Hotărârea nr. 194/2018

HCLS3 nr.194 din 04.05.2018 priv modif struct pret-tarif unitare-tip de activ afer contr de lucr nr.8878-01.08.2017 inche intre S3 al Mun Buc si Soc Alg Resid S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea structurii prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate aferente Contractului de lucrări nr.8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1Î5/20Î5pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

?    7    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 80807/CP/03.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 80240/03.05.2018 al Direcției învățământ;

-    HCLS3 nr.242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă

-    HCLS3 nr. 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă.

-    HCLS3 nr.550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L.S.3 nr.242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă,

-    HCLS3 nr.634/07.12.2017 privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin HCLS3 nr.550/07.11.2017

-    Nota nr. 162/14.03.2018 a Curții de Conturi a României privind efectele juridice ale noilor modificări fiscal-bugetare

-    Notificarea cu privire la impactul prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție, emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

-    Contractul nr.8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residential S3 SRL pentru proiectarea, executarea, finalizarea și întreținerea unor obiective de investiții;

-    Adresa nr. 177/26.04.2018 a societății Algorithm Residential SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.77598/PS3/26.04.2018;

-    Adresa nr. 189/02.05.2018 a societății Algorithm Residential SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.78957/PS3/02.05.2018;

-    Adresa Direcției învățământ nr.80243/03.05.2018;

A.

In conformitate cu prevederile:

-    OUG nr.79/2017 pentru pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție;

-    HG nr.846/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-    OUG nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile/tarifele unitare/tip de activitate - P - recalculate în conformitate cu noile modificări ale legislației în domeniul fiscal și în domeniul salarizării muncii, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă devizele modificate pentru restul rămas de executat la data de 01.01.2018 conținând prețurile/tarifele unitare/tip de activitate - P - recalculate în conformitate cu noile modificări ale legislației în domeniul fiscal și în domeniul salarizării muncii, pentru fiecare obiectiv în parte, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă valorile finale pe fiecare obiectiv de investiție conform Contractului nr.8878/01.08.2017, prevăzute în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și se împuternicește să semneze actul adițional la Contractul nr.8878/01.08.2017, în sensul celor aprobate prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINT VOI
MNEAZĂ TAR
NR. 194 DIN 04.05.2018CABINET PRîMAR


Csiea Dttdeșf nr. 554 sector 3, 031084 8ocș;rești

www.primarte3.r0

telefon (004. 021) j)S 03 23 - ?_S fax (004 or.) -o8 03 04 e-îîîiîH cabĂetprsrt-ar@prsrrtarie3.re


la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării structurii prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate aferente contractului de lucrări nr.8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residential S3 SRL

Având în vedere modificările legislației în domeniul fiscal și în domeniul salarizării muncii, aduse de OUG nr. 79 /2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, de HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu aplicabilitate începând cu data de 01.01.2018, precum și de OUG nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal bugetare cu aplicabilitate de la data de 08.02,2018, S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L prin adresa cu nr.177/26.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.77598/26.04.2018, a înaintat recalcularea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate aplicând cota de 2,25 pentru contribuția asiguratorie de muncă (CAM) precum șî o cotă de 20,6% pentru ajustarea manoperei necesară pentru acoperirea cheltuielilor salariate, rezultând un coefiecient total de ajustare a manoperei de 22,85% care înlocuiește coeficientul inițial de 22,879%, conform Anexei 1 și Anexei 2.

Drept consecință a modificărilor prețurilor unitare P, S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L prin adresa 189/02.05.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.78957/02.05.2018, a înaintat modificarea devizelor pentru restul rămas de executat la data de 01.01.2018 pentru cele 4 obiective de investiție care fac obiectul contractului de lucrări 8878/01.08.2017, conform Anexei 3, precum și Centralizatoarele cuprinzând valorile finale pe fiecare obiectiv, conform Anexei 4.

Având în vedere:

-    Lista cu consumurile cu mâna de lucru pentru justificarea ajustării de manoperă în structura prețurilor unitare P în procent de 20,6 % - Anexa 1

-    Prețurile unitare P recalculate cu manopera ajustată în procent de 22,85% - Anexa 2

-    Devizele modificate pentru restul rămas de executat la data de 01.01.2018. - Anexa 3

-    Centralizatoarele cu valoarea finală pe fiecare obiectiv de investiție - Anexa 4

Și ținând seama de raportul de specialitate nr. 80420/03.05.2018 al Direcției învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îi spun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT


telefon (004 021) 326 04 27 e-mall invatamant@prirnane3.r0

Raport de specialitate

privind aprobarea modificării structurii prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate aferente contractului de lucrări nr.8878/01.08.2017

Prin H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 s-a aprobat modelul de contract și caietul de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București și contractele având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 297/11.07.2017 s-a aprobat atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă.

S-a încheiat contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017, între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca obiect:

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București

-    Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București

Prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 s-a aprobat modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 - Caietul de sarcini, privind noi categorii de lucrări propuse în vederea realizării structurilor din beton armat prefabricat și anveloparea sălilor de sport cu panouri tip sandwich.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 634/07.12.2017 s-au aprobat prețurile/tarifele unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017, în urma Procesului Verbal întocmit de Comisia de negociere și atribuire.

Având în vedere modificările legislației în domeniul fiscal și în domeniul salarizării muncii, aduse de OUG nr. 79 /2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, de HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu aplicabilitate începând cu data de 01.01.2018, precum și de OUG nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal bugetare cu aplicabilitate de la data de 08.02.2018,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


PRIMĂRIA


8UCU REȘTi


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT


S.C. Algorithm Residențiai S3 S.R.L prin adresa cu nr.177/26.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.77598/26.04.2018, a înaintat recalcularea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate aplicând cota de 2,25 pentru contribuția asiguratorie de muncă (CAM) precum și o cotă de 20,6% pentru ajustarea manoperei necesară pentru acoperirea cheltuielilor salariate, rezultând un coefiecient total de ajustare a manoperei de 22,85% care înlocuiește coeficientul inițial de 22,879%, conform Anexei 1 și Anexei 2.

Drept consecință a modificărilor prețurilor unitare P, S.C. Algorithm Residențiai S3

S.R.L prin adresa 189/02.05.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.78957/02.05.2018, a înaintat modificarea devizelor pentru restul rămas de executat la data de 01.01.2018 pentru cele 4 obiective de investiție care fac obiectul contractului de lucrări 8878/01.08.2017, conform Anexei 3, precum și Centralizatoarele cuprinzând valorile finale pe fiecare obiectiv, conform Anexei 4.

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

-    Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

-    OUG nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal bugetare

-    Nota nr. 162/14.03.2018a Curții de Conturi a României privind efectele juridice ale noilor modificări fiscal - bugetare

-    Notificarea cu privire la impactul prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție, emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Având în vedere :

-    Lista cu consumurile cu mâna de lucru pentru justificarea ajustării de manoperă în structura prețurilor unitare P în procent de 20,6 % - Anexa 1

-    Prețurile unitare P recalculate cu manopera ajustată în procent de 22,85% - Anexa 2

-    Devizele modificate pentru restul rămas de executat la data de 01.01.2018. - Anexa 3

-    Centralizatoarele cu valoarea finală pe fiecare obiectiv de investiție - Anexa 4 Se propune:

-aprobarea prețurilelor/tarifelor unitare/tip de activitate - P - recalculate în conformitate cu noile modificări ale legislației în domeniul fiscal și în domeniul salarizării muncii

-aprobarea devizelor modificate pentru restul rămas de executat la data de 01.01.2018 conținând prețurile/tarifele unitare/tip de activitate - P - recalculate în conformitate cu noile modificări ale legislației în domeniul fiscal și în domeniul salarizării muncii, pentru fiecare obiectiv în parteDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

-aprobarea valorilor finale pe fiecare obiectiv de investiție care fac obiectul contractului de lucrări nr.8878/01.08.2017, după cum urmează:

1) CONSTRUIRE COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE ȘI SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”1,1. VIU REBREANU” (FOSTĂ 21)

Activitate

Valoare

contract conform act adițional nr. 14818/11.12.2017 (Lei - fură VA )

Valoare realizată la 01.01.2018 (Lei-fără VA)

Rest de executat la 01.01.2018 (Lei - fără TVA)

Valoare finală obiectiv ca

urmare a

recalculării prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate (Lei-fără TVA)

Proiectare

160 000,00

152 000,00

8 000,00

160 000,00

Execuție

5 870 011,74

605 346,02

5 264 546,02

5 869 892,04

Organizare

șantier

105 598,92

95 039,03

10 559,89

105 598,92

Dotări

61 600,00

-

61 600,00

61 600,00

TOTAL

6 197 210,66

852 385,05

5 344 705,91

6197 090,96

2) CONSTRUIRE COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE ȘI SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE LABIȘ” (FOSTĂ 89)

Activitate

Valoare

contract conform act adițional nr. 14818/11.12.2017 (Lei - fără VA )

Valoare realizată la 01.01.2018 (Lei-fără VA)

Rest de executat la 01.01.2018 (Lei-fără TVA)

Valoare finală obiectiv ca

urmare a

recalculării prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate (Lei-fără TVA)

Proiectare

203 000,00

192 850,00

10 150,00

203 000,00

Execuție

6 216 537,72

911039,14

5 305 333,76

6 216 372,90

Organizare

șantier

115 197,81

103 678,03

11519,78

115 197,81

Dotări

233 732,65

-

233 732,65

233 732,65

TOTAL

6 768 468,18

1 207 567,17

5 560 736,65

6 768 303,36DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

3) CONSTRUIRE COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE ȘI SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”FEDERICO GARCIA LORCA

(FOSTĂ 196)

Activitate

Valoare

contract conform act adițional nr. 14818/11.12.2017 (Lei - fără VA)

Valoare realizată la 01.01.2018 (Lei-fără VA)

Rest de executat la 01.01.2018 (Lei-fără TVA)

Valoare finală obiectiv ca

urmare a

recalculării prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate (Lei-fără TVA)

Proiectare

111 000,00

105 450,00

5 550,00

111000,00

Execuție

3 907 937,21

-

3907796,32

3907796,32

Organizare

șantier

66 495,99

-

66495,99

66495,99

Dotări

55 547,81

-

55 547,81

55 547,81

TOTAL

4 140 981,01

105 450,00

4035390,12

4140840,12

4) EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 81

Activitate

Valoare

contract conform act adițional nr. 14818/11.12.2017 (Lei - fără VA)

Valoare realizată la 01.01.2018 (Lei - fără VA)

Rest de executat la 01.01.2018 (Lei - fără TVA)

Valoare finală obiectiv ca

urmare a

recalculării prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate (Lei - fără TVA)

Proiectare

84 600,00

80 370,00

4 230,00

84 600,00

Execuție

3 114 873,74

-

3 114 681,24

3 114 681,24

Organizare

șantier

53 919,88

-

53 919,88

53 919,88

Dotări

132 225,00

-

132 225,00

132 225,00

TOTAL

3 385 618,62

80 370,00

3 305 056,12

3 385 426,12

Valorile finale ale obiectivelor de investiții care fac obiectul contractului nr. 8878/01.08.2017, vor constitui obiectul unui act adițional.

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Față de cele menționate mai sus, înaintăm adresele S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L cu nr. 177/26.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.77598/26.04.2018 și cu nr.189/02.05.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.78957/02.05.2018 și Anexe la acestea, în vederea aprobării prețurilelor/tarifelor unitare/tip de activitate - P - recalculate în conformitate cu noile modificări ale legislației în domeniul fiscal și în domeniul salarizării muncii, a devizelor modificate pentru restul rămas de executat la data de 01.01.2018 conținând prețurile/tarifele unitare/tip de activitate - P - recalculate în conformitate cu noile modificări ale legislației în domeniul fiscal și în domeniul salarizării muncii, pentru fiecare obiectiv în parte și a valorilor finale pe fiecare obiectiv de investiție care fac obiectul contractului de lucrări nr.8878/01.08.2017.

Șef Serviciu

Administrare Unități învățământ

Angelica Daniela Radu

întocmit: Popescu Rușavăț Ioan

Primăria Sectarului 3 - bucurești

II

1

1

II

II

I

1

IE

1

1

I

I

E

II

1

1

18-77598-PS3

Nr.înreg.: 77598

Data inreg.: 26.04.2018

Ora inreg.: 15:33:26

Proveniența: SCALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Telefon: 0743 232 232

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3

Adresa Lucrare:Bucuresti

Observații: Ref. actualizare preturi unitare cu noii coeficienți de manopera + 9 bibliorafturi Nr. File:20

Termen de rezolvare: 30 zile

Program Birou Reiatii cu Publicul - Calea Dudesti nr. 191:

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

tel. 021 / 318 0324, 021 / 341 0711


SX ALGORITHM REBIDEHTIÂL B 3 SRL $@cM Soc/s/; București, €$toa Wao nr. 242, Parter, Camereb C3, C4, C5, Sector 3.


ISO 9001:2008


Către : DIRECȚIA DE INVATAMANT A PRIMĂRIEI SECTORULUI 3 -BUCUREȘTI

Adresa de înaintare

Nr.


iTL... din


SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTLAL S3 S.R.L., cu sediul in București, Calea Vitan nr. 242, corp B - înregistrata la ONRC sub J40/5481/2017, cod unic de înregistrare 37409960, reprezentata prin Administrator - Radu Alin Panait,

- avand in vedere modificările legislației in domeniul fiscal si in domeniul salarizării muncii aduse de OUG or. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 885/10.11.2017, de HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.950/29.11.207, precum si de OUG nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial nr. 125/08.02.2018, potrivit earora începând cu data de 01.01.2018 (in cazul OUG nr. 79/2017 si HG nr. 846/2017), respectiv data de 08.02.2018(in cazul OUG nr. 3/2018) s-au modificat contribuțiile sociale obligatorii pe care trebuie sa le plateasca angajatorii pentru proprii salariati,

-analizand efectele pe care le produc prevederile acestor acte normative asupra contractului de lucrări nr. 8878/01.08.2017 atribuit in baza Legii nr. 98/2016, încheiat intre Subscrisa si SECTOR 3 al Municipiului București , cu sediul in București, Calea Dudesti nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465 - reprezentata prin Primar - Robert Sorin Negoita,

- va înaintam prin prezenta, in lumina celor detaliate mai sus, devizele de lucrări refăcute, in care am aplicat cota de 2.25% pentru contribuția asiguratorie de munca (CAM) precum si o cota de 20.6% pentru ajustarea manoperei necesara pentru acoperirea cheltuielilor salariale.

Atașam la prezenta adresa devizele lucrării refăcute (in 3 exemplare originale) si Anexa nr.l cu calculul pentru deducerea cotei de 20.6% aplicabila pentru ajustarea manoperei.

Primăria Sectorului 3 - București

Nr. inreg.: 78957

Data inreg.: 02.05.2018

Ora inreg.: 09:26:37

Proveniența: S.C.ALGORITHM RESIDENT1AL S3 S.R.L.

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:București, strada Calea Viîan, nr. 242, et. Parter, ap. Camerele C3, C4, C5, sector. 3 Adresa Lucrare:București, strada

Observații: Adresa înaintare devize cu noile preturi, conform noilor coeficienți de manopera, aferenti 2018. • 1 -,

Nr. File': i CD+2Ț3 bibliorafturi ..    <

Termen de ^rezolvare: 30 zile    >.

Program Birou Relații cu Publicul - Calea Dudesti nr. 191:

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

tel. 021 / 318 0324, 021 / 341 0711


?• *


AJoorîtiTBFO ‘

ResMentisl S3 s.r.c


S.C

B3BRL

Secffiu/SocM' București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C6, Sector 3.


Către : BIWCTL4 BE ÎNVATAMANT A FRMARIEI SECTORULUI 3-BUCUREȘTI -    r ‘ .


ScăCeeM


sar •


Adresa de înaintare '

narii tuna Q& Anul j&ffl

«j

SOCIETATEA ALGORÎTHM RESÎDENTIAL S3 SXL., cu sediul in București, Calea Vitan nr; 242, corp B - înregistrate la ONRC sub J40/5481/20Î7, cod unic de înregistrare 37409960, reprezentata prin Administrator - Radu Alin Panait,

Având in vedere:

-    modificările legislației in domeniul fiscal si in domeniul salarizării muncii aduse de OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr, 227/201S privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 885/10.11.2017, de HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plate, publicata in Monitorul Oficial nr.950/29. î 1.207, precum si de OUG nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugefcare, publicata în Monitorul Oficial nr. 125/08.02.2018, potrivit cărora Începând cu date de 01.01.2018 (in cazul OUG nr. 79/2017 si HG nr. 846/2017), respectiv date de 08.02.2018(in cazul OUG nr. 3/2018) s-an modificat contribuțiile sociale obligatorii pe care trebuie sa îe plaîeasc® angajatorii pentru proprii saiariatii

-    adresa nr.    / .s3^e.Z24.-..i8P/.?prin care v-am înaintat noile preturi unitare ce se

vor aplica in cadrul contractului de lucrări nr. 8878/01.08.2017 , in conformitate cu modificările legislative menționate mai sus;

_ - devizele lucrării refăcute cu noile preturi, conform modificărilor legislației si depuse prin prezente adresa;

-    imposibilitatea de a deconta fara aprobarea noilor preturi unitare, conform legislației in vigoare;

-    cantitati de lucrări executate in ultimele 5 luni si nedecontate (ultima factura încasata fiind F 020 emisa in 21.12.2017, pentru lucrările aferente in luna Noiembrie 2017),

ac MG0OTW RES/OBOT/AL
Sediul Social: București, Calea


Vttan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Ko rugam sa supuneți &B ZZRGETO4 atenției Consiliului Local cele înaintate, in vederea aprobării noilor preturi unitare,

Menționam ca, orice întârziere in aprobarea noilor preturi unitare ne duce In imposibilitatea de a putea deconta lucrările deja efectuate si implicit a blocării proiectelor, prin neplata salariilor si Jadurilor către furnizori


Notificare cu privire ia ImpacM prevederilor O.U.G, nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în

execuție

începând cu 01 ianuarie 2018, odată cu intrarea în. vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal., a avut Ioc trecerea contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajator la angajai; fapt ce afectează structura procentuală a ofertelor, respectiv structura devizului care a stat îa baza atribuirii contractului în ceea ce privește manopera și cheltuielile sslariale.

îa acest sens,

precizăm următoarele;

înainte de intrarea în vigoare a 0U.G. nr, 79/2017 cotele aferente conUibuțîîlor sociale obligatorii erau atât în sarcina angajatorului cât și în sarcina angajatului.

Odată cu intrarea în vigoare a actului normativ sus-menționab contribuțiile sociale au fost trecute în totalitate în sarcina angajatului, acesta preluând astfel și partea eontribuțufer datorate de angajator.

De asemenea, prin OJJ.C. nr. 82/2017 pentru modificarea și completcrsa unor acte normative s~a reglementat obligația Inițierii negocierii colective a contractelor de muncă pentru punerea in aplicare a prevederilor O.LLfl nr. 79/2017,

în această situație, obligația punerii în aplicare a prevederilor legislative sus-mencionate, precum șl necesitatea protejării intereselor tuturor părților implicate în derularea contractelor de achiziție publică, rară a aduce prejudicii nickmeic dintre părți, ss traduce prin diminuarea cotelor contribuțiilor sociale aferente angajatorului din cadrul devizului și majorarea salariului tarifar brut ofertat cu cotele ce au trecutîn sarcina angajatului reflectat în creșterea costului manoperei.

Astfel, aceste modificări aduse devizului aferent contractelor de achiziție publică implica în fepf-jtJ2^i^rihim^.ariio^nll&D._cexmte......avea....s.au nuJnpart asupra valorii totale a în cazul în care prin redistribuirea costurilor în cadrul devizului nu se aduc modificări valorii totale a contractului atunci această situație poate fi analizată ca o modificare contractuală nesubstanțială șl nu ca o ajustate/actualizare a prețului, implementarea acesteia materiafizându-se prni încheierea unui act adițional în baza arh 221 ahm (1) rit ej din Legea nr. 98/2016.

Pa g& aiiă parte, în situația ha. care redistribuirea costurilor saferfeie implică o modificare a valorii totair a contra.dui^g aceasta trebuie interpretată ca o ajustai e/aauafizare a prețuim.

Astfel dacă în documentele achiziției șl în contractul.închexat a fost prevăzută posibilitatea ajustării prețului contractului ca urmare s. unor modificări legislative în baza arh 2Q alin, fSj din IIG. nr 39S/2O1A atunci modificarea contractului se face în baza prevederilor arh 221 arim {1} firi a} din Legea nr, 98/2016.

dertiiare, precizam că. ht foncție de etapa în care se aâă fiecare procedura de atribuire, pot 0 luate de către autoritatea contractanta mai multe tipuri de măsuri, după cum. unseasă;

2, In cazul procedurilor de atribuire aflate la data de 01.012018 înainte de data Urnită de depunere a ofertelor, auirmrrateajmatrg^_iife.ua,nutea_nuhlfea un.anunțderiperafe, în baza arh S5 &Kn. (1) din HXLnr. 395/2016, pentru clarificarea modidih de elaborare a ofertelor de către potențialii .ofertenți în sensul respectării prevederilor Ofo.G/nr 79/2017, precum și. daca este cazul, pentru modificarea anuirufcor informații dojs publicate care vor necesita corelare cu noile prevederi în domeniul fiscal

3: In cazul procedurilor de atribuire aflate b data de 01.012018 în oricare din etapele de după data limita de depunere a ofertelor, conformitatea ofertelor depuse se apreciază prin raportare îa modul de respectare a cerințelor prevăzute în documenteția de atribuia respectiv a instrucțiunilor privind medul de completare a. propunerii tehnice și nnandare din cadru) fișei de date șl cu respectarea tuturor reglementărilor în rigoare la'momentul depunerii ofertelor,.

Conform arh 143 alin, (1) din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractantă are obligația de-a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantei a carul ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare prin întrunirea tuturor condițillor/aspecrefor prevăzute atât în documentația de atribuire, cat și de legislația aplicabilă Ia momentul semnării contractului

.Astfel autcuritatea cerniră ctenită va finaliza procedura de atribuire, urmând ca după încheierea contractului să procedeze la piQdi.Sca.rea acestuia Îlî vederea respectării noilor prevederi legislative în domeniul fiscal, conform celor expuse la. peri 1 al prezentei notificări, în acest caz, s.e ,rec^mwdă..ea,.încheierea-actaiui adirionaLde niodiScare. Jl.™fiSMS2etoIîfofoe

co nări cad u h întrucât contractul încheiat după 01,<bL2018 în forma Inițială, fo baza legiriafiri aplicabile Ia momentul Inițierii procedurii, este' neccnfbrm cu noile prevederi în domeniul fiscal.

y- îj & șiș î r.a mc n u ,w

http://anap.gov.ro/wefo/rțotif!care-cU'pnvire-la-împactuhprevecS€rSlor-o-i8-g-nr-79-2017-pentru-!

modificarea-skcompletarea*legti-nr227-2015-prtvind<odu1-fis€al-asupra*-procedurilopde-atrifauire-aflate-in-derula re-sî-ssupr/


CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948, București

Telefon: +(40) 21.303.46.00 Website: www.curteadeconturi.ro.

E-mail: dcap@rcc.ro

Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu și de pregătire profesionala a personalului de specialitate

Nr. 162/14.03.2018
APROBAT

pentru ședința Plenului din data de .....03.2018

PREȘEDINTE

MHÂI BUSUIOC

Notă

privind efectele juridice ale prevederilor OUG nr. 79/2017pentru modificarea și completarea Legii tir. 227/2015privind Codai fiscal, respectiv aîe prevederilor ffG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată și ale prevederilor OUG nr.

3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare asupra contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadra

Având în vedere recentele modificări ale legislației în domeniul fiscal și în domeniul salarizării muncii, aduse de OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 885/10.11.2017, de HG nr. 846/2017pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 950/29.11.2017, precum și de OUG nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal» bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 125/08.02.2018, potrivit cărora începând cu data de 01.01.2018 (în cazul OUG nr. 79/2017 și HG nr. 846/2017), respectiv data de ©8.02.2018 (în cazul OUG nr. 3/2018),

-s-an modificat contribuțiile sociale obligatorii pe care trebuie să le plătească angajatorii pentru proprii salariați, astfel că începând cu exercițiul bugetar 2018, pentru condiții normale de muncă angajatorul suportă doar contribuția asigurători© pentru muncă (în cotă de 2,25%), restul contribuțiilor sociale (contribuția de asigurări sociale — CAS în cotă de 25% și contribuția de asigurări sociale de sănătate — CASS în cota de 10%) fiind suportate în totalitate de către angajat (acestea neputând să fie mai mici decât nivelul contribuțiilor calculate prin aplicarea cotelor asupra salariului de bază minim brut pe țară), cu excepția situației în care contribuțiile sociale, datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu norma întreaga sau cu timp parțial, sunt mai mici decât nivelul contribuțiilor calculate prin aplicarea cotelor asupra salariului de baza minim brut pe țară, când diferența se plătește de către angajator,

-    cota de impozitare pentru veniturile impozabile a fost redusă ia 10% (de la 16% în anul 2017),

-salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat la suma de !.5>0® lei lunar (fără sporuri și alte adaosuri), stabilită pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie/lună în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră (față de 1.450 lei lunar, fără sporuri și alte adaosuri, sumă stabilită pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie/lună în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră, conform HG nr.1/2017),

-    salariul brut lunar s-a majorat cu cei puțin 20% față de nivelul celui din luna decembrie 2017, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă sau a actelor de detașare, aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017 și care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

am analizat efectele "pe care'pire vederile acestor acte normative le pot avea asupra':

a)    valorii estimate a unei lucrări/unui serviciu sau    1

b)    valorii unui contract de acbiziție/acord-cadru având că obiect Oe exedutârea de lucrări, fie prestarea de servicii,"

datorate modificării (diminuării sau creșterii, după caz) a cfeeMuîelfflor directe- cu manopera Incîdsă în valoarea acestora.

£ Efectele pe care le' pot produce modificările legislative

începând! cu data de 01 ianuarie 2018, reprezentând data intrării în vigoare a OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv data de 002.2018, reprezentând data intrării în vigoare a OUG nr. 3/2018 privind unele măsuri fîscal-bugetare, modificările legislative aduse prin aceste acte normative pot produce efecte asupra:

a)    contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru aflate în curs de atribuire și care urmează să fie derulate începând cu anul 2018, mai exact cele care constituie obiectul unor proceduri de atribuire organizate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice ori a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, proceduri care la data publicării în Monitorul Oficial al României a OUG nr. 79/2017, a HG nr. 846/2017 și a OUG nr. 3/2018 nu au fost finalizate;

b)    contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadra aflate îs derulare (în etapa de administrare/executare), care au fost atribuite fie în baza OUG nr. 34/2006 aprobată cu modificările și completările ulterioare (în vigoare până la data de 26 mai 2016), fie în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice ori a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (în vigoare începând cu data de 27 mai 2016).

a) în cazul contractelor de achiziție publică/ acord uriîor-cadru aflate în curs de atribuire, în funcție de etapa în care se află fiecare procedură de atribuire, autoritatea/ entitatea contractantă avea posibilitatea de a adopta următoarele măsuri:

al) în cazul procedurilor de atribuire care la data intrării în vigoare a OUG nr. 79/2017, a HG nr. 846/2017 și a OUG nr. 3/2018 se aflau înainte de data limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și cele ale art. 62 alin. (1) din HG nr. 394/2016, pentru clarificarea modului de elaborare a ofertelor de către potențialii ofertanți, în sensul respectării noilor reglementări, precum și dacă este cazul, pentru modificarea anumitor informații deja publicate care necesită corelarea cu acestea, autoritatea/ entitatea

contractantă avea obligația de a publica an anunț de tip erată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, referitor la valoarea estimată a contractului (diminuarea sau majorarea, după caz, a valorii estimate, stabilită, de ex. în cazul lucrărilor pe baza devizului generai);

&2) îa cazul procedurilor de atribuire care, la data intrării în vigoare a OUG nr. 79/2017, %HG nr. 846/2017 și a OUG nr. 3/2018, se aflau în oricare dintre etapele ulterioare datei limită de depunere a ofertelor, în condițiile în care procesul de ofertare a fost deja realizat (propunerile financiare au fost deja depuse), în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (6) din HG nr. 395/2016 și cele ale art. 140 alin. (5) din HG nr. 394/2016, ofertanții nu mai aveau posibilitatea de a modifica conținutul propunerilor financiare depuse inițial, astfel încât elementele de cost referitoare la cheltuielile salariale incluse în acestea să fie recalculate în funcție de noul salariu minim brut pe țară și de noul regim al contribuțiilor sociale. în cazul acestor contracte, în conformitate cu prevederile art. 207 dinZegea nr. 98/2016 și cele ale art. 219 din Legea nr. 99/2016, autoritatea/ entitatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare dintre ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire, prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare, precizați în anunțul/invitația de participare și în documentele achiziției. întrucât, o modificare a propunerii financiare, atrage respingerea ofertei depuse ca fiind neconformă, autoritatea/ entitatea contractantă s-a aflat în situația de a atribui contractul de achiziție publică/acordul-cadru la prețul ofertat în cadrul procedurii de atribuire, preț care la acel moment nu a fost fundamentat cu luarea în considerare a prevederilor OUG nr. 79/2017, HG nr. 846/2017 și OUG nr. 3/2018, urmând ca ulterior să procedeze la modificarea acestuia în vederea respectării noilor prevederi legale.

hXÎn câzuî contractelor de\âchîzițiă publică/ ăcordurildr^dni ăȘate-în derielșj^: la fel ea și în cazul proceduri tor de atribuirelâ.^    nr. 79/2017, a

HG nr. 846/2017 și a?0HG nh 3/2018, se aflau In 3rî£&rfe-:dintrifetapele ulterioare datei liifiița de depunere a - ofertelor,; noile -' reglementări ” pot; ayea?; -<^ ' efect - "ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/: acordurilor-cadru încheiate de;cățre;entitățile publice.


X

Pentru situațiile menționate la punctul a2) și b), atât în cazul contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru încheiate în baza OUG nr. 34/2006 cât și al celor încheiate în baza Legii nr. 98/2016 și Legii nr. 99/2016, prevederile legale aplicabile domeniului achizițiilor publice ulterior datei de 01 ianuarie 2018, stabilesc următoarele posibilități de ajustare a prețurilor contractelor de achiziție/ acordurilor-cadru:

2.1    în cazul contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru încheiate în baza OUG nr. 34/2006, prevederile OUG nr. 107/20 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice stipulează următoarele:

- art VIU:

'filJAjustarealEevizuirea prețuim contractelor de achizițiepublică/sectoriale încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la momentul realizării acesteia.

(2)Contractele subsecvente încheiate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada de derulare a acordului-cadru, se supun legii în vigoare de la data încheierii acestora ”.

2.2    în cazul contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru încheiate în baza Legii nr. 98/19 mai 2016 privind achizițiile publice, legea prevede următoarele:

- art. 221 alin. (1):

(1) Contractele de achizipie public&fÂcordurile-cadru pot fi modificate? fără organizarea unei noi proceduri de atribuire? in următoarele situapii:

a) atunci când modificările, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile în bani °i indiferent de valoarea acestora? au fost prevăzute in documentele aebizibiei inibiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise °i fora echivoc,, care pot

include Clauze de revizuire a prepului sau orice alte oobiuni:

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condipii:

(i)    modificarea, a devenit necesară în urma unor circumstanbe pe care o autoritate

contractanta care acbionează cu dîhgenbă hu ar fi putut să le prevadă;

(ii)    modificarea nu afectează cardcterul/general al contractului;

(iii)    creșterea prepului nu etepSP&tș 50% din valoarea contractului de achizipie pubUcă/acordului-cadm inipiăl;-

e) atunci când 'modificările^ indiferent de valoarea fardau sunt substanbiale;

fi atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condipii:

(i)    valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la ort. 7 alin. (1);

(ii)    valoarea modificării este mai mică decât 10% din prepul contractului de achizipie publică/acordului-cadru inipial? în cazul contractelor de achizipie publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prepul contractului de achizipie publică/acordului-cadru inipial? în cazul contractelor de achizipie publică de lucruri”.

-    art 221 alin. (2):

”fn situapia prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele °i natura eventualelor modificări sau oppiuni? precum °i condipiile în care se poate recurge la acestea °i nu pot stabili modificări sau oppiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achizipie publică sau al acordului-cadru

-    art 221 safe. (4):

"în cazul în care se efectuează majorarea prepului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (1) lit. b) °i c)? valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 50% valoarea contractului inipial".

-    art 221 alias. (5):

"Autoritatea contractantă nu are dreptul de a efectua modificări succesive ale contractului de achizipie publică/acordului-cadru conform alin. (1) lit. b) °i c) în scopul eludării aplicării procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege ". art 221 alm. (7):

"O modificare a unui contract de achizipie publicăfacord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanpială în sensul alin. (1) lit. e) atunci când este îndeplinită cel puhin una dintre următoarele condipii:

a) modificarea introduce condipii care? dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inipială, ar fi permis selecpia altor candidapi decât cei selectapi inipial sau

acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inipial sau ar fi atras °i alpi participanpi la procedura de atribuire;

b)    modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achizipie publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achizipie publică/acordul-cadru inipial;

c)    modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achizipie publică/acordului-cadru;

d)    un nou contractant înlocuiește contractantul inipial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (11) ”

HG nr. 395/02 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nn 98/2016 privind achizițiile publice, prevede următoarele:

- art 28:

”(3) Autoritatea contractantă precizează atât în documentația de atribuire, cât și în contractul de achiziție publică/acordul-c&dru, modul concret de ajustare a prețului, indicii care vor fi utilizați, precum și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotații ale burselor de mărfuri.

(4)    Lipsa, modificarea sau completarea    informațiilor/clauzelor    determină

inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a prețului contractului de achiziție publică/acorâului-cadru,

(5)    în doddiliiledrh'- ’221 din Lese, posibilitatea da ăjusidrd a-prețului, precizătădtât in

documentațiade'diribuirei cât,șl în contractul care urmează"să fieJnchesaL.dar

fără a ți îndeplinite condițiile prevăzute la alin, (3L este posibilă numai îh cazul-îh

care au loc m&dificăriie^islatîve sau au fost etnise de către autoritățile locale adie

administrative care ait ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite

tăxe/impozite locale., al. căror efect sd reflecta în creșterea/diminuarea costurilor pe

bâza cărorăS^d fundamentat prețui Contractului,

(6) în orice situație, prețul contraciuluipoate. fi ajustat doar, în măsura strict necesară pentru dcoperireă costurilor'pe paza cărora ș-d fundamentat, prețul contractului.

(7) Modul de ajustare a prețului contractului de achiziție publică nu trebuie să conducă în niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câștigător în urma finalizării respectivei proceduri, cu excepția cazului prevăzut la alin, (5)

2.3 în cazul contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru încheiate în baza Legii Legea nr, 99/19 mai 2616 privind achizițiile sectoriale, legea prevede următoarele:

- art 236:

"(1) Contractele sectoriale și acordurile^cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului sau orice alte opțiuni.

(2) în situația prevăzută la alin. (1), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, și nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului sectorial sau al acordului-cadru

~ art 238:

"Contractele sectoriale °i acordurile~cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a)    modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o entitate

contractantă care achionează cu diligenbă nu ar fi putut să le prevadă;

b)    modificarea nu afectează caracterul general al contractului31.

-    art 24© alb. (2):

"Contractele de achiziție publică/acordurile-caâru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale, în sensul alin. (3)".

-    art 24© alb. (3):

"O modificare a unui contract sectorial sau a unui acord~cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în sensul alin. (2) atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

a)    modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire

inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras °i alți participanți la procedura de atribuire;

b)    modificarea schimbă echilibrul economic al contractului sectorial sau al acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul sectorial/acordul-cadru inițial;

c)    modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului sectorial/acordului-cadru;

d)    un nou contractant înlocuidhe contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1)”.

-    art. 241:

”(1) Contractele sectoriale °i acordurile^cadru pol fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a)    valoarea modificării este med mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1);

b)    valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului sectorial/acordului-cadru inițial, în cazul contractelor sectoriale de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului sectorial/acordului~ cadru inițial, în cazul contractelor sectoriale de lucrări.

(2) Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al contractului sectorial sau a acordului-cadru

HG nr. 394102 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, prevede următoarele:

-    art 30:

"(3) Entitatea contractantă precizează atât în documentația de atribuire, cât și în contractul sectorial/acordul-cadru, modul concret de ajustare a prețului, indicii care vor fi utilizați, precum și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotații ale burselor de mărfuri.

(4)    Lipsa, modificarea sau completarea informațiilor/clauzelor determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a prețului contractului sectorial/acordului-cadru.

(5)    în condițiile art. 236 din Lege, posibilitatea de ajustare a prețului, precizată atât în

documentația de atribuire, cât și în contractul care urmează să fie încheiat, dar

fard a fi îndeplinite condițiile prevăzute la alin, (3) este posibilă numai în cazul in

care au loc modificări legislative sau au fost emise de către entitățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe!impozite locale al căror efect se reflecta în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului sectorial/acordului-cadru.

(6)    în orice situație prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului

(7)    Modul de ajustare a prețului contractului sectorial nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câștigător în urma finalizării respectivei proceduri, cu excepția cazului prevăzut la alin. (5)”-

Având în vedere contextul legislativ prezentat mai sus, în situația în care majorarea sâlarihlui de bază minim brut pe țară garantat în plată, modificarea contribuțiilor sociale șî transferarea obligației de suportare a acestora de la angajator la angajat nM etecț diminuarea/majorarea prețurilor totale ale contractelor de achbiție publica/ acordurilor-ratint-de execuție lucrări și de prestare de servicii, care au fost fundamentate în etapa de depunere și acceptare a propunerilor financiare pe baza unor elemente care îndud cheteteii dte natură salari&iă, entitățile din sect<ral;p^felic;au,armă40arele;posibilîtăți de modificarea

a)    ajustarea prețului contractului/acordului-cadru prin aplicarea directă a prevederilor acestuia, cu condiția ca în documentele achiziției inițiale să fie prevăzută posibilitatea de ajustare a prețului, potrivit prevederilor:

-    în cazul achizițiilor publice: art. 221 alin. (1) Ut. a) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016 coroborate cu prevederile art. 28 alin. (3) - (7) din HG nr. 395/2016 și cele ale art. VIII din OUG nr. 107/2017;

-    în cazul achizițiilor sectoriale: art. 236 alin. (1) și (2) din Legea nr. 99/2016 coroborate cu prevederile art. 30 alin. (3f(7) din HG nr. 394/2016 și cele ale art. VIII din OUG nr. 107/2017;

b)    ajustarea prețului, contractului/acordului-cadru; în condiții excepționale, datorită modificărilor legislative pe care/enfitdtea publică'.nu. ar fi putut să le prevadă, cu

condiția ca această creștere să nu depășească 50% din valoarea acestuia (doar în cazul achizițiilor pubîifce) și să nu conducă la afectarea caracterului general al contractului și/sau la eludarea procedurii de atribuire, potrivit prevederilor:

-    în cazul achizițiilor publice: art. 221 alin. (1) Ut. c), alin. (4) și (5) din Legea nr. 98/2016 coroborate cu prevederile art. VIII din OUG nr. 107/2017;

-    în cazul achizițiilor sectoriale: art. 238 din Legea nr. 99/2016 coroborate cu prevederile art. VIII din OUG nr. 107/2017;

c)    ajustarea prețului contractului/ acordului-eadm prin modificarea nesubstanțială a acestuia si adaptarea entității publice la contextul practic, cu condiția ca această modificare să nu eludeze tipul și rezultatul procedurii prin care a fost atribuit contractul/ acordul-cadru, să nu extindă în mod considerabil obiectul acestuia și să nu schimbe echilibrul economic în favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevăzut în contract/ acord-cadru, potrivit prevederilor:

-    în cazul achizițiilor publice: art. 221 alin. (1) Ut. e) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016 coroborate cu prevederile art VIII din OUG nr. 107/2017;

-    în cazul achizițiilor sectoriale: art. 240 alin. (2) și (3) din Legea nr. 99/2016 coroborate cu prevederile art. VIII din OUG nr. 107/2017;

d) ajustarea prețului contractului/acorduiui-cadru prin modificarea nesubstanfială a acestuia, cu condiția ca valoarea modificării să nu depășească pragurile prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor de atribuire, aceasta să fie mai mică de 10% din prețul contractului/ acordului-cadru, în cazul serviciilor, sau mai mică de 15% din prețul contractului/ acorduiui-cadru, în cazul lucrărilor și să nu afecteze caracterul general al contractului, potrivit prevederilor:

-    în cazul achizițiilor publice: art. 221 alin. (1) Ut. fi din Legea nr. 98/2016 coroborate cu prevederile art. VIII din OUG nr. 107/2017;

-    în cazul achizițiilor sectoriale: art. 241 din Legea nr. 9912016 coroborate cu prevederile art. VIII din OUG nr. 107/2017.


avea te '■

în ce privește situațiile în care poate avea toc modificarea valorii estimate a contactului sau a valorii contactata! atribuit, urmare intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale prevederilor HG nr. 846/2017pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și ale prevederilor OUG nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-hugetare, din Anexele nr. 1 și 2. se poate observa că modificarea cotelor de contribuții sociale, diminuarea cotei de impozitare a veniturilor impozabile și transferarea obligației de suportare a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat poate avea ca efect majorarea cheltuielii totale cu salariile suportate de către angajator și în mod implicit majorarea valorii estimate a contactului sau a valorii contractului de achiziție publică/acordutai-cadm atribuit, doar în cazul:

-    salariaților cu contract individual de muncă cu normă întreagă încheiat Ia nivelul salariul minim brut pe țară garantat în plată (Anexa nr. 1, Exemplul 1.-Cazul unui salariat încadrat cu salariul minim brut pe țară), și a

-    salariaților cu contact individual de muncă cu timp parțial, încheiat la un nivel inferior salariului minim brut pe țară garantat în plată (Anexa nr. 2, Exemplul C

1. — Cazul unui salariat cu timp parțial de lucru încadrat cu un salariu inferior salariului minim brut pe țară, Exemplul 2. - Cazul unui salariat cu timp parțial de

lucru încadrat cu un salariu mai mare decât salariul minim brut pe țară și Anexa nr.

3, Exemplul 1. - Cazul unui salariat cu timp parțial de lucru încadrat cu un salariu inferior salariului minim brut pe țară, respectiv Vz din acesta, cheltuieli stabilite după intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 372018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și Exemplul 2. - Cazul unui salariat încadrat cu un salariu mai mare decât salariul minim brut pe țară, cheltuieli stabilite după intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 3/2018privind unele măsuri fiscal-bugetare).

Din Anexa nr. 1, Exemplul 2. - Cazul unui salariat încadrat cu un salariu care depășește salariul minim brut pe țară rezultă că în asemenea situații cheltuiala de personal a operatorului economic scade față de nivelul înregistrat în anul 2017.

4. Alte obligații legale care trebuie respectate de către entitățile publice care an calitatea de autorități contractante

Al Având în vedere faptul că potrivit Ordinului MFP nr. 1792/2002 aprobat cu modificările și completările ulterioare, ''instituțiile publice, indiferent de subordonare și de modul de finanțare a cheltuielilor, au obligația să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze

ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata", pentru respectarea prevederilor legale referitoare Ia încheierea angajamentului legal, în cazul ajustării prețului total ai contracthlhi/âcdfdniiEi-cădru. de achiziție publică/seCtoriâlă, autoritatea/ehtitatea contractantă trebuie să încheie un act adițional la acesta.

4.2 Având în vedere prevederile Legii nrl 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile prezentate anterior, în cazul în care cheltuiala totală cu salariile (cheltuielile directe cu manoperă) se modifică în sensul majorării, prețui cdntraetului/ac©rdțslm-=cadru de achiziție puhlica/șectofială nu poate fi ajustat decât în. limita creditelor bugetare de angajament aprobate.:.pentru' finanțarea achiziției și doar în • măsura strict necesară acoperirii costurilor pe. baza cărora a fost fundamentat prețul contractului/ •acord'ului-cadru, mai exact această'ajustare hu poate, să

cauze:'

—    pe de o parte,'majorarea; salariului de.bază. minim brut pe țară garantat în plată,

-    pe, de alta parte, modifiearea. contribuțiilor. sociale și. transferarea obligației de suportare a acestora de ia angajator la angajat (în cazul angajaților încadrați cu timp de muncă parțial la țin nivel inferior salariului minim Brut pe țară garantat m piață);

4.5; 'în . vederea/-asigurării roIhîuL programului; anual al achizițiilor .publice' de instrument managerial de planificare a - resurselor'necesare derulării proceselor-de achiziție și de Verificare ../a., modului' de/ îndeplinire 'a obiectivelor din strategia tocală/regionalâ/națidnalâ'de .dezvoltare^ acesta trebuie, actualizat cu. noile valori' ale contractelor de achiziție publică.

4.4 De asemenea, se impune ,și. modificarea, după caz, a listelor obiectivelor de investiții precum și a "bugetului/ de .'venituri și' cheltuieli,'cu respectarea prevederilor-și termenelor menționate m Legea nr. 5($/2002 privind finanțele publice, cu modificările șicompletările ulterioare, și în Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

CONCLUZII

I. Intrarea în vigoare a OUG nr. 79/2017, conform căreia angajatorul suportă doar contribuția asiguratorie pentru muncă, restul contribuțiilor sociale fiind suportate în totalitate de către angajat, și a HG nr. §46/2017, conform căreia a fost majorat salariul minim pe economie, a determinat începând cu data de ©1.01.20!§:

1.    majorarea cheltuielilor de personal ale operatorilor economici, în cazul în care aceștia au:

=■ salariați încadrați cu contract individual de muncă, cu normă întreagă, încheiat la nivelul salariul minim brut pe țară garantat în plată (Anexa nr. 1, Exemplul 1), și a

- salariaților încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial, încheiat la un nivel inferior salariului minim brut pe țară garantat în plată (Anexa nr. 2, Exemplul l.și2);

2.    diminuarea cheltuielilor de personal ale operatorilor economici, în cazul în care aceștia au salariați încadrați cu un salariu care depășește salariul minim brut pe țară (Anexa nr. 1, Exemplul 2);

Intrarea în vigoare a OUG nr. 3/2&l§ privind unele măsuri fiscal-bugetare, a menținut majorarea cheltuielilor de personal ale operatorilor economici în cazul în care aceștia au salariați încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial, încheiat la un nivel inferior salariului minim brut pe țară garantat în plată, însă majorarea cheltuielilor de personal în acest caz este mai mică decât cea înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ. (Anexa nr. 3, Exemplele nr. 1 și 2).

Având în vedere faptul că modificările salariale menționate k punctele 1 și 2 de mai sus sunt datorate modificărilor legislative, acestea sunt cazuri permise de lege pentru modificarea confraetelor/acordnrildr cadru de achiziție publică și de achiziție sectoriale? indiferent dacă în conținutul acestora a fost menționată sau nu posibilitatea ajustării prețului Posibilitățile de modificare a contractului sunt menționate la punctul 2. Prevederile legale care permit modificarea contractului de achiziție publică de mai sus.

BL Cu ©caria verificării de către auditorii publici externi a contractelor/ acordurilor cadru de achiziție -de servicii/iucrări? precum și de achiziție sectoriale la entitățile publice care au calitatea de autoritate/entitate contractantă? pentru care procedurile de atribuire nu erau finalizate la data intrării în vigoare a actelor normative

menționate la punctul I, trebuie să țină cont de următoarele:

1)    în cazul procedurilor de atribuire care se aflau înainte de data limită de depunere a ofertelor, autoritatea/ entitatea contractanta avea obligația de a publica un anunț de tip erată? referitor la valoarea estimată a contractului/acorduîui cadru? în sensul diminuării sau majorării acesteia, după caz? în funcție de nivelul de salarizare al personalului implicat în realizarea contractului, urmând ca procedura de atribuire să continue, iar contractul să se atribuie prin raportare la noua valoare estimată;

2)    în cazul în care procesul de ofertare a fost deja realizat, valoarea estimată nu mai putea fi modificată, iar ofertanții nu mai aveau posibilitatea de a modifica conținutul propunerilor financiare depuse inițial. în cazul acestor contracte/acorduri cadra? autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare dintre ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire, prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare, precizați în anunțul/invitația de participare și în documentele achiziției (art, 207 din Legea nr, 98/2016 și art. 219 din Legea nr, 99/2016), urmând ca ulterior să procedeze la modificarea acestuia în vederea respectării noilor prevederi legale, dacă este cazul, în funcție de modificarea cheltuielilor de personal ale operatorului economic urmare intrării în vigoare a prevederilor legale menționate.

Ut Cu ocazia verificării de către auditorii publici externi la entitățile publice care au calitatea de auforit&te/entit&te contractantă? a contractetor/acordurilor cadru de de achiziție de servicii/iucrări, precum și a de achiziție sectoriale, care se aflau în faza de execuție Ia data intrării în vigoare a actelor normative menționate Ia punctul I, ie

recomandăm să aibă în vedere următoarele:

1.    autoritatea/entitatea contractantă avea posibilitatea să procedeze la modificarea prețului (diminuarea sau majorarea, după caz)' contractului/ acordului cadru de achiziție de servicii/iucrări, precum și de achiziție sectorială? în funcție de modificarea cheltuielilor de personal ale operatorului economic urmare intrării în vigoare a prevederilor legale menționate, posibilitățile de modificare fiind menționate Ia punctul 2. Prevederile legale care permit modificarea contractului de achiziție publică de mai sus;

2.    în cazul ajustării prețului total al contractului/acorduîui cadru de achiziție de servicii/iucrări, precum și de achiziție sectorială, în funcție de modificarea cheltuielilor de personal ale operatorului economic urmare intrării în vigoare a prevederilor legale menționate, autoritatea/entitatea contractantă trebuie să încheie un act adițional la acesta. De asemenea, entitățile publice trebuie să actualizeze programul anual al achizițiilor publice cu noile valori ale contractelor/acordurilor cadru și sâ modifice? după caz? listele obiectivelor de investiții precum și bugetul de venituri și cheltuieli? cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu

modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Director

Cristma BKEBEN

Anexa nr. 1

Influențe asupra valorii estimate a contractului de achiziție publică/sectorial sau.a valorii contractului atribuit generate de modificarea cheltuielilor de personal suportate de către angajator în cazul unui angajat cu nomă mtresgâ de lucru,

ca urmare a intrăriiin vigoare a prevederilor OUG nr. 79/2017

Exemplul 1. Cazul unui salariat încadrat cu salariul minim brut pe țară

2017

-.-

Diferențe

Salariul minim boa! pe țară

%

■ 1,450

Salariul minim brut pe țară    j

%

1,900

450

CASS

5,5

80

CASS

10

190

Șomaj

0,5

7

CAS

25

475

CAS condiții normale

10,5

152

Total contribuții sociale

239

Total contribuții sociale

665

Deducere personală fără persoane în întreținere

300

Deducere personală fără persoane în întreținere

510

Impozit pe venit

16

146

Impozit pe venit

10

73

Total rețimerâ angajat

385

Total rețineri angajat

738

Total saBarito met

1,065

Totul saîăriu net

1,163

97

CASS

5.2

75

Contribuția asiguratorie pentru muncă

2.25

43

Șomaj

0.5

7

CAS condiții normale

15.8

229

Concedii și indemnzațiî

0.85

12

Fond de garantare

0.25

4

Fond accidente (0.15%-0.85%)

0.85

12

Total contribuții angajator

340

Total contribuții angajator

43

'Total cheltueiîi salaiisle

j ,700

Total cheltuieli salâriale

■ '

153

Exemplul 2. Cazul unui salariat încadrat cu un salariu care de

pășește salariul minim brut pe tară

2017

i— ----’-2IFTS— -

îbitferențe

Salariul brut

°/o

4,000

Salariu restabilit pentru păstrarea venitului net (-*■■:! 9,9 * VA

%

4,797

797

CASS

5.5

220

CASS

IO

480

Șomaj

0.5

20

CAS

25

1,199

CAS condiții normale

10.5

420

Total contribuții sociale

660

Total contribuții sociale

1.679

Deducere personală fără persoane în întreținere

0

Deducere personală fără persoane în întreținere

0

Impozit pe venit

16

534

Impozit pe venit

10

312

Total rețineri angajat

1,194

Total rețineri angajat

1,991

Total salariu net

2,806

Total salariu net'

2,8.06

O

CASS

5.2

208

Contribuția asiguratorie pentru muncă

2.25

108

Șomaj

0.5

20

CAS condiții normale

15.8

632

Concedii și indemnzații

0.85

34

Fond de garantare

0.25

10

Fond accidente (0.1 S'ko-O.85%)

0.85

34

Total contribuții angajator

938

Total contribuții angajator

108

Total cheltueiîi sala Hale

4.938

Total cheltuieli salariate

4,904

Anexa nr. 2


luOueuțe asupra valorii estimate a contractului d© achiziție pubSică/sectorial sau a valora contractului atribuit generat© d© modificarea cheltuielilor de personal suportate de către angajator în cazul unui angajat cu timp parțial de lucru, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG rar. 79/2017

Exemplul 2. Cazul urnui salariat cu timp parțial de lucru încadrat cu un salariu mai mare decât salariul minim brut pe țară

2017

•șatra-

Diferențe

SalarinB bmt

%

i,soo

Salariu restabilit.pentrn pffistnș&rea venituiui net l’>22-33%>- ■

%

1,834

334

CASS

5.5

83

CASS

IO

190

Șomaj

0.5

8

CAS

25

475

CAS condiții normale

1 O.5

158

Total contri bufii sociale

248

Total contribuții sociale

665

Impozit pe venit

16

200

Impozit pe venit

IO

117

Total rețineri angajat

448

Total rețineri angajat

782

Totali salariat net

1,052

Țotail salariu met

1,052

O

CASS

5.2

78

Contribuția asiguratorie pentru muncă

2.25

41

Șomaj

0.5

8

CAS condiții normale

15.8

237

Concedii și indemnizații

0.85

13

Fond de garantare

0.25

4

Fond accidente (0.15%-O.85?4>)

0.85

13

Total contribuții ana gaj ator

352

Total contribuții angajator

41

Țotal cbeltnâeli salariate

$ ,852

Total cbeltuîeli salariale

_

24


Anexa nr. 2


Exemplul 1. Cazul unui salariat ca timp parțial de lucru încadrat cu un salariu mai mic decât salariul minim brut pe țara

2017 ■

r ' . ' ■■ ■■    ■■——. .........—““-

Diferențe

1/2 dim salariul mimim torul pe țară

%

. 72.5

Salariu restafoilfcpenlru .'păstrarea venitului net

%

1,231.

506

CASS

5.5

40

CASS

10

190

Șomaj

0.5

4

CAS

25

475

CAS condiții normale

10.5

76

Total contribuții sociale

120

Total contribuții sociale

665

Impozit pe venit

16

97

Impozit pe venit

10

57

Total rețineri angajat

216

Total rețineri angajat

722

Total salariu net

§09

Total'salariu'met'

509

0

CASS

5.2

38

Contribuția asiguratorie pentru muncă

2.25

28

Șomaj

0.5

4

CAS condiții normale

15.8

115

Concedii și indemnizații

0.85

6

Fond de garantare

0.25

2

Fond accidente (0.15%-0.85%)

0.85

6

Total contritouții angajator

170

Total contribuții angajator

28

Total ctoeltueili saflariale

$95

Total ciseltmieli salariale.

1,259

364

Anexa nr, 3

Isiflisesite aswpra valorii estimate a contractului de achiziție publică/sectorial sau a valorii contractului atribuit generate de modificarea cheltuielilor de personal suportate de către angajator în cazul unui angajat cu timp parțial de lucra, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 3/2018

Exemplul 1. Cazul unui salariat cu timp parțial de lucru încadrat cu un salariu mai mic decât salariul minim brut pe țară, respectiv 56 din acesta

2017

2018

Diferențe

1/2 din salariul minim brut pe țar§

%

725

Salarii; restabilit pentru păstrarea venitului net

%

950

225

CASS

5.5

40

CASS

10

95

Șomaj

0.5

4

CAS

25

238

CAS condiții normale

10.5

76

Total contri buții sociale

120

Total contribuții sociale

333

Impozit pe venit

97

91

Impozit pe venit

10

62

Total rețineri angajat

216

Total rețineri angajat

395

Total salariu net

509

Total salariu net

555

46

CASS

5.2

38

Contribuția asiguratorie pentru muncă

2.25

21

Șomaj

0.5

4

CASS

95

CAS condiții normale

15.8

115

CAS

237

Concedii și indemnizații

0.85

6

Fond de garantare

0.25

2

Fond de accidente (0.15-0.85%)

0.85

6

Total contribuții angajator

170

Total contribuții angajator

353

183

Total cheltuieli salariaîe

?$?

Total cheltuieli salariaîe

a as

Exemplul 2. - Cazul unui salariat cu timp parțial de lucru încadrat cu un salariu mai mare decât salariul minim brut pe țară

2017

'2018'-'

Diferențe

Salariu brut

%

1.500

Salariu restabilit pentru păstrare® venitului nef rai'9,9 ! %>)

%

1.799

299

CASS

5.5

83

CASS

10

180

Șomaj

0.5

8

CAS

25

450

CAS condiții normale

10.5

158

Total contribuții sociale

248

Total contribuții sociale

630

Impozit pe venit

97

200

Impozit pe venit

10

117

Total rețineri angajat

448

Total rețineri angajat

747

Total salariu net

1.052

Total salariu net

X.052

■0

CASS

5.2

78

Contribuția asiguratorie pentru muncă

2.25

40

Șomaj

0.5

8

CASS

10

CAS condiții normale

15.8

237

CAS

25

Concedii și indemnizații

0.85

13

Fond de garantare

0.25

4

Fond de accidente (0.15-0.85%)

0.85

13

Total contribuții angajator

352

Total contribuții angajator

75

-277

Total cheltuieli salariul®

CS52

Total cheltuieli salariaîe

urat


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

1) privind aprobarea modificării structurii prețurilor/tarifelor unitare/ tip de activitate aferente contractului de lucrări nr. 8878/01.08.2017

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexă: Anexa 1, 2, 3 și 4

Documente aferente
1