Hotărârea nr. 191/2018

HCLS3 nr.191 din 04.05.2018 priv aprob bilant contab, a cont de profit si pierd, a rap de acti al CA pe anul 2017 si a progr de activ pe anul 2018 ale soc Internet si Tehnologie S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Internet si Tehnologie Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

5    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 78817/CP/28.04.2018a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 233/26.04.2018 a societății Internet și Tehnologie Sector 3

SRL, înregistrată cu nr. 78166/CP/27.04.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 194 alin.(l) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 al societății Internet și Tehnologie Sector 3 SRL, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Administratorului societății Internet și Tehnologie Sector 3 SRL pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie Sector 3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 140.211 lei în exercițiile financiare viitoare.

Art.5. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Societatea Internet și Tehnologie Sector 3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE VOICUA

A

NEAZA TAR

S MIHĂITĂ


NR. 191 DIN 04.05.2018

W


PRIMĂRIA

SECTORULUI

SUCII REȘTI


CABINET PRIMAR


Csies Dudeștl ?h, șgi. sscierț, 031084 B^a;reșT

www.prirttarie3.ro

telefon (004 02U gig 03 23 • 28 fox (004 C2l) 31S 03 04 e~maii ca,b-i n eîpri rn a r@ prt roariej, rț>


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N, #///

Daîa


Jz "e> l "&Y#

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Internet și Tehnologie Sector 3 SRL

Având în vedere adresa nr. 233/26.04.2018 a societății Internet și Tehnologie Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 78166/CP/27.04.2018,

în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit cărora, adunarea generală a asociaților

-    hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după

analizarea raportului Consiliului de Administrație

-    aprobă programul de activitate

în vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Bifați numai

daca

este cazul:

[3 Mari Contribuabili cate depun bilanțul la București

PI Sucursala

G1E - grupuri de interes economic    .

j j Activ net mai mîc de 1 /2 din valoarea capitalului subscris


SWOS„ ALO.O /06.02.2018 Țip situație financiară: UUAnul


2017


Entitatea


t-i

T3


Suma de control


2.000.000


SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Județ_ Sector_ Localitate

București

Sector 3

București

Strada

Nr.    Bloc    Scara    Ap.    Teiefon


CALEA ViTAN

242

IMI

J40/15452/2017


Număr din registrul comerțului


Cod unic de înregistrare


3 8

1

8

9

0

0

5


12—Societăți cu capital integral de stat


Forma de proprietate


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6203 Activități de management (gestiune ți exploatare) a mijloacelor de calcul

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6203 Activități de management (gestiune ți exploatare) a mijioacelor de caicul


& Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


r Raportări anuale


J, Entități mijlocii, mari si entități de    i Entități de ! 1 |

| interes public    fî interes    LM

r—i i. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

Ld anul calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

j 1    2. persoanele juridice aflate In lichidare, potrivit legii

: Microentrtați >:■    1

j—î 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state

<—J aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12,2017 de către entitățile prevăzute la pct.9 aiin.(2) din

Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdereADMINISTRNumele si prenumele


MOLDOVEANU IONELA


Calitatea


Semnătura


ÎNTOCMIT,Semnat digital de ionela Moldoveanul

M o I d ovea nu •Ba^ 2018
-°f24

12:06:30+03W

Semnătura electronică"


Nr.de înregistrare in organismul profesional


C - Entitatea .are. obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?    f~' DA


NU


: "Entitatea-a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ; (•> DA (Q


Formular VALIDAT


AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit M&E Expert SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

CIF/CUl

1! 2] 0

■    1—1-—

1

9

3 4


FIO - pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT

Cod 10    la data de 31.12.2017    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2017

31.12.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

1.715

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct211 +212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935)

02

70.341

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)

03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

72.056

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.301 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341 +345 +346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct4428)

05

II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă maî mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441 **+4424+din Ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453**+456**+4582+461 +4662 +473**-491 - 495-496+5187)

06

6.516

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + Ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

1.839.314

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

1.845.830

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)

10

3.759

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)

11

3.759

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN

AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186 +519)

13

61.856

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

14

1.787.733

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

15

1.859.789

G. DATORJLSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281 +431 ***+437*«*+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

17

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

18

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

19

'    i    i

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)

20

15:/C

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

22

w

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de Ia clienți (ct. 478)

(rd.26+27)

25

FIO - pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34)

29

0

2.000.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

2.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

IEI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

IV. REZERVE (ct.106)

37

Acțiuni proprii (ct. 109)

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)    SOLD C (ct. 117)

41

0

0

SOLD D (ct.117)

42

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

43

0

0

SOLD D (ct. 121)

44

140.211

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

46

0

1.859.789

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

49

0

1.859.789

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


Suma de control FIO:    15412457/29147465


ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,Numele si prenumele MOLDOVEANU IONELAJ/St-XS    XL

ucts 3 <

F20 - pag. 1

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

r ,    la data de 31.12.2017

Cod 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2016

2017

A

B

2

1. Cifra de afaceri netă

(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)

01

0

2. Alte venituri (ct.711 +712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 +755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

02

1.022

3, Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609")

03

1.207

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)

04

63.606

5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)

05

2.659

6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 +612 + 613 + 614 + 615 + 621+622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)

06

73.761

7. Impozite (ct.691 + 698)

07

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd.OI+02-03-04-05-06-07)

08

0

0

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)

09

0

140.211

*} Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd, 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

Suma de control F20:    282466/29147465


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au înregistrat profit

01

Unități care au înregistrat pierdere

02

i

140.211

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

63

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total țrd.05 + 09 + 15 la 18)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

-peste 30 de zile

06

-peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.10Ia14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

-* **

sâgfix

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

5b

!

-----

- alte datorii sociale

14

pq:&

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

1S ■ O vî

SSR fi S

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

19

2

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20

5

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare,

Nr.

5ump fleil

subvenții încasate și creanțe restante

rd.

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,

21

primite în concesiune, din care:

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

Redevența minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

26

F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale

Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate Ea termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

V. Ti chete acordate salariaților

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

37

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

39

0

0

-dinfonduri publice

40

- din fonduri private

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

42

0

0

- cheltuieli curente

43

- cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094}

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)

49

- acțiuni necotate emise de rezident)

50

f*/ isBsș \*,\

- părți sociale emise de rezidenti

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

52

i    1 Zy O;

ZZZ ■    OZ^/

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

xx ași»' vy    /

\ ■' Z'Z:    V

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

- creanțe imobilizate în lei sî exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

56F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413+418), din care:

57

- creanțe comerciale în relația cu nerezidențiî, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de se vicii acordate furnizorilor nerezidențî și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 +437 + 4382 + 441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61

6.509

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

63

6.509

- subvenții de incasat(ct,445)

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătului(ct.4482)

66

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

67

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

68

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72}

69

3.759

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontari din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

70

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

71

3.759

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie’ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până Ea data de 31 decembrie (din ct. 461)

72

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

73

7

- de la nerezidenti

74

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

75

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80}

76

i

ffc ill

- acțiuni necotate emise de rezidenti

77

■i

>. $

- părți sociale emise de rezidenti

78

- acțiuni emise de nerezidenti

79

- obligațiuni emise de nerezidenti

80

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

81

Casa în lei și în valută (rd.83+84}

82

-în lei (ct. 5311)

83

F30 - pag. 4

-în valută (cL5314)

84

Conturi curente la bănci în lei și în valută {rd .86+88)

85

1.839.314

-în lei (ct. 5121), din care:

86

1.839.314

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

87

-în valută (ct.5124), din care:

88

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

89

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)

90

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct 5112 + 5125 + 5411)

91

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct 5125+ 5414)

92

Datorii {rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)

93

61.856

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)

94

-în lei

95

-în valută

96

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)

97

-în lei

98

-în valută

99

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

100

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 102+103)

101

- în lei si exprimate în lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

102

-în valută

103

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

104

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

105

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

106

8.900

- datorii comerciale în relația cu nerezidențîi, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

107

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

108

11.101

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 +441 + 4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)

109

.a

40.598

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

110

______1-

8 S

zi    3°-°39

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+446)

111

5»'+

10.448

'Z-'"' O/Z/

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

112

111

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

113

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

114

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

115

F30 - pag. 5

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

116

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

117

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.l 19 la 123)

118

1.239

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581}

119

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2}

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

120

1.239

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

121

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

122

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct.478)

123

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

124

18

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii

economici

125

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

126

2.000.000

- acțiuni cotate 3)

127

- acțiuni necotate 4)

128

- părți sociale

129

2.000.000

- capital subscris varsat de nerezidentî (din ct. 1012)

130

Brevete si licențe (din ct.205)

131

1.627

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

132

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2016

3-1.12.2017

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

133

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

134

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

135

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

136

F30- pag.6

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

%6)

Suma (lei)

%6)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 10*12) 6),

(rd. 138+141+145 la 148)

137

X

2.000.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)

138

2.000.000

100,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

139

- deținut de instituții publice de subordonare locală

140

2.000.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

141

- cu capital integral de stat

142

- cu capital majoritar de stat

143

- cu capital minoritar de stat

144

- deținut de regii autonome

145

- deținut de societăți cu capital privat

146

- deținut de persoane fizice

147

- deținut de alte entități

148

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

149

- către instituții publice centrale;

150

- către instituții publice locale;

151

- către alți acționari la care stătul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

152

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

153

&/

Wi

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

154

MS M';q!Ș

- către instituții publice centrale;

155

A 4 ■    t ’J

_

- către instituții publice locale;

156

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

157

F30 - pag. 7

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

158

- către instituții publice centrale;

159

- către instituții publice locale;

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau particîpațîi indiferent de ponderea acestora.

161

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

164

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

165

XVI. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

166

XVII. Situația veniturilor si cheltuielilor

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2016

31.12.2017

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)

167

0

0

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

168

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707}

169

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general sî care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)

171

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

172

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

173

Sold D

174

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

175

Z^.

--------- V Zaf

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

176

fev ii

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

177

’i    i O?

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419)

178

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

179

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

180

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

182

0

0

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

183

1.207

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

184

7.736

F30 - pag. 8

b) Alte cheltuieli externe {cu energie și apă)(ct.6O5)

185

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

186

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

187

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)

Î88

63.606

a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)

189

44.988

b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)

190

18.618

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)

T9T

2.659

a.1) Cheltuîei (ct.6811+6813+6817)

192

2.659

a.2) Venituri (ct.7813)

193

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)

194

fo. 1) Cheltuieli (ct.654+6814)

195

b.2) Venituri (ct.754+7814)

196

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)

197

66.025

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)

198

65.490

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămînte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

199

535

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

200

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

201

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct, 6587)

202

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

203

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din

Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)

204

£

i:

’,.O (O

V"’A

! li-; ■'■T'Kj    8

Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)

205

'X,    J O? ***** £

■A-.

- Cheltuieli (ct.6812)

206

-Venituri (ct.7812)

207

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

{rd. 183 la 186-187+188+191+194+197+205)

208

141.233

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 182-208)

209

0

0

- Pierdere (rd. 208-182)

210

0

141.233

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

211

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

212

13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)

213

1.022

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

214

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

215

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

216

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

217

VENITURI FINANCIARE - TOTAL {rd. 211 + 213 + 215 + 216}

218

1.022

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)

219

-Cheltuieli (ct.686)

220

F30 - pag. 9

- Venituri (ct.786)

221

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)

222

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

223

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

224

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)

225

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 218-225)

226

0

1.022

-Pierdere (rd. 225-218)

227

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 182+218)

228

0

1.022

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)

229

141.233

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 228-229)

230

0

0

-Pierdere {rd. 229-228)

231

0

140.211

19. Impozitul pe profit (ct. 691)

232

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

233

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 230-231-232-233)

234

0

0

- Pierdere (rd. 231+232+233-230)

235

0

140.211F30-pag.l0ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele MOLDOVEANU IONELAF40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017

Cod 40    - lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

(col.5—1 +2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

[.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

447

X

447

Alte imobilizări

02

1.627

X

1.627

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

2.074

X

2.074

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice sî mașini

08

72.641

72.641

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

72.641

72.641

(ll.lmobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

74.715

74.715

F40 - pag. 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- iei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

112

112

Alte imobilizări

20

247

247

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd. 19+20+21)

22

359

359

II.imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

2.300

2.300

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

2.300

2.300

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

2.659

2659

,,,«...— -

io io 66AA yt s

\    ■.. 'V'A-''

f h v A/

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


F40 - pag. 3


- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II .Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44}

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :    464244 / 29147465

ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele MOLDOVEANU IONELA


Formular

VALIDATSolduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentîe! Selectat) mai întâi ti pa I entitătii (mari si mijlocu/ mici/ micro):

Conturi microentitati


1011 SC(+)F10S.R31

OK

1

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompleiat) :

Nr.cr.

Cont

Suma

1g ££ {

’ "ț-ț \Q


\w,;

5. C. INTERNET SI TEHNOL OG/E S3 SRL o. f. RO38189005 r. c. J40/15452/2017 Capital social2000000 BUCUREȘTI sect 3sfc CALEA VITANnr. 154-158 ap. 4tei 0759990430Balanța de verificare


Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

----

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare"“■

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0.00

0.00

0.00

0.00

2 000 000.00

2 000.000.00,

0.00

0.00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

2 000 000.00

0.00

2 000 000.00

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

0.00

47 368.84

343.59

141 233.40

1 022.13

140 211.27

0.00

343.59    2141 233.40    4 001 022.13    140211.27    2 000 000.00Total sumo clase 1

0.00

0.00    47 368.84

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

0.00

0.00

0.00

0.00

446,91

0.00

446.91

0.00

205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE,

MĂRCI COMERCIALE

0.00

0.00

0.00

0.00

T 626.92

0.00

1 626.92

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAS INI, UTILAI E)

0.00

0.00

0.00

0.00

12 594.60

0.00

12 594.60

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

.0.00

60 046,63

0.00

60-046.63

0.00

2801

AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

0.00

0.00

0.00

37.25

0.00

111.73

0.00

111.73

2805

AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

0.00

0.00

0.00

135.57

0.00

246.63

0.00

246.63

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MIJ. DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

1 775.75

0.00

2 300.53

0.00

2 300,53


Total sume clasa 2

Q.00

0.00

0.00    1 948.57

74 715.06

2 658.89

74 715.06

2 658.89

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE    j

0.00

0.001

0.00

0.00

426.78

426.781

0.00

0.00

303

j MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR    j

0.00

0.00 |

130.00

130.00

7 736.07

7 736.07 [

0.00

0.00

130.00

8 162.85


Total sume

0.00

0.00

130.00

8 162.85

0.00

0.00

401

404

FURNIZORI

0,00

0.00

20 927.33

18 742.44

65 091.19

73 991.19

0,00

8 900.00

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

77 850.75

77 850.75

0.00

0.00

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0:00

0.00

15 570.00

15 827.00,

33887,00

44 988.00

0.00

11 101.00

4311

CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

0.00

0.00

4 550.00

887.00

13 948.00

0.00

13 061.00

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUf LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

0.00

0.00

2 852,00

558,00

8 747.00

0.00

8189,00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

0.00

1 413.00

276.00

4 332.00

0.00

.4 056.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR -ASIGURĂRILE SOCIALE. DE SANATATE

0.00

0.00

0.00

1 495.00

293.00

4 586.00

0.00

4 293.00

4371

CONTRIBUȚIA UNITATII LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

0.00

0.00

79.00

5.00

225.00

0.00

220.00

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

0.00

0,00

79,00

5.00

225.00

0.00

220.00

4424

TVA DE RECUPERAT

0.00

0.00

6 508.76

0.00

6 508.76

0.00

6 508.76

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

570.94

6 568.49,

11 786.00

11 786:00

0.00

0.00,Total sume clasa 4

5121

CONTUR! LA BANCA IN LE!

0,00

0.00

2 004 336.16

2 036 288.85

11 010 014.70

9 170 700.98

1 839 313.72

0.00

5186

DOBÂNZI DE PLĂTIT

0,00

0.00

0.00

18.60

0.00

18.60

0.00

18.60

5187

DOBÂNZI DE ÎNCASAT

0.00

0.00

7.43

0.00

7.43

0.00

7.43

0.00

5311

CASA IN LEI

0.00

0.00

0.00

0.00

1 300.00

1 300.00

0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

2 004 000.00

2 004 000.00

9 010 300.00

9 010 300.00

0.00

0.00

20 021 622,13


Total sume

0.00

0.00

4 008 343.59

4 040 307,45

18 182 319,58

1 839 321.15

18.60

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

688.22

688.22

780.17

780.17

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

0.00

0.00

426.78

426.78

0.00

0.00

603

CHELT, CU OBIECTE DE INVENTAR

0,00

0,00

130.00

130.00

7 736,07

7 736.07

0,00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

450.00

450.00

2 025.00

2 025.00

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

288.11

288.11

288.11:

288.11

0.00

0,00

621

CHELT. CU COLABORATORII

0,00

0.00

11 338,00

11 338.00

38 333.00

38 333.00

0.00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

0,00

0.00

0,00

0,00

50.89

50.89

0.00

0.00

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

9 828.78

9 828.78

15 457.23

15 457.23

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI

ASIMILATE

0.00

0.00

88.18

88,18

217.08

217.08

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE

EXECUTATE DE TERTI

0.00

0.00

209.98

209.98

9 119.18

9 119.18

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0,00

490.00

490,00

535,00

535.00

0.00

0,00

641

CHELT, CU SALARIILE PERSONALULUI

0,00

0.00

15 827.00

15 827.00

44 988.00

44 988,00

0.00

0.00

6451

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNlTATII LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0,00

0,00

4 550.00

4 550.00

13 948.00

13 948.00

0.00

0.00

6452

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNlTATII PENTRU AJUTORUL DE ȘOMAJ

0.00

0.00

119.00

119.00

338.00

338.00

0.00

0.00


,5, CJNTERNET Si TEHNOL OGIE S3 SRL c. f. R038189005 r.c. J40/15452/2017 Capitaf social2000000 BUCUREȘTI seci. 3 str. CALEA VfTANnr. 154-158 ap. 4 tei. 0759390430

Balanța de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017

Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6453

CHELT. PRIVIND CONRIB, UNiTATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

0.00

1 413.00

1 413.00

4 332.00

4 332,00

0,00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

1 948.57

1 948.57

2 658.89

2 658.89

0.00

0.00

Total sume clasa 6

0.00

0.00

47 368.84

47 368.84

141 233.40

141 233.40

0.00

0,00

766

VEN.DIN DOBINZI

0.00

0.00

343.59

343.59

1 022.13

1 022.13

0.00

■ 0.00

Total sume clasa 7

0.00

0.00

343.59

343.59

1 022.13

1 022.13

0.00

0.00

Totalurf:

0.00

0.00

4 151 330,01

4101 330,01

24507 098.88

24 607 098.88

2064515.53

2054515.53

Intocr

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

jgl


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitate: SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, CALEA VITAN, nr. 242

Număr din registrul comerțului: J40/15452/2017

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6203- Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Cod unic de Înregistrare: 38189005

Subsemnata ARGHIR CRISTINA ELENA, in calitate de reprezentant legal, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 /12/2017 si confirma ca:

a)    Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurata.

c)    Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL RC J40/15452/2017 CUI: 38189005

Propunere de recuperare a pierderii exercițiului financiar 2017

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL a realizat in cadrul exercițiului financiar 2017 o pierdere in valoare de 140.211 lei. Se propune, in vederea aprobării, către Asociati, recuperarea pierderii din profitul realizat in anii următori.

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL RC J40/15452/2017 CUI: 38189005

§Ao >Wz z/z?


RAPORT DE GESTIUNE pentru activitatea anului 2017

Societatea s-a infiintat in anul 2017, conform cerii ficatului de înmatriculare J40/15452/2017.

In anul 2017 societatea a înregistrat următoarele :

-    VENITURI TOTALE :    1.022 lei

-    CHELTUIELI TOTALE :    141.233 lei

-    PIERDERE    140.211 lei

In urma verificării si analizării activitatii economico-financiare a societății desfășurate in anul 2017 au rezultat următoarele :

-    capitalul social subscris al societarii a fost varsat integral;

este organizata gestiunea valorilor materiale precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale ale societății;

-    evidenta contabila este tinuta corect si la zi;

in bilanțul de verificare s-au preluat corect datele din conturile sintetice si exista concordanta intre evidenta contabila sintetica si cea analitica. Formularele de raportare au fost întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice si cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia si anexelor sale.

-    evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementarilor in vigoare;

Au fost analizate creanțele si obligațiile societarii si s-au luat masuri pentru încasarea creanțelor si plata obligațiilor.

Obligațiile fata de bugetul statului si bugetul asigurărilor sociale au fost corect stabilite.


CONTABIL SEF, MOLDQMEANU IONELA

NOTAI

ACTIVE IMOBILIZATE


/Q-

‘-’-ss

/S7


V&AO-î <v/X/


. </?


DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

VALOAREA BRUTA

Sold la 01.012017

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la 31.12.2017

Cheltuieli de constituire

447

447

Alte imobilizări necorporale

1.627

1.627

Terenuri

Construcții

Instalații tehnice si mașini

72.641

72.641

Alte instalații, utilaje si mobilier

Imobilizări corporale in curs de execuție

Avansuri    acordate    pentru

imobilizări corporale

Imobilizări financiare

Total

0

74.715

74.715

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

AJUSTĂRI DE VALOARE

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la 01.01.2017

Ajustări inregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la 31.12.2017

Alte imobilizări necorporale

247

247

Cheltuieli    de

constituire

112

112

Instalații tehnice si mașini

2.300

2.300

Alte instalații, utilaje si mobilier

Total

0

2.659

2.659

Durata de amortizarea este calculata conform Legii 227/2015-privind Codul Fiscal.In bilanțul contabil sunt inregistrate la valoare ramasa de amortizat. SC INTERNET SI TEftNOtOCIE 5-3 SRL a inventariat mijloacele fixe conform OMFP 2861/2009


NOTA 2


+5 /

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Xfe suc’'5>'

Denumirea provizionului

Sold la 01.01.2017

Transferuri

Sold la 31.12.2017

In cont

Din cont

Societatea nu a constituit provizioane, nefîind necesara constituirea lor.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAȚIA

SUMA

Profit net de repartizat

Nu este cazul

-rezerva legala

0

-alte rezerve

0

-acoperirea pierderii contabile

0

-dividende

0

-alte repartizări

0

Profit nerepartizat

0

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL

EXERCIȚIUL

PRECEDENT

EXERCIȚIUL

CURENT

0

1

2

A. Venituri din exploatare

0

1.. Cifra de afaceri neta

2.Alte venituri din exploatare

B. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5

141.233

3. Cheltuielile activitatii de baza

141.233

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)

-141.233

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuieli generale de administrație

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

-141.233

,ZA


w/    x,\

a-a; W'&W,

f W'";    ( -

^y ,

NOTA 5


SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

CREANȚE

SOLD LA

31.12.2017

TERMEN DE EXIGIBILITATE

SUB IAN

PESTE 1 AN

Total, din care:

10.275

10.275

Clienți și conturi asimilate

Avansuri acordate furnizorilor

Creanțe cu bugetul statului

6.509

6.509

Alte creanțe imobilizate

Dobânzi de incasat

7

7

Cheltuieli in avans

3.759

3.759

Debitori diverși

DATORH

SOLD LA

TERMEN DE EXIGIBILITATE

31.12.2017

SUB IAN

1-5 ANI

PESTE 5 ANI

Total, din care:

61.856

61.856

Furnizori și conturi asimilate

8.900

8.900

Salarii si conturi asimilate

11.101

11.101

Obligații fata de bugetul asigurărilor sociale si fonduri speciale

30.150

30.150

Obligații fata de bugetul de stat

10.448

10.448

Alte datorii către persoane fizice si juridice

1.239

1.239

Alte împrumuturi si datorii asimilate

Dobânzi de plătit

18

18

' 2

NOTA 6

PRINCIPH, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principiile care au stat Ia baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei. Leul românesc nu este convertibil încă în afara teritoriului României.

Bazele contabilizării

Societatea își întocmește situațiile contabile în Lei, în conformitate cu legea românească iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și regulamentele contabile emise de către Ministerul de Finanțe român. Situațiile financiare aici prezentate au Ia bază înregistrările statutare ale Societății, care sunt întocmite pe baza costului istoric pe principiul continuității activității.

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situațiile finaniare ale societății este efectuata in raport cu următoarele principii:

1.    Principiul continuității activitatii. In situațiile financiare anuale, conducerea societarii a evaluat atat capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2018, situație care conduce la concluzia ca esta corect si potrivit sa se intocmeasca situațiile financiare in baza principiului continuității activitatii.

2.    Principiul permanentei metodelor. Managementul a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea consecventa a metodelor si estimărilor semnificative făcute.

3.    Principiul prudentei. Valoarea elementelor prezentate in situațiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentei. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor depreciari prin constituirea de provizioane pentru active, iar in contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile si cheltuielile aferente exercițiului anului 2017.

4.    Principiul independentei exercițiului. Situațiile financiare anule au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercițiului 2017. Cheltuielile in avans si veniturile anticipate sunt prezentate distinct in conturile anuale.

5.    Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv. In conturile anuale elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicata.

6.    Principiul intangibilitatii. Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de inchidere al exercițiului precedent.

7.    Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informațiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor.

8.    Principiul pragului de semnificație. Toate elementele cu valoare semnifiSariva^sunt prezentate in

cadrul conturilor anuale.    /    '

h-1 \ww

<î/M


Imobilizări


(i)


(ii)


Cost

Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achiziție, minus amortizarea cumulată.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungesc durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc Ia o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri. Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere .

Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

Ani

Aparate si instalații de măsură si control    3-4

Mobilier, aparatura si alte active corporale    4-8

Imobilizări necorporale

3-5

(îi!)    Imobilizări necorporale

Costurile legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda lineară, pe durata de viață utilă, în general 3-5 ani. In cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuiește anual și se ajustează pentru diminuare permanentă a valorii.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

- Potrivit art. 7 alin. 2 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată, creanțele persoanei juridice se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Creanțele și datoriile în devize se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunilor, cât și în devize.

Disponibilități

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie, precum și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie si din banca.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferitedinncjitc care nu simt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pc profipCare era în Rigoare la data bilanțului.    C" 7

Rata impozitului pe profit pentru anul 2017 a fost de 16%.    f

5

Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor


Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situație in care sunt făcute in vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data Ia care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

NOTA 7

PARTICIP ATU SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social

Capitalul social este de 2.000.000 Iei și divizat in 100 parti sociale cu o valoare nominală de 20.000 lei.

Asociati:

1.SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, reprezentat prin:

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

2.SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Pe parcursul exercițiului nu au fost acordate credite sau alte facilitați directorilor si administratorilor. De asemenea nu s-au constituit garanții in numele acestora.

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.crt.

1. Indicatori

2. Exercițiul curent 2017

I.

Indicatori de lichiditate

1

Solvabilitate generala

Active circulante

Datorii curente

29.84

1.845.830

61.856

2

Solvabilitate imediata

Active circulante - stocuri

Obligații

29.84

1.845.830-0

61.856

3

Solvabilitate patrimoniala

Capitaluri

Capitaluri +credite bancare

1

1.859.789

1.859.789+0

II

Indicatori de risc

4

Rata generala a îndatoririi

Datorii totale x 100

Capitaluri

3.33

61.856 xlOO

1.859.789

6

Perioada de colectare a creanțelor

Debitori comerciali x 365

Cifra de afaceri

Nu este cazul

IV

Indicatori de profitabilitate

8

Rata rentabilității veniturilor

Profit brut x 100

Venituri totale

Nu este cazul

9

Rata rentabilității capitalului

Profitul brut x 100

Capital propriu

Nu este cazulNOTA 10

ALTE INFORMAȚII

Natura activității

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL este înființată și înregistrată în România in anul 2017. Activitatea principala a societății este cea de activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Sediul principal se află în București, Sector 3, Calea Vitan ,Nr.242.

Angajamente privind plăti viitoare

Impozitarea

Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări și modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societățiprtfpoate avea certitudinea că opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfășoară c^COT^-^^^eniretare^aată^dje-autoritățile fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalități considerabile. In România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile si activitatii contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea obligațiilor de plată. Regimul penalităților are caracter punitiv. în consecință, societățile pot datora impozite și amenzi semnificative. în plus, legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar autoritățile manifestă de multe ori inconsecvență în interpretarea legislației.

Riscul de piață

Economia românească se află în tranziție, existând multă nesiguranță cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare si asupra rezultatelor din exploatare.


CONTABIL SEF, MOLDOV IONELAA/r. 227/25.04.20î8

DECIZIE

Având în vedere,

a)    Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet șl Tehnologie S3 SRL

b)    Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare

c)    O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al societății internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12.2017, a Consiliului Local ai Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bilanțul pentru anul 2017, cu anexele sale și descărcarea de gestiune și activitate a Administratorului.

Art 2. Se împuternicește Președintele CA pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate Ia art. 1, în vederea aprobării acestora.

Președinte C.A.

z

Cristina - Elena ARGHIR

   'TT/ -    -    •/

Membri CA.    >

' n.

Luiza - Florentina DINU

Petruț-Cosmin MATEI

Adrian - Marian COCOȘ

Emma - Elena ~ Mihaela POPA

Angela RADU

Anda - Ioana NEGOIȚĂ

XSiili

Pag. 1 din 1

HHHHir INTERNET I I    & TEHNOLOGIE

1    8 MbAhF Sector 3


INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 CUI 38189005; Nrinreg. Reg. Com. J40/15452/2017 Web: office@its3.ro, www.tts3.ro

Calea Vitan, nr. 154-158, birou 4, Sect. 3, București


Nr. 231/26.04.2018


“SD3S A LU BRÎTÂTE ST DESZĂPEZIRE; Ș3 S.R.L.

UTKARE _nr..........6./................ f

. LU N A    .. AH U

Către    SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Dl Nitu Mihai - Președinte Consiliu de Administrație al SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158

Referitor Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Administratorului pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018

Stimate domnule Președinte,

t''■ J40/Î545272PT7," având/CUI RO38189Q0Ș; Wpr ezeiîtă tă legaI de' dna. Arg mr Cristiria Elenă, în calitate de Președinte Consiliu de^dmihistratie, având în vedere calitatea al SC SD3 - SALUBRITATE

;G.Si DESZĂPEZIRE S8ȘRGde Asociat    conform Art 12.1^^^^), h) din

<-actul constitutiv aRș^cjetății, înaintăm'^z^a^Wy/te^/^G|;ț^..

ti

Soli cita redea proba re a


bilanțului contabi! încheiat la data de 31.12.20.W<SuSiexele sale, contul de prof(jjș||j pierderi pe anul 201

raportul de activitate a! Administratorului societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2017

programul de activitate a) Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2018

recuperarea pierderii contabile în sumă de 140.211 lei în exercițiile financiare viitoare

De asemenea va comunicam spre informare Raportul de Audit financiar extern pentru anul 2017 întocmit conform Standardelor Internationale de Audit ("ISA"), Legea nr.162/2017 si OMFP 1802/2014.

z£»ssî<..

Documentele mai sus menționate au fost atașate la adresă    /    />/ SO/' 1 l

'A'iW

Cu considerație,    \


Arghir Cristina-^nSjJ^^^^

de Administrare INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Pag. 1 din 1

SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE


Sediul Social: Calea Vitan, ar. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020    Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com    email: salubritates3.runos@gmail.com


SD3 SALUBRITATE SI DES7APEZIRRS3 S.R.L.

nr........£&..................

ZIUA .â£^.LlfNA.-jfflLAfJLlh&sdă?


Către    SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Referitor Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Administratorului pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății SC Internet și Tehnologie S3 SRL nr. 231/26.04.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 61 în data de 26.04.2018 - în calitate de asociat minoritar al SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL se aprobă bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2017 cu anexele sale, raportul de activitate al Administratorului societății ITS3 pentru anul 2017, a programului de activitate al Consiliului de Administrație al societății ITS3 pentru anul 2018 si recuperarea pierderii contabile in suma de 140.211 in exercițiile financiare viitoare.


PREȘEDINTE C.A., Nițu Mihai


SD3 Salubritate stBeszaneri


eS3 SRL


SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL RC J40/15452/2017 CUI: 38189005

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

încheiat astazi ...................

Adunarea generala a membrilor asociaților s-a întrunit pentru următoarea ordine de zi:

1.    Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2017 cu anexele si contul rezultatului exercițiului

2.    Descărcarea de gestiune ( activitate ) a administratorului

In urma prezentării bilanțului contabil si a contului exercițiului s-a luat in unanimitate absoluta următoarea

HOTARARE

A.    S-a aprobat bilanțul contabil incheiat la data de 31.12.2017 cu anexele .

B.    Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descărcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2017.

C.    Se aproba recuperarea pierderii contabile in suma de 140.211 lei in exercițiile viitoare.

ASOCIATI:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI,

reprezentat prin :

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

SC SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL reprezentat prin:

PREȘEDINTE C.A D-nul........................


HCtS 3 M,


MWKKSW INTERNET ■ I Wk Xk & TEHNOLOGIE

BB 81    -------»»B8—-jgBff

91 B    Sector 3


INTERNET & TEHNOLOGE S3 CUI RO38189005; Nr Inreg. Reg. Corn. J40/15452/20 i Tel. 0727 926 774, LUeb: office@its3.ro, Luuaj.fts3.ro

Colea Vitan, nr. 242, Camerele 1,2,6, Seat. 3, București


Nr. 55/ 73.02.2018


RAPORTUL DE ACTIVITATE

al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

PE ANUL 2017


1. Prezentare generalăScatiul, cod CAEN gjgSfi


te


Bîn temeiul îm(JȘBJifeirii exprese acordate de către ConsfOlcSneral

■■    î’.-^    a*.-,:..-,.,- - ....

Hotararea n®433/28.12.2016, Consiliul Local SectoMunicipiului s prin Hotărâre;

nominală de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

•    Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliat Lcrcăl Sector 3 ai^Munitipiuiui București 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 9§ păr# sociale șl unei cote de participare la capitalul social de 99%,

•    SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare ia capitalul social.


acea societatr^sșe

i! N•-tt- ■    £•?>•. ,j-5,

capitalul social îng^sjre de


^gf/25.08.2017A3 w,

S 5; /n


?.<6â5îsv

a*!> *    ---/"ii* ..


2 !d O lift

X*-?-3. Structură

3.1. Conducerea Societății

Adunarea Generată a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

a)    Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

b)    Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

c)    Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;

d)    Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

e)    : Hotărăște cu privire ia fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;.

f)    Numește, revoca și descarcă de gestiune Administratorii și acordă puterede reprezentare?

...GV'/ "îă^rtfflufSwiiiului i h) Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inciusiv investițiile

modifică jțgpj^eactivitatg|tQ^|^|^j^ța^|j|țîe,|30iitica de prețuri (regjligrația pentru i/Sc activitățilețp^Jății); 1

-.'Ta r-sisstîâfi


: i) Numește cenzori i/a ud itorii interni ai Societății, fe stabilește remunerația, îi gestiune ș|$i(|e&că;

" *"    ....... "    ..................................io


vCWcj) la hotărâtBeu privire la qș^areaw^d^sfH.n^r^r:ffi^i^|^re|: punctelor l^J|ru și a stabilite prin bugetul Societății^" * ' ’

k)    ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;- s, L

l)    Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 1&0j00‘ (una sută -

mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unul an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

m)    Hotărăște cu privire la acționarea Injustiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;

n)    Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.


îl Asuccesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la ari 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice.

Atribuțiile Consiliului de Administrație:

a)    Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

b)    Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privindi

dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, săschimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a*caror valoare nu - < depășește echivalentul în iei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiata numai cu aprobarea Adunării Generale;

•    încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE SRL în vederea bunei funcționari a societății.

c) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

•    stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;


din S


•    aprobarea structurii organizatorice, ORGANIGRAMA societății și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

•    adoptarea Regulamentului Organizare si Funcționare, precum și orice alte regulamente necesare in buna funcționare a societății;

•    aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat;

•    supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate șî a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

•    mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare -sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără pers o nai itate juridică;


executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către


Adunarea Generală ,.AJ
cea saiiead

provizoriu de Arghir'Gristina Elenâipăna la finalizarea procedurilor de selecție.^

•' “Consiliului de AdrȘi^^^tîe.


Administra®^'lministrator|Lprovizoriu â    re înfiint

vdisfas urări a activfeSilt    .*1

ftMî Prin    9.09.2017 s-a aprobat de către ConsiliuI Local Sector 3 propunt

’ ădrriinistratorului pfllizoriu de buș^^evW|tpri^^re^p^^g^ui


B,


HȘlunctii si prin i^feM23/19.09jgî


de:
Prin Programul'de activitate7ăd'mjni^ratoruTsî2a propus realizarea obiectivului de investiții „Extinderea proiectului Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in Sectorul ST aprobat prin HCLS3 261/26.11.2015, pentru care a depus la Prîmaria Sector-3 anuntuh de intenție nr. 7/28.09.2017 (înregistrat cu nr 80767/28.09.2017).

Pentru realizarea acestui obiectiv s-au întreprins demersurile de angajare a personalului necesar si s-au ocupat următoarele funcții: Director Generaj Adjunct, Contabil Sef, Specialist Resurse Umane si prin HCLS3 482/12.10.2018 s-a completat actul constitutiv al societății cu noi coduri CAEN necesare.


Pentru a începe activitatea si a dezvolta un brand puternic recunoscut in piața s-au făcut demersurile de dezvoltare a unei identitati vizuale înglobata într-un manual de identitate. Varianta aprobata de logo:

s t''- -- ie,

...


/ £y,-

b-

t. *** \. .e

V


fW.INTERNET


în acord cu manualul de identitate vizuală al societății, a fost depusă pentru înregistrare la OSIM marca ITS3, albastru pantone 7692C, pentru 4 clase de servicii (conform Clasificării de la Nisa): Clasa Nisa 35 - Publicitate; conducerea și administrarea afacerilor; lucrări de birou: Clasa Nisa 37 - Construcții, reparații, instalații: Clasa Nisa 38 - Telecomunicații și Clasa Nisa 42 - Servicii în domeniile științei și tehnologiei ca și cercetarea și proiectarea aferente; servicii de analiză și cercetare industrială; proiecatre și dezvoltare hardware și software.

In perioada octombrie - decembrie 2017 s-au întreprins o serîfe de masuri pentru avizarea -TEHNOWCIE Ș3. in .baza ligii j 33

’Wte®emfene afet erntsa Licentă 4Ît®ilO2â5T'7,' vaftîla'pSlT2O22b2if

AC- ?.    -<    yT.

x -j ■’ 3 by.,    v ■■ "" r.;.

rtS In vedereaasi|Ljrării unuiau fost întrepj^^emerșuriie fȚ- necesare pentru certificarea organizs^^^d^^^^Eâf^Ț^echipam^^^^oluțiij^^^-^ ^implementare și Pdmînistrare/ mentenanțâ sisteme de s^^^dțe fizică, respectiv Furmzb ^pt^pamente și sol^t^fftware, implementare șt^^intstra^^^^e^rță^^i (deinft^^tb^^

Kfe sarciniunveeL

Ș,v.


Prin HCLS3iS-a aprobat

ITS3 a contractului avand ca obiect furnizarea de echipamente, inclusiv serviciile si lucrările aferente


implementării obiectivului de investiții „Extinderea proiectului Creșterea siguranteisiprevenirea criminalității in Sectorul 3" urmând ca societatea ITS3 sa depună'o prdputWe tehnicasi o oferta financiara pentru negociere.

Pentru a formula o oferta s-a început identificarea de parteneri atat pe plan intern, cat si International, pentru posibile contracte de import/ distribuție autorizata de produse, Datorită unor factori obiectivi, independenți de societate, Primăria Sector 3 a amanat începerea negocierilor.

în perioada septembrie - decembrie 2017, au fost puse bazele activității societății, fiind efectuate și achizițiile necesare pentru începerea activitatii unei societăți nou înființare: calculatoare, imprimanta, pachete software, birotica, papetarie și autoturism, urmând a fi amortizate in anii următori.

Pentru a putea susține financiar începerea proiectului „Extinderea proiectului Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in Sectorul 3" Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.


651/ 19.12.2017 a fost aprobata majorarea capitalul social cu suma de 8.000,000 lei, capital nevarsat până la 31.12.2017. Prin majorarea capitalului social, acesta va deveni 10.000,00 lei, fiind format din 500 parti sociale cu o valoare nominala de 20.000 lei, cotele de participare la capîtaiuI social după varsare, vor deveni următoarele:

-    Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99.8%.

-    SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0.2%

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat de Cristina Elena ARGHIR, pentru perioada de mandat provizoriu, septembrie “ decembrie 2017,    ,,ț


Nr. 224/25.04.2018

Către


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


Referitor


Program de activitate pentru anul 2018 ai Consiliului de Administrație \PROIECT PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242, birou 1,2,6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea înaintăm prezenta propunere de program de activitate pentru anul 2018.

Scurt istoric

Societatea INTERNET SI TREHNOLOGIE S3 S.R.L., înființata ia data de 6 septembrie 2017, este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr, 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

Societatea îșî desfășoară activitatea în baza prevederilor legale șî ale actului constitutiv și are ca obiect principal de activitate Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Genera! al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET Si TEHNOLOGIE S3 SRL, si a fost aprobat capitalul social în valoare de 2.000.000 Iei divizat în 100 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

•    Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%.

•    SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.

Propuneri de obiective pentru anul 2018:

1. Generarea de venituri si intrarea pe profit a societății, prin:

a) Participarea activa la proiectele Primăriei Sectorului 3 si a subordonatelor sale din aria de activitate a societății:

i.    Asistenta informatica

ii.    Gestionare infrastructura de rețea IT&C

iii.    Asistenta utilizare calculatoare

iv.    Suport si mentenanta site

v.    Stategii de promovare online

vi.    Furnizare de produse IT&C

vii.    Proiectare, implementare si mentenanta sisteme de securitate fizica: TVCI,

control acces, efracție si incendiu

b)    Demararea proiectului "Extinderea proiectului Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in Sectorul 3"

c)    Preluarea in administrare a domeniului web aferent www.invatamantsector3.ro, care cuprinde 66 de subdomenii aferente unităților de invatamant din Sectorul 3.

d) Participarea la proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății: î. Asistenta infomatica


ii.    Gestionare infrastructura de rețea IT&C

tu


iii.    Asistenta utilizare calculatoare

iv.    Suport si mentenanta site

v.


v.    Stategîi de promovare online

vi.    Furnizare de produse IT&C

vii.    Proiectare, implementare si mentenanta sisteme de securitate fizica: TVCI, control acces, efracție și incendiu

2.    Dezvoltarea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali si internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reselier/ importator, a unui suport operațional de la producător (service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-uluî, garanție de produs/serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alti operatori economici din piața de profil din România, cât și un profit societății

3.    Autorizarea societății IGSU si generarea de venituri din aceasta activitate, pentru:

Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

- Instalarea șî întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor

Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

4.    Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informațiilor de interes, astfel incat sa fie promovata transparenta si informarea corecta asupra activitatii societății, intr-un mod eficient, care sa reducă atat numărul de solicitări de informații, cat si timpii de răspuns.

5.    Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanta si a scrisorii de așteptări.

6.    Demararea procesului de certificare a unui Sistem de Management de Securitate a Informației, in vederea promovării unei imagini a societății care sa reflecte preocuparea acesteia in operarea datelor confidențiale, in acord cu standardul internațional ISO 27001.

7.    Asigurarea de activîtatî de organizare a societății cu privire la investiția in resursele necesare dezvoltării pe termen lung: echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activitatii de birou.

Acest document prezintă obiectivele propuse de Consiliul de.Administrație a fi realizate în anul 2018 si reflecta viziunea acestuia in ceea ce privește gestionarea activităților în interesul societății si a acționarilor, pe termen scurt. Proiectul de program de activitate a fost redactat pe baza scopurilor si obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare.

Consiliul de Administrație a elaborat Planul de activitate pentru anul 2018 luând in considerare prioritățile si tintele cheie si masurife necesare pentru a asigura un trend ascendent al societății, prin optimizarea cheltuielilor si obținerea de profit si este supus aprobării Adunării generale a Acționarilor.


Președinte C.A.

Cristîna - Elena ARGHIR    Q

Membri C.A.

n \    n

Luiza - Florentina DINU    C

Petruț - Cosmin MATEI

Adrian - Marian COCOȘ

Emma - Elena - Mihaela POPA

Angela RADU

ZpZ /

Anda - Ioana NEGOIȚĂ

y

z

IVIS.E


EXPERTRO 12015994

Nr Inreg. Reg.Com. J40/6808/1999 Str. Labirint Nr. 149 Sector 3 Membru: CAFR Autorizația: 617

Raportul Auditorului Independent

Către Asociații,

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Opinie

1.    Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 262, Sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 38189005, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere, situația capitalului propriu, pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.    Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

□    Activ net/Total capitaluri proprii:    1.859.789 lei

□    Pierderea neta a exercițiului financiar:    140.211 lei

3.    In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017, pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu GMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare. Menționam ca societatea a fost înființata in luna Septembrie 2017.Baza pentru opinie

4.    Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informații ~ Raportul Administratorilor

5.    Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele „alte informații” cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste „alte informații” si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este sa citim acele „alte informații” si, in acest demers, sa apreciem daca acele „alte informații” sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost Întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative datorate fra-qdei sauPage 2


In baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

a)    Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost intocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b)    Raportul administratorilor a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6.    Conducerea Societarii este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situării financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

7.    In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societarii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

8.    Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societarii. Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

constau in obținerea unei asigurări rezonabile Rațiile financiare, in ansamblu, suntlipsite de
denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.

Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

•    Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

•    înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

•    Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

® Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia.

Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare


Page 4pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii,

• Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

ÎL Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele Societății de audit M&E Expert SRL Sediul social Labirint 149, Sector 3 București

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania, cu numărul 617/02.02.2006


Auditor

Tanasescu Maria inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr 440/09.2000

28.03.2018SECTOR 3


Nr. 233/26.04.2018


CABINET PRIMAR


Nr.

Da'


Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BucureștiCalea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, ă~ raportului de


Sediul


activitate al Administratorului pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018


Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediui în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, conform Art 12.1, lit. f), g), h) din actul constitutiv al societății, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea

bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2017 cu anexele sale, contul de profit șî pierderi pe anul 2017 și descărcarea de gestiune ( activitate ) a administratorului pentru anul 2017, ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

raportul de activitate al Administratorului societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2017

programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2018

recuperarea pierderii contabile în sumă de 140.211 lei în exercițiile financiare viitoare

De asemenea va comunicam spre informare Raportul de Audit financiar extern pentru anul 2017 întocmit conform Standardelor Internationale de Audit ("ISA"), Legea nr.162/2017 si OMFP 1802/2014.

Documentele mai sus menționate au fost atașate la adresăPag. 1 din 1


Cu considerație.

Arghir Cristina-Eler în calitate de PreșemplFe COHsiliu Administrare, ERNET S1 TEHWtOGirSS S.R.L