Hotărârea nr. 195/2018

HCLS3 nr.195 din 04.05.2018 priv rectificarea bugetului Sect 3 pe anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

>    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 80923/CP/03.05.2018 a Primarului Sectorului

3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 80226/03.05.2018 al Direcției

Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

-    Adresa nr. 80228 /03.05.2018 a Direcției Economice;

A,

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1) si Art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 890.572,30 mii lei, se majorează cu suma de 29.193,59 mii lei devenind 919.765,89 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 920.634,14 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 260.563,96 mii lei și credite de angajament în sumă de 568.231,58 mii lei conform anexei nr.l 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


SEMNEAZĂ rWtar ;s NlIHĂITĂ

NR. 195 DIN 04.05.2018CABINET PRIMAR


CCea i?ucîeșl:i î91, sector 0310S4 Buctireșt'î

www.pnmartej.ro

telefon (004 021) 31S 03 23 - 28

fax (004 021} jtS 03 04 s-smil ca bl netprirr 2 r(®prî niariej.ro


EXPUNERE DE MOTIVE

SBÎTOfia


CÂSI^ST PRIMAR1


Data.


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

•    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de S90.572,30 mii lei se majoreaza cu suma de 29.193,59 mii lei devenind 919.765,89 mii lei.

•    La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei.

8 Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 891.440,55 mii lei se majoreaza cu suma de

29.193,59 mii lei, devenind 920.634,14 mii lei, astfel:

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap. bag.

HCLS3 nr. 15712018

Propuneri

rectificare

Influente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

891 440,55

920 634,14

29 1 93,59

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

182 198,00

195 328,00

13 130,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 663,72

7 663,72

0,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5 060,68

5 060,68

0,00

6

învățământ

65.02

133 751,48

143 452,27

9 700,79

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

110 041,93

110 565,93

524,00

9

Asigurări și asistență socială

68.02

189 203,18

193 041,98

3 838,80

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

67 687,27

67 687,27

0,00

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

16 173,13

18 173,13

2 000,00

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum șî dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.


•Ț4 ■■

.@. B ■    P B S M A R f A

®K> SECTORULUi < ''SfeC    BUCUREȘTI >

Caiea Dudești sif, ișp sector 3,

0310S4 SiKtirSîîl

www.primane3.ro

telefon {004 02 0 318 03 23 - 28 fax (004 02 î) 318 03 04 e-rrsai! economic@primarie3.ro

Nr. 80226/03.05.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

•    Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

•    Contul de execuție bugetara;

•    Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 890.572,30 mii

lei se majoreaza cu suma de 29.193,59 mii lei in conformitate cu contul de execuție bugetara, acestea devenind 919.765,89 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS 3 nr. 157/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE

677 520,54

683 490,13

5 969,59

1. VENITURI CURENTE, din care:

623 481,54

629 451,13

5 969,59

Impozite si taxe locale

280 000,00

280 000,00

0,00

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:

(04.02)

308 163,00

337 356,59

29 193,59

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

51 681,00

80 874,59

29 193,59

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

54 039,00

54 039,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-124 478,46

-147 702,46

-23 224,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

213 051,76

236 275,76

23 224,00

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION

(37.02.04)

124 478,46

147 702,46

23 224,00

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

17,61

17,61

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

45 021,61

45 021,61

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.    (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

43 148,08

43 148,08

0,00

TOTAL VENITURI buget local

890 572,30

919 765,89

29 193,59DiRECȚÎA ECONOMICĂ


•T\.. \

Ml    P R i M Ă R i £

SKW sectorului <

BUCUREșn^Jf

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii instituțiilor in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3 Nr.157/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

891 440,55

920 634,14

29 193,59

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

677 520,54

683 490,13

5 969,59

Cheltuieli de personal

10

148 560,00

148 560,79

0,79

Bunuri si servicii

20

304 514,99

307 983,79

3 468,80

Dobânzi

30

51 296,36

51 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 496,20

19 496,20

0,00

Asistenta sociala

57

92 739,68

95 239,68

2 500,00

Alte cheltuieli

59

28 147,00

28 147,00

0,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-25 897,55

-25 897,55

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

213 920,01

237 144,01

23 224,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări ia următoarele capitole:

>    Capitolul 51.02 - Autorltatî publice si acțiuni externe se majoreaza cu

suma de 13.130,00 mii lei, astfel: Secțiunea de funcționare majorare cu 130,00 mii lei la titlul bunuri si servicii, (incalzit-iluminat) iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 13.000,00 mii lei, cheltuieli de capital.

>    Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 9.700,79 mii lei, astfel: Secțiunea de funcționare majorare cu 0,79 mii lei la titlul 10 - cheltuieli de personal (drepturi salariale aferente anului 2017) iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 9.700,00 mii lei, cheltuieli de capital la unitățile de invatamant ( execuție, ISC,DiRECȚiA ECONOMICĂ


consultanta si PT).

> Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 524,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital ( PT si execuție).

>    Capitolul 68.02 - Asigurări si asistenta sociala, se majoreaza cu suma de 3.838,80 mii lei la Secțiunea de funcționare ( bunuri si servicii).

>    Capitolul 84.02 -Transporturi, se majoreaza cu suma de 2.000,00 mii lei, la Secțiunea de funcționare, la titlul bunuri si servicii, (reparații străzi).

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap.

Bug.

HCLS 3 nr. 157/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

891 440,55

920 634,14

29 193,59

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

182 198,00

195 328,00

13 130,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 663,72

7 663,72

0,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Aparare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

5 060,68

5 060,68

0,00

6

Invatamant

65.02

133 751,48

143 452,27

9 700,79

7

Sanatate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

110 041,93

110 565,93

524,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

189 203,18

193 041,98

3 838,80

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

67 687,27

67 687,27

0,00

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

16173,13

18173,13

2 000,00

• Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investita pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 260.563,96 mii lei si credite de angajament in suma de 568.231,58 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.


SECTORULUI 4,,

tSLK'O «fe; T>

Cr.ks Os>de?f.i îîu ?9=, sectory 035084 Bucufeșli

■r www.pi'îm&riâj.ro

telefon (004 <?2i} 31S 03 23 ■ 23 fee ^>04 o;u) 35803 04 g-rîț;ii! ocoooefecî&'jpffeafeî.ft;?


Nr. 80228/03.05.2018


Către,

CABINET PRIMAR


Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotărâre

-    Anexe

Cu stima,


1