Hotărârea nr. 193/2018

HCLS3 nr.193 din 04.05.2018 priv aprob model de contr si a caiet de sarc intoc in veder atrib catre intrep publ avind ca autor tutel Sec 3 al Mun Buc, a contr avand ca obiect Prest de serv de ment pt constr


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 8

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

5    J    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 80709/CP/03.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 80418/03.05.2018 al Direcției Administrative;

-    Anunțul de intenție nr. 105/20.03.2018 al societății OPS3 -Ordine si

Protecție S3 SRL, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr.

46713/PS3/20.03.2018;

-    Adresa nr. 80489/03.05.2018 a Direcției Administrative

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modelul de contract având ca obiect „Prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3”, ce se va încheia între Sectorul 3 al Municipiului București și întreprinderile publice ce au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al

Municipiului București, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini însoțit de anexe, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect „Prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3”

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 193 DIN 04.05.2018


CABINET PRIMAR


Csles Efodeștl ?ir. iși. sector 3, QP0S4 București

SECTOR 3

CABINET PMÂR

........Setea.....


www.prim2rie3.ro

telefon (004 o.r} jtS 03 23 - ?.S fc (004 021) 3;8 03 04 e-maii citbl netprim2r@prlm2He3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect

"Prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3"

Având în vedere:

-    prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 prin care a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    anunțul de intenție nr.105/ 20.03.2018 al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3

S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, înregistrat la Primăria Sector 3 cu nr. 46713/20.03.2018, privind prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3, aflate în locațiile și având suprafețele menționate în caietul de sarcini,

-    ținând seama de raportul de specialitate nr. 80418/03.05.2018 al Direcției Administrative,

am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.prtmarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

A

In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate”.

Cu luarea în considerare a prevederilor legale anterior menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate deDIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ


către Primăria Sectorului 3, aflate în locațiile și având suprafețele menționate în caietul de sarcini.

Potrivit Hotărârii nr. 180/26.04.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Indicatorii de Performanta Financiari si Nefinanciari pentru societatea OPS3 ~~ Ordine si Protecție S3 S.R.L.

5    5

Societatea OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L., având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București a înregistrat la Primăria Sector 3 cu nr. 46713/ 20.03.2018, anunțul de intenție nr.105/ 20.03.2018 privind prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Primăria Sectorului 3, aflate în locațiile și având suprafețele menționate în caietul de sarcini.

întrucât necesitatea reparațiilor curente, remedierea în timp util a oricărei probleme administrative a construcțiilor si buna funcționare a instalațiilor

J-    9    9    9    9

electrice, sanitare, termice și de altă natură, a sistemelor din cadrul construcțiilor, nu poate fi asigurată de personalul intituției se impune achiziționarea serviciilor de mentenanță a contracțiilor, pentru asigurarea în bune condiții a activităților salariaților, precum și a locatarilor din blocurile administrate de către Primăria Sectorului 3.

Față de cele de mai sus, în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local Sector 3 privind atribuirea contractului de prestare de servicii de mentenanță, pentru construcțiile administrate de către Primăria Sectorului 3, aflate în locațiile și având suprafețele menționate în caietul de sarcini, vor fi avute în vedere prevederile modelului de contract și caietul de sarcini, însoțit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ DIRECTOR EXECUTIV,

O ANA MARIA MEHEDINTEANU1 PROTECȚIE S3SRL

idirea Administrativă sector 3, București


18-46713-PS3 Nr.inreg.: 46713 Data inreg.: 20.03.2018 Ora tnreg.: 15,13:06

Proveniența: SC OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Telefon: 0723 603 668

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Scrisoare de înaintare

^dresa:Bucure$tî, Calea Vitan, nr. 154-158, sector. 3

Adresa Lucrare:București, strada

Observații: Ref. serv. mentenanta pt. construcțiile administrate de ps3 Nr. File:2

Termen de rezolvare:30 zile


egoiță


, București


| SC 0PS3. ORDINE SI PROIECTE 83 SRL INTRARE ..    )0Ș


IEȘIRE


Nr.


Ziua Luna 03 Anul


Program Birou Relații cu Publicul - Calea Du des ti nr. 191:

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

oi: 8:30-18:30

tel. 021 / 318 0324, 021 / 341 0711


prestarea serviciilor de mentenanta Ia către Primăria Sector 3 a Municipiului


SCRISOARE DE INTENȚIE

Vă înaintăm prezenta în vederea atribuirii serviciilor de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Primăria Sectorului 3. Serviciile de mentenanta pe care dorim sa le prestam sunt descrise astfel:

Mentenanta pentru sistemul antiefracție; Sistemul antiincendiu, alarmare la fum și gaz; Servicii de reparare și autorizare I.S.C.I.R.; Service centrale termice; Supraveghere și verificare tehnică privind utilizarea instalațiilor / echipamentelor din domeniul instalațiilor sub presiune (R.S.V.T.I).; Serviciile de verificare PRAM la instalațiile electrice; Serviciul de service pentru centralele telefonice, precum și terminalelor, rețelelor și porturilor aferente acestora; Serviciul de verificare și încărcare a stingătoarelor; Serviciul de service pentru sistemele de climatizare și aparatele de aer condiționat; Serviciul de service pentru ascensoare și alte instalații de ridicat; Instalații electrice de joasă tensiune (inclusiv generatoare electrice); Instalații de încălzire; Instalații tehnico-sanitare pentru apă și canalizare; Lucrări de reparare și întreținere mobilier, uși, ferestre, feronerie, etc. din metal, lemn, PVC, etc; Lucrări de reparații locale pentru tencuieli, vopsitorii, zugrăveli, pardoseli.

In sprijinul acestei solicitări menționam următoarele:

•    In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L;

•    In baza planului de management aprobat de Consiliul Local Sector 3 pentru anul 2017 85% din activitatea S. C. OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. s-a desfășurat cu entități aflate în subordinea Primăriei Sectorului 3 a Municipiului București;

•    Prin atribuirea către S.C. OPS 3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. se realizează astfel scopul pentru care a fost înființată societatea de către Consiliul Local Sector 3;

•    Referințele privind activitatea desfășurată de S.C. OPS 3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. considerăm că sunt bune deoarece în lunile în care am prestat servicii nu au existat deficiențe și mai mult contractele au fost prelungite.

z S.C 0PS3 - ORDINE Șl PROTECȚIE 53 SRL Sediul Social: Calea Vitan nr 154-158 Clădirea Administrativă sector 3, București

//

2. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Date de «identificare: 0PS3-0rdine și Protecție SRL este o societate cu răspudere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă tribunalul București cu nr. J40/5480 /19.04.2017, având un cod unic de înregistrare 37410026.

Principalul obiect de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în activități de protecție și gardă, cu codul CAEN 8010.

Societatea Comercială OPS3-Ordine si Protecție SRL se organizează și funcționează în conformitate cu:

Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemața corporativă a întreprinderilor publice;

Art. 37 din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 12.2 lit. k) din Actul constitutive al SC Administrare Active Sector 3 SRL;

Activitățile prestate în acest moment de S.C, OPS 3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.:

Servicii de pază și protecție; Supraveghere video,

Servicii de mentenanță la instalații sanitare, instalații electrice, mentenanță ascensoare, mentenanță centrale termice cu autorizare și avizare periodică, zugrăveli, pardoseli, mentenanță instalații supraveghere video, curățenie profesională.

In planul de dezvoltare al societății este prevăzut și prestarea serviciilor de curățătorie chimică.

Administrator

SC OPS3-Ordine\i Protecție S3 SRL

fWViv r lAaolss iuh

CONTRACT DE SERVICII

nr..............data........................
1. Preambul

în temeiul prevederilor ari.31 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Regulamentul de organizare și fimcționare al Consiliului Local al Sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 44/29.07.2004;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare; s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

Părțile contractante:

A.    SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191,

sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr............., deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată

prin Primar Robert-Sorin Negoiță, în calitate de achizitor, pe de o parte, și

B.    SOCIETATEA.......... ........, cu sediul în...., înregistrată la ... cu nr...., cod unic de înregistare

..., având cont nr....................., deschis la..............................., reprezentată prin .............., având

funcția de..........., în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 In prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a.    contract — reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

b.    contract de servicii - contractul care are ca obiect prestarea de servicii;

c.    achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

d.    prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

e.    servicii - servicii ce fac obiectul prezentului contract;

f.    reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecțe a punerii în funcțiune a produselor livrate sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri legate de contract;

g.    reprezentantul prestatorului - persoana desemnata de prestator sa primească instrucțiuni în numele acestuia, aprobate de Achizitor;

h.    document scris - orice document întocmit de achizitor sau prestator, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

i.    forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră


DIRECȚIA JURIDICA SERVICIUL LEGISLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE, ȘEF SERVICIU,

VISA f^GEORG ETA

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1    în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2    Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

3.3    Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

Clauze obligatorii

4.    Obiectul principal al contractului

4.1    Prestatorul se obligă să presteze serviciile de mentenantă, la construcțiile administrate de către Consiliul Local Sector 3 .

4.2    Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

5.    Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este stabilit după negociere.

5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibile prestatorului de către achizitor, va fi valoarea totală a serviciilor, în sistem de abonament lunar, aferente suprafețelor clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, conform Anexa.

6.    Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de către ambele părți și până la data de 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire, prin act adițional, în limita fondurilor bugetare aprobate pentru acest articol.

7.    Executarea contractului

7.1    Executarea contractului începe după semnarea contractului si emiterea Notei de comandă

8.    Documentele contractului

8.1    Documentele contractului sunt:

i.    Anexa 1 - Caietul de sarcini;

ii.    Anexa 2 - Propunerea tehnică;

iii.    Anexa 3 - Propunerea financiară;

iv.    Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere și atribuire;

v.    orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

8.2    Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

8.3    Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

9. Obligațiile principale ale prestatorului

DIRECȚIA JURIDICA SERVICIUL LEGISLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE, ȘEF SERVICIU,

VISAMGgORGETA

.....


9.1    (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile aferente contractului la standardele și/ sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și Caietul de sarcini cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

(2) Prestatorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

9.2    Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

9.3    Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a cerințelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.4    Prestatorul se obligă să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici specializați/ certificați/ autorizați pe fiecare arie de competență pe care sunt implicați.

9.5    Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

9.6    Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i.    reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

ii.    daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.7    Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitor la orice problemă aferentă serviciilor efectuate de către prestator, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.

9.8    (1) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului.

(2) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

9.9    Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. în perioada de garanție a serviciilor prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni în maxim 24 ore lucrătoare, de la transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părțile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.

9.10    Prestatorul are obligația de a îndeplini următoarele cerințe în cadrul abonamentului lunar (transportul, montajul, materialele si piesele necesare fiind incluse în preț) și de a urmări asigurarea întregului ansamblu de măsuri de întreținere și reparare, care se efectuează în mod periodic, la intervale de timp bine determinate cât și în cazul în care apare vreo intervenție neprevăzută sau accidentală.

a. Sistem antiefracție, antiincendiu, alarmare Ia fum și gaz.

Pentru funcționarea în condiții și parametrii normali a acestor sisteme este necesară achiziționarea unor servicii de mentenanță.

Mentenanța constă în:

-    intervenții la cerere din partea beneficiarului;

-    remedierea defecțiunilor;

-    înștiințarea beneficiarului de defecțiunile apărute;

Prestatorul trebuie să aibă în vedere ca sistemul să funcționeze 24 din 24 de ore.
DIRECTiA JURIDICA SERVICIUL LEGISLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE, ȘEF SERVICIU,

b.    Sistemul antiefracție (Anexa 1).

Cerințe tehnice minime.

-    menținerea echipamentelor în stare de funcționare;

-    să se facă intervenții la cerere și cel puțin o dată pe lună;

-    verificarea surselor de alimentare pentru funcționarea în parametrii optimi;

-    înlocuirea și repararea echipamentelor defecte; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție;

-    stabilirea măsurilor de protecția muncii;

-    instruirea personalului ori de câte ori este nevoie;

Pentru mentenanța sistemului antiefracție prestatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-    să beneficieze de personal calificat în domeniul sistemelor de alarmare în caz de efracție;

-    să beneficieze de capacitatea tehnică pentru intervenția și depanarea acestui sistem;

-    să dispună de Licența emisă de organele abilitate conform Legii nr. 333 / 2003 și H.G. 1010 / 2004 cu modificările și completările ulterioare.

Atât în timpul cât și după încheierea contractului, prestatorul este obligat să nu divulge componența, amplasamentul și parolele sistemului antiefracție decât cu aprobarea în scris a autorității contractante.

c.    Sistemul antiincendiu, alarmare la fum și gaz (Anexa 2).

Pentru funcționarea în condiții și parametrii normali a sistemului detecție incendiu este necesară achiziționarea unor servicii de mentenanță, service la sistemul și instalațiile de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.

Prestatorul trebuie să aibă în vedere ca sistemul să funcționeze 24 din 24 de ore pentru a asigura protecția clădirii în caz de incendiu.

Cerințe tehnice minime:

-    verificarea lunară de către prestator a ansamblului instalației si aparaturii de control și semnalizare a sistemului;

-    indicatoarele optice și sonore ale echipamentului de control și semnalizare sunt funcționale, iar în cazul defectării acesta va fi înregistrat;

-    sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal și sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcționare;

-    cu ocazia verificării lunare se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentare;

-    sunt verificate funcțiile de monitorizare a echipamentului de control și semnalizare;

-    sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau instalator;

-    sunt analizate orice modificări structurale sau de destinație care pot afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmă și sirenelor de alarmare.

-    este verificat fiecare detector privind operarea corectă în conformitate cu recomandările producătorului;

-    capabilitatea echipamentului de control și semnalizare de a acționa fiecare dintre dispozitivele suplimentare;

-    sunt inspectate vizual toate echipamentele și cablurile pentru a asigura că sunt sigure, neafectate și protejate corespunzător;

-    sunt examinate și testate bateriile;

-    înlocuirea și repararea echipamentelor defecte; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite sunt incluse în prețul abonamentului;

Pentru mentenanța sistemului de detecție incendiu prestatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:DIRECTIAJURIDICA SERVICIUL LEGISLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE, ȘEF SERVICIU,

-    să dispună de Autorizație emisă de Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Centrul Național pentru Securitatea la Incendiu și Protecție Civilă, privind: „Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu”, în termen de valabilitate la data prestării serviciilor contractate.

Atât în timpul cât și după încheierea contractului, prestatorul este obligat să nu divulge componența, amplasamentul și parolele service la sistemul și instalațiile de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu unui terț, decât cu aprobarea în scris a autorității contractante.

Garanția și condiții service.

d. Servicii de reparare și autorizare I.S.CXR, (Anexa 3)

Scopul achiziției.

Desfășurarea în bune condiții a activităților specifice beneficiarului cu respectarea legislației în vigoare.

Cerințe tehnice minime:

Autorizarea funcționării centralelor termice folosind combustibil gazos și a aparatelor sub presiune se va face obligatoriu prin respectarea prescripțiilor tehnice I.S.C.I.R.

Operațiile ce se vor efectua în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului:

-    curățirea aparatului;

-    verificarea și reglarea instalației de ardere;

-    verificarea supapelor de siguranță;

-    înlocuirea și repararea echipamentelor defecte conform devizului aprobat de achizitor; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție;

Cerințele de mai sus sunt prevederi minimale care pot fi extinse în raport cu complexitatea serviciilor necesare și cu respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește verificarea tehnică periodică obligatorie a instalației de utilizare gaze naturale.

e. Service centrale termice (Anexa 3).

Scopul achiziției.

Desfășurarea în bune condiții cu respectarea legislației în vigoare a centralelor tehnice aflate în locațiile și având caracteristicile tehnice conform anexei.

Cerințe tehnice minime:

Cazane de fontă și oțel:

-    curățirea cazanului (drumuri de fum, focar);

-    verificarea etanșeității cazanului;

-    verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului;

-    verificarea pompelor de circulație;

-    verificarea tensiunii de alimentare;

-    verificarea funcționării boilerelor instalate la microcentrale;

-    verificarea tirajului coșului de fum.

Arzătoare pe gaz:

>■ verificarea tensiunii de alimentare;

-    verificarea filtrului stabilizator de gaz;

-    verificarea reglajelor la arzător cu ajutorul gaz-analizatorului la echipamente de peste 50.000 kcal/h;

-    verificarea și reglarea electrozilor de aprindere ionizare;

-    verificarea electrovanelor și a dispozitivelor de siguranță;

-    verificarea presostatelor de aer și gaz;

-    verificarea funcționării blocului de comandă și simularea avariilor.

Cerințe obligatorii:


DIRECȚIA JURIDICA SERVICIUL LEGISLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE, ȘEF SERVICIU,

VIȘAN GEORGETA

Operatorul va analiza simptomele prezentate de echipament.

Operatorul diagnostichează echipamentul, menționează în formular sesizează orice problemă constatată în funcționarea acestuia.

Remedierea defecțiunilor se va face conform documentației tehnice însoțitoare a echipamentului.

Se vor folosi numai piese de schimb conforme cu echipamentul respectiv.

în urma serviciilor de service operatorul va efectua operațiile prevăzute la punerea în funcțiune.

întreaga intervenție este consemnată amănunțit de către operator în formularul de sesizare care apoi

va fi semnat de utilizator și în livretul echipamentului.

Operatorul va întocmi formularul de sesizare și îl va depune în dosarul utilizatorului, înlocuirea și repararea echipamentelor defecte; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite

se asigură conform documentelor de achiziție.

f. Supraveghere și verificare tehnică privind utilizarea instalațiilor / echipamentelor din domeniul instalațiilor sub presiune (R.S.V.T.I). (Anexa 3).

Pentru activități specifice prevăzute în legislația în vigoare în materie de supraveghere și verificare tehnică a instalațiilor / echipamentelor din dotarea beneficiarului este necesar un operator R.S.V.T.I. care să fie autorizat I.S.C.I.R.

Operatorul R.S.V.T.I. va avea lunar următoarele obligații specifice:

în exercitarea activității, persoanele fizice și juridice autorizate ca operator R.S.V.T.I. au îndatorirea să supravegheze ca măsurile impuse de legislația în vigoare privind funcționarea, exploatarea, precum și întreținerea și reparațiile instalațiilor / echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R. să fie efectuate în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile.

în acest sens, în afara obligațiilor prevăzute în cap. III din Legea nr. 64 / 2008_privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare, operatorul R.S.V.T.I. mai are și următoarele obligații specifice:

-    identificarea tuturor instalațiilor / echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R. ale deținătorului / utilizatorului;

-    efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării funcționării instalațiilor / echipamentelor pentru care autorizarea funcționării se face de către I.S.C.I.R, potrivit prescripțiilor tehnice aplicabile;

-    înregistrarea tuturor echipamentelor / instalațiilor deținătorului / utilizatorului, supuse autorizării

I.S.C.I.R, la inspecția teritorială de care aparțin;

-    admiterea funcționării instalațiilor / echipamentelor, care se fac de către operatorul R.S.V.T.I, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile;

-    efectuarea demersurilor necesare în vederea obținerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele / instalațiile pentru care prescripțiile tehnice solicită acest lucru;

-    verificarea existenței documentelor însoțitoare ale instalațiilor / echipamentelor din domeniul

I.S.C.I.R, conform actelor normative aplicabile;

-    întocmirea și actualizarea existenței centralizate pentru toate instalațiile / echipamentele din domeniul I.S.C.I.R;

-    afișarea la loc vizibil a instrucțiunilor de exploatare a instalațiilor / echipamentelor I.S.C.I.R, precum și a celor ale liniilor tehnologice în care este încadrată / încadrat instalația / echipamentul;

-    oprirea din funcțiune a instalațiilor / echipamentelor la expirarea scadenței de funcționare acordată cu ocazia ultimei verificări tehnice oficiale;

-    informarea în scris a conducerii deținătorului / utilizatorului despre planul de verificări tehnice aferent anului următor, în vederea planificării condițiilor de pregătire a instalațiilor / echipamentelor;

-    urmărirea realizării în termen a dispozițiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică;


DIRECȚIA JURIDICA SERVICIUL LEGISLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE, ȘEF SERVICIU,

VIȘAN GEORGETA

-    examinarea și vizarea registrelor de evidență a funcționării instalațiilor / echipamentelor, în termenele și cu respectarea modalităților stabilite în prescripțiile tehnice aplicabile;

-    pregătirea instalațiilor / echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale și participarea activă la efectuarea acestora;

-    anunțarea de îndată a inspecției teritoriale de care aparține despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele / instalațiile pe care le au în evidență;

-    participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele / instalațiile I.S.C.LR. pe care le are în evidență, în vederea furnizării tuturor informațiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

-    informarea în scris a inspecției teritoriale unde este înregistrată / înregistrat instalația / echipamentul, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deținător de echipamente / instalații în cazul unui transfer de proprietate sau de folosință asupra acestor bunuri;

-    anunțarea inspecției teritoriale unde este înregistrată / înregistrat instalația / echipamentul, în vederea scoaterii din evidență în cel mult 15 zile de la data casării, precum și prezentarea documentelor de casare;

-    întocmirea unui proces-verbal de oprire din funcțiune pentru instalațiile care intră în conservare și transmiterea acestuia la I.S.C.I.R. în termen de 15 zile;

anunțarea în scris a conducerii deținătorului / utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalații sau echipamente I.S.C.I.R. din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;

-    anunțarea în scris a inspecției teritoriale care a eliberat autorizația, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării raporturilor contractuale cu deținătorul / utilizatorul instalației / echipamentului;

-    desfășurarea activității cu respectarea obligațiilor și răspunderilor prevăzute în prescripțiile tehnice

I.S.C.LR. și în celelalte dispoziții legale în domeniu;

-    înlocuirea și repararea echipamentelor defecte; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție;

în afara obligațiilor prevăzute în alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator R.S.V.T.I. are și următoarele obligații specifice:

-    transmiterea către inspecția teritorială a datelor de identificare ale operatorului / operatorilor R.S.V.T.I. desemnat / desemnați pentru fiecare deținător / utilizator;

-    verificarea ca operatorii R.S.V.T.I. nominalizați să respecte obligațiile prevăzute în alin. (2) și cele din prescripțiile tehnice aplicabile;

-    informarea în scris a inspecției teritoriale emitente a autorizației, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației.

-    răspunde împreună cu deținătorul / utilizatorul, de luare a măsurilor necesare pentru

aplicarea prevederilor prescripției tehnice, privind siguranța în funcționare a aparatelor.

g. Serviciile de verificare PRAM Ia instalațiile electrice (Anexa 4).

Au ca scop:

-    verificarea periodică a instalațiilor electrice, prizelor de pământ și centurilor de împământare și emiterea unor rapoarte de încercări pentru instalația respectivă;

-    prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru;

-    prevenirea incendierii clădirilor și distrugerii aparaturii electrice și electronice;

-    verificarea continuității nulului de protecție.

Cerințe tehnice minime:

-    prestatorul va trebui să dețină autorizarea de funcționare emisă de Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei (ANRE) în baza Ordinului nr. 11 / 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici


DIRECȚIA JURIDICA SERVICIUL LEGISLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE, ȘEF SERVICIU,

VISAN GEORGETA


cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;

-    prestatorul va trebui să dețină atestat minim Al, conform art.12 din Ordinul nr. 23 / 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, executa și verifică instalații electrice;

-    prestarea serviciilor se va efectua doar cu personal calificat ANRE, conform normativului 17/2011 și a legislației ANRE în vigoare, cu aparate special (etalonate / verificate metrologic);

-    verificarea prizelor de împământare tip PRAM se va face conform STAS 12604 / 4 și normativului 17/2011.

Astfel se vor verifica și se vor emite buletine de verificări pentru următoarele:

-    fiecare priză de pământ în parte;

-    continuitatea legăturii între prize de pământ și tablourile electrice.

în urma verificării, prestatorul va comunica în scris deficiențele constatate și măsuri de remediere ce urmează a fi luate.

Garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție.

h.    Serviciul de service pentru centralele telefonice, precum și terminalelor, rețelelor și porturilor aferente acestora (Anexa 5).

Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea;

-    Prestatorul se obligă să intervină pentru remedierea defecțiunilor în maxim o oră de la solicitarea achizitorului, în vederea asigurării transmisiei de voce fixă și date;

i.    Serviciul de verificare și încărcare a stingătoarelor (Anexa 6).

Prestatorul are obligația de a îndeplini următoarele cerințe privind serviciile de verificare și încărcare a stingătoarelor de incendiu din dotarea Primăriei Sectorului 3:

-    să asigure forța de muncă, piesele, materialele, instalațiile și echipamentele necesare efectuării operațiunilor specifice acestor servicii;

-    să asigure transportul gratuit al stingătoarelor de la și la achizitor;

-    să fie atestat pentru prestarea serviciilor cerute prin prezentul caiet de sarcini;

-    să garanteze stingătoarele conform legislației în vigoare;

-    să fie responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța, tuturor operațiunilor obligatorii executate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor în vigoare, după cum urmează: demontat stingător, golit stingător, curățat stingător, verificat și gresat subansamble stingător, proba de presiune recipient stingător, încărcat butelie cu dioxid de carbon sau după caz presurizat stingător cu azot, încărcat stingător cu pulbere, etichetat stingător.

j.    Serviciul de service pentru sistemele de climatizare și aparatele de aer condiționat (Anexa 8)

Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea;

Prestatorul se obligă să intervină pentru remedierea defecțiunilor în maxim o oră de la solicitarea achizitorului, în vederea asigurării desfășurării activității conform prevederilor legislației privitoare la Securitatea și sănătatea muncii.

k.    Serviciul de service pentru ascensoare și alte instalații de ridicat (Anexa 9).

Cerințe tehnice minime:

-    privind inspectarea periodică a ascensoarelor:

-    revizii tehnice curente (două pe lună) în care se execută operații conform Prescripțiilor Tehnice

I.S.C.I.R;

-    revizii generale (una la un an / ascensor) în care se execută operații conform Prescripțiilor Tehnice

I.S.C.I.R;

-    în situația în care, în urma unei intervenții, se constată funcționarea defectuoasă a ascensoarelor, prestatorul va lua toate măsurile care se impun pentru remedierea acestuia și aducerea acestora la parametrii tehnici și funcționali normali;

-    intervențiile operative se fac: în maxim 30 (treizeci) de minute de la sesizarea telefonică, dacă ascensorul s-a oprit cu persoane între etaje și în maximum 60 (șaizeci) de minute de la sesizarea telefonică, pentru alte situații reclamate în intervalul 07-19, după ora 19, în dimineața zilei următoare începând cu ora 07;

-    în cazul în care un element component al ascensoarelor nu se poate repara la sediul beneficiarului, demontarea, montarea și transportul în siguranță a acestuia în același loc este suportată de prestator;

-    prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea conform legilor în vigoare;

-    prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în perioada convenită prin contract, precum și pentru calitatea și compatibilitatea elementelor sistemului care se înlocuiesc;

-    prestatorul trebuie să fie autorizat I.S.C.I.R, să asigure gratuit operator autorizat R.S.V.T.I. și este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;

-    prestatorul are obligația sa elibereze și să asigure obținerea tuturor documentelor necesare funcționării corecte și legale a ascensoarelor;

-    prestatorul trebuie să asigure 24 de ore din 24, un dispecerat accesibil pentru beneficiar în vederea sesizărilor telefoane, ce vor fi afișate în cabină și pe exteriorul ușilor.

l.    Serviciile de întreținere a instalațiilor electrice, instalațiilor de încălzire, instalațiilor tehnico-sanitare și canalizare.

Prestatorul se obligă să asigure desfășurarea în bune condiții a activităților specifice Primăriei Sectorului 3 și asigurarea condițiilor de confort pentru chiriașii care locuiesc în imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3t cu respectarea legislației în vigoare.

m.    Instalații electrice de joasă tensiune (inclusiv generatoare electrice - Anexa 7).

Cerințe tehnice minime:

Instalații electrice de lumină și de forță compuse din: tablouri electrice de distribuție, circuite de prize monofazice, circuite pentru iluminat, circuite de iluminat de siguranță, corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente de diferite dimensiuni, corpuri de iluminat de tip plafonieră, comutatoare și întrerupătoare, generatoare electrice, alte aparate componente ale instalației electrice, etc.

Prestatorul se obligă să asigure funcționarea în totalitate a instalațiilor și aparatelor în condiții corespunzătoare.

n.    Instalații de încălzire.

Cerințe tehnice minime:

Ansamblul instalațiilor compuse din corpuri statice, conducte încălzire, robineți, vane etc. racordate la RADET sau centrale termice proprii;

Prestatorul se obligă să asigure funcționarea în totalitate a instalațiilor și aparatelor în condiții corespunzătoare.

o. Instalații tehnico-sanitare pentru apă și canalizare

Cerințe tehnice minime:

Prestatorul se obligă să asigure funcționarea ansamblurilor instalațiilor sanitare pentru apă rece și calda menajeră și canalizare compusă din conducte principale de distribuție de apă rece și caldă menajeră, coloane de alimentare cu apă rece si caldă menajeră care străbat imobilul, asigurând alimentarea cu apă rece și caldă menajeră la toate nivelurile, conducte de legătură de la coloane la punctele de consum, punctele de consum (baterii, robineți, pisoare, lavoare, vase wc, etc), sifoane de pardoseală, etc. existente la WC-uri, spații de depozitare, stații hidrofor, etc.

Conductele din grupurile sanitare pot fi îngropate sau mascate;

Lucrări de reparații, curățări, vidanjari la instalații de canalizare interioare și exterioare.

p. Lucrări de reparare și întreținere mobilier, uși, ferestre, feronerie, etc. din metal, lemn, PVC, etc.

Prestatorul se obligă să asigure funcționarea în bune condiții a activităților specifice Primăriei Sectorului 3 și asigurarea condițiilor de confort pentru chiriașii care locuiesc în imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, cu respectarea legislației în vigoare.

q. Lucrări de reparații locale pentru tencuieli, vopsitorii, zugrăveli, pardoseli.

Prestatorul se obligă să asigure funcționarea în bune condiții a activităților specifice Primăriei Sectorului 3 și asigurarea condițiilor de confort pentru chiriașii care locuiesc în imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, cu respectarea legislației în vigoare.

Considerații generale:

Mentenanța va asigura executarea tuturor reparațiilor, intervențiilor, necesare pentru buna funcționare a activității și se va efectua asupra tuturor instalațiilor, dotărilor, amenajărilor existente.

Prestatorul va desemna cel puțin o persoană cu responsabilități directe privind preluarea apelurilor de service și va prezenta modalitățile de contactare: telefon, fax sau e-mail.

Prestatorul este pe deplin responsabil, atât de siguranța tuturor operațiunilor, calificarea personalului folosit pe toată durata prestației (personal atestat și calificat pentru desfășurarea activităților ce urmează a fi contractate), cât și deținerea tuturor avizelor, autorizațiilor, licențelor sau certificatelor emise de către instituțiile abilitate în termen de valabilitate (copii documente doveditoare).

Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea necesare în derularea contractului.

Intervențiile la cererea beneficiarului se vor efectua în maxim 30 minute de la semnalare (în funcție de gravitatea defecțiunii).

Remedierea defecțiunilor se va face în maxim 24 ore de la semnalare (în funcție de necesitate).

Se vor respecta următoarele norme de protecția muncii:

-    Norme PSI aprobate cu ordinal MTTc nr21/198și completat cu Ord. MTTc. nr. 1650 /1988, PI 18 / 1999, PE118/2/2013, P118 /3/2015, PE 107/ 1995, legea 12/197, Ordinul MI 775-791 /1998, HG 259/2005;

-    Norme de protecția muncii / 2002;

-    Legea de protecție a muncii nr. 90 / 1996 modificată prin Legea 177 / 2000 cu privire la protecția muncii și normele metodologice de aplicare;

-    STAS 12604/4,5/ 1989, 1990 STAS 12604/1987;

-    Norme specifice NSSM 23 / 1996; NSSM 57 / 1997; NSSM 37 / 1996; NSSM 12 / 1995; NSSM 65/2001;

-    Decretul nr. 466 / 1979 privind regimul produselor și substanțelor toxice;

-    Legea nr. 126 /1995 privind regimul materialelor explozive;

-    Norme specifice de protecția muncii ce se referă la procesele tehnologice desfășurate la locul de muncă al persoanei instruite;

-    Norme generale de igienă a muncii;

-    Instrucțiuni de securitate a muncii pentru activități specifice beneficiarului;

Planul de măsuri a comitetului de securitate și sănătatea la locul de muncă.

Aceste măsuri nu sunt limitative, prestatorul fiind obligat să ia toate măsurile legale pentru prestarea în bune condiții a serviciilor fără apariția oricărui accident de muncă.

10.    Obligațiile principale ale achizitorului

10.1    Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract,

către SOCIETATEA........................în contul deschis la Trezoreria.................

10.2    Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

10.3    Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor prestatorului la Direcția Economică din cadrul Primăriei Sector 3, pe baza proceselor-verbale de recepție a serviciilor.

10.4    Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului ce are ca obiect prestarea serviciilor de mentenanță la construcțiile administrate de către Consiliul Local Sector 3.

10.5    (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

10.6    (1) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

10.7    Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

11.    Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1    In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fi scale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2    în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.    Modalități de plată

12.1    Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către prestator în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

12.2    Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

12.3    Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

12.4    Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 12.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție a serviciilor de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor/ produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

13.    Recepție, inspecții, teste și verificări

13.1    Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifîca produsele/serviciile/lucrările livrate/prestate/executate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

14.    Livrarea si documentele care însoțesc serviciile

» ' > •

14.1    Prestatorul are obligația de a îndeplini cerințele incluse în cadrul abonamentului lunar (transportul, montajul, materialele și piesele necesare fiind incluse în preț).

14.2    Prestatorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc piesele necesare prestării de servicii:

i.    factura fiscală;

ii.    certificatul de origine;

iii.    certificatul de calitate;

iv.    certificatul de garanție;

v.    declarația de conformitate.

14.3    Certificarea de către achizitor a faptului că serviciile de mentenanță au fost prestate se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de prestator pentru execuție.

14.4    Prestarea serviciilor de mentenanță se consideră încheiată în momentul în care simt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a serviciilor și se semnează un proces verbal de recepție/ punere în funcțiune/ acceptanță.

15.    începere, finalizare, întârzieri, sistare

15.1    Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 7.1 din prezentul Contract.

15.2    Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora, trebuie finalizate în termenul convenit de părți de la art. 7.2(1) din prezentul Contract.

15.3    Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

i.    la expirarea duratei stabilite prin Contract;

ii.    prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract

și legislației aplicabile;

iii.    prin acordul scris al părților;

iv.    în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

Dl RECT! A J U RS DICA SERVICIUL LEGISLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE,

; ZZA    ȘEF SERVICIU,

/ZZ; Zf'ri/Z    VIȘAN GEORGETA

v.prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

15.4    încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

15.5    în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

15.6    în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

15.7    Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

15.8    Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

15.9    Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

15.10    Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

16. Rezilierea contractului

16.1    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

16.2    Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor in perioada stabilita.

16.3    Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în turnătoarele cazuri:

i.    Prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

ii.    In cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

16.4    Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

17. Amendamente

17.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

17.2    Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

17.3    Părțile au dreptul de a prelungi durata prezentului contract, prin act adițional, pentru motive ce țin de întârzieri în obținerea avizelor/autorizațiilor necesare prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, motive ce vor fi comunicate în scris.

18.    întârzieri în îndeplinirea contractului

18.1    Prestatorul are obligația de a îndeplini prevederile contractului de prestări servicii în perioada stipulată în contract.

18.2    Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute în contract, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/ perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin modificarea acestei anexe.

18.3    In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de remediere, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

19.    Forța majoră

19.1    Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2    Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

19.3    îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

19.4    Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

19.5    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20 Soluționarea litigiilor

20.1    Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

20.2    Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze în primă instanță judecătorească competentă potrivit normelor de procedură în vigoare .

21. Dispoziții finale

21.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

21..    2 în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

21..    3 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

21..4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole

22.    Limba care guvernează contractul

22.1    Limba care guvernează contractul este limba română.

23.    Comunicări

23.1    (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

23.2    Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

23.3    în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

23.4    în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

23.5    Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

23.6    Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

24.    Legea aplicabilă contractului

24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi..........................prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

Primăria Sector 3, Primar

Robert Sorin Negoiță

Direcția Economică

Octavian Ghețu

Direcția Investiții și Achiziții Irina Gina Soroceanu

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan Direcția Administrativă

PRESTATOR, SOCIETATEA.................Oana Maria Mehedințeanu


Calea Dudeșîi nr. 191, sector 3,


tom ca- MS .3 ftâ.


031084 București www.primarie3.r0


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail administrativ@pnm3rie3.ro

ROBERT S

I


CAIET DE SARCINI1. INTRODUCERE

Primăria Sectorului 3 dorește să achiziționeze pentru anul 2018, servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aparținând Primăriei Sectorului 3 aflate în locațiile și având suprafețele astfel:

Locația 1: Sediul Primăriei Sectorului 3 - Calea Dudești nr. 191 - 4.152,46 mp. Locația 2: Sediul Poliției Locale - Str. Ion Țuculescu nr. 42, corp CI - 2.196,04 mp. Locația 3: Casa Artelor - B-dul Mircea Vodă nr. 5 - 786,71 mp.

Locația 4: Centrul de Informare pentru Cetățeni - Istriei x Râmnicu Vâlcea - 15 mp. Locația 5: Centrul de Informare pentru Cetățeni - Th. Pallady x 1 Dec. 1918 - 15 mp. Locația 6: Centrul de Informare pentru Cetățeni - Baba Novac x I Țuculescu - 15 mp. Locația 7: Centrul de Informare pentru Cetățeni - Releului nr. 4. - 15 mp.

Locația 8: Str. Alexander von Humboldt nr. 3, bloc V28 - 692,52 mp.

Locația 9: Șos. Gării Cățelu nr. 170B, bloc C3 - 508,09 mp.

Locația 10:’Șos. Gării Cățelu nr. 170B, bloc C4- 717,72 mp.

Locația 11: Aleea Cioplea nr. 3A, bloc Bl - 1.543,62 mp.

Locația 12: Aleea Cioplea nr. 3A, bloc B2 - 1.543,62 mp.

Locația 13: Aleea Cioplea nr. 3A, bloc B3 - 1.543,62 mp.

Locația 14: Aleea Cioplea nr. 3-5, bloc 3 - 850,37 mp.

Locația 15: Aleea Cioplea nr. 3-5, bloc 5 - 850,37 mp.

Locația 16: Aleea Cioplea nr. 4 - 823,30 mp.

Locația 17: Sediul D.A.D.P. - Intr. Odobești nr. 5-7 - 396,12 mp.

Locația 18: Piața Râmnicu Sărat 2 - Str. Liviu Rebreanu nr. 1 - 2.350 mp.

Locația 19: Piața 23 August - Str. Roșu Nicolae nr. 20 - 334 mp.

Locația 20: Piața Ozana - Str. Fetești nr. 23A - 1.124 mp.

Locația 21: Piața Republica Sediu Piețe - Șos Dudești-Pantelimon nr.3 - 1.223,97 mp. Locația 22: Piața Alexandru Vlahuță - 554 mp.

Locația 23: Centrul Militar - B-dul Nicolae Grigorescu nr. 12 - 1.040 mp.

Locația 24: D.I.T.L. - Str. Câmpia Libertății nr. 36 - 660,77 mp.

Locația 25: D.I.T.L. - Str. Sfânta Vineri nr. 32 - 394,66 mp.

Locația 26: D.I.T.L. - Str. Ion Țuculescu nr. 42, corp C2 - 1.205,01 mp.

Locația 27: D.E.P. - Str. Ion Țuculescu nr. 42, corp CI - 83 mp.

Locația 28: D.E.P. - Str. Mircea Vodă nr. 5 - 325 mp.

Locația 29: D.E.P. - Str. Matei Basarab nr. 32-147,17 mp.

Locația 30: D.E.P. - Calea Vitan nr. 43 - 68,21 mp.

Locația 31: D.E.P. - Str. Ștefan Nicolau nr. 2 - 95,94 mp.

Locația 32: D.E.P. - Aleea Ciucea nr. 2 - 105,57 mp.

Locația 33: D.E.P. - Str. Rodnei nr. 2 - 58,46 mp.

Locația 34: D.G.A.S.P.C. - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14-2.028,28 mp.

Locația 35: D.G.A.S.P.C. - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14 - 1.100 mp.

Locația 36: D.G.A.S.P.C. - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14 - 532 mp.

Locația 37: D.G.A.S.P.C. - Str. Vasile Lucaciu nr. 34 -834 mp.

Locația 38: D.G.A.S.P.C. - Str. Vasile Goldiș nr. 1 - 3.048 mp.

Locația 39: D.G.A.S.P.C. - Str. Rotunda nr. 2 - 558 mp.

Locația 40: D.G.A.S.P.C. - Str. Jean Steriadi nr. 40 A - 1.646 mp.

Locația 41: D.G.A.S.P.C. - Str. Jean Steriadi nr. 40 A - 352 mp.

Locația 42: D.G.A.S.P.C. - Str. Jean Steriadi nr. 40 A - 237 mp.

Locația 43: D.G.A.S.P.C. - Str. Codrii Neamțului nr. 4 - 580 mp.

Locația 44: D.G.A.S.P.C. - Str. Codrii Neamțului nr. 4 - 243 mp.

Locația 45: D.G.A.S.P.C. - Str. Niță Elinescu nr. 64 - 524,04 mp.

Locația 46: D.G.A.S.P.C. - Str. Sergent Bonea Marin nr. 2 - 578,21 mp.

Locația 47: D.G.A.S.P.C. - Calea Vitan nr. 269 - 1.013 mp.

Locația 48: D.G.A.S.P.C. - Str. Marin Pazon nr. 2 B - 3.229,90 mp. xlClSSî7 Locația 49: D.G.A.S.P.C. - Str. Marin Pazon nr. 2 B - 963 mp.    -A

Locația 50: D.G.A.S.P.C. - Str. Marin Pazon nr. 2 B - 250 mp.    ; Ăb

Locația 51: D.G.A.S.P.C. - Str. Marin Pazon nr. 2 B - 1.608 mp.    ( 3

Locația 52: D.G.A.S.P.C. - Str. Marin Pazon nr. 2 B - 492 mp.    X? "X/i

Locația 53: D.G.A.S.P.C. - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 9 J - 790 mp.

Locația 54: D.G.A.S.P.C. - Aleea Râmnicu Sărat nr. 1 - 428 mp.    1

Locația 55: D.G.A.S.P.C. - Aleea Prevederii nr. 6 - 804 mp.

Locația 56: D.G.A.S.P.C. - Str. Pictor Gheorghe Tăttărăscu nr. 10 - 8.657,15 mp. Locația 57: D.G.A.S.P.C. - Str. Lunca Bradului nr. 1 A - 1.429,60 mp.

Locația 58: D.G.A.S.P.C. - Str. Cerceluș nr. 50-52 - 549,28 mp.

Locația 59: D.G.A.S.P.C. - Str. Parfumului nr. 2-4 - 3.116 mp.

Locația 60: D.G.A.S.P.C. - Str. Lunca Moldovei nr. 1, bl. B4, sc. A, et. 10, ap. 44 -

61.62    mp.

Locația 61: D.G.A.S.P.C. - Str. Prevederii nr. 4, bl. D8, sc. 1, et 5, ap. 34 - 77,51 mp. Locația 62: D.G.A.S.P.C. - Str. L. Rebreanu nr. 39, bl. PM 22, et. 3, ap. 16 - 56,19 mp. Locația 63: D.G.A.S.P.C. - Bd. 1 Dec. 1918 nr. 13, bl.10, sc.A, et 7, ap. 26 - 78,63 mp. Locația 64: D.G.A.S.P.C. - Str. Gura Vadului nr. 4, bl. G 25, sc. B, ap. 20 - 78,59 mp. Locația 65: D.G.A.S.P.C. - Str. Liviu Rebreanu nr. 32 C, bl. PM 72, sc. 1, et. 1, ap. 10 -

89.63    mp.

Locația 66: D.G.A.S.P.C. - Str. Răcari nr. 55, bl. 71, sc. 1, et. 1, ap. 5 - 63,82 mp.

Locația 67: D.G.A.S.P.C. - Str. Onisifor Ghibu nr. 8, bl. O 29, sc.4, parter, ap. 42 -81,05 mp.

Locația 68: D.G.A.S.P.C. - Aleea Giurgeni nr. 13-17, bl. FIO, sc. 2, parter, ap. 12 -80,06 mp.

Locația 69: D.G.A.S.P.C. - Aleea Giurgeni nr. 13-17, bl. F 10, sc. 2, parter, ap. 21 -75,87 mp.

Locația 70: D.G.A.S.P.C. - Str. Fetești nr. 4, bL F 5, sc. B, et. 4, ap. 30 -61,43 mp. Locația 71: D.G.A.S.P.C. - Str. Plt. Marin Pazon nr. 4, bl. G 28, sc. E, et. 4, ap. 49 -78,59mp.

Locația 72: D.G.A.S.P.C. - Str. Jean Steriadi nr. 27, bl. L 15, sc. 5, et 10, ap. 217 -60,58 mp.

Locația 73: D.G.A.S.P.C. - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 35, bl. L 14, sc. 5, et. 9, ap. 215 -59,83 mp.

Locația 74: D.G.A.S.P.C. - Str. Gura Ialomiței nr.7, bl.8, sc 4, et. 6, ap. 157 - 66,69 mp. Locația 75: D.G.A.S.P.C. - Str. Gura Ialomiței nr. 7, bl.8, sc 4, et. 6, ap 157 - 69,35 mp. Locația 76: D.G.A.S.P.C. - Str. Schitului nr. 16, bl. 43, sc. 2, et. 7, ap. 93 - 63,74 mp. Locația 77: D.G.A.S.P.C. - Str. Râmnicu Vâlcea nr. 30, bl. 15, sc. 1, ap. 2 - 65 mp. Locația 78: D.G.A.S.P.C. - Str. Gura Ialomiței nr.7, bl.8, sc.4, et.10, ap. 176 - 67,20 mp. Locația 79: D.G.A.S.P.C. - Aleea Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 3, et. 3, ap. 26 - 74,11 mp. Locația 80: D.G.A.S.P.C. - Str. Mizil nr. 5, bl. G 18, sc. E, ap.47 - 81,02 mp.

Locația 81: D.G.A.S.P.C. - Drumul Gura Vadului nr. 2, bl. G 27, sc. A, et. 2, ap. 5 -81,51 mp.

Locația 82: D.G.A.S.P.C. - Str. Răcari nr. 16, bl. 44 A, sc. 1, parter, ap. 3 - 71,04 mp. Locația 83: D.G.A.S.P.C. - Str. Liviu Rebreanu nr. 32 B, bl. PM 71, sc. 1, et. 1, ap. 7 -66,39 mp.

Locația 84: D.G.A.S.P.C. - Str. Râmnicu Vâlcea nr. 31, bl. 17 A, sc. 1, et. 5, ap. 29 -67,23 mp.

Locația 85: D.G.A.S.P.C. - Str. Liviu Rebreanu nr. 32 A, bl. PM 70, sc. 1, et. 1, ap. 10 -65,93 mp.

Locația 86: D.G.A.S.P.C. - Al. Fizicienilor nr.14, bl. 1 G, sc. 1, et. 4, ap. 44 - 63,11 mp. Locația 87: D.G.A.S.P.C. - Str. Radu Gheorghe nr.3, bl.l 1, sc.l, et.8, ap.35 - 68,85 mp. Locația 88: D.G.A.S.P.C. - Str. Poștașului nr. 4, bl. 10, sc. 1, et. 6, ap. 25 - 74,15 mp. Locația 89: D.G.A.S.P.C. - Str. Tina Petre nr. 5, bl. L41, sc.2, et. 10, ap. 78 - 64,67 mp. Locația 90: D.G.A.S.P.C. - Str. Poștașului nr. 6, bl. 9, sc. 1, et. 9, ap. 39 - 42,06 mp. Locația 91: D.G.A.S.P.C. - Str. Jean Steriadi nr. 2, bl.G4, sc.A, et.10, ap.51 - 50,98 mp. Locația 92: D.G.A.S.P.C. - Aleea Buhuși nr. 1, bl. 4, sc. 3, et. 3, ap. 127 - 52,28 mp. Locația 93: D.G.A.S.P.C. - Str. Baraj Bicaz nr.9, bl.M31, sc.B, et.7, ap.534 - 27,60 mp. Locația 94: D.G.A.S.P.C. - Str. Theodor Pallady nr. 25, bl. V 11, sc. D, et. 9, ap. 169 — 51,14 mp.

2. OBIECTIVE

Serviciile de mentenanță solicitate au ca scop și efectuarea unor reparații curente, prin întreținere

asigurarea funcționării instalațiilor, sistemelor e preventivă, planificată și    'corectivă care să ducă la înlăturarea disfuncționalităților în exploatarea acestora prin menținerea lor în parametrii optimi.

Prin achiziția acestor servicii se urmărește asigurarea întregului ansamblu de măsuri de întreținere și reparare, care se efectuează în mod periodic, la intervale de timp bine determinate cât și în cazul în care apare vreo intervenție neprevăzută sau accidentală (avarii).

3. CERINȚE ASUPRA OFERTEI

Prestatorul are obligația de a îndeplini următoarele cerințe în cadrul abonamentului lunar (transportul, montajul, materialele si piesele necesare fiind incluse în preț):

3.1. Sistem antieffacție, antiincendiu, alarmare la fum și gaz.

Scopul achiziției:

Pentru funcționarea în condiții și parametrii normali a acestor sisteme este necesară achiziționarea unor servicii de mentenanță.

Mentenanța constă în:

-    intervenții la cerere din partea beneficiarului;

-    remedierea defecțiunilor;

-    înștiințarea beneficiarului de defecțiunile apărute;

Prestatorul trebuie să aibă în vedere ca sistemul să funcționeze 24 din 24 de ore.

3.1.1. Sistemul antieffacție (Anexa 1).

Cerințe tehnice minime.

-    menținerea echipamentelor în stare de funcționare;

-    să se facă intervenții la cerere și cel puțin o dată pe lună;

-    verificarea surselor de alimentare pentru funcționarea în parametrii optimi;

-    înlocuirea și repararea echipamentelor defecte; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție;

-    stabilirea măsurilor de protecția muncii;

-    instruirea personalului ori de câte ori este nevoie;

Pentru mentenanța sistemului antieffacție prestatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-    să beneficieze de personal calificat în domeniul sistemelor de alarmare în caz de efracție;

-    să beneficieze de capacitatea tehnică pentru intervenția și depanarea acestui sistem;

-    să dispună de Licența emisă de organele abilitate conform Legii nr. 333 / 2003 și H.G. 1010 / 2004 cu modificările și completările ulterioare.

Atât în timpul cât și după încheierea contractului, prestatorul este obligat să nu divulge componența, amplasamentul și parolele sistemului antieffacție decât cu aprobarea în scris a autorității contractante.

3.1.2. Sistemul antiincendiu, alarmare la fiim și gaz (Anexa 2).

Scopul achiziției.

Pentru funcționarea în condiții și parametrii normali a sistemului detecție incendiu este necesară achiziționarea unor servicii de mentenanță, service la sistemul și instalațiile de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.

Prestatorul trebuie să aibă în vedere ca sistemul să funcționeze 24 din 24 de ore pentru a asigura protecția clădirii în caz de incendiu.

Cerințe tehnice minime:

-    verificarea lunară de către prestator a ansamblului instalației si aparaturii de control și semnalizare a sistemului;

-    indicatoarele optice și sonore ale echipamentului de control și semnalizare sunt funcționale, iar în cazul defectării acesta va fi înregistrat;

-    sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal și sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcționare;

-    cu ocazia verificării lunare se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentare;

-    sunt verificate funcțiile de monitorizare a echipamentului de control și semnalizare;

-    sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau instalator;

-    sunt analizate orice modificări structurale sau de destinație care pot afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmă și sirenelor de alarmare.

-    este verificat fiecare detector privind operarea corectă în conformitate cu recomandările producătorului;

-    capabilitatea echipamentului de control și semnalizare de a acționa fiecare dintre dispozitivele suplimentare;

-    sunt inspectate vizual toate echipamentele și cablurile pentru a asigura că sunt sigure, neafectate și protejate corespunzător;

-    sunt examinate și testate bateriile;

-    înlocuirea și repararea echipamentelor defecte; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite sunt incluse în prețul abonamentului;

Pentru mentenanîa sistemului de detecție incendiu prestatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

~ să dispună de Autorizație emisă de Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Centrul Național pentru Securitatea la Incendiu și Protecție Civilă, privind: „Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și

Atât în timpul cât și după încheierea contractului, prestatorul este obligat să nu divulge componența, amplasamentul și parolele service la sistemul și instalațiile de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu unui terț, decât cu aprobarea în scris a autorității contractante.

Garanția și condiții service.

3.2.    Servicii de reparare și autorizare I.S.C.I.R. (Anexa 3).

Scopul achiziției.

Desfășurarea în bune condiții a activităților specifice beneficiarului cu respectarea legislației în vigoare.

Cerințe tehnice minime:

Autorizarea funcționării centralelor termice folosind combustibil gazos și a aparatelor sub presiune se va face obligatoriu prin respectarea prescripțiilor tehnice I.S.C.I.R.

Operațiile ce se vor efectua în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului:

-    curățirea aparatului:

-    verificarea și reglarea instalației de ardere;

-    verificarea supapelor de siguranță;

-    înlocuirea și repararea echipamentelor defecte conform devizului aprobat de achizitor; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție;

Cerințele de mai sus sunt prevederi minimale care pot fi extinse în raport cu complexitatea serviciilor necesare și cu respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește verificarea tehnică periodică obligatorie a instalației de utilizare gaze naturale.

3.3.    Service centrale termice (Anexa 3).

Scopul achiziției.

Desfășurarea în bune condiții cu respectarea legislației în vigoare a centralelor tehnice aflate în locațiile și având caracteristicile tehnice conform anexei.

Cerințe tehnice minime:

Cazane de fontă și oțel:

-    curățirea cazanului (drumuri de fum, focar);

-    verificarea etanșeității cazanului;

-    verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului;

$ O UJi


-    verificarea pompelor de circulație;

-    verificarea tensiunii de alimentare;

-    verificarea funcționării boilerelor instalate la microcentrale;

-    verificarea tirajului coșului de fum.

Arzătoare pe gaz:

-    verificarea tensiunii de alimentare;

-    verificarea filtrului stabilizator de gaz;

-    verificarea reglajelor la arzător cu ajutorul gaz-analizatorului la echipamente de peste 50.000 kcal/h;

-    verificarea și reglarea electrozilor de aprindere ionizare;

-    verificarea electrovanelor și a dispozitivelor de siguranță;

-    verificarea presostatelor de aer și gaz;

-    verificarea funcționării blocului de comandă și simularea avariilor.

Cerințe obligatorii:

Operatorul va analiza simptomele prezentate de echipament.

Operatorul diagnostichează echipamentul, menționează în formular sesizează orice problemă constatată în funcționarea acestuia.

Remedierea defecțiunilor se va face conform documentației tehnice însoțitoare a echipamentului.

Se vor folosi numai piese de schimb conforme cu echipamentul respectiv.

în urma serviciilor de service operatorul va efectua operațiile prevăzute la punerea în

funcțiune.

întreaga intervenție este consemnată amănunțit de către operator în formularul de sesizare care apoi va fi semnat de utilizator și în livretul echipamentului.

Operatorul va întocmi formularul de sesizare și îl va depune în dosarul utilizatorului, înlocuirea și repararea echipamentelor defecte; garanția pentru piesele și echipamentele

înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție.

3.4.    Supraveghere și verificare tehnică privind utilizarea instalațiilor / echipamentelor din domeniul instalațiilor sub presiune (R.S.V.T.I). (Anexa 3).

Pentru activități specifice prevăzute în legislația în vigoare în materie de supraveghere și verificare tehnică a instalațiilor / echipamentelor din dotarea beneficiarului este necesar un operator R.S.V.T.I. care să fie autorizat I.S.C.I.R.

Operatorul R.S.V.T.I. va avea lunar următoarele obligații specifice:

în exercitarea activității, persoanele fizice și juridice autorizate ca operator R.S.V.T.I. au îndatorirea să supravegheze ca măsurile impuse de legislația în vigoare privind funcționarea, exploatarea, precum și întreținerea și reparațiile instalațiilor / echipamentelor din domeniul

1.5.    C.I.R. să fie efectuate în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile.

în acest sens, în afara obligațiilor prevăzute în cap. HI din Legea nr. 64 / 2008_privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare, operatorul

-    identificarea tuturor instalațiilor / echipamentelor din domeniul LS.C.I.R. ale deținătorului / utilizatorului;

-    efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării funcționării instalațiilor / echipamentelor pentru care autorizarea funcționării se face de către LS.C.I.R, potrivit prescripțiilor tehnice aplicabile;

-    înregistrarea tuturor echipamentelor / instalațiilor deținătorului / utilizatorului, supuse autorizării I.S.C.I.R, la inspecția teritorială de care aparțin;

-    admiterea funcționării instalațiilor / echipamentelor, care se fac de către operatorul R.S.V.T.I, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile;

-    efectuarea demersurilor necesare în vederea obținerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele / instalațiile pentru care prescripțiile tehnice solicită acest lucru;

-    verificarea existenței documentelor însoțitoare ale instalațiilor / echipamentelor din domeniul LS.C.I.R, conform actelor normative aplicabile;

-    întocmirea și actualizarea existenței centralizate pentru toate instalațiile / echipamentele din domeniul LS.C.I.R;

-    afișarea la loc vizibil a instrucțiunilor de exploatare a instalațiilor / echipamentelor LS.C.I.R, precum și a celor ale liniilor tehnologice în care este încadrată / încadrat instalația / echipamentul;

-    oprirea din funcțiune a instalațiilor / echipamentelor la expirarea scadenței de funcționare acordată cu ocazia ultimei verificări tehnice oficiale;

-    informarea în scris a conducerii deținătorului / utilizatorului despre planul de verificări tehnice aferent anului următor, în vederea planificării condițiilor de pregătire a instalațiilor / echipamentelor;

-    urmărirea realizării în termen a dispozițiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică;

-    examinarea și vizarea registrelor de evidență a funcționării instalațiilor / echipamentelor, în termenele și cu respectarea modalităților stabilite în prescripțiile tehnice aplicabile;

-    pregătirea instalațiilor / echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale și participarea activă la efectuarea acestora;

-    anunțarea de îndată a inspecției teritoriale de care aparține despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele / instalațiile pe care le au în evidență;

-    participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele / instalațiile LS.C.I.R. pe care le are în evidență, în vederea furnizării tuturor informațiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

-    informarea în scris a inspecției teritoriale unde este înregistrată / înregistrat instalația / echipamentul, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deținător de echipamente / instalații în cazul unui transfer de proprietate sau de folosință asupra acestor bunuri;

-    anunțarea inspecției teritoriale unde este înregistrată / înregistrat instalația / echipamentul, în

vederea scoaterii din evidență în cel mult 15 zile de la data casării, precum și prezentarea documentelor de casare;    Z £>X " X

-    întocmirea unui proces-verbal de oprire din funcțiune pentru instalațiile care intră în conservare și transmiterea acestuia la I.S.C.I.R. în termen de 15 zile;

-    anunțarea în scris a conducerii deținătorului / utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalații sau echipamente I.S.C.I.R. din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;

-    anunțarea în scris a inspecției teritoriale care a eliberat autorizația, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării raporturilor contractuale cu deținătorul / utilizatorul instalației / echipamentului;

-    desfășurarea activității cu respectarea obligațiilor și răspunderilor prevăzute în prescripțiile tehnice I.S.C J.R. și în celelalte dispoziții legale în domeniu;

-    înlocuirea și repararea echipamentelor defecte; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție;

în afara obligațiilor prevăzute în alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator R.S.V.T.I. are și următoarele obligații specifice:

-    transmiterea către inspecția teritorială a datelor de identificare ale operatorului / operatorilor R.S.V.T.I. desemnat / desemnați pentru fiecare deținător / utilizator;

-    verificarea ca operatorii R.S.V.T.I. nominalizați să respecte obligațiile prevăzute în alin. (2) și cele din prescripțiile tehnice aplicabile;

-    informarea în scris a inspecției teritoriale emitente a autorizației, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației.

-    răspunde împreună cu deținătorul / utilizatorul, de luare a măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prescripției tehnice, privind siguranța în funcționare a aparatelor.

3.5. Serviciile de verificare PRAM la instalațiile electrice (Anexa 4).

Au ca scop:

-    verificarea periodică a instalațiilor electrice, prizelor de pământ și centurilor de împământare și emiterea unor rapoarte de încercări pentru instalația respectivă;

-    prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru;

-    prevenirea incendierii clădirilor și distrugerii aparaturii electrice și electronice;

-    verificarea continuității nulului de protecție.

Cerințe tehnice minime:

-    prestatorul va trebui să dețină autorizarea de funcționare emisă de Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei (ANRE) în baza Ordinului nr. 11 / 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;

-    prestatorul va trebui să dețină atestat minim Al, conform art.12 din Ordinul nr. 23 / 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, executa și verifică instalații electrice;

-    prestarea serviciilor se va efectua doar cu personal calificat ANRE, conform normativului 17 / 2011 și a legislației ANRE în vigoare, cu aparate special (etalonate / verificate metrologic);

-    verificarea prizelor de împământare tip PRAM se va face conform STAS 12604 / 4 și normativului 17 / 2011.

Astfel se vor verifica și se vor emite buletine de verificări pentru următoarele:

-    fiecare priză de pământ în parte;

-    continuitatea legăturii între prize de pământ și tablourile electrice.

în urma verificării, prestatorul va comunica în scris deficiențele constatate și măsuri de remediere ce urmează a fi luate.

Garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție.

3.6.    Serviciul de service pentru centralele telefonice, precum și terminalelor, rețelelor și porturilor aferente acestora (Anexa 5).

-    Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea;

-    Prestatorul se obligă să intervină pentru remedierea defecțiunilor în maxim o oră de la solicitarea achizitorului, în vederea asigurării transmisiei de voce fixă și date;

3.7.    Serviciul de verificare și încărcare a stingătoarelor (Anexa 6).

Prestatorul are obligația de a îndeplini următoarele cerințe privind serviciile de verificare și încărcare a stingătoarelor de incendiu din dotarea Primăriei Sectorului 3:

-    să asigure forța de muncă, piesele, materialele, instalațiile și echipamentele necesare efectuării operațiunilor specifice acestor servicii;

-    să asigure transportul gratuit al stingătoarelor de la și la achizitor;

-    să fie atestat pentru prestarea serviciilor cerute prin prezentul caiet de sarcini;

-    să garanteze stingătoarele conform legislației în vigoare;

-    să fie responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța, tuturor operațiunilor obligatorii executate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor în vigoare, după cum urmează: demontat stingător, golit stingător, curățat stingător, verificat și gresat subansamble stingător, proba de presiune recipient stingător, încărcat butelie cu dioxid de carbon sau după caz presurizat stingător cu azot, încărcat stingător cu pulbere, etichetat stingător.

3.8.    Serviciul de service pentru sistemele de climatizare și aparatele de aer condiționat (Anexa 8).

-    Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea;

-    Prestatorul se obligă să intervină pentru remedierea defecțiunilor în maxim o oră de la solicitarea achizitorului, în vederea asigurării desfășurării activității conform prevederilor legislației privitoare la Securitatea și sănătatea muncii.

3.9.    Serviciul de service pentru ascensoare și alte instalații de ridicat (Anexa 9).

Cerințe tehnice minime:

-    privind inspectarea periodică a ascensoarelor:

-    revizii tehnice curente (două pe lună) în care se execută operații conform Prescripțiilor Tehnice

I.S.C.I.R;

-    revizii generale (una la un an / ascensor) în care se execută operații conform Prescripțiilor Tehnice I.S.C.I.R;

-    în situația în care, în urma unei intervenții, se constată funcționarea defectuoasă a ascensoarelor, prestatorul va lua toate măsurile care se impun pentru remedierea acestuia și aducerea acestora la parametrii tehnici și funcționali normali;

-    intervențiile operative se fac: în maxim 30 (treizeci) de minute de la sesizarea telefonică, dacă ascensorul s- a oprit cu persoane între etaje și în maximum 60 (șaizeci) de minute de la sesizarea telefonică, pentru alte situații reclamate în intervalul 07—19, după ora 19, în dimineața zilei următoare începând cu ora 07;

-    în cazul în care un element component al ascensoarelor nu se poate repara la sediul beneficiarului, demontarea, montarea și transportul în siguranță a acestuia în același loc este suportată de prestator;

-    prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea conform legilor în vigoare;

-    prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în perioada convenită prin contract, precum și pentru calitatea și compatibilitatea elementelor sistemului care se înlocuiesc;

-    prestatorul trebuie să fie autorizat I.S.C.LR, să asigure gratuit operator autorizat R.S.V.T.I. și este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;

-    prestatorul are obligația să elibereze și să asigure obținerea tuturor documentelor necesare funcționării corecte și legale a ascensoarelor;

-    prestatorul trebuie să asigure 24 de ore din 24, un dispecerat accesibil pentru beneficiar în vederea sesizărilor telefoane, ce vor fi afișate în cabină și pe exteriorul ușilor.

3.10. Serviciile de întreținere a instalațiilor electrice, instalațiilor de încălzire, instalațiilor tehnico-sanitare și canalizare.

Au ca scop asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților specifice Primăriei Sectorului 3 și asigurarea condițiilor de confort pentru chiriașii care locuiesc în imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3Ț cu respectarea legislației în vigoare.

3.10.1.    Instalații electrice de joasă tensiune (inclusiv generatoare electrice - Anexa 7).

Cerințe tehnice minime:

Instalații electrice de lumină și de forță compuse din: tablouri electrice de distribuție, circuite de prize monofazice, circuite pentru iluminat, circuite de iluminat de siguranță, corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente de diferite dimensiuni, corpuri

de iluminat de tip plafonieră, comutatoare și întrerupătoare, generatoare electrice, alte aparate componente ale instalației electrice, etc.

Mentenanța va asigura funcționarea în totalitate a instalațiilor și aparatelor în condiții corespunzătoare.

3.10.2.    Instalații de încălzire.

Cerințe tehnice minime:

Ansamblul instalațiilor compuse din corpuri statice, conducte încălzire, robineți, vane etc. racordate la RADET sau centrale termice proprii;

Mentenanța va asigura funcționarea în totalitate a instalațiilor și aparatelor în condiții corespunzătoare.

3.10.3.    Instalații tehnico-sanitare pentru apa și canalizare.

Cerințe tehnice minime:

Ansamblul instalațiilor sanitare pentru apă rece și caldă menajeră și canalizare compusă din conducte principale de distribuție de apă rece și caldă menajeră, coloane de alimentare cu apă rece si caldă menajeră care străbat imobilul, asigurând alimentarea cu apă rece și caldă menajeră la toate nivelurile, conducte de legătură de la coloane la punctele de consum, punctele de consum (baterii, robineți, pisoare, lavoare, vase wc, etc), sifoane de pardoseală, etc. existente la WC-uri, spații de depozitare, stații hidrofor, etc.

Conductele din grupurile sanitare pot fi îngropate sau mascate;

Lucrări de reparații, curățări, vidanjări la instalații de canalizare interioare și exterioare.

3.11. Lucrări de reparare și întreținere mobilier, uși, ferestre, feronerie, etc. din metal, lemn, PVC, etc.


3.12. Lucrări de reparații locale pentru tencuieli, vopsitorii, zugrăveli, pardoseli.

Au ca scop asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților specifice Primăriei Sectorului 3 și asigurarea condițiilor de confort pentru chiriașii care locuiesc în imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, cu respectarea legislației în vigoare.

Considerații generale:

Mentenanța va asigura executarea tuturor reparațiilor, intervențiilor, necesare pentru buna funcționare a activității și se va efectua asupra tuturor instalațiilor, dotărilor, amenajărilor existente.

Prestatorul va desemna cel puțin o persoană cu responsabilități directe privind preluarea apelurilor de service și va prezenta modalitățile de contactare: telefon, fax sau e-mail.

Prestatorul este pe deplin responsabil, atât de siguranța tuturor operațiunilor, calificarea personalului folosit pe toată durata prestației (personal atestat și calificat pentru desfășurarea activităților ce urmează a fi contractate), cât și deținerea tuturor avizelor, autorizațiilor, licențelor sau certificatelor emise de către instituțiile abilitate în termen de valabilitate (copii documente doveditoare).

Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea necesare în derularea contractului.

Intervențiile la cererea beneficiarului se vor efectua în maxim 30 minute de la semnalare (în funcție de gravitatea defecțiunii).

Remedierea defecțiunilor se va face în maxim 24 ore de la semnalare (în funcție de necesitate).

Se vor respecta următoarele norme de protecția muncii:

-    Noime PSI aprobate cu ordinal MTTc nr 21 /198 și completat cu Ord. MTTc. nr. 1650 / 1988, P118 / 1999, PE118 / 2 / 2013, PI 18 / 3 / 2015, PE 107 / 1995, legea 12 / 197, Ordinul MI 775-791 / 1998, HG 259/2005;

-    Norme de protecția muncii / 2002;

-    Legea de protecție a muncii nr. 90 / 1996 modificată prin Legea 177 / 2000 cu privire la protecția muncii și normele metodologice de aplicare;

-    STAS 12604 /4,5 / 1989, 1990 STAS 12604 / 1987;

-    Norme specifice NSSM 23 / 1996; NSSM 57 / 1997; NSSM 37 / 1996; NSSM 12 / 1995; NSSM 65/2001;

_    n-r 2LAA / 1 QTO -n-riT/iri/4 i-fsfrimnl TV»Y'irlncf»1ri-r ci cnhc+ontplnr

-    Pianul de măsuri a comitetului de securitate și sănătatea la locul de muncă.

Aceste măsuri nu sunt limitative, prestatorul fiind obligat să ia toate măsurile legale pentru prestarea în bune condiții a serviciilor fără apariția oricărui accident de muncă.

4. ALTE CERINȚE

Ofertarea se va face pentru un contract de prestări servicii, astfel:

-    prețul abonamentului lunar va fi exprimat în lei / mp. (fără T.V.A);

-    durata contractului va fi până la 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire în limita fondurilor bugetare aprobate pentru acest articol.

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU


INȚEANUAnexa la caietul de sarcini


INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la Înscrierea in registrul comerțului sau al profesiei

Documentele solicitate


Cerința minimă de calificare

l.Situatia personala a ofertantului


a)    Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice {completarea Formularului 1)

b)    Declarație privind identificarea conflictului de interese

{completarea Formularului 2)

c)    Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

d)    C.U.L

e)    Actul constitutiv al societății

f)    Hotărârea de înființare a societății

g)    Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN

din Certificatul Constatator emis de ONRC.

2. Capacitatea economica si financiara


a)    Cifra de afaceri sau, după caz,

b)    Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societății


3. Capacitatea tehnică și/sau profesională


Fi

Si.


a)    Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

b)    Declarație și Lista privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului

(completarea Formularului 4)

Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului, trebuie să cuprindă cel puțin personalul solicitat prin Caietul de sarcini

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta următoarele documente:


- Autorizații/certificate/diploma/decizii în termen d& valabilitate la momentulprezentării ofertei.

-    Diplome de studii, unde este solicitat.

-    Documente edificatoare din care să reiasă experiența solicitată, cum ar fi: recomandări/referințe/contracte de muncă/de colaborare/copie de pe Revisal/alte acte doveditoare (în copii lizibile cu mențiunea „conform cu originalul”) din care să reiasa experiența specifica solicitata.

Specialiștii RTE nu vor prezenta documente privind experiența profesională. Pentru personalul enumerat mai sus se vor prezenta în copie cu mențiunea "conform cu originalul”: CV, copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate.

CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae.

Prezentarea tuturor documentelor se va face în limba româna sau traducere autorizată.

Notă:

Orice modificare în componența echipei, ulterioară contractării, va fi comunicată beneficiarului, operatorul economic având obligația să păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație.

c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică, (completarea Formularului 5)

Standarde de asigurare a calitatiî si de protecție a mediului

a)    Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifncat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.

b)    Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Executantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

Propunerea financiară va include toate costurile si orice cheltuieli legate de execuție, manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere în funcțiune inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri în perioada de garanție și orice alte cheltuieli și taxe considerate necesare realizării obiectivului contractului, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriii, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

x p.,,^    \

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.

Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi prezentate si in format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel încât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare

pagină va fi numerotata, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține si specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găseăte fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul - original), conține “x” pagini (atentie: pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

- propunerea tehnica marcat „PROPUNERE TEHNICA”;

-propunere financiara marcat „PROPUNERE FINANCIARA”

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția : „OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE

SERVICII AVAND CA OBIECT...............................................”

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.

,y^ p\ ■

5    /„«.'î.    ..

//pyy.yy' yn

i=5îȘ zfew IM yya\>W aa \',,x<............&$<;■/

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea/numele și

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals îh acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

1.    Societatea..........................................îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de

art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directa la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

2.    Societatea............................................................nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare,

în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea............................................................deține toate avizele necesare funcționării societății,

Subsemnatul/a............................................. declar că voi informa imediat autoritatea

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:    Operator economic,

(semnătura autorizată )

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al


(denumirea/numele și


sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una din următoarele situații

a)    nu mă aflu intr-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu atribuirea contractului;

b)    nici eu și nici o altă persoană care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv nu va participa în procesul de verificare și/sau atribuire a contractului în calitate de membru în Comisia de negociere și atribuire;

c)    nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea simt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data    Operator economic,

(semnătura autorizată )DECLARAȚIE
PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT

1.    Subsemnatul, ..............................................................., reprezentant împuternicit al

.................................(denumirect/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului)^ declar pe propria

răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

2.    Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

3.    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante

...............................cu sediul în .............................., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în

legătură cu activitatea noastră.

4.    Prezenta declarație este valabilă până la data finalizării contractului.

Anul 1

Personal angajat

Din care personal de conducere

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru Îndeplinirea obiectului contractului.

Data completării:......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

DECLARAȚIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE IMPLICAT ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea/numele

și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..........................................

(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anexat la declarație sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum și ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului, precum și copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate de califîcare/autorizări.

Data completării......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

LISTA PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Nr.

crt.

Numele și prenumele persoanelor propuse, poziția propusă

Studiile de specialitate și pregătirea profesională, diplomele obținute

Experiența în domeniile solicitate în Instrucțiunile pentru ofertanți (ani)

Implicarea în desfasurarea contractului

1.

2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru indeplinirea obiectului contractului.

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

DECLARAȚIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul,........................................................., reprezentant împuternicit al

...................................................................................... (denumirea/numele și sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ......................., cu sediul în

..........................., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

LISTĂ PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Nr.

crt.

Denumire utilaj/echipament/instalație

U.M

Cantitate

Forma de deținere

Proprietate

în chirie

1.

2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, utilajele si echipamentele necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către..........................................................................................(denumirea autorității contractante și

adresa completă)

Ca urmare a..........................................din.........................(ziuaAuna/anuîf privind atribuirea

contractului de lucrări.................................(denumirea contractului de lucrări), conform art. 31 din

Legea nr. 98/2016, noi......................(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat

următoarele documente:...................

2. Persoana de contact pentru această procedura:

Nume

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

Data completării................................

Operator economic,..............................................

(semnătura autorizata )
DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ SERVICIUL ADMINISTRATIV


Ref.: aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului decMtract și a caietului de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

vă transmitem atașat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la aprobarea modelului de contract și a

caietului de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

-    Raportul de Specialitate nr.80418/03.05.2018, la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea

modelului de contract și a caietului de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

-    Caietul de Sarcini privind servicii de mentenanta in sistem abonament lunar a clădirilor administrate de

Primăria Sectorului 3

-    Draftul Contractului de Servicii conform art.31 din Legea 98/2016

DIRECTOR EXECUTIV,

OANA MARIA MEHEDINȚEANU

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCU

întocmit, Ovidiu Tripa


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii

atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și

de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1