Hotărârea nr. 192/2018

HCLS3 nr.192 din 04.05.2018 priv aprob bilant contab, a cont de profit si pierd, a rap de acti al CA pe anul 2017 si a progr de activ pe anul 2018 ale soc AS3 - Administrare Strazi S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.

393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 78816/CP/28.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 199/26.04.2018 a societății AS3 - Administrare Străzi S3

SRL, înregistrată cu nr. 78600/CP/27.04.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 194 alin.(l) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Administratorului societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 712.483 lei în exercițiile financiare viitoare.

Art.5. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SEMNEAZĂ R^TAR S MIHĂITĂ

NR. 192 DIN 04.05.2018

PIU MÂ m

SECTORULUI

BUCUREȘTI


CABINET PRIMAR


Călea Dijdeșd nr. îgi, sector 3, 0310S4 3t!a>reș£s

www.prin53rie3.ro

telefon (004 or:C 358 03 23 • ?_S fax (004 02"î) 3;S 03 cm e-maii cabinetprin' a r@prin13rie3.ro


SECTOR 3

î

CABINET PRIMAR j

[N,    ........ \

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății A$3 - Administrare Străzi S3 SRL

Având în vedere adresa nr. 199/26.04.2018 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 78600/CP/27.04.2018,

în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit cărora, adunarea generală a asociaților

-    hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după

analizarea raportului Consiliului de Administrație

-    aprobă programul de activitate

în vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care ÎI supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SR.L.

C.V.L: RO 37804080, Reg. Com: 340/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj l, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480 E-maiksecretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.roCătre


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3, București

și

dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3,1

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București


SECTOR 3    '

CABINET PRIMAI


cl<


Referitor


Solicitare de adaptare a mei hotărâri de Consiliu Local aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății AS 3-Administrare Străzi S3 S.R.L, la care Consiliul Local Sector 3 este

asociat majoritar, a raportului de activitate ai Administratorului societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pe anul 2017 și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Stimate domnule Primar,

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-ADMINIȘTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242,etaj 1, corp C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pe anul 2017, a raportului de activitate al Administratorului societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pe anul 2017 și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

CUX: RO 37804080, Reg. Com: 340/9897/2017 Sediul Social: Calea VUatt nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+40759 04© 480 E-maiI:secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990. Asociaților le revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor (art. 194 alin. (1), lit.a.

Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților, are următoarele atribuții principale;

-    artl2 pct.12.1 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    art. 12 pct.12.1 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

-    Art. 12, pct. 12.1 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pe anul 2017, a raportului de activitate al Administratorului societății pentru anul 2017 și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Cu deosebită considerație,

Președinte loanCONST

' Bifați numai

f~] Mari Contribuabili care depun bilanțul Ia Bticuresti    ' \    '

i~~i Sucursala    .    '

; daca este cazul:

[~~1 GiE-grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


Sioo5„.Ai.o,o /0i.02,20i8 Țip situație financiară: UU

Anul


(• . An C Semestru


2017


Suma de control


4.500.000


Entitatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3

Județ


Sector


Localitate


București


Sector 3


BUCUREȘTI


Strada


Nr.


Bloc


Scara


Telefon


CALEA VITAN


242


CORP


0761497102


J40/9897/2017

Cod unic de înregistrare

3

7

8

0

4

0

8

0

Forma de proprietate

35~Sodetatî cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor ți autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor țl autostrăzilor

Situații financiare anuale

Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

.Entități mtylocii, mari și entități de . interes'piibljc.^L ; 7? E-? . / Z


Entități mici


Entități de | | interes

public


pf L entitățile care au optat pentruun exercițiu financiar diferit de

I' anul calendaristic, cf.art. 27dihlegeacontabibtăfiinr. 8'2/t99i    -


. 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii.


3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în.state.

aparținând Spațiului Economic European    ț,ț ;    •


Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, aî căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

Capitaluri-total
Capital subscris

Profit/ pierdere


3.787.517


4.500.000


-712.483


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


\\


Numele sî prenumele


Semnătura.MEDREA DANIELA


te    A ?    a


CalitateaAȘ®® ? VALIDARE CORECTA •


'•> Entitatea are obligația legală de ăticlităreâ'sîtuatiilor financiare afiuale?;

c da

(•; nu

Entitateaia optat voluntar pentruauditarea situațiilor .financiare anuale?

(•; DA O NU


Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


RADULESCU M GEORGETA


Nr.de înregistrare in Registrul CAFR


CIF/CUI


4906


/


BILANȚ PRESCURTAT

Cod 10    la data de 31.12.2017

FIO - pag, 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Soh

d ta:

01.01.2017

31.12.2017

A

B

1

2

A, ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

4.312

ÎL IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281 -291-2931 -2935)

02

291.732

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* - 296*)

03

122.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

418.044

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.3O1 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331 +332+341 +345

+346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091 -, J1- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct„4428)

05

ILCREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

(ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441 **+4424+d in

ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662 +473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

81.276

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV, CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

3.386.268

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 00 + 07 + 08)

09

3.467.544

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

10

5.449

Sume de reluat într-o perioadă de până la; un an (din ct. 471*)

11

5.449

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct,471*)

12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN

AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+458î+462+4661+473***+509+5186

19)

13

103.520

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/'DATORii CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

. 14

3.369.473

F, TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

15

3.787.517

G. DATORIkSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)

16

H, PROVIZIOANE (ct. 151)

17

i. VENITURI IN AVANS (rd, 1S + 22 + 25 -h 28)

18

■fe.

1 >

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

19

rt $5l

Sume de reluat într-o perioadă de până; la un an (din ct. 475*)

20

:-

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

22

Sume de reluat intr-o perioada de panașla un an (ct.472*)

23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

(rd.26+27)

25 ?


FIO - pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34)

; 29

0

4.500.000

1. Capital subscris vărsat (ct, 1012)

30

4.500.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoîtare (ct. 1018)

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

IV. REZERVE (ct.106)

37

Acțiuni proprii (ct. 109)

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)    SOLD C (ct. 117)

41

SOLD D (ct. 117)

42

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

43.

0

0

SOLDD(ct. 121)

44

712.483

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

46

0

3.787.517

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

49

0

3.787.517


Suma de control FIO:    32330j_oi /66942207■RCLS 3 (iA.

■ty.O

F20 - pag. 1

CONTUL PRESCURTAT DE PROF1

T ȘI

PIERDERE

r    la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Exercițiul financiar

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

2016

2017

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă

(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)

01

2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

02

1,281

-'Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)

03

22.388

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)

04

405.677

5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814-786)

05

10,116

6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608-609* + 611+612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)

06

275.583

7. Impozite (ct.691 +698)

07

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd,01+02-03-04-05-06-07)

08

. 0

0

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)

09 :

0

712.483


Suma de control F20;    1427528/66942207


*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de.exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de. entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct, 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

Z''7"'?**) Rd. 06 - Se înscriu șî cheltuielile cu dobânzile de reflnanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul generai și care mai au în derulare antracte de leasing (ct. 666).


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Calitatea

13--ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

P30 - na ? 1

DATE INFORMATIVE    P S'

r    la data de 31.12.2017

Cod 30    - lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

1

712.483

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 18}

' <

furnizori restanți - total (rd. 06 la 08}

05

, , - peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.101a14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

X

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

i

/O    '-j

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

1

;,X    ?

■--—

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

-’mpozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit ia bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite ia termenul stabilit la bugetele locale

18

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

19

15

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei,

respectiv la data de 31 decembrie

20

44

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Șume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care;

26

_/M

F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale

Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea ti chete lor acordate salariaților

37

VL Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **}

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

39

0

0

-din fonduri publice

40

- din fonduri private

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

42

0

0

-cheltuieli curente

43

-cheltuieli de capital

44

VIL Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31,12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

VIII- Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

: 48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd, 50 la 53)

A9

/sîs'Z    ■;

- acțiuni necotate emise de rezidenti

50

,-+ț

- părți sociale emise de rezidenti

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

52

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091;+ 4092 + 411 +413+418), din care:

■ 57

568

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 +dinct. 413)

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct, 425 + 4282)

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61

80.708

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 ' 1424+4428+444+446)

63

80.708

- subvenții de incasat(ct.445)

64

-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

66

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afilîate(ct.451)

67

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

68

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70la72)

69

5.449

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

70

J - alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si

..rsoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

71

,    5.449

A

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

72

» o    +

v.

z

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

73

- de la nerezidenți

74

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

75

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)

' 76 ■:

- acțiuni necotate emise de rezidenti

77

- părți sociale emise de rezidenti

78

- acțiuni emise de nerezidenți

79

- obligațiuni emise de nerezidenți

80

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

81

Casa în lei și în valută {rd,83+84)

82

—-7 /    31.159

-în Iei (ct,5311)

83

A/    31.159

F30 - pag. 4

-în valută (ct. 5314)

84

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)

85

3.355.109

-în lei (ct. 5121), din care:

86

3.355.109

-conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

87

-în valută (ct. 5124), din care:

88

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

89

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)

90

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în Iei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

91

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

92

Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)

93

103.520

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)

'■ 94 ■

—-în lei

95

-în valută

96

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +1625) (rd.98+99)

< 97

- în Iei

98

- în valută

99

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 + din ct. 1682)

100

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 102+103)

101

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

102

- în valută

103

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

104

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

105

-ț-Patorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte

mturî asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

106;

14.150

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

107

sc «ta jAi

fe\o. ^5 Șis

V    ."Π   / .

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

108

38.547

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437 + 4381 +441 +4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)

109

50.823

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

110

38.150

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+446)

111

12.477

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

112

196

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

113

A

Datoriile entitatiî in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

114

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

115

F30 - pag.5

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

116

i

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

117

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 Ia 123)

118

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

119

-alte datorii în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2}

(din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473)

120

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

121

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

122

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

123

_ obânzi de plătit (ct. 5186)

124

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****}

125

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

126

4.500,000

- acțiuni cotate 3)

127

- acțiuni necotate 4)

128

- părți sociale

129

4.500.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

130

Brevete si licențe (din ct.205)

131

IX. Informații privind cheltuieiilexu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

132

\ Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

133

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în concesiune

134

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

135

Xi. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

136

zfz,......./

ste tows ziîîî    5U

ll •

--k------

F30 - pag.6

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

%6)

Suma (Iei)

%6J

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 138+141+145 la 148)

; 137

X

/    ;    4.500.000

X

- deținut de instituții publice, (rd, 139+140)

138

;    4,490.000

99,78

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

139

- deținut de instituții publice de subordonare locală

140

4.490.000

99,78

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

141

10.000

0,22

- cu capital integral de stat

142

10.000

0,22

- cu capital majoritar de stat

143

- cu capital minoritar de stat

144

~ , deținut de regii autonome

145

- deținut de societăți cu capital privat

146

- deținut de persoane fizice

147

- deținut de alte entități

148

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

149

- către instituții publice centrale;

150

V’VviS’k

- către instituții publice locale;

151

; "’ltre alți acționari la care statul/unitățile administrativ

Lefitoriale/instituțiiie publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

152

i :

Nr.

rd.

£ume

A

B

2016

2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

153

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

154

ș

- către instituții publice centrale;

155

- către instituții publice locale;

156

- către alți acționari ia care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați) indiferent de ponderea acestora.

157

-UrL,{—

F30 - pag, 7

- dîvîdende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

158

- către instituții publice centrale;

159

- către instituții publice locale;

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

161

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr.

rd.

Sume (iei)

A

B

2016

2017

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

164

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

165

XVI. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr,

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

166

XVII. Situația veniturilor si cheltuielilor

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

31.12,2016

31,12.2017

1, Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)

167

0

0

Producția vândută (ct.701+702+703+7Q4+705+706+708)

168

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

169

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct;766) 7)

171

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

172;

2. Venituri aferente costului producției în Curs de execuție (ct.711+712)

SofdC

174

Sold D

174;

. .    />/ UE'.

7! -\’d\

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

175

gt ....

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

176

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

177

> cpy-

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419)

178-

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

179!

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

180

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

182

0

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct,601+602)

183'

22.388

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

184

92.716

F30 - pag. 8

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

185

402

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

186

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

187

-102

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)

188 :

405.677

a) Salarii și indemnizații 8) (ct,641+642+643+644)

189

316.667

b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)

190

89.010

lO.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193}

191

10.116

a.1) Cheltuie! (ct.6811+6813+6817)

192

10,116

a.2) Venituri (ct.7813)

193

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd, 195-196)

194

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

195

b.2) Venituri (ct.754+7814)

196

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)

197

182.363

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 >623+624+625+626+627+628)

198

180.962

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

199

1.370

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

200

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

201

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

202

11 ;6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

203

31

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din

Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)

204

\4

Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)

205

S H 1A    V

îsi

-Cheltuieli (ct.6812)

206

si

-Venituri (ct.7812)

207

<

s

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL d. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)

. 208

713.764

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 182-208)

' 209

0

0

- Pierdere (rd. 208-182)

210

0

713.764

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

' 211

- din care, veniturile obținute de ta entitățile afiliate

212

13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)

213

194

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

214

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418}

215

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

216

1.087

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

217

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd, 211+213+215 + 216)

218

1.281

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)

- 219

-Cheltuieli (ct.686)

220

F30 - pag. 9

- Venituri (ct.786)

-r

1

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)

22

2

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

22

3

Alte cheltuieli financiare (ct,663+664+665+667+668)

224

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)

i 22

5

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 218-225)

22

0

1.281

-Pierdere (rd. 225-218)

22

7

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 182+218)

22

8

0

1.281

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)

22

9

713.764

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 228-229)

23

D

0

0

- Pierdere (rd. 229-228)

23

1

0

712.483

. j. Impozitul pe profit (ct. 691)

23

2

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)

23^

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

i

!

- Profit (rd. 230-231-232-233)

23

£•.

0

0

- Pierdere (rd. 231+232+233-230)

0

712.483

F30 - pag. 10

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


CONSTANTINESCU IOAN


Semnătură
Formular
VALIDAT

MEDREA DANIELA


Calitatea


13--ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII


SemnăturăNr.de înregistrare in qrganismul profesional:


*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care

adrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data gajăril îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin

legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică șî dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform' Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr, 299/27.10.2012.

***) 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilirea normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

.*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de ta persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât șî costul lor de achiziție.

Pentru statutul de .‘persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea mi.22-7/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.    ‘

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a; unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X Ia regulamentul menționat,,'(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (cj din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), pțecum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din.prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamen'tul (UE) nr, 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.    I

_rice alte venituri suntconsiderate venituri din activități neagricoie.

-;2) In sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferenjte.

I

1)    Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) șî aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2)    în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)’ nu se vor

înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.    j

3} Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile șr tranzacționate, potrivit legii.

4)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.    i

5)    Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șr al ministrului delegat pentru buget nr.

668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare,    j

6)    La secțiunea ‘XII Capital social vărsat' la rd. 138 -148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului

social vărsat înscris la rd. 137,    i

7)    Conturi de repartizat după natura conturilor respective.    i

8)    La rd.189 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii',

analitic ‘Colaboratori persoane fizice1.    I

, & ¥ rj'~ vj "n \ \ o /    ®    \    <•


"T

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBII.IZ la data de 31.12.2017    ■

Cod 40

F40 - pag. 1

^TE

-lei-

Elemente de imobilizări

Nr,

rd.

Valori brute

!

Sold

inițial

Creșteri

r

Reduceri

Sold final (col.5=l+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

{.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

1.168

X

1.168

Alte imobilizări

02

4.165

X

4.165

...ansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd.01 la 04)

.05

5.333

X

5,333

Il.Imobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

273.992

273.992

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

26.835

26.835

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

-mobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

300.827

300.827

III.Imobilizări financiare

17

0

122.000

X

122.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

ii 8

0

428.160

428.160

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Ar

im

nortizare aferenta obilizarîlor scoase

din evidenta

Amortizare ia sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

256

256

Alte imobilizări

20

765

-,

-~

765

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

JTAL (rd.19+20+21)

: 22

1.021

1.021

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

7.495

7.495

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

1.600

1.600

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

9.095

j

9.095

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

10.116

}

10.116

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Formular

VALIDAT


Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12}

A

B

10

11

12

13

1 .Imobilizări necorporale

i

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL(rd.321a34)

35;

II .Imobilizări corporale

renuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44j

IlIJmobilizari financiare

46

' lUSTARi PENTRU DEPRECIERE -t- OTAL (rd.35+45+46)

47’

> 5H

Suma de control F40:    2385656 z 66942207

ADMINISTRATOR,

Numelesip re numele    v/5    H N u m e 1 e si pren u m el e

ÎNTOCMIT,

/    v, ’

,^/z

i

CONSTANTINESCU IOAN    M

~J--t'kar---.-r >. - s A1

MEDREA DANIELA    :

Semnătura_( W /_

Calitatea

13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

!

Semnătura t

lM(

Ial tz

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

BUCUREȘTI sect. 3 $tr. CALEA VITAN nr. 242 bl. CORPCet. 1 tel. 076" 7102

ti


țid\\    ——•->


AW

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

---------- -----

Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

4 500 OpO.OO

4 500 000.00

0.00

0.00

4 500 000.00

4 500 000.00

0.00

0.00;

1012

CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT

" 0.00

4 500 000.00

0.00

0.00

0.00

4 500 000.00

0.00

4 500 000.00

121

PROFIT SI PIERDERE

567 682.48

1 159.49

145 079=62

19.15

713 662.10

1 178.64

712 483.46

0:00

Total sume clasa 1

5 067 682.48

9 001 159.49

145 979.62

19.15

5 213 662.10

9 001 178.64

712 483.46

4 500 000.00

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

801.70

0.00

366.00

0.00

1 167.70

0.00

1 167.70

0.00

208

ALTE. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

4 165.13

0:00

-0=00

0.00

■ ■    •• 4 165.13

o.oo-

416513

0.00

208.1—..............

LICENȚA SAGA ” ~........ ’

------------------426 89

o:ffcr

0.00

o.o’o

426.89

0.00

426.89

0.00

208.2

SISTEM INFORMATIC CALCUL DEVIZE

2 750.00

0.00

0.00

o.oo

2 750.00

0,00.

2 750.00

................ 'o.oo

208.3

LICENȚA WINDOS DSP OEI DVD

988.24

0.00

0.00

0.00

988.24

0.00

988.24

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, UTILAJE) '

31 873.00

0.00

0.00

0:00

31 873.00

0.00

31 873.00

0.00

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE

20 130.37

0.00

6 704.49

0.00

26 834.86

0.00

26 834.86

0.00

2132.1

LAPTOP ASSUS 1

4 425.31

0.00

192.73

0.00

4 618.04

0.00

4 618.04

0.00

2132.2

LAPTOPASSUS

2 770.58

0.00

0.00

0.00

2 770.58

0.00

2 770.58

0.00

2132.3

LAPTOP ASSUS 2

4171.43

0;00

0.00

.0.005

4 171.43

0.00

4 171.43

0.00

2132.4

MULTIFUNCȚIONAL LASER CANON

1 814.29

0.00

0.00

0.00

1 814.29

0.00

1 814.29

0.00

2132.5

krr SUPRAVEGHERE VIDEO

6 948.76

0.00.

0.00

0.00

6948.76

0:00.

6 948:76

0.00;

2132.6

LAPTOP ASUS UX550VD 15.6

0.00

0.00

6 511.76

0.00

6 511.76

0.00

6 511.76

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

131 498.90

Q.00

110 620.00

. 0:00,

242 118.90

0,00’-

242 118.90

0.00

2133.1

DACIA DOUSTER SL PLUS 1.5 DCI

131 498.90

.....0.00

0.00

0.00

131 498.90

0.00

131 498.90

0.00

2133.2

FORD TRANZIT

0.00

âoo.

110 620.00

0,00.

110 620.00

0,00

110 620;00

0.00

267

CREANȚE IMOBILIZATE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

0.00

0.00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

117 490/34

' o/do

4 510,10

■ . o.oo

122 000.44

O.OO;

122 000.44

0,00

2678.1

GARANȚIE PM S3 CONTRACT 12661

16 658.03

0.00

1.43

0.00

16 659.46

0.00

16 659.46

0.00

2678.2

GARANȚIE PM SR CONTRACT 12662

100 832.31

. 0.00

8/67.

0.00.

100 840.98

0.0.0

100 840.98

0.00

2678.3

GARANȚIE OMV PETROM

0:00

0,00

. 4 500.00

0.00

4 500,00

0.00

4500.00

0:00

2801

AMORT. CHELTUIELILOR DE

CONSTITUIRE

, 0.00

,....... 188.76

0.00

66.80

o.od

■    255.56

. 0.00

■ •• ; -    255.56

2&Q8

AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE

0.00

418.24

0.00

347.09

0.00

765.33

0.00

765.33

AMORT. INSTALAȚIILOR, MIJ. DE TRANSPORT

0.00

4 205:Q5

O.OCL

3289.87

0.00

7 494.92

0.00

7 494.92

Balanța de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017


Total sume clasa 2


3021

MATERIALE AUXILIARE

1 717.44

1 717.44

2 339.31

2 339.31

4 056.75

4 056.75

6,00

0.00

3022

COMBUSTIBILI

6 453.09

6 453.09

2 328.50

2 328.50

8 781.59

8 781.59

0.00

0.00

3024

PIESE DE SCHIMB

0.00

0.00

218.45

218.45

218.45

218.45

0.00

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

5 903.66

5 903.82

3 427.27

3 427.11

9 330.93

9 330.93

0.00

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

92 591.63

91 216.83

124.37

1 499.17

92 716.00

92 716:00

0.00

0.00

106 665.82    105 291.18    8 437.90

9 812.54

115103.72

0.00


Total sume clasa 3


0.00


Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI

CORPORALE

0.00

742.34

0.00

857.92

0.00

1 600.26

0.00

1 600.26

305 959.44

5 554.39

122 200.59

4 561.68

428 160.03

10 116.07

428160.03

10 116.07

115 103.72

401

401.0.0001

FURNIZORI

OPTIDOL SRL

281 582.76

1 903.34

308 849.69

1 903.34

60 467.21 ~ 0:00

47 350.29 I

“Toc

342 049.97

1 903.34

356 199.98

1 90364

0.00

"~âo6

14 150.01

Zoo

401.00005

CABINET INDIVIDUAL NOTAR MARIUS

PETCU

59.50

59.50

0.00

0.00

59.50

59.50

0.00

0.00

401.00006

DDFP MUN BUCUREȘTI

107.10

107.10

0.00

0.00

107.10

107.10

0.00

0.00

401.00007

FUTURE LINE COMPUTERS EXIM SRL

21 787.45

21 787.45

682.81

632.81

22 470.26

22 470.26

0.00

0.00

401.00008

METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL

3 602.01

3 602.01

0.00

J    o o-

3 602.01

3 602.0?

0.00

6.60'

401.00009

ICON MEDICA SRL

2 050.00

2 050.00

0.00

0.00

2 050.00

2 050.00

0.00

0.00

401.00010

DANTE INTERNATIONAL SRL

3 339.52

3 507.51

167-99

" 0.60

3 507.51

3 507.51

0.00

0.00

401.00011

OMV PETROM MARKETING

6 151.74

6151.74

1 931.96

1 931.96

8 083.70

8 083.70

0.00

0.00

401.00012

REAL BUSSINES HOUSE

7.73

,    .    7,73

..q.qo;

066.

iz.76:

’"    o.oo

---0.00-

401.00013

M C BUSSINES SRL

-34.00

34.00

0.00

o.oo-

34.00

34.00

6.00

0.66

401.00014

ECO TEHNOCONSSRL

2 177.92

2 609.96

69668

......2 874.20

2 874.20

0 00

............. 6.06

401.00015

TRIPLETA COSMIRUX SRL

26.30

26.30

0.00

0.00

26.30

26.30

0.00

0.00

401.00016

COMPACT SRL

10.00

10.00

" 6.00

'O.OO

10.00

.....16.O6

' 0,00

0,00

401.00017

MEGA IMAGE SRL

17.39

17.39

0.00

0.00

17.39

17.39

0.00

060

4bî.oboî8‘“”

AGENȚIA PT AGENDA DIGITALA

....... " 23.80

23.80

0.00

0.00

23.80

23.80

0.00

0.00

401.00019

SPECTRALCOM SRL

3 887.00

3 887.00

0.00

0.00

3 887.00

3 887.00

0.00

0.00

401.00020

CUMPĂNĂ 1993 SRL

” ——

" 708.20

180.91

180.91

869,11

889.11

0.00

060

401.00022

SCADPB SA

17 430.52

28 000.52

16 107.93

5 537.93

33 538.45

33 538.45

0.00

060

401.00023

SAGA SOFTWARE SRL

508.00

508.00

0.00

0.00

508.00

508.00

0.00

060

401.00024

ARTECONS GENERAL SRL

27 589.80

27 589.80

0.00

0.00

27 589.80

27 589.80

0.00

060

Cont


Denumirea contului


Sume precedente


Rulaje perioada


Sume totale


401.00025


URGENT CARGUS


Debitoare


Creditoare


Debitoare


Creditoare


Debitoare


Creditoare


18.45


18.45


0.00


0.00


18;, 45


18,45


6 4 „t Z

Zi— /


x\©rr~’


Solduri finalei^


Debitoare


.0.00


y /


Creditoare


0.00


401.00026 401.00027


401.00028

401.00029


401.00030

4X1.00031-


401.00032

401.00033


401.00034

401.00035


401.00036

401.00037


401.00038

401.00039


401.00040

401.00041


401.00042

401.00043


401.00044

401.00046


401.00047

401.00048


401.00049

401.00051


401.00053

401.00054


COMPANIA DE LIBRARII

DEL COPYSRL


SOFTEH PLUS SRL


ICI BUCUREȘTI


NOBILA CASA PAPER -N£VERJGIVE-UP“SRL'’


TITAN TRACO

LUKOIL ROMANIA SRL


NATIONAL OFFICE IDEAS CAPRIM SERV


HIPERBOREA IMPEX SRL ECO PUBLIC SRL


LADYNFOR PROD LILIANGlSRL


CROS CONSTRUCTSRL

PARTENER SRL


SIMCON SMART BUSINESS SRAC CERT SRL


OSIMO COM SRL SEMBAZURXART SRL


MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS DEDEMAN SRL


DNS BIROTICA SRL


ROMPETROL SRL


POSTA ROMANA SA


INSTITUȚIA PREFECTULUI MUN;BUCURESTI


326.00

"42X00


326.00

4^00


17.50

o.oo


17.50

ZK


343.50

42X00


343.50

42X00


0.00

ZZo


0.00

Zoo


3 272.50 23370


307.95

50'00


8 457.33 "9X95


400.05

*4X00


72.40

'54X73


6 973.88 1050X00


1 462.33 4993X97


4 814.67 T03X76


45 552.01 60X00


631.65

2440.63


0.00 26870


28.30

244X00


3 272.50 238.20


307.95

XoZo


8 457.33 9975


400.05

43.OO’


72.40

856.46


6 973.88 Î050XOO


2 807.17 49 935.97


4 814.67 1 036.76


45 552.01

Zoxoo.


631.65

6~23XÎ3


352.18

26870


28.30

244X0


0.00

Zoo


0.00

0.00


3 272.50 238.20


3 272,50 238.20


0.00

Zoo


0.00

0.00


0.00

Zoo


0.00

Zob


307.95

ZOo


307.95


50.00


0.00


0,00


0.00


0.00


0.00

14095


0.00

149.95


8 457.33 *24&5)


8 457.33 249.90


0.00

7X00


0.00


0.00


0.00

Zoo


0.00

o.oo


400.05

IxOo


400.05

4X00


0.00

ZoO


0.00

Zoo


0.00 307.73


0.00 105Z0O


1 683.12 Zoo


0.00

0.00


xoo

Zoo


281.55

5X0X97


352.18 ZoO


0.00

Zoo0.00

Zoo


72.40

85X46


72.40

85X46


0.00

Zoo


._Q,00_

Zoo


0.00 1 05X00


6 973.88


11 550.00


6 973.88 11 550.00


0.00

Zoo


0.00

Zoo


338.28 Zoo


3 145.45


49 935.97


3 145.45 4903X97


0.00

Zoo


0.00

o“.oo


0.00

Zoo


xoo

Zoo


281.55

1™72oZ7


0.00

ZOo


0.00

Zoo


0.00


xoo


0.00


4 814.67 7036.76


4 814.67 VosxTe


0.00

Zoo


0.00

Zoo


45552.01

ZooZo


45 552,01 600.00


XOO

Zoo


0.00

Zoo


913.20 7 950.60


913.20

7~90X60


0.00

Zoo


0.00

Zoo


352.18

"268.70


352.18

268.70


0.00

0.00


0.00

Zoo


28,30


28.30


244,00.


244,00


0.00

Zoo


o.po

0.00


773.50

74X55


200.00


773.50

64X55


0.00

Zoo


0.00

Zoo


200.00


0.00


0.00


Cont


Denumirea contului


Debitoare


Creditoare


Debitoare


Creditoare


Debitoare


Creditoare


401.00059


SAN ANDREAS AUTO CLEAN SRL


40.00


40.00


5o;oo


5070


90.00


90.00


401.00060


401.00061


KRAUS DiNAMIC SRL BRICO EXPERT SA


55.00

49970


55.00

499.00


160.00


160.00


215.00


215.00


791.56


791.56


1 290.56


1 290.56


401.00062 401.00063


BT BESTTOOLS COMPANY SRL ORANGEROMANIA SA


0.00

98476


1 654.10 984.36


1    654.10

2    341.31


0.00 2 34171


1 654.10 ~3'325.67


1 654.10 3 325.67


401.00064

401.00065


TCK CENTRUM SRL SOCÂR PETROLEUM SA


171.12

Zoo


171.12

Zoo


0.00

20071


0.00 200Z


171.12

20001


171.12

WoT


401.00066

401.00067


LAFITTE COMMUNICATIONS SRL INSULA DE'PERDELE TITAN SRL


0.00

Zoo


0.00

Zoo


5 538.24 19800


5 538.24 198.00


5 538.24 Zs.oo


5 538.24 198.00


401.00069

401.00070


MARINA SERGIU SORIN SI ASOCIAȚII

ANY PLACE MEDIA SRL


0.00

0.00


0.00

Zoo


642.60

279.96


642.60

279.96


642.60

*27976


642.60

"279.96


401.00071

401.00072


HIGH EXPERT SOLUTIONS SRL RCS RDS SA


0.00

Zoo


0.00

Zoo


5 000.00 Zoo


5 000.00

"îsoZF


5 000.00 Zoo


5 000.00

ZZoî


401,1._ 404


404.01

404.02


404.03

404.04


404.06

404.09


404.10

404.11


404.12-

404.16


425

4311


SALARIIADMINISTRATOR. FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI


BIROU NOTARIAL PRO JURESPEN

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI BUCUREȘTI


SILSTAR SERV SRL

FUTURE LINE COMPUTERS EXIM SRL


IMOB


SECURITY SERVICE&COMMUNICATIONS RENAULT COMMERCIALROUMANIA SRL


BB COM CONSULTATIV SRL AUTOVAD SRL


BUSINESS DEVOLPEMENT TEAM SRL ORANGE ROMANIA SA IMOB


FURNIZORI - DEBITORI PERSONAL - SALARII DATORATE


AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

CONTRIBUȚIA UNITATll LA ASIGURĂRILE SOCIALE


.26 014.00 Î8Z&54J2


34 014.00 1Z5I55.I8


13 84370 143283.19


19 843.00 139 982.13


39 857,00 32513771


53 857,00 325 137.31


130.90

549.00


130.90

Z49.OO


0.00

36670


0.00 36670


130.90

ZZoo


130.90

ZZoo


157.50 14ZZ0Q


157.50 14 744.00


0.00 7 748.99


0.00 7 748.99


157.50 2249279


157.50 22 49279


8 269.02 156 4.83.70


8 269.02 156 483*7(3


0.00

Zoo


0.00

0.00


8 269.02 156483.70


8 269.02 15648370


0.00 1 52070


-070

Zoo


2 549.26 179 87370


6 625.00 28?2070


3 301.06 ZZZoO


0.00

Zoo


0.00 23817470


5 50070

4969170


3 301.06 Zoo


13-1 637.80 229.34


-1 981.20 98 24770


32 800.00 "20 97170


0.00

Zoo


3 301.06 1Z20Z)


3 301.06 1 520.00


T31 637.80 729.34


070 78 49370


33 925.00 "Î657070


131-63770 '22974


568.06 27s”l207O


39 42570 "4969170


131 637.80

~22974


0.00 316 66770


39 425.00 *6626170


Debitoare


0.00


0.00

’o'oo


0.00

0.00


0.00

Zoo


0.00

Zoo


0.00

Zoo


0.00

Zoo


0.00

Zoo


0.00

0.00


0.00

Zoo


0.00

Zoo


0.00

Zoo


070

Zoo


56876 Zoo


0.00

Zoo


0.00


0.00

Zoo


0.00

Zoo


0.00

Zoo


0.00

Zoo


0.00

Zoo


0.00

15071


14.000.00 Zoo


0.00

0.00


0.00

Zoo


0.00

Zoo


0.00

0.00


0.00

Zoo


070 78 54770


•"A


A<FO:>

.....

i LZ3 ;


if-


Cont


Denumirea contului


Debitoare


Creditoare


Debitoare


Creditoare


Debitoare


Creditoare


4312


4313


CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA ASIGURARILESOC1ALE--------

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE


17 917.00

*8 871.00


30 960.00

'l5~332~00


13 043.00

6 461.00


10 319.00


5 113.00


30 960.00

15 332:00


4.1279,00.


20 445.00'


4314


4371


CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

.CONTRIBUȚIA UNlTATH-LA FONDUL DE ȘOMAJ..................................................-


9 381.00

80400


16 214.00

7l43O0


6 833.00

^53900


5 411.00

37000


16 214.00


1 143.00


4372


4424


CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA FONDUL DE ȘOMAJ TVA DE RECUPERAT


604.00


1 140.00


21 625.00


1513,00


3 927.94


0.00


536.00

76 755.69


367.00


0.0Q


1 140.00


1 507.00


80 683.63


0.00


î ST'


Solduri fidal&v^t

U >.?    ---


Debitoare


Creditoarei


4426

4428


4428.ȚP 444


447


456


456.1

456.2


462

462.1


462.2

471


471.3


471.4


473


TVA DEDUCTIBILA TVA NEEXIGIBILA


54 735.86 56 310.05


4 469.79 54 394.45


26 694.39 24 802.74


76 960.46 26694.30


81 430.25 81 112 79


81 430.25 *81 08824


0,00

Zoo


0.00


,0J3Q


0.00


80 683.63


0.00

23.95


10 319:00

ZrZoo367.00

Zoo


0.00

ZbO


TVA NEEXIGIBILA- PLATA,

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR


FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE DECONT.CU ASOC.PT. CAPITAL


CONSILIUL LOCAL S3 BUCUREȘTI ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL


CREDITORI DIVERS! ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL


1ONUT CONSTANTINESCU CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS


CHELTUIELI IN AVANS CONSULTANTA ACHIZIȚIE

CHELTUIELI AVANS IT


DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE


Total sume clasa 4


56 3-1.0:05 215S2.00


54 394.45 "37 91906


24 802.74" Z 327.00


“26'694:3'9

'12477OO


81 112.79 37918:00


81 088.84 50 396.00


23.95

0.00


0.00 12 477 00


313.00


4 500 000.00


4 490 000.00 10 000.00


3 197.26 *2 825.06


372.20

95167


0.00


0.00


1 357.43


595.00

4 500 000.00


4 490 000.00 10000.00


3 197.26 *282206


372.20 1 41648


0.00

Zoo


1 357.43


282.00


0.00


0.00

O.OO'


0.00


0:00


0.00 5 44943


5 000.00

"449.43


0.00


196.00

Zoo


595.00


791.00


0.00


4 500 000.00


4 SCO 000.00


0.000.00

Zoo


0.00


0:00


0.00 -464Z


0.00

7220


0.00


4 490 000,00 10 000.00


3 197.26


2 825.06


372.20

640140


5 000.00


449.43


1 357.43


4 490 000.00 io 000.00


3 197.26


2 825.06


372.20

ZZ67


0.00

7220


1 35743


0.00

0.00


0.00

200


0.00

Zoo


0.00 0 00


0.00 5 44943


5 000.00

377.23


.0.00


0.00

Zbo


0.00

Zob


0.00


5 360 966.35

5 455 507.98

531 510.45

453 763.76

5 892 476.80

5 909 271.74

86 725.07

103 520.01

5121^

Unturi la banca in lei

6 501 592.05

2 806 177.641    9.05

340.314.59 |    6 501 601.10

3 146 492,23

3 355 108.87

o:qo

5121.1

CONT CURENT GARANT! BANK

5 001 592.05

1 306 177.64 j    9.05

340 314.59 j    5 001 601.10

1 646 492.23

3 355 108.87

0.00


AA Pif A;-

UI. uvtxt-' G et. 1 te/. 0761497102


Balanța de verificare

01.12.2D17 - 31.12.2017


• ,-,v :<2V

lpl~

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Soldur

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare''''

5121.100

DEPOZIT BANCAR

500 000.00

500 000.00

0.00

0.00.

500 000.00

500 000,00

0.00

o.ooi

5121.2

CONT CAPITAL SOCIAL

1 000 000.00

1 000 000.00

0.00

0.00

1 000 000.00

1 000 000.00

0.00

0.00

5311

CASA IN LE!

54 720.02

23 895.48

12 000.00

11 665,89

66 720;02

35 561.37

31 158.65

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

8 607.10

8 607.10

0.00

0.00

8 607.10

8 607.10

0.00

0.00

542.1

DECONT MEDREA DANIELA

107.10

107,10

0.00

0.00

107.10

107.10

0.00

0;00

542.3

AVANS DECONTARE STANISLAV

BOGDAN VALENTIN

8 500.00

8 500.00

0.00

0.00

8 500.00

8 500.00

0.00

0.00

6 564 919.17

2 838 680.22

12 009.05

351 980.48

6 576 928.22

3 190 660.70


/: 7> /

Total sume clasa 5


3 386 267.52

0.00

6021.

CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE

1 717.44

1 717.44

2339.31

2 339.31

4 056.75

4 056.75

0,00

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

6 453.09

6 453.09

2 328.50

2 328.50

8 781.59

8 781.59

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0,00

218.45

'.....218.45

”'2i8j;45

218.45

0.00

.......... o.o’o

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

5 903.82

5 903.82

3 427.11

3 427.11

9 330.93

9 330.93

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

91 216.83

91 216.83

i 490.17

" Î499J7

"92716.00

92 716.00

'o .00

’o.oo

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

189.80

189.80

.21.2.55

212.55

......-......402.35

.....-    402:35

...................0.00

...........0.00

609

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

-102.48

“~ooo

~“~o3o

“    ~~    -Î0Z48

”~=~™"^Î02A8

'0 OQ

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI

REPARAȚIILE

88.61

88.61

202.02

202.02

290.63

290.63

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

30 159.38

30 159.38

5 569.27

5 569.27

35 728.65

35 728.65

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

8 057.50

8 057.50

0.00

0.00

8 057.50

8 057.50

0.00

I .............. 0.00

"621

CHELT. CU COLABORATORII

56 690.00

56 690.00

19 843.00

19 8.43,00.

......76533.00

76 533.00

0:00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI

PUBLICITATE

0.00

0.00

1 710,00

1 710,00

1 710.00

1 710.00

0,00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI S

PERSONAL

11 922.14

11 922.14

16.81

16.81

11 938.95

11 938.95

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE

TELECOMUNICAȚII '

876.17

876.17

1 790.93

1 790.93

..... 2 667.10

26.67.10

0,00

.......0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI

ASIMILATE

591.56

594.56

168.28

168:28

759.84

759.84

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE

EXECUTATE DE TERTI

42 468,39

42 468.39

807.54

807.54

43 275.93

43 275.93

0.00

0.00

628.1

CHELTUIELI NOTAR

89.50

89.50

0.00

0.00

89.50

89.50

0,00

0.00

628.10

DOMENII IT

698.61

698.61

0,00

0.00

698.61

698.61

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

628.11

PRESTĂRI SERVICII

8 290.87

......8 290.87

1091.70

...    .1.09.1.70.

......9 382.57

9382.57

• . 0.00

.....................0.00

628.2

SERVICII MEDICINA MUNCII

1 680.00

1 680.00

0.00

0.00

1 680.00

1 680.00

0.00

0.00

628.3

CHELT. CU SERVICII DE SECURITATEA

MUNCII

2 427.44

2 427.44

222.05

222.05

2 649.49

2 649.49

0.00

O.O0

628.4

CHELT PT AGENDA DIGITALA

20.00

20.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

628.5

CHELT CU MANOPERA SIINȘTGALC

300.00

300.00

0.00

0:00

- -    300.00

.....300.00

. 0.00

■ 0.00

628.6

■PRESTARI-SERVICIIAMEN AJARE'PISTA'

13 794.90

--------------tr794-9Qr

■............. ' 0.00

................0.00

13 794.90

13 794.90

0.00

0.00

628.7

PRESTĂRI SERVICII PEISAGISTICA

13 794.90

13 794.90

0.00

0.00

13 794.90

13 794.90

0.00

0.00.

628.9

SERVICII COPII XEROX

682.40

682.40

0.00

0.00

682.40

682.40

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

830.36

830.36

540.00

540.00

1 370.36

1 370.36

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

238 174.00

238 174.00

78 493.00

78 493.00

316 667.00

316 667.00

0.00

0.00

645.1.    ______

-CHELT...PRIVIND CONTRIBUTIA4JNITATII-

LA ASIGURĂRILE SOCIALE

49 691.00

.......-.....49-69^00-

........... 16 570.00

--------------16 570.00-

-------------66r26rcrar

"" 66 261.00

0.00

0.00

6452

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNiTATII

PENTRU AJUTORUL DE ȘOMAJ

1 738.00

1 738.00

566.00

566.00

2 304.00

2 304.00

0.00

0.00

6453

CHELT. PRIVIND CONRIB. UNITATII LA

ASIG. SOCIALE DE SANATATE

15 332.00

15 332.00

5 113.00

5 113.00.

20 445.00

20 445.00

— ^_Q..

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

28.00

28.00

3.00

3.00

31.00

31.00

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU

AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

5 554.39

5 554.39

4 561.68

4 561.68

10 11,6:07

1.0 116.07

0.00.

0.00

PROPUNERE DE RECUPERARE

A PIERDERII EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2017

*

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2017 o pierdere în valoare de 712.483 lei. Se propune, în vederea aprobării, către Asociați, recuperarea pierderii din profitul realizat în anii următori.

Președinte C.A.

Ioan CONSTANTINESCU

AS3-ADMINIS TRARE S TRAZt S3

Nota 1 - Active imobilizate

31/12/2017

Valoarea bruta    Ajustări

Sold ta JnceptrttJP exercițiu Cedări, transferuri si alte reduceri    Sold la sfersitul exerc SoW Ia

Denurnire imobilizare    Creșteri

CHELTUIELI 06 CONSTETUI RE

c,m

05.20

0.00

05,30

TAXA REC COMERȚULUI

0.00

122.00

0.00

122.X

STAMPILA

ax

157.50

0.00

157.50

LAPTOP ASUS XS5OVX XX&150* LICENȚA WlNO’

0.00

3,143.00

O.M

3,146.00

PRESTĂRI SERV REG COMERȚULUI

c.oc

isax

0.00

163.00

LAPTOP ASSUS MAX541 UVdm726t

0.00

2.770.5a

0,00

2,770.58

LAPTOP ASSUS

0,00

4,171.43

0.x

4,171,43

multifuncțional

0.00

1,Bl 4.23

o.x

1,614.29

KtT SISTEM SUPRAVEGHERE

0.00

6,343.76

0,00

0946,76

LICENȚA SAGA 2S.D3.2D18

aoo

426.69

o.x

42069

SISTEM INFORMARIC CALCUL DEVIZE

0,00

2,750,00

O.X

2.750.X

LICENȚA MICROSOFT OFFICE

0.00

066,24

O.X

96824

PLACA CCMPACTOARE UNIDIRECȚIONALA

0.00

4.200.00

0,00

4.2X-X

MAȘINA DE TAIAÎ BETON Sf ASFALT

0.00

SLIOO.OO

O.X

6,1 X.X

MAI COMP ACTOR MOTOR ROBIM SUBARU 3,SC

0.00

4.009.00

O.X

4.999.X

CIOCAN ROTOPERCUTOR SCS MAX COMBINAI

0.00

3,1 D0.00

o.x

3, IX.»

MAȘINA DE DEBITAT CU DISC DMMANTAT

0.00

3,7QOl0O

ax

3,7X.M

GENERATOR PORTABIL MOTOR HONDA GXZ7C

000

5,OOT.CC

ax

5.000,00

DACIA DUSTER SL PLUS 1.5 DCI 109CP4’4

0,00

65,749.45

ax

65,749.46

DACIA OUSTER SL PLUS 1,5 DCI 109 CP4"4

0.00

65,740.45

0.X

S5.740.45

FREZA RTZAPADA

0.00

2,774.00

o.x

2.774X

PRESTĂRI SERV REG COMATULUI

0.00

244.00

o.x

244X

FORO TRANSIT

0.00

110.620X

ox

110,620.»

TELEFON MOBIL SAMSUNG

0.00

192.73

o.x

102.73

ASUS UX5S0 VD 15.6 TOUCH FHO

0,00

6,611.76

ax

6,511.76

MODIFICAT DOCUMENTE REGISTRUC.

0.00

36&X

o.x

366.X

MONTAJ FOLIE AUTO

ax

1.277,31

O.X

1,27731

Total general:

0 00

306,159.58

D.X

306.159,59

Note: Nu s~b utilizat forma de amortizare fecale pentru nfcJ u

n mJJtoc fee,

S-a fotoslt meJoda de amortizare liniara.


hi tocmit,

Numele si prenumele: MEDREA DANIELA

Colitolca:    PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr,de iniefiistrarc in organismul profesional:


de valoare famcrtizarl, ajustări pt daprec.)

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

rncepufui exercltiulur financiar Sold la Sfârșitul exercițiului financiar Reduceri sau reluări

0,00

4Î.5G

0,00

47,59

0.00

61,01

0.00

61,01

0.00

6553

0,00

65,63

O.OD

43721

0.00

43721

0.00

61.00

0.00

61.00

0,00

307,64

0,03

307.84

0.00

463.48

0.00

403,48

o.co

201.60

0,00

2O1.60

0.00

579.06

0,00

579.06

0.00

14229

0.00

142.29

0.00

453.54

0.00

460,34

0,00

164.70

0,00

164.70

0,00

233.34

0.00

233.34

0.00

337.50

0,00

337,50

0,00

277.72

0,00

277.72

0.00

253.34

0.00

258.34

0.00

30324

0.00

306:34

0.00

69.44

0.00

69.44

0.00

£739.56

0.00

2.739.58

ooo

2.739,58

OtOO

£739.56

0.00

115.58

0,00

115.53

0.00

20.33

0.00

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

000

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

O.OO

0.00

0,00

0.00

26.51

0.00

26.61

0.00

10.t1S.07

0,00

W.116.07

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31/12/2017

Denumire provîztonului

0

I.    PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)

Provizioane penlnj litigii (ct.1511)

Provizioane pentru garanții acordate ciientitor (ct. 1512)

Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare (ct, 1513)

Provizioane pentru restructurare (ct.1514)

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (el. 1518)

II.    PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXEC.

Materii prima (ct.391)

Materiale (ct.392)

Producție în curs de execuție (ct.393)

Produse (ct.394)

Stocuri aflate la lerti (ct.395)

Animale (cl.396)

Mărfuri (ct,397)

Ambalaje (ct.398)

ttl. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

Clienti (ct,491)

Decontări în cadru! grupului st cu asociații (ct,495)

Debitori diverși (ci,496)

IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct.591) Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+695+596+S98)

TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)

Administrator,

Numele si prenumele :

CONSTANTINESCU IOAN


Stampila unitatii


întocmit,

Numele si prenumele :    MEDREA DANIELA

Calitatea :    PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGIÎ

Nr.de înregistrare în organismul profesional:Nr. rd.


Sold la începi Transferuri

in cont din cont

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

4= 1+2-3

e

9

19

11

12

13

14

15

16 1? 18

19

20 21 22 23

î ssr;’ț

\g ;:

*>\O^    " z^ăfe./

Va

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3


Nota 3 - Repartizarea profitului

31/12/2017


Destinația profitului


Nr. rd.

Suma


Profit nat de repartizat;

-    rezerva legala

-    acoperirea pierderii contabile

-    dividende

-    alte rezerve

Profit nereparfeat


t

2

3

4

5

6


0

0

0

0

0

0


Administrator, Numele si prenumele :

CONSTANTtNESCU IOAN


întocmit,

Numele si prenumeie :    MEDREA DANIELA

.Calitatea :    13--ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

r.de înregistrare in organismul profesional;


Semnătură


Stampila unitarii
x-«?\


■ ■■

i O i


£J » t    e’A    /\.    'I


AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3


Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31/12/2017


Denumirea indicatorului


Exercițiu financiar

Nr. rd.

Precedent    Curent


0

1. Cifra de afaceri neta

1

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

2

3, Cheltuielile activitatir de baza

3

4, Cheltuielile activitatilor auxiliare

4

5. Cheltuielile indirecte de producție

5

6. Rezuitatui brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)

6

7. Cheltuielile de desfacere

7

8, Cheltuieli generale de administrație

8

9, Alte venituri din exploatare

9

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

10

Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele:

Numele si prenumele:    MEDREA DANIELA

CONSTANTINESCU IOAN

Calitatea:    TA PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


0

O

712,483

O

O

O

O

O

O

712,483
Vf-1-


ASS-ADMINISTRARE STRĂZI S3

Nota 5 - Situația creanțelor sî datoriilor

31/12/2017

Nr.ttL

Creanța / Datoria


0

CREANȚE

Croama din parifefpafil tume datorate do flllate Intereao de participare* dobinzl (cî,261,263,265) împrumuturi acordate pe termen lung tl dobânzi aferente (#,2673,2674}

Acțiuni proprii • activa Imobilfeale (ef/2677)

Ato creanțe Jmobiteate (ct2671.2675,2676,2678,2579)

!. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rddl la 04)

Furnizori debitori (ct,4092)

CSenti (cL411*413*416}

Creanțe personal «I asigurări sociale (Ct,425+4252*431 *437*4582}

tmpoțlt pc profit {et.441)

Taxa pc valoarea adaugata (el,4424+4426)

Alto creanțe cu sfcîuJ al institut# publice (eL444,445,446,447.4462)

Decontări cu grupul sf alte croerde (d.451)

Debitori eFberaf fet.456+4562+461MS1-455-496)

11, CREANȚE DtN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 te 13)

IIP. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS (ct471)

TOTAL CREANȚE (rt, 03+14+15)

DATORII

împrumuturi din emlalunl de obligațiuni (ct.16i)

CrodJto bancare pe termen lung (eh 1621 +1623+1624+1625+1626+1627)

Credto bancare pe termen lung nerambursato la scadenta £ct, 1622)

Datorii ce privesc tmobiltarite financiaro (cL1G6)

Credite bancare pe termen scurt (ct,5191 *5192*5193+5134+5195+5196+5197)

Dobânzi (ct, 166+5166+5166)

Alte împrumuturi al datorii financiare (ct157+506)

TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rit 17 te 23)

Furnizori (£1.401+403*404+405+406)

ClientJ creditori (ch419)

Datorii cu pcraonatut «l asigurare apelate («,421+423+424*425+426+427*4261+431+437+436} impozit pe profit (ct.441)

Taxa pe valoarea adsugata (ct.4423+4426)

AKe datorii fata de «tai ti Institut»» publica țci.444+445+446+447+4481}

Decontări cu grupul «I alte conturi eu asoctetl (ct.451+455*457*4561+461+462)

Creditori dNeral (et462+473)

ALTE DATORII - TOTAL (rd,25 Ia 32)

Venituri torogittnrie In avan» (d.472)

TOTAL DATORII (rd. 24*33+34)


Sodd la starcft Termen de Nchtdtate / «dgtbilfw


Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani


1=2*3+4 2

0

0

0

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

122,000

122,000

5

122,OM

122,000

6

563

553

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

80,703

30,708.

11

0

0

12

0

0

13

0

0

14

30,708

80,708

15

5,449

5,440

16

208,723

208.725

0

0

0

17

0

0

15

0

0

19

0

0

20

0

0

21

0

0

22

0

0

23

0

0

24

0

0

25

14,150

14,150

29

0

0

27

76,597

76,397

2B

0

0

29

0

0

30

12,673

12.673

31

0

0

32

0

0

33

103,520

103.520

34

0

0

35

103,520

103,520


4

o    o

o    o

O    O

O    o

o    o

o    o

o    o

o    o

o    o

o    o

o    o

a    o

o    o

o    o

o    o

o    o

0    o

o    o

o    o

0    0

o    o

o    o

o    o

□    Q

o    o

o    o

a    o

o    o

o    o

o    o

O    O

a    a

o    o

O    o

o    o

o    o

o    oNOTA 6

Principii, politici si metode contabile


Contabilitatea societății a fost tinuta conform legii contabilității nr.82/1991, cu modificările si actualizările ulterioare, fiind tinuta corect si la zi.

Societatea nu s-a abatut de la principiile contabile si nu a schimbat metodele de evaluare, imobilizările corporale sunt incluse in situațiile financiare la valoarea bruta, mai puțin amortizarea. Stocurile sunt evidențiate in gestiune prin metoda de calcul a costului mediu.

6.1 Bazele contabilizării si prezentării

AS 3-ADMiNISTRARE STRAZf SECTOR 3 S.R.L, a întocmit situațiile financiare la data de 31.12.2017 adoptând principalele politici contabile, prezentate mai jos .

Pentru întocmirea situațiilor financiare, s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991,

republicata, OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, OMFP nr, 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Potrivit prevederilor art.6 alin(2) din Legea contabilității nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanța Guvernului nr.61/2001, Ordinul nr. 3512/2008, OUG nr. 102/2007, Legea nr. 86/2008, precum si a celorlalte prevederi legale privind întocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu regim special in activitatea financiar-contabila, toate operațiunile efectuate au fost consemnate in documente justificative.

Situațiile financiare sunt prezentate in moneda naționala, leul romanesc, fiind exprimate in lei (RON).

Tranzacțiile efectuate in valuta au fost reflectate atat in valuta, cat si in lei, conform OMFP nr, 1802/2014, cu modificările si actualizările ulterioare.

Evaluarea creanțelor si datoriilor in valuta au fost contabilizate la cursul de schimb de 4.5411 lei/EUR, 4.3033 lei/USD, 5.2961 Îei/GBP.

Disponibilitățile, creanțele si datoriile in valuta, reflectate in conturile anuale, au fost evaluate ia cursul BNR din data de 30.12,2017, Situațiile financiare se bazeaza pe evidentele contabile statutare evidențiate la cost istoric .

6.2 Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situațiile financiare ale societății este efectuata in raport cu următoarele principii contabile:

-    principiul continuității activitatii- In situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat capacitatea de a continua activitatea pentru o perioada viitoare nelimitata. Pentru prognoza anului 2017, rezultatele obținute au condus la concluzia ca este corect si potrivit sa se întocmească situațiile financiare in baza principiului continuității activitatii.

-    principiul permanentei metodelor - Managementul societății a asigurat in toata aceasta perioada

aplicarea metodelor si estimărilor semnificative prevăzute, asigurând astfel comparabîlitatea in timp a informațiilor contabile.    V-T,

-    principiu! prudentei - Valoarea elementelor prezentate in situațiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentei. In contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile si cheltuielile aferente exercițiului 2017.

-    principiul independentei exercițiului - Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercițiului 2017.

-    principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv- In conturile anuale, elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014 cu modificările si completările ulterioare.

-    principiul intangibilitatii - Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

-    principiul prevalentei economicului asupra juridicului- Informațiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor.

-    principiul pragului de semnificație - Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in cadrul conturilor anuale.

-    principiul necompensarii - Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

6.3 Poliție! si metode contabile

Creanțe - Creanțele înregistrate sunt de natura comerciala si sunt prezentate la valoarea realizabila conform contractelor comerciale încheiate.

Valoarea totala a creanțelor cuprinde atat sumele neincasate de la clienti pana la sfârșitul anului financiar pentru facturile emise in 2017, cat si valoarea facturilor emise in 2017, care reflecta servicii aferente anului 2017.

Datorii - Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominala, iar datoriile în valuta au fost reevaluate la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12,2017 si reflecta realitatea de plata a societății la sfarsitui exercițiului financiar.

Disponibilități - Disponibilitățile includ casa, conturile curente si avansurile de trezorerie.

Sumele în moneda străină sunt reflectate in situațiile financiare ia cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2017.

Impozite si taxe - impozitele si taxele la bugetul de stat datorate de AS 3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 S.R.L., conform legislației fiscale, au fost calculate si virate la termenele stabilite de legile care reglementează impozitele respective.

Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor - Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit si pierdere doar in situația in care sunt făcute in vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt recunoscute odata cu recunoașterea creșterii activelor sau reducerii datoriilor, conform contabilității de angajament.

Administrator,

întocmit,


Numele si; prenumele: CONSTANTINESCU IOAN


Semnăturăoii

Âv tt7-'


Numele si prenumele : MEDREA DANIELA Calitatea


PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII


Nr.de înregistrare in organismul profesional:
AS3-ADMINISTRARE STRAZ! S3

Nota 7 - Participatii si surse de finanțare

31/12/2017

a)    Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile

b)    La 31 dec 2017, capitalul social al societății era.de 4.500.000lei din care: varsat4.500.000 lei

c)    Numărul de acțiunilor emise (parii sociale):900 Valoarea totala a pârtilor sociale emise este de 4.500.000 lei

d)    Acțiuni rascumparabile - Nu este cazul e) Acțiuni emise în cursul

e)    Acțiuni emise in cursul exercițiului financiar - Nu este cazul

f)    Obligatiuni emise în cursul exercițiului financiar - Nu este cazul

Administrator,    întocmit,

Numele si prenumele :    Numele si prenumele :    MEDREA DANIELA

CONSTANTINESCU IO AN    13 -ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătură


Stampila unitatii

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3

Nota 8 - Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație si conducere

31/12/2017

indemnizațiile acordate membrilor consiliului de administrați in anul 2017 a fost in suma de 76.533 lei salariati    44

număr mediu    15

cheltuieli cu salariie    66.261

cheltuieli cu asig sociale 89.010

Administrator,    întocmit,

Numele si prenumele:    Numele si prenumele:    MEDREA DANIELA

CONSTANTINESCU IOAN Calitatea :    I3-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare in organismul profesional:    0

AS3-ADM1NISTRARE STRĂZI $3

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31/12/2017

Nr. rd.

Denumirea indicatorului


Suma

1. Indicatori do lichiditate

0

0.00

a) Indicatorul lichidității curante

1

34.67

b) Indicatorul lichidității imediate

2

34.67

2. Indicatori de risc:

0

0.00

a) Indicatorul gradului de indatorare

3

0.00

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

4

0.00

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

0

0.00

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

5

0.00

b) Viteza de rotatie a stocurilor (număr de zile de stocare)

6

0.00

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

7

0.00

d) Viteza de rotatie ă crediteior-fumizor

8

0.00

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

9

0.00

f) Viteza de rotatie a activelor totale

10

0.00

4. Indicatori de profitabilitate

0

0.00

a) Rentabilitatea capitalului angajat

11

0.00

b) Marja bruta din vanzari

12

•* ***

Administrator, Numele si prenumele:

CONSTANTINESCU IOAN


Semnătură


Stampila unitatiîîntocmit,

Numele sî prenumele :    MEDREA DANIELA,

alitatea :    TA PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

r.de înregistrare in organismul profesional:

SemnăturăAl?;?)


<îoz/


V;A


k'>


AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3


Nota 10 - Alte informații

31/12/2017

Socielatea nu deține filiale. Nu exista creanțe sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa Fi fost evidențiate inițial intr-o moneda străină.


Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.


Administrator,

Numele si prenumele: CONSTANTINESCU IO


întocmit,

Numele si prenumele:    MEDREA DANIELA

Calitatea:    13—ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


Semnătură


Stampila unitatii


Semnătură

AS3-ADMINISTRARESTRĂZIS3S.R.L.    1Q 9 A/ n-Qtfj

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com; J40/9897/2017 nCCo O M. / U    UȘ, xj0/d

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon;+40759 040 480

E-maîI: secreta nat@as3-strazs.ro Web; www.as3-strazi.ro

RAPORT ADMINISTRATOR 2017

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SR.L.


-

^7 e A.:

;.........~ -

' ■■ ■

C.

î    ■ ț .    {a.

sg. KsfNcsfcss

IMIB»

KIh


AS3 -ADMINISTRASE STRĂZI S3 S.R.E C.UX: RO 37804080, Reg. Coi»; J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 7, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+4©759 040 480 E-mail:secretarlat@as3-strazi.n>

Web: www,as3-strazLro

DATE GENERALE

ORGANIZARE

Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR3 S.U. este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii tir- 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administrație si de un Director General si își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 a fost aprobat capitalul social în valoare de 1.000.000 lei divizat în 200 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 5.000 lei, constituit prin aport in numerar astfel;

-    Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 990.000 lei corespunzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%.

-    SC Administrare Active Sector 3 SRL 10.000 lei corespunzător unui număr de 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr>522/31.10.2017 a fost aprobat mărirea capitalului social cu valoarea de 3.500.000 lei divizat in 900 parti sociale, fiecare avand valoarea de 5.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 4.490.000 lei corespunzător unui număr de 898 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,7778%

SC Administrare Active Sector 3 SRL 10.000 lei corespunzător unui număr de 2 părți sociale și upei cote de participare la capitalul social de 0,2222%

Astfel Societatea ajungând la un capital social in valoare de 4.500.000 lei

> Obiectul principal de activitate ai AS3 ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR3 SJRL. este: „Lucrări de construcție a drumurilor si autostrăzilor", cod CAEN - 4211

Obiecte de activitate secundare:

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4222- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații 4299- Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.


«S za


4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312-    Lucrări de pregătire a terenului

4313-    Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții

4321-    Lucrări de instalații electrice

4322-    Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat

C.U.I.: RO 37864080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitim nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+40759 040 480 E~mail:secretanat@as3-strazLro Web: www.as3-strazi.ro

4329- Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331-    Lucrări de ipsoserie

4332-    Lucrări de tamplarie si duîgherie

4333-    Lucrări de pardosire si placare a pereților

4334-    Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4339- Alte lucrări de finisare

4391- Lucrări de invelitori, șarpante si terase la construcții

4399- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4939- Alte transporturi terestre de calatori ac.a.

4941-    Transporturi rutiere de mărfuri

4942-    Servicii de mutare

5210- Depozitari

5221- Acivitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224- Manipulări

5229- Alte activitati anexe transporturilor

6810- Cumpărarea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820- închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proptii sau închiriate 7111- Activitati de arhitectura

7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120- Activitati de testări si analize tehnice

7729- Activitati de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodărești n.c.a.

7739- Activitati de Închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. 8010- Activitati de protecție si garda

8020- Activitati de servicii privind sistemele de securizare

8121-    Activitati generale de curățenie a clădirilor

8122-    Activitati specializate de curățenie

8129- Alte activitati de curățenie

8230- Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor

9001-    Activitati de interpretare artistica ( spectacole )

9002-    Activitati suport pentru interpretare artistica ( spectacole )

9004- Activitati de gestionare a sălilor de spectacole

9101- Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9311 - Activitati ale bazelor sportive


9313- Aețvitati ale centrelor de fitness

9319- Alte activitati sportive

9321- Bâlciuri si parcuri de distracții

9329- Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9609- Alte activitati de servicii n.c.a.AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI 83 S,R.L C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj l, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480 E-raail:secretariat@as3-stra2:tro Web: www.as3-strazi.ro

>    Conducerea Societății

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

>    Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin, (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanața corporativă a întreprinderilor publice.

> Activități de utilitate publică ale societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06. înființarea societății S.C. AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

> Cadrullegal


K SW

Planul de administrare se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România^ coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniu

•    Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, privind societățile;

•    Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

•    Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;

•    Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces îa informațiile de interes public;

•    OUG W5/2005 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului;

> Istoric, management, resurse umane, activitate curentă

Istoric

Decizia înființării societății a pornit de la problemele ridicate de către cetățenii sectorului 3 privind serviciile de construcție si intretinere a străzilor în sector și s-a recomandat înființarea unei societăți pentru prestarea serviciilor de construcție si intretinere a străzilor, care să aibă drept finalitate creșterea condițiilor de viață a cetățenilor sectorului 3.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480 E-ma0xsecretariat@as3-strazi.ro Webx www.as3-strazi.ro

> Management, Resurse umane

Management:

Societatea are aprobate 150 de posturi, în baza organigramei și a statului de funcții, aprobate de AGA, iar posturile se vor suplimenta pe parcurs, în funcție de dezvoltarea societății.

> Prezentare structura de personal

Aprobat prin Organigrama

Numărul actual al

angajatiîor

Total din care:

150

44

- conducere

1

;1 ’

- execuție

149

43>    Conducerea societății:

Este asigurată de domnul Ioan CONSTANTINFSCU- în calitate de Președinte aî Consiliului de Administrație.

>    Principalii furnizori de utilaje, materii prime, materiale și servicii

Sunt firme specializate și cu reputație în acest domeniu.

Achiziționarea utilajelor se vă face în baza unor acorduri cadru pentru fiecare tip de utilaj. Aprovizionarea cu materiale se va realiza de la diverși furnizori, conform legislației aplicabile în domeniul achizițiilor. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de activitate. Serviciile precum cele de medicina muncii, mentenanțe, etc., necesare pentru buna desfășurare a activității vor fi prestate de către firme specializate în domeniile respective, conform contractelor încheiate, cu respectarea legislației aplicabile în domeniul achizițiilor.

> Descrierea activităților

a) activitatea practica de construcție, modernizare si întreținere a drumurilor preconizează utilizarea unor materiale de calitate care sa fie procurate, pe cat posibil, din apropierea zonei de amplasament a drumului, astfel încât cheltuielile de transport sa fie minime;

C.UJ.: RO 37864080, Reg. Com: J4O/9897/20Î7 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+40759 040 480 E-snaii:secretariat@as3-straztro Web: www.as3-strazi.ro

b) luând ca determinant pentru găsirea soluției optime de execuție costul minim al lucrărilor, se poate ajunge la utilizarea unor materiale diverse, care, pe baza unor cercetări sistematice si prin folosirea unor tehnologii adecvate, se pot aduce in stadiul de utilizare curentă in tehnica rutieră; e) lucrări de intretinere, care se executa in scopul compensării parțiale a uzurii si a menținerii structurii rutiere respective, in condițiile tehnice necesare desfășurării unei circulații neîntrerupte, in siguranța si confort, precum si pentru menținerea acesteia in stare permanenta de curățenie, ordine, aspect estetic, la cerințele categoriei funcționale a drumului.

d) lucrări de intretinere periodica pentru menținerea curățeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mica amploare la drumuri, lucrări de siguranța rutiera.

> Echipamente necesare:

Dotarea personalului muncitor se va face cu echipamente de protecție a muncii, diferfețțj^p^ unelte, în funcție de activitatea prestată, precum și cu utilaje cum ar fir plăci compactoare^s^~ autoutilitare pentru transportul materialelor si utilajelor de coristeucfi, încărcătoare fron autobasculante, utilaje multifuncționale, autoturisme; etc.

> Imobile existente

în prezent activitatea societății se desfășoară la Sediul din Calea Vitan nr.242 corp C etaj î, Sector 3, București, unde sunt amplasate birourile administrative închiriate pentru suma de 3.636 lei pe lună (preț iară TVA). In funcție de dezvoltarea societății, aceasta va închiria spații necesare atât pentru activitatea de birou, cât și pentru parcarea și întreținerea utilajelor cu care se desfășoară activitatea sau pentru depozitarea materialelor cum ar fi agregare de balastiera, pavele, borduri, prefabricate din beton, etc.

> Principalii clienți

Principalii clienți ai societății AS 3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 S.R.L. vor fi Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari de pe raza sectorului 3, agenții economici și persoanele juridice care își des lășoara activitatea pe raza sectorului 3 și persoanele fizice care au domiciliul pe raza sectorului 3.

In prezent societatea are in desfășurare următoarele contracte:

I.Contractul de lucrări nr. 12661/ 26.10.2017, obiectul principal al contractului : Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului, zona lac IOR, din care Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului, parc TITAN, Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului, parc AlToan Cuza, unde ne obligam sa executam, sa finalizam si sa întreținem


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.E C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj /, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+46759 046 480 R-mail:secretanat@âs3-strazLro Web: www.ijs3-strazi.ro

aceste obiective, prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor este de 3.964.611,02 lei inclusiv TVA, din care TVA 633.0005,12 lei.

2.Contractul de lucrări nr. 12662/ 26.10.2017, obiectul principal al contractului; Creșterea atractivitatii si amenajare peisagistica ™ Bulevardul Burebista si Bulevardul Decebal din care; Creșterea atractivitatii si amenajare peisagistica - Bulevardul Burebista si Creșterea atractivitatii si amenajare peisagistica — Bulevardul Decebal.pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor este de 23.998.088,77 lei inclusiv TVA, din care TVA 3.831.627,62 lei.

In conformitate cu prevederile din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare si cu cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale, cu modificările si completările ulterioare, s-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2017

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE:

Situațiile financiare anuale au fost întocmite in conformitate cu Legea contabilității 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si cu cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementările contabile : nu sunt.

Activele imobilizate sunt prezentate in bilanț la cost de achiziție sau cost de producție, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de funcționare si provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

Stocurile de materiale si mărfuri sunt evaluate la costul de achiziție. Metoda de evidenta folosita de unitate este FIFO.

Creanțele si datoriile sunt prezentate in situațiile financiare anuale la valoarea lor de intrare. Valorile prezentate in situațiile financiare sunt comparabile.

Au fost respectate toate principiile contabile,precum;


Principiul continuității activitatii;


Principiul permanentei,

Principiul independentei exercițiului metodelor

Principiul prudentei;

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv; Principiul intangibilitatii exercițiului;

Principiul referitor la necompensari ;

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului ; Principiul referitor la pragul de semnificație,etc.


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897Z2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 7, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+40759 040 480 E-masksec retaria t@as3-$t razi. ro Web: www.as3-strazi.ro


Nu au fost modificări semnificative ale politicilor contabile.

INFORMAT! I FINANCIARE:


In anul 2017 societatea a realizat următorii indicatori:

LEI

Venituri din exploatare

Chelt din exploatare

713.764,00

Profit din exploatare

Pierdere din exploatare

713.764,00

Venituri financiare

1.281,00

Cheltuieli financiare

Profit financiar

1.281,00

Pierdere financiara

Total Venituri

1.281,00

Total Cheltuieli

713.764,00

Profit Brut

Pierdere Bruta

712.483,00

Impozit pe profit

Impozit pe veniturile microintreprinderii

Profit Net

Pierdere Neta

712.483,00
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 48» E-mail:secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro


ALTE INFORMAȚII

In conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata,are organizata si tinuta contabilitatea astfel incat sa asigure condițiile necesare pentru:

-întocmirea documentelor justificative privind operațiile patrimoniale;

-organizarea si tinerea corecta si la zi a înregistrărilor contabile;

-organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia;

-respectarea regulilor de întocmire a bilanțului contabil si depunerea la termen la organele de drept;

-pastrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanțurilor contabile

înscrierea datelor in documentele justificative si in registrele contabile s-a efectuat manual si cu mijloace de prelucrare automata, astfel incat sa fie lizibile, fara modificări sau Ștersături si sa cuprindă toate operațiile patrimoniale, înregistrate cronologic.

Pentru verificarea înregistrării corecte in contabilitate a operațiilor patrimoniale s-a întocmit lunar balanța de verificare a conturilor. In acest scop s-a urmărit ca toate operațiunile contabile efectuate sa fie consemnate si înregistrate in conturile sintetice si analitice, in conformitate cu Normele Metodologice de utilizare a conturilor contabile.

Societatea nu a desfasurat activitati din domeniul cercetării si dezvoltării.

Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piața. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv in ceea ce privește concurența pe plan local.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

-    menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;

-    asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plata a datoriilor

Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările in vigoare, pe baza balanței de verificare.

Valoarea totala a oricăror angajamente financiare, garanții sau active si datorii contingente neincluse in

bilanț, indicând natura si forma oricărei garanții reale care a fost acordata: nu este cazul

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de

raportare.

Societatea nu deține puncte de lucru.

> Piața și promovarea noului serviciu

în acest moment, pe piață, în special cea din București, se regăsesc foarte puține întreprinderi care au acest domeniu ca cel principal. Totuși, aceste societăți care au acest domeniu ca fiind unul principal, majoritatea sunt cele înființate de primăriile orașelor, pentru ca cetățenii sa beneficieze de străzi îngrijite.


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj /, Sector 3, București Capital social subscris șl vărsat 4.500.000 lei Telefon :+40759 «40 480 E-mail:secretaria t@as3-strazi.ro Web; www.as3-strazi.ry

Principalele avantaje ale noilor servicii oferite

Societatea urmărește să scadă costurile de prestare, obținând astfel un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta societății de cea a concurenților sunt legate de calitatea serviciilor, a produselor și a termenelelor de prestare.

STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANTA

Conform programului de activitate al AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., societatea își va desfasura activitatea pentru Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari, agenții economici, celelalte persoane juridice și persoanele fizice de pe raza sectorului 3, respectiv va presta servicii de construcție si întreținere a străzilor.

De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

■ 5R

- ,'C..

Vig/

IA

CI L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017    HCtSS Wl . (92_ Kn >05,

Sediul Social: Calea Vitati nr.242, Corp C, etaj /, Sector 3, București

Telefon:+40759 040 480 E-maiI:secretaria(@as3-st razi.ro Web: www.as3-strazi.ro

PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. PENTRU ANUL 2018

> Date generale

Despre consiliul de administrație al AS3 — Adminstrare Străzi S3 SRL

Societatea este administrată de un Consiliu de Adminstrație format din 7 membri i, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art28 afin. (7) din O.U.G nr 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Societatea este administrată de Președintele Consiliului de Administrație, domnul Constantincscu Ioan.

> Prezentarea societății

AS3 - Adminstrare Străzi S3 SRL este o societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. 340/^897721.06.2017, având codul unic de înregistrare RO37804080.

Sediul Social: Acesta se află m ^tamciprd București, Sectarul 3, Calea Vîtan nr. 242, Corp C, etaj 1, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C27, C28, C29.    ^<0 ‘

Domeniul de activitate principal al societățîie este;

Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor—COD CAEN 4211    fg/- ~ r>. f v },

De asemenea, societatea având șî domenii de activitate secundare:    f 5 rȘ 4®&4? î 2

Lucrări de Construcții a Proiectelor Utilitare pentru fluide — 4221;


Lucrări de Construcții a Proiectelor Utilitare peste Electricitate și Telecomunicații- 4222^-„4229:

• Lucrări de Pregătire a Terenului - 4312;

AS3-Âdfninistrarc Străzi 83 SRL se organizează șî funcționează în conformitate cu:

Legea societăților nr, 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din

Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernata corporativă a întreprinderilor publice;

Art. 37 din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 13 din Actul constitutiv al AS3 - Administrare Străzi S3 SRL ;

= -^feCT-O# 3


CLU.: RO 37804080, Reg. C«m: J40/9897/20I7 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj /, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefo»:+40759 040 480 E-maibsecrelaria t@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Capitalul social al societății

Conform Actului Constitutiv al AS3 — Administrare Străzi S3 SRL, societatea beneficiază de un capital social total subscris și vărsat de 4.500.000 îei, fiind divizat în 900 de de părți sociale, fiecare în valoare de 5000 de lei.

Aportul la capitalul social este constituit din 898 părți sociale, în valore de 4.490.000 lei ale Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 2 părți sociale, în valoare de 10.000 Iei, ale SC Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cota aportului la capital se poate observa în diagrama de mai jos.

Aportul la capitalul social


Resurse Umane

Societatea va avea 150 de angajați, conform organigramei și Statului de funcții aprobat prin HCLS3 nr. 585/27.11.2017.

Conform acesteia, mandatarul Asociaților are în subordine următoarele compartimente:

•    Secretariat;

•    Compartimentul economic-administrativ (Contabil șef, Economist, Contabil, Gestionar);

•    Compartiment Achiziții;

•    Compartimentul resurse umane (SSM);


C.U.I.: RO 378040»), Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Carp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+40759 040 480 E-ma îl: sec re tariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

•    Compartimentul Juridic;

•    Compartimentul Tehnic (Manager Proiect, Ingineri);

•    Compartimentul de execuție (Șefi șantier, șefi formație, muncitori calificați și muncitori necalificați);

Venituri

Bugetul general pentru anul 2018 al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L. a fost structurat, conform legii nr. 273/2006 pri vind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al societății AS3 — Administrare Străzi S3 S.R.L. se formează din următoarele;

> Venituri estimate, pentru a se realiza anul acesta, sunt în valoare de 23.885 mii lei.

oarea:


Structura veniturilor pentru anul 2018 este t


SfîlKl

Venituri din servicii prestate Primăriei Sectorului 3

23.49$ mii lei

Venituri din servicii prestate altor terți

218 mii lei

• Veniturile din servicii vor O realizate, conform activității principale având codul CAEN 4211- „Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor”

Cheltuieli

Pentru anul 2018, AS3 - Adminstrare Străzi Sector 3 SRL va preconiza cheltuieli estimate în valoare de 23.669,13mii Iei, elasificându-se astfel:


Structura cheeltuielilot pentru anul 2018 este :

1.    Cheltuieli de exploatare 23.651,13 mii lei

2.    Cheltuieli financiare 18,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

- Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 18.692,0© mii lei din care:

a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 16.777,00 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 15.983, 00 mii lei , cheltuieli privind piesele de schimb 158,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 140,00 mii lei, cheltuieli privind
C.U.l: RO 37804080, Reg. Corn: 440/9897/20Î 7 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj /, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat4.560.008 lei Telefon:+40759 040 480 E~mail:$ecretariat@as3~strazî.ro Web: wwv/.as3-strazi.ro

materialele de natura obiectelor de inventor in suma de 658,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa 38,00 mii lei.

b)    cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.094,00 mii Iei din care: -cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 87,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 982,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suama de 25,00 mii lei.

c)    cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 821,00 mii lei din care: -cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei , cheltuieli , reclama si publicitate 29,00 mii lei, cheftmeli cu transportul de bunuri si persoane in suina de 357,00 mii lei, cheltuieli de deplsare , detașare, transfer in suma de 68,00 mii lei, cheltuieli poștale sit taxe de telecomunicații in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli eu serviciile executate de terti in suma de 226,00 mii lei.

-cheltuieli cu impozite, taxe s» varsammte assmaiiate m sumurde 230,00 mii lei din care :

a)    cheltuieli cu taxa de Kces^a m suma de 22,00mii iei

b)    cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

c)    cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii îei

-cheltuieli de personal in suma de4.479,13 mii lei structurate astfel:

a)    cheltuieli de natura saiarialain suma de 3,984,83mS lei

b)    cheltuieli aferentractelor de mandate si aher organe de conducere si control in suma de 340,30 mii lei

c)    cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 154,00 mii lei -alte cheltuieli de exploatare m suma 250/10 mu Iei din care :

a)    cheltuieli cu majorări si penafit^i in suma de 10,00 mii lei

b)    cheltuieli cu amortizarea imo^hzasdor coxpomle si necorporale m suma de Investiții ie preconizate a se realiza în anul 2018 sunt în sumă de 1.500 mii lei.


Analiza pieței

Context general

în ceea ce privește acest domeniu de aetiviate, și anume amenajarea și construcția straziilor, se regăsesc foarte puține întreprinderi care au acest domeniu ca cel principal. Totuși, aceste societăți care au acest domeniu ca fiind unul principal, majoritatea sunt cele înființate de primăriile orașelor, pentru ca cetățenii sa beneficieze de stiăzi îngrijite, iar mersul automobilelor să fie unul optim și sigur, Dâr, cu toate aeestea.exista întreprinderi, care în parteneriate cu primăriile, prestează aceste servicii și anume cele de construcții, care de asemenea, nu simt numeroase și relevante pentru acest domeniu. Nevoia de aceste servicii este una uriașă, mai ales la nivelul Municipiului București, pentru îngrijirea și reabilitarea straziilor, care suferă datorită numărului mic de întreprinderi care activează și profesează în acest domeniul.

De asemenea, pe lângă rolul benefic pentru cetățeni a acestor societăți, există unul și pentru dezvoltarea economia a unei țări, deoarece aceste societăți creează un număr foarte mare de locuri

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J4O/9897/20J7 Sediul S&cial: Calea Viian nr.242, Corp C, etaj l, Sector 3, București Capitel social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+40759 040 480 E-mail:secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

de muncă, atât pentru muncitori calificați și experți în domeniu, cât și pentru muncitori necalificați, care din păcate sunt foarte numeroși.

AS3 - Adminstrare Străzi S3 SSL își desfășoară activitatea în Municipiul București.

Concurența directă este reprezentată de structurile de afaceri asemănătoare existente la nivel local sau regional.

Analiza SWOT

Analiza SWOT este o evaluare critica a punctelor tari si a celor slabe, a oportunităților si a amenințărilor care exista in raport cu mediul intern si cel extern in care operează o companie, aratând starea acesteia înaintea pregătirii unui plan de acțiune pe termen lung. O analiză a mediului intern al AS3 — Adminstrare Străzi S3 SRL este utilă în evidențierea punctelor tari si a celor slabe ale organizației, în timp ce analiza factorilor din mediul extern m care operează societatea evidențiază oportunitățile si amenințările cu care aceasta se confruntă.

Utilitatea unei analize SWOT constă în aceea că aceasta poate contura tipurile de strategii disponibile pentru a fructifica punctele tari și oportunitățile identificate și de a găsi soluții de ameliorare pentru punctele slabe si de contracarare pentru amenințări.

Punctele tari si oportmnlăfiîe profitabile pot fi exploatate, în special în cazul în care aceste puncte își găsesc corespondent în oporteâtățîle identificate, în timp ce punctele slabe si amenințările pot fi contracarate sau limitate ca efect, după o identificare și interpretare corectă a acestora.

(Punctetari)

Z Angajați calificați cu experiență în domeniu;

Z Echipă tânără șidinamică;

Z Disponibilitatea în timp;

Z Activitate economică sustenabilă z Transparență perfectă •f Prețuri avantajoase Z Gestionarea foarte bună a proiectului/proicctelor


Z Lipsa unor resurse proprii pentru


in vestițiile necesare.


f-..

.Ol

fefS .«3 riAW
ASS-AOMtNIST^ASE STRĂZI S3S.RX.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea titan nr.242, Corp C, etaj l, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4S00.00Q lei Telefon :+40759 040 480 E-maiksecretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

(?) (Oportunități)

^(Amenințări)

Z Forță de muncă eficientă, lucrând

Z Lipsa unei viziuni de dezvoltare

atât cu muncitori calificați, cât șî

economică pe termen lung la nivel

nccalificați

național si local.

z Obținerea parteneriatului cu

Primăria Sectorului 3, privind

amenajarea străziilor și a altor

proiecte.

Z Lipsa infrastructurii necesare

susținerii unui mediu de afaceri

competitiv.

Z Necesitatea de servicii de amenajare

Z Lipsa centrelor de calificare și a

și reablitare a străzilor

școlilor de meserii.

Z Rata somai «lui.    /■

|    jf wp:    //// 4    ?■

dA    r,

_____._

v,’-'- d?    S-.

Obiectivele societății:

1.Proiectul „Amenajare pistă pentru activități sportive în zona iac IOR” cu o perioadă de desfășurare de 6 luni «Ie &8e.

« Valorea totală a lucrărilor (constracțiileșimontajul) este în valoare de 3331.605,90 lei fiara TVA.

Acest proiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în zona iac IOR” este impărțit în două segmente:

Parcul Alexandru Ioan Cuza

Construcții+Montaj

929.793,29 iei fără TVA

Parcul Titan

Construcții+Montaj

2.401.812,61 Iei fără TVA


-ADMINISTRARE STRĂZJS3 8.R.E CJÎJL: RO 378040S0, Reg. Com: 340/9897/2017

Sediu/ Social: Cafea Vtisn nr.242, Corp C, etaj /, Sector 3, București Copitei sacud subscris și vărsai 4.500.000 Iei Telefon:+40759 040 480 E-maiI:secreiariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazLro

2. Proiectului „Creșterea atraclivității și amenajarea peisagistică a Bd-ul Decebal și a Bd-ul Burebista” cu o perioada de desfășurare de 6 luni de zile.

• Valorea totala a lucrărilor (construcțiile și montajul) este m valoare de 20.166.461,15 lei fca TVA.

Acest proiect „Creșterea atraetîvității și amenajarea peisagistică a Bd-ul Decebal și a Bd-ul

Burebista” este impărțitîn două segmente:

Constmcții+Montaj


Bulevardul Burebista

4.035.098,75 lei Iară TVA


Bulevardui Decebal

Construcții+Montaj

: 16.131-362,4» lei firăTVA

Din aceste proiecte ne sunt atribuite doar construcțiile și montajul.

Concluzii generale

> într-un procent de 99% profitul obținut de societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., revine Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3, București.


>    Serviciile vor fi prestate de angajatîi proprii care vor fi atât calificați cât și necalificați, astfel lucrările fiind optim realizate.

>    Conform Actului Constitutiv ArtlS, Adunarea Generală a Asociaților, care este formată din Consiliu! Local Sector 3 șt SC Administrare Active S3 S.R.L, reprezintă organul de conducere aî societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale, astfel asigurând o gestionare foarte eficientă.

>    Peste 80% din activitatea societății AS3 — Administrare Străzi S3 SRL se va desfășură cu Primăria Sectorului 3 a Muncipiuiui București.

>    Oportunitatea încheierii contractelor între AS3 — Administrare Străzi S3 SRL si Primăria Sectorului 3 a Mmucipiulm București, privind sî alte proiectele care vor aparea pe viitor,

HCtSd ftOi,    foii,05:&)/g

AUDITOR FINANCIAR ■faD.tîLESCU:<îEORp'ETA =A«idmatîd:.C'AiFB ciriWiW

fc&tec? Âeiî (mani.

SC .ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL. GIF 37804086

I.«Aro-audițat Sțîuaiiii.e-='fin-ăEșoare .adexate. .âțîejdeîeUîn AOMINîSIBARE: ȘTKAZJ. ?ȘTȘRL C^Șderetidea”)    sediul: InlȘtMuwstipste'Cafoa-^ltani tw,243L etL-sector Ideut&ata pdn

Mdui umM.e idrcgiâirarC fișeălă- T28p4O$£h cart;-:Cupnnd?bîlaintițl lă<3'i. ;d&fei^'ie’.20:17^ .coHitot tie profit-si pierdere pentru ex.erojtM'flimciar wjieiăt la -aceasta ti&W* ptdeunxAi un sumar- al politicilor contabile ,semiafîcșfivd sî'-noîefe.expiicdtlvc,

B.Sițiu dțjîte fîhăncimț individuale- .1&M. ■todmfend'WÎ'Tse: identificaseși fek-

*    Activ neîjȚ6iai:văp'itaJ'un=.pfppdk    3.;?8ZSi7 lei

*    . W&rdcW-det^    71=2,4.83Jer

'Idn- ppimu.-me^. sHu&hiite ..îînanpfete mdîMd:n^te:;4n^xMțd<tifcraro.'intagme fidela a pozitivi ■financiaro ^/-Sdmemîi’' la data .de 3Î decembrie âO'17 precum si a performantei finmxiare .pentru £X££șîtM-lâ.-nceasîn cl&Mu in' pdafdMtăreidu Ordinul Minerului F-banteforTubticc nr .;lW2/20-H'?,eu modtfî'eaîiîe si-mmpfeWle-.ujt.WWe,

4Ăm desfășura -audBuliîn:cs3nfoniti.iafe eu Standardele Inieroationnte de-Autih C?ISA*’) .si O'Legea^ Bvșpdnșâbiluatife'tiîețeln basa'icesțorataudmde: sunt descrise detailat In seefemea ’-Respi>nsaViltțatile.audîidmitu' intr-un. audit&I .situațiilor financiare^' din

-mpdnut fheu. Sunt independenta fata de Sbcietate, cen'foWCodtifet Etic al Pntiesfon feților Cont&h.tti einis de ^Conșifiul -pentru Șiand^de-.ințemătidț^e:de>Effea pentru comabili fetidul lES&AL pan-fori-ir eerinteidr etice care .suni- relevante pejtticu ăudîfel situațiilor-iînarsciare- in Romanța, inclusiv Legea, si mfeâm îndeplinit responsâbiîitătiîețtfee conform acestor cerințe •si. cimtdrm Codului lESBĂ, Credea, probele de audlt pe. care le-am obțin ut suni suficiente si 'MecWc-.ponmrp lumizâ q baza piatra 0j»m&ifteX-

pi1 X;    A' i", '.-sA'.-/

Lf ffGf-.A VavC .,,. VCfGA    cA> - =

C-

vÂAn


-< LOjArf-/ ASV

jfâj&e&te in iî&dir

-5;Ă-șJpeteîe.-..chdîe.-rn:âudit-suni:aeeTe;a$pecte- earevîn baza mfionamentuîu? meu^rpfeîbM^un :Wu£;e££

aspee-fe.aufebabordate-in-eontex-wlaudsttiluiaityauiî.or-financifa^- w ansambU si in Jarmarea opintet mele asppm-acestdr rsi.-nu Mefri opMe separata cu -privire, fă aceste aspecte-;

PenMtfidcâr^ aspect d^-.rw Jb.șyam prezewfat în.telcontext o descriere a înndiiîu-î.în -care -audiiai .pexâre:famn .efea.uM-,â aferdat.hspeciî vul ^așpeet;

Aspecte eb.țfe de audit

.ActMfate&-deșî^    -efa& o âeMt3ițe.'m£’;bbteâi hi (Wați de-..teșuMetu a.

drumuri bT-âr/ântostrazilpn, Bteș-Pasurarea. acîivițaîn .pfe\'perk>ad^-:^x;£rcUitdW .finpn'dM- -& fpst. . condiționată 42 -respeeW£â?-Uîî6r -norme- de' ordine phbte Instituite pri.a''Ordorianfa’ 2fe2OÎ3 earofabțlește- în.'-mpd- expres -tțgulîte deffancLîrihăre,, inclușîvifafa. mteî :Sopiefati priVatfa-., dar X'ate-Vste--firiamată.jn.iotaihate:de-către o.-autoritate;puUîcaeea(Talâ/șau;Tocată;- Aștfefafitem •Șpfaefate-. faime refafaifeu VăpitâT'' majori t^fie. Vtât-'&hdfifilfatei Țri'/mțxî-: amperaiîK Tn: bte-i wf ■hpget aprofeaf.-de: cane -umtatea; adta^strătiv.-feriferiâUcetne-ă- .dispușfaîpfii-ntafeă aeesteîâ;

. AVSMtăt^'-; Sric.ieBtit ș*a desfâsUrăll-&'''bte' uuuf'.bî^et de verfituri $.' chSWidî- aprobat prin ' hotarare.a CansiliuM local al Sec torului- 3.

Bugetul de venituri si eheStuielî pentru anul 20.1? a fost conceput ctro deosebita.- ri'g-uroWfate în a-si-feî ihcai sa Șfăbfi.eteăprbmfaele.-:.iinuî echilibru financiar,-Datorită importantei respectării principiilor; rie.e&onotnicifate., efibfaiil&/si- eficacitate Mtcșpeoi&rea bugetului de vemiuri/si cheKtripiî aprobat^ .consider'ca;' în anul 2017 ebeltaielfie. efectuate-: efe Societate au .reprezentat Cea mâi marc-importanta-pemfriaudithl sîțuafii-torfmanfate* -șpnătîtuîîtri un ;.'âsp£elXbeie in -autliti


wwl


AbUrdare aspectelor cheie in audit

FfWd.prile. Piele- .de- audît duîptivîpB Tâ ■■evafaâreă. respectam /.pfmcîpîr.lpr de -te.îinmieifa^vlQ^J?5^fiy


Vx


eficienta Ai eficacitate in respectarea-bugetului de venituri șt -ofedibie-H ăprobafa au ihdus^^xli

~ Verificarea pebazfa de. teptto.fa'ihodului-de utilizare' ă, bugetului aprobat ele a stăt fa baza cheituiefilor efectuate- .în- perioada audîțata, prin feconciiiereâ cu doewnenfâ justifichtivb frid.ex'; c-oriiraabx--racturi^d'eco.nturii ehîfame, șfâte d^ș-al.aiîfietfah

- Am purtat dfaeuîfi cu mețu-boî ■■cbpdtteejîî cu priVfae la .irfipiictea aeeștriră. în ■verifî'câFe.u.-respc.ctaru.primdpîî.îuț:'de--.ecmțtufailafe)r eflc-fanta și eficacitate ■men.ttot.săte mâi'sfis;

™ Am verificat daca au fet .eiecturite' âîhȘthrifadd-valbarb; Ia bunurile din- pâirimpmhl

Am: efectuat verificarea;' ț.ni£gfatrâri.i,-bt'tnurilor ihmod corect .fe.sîtUâfiUfa 'fîntuieiăm, .pteeunPsî prezentar ea ..adec vata- i& cmiformitate eudegisîath In vigoare;    l


-    Am. urmării respectarea- legaUtotii' si mguto'ritofii fe admlnfeirarcii .pătrîhmmu.lțH

WcîWdsfi

-    •Ăm:?evălaat^EMi.4 'dd.adem^ct’ă-IffiformaOofpMzeftto iu-ddfefe dxplwafive-si r&poriul adminiâtmtor.uluț1a:șituaîiîto'financiare..

^Administratorii sunt responsabili peairix intocndreu $i prezentăm.' altor-.mfonîîăf ii. Aecjc ;&lto iîi&riW.ii cuprind -Raportul admimstmtoriloA dat nu cuprind situațiile financiare’ si f&^ripiaud hproi ui. cu pri-vito laaeeștea::$î '.nidldeelMuîbnetîrtiaieiăta,

Opinia■ mea cu.privire fa .^iuaipie fipanctato îto.;wp'WWșto- dlto informații=si .cu. excepția dmtoiui in VW. $d mentroneazatoxplieiiin .raportul meu, rmtoxpnm niei-rm ■îeld.e;.epnpfoztoute as^wtoW^tîvîto'id nwtem

I h Jcgătuța cu.aodtați situatitlpr finnnCiafepenfiâtoxWtauI ■iînăr^iar.iripbmai; j&Jjt deCCmfirie, ■21)l7v-ifespt-m^bilîtotea-4T^a:este.-.sa-:citese aceto'aJ.te'.W6m3atrî-si^'in-:-acesî'.-der'ners, sa.apreeîest .'daca âed(e alto -'tafidrtaațiî;MritJsâmhificafiy firicfifișeeyCnto eu    sau eu

-cunosimfole pe-. cate IWri abtmiit in /timpul auditohii, saudacaelc par a fi .denaturate șdfiwifișâmc

Jjf&șW prrVește Raportul WmîwȘtmta-ri-ioĂ am ciîîiSi rapdrtofd W/acCștW fețirifoeraii, ta'tome-nspec-toto-senmificafivfe in -etmfennfetetou cu'Ordin ul. Mîriîstruîui F-i-mtmtficr Publice îW2>70î4y pmietote. -4.8002 d.iii.<e^iemențarifo epntabdc privind șitoatfilc financiare ăndato.

In „bâș exclusiv a Wiyitaiifer- dare trebuie des&urafo ta cursul aUdmxki situațiilor ■financiare, m opinia .me&

. ai. Mfirniatnl-e--pmzentațe fin. Rapprfâî uWmisîrMofiter .pentru exercițiul ■ fină»cmr pentru -riâto au foxVVfinwmîto sixuntiîîev/finânuime> sunr in WtourdahUn rit -iduto-Wtocidc ;șetonj€toafivef; cu.-aițuăfȘfe Snaauîare;

fi) Rapprtul administratorii or-' &■ foșt fiptoWifi M foMd ăsp&e-toîfi semnilîcatîv.e, în eonformitâle. e-n cu''&dmto.Mtai'struiu'î Fm&ntotor Pufifiue -'i8Gâ/2OÎ4^; p uncie le W§*

- 492,dm-Reglcmentorifo cpătofinfi privind; staWile.fiiMhcîaic >0

In p'toșc in bă^: cunuștî3hto'UiF simtel'ugern. mele c'u privîm.lâ S^cietaicrsr.la'medîuJ.șCesto-îa, dobândite -muursui-audMm .sitoatfitorfi^nanciare pentru.exercițiul financiar încheiat t&dato dd.31 decembrie 20-IX dfi '.șe cere sUTapnrW dăeâ rita'fidenfifiUat'ddnWrarî Mmmficufivefin-țJwJ 'Rapartur.admmbîfatoriior. filtra»! tttffitode-xaportoț-'en privire, fe acest aspect    /âdvJ'fi_...^

tsvjc&nduc&tî _$i W

ai


i%!t

7X’daduccț<^\Sdcietâtii cWdCȘporisafiila pentru ■mtocîtiireadițuâffi tor-financfiare dare-sa.-uiW

U nnaRme fidela, ta confortoitoto cu. -eu. Ordinul Mteîștouluî Finanțelor Publice Î.M®20î4 si pWid-dceltoon'tml tiiford pc-carq- cdnctucetok ii' cafeidcrâneecW pentru &• permite -iutocm-îrea d'c sftăaiii.finanmW fipsîtode dcnâturarî'- șemni'fîcdfiveS;..cauzMd-fiede. frauda, fie de-cmăm.

toln întocmirea ait:uauiîer.;feaneiarer'condueerea este teș.p0BS#feija- p'entru evaluarea capacității fedetefii deVa.-&î continua ș&MWeâ, peTife. piețeâtarea> daca este eazufi .a -aspectelor referitoare ia-conumifetea aetMtetn-.și -pentru,mifezatea aaițgMw» pe'baza brifenuiteife ^tWaîîit>'câ efeepfe îeazuMîfen’ eate.xopducereâ- fie-intemioneaza- -sadfehidezerăqefeîate-a^au ș&    arețnfei to'Mu afiemațțvăx^sffim :âfefe aeesterito

./>;    ■::.,    ....... ....    ..    . ,.    ^e****,*Sr<*t-

reșpogsâbtfe cu gtfvW&ștâ W- feșfens®«

-de rapotîâre:firtaneiam;a'.Societatii    ---

'i&AVM&V;


! }if


V-;<^an fe


Vo \Q llj fefer'.....4V -

. . , .. , - - -

"0-


'lb,Ote'cfeteie/;meie-' consfau -"iii obținerea- unei asigurări- rezonabile -privind imsu in-’w^£c\rii'ri: UaiSfe'Ofeîafej'.;îit;anșanil?hî< •sânt.. ferite- de ..denățumn șțsijtmfi’câfe^-cauzate fee fefeubto

fee,.fe. eroare,. .precum'- si ib .^mîțerea.=;unui- raport al auditorului care . metode opinia moa. .Ari^rifeu fe/tonOlaifepfe^    autește o g&aritfe a topmtoi-

■.ca un audtt- deștosurtit m: bonfofefete- -eu ISA defeete. '.mtotdep-ârte o denaturate, .^ifeatfe daca-'acesta? existor--J3enaturar.fee-.p0t -fi-buzate fee -de? feuda, fie de . eroare si șura/ .eon-sMerato .senj-tofeatlye ;:țte'ea se .prime pfeepTUza,. ife. -mșd.-. fezobăbife M -ferife, individual, .sau cumulai, w; -irifitienia decizii to economice aie'.ufeiîzaio.nlu.rt luate- -iu -'baza acestor situata financiare.

11 .Ca' parte a-.U'nm'.audit:M e0toafeitafe:cu ..lȘA^exefeit£‘âfeuatobffiu1 ptdfeî.cmaî ri'-menW secptîeîâmut .profesional.pe parcursul- auditateLBe usemeneat

*    Idenfifc te evaluez riscurile de demtifere -semtofecafeva- a sfeatuiot fuwfefe toăuzMii fee de’feudto .fe-fe eroare, ptotoctez.xi executpwoectori- de-aăditea răspuns te -wțkpecfevcfe. riscuri, sî tobtin jfefe’fe-Wfe suficiente'' și /ariec^aîe-pertfe'- a îto-niză o băfe-penteu'--feînb mea - de-audif- Kisctii-dte nedeteetatc a unei denaturari-semmfieatîve :cp-azațc de -'feudă: riște mur ridicat, decât cei de nedetectafe a unei fefetufân aemniitefeve'cauzate do eroare-., deoarece, feuda-poaie presupune înțelegeri șeerctc, -fes,, rimișițfe -mfefepnMC,.d^l-fetii-tateeȘj evuafe.cbrifelutoi infern-,

*    fetefeg- e.o’Mtototfetem trifcvfet pentru, audit, :m vedefea pfeeei&riî de proceduri de -audit-udecvate 'sfeiîmswtțejQrt deferă -to avea scopul dtoa, exprima o opinie teșpprâ cFfeaci-iâfei efefetoiui-mtefe al SocfețafiiL-

*- Evaluez .gradul de adecvam-a poilticifer contabil© totH&ate si caracterul rezon abil ;al riWtmuri-ter contabile' și .al prezentări tor toferenfe; fe; înferhutii' feaițzatc- de Came •conducere.

» Formulez ?o concluzie cu privite Ja. gradul fe adecvate a.u-fefișării de.--c.afe conducere & ■cbțțtebifeța.țn pe fefe<-cferifefefei bcfevitmîvsi -defemăfe/pețbto pfefefer feri ăudît pfetînutet dăcâ. exișî&.o feertîtudtoe-'semrti.ficdri tercu .feyfe la feennneifeșâu -eopdlfii ufe âf putea genera--îndotoii sempifecafeve cu- privind'capacitatea; Sbcieiatfi dca-si continua activî^riă,- fe dâzril în -rife dbribifefeer ca existe o uteprthndfețe semnificativa, trebuie-'sa atrag--atenția in raportai' auditorului..- asupra- prezentărilor afeente dio-■sîtoauîie-fearicitoc.-sau^m cazul in care acesteprezentări -sunt neadeevăto șainii modific opinia. Concluziile mele se- breaza pe prebefe de aud-it obrinuiepana te dat&fepwdiuî audtttbrăl-uE Gir toate acesteavevenimente sau condml 'vittoare.poh

•i&wiaba .Societatea w isî desfasoare .acritrifârea te țâza principiului

* Evaluez- prezentaWea^ șfreefure si c-Oriimutul situațiilor .financiare. inclusiv ai ..prezentările    care..stuașîtefihanvtitr'e refieoiă trenzabri-ile sî

ăvcn'imentete.care -gtău la iazEuacestora -mte^-o-maniera eareșa -rezulte-' mțr-o prezentare

iiîX^)iPWW'?.î^s.oâhel0r țenponsâbite eu guvernant^ -printe- ^te.-ăsricțte,-ârte,plwricaîa-ri P’ogwrwea-m timp al audtatiai> precara ^î:pr-mctpatete;M.stateri-Ale-atidltete-i. țaelwy orice de.rtcMnțe SdmnificațhteW' controlului 'niterit,.pA-cărede:îd^iriSd.^ paifeărsitr’â.uăittiluk

pe    pcreoanelOr-.fes^ririșabilc- cu guvemunte O - dfețl^ație" eu "privi f^- ’U

-conformitaica- mea eu- cerințele etice ;privlndriodependcfîta-:ri fcMraimie ipute.. rșțalțH'eișî.alte . aspeet^carepot ffeote^rișrfe îrimA&Mrinablk ecĂf pute» ;Să-nri afecteze tedependente nri unde este- eâ?d5.    slgmăniaialfeepte-.

teriAcest -raport ește adresat -exclusiv --AcOonăril.pț Societarii, in-ansamblu. Auditul a. feri '■efectuat pentru -a-.put^-țMprimi^etidnărnbr 'Stefridtedi acele aspecte pe-care trebuie ,sa.-b raportam "intreim mpori'^ âu'ditAî-nu-1ți,.țdte-:scopuct. la măsură;.pe.mrisa-de'?fege-.. ap accept si du-ini; asum 're^>onsâbiK<ateâ deeaț'Tata-de.S^^    acesteia,, te^ansamblu-»

pentru âudîiul efectuări pentru, rapo.rțwl «suptă șituariOpr rinanewe. si taporțul -asupra eonformltâdi. sau pentru opinia formata.

Al;TOTOft Ei N ANO AR

Rit li# Ies v u Geurgăța


înregistrata h-tWera;. Auditorilor' Financiari, din -Remania .eu numărul 49ÎW2XÎH=

//


zz


București--313)3:30 fS

[ PPEȘEDI


rigiSOB&OTĂ 1


/s»/-    f V-’A

J f i reS h.^-î    Y

fWtv; \cA Ari


riWri efe?/