiziționarea dotărilor necesare realizării obiectului de activitate al societății.

•    Aprobarea acordării de bonuri de masa salariatilor societății incepand cu data de 01.01.2018

•    Ședința Consiliului de Administrație din data de 21.12.2017, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

•    Propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3, conform actului constitutiv, de a

aproba incheierea contractelor de achiziție, avand la baza propunerii conducerii;;-; executive si notei de fundamentare nr. 134/21.12.2017 privind achizit


necesare pentru desfasurarea obiectului de activitate.

1.6. Hotarari ale Asociatului Unic

In perioada analizata, Consiliul Local Sector 3 a adoptat un număr de 15 hotarari,astfel:

1.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 240 / 12.06.2017 privind Înființarea unei societăți avand ca obiect principal de activitate - prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

2.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 286 / 30.06.2017 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017, a orgranigramei si a statului de funcții ale societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL;

3.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 287 / 30.06.2017 privind aprobarea remunerației administratorului provizoriu al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL;

4.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 335 / 27.07.2017 privind schimbarea sediului social al Societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL;

5.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 339 / 27.07/2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale unor întreprinderi publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București;

6.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 354 / 25.08/2017 privind modificarea Actelor Constitutive ale societăților SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL si ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SR;

7.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 397 / 05.09.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL;

8.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 484 / 12.10.2017 privind modificarea HCL S3 nr. 354 / 25.08.2017 referitoare la actele constitutive ale societarilor SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL si ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL;

9.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 527 / 31.10.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL;

10.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 528 / 31.10.2017 privind majorarea capitalului social al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL.

11.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 616 / 27.11.2017 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație / Administratorului Provizoriu al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, pentru a întreprinde,toate demersurile necesare in vederea încheierii unor contracte de furnizare autospeciale-.iitilaje,

SALUBRITATE DESZĂPEZIRE S3

recipienti de precolectare deșeuri, necesare pentru desfasurarea activitatii de salubrizare pe raza Sectorului 3;

12.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 587 / 27.11.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administrație al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL.

13.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.642 / 07.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL;

14.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.684 / 28.12.2017 privind acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, in vederea incheierii unor contracte de achiziție autospeciale, utilaje si recipienti de precolectare deșeuri si alte dotări;

15.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 694 / 28.12.2017 privind declanșarea procedurii de selecție in vederea ocupării posturilor vacante de membru in consiliul de administrație al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL.

In baza hotarilor Consiliului Local Sector 3 enumerate mai sus, activitatea societății in anul 2017 a avut ca scop achiziționarea de utilaje necesare in vederea prestării serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 3 - cod CAEN - 3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase.

• ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt cele mai importante in cadrul unei societăți, iar capitalul uman constituie un potențial deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3.

Raporturile de munca in cadrul societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL se desfasoara in baza reglementarilor naționale in domeniul muncii, Regulamentului Intern si al Contractului Individual de Munca. Organigrama societății este prezentata către A.G.A., societatea funcționând in anul de referința conform structurii organizatorice aprobate. Numărul mediu de salariati ai societarii in anul 2017 a fost de 4 angajați. Numărul de personal este corelat direct cu volumul si structura activitatii societății si nivelul productivității muncii. Cheltuielile cu salariile angajărilor si remunerațiile (in baza mandatelor) membrilor consiliului de administrație aferente exercițiului financiar 2017 au fost de 205.805 lei (inclusiv cheltuielile privind contribuțiile legal aplicabile).

Principalele activitati in domeniu au fost legate de: inregistrarea personalului, actualizarea dosarelor profesionale si personale ale angajărilor, aplicarea si respectarea legislației aflate in vigoare in domeniu, referitoare la raporturile de munca, evidenta concediilor de odihna, evidenta salariilor, actualizarea fiselor de post, pontaje etc.

ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

■A

Prin programul de investiții propus pentru anul 2017, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL a vizat atingerea obiectivelor de investiții pentru desfasurarea activitatii societății.

S-a efectuat plata integral pentru:

•    3 laptopuri, in valoare de 10.834,95 lei ( cu TVA );

S-a efectuat plata avansului pentru:

•    2 Dacia Logan, in valoare de 5.030,8 lei (cu TVA)

•    2 Dacia Duster, in valoare de 8.515,76 lei ( cu TVA )

4.


ACTIVITATEA JURIDICA


'V x?"


x.z-


Activitatea Juridica a societății a fost asigurata de către Casa de avocatura „Moldoveanu Remus Alexandru „ in baza contractului de prestări servicii înregistrat cu nr. 93 / 05.12.2017.

5.


PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Activitățile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica si strategia societății in domeniul economico -financiar. In cadrul societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, activitatea financiara si cea de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru:

•    Aprobarea situației financiare a societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE

SECTOR 3 SRL la 05.12.2017 si a situațiilor financiare semestriale

•    Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investirii pe anul 2017;

•    Dimensionarea activitatii de producție si alocarea de resurse in asa fel incat activitatea sa se poata susține financiar si sa devină rentabila;

•    Aprobarea unor modificari/completari la Actul Constitutiv al societății in părțile ce privesc activitatea propriu zisa;

•    Aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții si a grilei de salarizare a societarii;

•    Aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii economico-financiare a societății, etc

Venituri totale - 334 lei

Cheltuieli totale - 227.242 lei.

Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018 de către societatea M&E Expert SRL, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu numărul de autorizație 617.

Conform raportului de audit, au fost evaluate respectarea principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, si au inclus următoarele :

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020


Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: sal ubr Itate.s3 @ya hoo.com    email: salubritates3.runos@gmali.com

•    Verificarea pe baza de eșantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente justificative;

•    Discuții cu membri conducerii societății cu privire la implicarea acestora in verificarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate;

•    A verificat daca au fost efectuate ajustări de valoare la bunurile din patrimoniul societății;

•    A efectuat verificarea Înregistrării bunurilor in mod corect in situațiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislația in vigoare ;

•    A urmărit respectarea legalității si regularității in administrarea societăți;

•    A verificat gradul de adecvare a informațiilor prezentate in notele explicative si raportul administratorului la situațiile financiare.

In opinia auditorului nu au fost identificate denaturări in raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare si sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative cu situațiile financiare.

6. ACHIZIȚII

In decursul anului 2017 s-au efectuat următoarele achiziții:

•    Certificat semnătură electronica Digising - 254,16 lei (cu TVA )

•    Program Saga - 350 lei ( cu TVA )

•    Contract de Medicina muncii


•    40 lei / angajat ( personal TESA)

*    50 lei / angajat ( alte categorii de angajați)

•    Contract de Consultanta Juridica - 50 euro / ora ( fara TVA )

•    Imprimanta - 1.229,27 lei (cu TVA)

•    Router - 193,97 lei ( cu TVA )

•    Mobilier - 12.565,14 lei ( cu TVA )

•    Utilaje achizitonate de la :

Gradinariu Import Export SRL - 6.517.465 euro ( fara TVA ) Briaris IND SA - 774. 186 euro (fara TVA)

Auto Cobalcescu SRL - 228.333,47 lei (fara TVA).

SALUBRÎTATE ȘI DESZĂPEZIRE S3

7. CONCLUZII

In baza celor prezentate mai sus, domnul Slamnescu Dorin Daniel - administrator provizoriu, membrii Consiliului de Administrație cat si Președintele C.A., domnul Mihai Nitu si-au îndeplinit obligațiile stabilite in contractele de mandat pentru realizarea obiectului de activitatea al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societarii.

In cadrul societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL s-au respectat cu strictele disciplina financiara, principiile contabilității si s-au achitat in totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum si obligațiile contractuale pe care le-a avut cu partenerii comerciali pe parcursul anului 2017.

8. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație al SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL propune Asociatului Unic aprobarea si descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

Cu deosebita considerație,PROIECT
PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL
PE ANUL 2018

4>/</ o /


’T- 'i'. ffX

’■***_ V? , a S;3t '-■

CUPRINS:

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 3. PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII IN ANUL 2018

CAPITOLUL 4. OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII IN PERIOADA 01.01.2018- 31.12.2018

CAPITOLUL 5. OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

ÎK >

$ C* f

"3 5


iote

w-,

= 's "L.*

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2018 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății SD3 în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit in Planul de administrare cât și cu obiectivele asociatului unic. Acesta înglobează principiile directorate ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanta ce urmeaza a fi îndepliniți, in lumina obiectivului pe care asociatul unic si l-a propus de la societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, respectiv prestarea unui serviciu de salubrizare de calitate pe raza Sectorului 3 al Muncipiului București.

Viziunea managerială a Consiliului de Administrație al SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L are ca si repere:

1)    îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului,

societatea promovând o abordare echilibrată între politica de refînanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clienților;

2)    atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea obiectivelor;

fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

3)    preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora, oferindu-le stabilitate,

acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;

4)    economicitate in îndeplinirea obiectivelor;

Prezentul Programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. In sensul celor de mai sus si conform Scrisorii de așteptare a autoritatii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, Consiliul de Administrație supune, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul

programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exerci financiar următor.

CAPITOLUL 2

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂȚII

Societatea SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, avand ca asociat unic Sectorul 3 al

Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3. Societatea este administrată și condusă de către un Consiliu de Administrație format din 7 membrii, dintre care unul este Președintele Consiliului de Administrație și de un Director General ce își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, in temeiul împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 201/2017, a hotarat infiintarea unei societăți comerciale.

Astfel, la data de 12.06.2017, a fost adoptata Hotărârea nr. 240 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București si asociat minoritar ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, cotele de participare la capitalul social al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL fiind următoarele:

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3    99%;

- ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL - 1 %.

Ulterior, prin HCL nr. 354 / 25.08.2017, cotele de participare la capitalul social al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL s-au modificat după cum urmeaza:

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3-100 %. Capitalul social total subscris al societarii este in valoare de 41.000.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 8.200 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 5.000 lei, capital in numerar după cum urmeaza: 41.000.000 lei corespunzător unui număr de 8.200 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3.

CAPITOLUL 3

■m


IN PERU


PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII 01.01.2018-31.12.2018

Misiunea societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L pe anul 2018, raportat la obiectul principal de activitate: Colectarea deșeurilor nepericuloase -cod CAEN 3811, este aceea de â oferi un serviciu de salubrizare de calitate cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Administrarea societății va viza continuarea demersurilor necesare in vederea finalizării proiectelor demarate, asigurarea transparentei, eficientei si eficacității in vederea finalizării proiectelor demarate, precum si armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

CAPITOLUL 4

OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII IN PERIODA 01.01.2018 - 31.12.2018

Pornind de la așteptările autoritatii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, pe termen scurt, mediu si lung, SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L. isi propune următoarele obiective:

•    activitatea prestata si nivelul acesteia sa corespunda necesităților cetățenilor;

•    promovarea calitatii si eficientei activitatii;

•    respectarea legislației in vigoare privind întreaga activitate desfasurata;

•    dezvoltare durabila pe criterii de transparenta si competivitate prin aplicarea prevederilor Lg. nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

•    creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă;

•    îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3;

•    promovarea respectului față de cetățean prin tratamentul egal, transparență și comunicare eficientă;

•    consolidarea relațiilor cu clienții și creșterea gradului lor de încredere prin furnizarea de servicii regulate și de calitate;

•    elaborarea unui plan de investiții necesar, corelat cu obiectivele propuse, in scopul îmbunătățirii calitatii serviciilor oferite. Consiliul de administrație al societății va analiza, fundamenta, aviza si propune spre aprobare, anual Autoritatii publice tutelare si acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor

•    instruirea permanenta a personalului in vederea creșterii gradului de profesionalism;

•    angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficientei, eficacității si economicității;

•    consiliul de Administrație al societarii trebuie sa urmareasca încasarea la termen a creanțelor si sa dispună toate masurile necesare de recuperare a acestora in termenul legal de prescripție, in caz contrar trebuie sa răspundă pentru prejudiciul cauzat societarii;

achitarea către bugetul de stat si bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale; creșterea cifrei de afaceri; reducerea datoriilor la bugetul de stat; creșterea productivității muncii; creșterea profitului.

stei?


CAPITOLUL 5 TRANSPARENTA

Din perspectiva reglementarilor in domeniu, a actului constitutiv si a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor masuri de îmbunătățire a actului de transparenta instituționala, se va publica pe anul in curs, pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

•    hotărârile asociatului unic în termen de 48 de ore de la data adunării;

•    situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

•    toate facturile si contractele încheiate de către societate;


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București


C.U.I.: RO 37804020

email; salubntate.s3@vahoo.com


Reg. Com: J40/9896/21.06.2017 email: salubritates3.ranoș@gmaitcom


•    raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

•    raportul de audit anual;

•    lista administratorilor și a directorilor, CV~urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

-    rapoartele consiliului de administrație;

-    raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate

administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

•    Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

*    Alte informații de interes public.

CAPITOLUL 6

INVESTIȚII

Programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor in anul 2018, al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, vizeaza continuarea obiectivelor de investiții in derulare din programul pe anul 2017, precum si cu noi investiții.

Societatea, prin Consiliul de Administrație, va monitoriza criteriile de realizare a indicatorilor de performanta, stabiliți in contractele de mandat ale administratorilor si in Planul de Administrare, prin respectarea cu strictele a disciplinei financiare si a principiilor contabilității. De asemenea, SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL isi propune pentru anul 2018 sa achite in totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum si sa~si respecte toate obligațiile contractuale pe care le va avea cu partenerii comerciali pe parcusul anului 2018.

Principiile directorate privind administrarea societății S.C. SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L, obiectivele strategice, țintele de performanță și prioritățile strategice statuate prin prezentul Proiect al Programului de administrare, se constituie în standarde de performanțe obligatorii pentru echipa de management a societății.

Cu deosebita considerație,


Membru C.A. - Mihai Vladarai

Membru C.A. - Sandru Ionut Pi Membru C.A. - Popa Gabriel


Raportul Auditorului Independent
Către Asociații,

SOCIETĂȚII SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Opinie

1.    Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale SOCIETĂȚII SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire administrativa, Birou 2, Sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 37804020, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere incheiat la aceeași data, precum si notele explicative.

2.    Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

□    Activ net/Total capitaluri proprii:    12.773.092 lei

□    Pierderea neta a exercițiului financiar:    226.908 lei

3.    In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017, pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare. Menționam ca societatea a fost infiintata in 21.06.2017.Baza pentru opinie

4.    Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informații — Raportul Administratorilor

5.    Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele „alte informații” cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste „alte informații” si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este sa citim acele „alte informații” si, in acest demers, sa apreciem daca acele „alte informații” sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea raportului administratorilor care^^^ro^ontina denaturări semnificative datorate


/.A/

/*?/

‘Sîs7&'l


'4    \ .(fi

„s,

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

a)    Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost intocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b)    Raportul administratorilor a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6.    Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a pernițe intocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

7.    In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentnt^S supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.


/^y

lei


Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare    '--'c

9. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile ^<2^


anciare, in ansamblu, sunt lipsite de

denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.

Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

•    Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

•    înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

•    Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracteiul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

•    Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia.

Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare


.X/Sj


pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

• Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele

Societății de audit

M&E Expert SRL

Sediul social

Labirint 149, Sector 3

București

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 617/02.02.2006


Auditor

Tanasescu Maria inregistrat la Camera Ai Financiari din Romania cu nr 440/09.2000

27.04.2018
RO 12015994

Nr Inreg reg Com J40/6808/1999 Str. Labirint Nr. 149 Sector 3 Membru: CAFR

Autorizația: 617

V

/b.

'ZXV''’’

> sa

f'o/X

Sa Wf

1 i 3

«T 7 j!>> J?

''X-a


Anexa,

la Raportul de audit pentru anul 2017

Prezentarea societății auditate

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, este o societate cu răspundere limitata, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub J40/9896/2017, Codul unic de înregistrare 37804020, reprezentata legal de domnul Mihai Nitu, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Societatea a fost infiintata in 21.06.2017, prin HCLS3 nr. 240, in baza Legii nr. 31/1990.

Sediul social: Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, Birou 2, Sector 3, București, Romania.

Cod CAEN: 3811-CoIectarea deșeurilor nepericuloase.

Numărul mediu de salariati la finele anului 2017 este de 3 persoane.

Societatea asigura servicii de salubritate pe raza sectorului 3 , propunandu-si o diversificare a serviciilor conform codurilor CAEN secundare.

Capital social si asociat!

Societatea are un capital social subscris si varsat de 13.000.000 lei la data de

31.12.2017, divizat intr-un număr de 2.600 parti sociale cu o valoare nominala de 5.000 lei/parte sociala, asociat fiind:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local sector 3 cu 13.000.000 lei, procentul de participare la capitalul social fiind de 100%.

Administrarea societății -Administrarea societății a fost asigurata de Consiliu de Administrație cu membrii numiți prin HCLS3 nr. 587/27.11.2017, Președintele CA fiind domnul Mihai Nitu.

Audltarea societății


Auditul desfășurat financiare aferen cadru general de

ra avut ca obiectiv exprimarea opiniei privind situațiile sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un ară identificat.

l

Operațiunile de auditare au constat in:

-verificarea operațiunilor si a documentelor ce stau Ia baza înregistrării sumelor din conturile sintetice si analitice, aplicând tehnica sondajelor si a esantioanelor, cu limitele apreciate de auditor ca fiind reprezentative;

-examinarea si analizarea metodelor contabile folosite si a sistemului controlului intern in legătură cu natura si tipul operațiunilor economice si financiare efectuate;

-analiza componentei soldurilor anuale;

-examinarea si analiza concordantei dintre balanța de verificare sintetica si conturile anuale;

-analiza si verificarea situațiilor financiare supuse procedurii de audit, respectiv bilanțul la 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere precum si toate celelalte documente.

Constatări

Societatea are organizata contabilitatea in concordanta cu principiile si practicile contabile cerute de legislația in vigoare in Romania. Situațiile financiare ale societății au fost întocmite in conformitate cu principiile generale ale contabilității si sunt conforme cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare si cu OMFP 1802/2014. Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic înregistrările pe baza documentelor justificative, exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica. La întocmirea declarațiilor financiare s-a avut in vedere respectarea principiului continuității activității, pe baza datelor si informațiilor furnizate de contabilitatea societății.

Având in vedere ca societatea a fost înființata in Iunie 2017, volumul documnetetor supuse auditului a fost rezonabil

Conform datelor din bilanțul contabil la data de 31.12.2017, situația se prezintă astfel:

Active imobilizate nete Active circulante Datorii pe termen scurt Capitaluri proprii Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale


286.398 lei; 17.982.897 lei;

5.496.424 lei; 12.773.092 tei;

226.908 tei; 334 lei;

227.242 lei.

-Activele imobilizate sunt reprezentate de achizițiile care s-au făcut in vederea bunei desfășurări a activității. Au fost achizionate mijloace de transport si aparatura birotica si sunt înregistrate imobilizări financiare de 50.000 lei constând in acțiuni deținute la entitati afiliate.

-Activele circulante sunt reprezentate de:

a)    creanțe in valoare totala de 5.459.054 lei, -care se compun dintr-un avans achitat

Societății Gradinariu Import Export de 4.546.616 Iei, TVA de rambursat de 911.602 lei, alte creanțe de 836 lei;

b)    disponibilități bănești in banca 12.523.782 lei si in casierie 61 lei.

-Datoriile pe termen scurt sunt compuse din:

a]    obligații furnizor Gradinariu Import Export de 5.410.473 lei, salariu contract mandat de 35.332 lei;

b)    salarii/obligatii salariate/ fonduri speciale, de 50.619 tei;


pitalul social de 13.000.000 tei si pierderea de 226.908 tei^WîM

O

!Q

A fost efectuata inventarierea anuala in baza deciziei de inventariere si din procesul verbal încheiat rezulta ca nu au fost constatate diferente.

Politicile contabile sunt in curs de elaborare, după ce vor fi finalizate vor fi aprobate de CA.

Societatea trebuie sa se conformeze cerințelor Legii 656/2002 privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finanțării actelor de terorism, actualizata la zi..

S.C. M&E EXPERT SRL

AUDITOR

TANASESCU MARIA

/«A

U/eV/

3