Hotărârea nr. 190/2018

HCLS3 nr.190 din 04.05.2018 priv aprob bilant contab, a cont de profit si pierd, a rap de acti al CA pe anul 2017 si a progr de activ pe anul 2018 ale soc OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL

9    *    *

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

>9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 78818/CP/28.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 176/27.04.2018 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3

SRL, înregistrată cu nr. 78552/CP/27.04.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 194 alin.(l) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 739.541 lei în exercițiile financiare viitoare.

Art.5. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Societatea OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DMETONTA


VOICU
NR. 190 DIN 04.05.2018

i....................i    ■

PRIMĂRIA

<;>îf SECTORULUI <

CfLO    3UCUR£Șn_|

CABINET PRIMAR


DuciiEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

Având în vedere adresa nr. 176/27.04.2018 a societății 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată cu nr. 78552/CP/27.04.2018,

în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit cărora, adunarea generală a asociaților

-    hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după

analizarea raportului Consiliului de Administrație

-    aprobă programul de activitate

în vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


5. C OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL

Sediul Social: Calea Vitan, nr, 154-158, sector

bg tZiSt}

£23rr \ \

r.    *pwțSEÎESiiah. V» \

SC 0PS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

intrare

IEȘIRE    ;.............. 7

Ziua “^rTLuna^7 Anul £#<3.

Către^®^

*lp3isil    ajgSbctorului 3 București    PsIctop 3

șKA^^A/    ’ CABÎNET PRIMAR

dl. Rw^Țț^^iTNcgoiță, Primarul Sectorului 3 București j    !

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București    J

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Bilanțului contabil cu anexele sale și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat 2017 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L , la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L pentru anul 2017, a Raportului de Audit Financiar , a Proiectului de program de activitate pentru anul 2018, precum și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017.

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Bilanțului contabil cu anexele sale și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat 2017 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L, la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L pentru anul 2017, a Raportului de Audit Financiar, a Proiectului de program de activitate pentru anul 2018, precum și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3

S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda.

A. C OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL Sediul Social: Calea Viian, nr. 154-158, sector 3, București

Conform prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990 privind societățile comerciale , Adunării Generale a Asociaților ii revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor (art. 194 lit.

a).

Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generala a Asociaților au următoarele atribuții principale:

-    art. 12 pct.12.1 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    art.12 pct.12.1 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

-    art.12, pct. 12.1 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe Bilanțului contabil cu anexele sale și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat 2017 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L , la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L pentru anul 2017, a Raportului de Audit Financiar, a Proiectului de program de activitate pentru anul 2018, precum și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017.

Anexam prezentei adrese următoarele documente:

1.    Bilanțul contabil cu anexele sale si Contul de profit si pierderi - 34 file

2.    Raport de activitate al Consiliului de Administrație

al SC. OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL    - 8 file

3.    Proiectul de program de activitate pentru anul 2018 al

SC. OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL    - 7 file

4.    Raportul de audit financiar pentru anul 2017 al

SC. OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL    -    8 file

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte Consiliu de Administrație OPS3-Ordine si Protecție S3 S.R.L.

5. C OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, București

OPIS DOCUMENTE

Adresa nr. 175/27.04.2018

Către,

Consiliul Local al Sectorului 3 București

Si

DL Robert Sorin Negoita , Primar Sector 3 București

1.    Bilant contabil cu anexele sale si Contul de profit si pierderi - 34 pagini

2.    Raport activitate al Consiliului de Administrație al SC. OPS3-Ordine si

Protecție S3 SRL    - 8 pagini

3.    Proiectul de program de activitate pentru anul 2018 al SC. OPS3-ordine

si Protecție S3 SRL    - 7 pagini

4. Raport de audit financiar pentru anul 2017 al SC. OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL    - 8 pagini

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație OPS3-Ordine si Protecție S3 S.R.L.

Număr din registrul comerțului

J40/5480/2017

Cod unic de înregistrare

3

7

4

1

0

0

2

6

forma de proprietate

12—Societăți cu capital integral de stat

Bifați numai

dacă

: este căzui:

f~~] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

| j Sucursala

P] GIE-grupuri de interes economic

PI Activ net mai mic de i/2 din valoarea capitalului subscris


S1OO5_A1.O.O Z06.02.2018 Tip situație financiară: UU


{• An P Semestru

îl..,.zâ.a.;.s^:.:v.......................


Suma de control


Entitatea


SC 0PS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL


Anui


2017


2.500.000


CR

î»*


T3

<Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de    Entități de    ?

interes public    PI interes

p-z/z/Enthăți mici    |    P

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

l—I anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

P| 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

| (• Microentități    |

r—,    3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state

1—> aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din

Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1,802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri-total

Capital subscris

Profit/ pierdere


1.760.459


2.500.000


-739.541Numele si prenumele


MOLDOVEANU IONELA


Calitatea


Semnătura


ÎNTOCMIT,Semnat digital de ^Ionela Moldoveanu

Moldoveana PP?18/,4,/5

11:55:31 +03'00'

Semnătura electronica


Ionela


Nr.de înregistrare in organismul profesîonaf


? Entitatea are obligația legală de audîtare a situațiilor financiare anuale? I O" DA , (•= NU


Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? OA O NU


Formular VALIDAT


AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


M&E EXPERT SRL


Nr.de înregistrare in Registrul CAFR


CIF/CUI


617FIO - pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT

Cod 10    la data de 31.12.2017    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2017

31.12.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. [MOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

12.951

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+^093 281-291-2931 2935)

02

761.226

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)

03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

774.177

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345 î;' ^46+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-< .4 - 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

40.458

II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din

ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662

+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

1.261.386

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531 +532+541 +542)

08

1.476.635

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

2.778.479

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) [rd.11+12)

10

3.666

Sume de reluat într-o perioadă de până [a un an (din ct.471r)

11

3.666

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN

AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+43T***+437***+4381+44T***+4423+4428*:*'*+444***+446*'**+ j447***+4481+451 ***+453*** +455+456***+457+4581 +462+4661 +473***+509+5186

L 19)

13

1.795.863

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

14

986.282

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

15

1.760.459

G. DATORIhSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431 ***+437***+4381+441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

16

H. PROVIZIOANE (ct 151)

17

1. VENITURI IN AVANS [rd. 19 + 22 + 25 + 28)

18

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), [rd.20+21)

îo;

As %

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

20

CI

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

Vsfe. *

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

. 22.

W

Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472s)

23

Sume de reluat intr-o perioada maî mare de un an (ct. 472*)

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de [a clienți (ct. 478) (rd.26+27)

25 |FIO - pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct 478*)

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

29

0

2.500.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

2.500.000

2, Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018}

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

IV. REZERVE (ct.106)

37

Acțiuni proprii (ct. 109)

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)    SOLD C (ct. 117)

41

0

0

SOLD D(ct. 117)

42

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

43

0

0

SOLD D (ct. 121)

44

739.541

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

. 46 :

0

1.760.459

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

t—-

: 49 '

0

1.760.459

') Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**} Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


Su m a de co ntroi F10 :    20915707/82787683


Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de te contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

F20 - pag. 1

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Ia data de 31.12.2017

Cod 20    - lei -

Suma de control F20:    7506834/82787683


Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2016

2017

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă

(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707-709 + 741** +766***)

01

3.013.820

2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741™ + 751 +755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 +7815)

02

56

; Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)

03

218.400

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)

04

2.425.115

5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)

05

30.039

6. Alte cheltuieli***** (ct 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 +612 + 613 + 614 + 615+ 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655

+ 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)

06

1.079.863

7. Impozite (ct.691 +698)

07

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)

08

0

0

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)

09:

0

739.541

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***} Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

,**) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare 'contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF


Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

F30 - pag. 1

- lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

oi

Unități care au inregistrat pierdere

02

1

739.541

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)

. 04

z furnizori restanți - total (rd. 06 la 08}

05

-peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.lOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

Z#^

- alte datorii sociale

14

ÎMI

1 er,!    x

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

w

X'W

* inv/A/

Obligații restante fata de alti creditori

16

'JCUgX

npozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

19

90

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20

199

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ?)

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

" 26

F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale

Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

-subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

„ontravaloarea tichetelor acordate salariaților

37

188.931

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

39

0

0

- din fonduri publice

40

- din fonduri private

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

.42

0

0

-cheltuieli curente

43

- cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

^Cheltuieli de inovare

45

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

48

409.181

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume

brute (rd. 50 la 53)

49

-acțiuni necotate emise de rezîdenti

50

/l-K- X

- părți sociale emise de rezîdenti

51

x A c- î,

- acțiuni sî parti sociale emise de nerezidenti

52

V’

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

Ga

So;

.. /

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

'^3^/ s-ț;

409.181

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

jrtB***

409.181

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

F30 “ pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413+418), din care:

57

852.205

- creanțe comerciale în relația cu nerezidențiî, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct, 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct.431 +437 + 4382 +441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61 ■

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 424+4428+444+446)

63

-subvenții de încasat(ct.445)

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătu lui (ct.4482)

66

Creanțele entitatîi in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

67

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

68

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70Ia72)

69

3.666

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in partîcipatie (ct.453+456+4582)

70

r - alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

71

3.666

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

72

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

73

- de la nerezidenți

74

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

75

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 Ia 80)

76

ifeis .(■    >-■ ■■    'llV

- acțiuni necotate emise de rezidenti

77

- părți sociale emise de rezidenti

78

<7/

- acțiuni emise de nerezidenți

79

■v.,/ ,■ f

- obligațiuni emise de nerezidenți

80

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

81

Casa în lei și în valută (rd.83+84)

82

3.903^

-în lei (ct. 5311)

83

3.903

F30 - pag. 4

- în valută (ct. 5314)

84

Conturi curente la bănci în Iei și în valută (rd.86+88)

85

1.472.732

-în lei (ct. 5121), din care:

86

1.472.732

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

87

-în valută (ct.5124),din care:

88

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

89

Alte conturi curente ia bănci și acreditive, (rd.91+92)

90

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în Iei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

91

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

92

Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)

93

1.795.863

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)

94 ;

- în lei

95

- în valută

96

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)

; 97

-în lei

98

- în valută

99

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 +din ct. 1682)

100

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+ 1687) (rd. 102+103)

î 101

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

102

-în valută

103

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

104

1.087

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

105

' ^atorii comerciale, avansuri primite de Ia clienți și alte

unturi asimilate, în sume brute (ct. 401 +403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

106

536.495

- datorii comerciale în relația cu nerezidențiî, avansuri primite de la clienți nerezîdenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

107

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423+424 + 426 + 427 + 4281)

108

295.162

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 110 la 113)

109

963.119

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

110

499.228

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+446)

111

424.033

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

112

si W»

39.858

_

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

113

rsviț

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

114

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455), din care:

115

F30 - pag.5

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizîce

116

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

117

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)

118

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

119

-alte datorii in legătura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2}

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

120

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

121

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

122

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

123

obânzi de plătit (ct. 5186)

124

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****/

125

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

126

2.500.000

- acțiuni cotate3)

127

- acțiuni necotate 4)

128

- părți sociale

129

2.500.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

130

Brevete si licențe (din ct.205)

131

14.514

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

132

. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

133

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

134

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

135

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

136

/cf' '■

F30 - pag.6

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

% 6)

Suma (lei)

°/q 6)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 138 +141+145 ia 148)

137

X

2.500.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)

138

2.500.000

100,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

139

- deținut de instituții publice de subordonare locală

140

2.500.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

141

- cu capital integral de stat

142

- cu capital majoritar de stat

143

- cu capital minoritar de stat

144

- deținut de regii autonome

145

- deținut de societăți cu capital privat

146

- deținut de persoane fizice

147

- deținut de alte entități

148

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIII. Dividende/vărsămirite cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

149

~ către instituții publice centrale;

150

- către instituții publice locale;

151

ătre alți acționari la care statul/unitățîle administrativ teritoriale/instituțiîle publice dețin direct/indîrect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

152

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

153

- dividende/vărsăminte dîn profitul exercițiului financiar al anului precedent, dîn care virate:

154

X,

- către instituții publice centrale;

155

ZCF~ -

\ ;'r

- către instituții publice locale;

156

V '    i

i "*■ i    ■

M    o l

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

157

a r

1S- IO

"■.....

F30 - pag. 7

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

158

- către instituții publice centrale;

159

- către instituții publice locale;

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau particîpații indiferent de ponderea acestora.

161

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr.

rd.

Sume (Iei)

A

B

2016

2017

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

164

“    - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

165

XVI. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

166

XVII. Situația veniturilor si cheltuielilor

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2016

31.12.2017

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)

167

0

3.013.820

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

168

3.013.820

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

169

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)

171

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

172

■--2, Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

173

Sold D

174

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

175

Si

......

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

176

'Î'î'-î

•AM/AA    A tA X

A;

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

177

! [S* i

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419)

178

W

\W‘

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

179

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

180

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

182

0

3.013.820

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

183

218.400

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

184

234.304)

F30 - pag. 8

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

185

13.994

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

186

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

187

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)

. 188

2.425.115

a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)

189

1.965.279

b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)

190

459.836

lO.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)

191

30.039

a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)

192

30.039

a.2) Venituri (ct.7813)

193

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)

: 194

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

195

b.2) Venituri (ct.754+7814)

196

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)

■197

831.565

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622

Z 523+624+625+626+627+628)

198

819.950

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

199

1.088

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

200

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

201

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

202

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

203

10.527

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din

Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)

204

Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)

205

- Cheltuieli (ct.6812)

206

-Venituri (ct.7812)

207

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

1.183 la 186-187+188+191+194+197+205)

208

3.753.417

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 182-208)

209

0

0

- Pierdere (rd. 208-182)

210

0

739.597

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

211

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

212

13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)

213

56

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

214

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

215

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

216

$ y

4-    S-

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct, 7615)

217

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211+213+215 + 216)

218

Xv'    56

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)

219

-Cheltuieli (ct.686)

220

F30 - pag. 9

- Venituri (ct.786)

221

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)

222

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

223

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

224

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)

225

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 218-225)

226

0

56

-Pierdere (rd.225-218)

227

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 182+218)

228

0

3.013.876

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)

229

3.753.417

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 228-229)

230

0

0

- Pierdere (rd. 229-228)

231 /

0

739.541

”. 9. Impozitul pe profit (ct. 691)

232

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

233

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 230-231-232-233)

234

0

0

- Pierdere (rd. 231+232+233-230)

235

0

739.541

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele MOLDOVEANU IONELA

Calitatea*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care

/"-.r adrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data ' angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilirea normelor de punere în aplicarea Deciziei nr, 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficia! al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicarea Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10,2012.

****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate șî supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasîfîcate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art, 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt ^produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

jce alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole, i't/j în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

1)    Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea tuciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2)    în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacțîonate, potrivit legii.

4)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5)    Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6)    La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 138 -148 în col. 2 și col, 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

7)    Conturi de repartizat după natura conturilor respective,

8)    La rd.189 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.


F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017

Cod 40    - lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

300

X

300

Alte imobilizări

02

14.514

X

14.514

". .vansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporaie de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

14.814

X

14.814

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

333.922

333.922

Instalații tehnice si mașini

08

239.240

239.240

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

216.239

216.239

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Mctîve biologice productive

12

imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

789.401

789.401

lll.lmobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

804.215

804.215

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

200

200

Alte imobilizări

20

1.663

1.663

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

— FAL (rd. 19+20+21)

22

1.863

1.863

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

15.607

15.607

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

12.568

12.568

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

28.175

28.175

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

30.038

30.038

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite în cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.imobilizări corporale

renuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

’USTARI PENTRU DEPRECIERE -p OTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :    5005518/82787683

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele    ___

Numele si prenumele


întocmit, ișb ivB

MOLDOVEANU IONELACalitatea


12—CONTABIL SEF


Semnătura


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismuKprofesional:


Atenție 1 Selectați mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ miei/micro)

Conturi microentitâti

ion sc(+)eios:r3i

OK

1

(ultimul rând sau nr.tr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1SC 0PS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL RC J40/5480/2017 CUI : 37410026

PROCES VERBAL AL ADUNARH GENERALE A ASOCIAȚILOR

încheiat astazi ...................

Adunarea generala a membrilor asociaților s-a întrunit pentru următoarea ordine de zi:

1.    Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2017 cu anexele si contul rezultatului exercițiului

2.    Descărcarea de gestiune (activitate) a administratorului

In urma prezentării bilanțului contabil si a contului exercițiului s-a luat in unanimitate absoluta următoarea

HOTARARE

A.    S-a aprobat bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2017 cu anexele .

B.    Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descărcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2017.

C.    Se aproba recuperarea pierderii contabile in suma de 739.541 lei in exercițiile viitoare.

ASOCIAT!:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, reprezentat prin :

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

reprezentat prin :


PREȘEDINTE C.A

D-nul SARBU ROBERT-CONSTANTIN

Balanța de verificare

01.12.2017 ■■ 31.12.2017Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0.00

0.00

0.00

0.00

2 500 000.00

2 500 000.00

0.00

0.00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 500 000.00

0.00

2 500 000.00

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

0.00

867 820.32

1 577 768.21

3 753 416.52

3 013 875.78

739 540.74

0.00

167

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 087.28

0.00

1 087.28

Total suma clasa 1

0.00


0.00    867 820.32    1 577 768.21

6 253 416.52    8 014 963.06    739 540.74    2 501 087.28

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

0.00

0.00

0.00

0.00

300.50

0.00

300.50

0.00

205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE,

MĂRCI COMERCIALE

0.00

0.00

0.00

0.00

14 513.73

0.00

14 513.73

0.00

212

CONSTRUCȚII

0.00

0.00

333 921.96

0.00

333 921.96

0.00

333 921.96

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAS INI, UTILAJE)

0.00

0.00

0.00

0.00

20 875.46

0.00

20 875.46

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

O.OQ

0.00

0.Q0

0.00

218 364.68

0.00

218 364.68

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

0.00

0.00

0.00

0.00

216 239.46

0.00

216 239.46

0.00

267

CREANȚE IMOBILIZATE

0.00

0.00

0.00

0.00

408 345.37

0,00

408 345.37

0.00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

0.00

0.00

0.00

1 171.40

2 006.65

1 171.40

835.25

0.00

2801

AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

0.00

0.00

0.00

25.03

0.00

200.36

0.00

200.36

2805

AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

0.00

0.00

0.00

463.61

0.00

1 662.87

0.00

1 662.87

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MIJ. DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

5 202.40

0.00

15 607.20

0,00

15 607,20

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI

CORPORALE

0.00

0.00

' 0.00

4 443.71

0.00

12 568.25

0.00

12 568.25


Total sume clasa 2

0.00

0.00    333 921.96

11 306.15

1 214 567.81

31 210.08    1 213 396.41

30 038.68

3023

MATERILAE PT. AMBALAT

0,00

0.00

0.00

0.00

0.29

0.29

0.00

0.00

3024

PIESE DE SCHIMB

0.00

0.00

37 983.51

37 987.49

159 737.79

124 891.46

34 846.33

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

0.00

0.00

13 096.97

13 272.67

65 728.05

60 285.64

5 442.41

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

0.00

0.00

921.11

763.84

239 369.88

239 200.19

169.69

0.00

40 458.43


Total sume clasa 3

0.00

0.00    52 001.59

52 024.00

464 836.01

424 377.58

0.00

401

FURNIZORI

0.00

0.00

660 211.02

765 230.24

3.074 379,53

3 558 290.57

0.00

483 911.04

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

397 367.13

397 367.13

924 326.60

924 326.60

0.00

0.00

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

0.00

53 685.00

43 770.85

53 685,00

97 455.85

0.00

43 770.85


Balanța de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017


te*,    U,

U'aV ,    /    /

Cont

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

..... -i    .

Solduri finale<;

5

Denumirea contului

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare'

409

FURNIZORI - DEBITORI

0.00

0.00

-333 921.96

0.00

1 170.00

1 170.00

0.00

0.00

4091

FURNIZOR! — DEBITORI PT, CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

0.00

0.00

0.00

0.00

5 376.42

5 376.42

0.00

0,00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI

DE SERVICII

0.00

0.00

-1 602.90

0.00

18 597.10

0.00

18 597.10

0.00

4111

CLIENTI

0.00

0.00

1 888 010.01f

1 463 373.08

3 596 933.15

2 763 324.67

833 608.48

0.00

419

CLIENTI - CREDITORI

0.00

0.00

0.00

8 812.81

0.00

8 812.81

0.00

8 812.81

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

0.00

421 064.21

430 573.58

1 486 178.50

1 779 635.87

0.00

293 457.37

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

0.00

2 261.37

2 333.00

4112.37

4 184.00

0.00

71.63

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE terților

0.00

0.00

1 288.00’

1 633.00

3 820.00

5 453.00

0.00

1 633.00

4311

CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

0.00

2 333.00

74 794.00

107 069.00

321 108.00

0.00

214 039.00

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

0.00

0.00

46 424,00

64 394,00

200 184.00

0.00

135 790.00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

0.00

22 996.00

32 812.00

100 054.00

0.00

67 242.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

0.00

24 151.00

33 703.00

104 571.00

0.00

70 868.00

4371

CONTRIBUȚIA UNITATII LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

0.00

0.00

1 935.00

2 420.00

8 015.00

0.00

5 595.00

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

0.00

0.00

1 979.00

2400.00

8 094.00

0.00

5 694.00

4423

TVA DE PLATA

0.00

0.00

141 818.71

381 586.26

141 818.71

381 586.26

0.00

239 767.55

4424

TVA DE RECUPERAT

0.00

0.00

0.00

141 645,00

141.645.00

141 645.00

0.00

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

23 788,66

117 198.38

263 446.62

263 446.62

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

571 776.70

366 744.94

574 300.22

574 300.22

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

0.00

0.00

332 943.67

321 366.75

832 926.58

832 926.58

0.00

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

0.00

0,00

61 727,00

80 340.00

264 605.00

0.00

184 265.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

11 599.00

1 328.00

41 186.00

0.00

39 858.00

456

DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

2 500 000.00

2 500 000.00

0.00

0.00

0.00

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

0.00

2 551.40

1 726.59

45 762.11

45 762.11

0.00

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

0.00

0.00

0,00

1 076,88

7 880.55

4 214,90

3 665.65

0.00Balanța de verificareCont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

-A    O

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS

DE CLARIFICARE

0.00

0.00

794 734.26

794 734,26

1 848 653.20

1 848 653.20

0.00

0.00

Total sume clasa 40.00    0.00    4 958 308.28    5 484 777.75    15 849 477.66    16 788 381.68    855 871.23    1 794 775.25

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

0.00

0.00

2 193 039.64

1 071 662.01

6 932 820.97

5 460 089.15

1 472 731.82

0.00

5311

CASA IN LEI

0.00

0.00

17 272.80

21 326.47

132 094.45

128 191.87

3 902.58

0.00

5328

ALTE VALORI

0.00

0.00

97 251.00

97 251.00

.242616.00

242 616.00

0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

542 250.00

745 750.00

1 793 900.00

1 793 900.00

0.00

0.00


Total sume clasa 5

0.00    0.00    2849813.44    1 935 989.48    9 101 431.42    7 624 797.02    1 476 634.40    0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

8 564.61

8 564.61

33 046.68

33 046.68

0.00

0.00 |

6023

CHELT. PRIVIND AMBALAJUL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

0.29

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

37 987.49

37 987.49

124 891.46

124 891.46

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

13 272.67

13 272.67

60 461.14

60 461.14

0.00

0.00.

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

763.84

763.84

234 102.25

234 102.25

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

0.00

0.00

201.85

201.85

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

1 260.50

1 260.50

13 994.34

13 994.34

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

3 374.55

3 374.55

25 341.77

25 341.77

0.00

0.00

612

CHELT, CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

21 914.06;

21 914,06

55 440.36

55 440.36

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

3 237.88

3 237.88

6 948.75

6 948.75

0.00

0.00

621

CHELT, CU COLABORATORII

0.00

0.00

11 399.00

11 399.00.

126 647.00

126 647.00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

0.00

0.00

630.00

630.00

0.00

0.00

623

CHELT, DE PROTOCOL, RECLAMAȘI PUBLICITATE

0.00

0.00

885,96

885.96

1 889.52

1 889.52

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI

SI PERSONAL

0.00

0.00

15.00

15.00

30.00

30.00

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

162.85

162.85

1 457.10

1 457.10

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI

ASIMILATE

0.00

0.00

166.78

166.78

1 300.45

1 300.45

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE

EXECUTATE DE TERTI

0.00

0.00

171 013.38

171 013.38

600 264.68

600 264.68

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 088.20

1 088.20

0.00

0.00

Balanța de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

428 777.00

428 777.00

1 776 348.00

1 776 348.00

0.00

0.00

6422

CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR

0.00

0.00

43 566.00

43 566.00

188 931.00

188 931.00

0.00

0.00

6451

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

0.00

74 794.00

74 794.00

321 815.00

321 815.00

0.00

0.00

6452

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE ȘOMAJ

0.00

0.00

3 007.00

3 007.00

12 457.00

12 457.00

0.00

0.00

6453

CHELT. PRIVIND CONRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

22 996.00

22 996.00

99 347.00

99 347.00

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

0.00

0.00

26 217.00

26 217.00

0.00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

10 527.00

10 527.00

10 527.00

10 527.00

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

10 134.75

10 134.75

30 038.68

30 038.68

0.00

0.00

Total sume clasa 6

0.00

0.00

867 820.32

867 820.32

3 753 416.52

3 753 416.52

0.00

0.00

704

VEN, DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

1 569 513.36

1 569 513.36

2 921.662.64

2 921 662.64

0.00

0.00

706

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII

0.00

0.00

8 236.89

8 236.89

92 157.49

92 157.49

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZI

0.00

0.00

17.96

17.96

55.65

55.65

0.00

0.00

Total sume clasa 7

0.00

0.00

1 577 768.21

1 577 768.21

3 013 875.78

3 013 875.78

0.00

0,00

Totalurl:

0.00

0.00

11 S07 454.12

11 507 454.12

39 651 021.72

39 651 021.72

4 325 901.21

4 325 901.21DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitate: SC OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, CALEA VITAN, nr. 154-158

Număr din registrul comerțului: J40/5480/2017

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8010- Activități de protecție si garda.

Cod unic de înregistrare: 37410026

Subsemnatul BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN, in calitate de reprezentant legal, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

a)    Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

c)    Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

SC OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL RC J40/5480/2017 CUI : 37410026

RAPORT DE GESTIUNE pentru activitatea anului 20X7

Societatea s-a infiintat in anul 2017, conform certificatului de inmatriculare J40/5480/2017.

In anul 2017 societatea a înregistrat următoarele :

-    VENITURI TOTALE :    3.013.876    lei

-    CHELTUIELI TOTALE : 3.753.417 lei

-    PIERDERE    739.541    lei

In urma verificării si analizării activitatii economico-financiare a societății desfășurate in anul 2017 ai rezultat următoarele :

capitalul social subscris al societății a fost varsat integral;

este organizata gestiunea valorilor materiale precum si a evidentei analitice si sintetice a elementeloi

patrimoniale ale societății;

evidenta contabila este tinuta corect si la zi ;

-    in bilanțul de verificare s-au preluat corect datele din conturile sintetice si exista concordanta intre evidenta contabila sintetica si cea analitica. Formularele de raportare au fost întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice si cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestun si anexelor sale.

-    evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementarilor in vigoare;

Au fost analizate creanțele si obligațiile societății si s-au luat masuri pentru incasarea creanțelor si plăti obligațiilor.

Obligațiile fata de bugetul statului si bugetul asigurărilor sociale au fost corect stabilite.

SC OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL RC J40/5480/2017 CUI : 37410026

Propunere de recuperare a pierderii exercițiului financiar 2017

SC OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL a realizat in cadrul exercițiului financiar 2017 o pierdere in valoare de 739.541 lei Se propune, in vederea aprobării, către Asocîati, recuperarea pierderii din profitul realizat in anii următori.

NOTAI

ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

VALOAREA BRUTA

Sold la 01.01.2017

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la 31.12.2017

Cheltuieli de constituire

300

300

Alte imobilizări necorporale

14.514

14.514

Terenuri

Construcții

333.922

333.922

Instalații tehnice si mașini

239.240

239.240

Alte instalații, utilaje si mobilier

216.239

216.239

Imobilizări corporale in curs de execuție

Avansuri    acordate    pentru

imobilizări corporale

Imobilizări financiare

Total

0

804.215

804.215

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

AJUSTĂRI DE VALOARE

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la 01.01.2017

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la 31.12.2017

Alte imobilizări necorporale

1.663

1.663

Cheltuieli    de

constituire

200

200

Instalații tehnice si mașini

15.607

15.607

Alte instalații, utilaje si mobilier

12.568

12.568

Total

0

30.038

30.038

Durata de amortizarea este calculata conform Legii 227/2015-privind Codul Fiscal.In bilanțul contabil sunt înregistrate la valoare ramasa de amortizat. SC OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL a inventariat mijloacele fixe conform OMFP 2861/2009

li


d c.,„    iw’i» sa


<.....


o ’s Ol? 6/,£/ V/ frș /


NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului

Sold la 01.01.2017

Transferuri

Sold la 31.12.2017

In cont

Din cont

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAȚIA

SUMA

Profit net de repartizat

Nu este cazul

-rezerva legala

0

-alte rezerve

0

-acoperirea pierderii contabile

0

-dividende

0

-alte repartizări

0

Profit nerepartizat

0

NOTA 4

Tț'

.....

I

a i i S it" 'ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL

EXERCIȚIUL

PRECEDENT

exerciticiT-

CURENT

0

1

2

A.Venituri din exploatare

3.013.820

1.. Cifra de afaceri neta

3.013.820

2.Alte venituri din exploatare

B. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5

3.753.417

3. Cheltuielile activitatii de baza

3.753.417

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)

-739.597

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuieli generale de administrație

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

-739.597


NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

CREANȚE

SOLD LA

31.12.2017

TERMEN DE EXIGIBILITATE

SUB IAN

PESTE 1 AN

Total, din care:

1.265.052

1.265.052

Clienți și conturi asimilate

852.205

852.205

Avansuri acordate furnizorilor

Creanțe cu bugetul statului

/W .? /

Alte creanțe imobilizate

409.181

409.181

S j

l!    î /“Si

■<-.    \ n

Dobânzi de incasat

_

Cheltuieli in avans

3.666

3.666

X.

Debitori diverși

iu Y-r


V/'

>'/c


DATORII

SOLD LA

TERMEN DE EXIGIBILITATE

31.12.2017

SUB IAN

1-5 ANI

PESTE 5 ANI

Total, din care:

1.795.863

1.795.863

Furnizori și conturi asimilate

536.495

536.495

Salarii si conturi asimilate

295.162

295.162

Obligații fata de bugetul asigurărilor sociale si fonduri speciale

539.086

539.086

Obligații fata de bugetul de stat

424.033

424.033

Alte datorii către persoane fizice si juridice

Alte împrumuturi si datorii asimilate

1.087

1.087

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici Ia unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei. Leul românesc nu este convertibil încă în afara teritoriului României.

Bazele contabilizării

Societatea își întocmește situațiile contabile în Lei, în conformitate cu legea românească iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și regulamentele contabile emise de către Ministerul de Finanțe român. Situațiile financiare aici prezentate au la bază înregistrările statutare ale Societății, care sunt întocmite pe baza costului istoric pe principiul continuității activității.

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situațiile finaniare ale societății este efectuata in raport cu armatoarele principii:

1.    Principiul continuității activitatii. In situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat atat capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2018, situație care conduce la concluzia ca esta corect si potrivit sa se întocmească situațiile financiare in baza principiului continuității activitatii.

2.    Principiul permanentei metodelor. Managementul a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea consecventa a metodelor si estimărilor semnificative făcute.

3.    Principiul prudentei. Valoarea elementelor prezentate in situațiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentei. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor depreciari prin constituirea de provizioane pentru active, iar in contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile si cheltuielile aferente exercițiului anului 2017.

4.    Principiul independentei exercițiului. Situațiile financiare anule au fost elaborate pe baza contabilitatîi de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercițiului 2017. Cheltuielile in avans si veniturile anticipate sunt prezentate distinct in conturile anuale.

5.    Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv. In conturile anuale elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile Lg. 82/1991 republicata.

6.    Principiul intangibilitatii. Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

7.    Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informațiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor.

8.    Principiul pragului de semnificație. Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in cadrul conturilor anuale.

Imobilizări

(i)


(ii)


Cost

Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achiziție, minus amortizarea cumulată.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungesc durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri. Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere .

Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

Ani

Aparate si instalații de măsură si control    3-4

Mobilier, aparatura si alte active corporale    4-8

Imobilizări necorporale

3-5

(iii)    Imobilizări necorporale

Costurile legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda lineară, pe durata de viață utilă, în general 3-5 ani. în cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuiește anual și se ajustează pentru diminuare permanentă a valorii.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

- Potrivit art. 7 alin. 2 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată , creanțele persoanei juridice se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Creanțele și datoriile în devize se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunilor, cât și în devize.

Disponibilități

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie, precum și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie si din banca.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanțului.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2017 a fost de 16%.

5

Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situație in care sunt făcute in vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

NOTA 7

PARTICIP AȚII SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social

Capitalul social este de 2.500.000 lei și divizat in 500 parti sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei.

Asociati:

1 .SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, reprezentat prin:

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

2.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

NOTA 8

INFORM AȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Pe parcursul exercițiului nu au fost acordate credite sau alte facilitați directorilor si administratorilor. De asemenea nu s-au constituit garanții in numele acestora.

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.crt

1. Indicatori

2. Exercițiul curent 2017

I.

Indicatori de lichiditate

1

Solvabilitate generala

Active circulante

Datorii curente

1.55

2.778.479

1.795.863

2

Solvabilitate imediata

Active circulante - stocuri

Obligații

1.52

2.778.479-40.458

1.795.863

3

Solvabilitate patrimoniala

Capitaluri

Capitaluri +credite bancare

1

1.760.459

1.760.459+0

II

Indicatori de risc

4

Rata generala a îndatoririi

Datorii totale x 100

Capitaluri

102.01

1.795.863x100

1.760.459

6

Perioada de colectare a creanțelor

Debitori comerciali x

Cifra de afaceri

103.21

852.205 x 365 3.013.820

IV

Indicatori de profitabilitate

8

Rata rentabilității veniturilor

Profit brut x 100

Venituri totale

Nu este cazul

9

Rata rentabilității capitalului

Profitul brut x 100

Capital propriu

Nu este cazulNOTA 10

ALTE INFORMAȚII

Natura activității

SC 0PS3 ORDINE Si PROTECȚIE S3 SRL este înființată și înregistrată în România in anul 2017. Activitatea principala a societății este cea de activități de protecție si garda, cod CAEN 8010. Sediul principal se află în București, Sector 3, Calea Vitan ,Nr. 154-158.

Angajamente privind plăti viitoare

Impozitarea

Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări și modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societății nu poate avea certitudinea că opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfășoară concordă cu interpretarea dată de autoritățile fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție 7 poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalități considerabile. în România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile si activitatii contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea obligațiilor de plată. Regimul penalităților are caracter punitiv. în consecință, societățile pot datora impozite și amenzi semnificative. în plus, legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar autoritățile manifestă de multe ori inconsecvență în interpretarea legislației.

Riscul de piață

Economia românească se află în tranziție, existând multă nesiguranță cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare si asupra rezultatelor din exploatare.


CONTABIL SEF. MOLDOVEANtllONELA


tiag 3 tâl. 190) (ti'

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Pentru exercițiul financiar 2017

Prezentul raport a fost întocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,modificata prin Legea nr.l 11/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare. Conform reglementarilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a intocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care sa conțină o prezentare concisa a evoluției activitatii societății pe durata exercițiului financiar si a situației sale la încheierea acestuia.

INFORMAȚII GENERALE

Societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 si este reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.,a fost înființata in baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 ,societate cu răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 si SC. Administrare Active Sector 3 SRL si obiect principal de activitate: Activități de protecție și gardă — cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfasoara activitati de paza si protecție, mentenanta si nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza sectorului 3 al municipiului București.

Adresa:

Sediu Social: Calea Vitan nr. 154- 158 Clădire Administrativa

Punct de lucru : Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”


Capitalul social total subscris si varsat al societății este in valoare de 2.500.000 lei, aport in numerar. Este divizat in 500 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 5000 lei, varsat in numerar după cum urmeaza: 2.495.000 lei corespunzător unui nr de 4.999 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 5000 de lei corespunzător a 1 parti sociale societății SC. ADMINISTRARE ACTIVE S3 S.R.L.

Activitatea desfășurată în anul 2017 s-a efectuat conform statutului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform legii 31/1991 si Legii nr 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Societatea isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate. Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2017 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.

La sfârșitul anului 2017, componenta Consiliului de Administrație este:

Președinte C.A.:

Bunescu Alexandru-Razvan

Membrii Consiliu ele Administrație

MihalceaDan    |


Florescu Adrian-<CADRU LEGAL

•    Legii societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările si completările ulterioare;

•    Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

•    Legii nr.l 11/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

•    Hotărârii nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.l09/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

•    Actului constitutiv al SC. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.

•    Regulamentului de organizare si funcționare SC. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.

•    Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la Informațiile de interes public;

•    Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

•    LEGEA Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

•    H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției, potrivit

•    Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobata cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;

•    Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;

•    Legea nr. 40/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;

•    Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementarilor in domeniu,Adunarea Generala a Acționarilor este cel mai inalt forum decizional al societății, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. In acest sens Societatea a fost administrata de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Membrii Consiliului de Administrație, in calitate de mandatari au fost împuterniciți, in limitele prevăzute prin contractul de mandat sa reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiul București si ale Consiliului Local si sa administreze OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL in condiții de eficienta si performanta .

Contractul de mandat al actualului Consiliu de Administrație pentru anul 2017 s-a incheiat la 08.08.2018 pentru o perioada de 4 ani.

Prin HCL S3 nr. 483/12.10.2017 au încetat mandatele a 5 membri din consiliul de administrație, respectiv: Mihalcea Dan, Grigoras Andrei, Slamnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria-Clemans, Florescu Adrian-Constantin in același timp fiind demarata procedura de selecție pentru ocuparea locurilor ramase vacante.

ACTIVITATEA PROPRIU ZISA A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In anul 2017, Consiliul de Administrație al. OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL s-a întrunit in cadrul a 4 ședințe din care 2 ordinare si 2 extraordinare in care au fost analizate si luate hotarari care s-au constituit documente suport pentru activitatea executiva a societății.. întrunirile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de 4 hotărâri, după cum urmeaza:

a). Hotararea Consiliului de Administrație nr. NR. 1/31.08.2017

S-a aprobat planul de investiții si reparații al societății, pentru anul 2017. Pentru anul 2017 conducerea societății isi propune sa realizeze investiții in valoare totala de 2 450 000 lei. Suma de 2 450 000 Iei, reprezentând mijloace fixe, echipamente, utilaje si autovehicule este necesara pentru asigurarea mijloacelor tehnice de realizarea a veniturilor, cea mai mare parte a acestora fiind direct legate de activitatea productiva. In ceea ce privește parcul auto, achizițiile propuse vizeaza un număr de 4 (patru) autoturisme care însumează in total 275.000 Iei acestea fiind necesare societății din punct de vedere al producției si monitorizării activitatii. Achizițiile propuse vizeaza un număr de 4 (patru) autoturisme care insumeaza in total 275.000 lei.

b)    Hotararea Consiliului de Administrație nr. NR. 2/31.08.2017

Aprobarea regulamentului de ordine interioara al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3

S.R.L.

c)    . Hotararea Consiliului de Administrație nr. NR. 3/07.09.2017

Rectificarea planului de investiții al societății, pentru anul 2017.Se mențin investițiile aprobate prin Hotararea Consiliului de Administrație NR.l din data de 31.08.2017.Se propune o investiție de 425.000 lei pentru achiziționarea a 27 containere acestea fiind necesare pentru proiectul de modernizare a unităților de invatamant.

d)    . Hotararea Consiliului de Administrație nr. NR. 4/02.10.2017

Aprobarea modificării Organigramei si statului de funcții ale Societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. S-a propus modificarea Organigramei si statului de funcții pentru buna funcționare a societății OPS3-Ordine si Protecție S3 S.R.L.

Hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 3 adoptate in perioada mandatului celor 6 membri ai consiliului de admnistratie 08.08.2017 - 12.10.2017.

In perioada analizata Consiliul de Administrație a efectuat demersurile necesare pentru ca, împreuna cu structurile abilitate din cadrul primăriei Sector 3, sa fundamenteze adoptarea de către Consiliul Local Sector 3 a unui număr de 3 hotariri care au ca obiect buna functionare/dezvoltare a OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL,astfel:

HCL S3 nr 399/05.09.2017, privind modificarea Actului Constitutiv al Societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL prin adaugarea de noi obiecte de activitate

HCL S3 nr. 401/11.09.2017, privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru Societatea OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L

HCLS3 nr. 463/28.09.2017, privind modificarea organigramei si statului de funcții ale Societății OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L

Ci


ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Raporturile de munca in cadrul . OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL se desfasoara in baza reglementarilor naționale in domeniul muncii, Regulamentului Intern si a Contractului Individual de Munca , societatea funcționând in anul de referința conform structurii organizatorice aprobate. Principalele activitati in domeniu au fost legate de: înregistrarea personalului,de actualizarea dosarelor individuale, aplicarea si respectarea legislației in domeniu referitoare la raporturile de munca, evidenta concediilor de odihna, evidenta salariilor, actualizarea fiselor de post si a fiselor de protecția muncii, pontaje etc

Numărul de salariati cu contract de munca a fost in anul 2017 de 191 salariati

ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Prin programul de investiții propus pentru anul 2017, OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL, a vizat achiziționarea de mijloace fixe, echipamente, utilaje si autovehicule necesare pentru asigurarea mijloacelor tehnice de realizarea a veniturilor, cea mai mare parte a acestora fiind direct legate de activitatea productiva. In ceea ce privește parcul auto, achizițiile propuse vizeaza un număr de 4 (patru) autoturisme care însumează in total 218.364,68 lei acestea fiind necesare societății din punct de vedere al producției si monitorizării activitatii si o investiție de 333.921,96 lei pentru achiziționarea a 27 de containere acestea fiind necesare pentru proiectul de modernizare a unităților de invatamant.

ACTIVITATEA JURIDICA

Misiunea societății noastre in anul 2017, a fost importantă pentru dezvoltarea comunității și a avut un impact major asupra calității vieții, cu respectarea cerințelor legale și contractuale, fără discriminare, în condiții de calitate și promptitudine și cu efecte benefice asupra cetățenilor sectorului 3

PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Activitățile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora

sunt stabilite politica si strategia societății in domeniul economi-cofinanciar. In cadrul OPS3 -Ordine si Protecție S3 SRL , activitatea financiara si cea de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru :

• Aprobarea situației financiare a OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL la 31.12.2017 si a situațiilor financiare semestriale


• Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2017;

Dimensionarea activitatii de producție si alocarea de resurse in asa fel incat activitatea sa se

poata susține financiar si sa devină rentabila;

•    Aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului Colectiv de munca;

•    Aprobarea unor modificari/completari la Actul Constitutiv al societății in părțile ce privesc activitatea propriu-zisa;

•    Aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții si a grilei de salarizare a societății;

•    Aprobarea unor masuri de efîcientizare a activitatii economico-financiare a societății, etc

Operațiunile economice derulate in anul 2017,au fost înregistrate in contabilitate si se prezintă astfel:

•    Venituri Totale:    3.013.820 lei;    Venituri financiare:    56 lei;

•    Cheltuieli Totale: 3.753.417 lei;    Cheltuieli cu exploatarea: 3.753.417 lei;

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez ca:

Societatea a făcut investițiile necesare pentru a isi îndeplini obiectivele.

S-a respectat cu strictele disciplina muncii, financiara, principiile contabilității;

OPS3-Ordine si Protecție S3 S.R.L., si-a achitat in totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;

OPS3-Ordine si Protecție S3 S.R.L., si-a achitat in totalitate obligațiile contractuale către furnizorii de utilitati, partenerii comerciali etc;


PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In contextul datelor prevăzute in prezentul raport de activitate, Consiliul de administrație al OPS3-Ordine si Protecție S3 S.R.L. propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea.si descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

Președinte C.A.:

Bunescu Alexandru-Razvan

Membrii Consiliu de Administrație Mihalcea Dan Z jFlorescu Adrian-Constantin

Petrescu Anamaria-CLemans

Grigoras Andrei

Slamnescu Dorin/Daniel
HCIS 3 (Uk loti-O&S-OtfPROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE 2018

OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRLCUPRINS

I)    INTRODUCERE

II)    INFORMAȚII GENERALE

III)    PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII IN PERIOADA 01.01.2018-31.12.2018

IV)    OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII IN PERIOADA 01.01.2018 - 31.12.2018

V)    OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

VI)    CONCLUZII

I) INTRODUCERE

Prezentul Programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. In sensul celor de mai sus si conform Scrisorii de așteptare a autoritatii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București, Consiliul de Administrație, supune, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Majoritar, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

Proiectul ce cuprinde programul de activitate pentru anul 2018 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit in Planul de dministrare cât și cu dorințele acționarilor. Acesta înglobează principiile directoare ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanta de atins, in lumina obiectivelor pe care Primăria Sector 3 si le-a propus , respectiv paza si protecția obiectivelor aflate in raza sectorului 3.

Viziunea managerială a Consiliului de Administrație a societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., are ca si reper :

1)    Continuarea activitatii de pază si protecție, mentenanță asupra obiectivelor sectorului 3.

2)    Transparenta, eficienta si eficacitate in implementarea proiectelor demarate;

3)    Economicitate in îndeplinirea obiectivelor;

-M,

II) INFORMAȚII GENERALE

Societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 si este reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.,a fost infiintata in baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 ,societate cu răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 si SC. Administrare Active Sector 3 SRL si obiect principal de activitate: Activități de protecție și gardă - cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfasoara activitati de paza si protecție, mentenanta si nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza sectorului 3 al municipiului București.

Adresa:

- Sediu Social: Calea Vitan nr. 154-158 Clădire Administrativa

Sediu Secundar : Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”

III) PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII IN PERIOADA 01.01.2018-31.12.2018

Misiunea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.,respectiv Sectorul 3 al Municipiului București, pe anul 2018, raportat la obiectul principal de activitate: Paza si protecția obiectivelor de pe raza sectorului 3 - cod CAEN 8010,este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Societatea se va axa pe oferirea unor servicii de inalta calitate oferind in același timp condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice

/XX

OPS3

IV) OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII IN PERIOADA 01.01.2018 - 31.12.2018

Pornind de la așteptările autoritatii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București, pe termen scurt, mediu si lung,. OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. isi propune ca obiectivele ce urmăresc realizarea activităților societății pe anul in curs sa respecte: legislația în vigoare privind activitatea desfășurată, activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor, rezolvarea prompta a solicitărilor, performanță, stabilitate și motivare in relația cu angajatii ,instruirea permanentă a personalului, achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale , creșterea cifrei de afaceri, reducerea datoriilor la bugetul de stat si nu in ultimul rând stabilirea investițiilor necesare corelate cu obiectivele propuse.

V) OBIECTIVE,CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

Pentru anul 2018, OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. are ca și obiective, paza si protecția unităților contractate de pe raza sectorului 3, pe de o parte,iar pe de alta parte mentenanta si întreținerea acestora, in baza contractelor încheiate cu acestea.

Toate aceste activitati vor fî desfășurate cu respectarea pașilor, procedurilor, cerințelor legale in domeniu.

Din perspectiva reglementarilor in domeniu si a actului constitutiv, președintele consiliului de administrație va publica pe anul in curs, pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

•    hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de ore de la data adunării;

•    situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

•    raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

•    raportul de audit anual;

•    lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

•    rapoartele consiliului de administrație;

•    raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

•    Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Membrii Consiliului de Administrație ai OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL, in calitate de mandatari imputemiciti, in limitele prevăzute prin contractul de mandat si a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Asociatului Majoritar, în anul 2018, următoarele:

•    raportul cu privire la activitatea societății,proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

•    structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

•    raportul anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

•    regulamentele necesare pentru buna funcționare a societății ce sunt supuse spre aprobare asociatului majoritar;

•    actualizarea actului constitutiv;

De asemenea, vor informa asociatul majoritar asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, ce depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate;

VI) Concluzii

Programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor in anul 2018, al OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL, vizeaza continuarea activitatii de paza si protecție, mentenanta si întreținere asupra obiectivelor sectorului 3.

Societatea, prin Consiliul de administrație si salariatii ei vor monitoriza criteriile de realizare a indicatorilor de performanta, stabiliți in contractele de mandat ale administratorilor si in Planul de Administrare, prin respectarea cu strictete a disciplinei muncii, financiare, a principiilor contabilității;

ADC3

LJ    Zj Zj

De asemenea OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL, isi propune in anul 2018, sa achitate in totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului; obligațiile contractuale către furnizorii de utilitati, partenerii comerciali etc;

In egala măsură administrația societății va urmări încasarea la termen a creanțelor și va dispune toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție,precum si alte masuri necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea asociatului majoritar Consiliului Local Sector 3 București.

Președinte C.A.:

Bunescu Alexandru-Razvan

Membrii Consiliu de

Mihalcea DanFlorescu Adrian^Gonstantin

Petrescu Anamaria-Cleman

Grigoras Andrei

Slamnescu Dor

U&S3 Ah. l30/'6tt-0S'/ 2jj$


Raportul Auditorului Independent

Către Asociații,

•r'l'TX


SOCIETĂȚII OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Opinie

1.    Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL, cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire administrativa, Sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 37410026, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere, pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.    Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

□    Activ net/Total capitaluri proprii:

1.760.459 lei 739.541 lei


□    Pierderea neta a exercițiului financiar:

3. In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017, pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare. Menționam ca societatea a fost infiintata in luna Aprilie 2017.


Baza pentru opinie

4.    Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am Îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informații - Raportul Administratorilor

5.    Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele „alte informații” cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste „alte informații” si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este sa citim acele „alte informații” si, in acest demers, sa apreciem daca acele „alte informații” sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative datorate


CONFORM CU ORIGINALULIn baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

a)    Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost intocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b)    Raportul administratorilor a fost Întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si Înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6.    Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

7.    In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile


ituatiile financiare, in ansa.mblu, sunt lipsite de

Page 3    f* *

IM!

W

denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.

Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

•    Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern,

© înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dâr fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

•    Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

•    Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul, în care aceste prezentări simt neadecvate, sa ne modificam opinia.

Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoareconform cu

ORIGINALULpot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele

Societarii de audit

M&E Expert SRL

Sediul social

Labirint 149, Sector 3

București

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul


617/02.02.2006


Auditor

Tanasescu Maria


înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr 440/09.2000

25.04.2018


MS.E

cvpprjȚ

iăăîrwiffi 1    1 I

RO 12015994

Nr Inreg reg Com J40/6808/1999 Str. Labirint Nr. 149 Sector 3 Membru: CAFR Autorizația: 617


Anexa,

la Raportul de audit pentru anul 2017

Prezentarea societății auditate


SC. 0PS3-0rdine si Protecție S3 SRL este o societate cu răspundere limitata, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub J40/5480/19.04.2017, Codul unic de înregistrare 37410026, reprezentata legal de domnul Bunescu Alexandru Razvan, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Societatea a fost infiintata in 19.04.2017.

Sediul social: Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , Sector 3, București, Romania.

Cod CAEN: 8010-Activitati de protecție si garda.

Numărul mediu de salariati la finele anului 2017 este de 90 persoane.

Societatea asigura servicii de paza si protecție cat si servicii de mentenanta clădiri , propunandu-si o diversificare a serviciilor si o dezvoltare continua.

Capital social si asociati

Societatea are un capital social subscris si varsat de 2.500.000 lei la data de 31.12.2017, divizat intr-un număr de 500 parti sociale cu o valoare nominala de 5.000 lei/parte sociala, asociati fiind:

-    Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local sector 3 cu 2.495.000 lei, procentul de participare la capitalul social fiind de 99,8% (499 parti sociale,)

-    SC Administrare Active S3 SRL cu 5.000 lei procentul de participare Ia capitalul social fiind de 0,2% (1 parte sociala).

Administrarea societății -Societatea a fost administrata de domnul Bunescu Alexandru Razvan in calitate de Administrator de la data înființării societății pana pe 08.08.2017.

-In perioada 09.08.2017-12.10.2017 societatea a fost administrata de domnul Bunescu Alexandru Razvan in caliîat&deJ’resedinte CA si membrii CA.

-Din 13.10.2017-15.0

nCONFORM cu î

ORIGINALUL

" ' .....*1


administrata de domnul Bunescu Alexandru Razvan.

Auditarea societății

Auditul desfășurat Ia societate a avut ca obiectiv exprimarea opiniei privind situațiile financiare aferente anului 2017, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară identificat.

Operațiunile de auditare au constat in:

-verificarea operațiunilor si a documentelor ce stau la baza înregistrării sumelor din conturile sintetice si analitice, aplicând tehnica sondajelor si a esantioanelor, cu limitele apreciate de auditor ca fiind reprezentative;

-examinarea si analizarea metodelor contabile folosite si a sistemului controlului intern in legătură cu natura si tipul operațiunilor economice si financiare efectuate;

-analiza componentei soldurilor anuale;

-examinarea si analiza concordantei dintre balanța de verificare sintetica si conturile anuale;

-analiza si verificarea situațiilor financiare supuse procedurii de audit, respectiv bilanțul Ia 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere precum si toate celelalte documente.

Constatări

Societatea are organizata contabilitatea in concordanta cu principiile si practicile contabile cerute de legislația in vigoare in Romania. Situațiile financiare ale societății au fost întocmite in conformitate cu principiile generale ale contabilității si sunt conforme cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare si cu OMFP 1802/2014. Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic înregistrările pe baza documentelor justificative, exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica. La întocmirea declarațiilor financiare s-a avut in vedere respectarea principiului continuității activității, pe baza datelor si informațiilor furnizate de contabilitatea societății.

Având in vedere ca societatea a fost înființata in Aprilie 2017, volumul documnetelor supuse auditului a fost rezonabil

Conform datelor din bilanțul contabil la data de 31.12.2017, situația se prezintă astfel:

Active imobilizate nete Active circulante Datorii pe termen scurt Capitaluri proprii Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale


774.177 lei; 2.778.479 lei; 1.795.863 lei; 1.760.459 lei; 739.541 lei; 3.013.876 lei;3.753.417 lei.

-Activele imobilizate sunt reprezentate de achizițiile care s-au făcut pe parcursul anului in vederea bunei desfășurări a activitatii. Au fost achizionate containere, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale.

-Activele circulante sunt reprezentate de:

a)    stocuri de piese de schimb si materiale consumabile, in valoare de 40.458 lei;

b)    creanțe in valoare totala de 1.261.386 lei, -care se compun din facturi neincasate de

833.608 lei, garanția pentru Centrul sportiv Apolfo de 408.345 lei si 18.597 lei avansuri achitate pentru prestări servicii,alte creanțe de 836 lei;

c)    disponibilități banestijn_t)anca 1.472.732 lei si in casierie 3903 lei.

-Datoriile pe termen ș^^^f^^ompuse din:

a) obligații furnizo/ț/pțesțafciri/^cturi nesosite, de 527.682 lei;


b)    salarii/obligatiî salariate/ fonduri speciale, de 1.018.515 lei;

c)    TVA de plata 239.766 lei;

d)    client incasati in avans de 8.813 lei;

e)    garanții furnizori 1087 lei.

-Capitalurile proprii cuprind capitalul social de 2.500.000 lei si pierderea de 739.541 lei. -Cheltuiala la 1000 lei venituri a fost mai mare cu 245,37 lei la fiecare 1000 lei venituri, inregistrandu-se pierdere de 739.541 Iei. Societatea pe viitor, trebuie sa urmareasca incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli.

A fost efectuata inventarierea anuala in baza deciziei de inventariere nr 108/23.12.2017 si din procesul verbal incheiat rezulta ca nu au fost constatate diferente.

25.04,2018
3