Hotărârea nr. 189/2018

HCLS3 nr.189 din 04.05.2018 priv aprob bilant contab, a cont de profit si pierd, a rap de acti al CA pe anul 2017 si a progr de activ pe anul 2018 ale soc Algorithm Residential S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 78815/CP/28.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 183/27.04.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 78504/CP/27.04.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 194 alin.(l) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 al societății Algorithm Residential S3 SRL SRL, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL SRL pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 1.186.419 lei în exercițiile financiare viitoare.

Art.5. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Societatea Algorithm Residential S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
NR. 189 DIN 04.05.2018

PRIMARA ^’ț

CABINET PRIMAR


fiul SECTORULUI <

"    BUCUREȘTI

Caisa Dudești nr. igi, sector 3, 031084 Suci^ești

www.prlm2rie3.ro

tefefon (004 02",} 318 c-3 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-m&H cabstprsniar@primari23.ro


SECTOR 3


CABINET PRMAR

"SA


Nr.


Data.


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

Având în vedere adresa nr. 183/27.04.2018 a societății Algorithm Residential $3 SRL, înregistrată cu nr. 78504/CP/27.04.2018,

în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit cărora, adunarea generală a asociaților

-    hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit șî pierderi, după

analizarea raportului Consiliului de Administrație

-    aprobă programul de activitate

în vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


cSrtthm

Reisîdentiai S3 5,


SECTOR ^UULGORIȚHMRESIDENTIAL S 3 SRL r Sediul Social: Ri


;/ '.1

Către:

Sediul:

Referitor:

CABÎNET


ucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, -ele C3, C4, C5, Sector 3.


2496 Nr.eefttJltttAIÎÎriS ISO 9001:2008    150 *4001:20lj4 0W5AS 13001:20(t7


/7W ,

, ......

Cbu^MXoW^TSecîoruIui 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BuciSeșTi


Nr.

Data.Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București    _

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de C Programului de Activitate pentru anul 2018, contului de profit și pierderi pentru exerciți gestiune a membrilor organelor de conducere


ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L. este Asociat majoritar.


area u anexele sale, descărcării de financiar 2017


Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, CONT BANCAR: R097RNCB0087157546060001 - RON, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Programului de Activitate pentru anul 2018, bilanțului contabil cu anexele sale, contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2017, descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L. la care Consiliul Local Sector 3 este Asociat majoritar.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., ART. 12, PCT. 12.1 ”Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cărși referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților. Adunarea Generala a Asociaților are următoarele atribuții principale; litd) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale; litf) numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant; lit.g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului de Consiliului de Administrație; Ut. h) aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțărie), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății), Ut o) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

C.U.I.: 37409960    BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn    Tel: 0314.334.452

Reg. Coin J40/5481/2017 RO97RNCB0087157546060001 -Roti    Fax: 0314.334,451

R070RNCB0087157546060002 - EUR    algoritlim.residential@gniail.com

constructiis3.ro

m

ReysîctentiaS S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social; București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.Conform prevederilor Legii societăților nr.31/1990, Art. 194. - (1) Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Conform prevederilor art. 81 alin.2 lith din Legea 215/2001 Consiliul local de sector deține atribuții în sensul înființării unei societăți comerciale condiționat de obținerea în prealabil a consimțământului Consiliului General al Municipiului București.

în data de 16.05.2017, prin H.C.L. 201, Asociatul majoritar al societății, respectiv Consiliul Local Sector 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigrama și statul de funcții ale S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L., cu un număr de 200 de angajați.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. a fost rectificat prin Hotărârile Consiliului Local Sector 3 nr. 466 din 28.09.2017, nr. 523 din 31.10.2017 și nr. 687 din 28.12.2017.

Prin H.C.L. 205 din 16,05.2017, Consiliul Local Sector 3 a aprobat încheierea unui contract de asociere în participațiune între S.C. Administrare Active S.R.L. și S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției "'Hala Laminor, Fabrica de țevi Republica, corpurile C6 și C6Î, situată în B-dul Basarabia nr.256, Sector 3, București. ”

Programul de activitate al societății Alorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul 2017 a fost aprobat prin H.C.L. 222 din 30.05,2017. Conform acestuia, mai mult de 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care sunt încredințate de Primăria Sectorului 3.

în data de 30.05.2017, Asociatul majoritar a aprobat prin H.C.L. 223 înființarea de către societatea Algorithm Residenital S3 S.R.L. a unei societăți comerciale cu răspundere limitată: Algorithm Construcții S3 S.R.L.

C.U.I.: 37409960    BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn    Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron    Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR    algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Resîdentîai S3 s.r.l. Sediul Social; București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primăria Sector 3 a Muncipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București;

Construire compex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București Extindere Școala Gimnazială nr.8î, Sector 3, București,

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Programului de Activitate pentru anul 2018, bilanțului contabil cu anexele sale, contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat, descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L. la care Consiliul Local Sector 3 este Asociat majoritar.

Atașat prezentei adrese sunt următoarele:

-    Bilanțului contabil cu anexele sale;

Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat;

-    Raportul de Activitate pentru anul 2017;

-    Programul de Activitate pentru anul 2018.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin în c    “    C.A.

Alg    3 S.R.L.C.U.I.: 37409960 Reg. Com J40/5481Z2017


BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn R097RNCB0087157546060001 -Ron R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel: 0314.334.452 Fax: 0314.334.451


al gorithm. residential@gmail.com constructiis3.ro


ț. ■■    -:-. .

|~~] Mari Contribuabili care depun bilanțul ia București

Bifați numai

PI Sucursală

UJULfcf

este căzui:

f] GIE - grupuri de interes economic

[23 Activ neț mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1003,...a,0 O /06.02.201 S Țip situație financiară : BSEntitatea


ALGORITHM RESIDENTIAL S3


73

tW

<W

t-


Județ

București


Sector Sector 2


Localitate

București


-a


Strada


Telefon


BD Basarabia


Nr.

Bioc

Scara

Ap.

256G

0762613232


Numărdin registrul comerțului


40/5481/2017

Cod unic de înregistrare

3

7

4

0

9

9

6

0


Forma de proprietate


35--Societati cu răspundere limitata


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale


Activitatea preponderenta efectivdesfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale


Situații financiare anuale


Raportări anuale


( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic i


EhtJtățirirti|locNr mari sientitățî de


interes


£(•


Eirrtități de î ] interes

; publ ic


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

anufcalendaristic, cf.art. 27 din Legea: corrtabilitâfii nr. 82/1991


-{ |    2. persoanele juridice aflate îh lichidare, potrivit iegii-

3. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state


aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și com amil calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


entitățile prevăzute Ia pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, pletarile ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde Cu


Indicatori:


Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele


DIACONU CARMEN


Calitatea


30.813.581


32.000.000


-1.186.419


ÎNTOCMIT,

Carmen

Diaconu


Digitally signed by Carmen Diaconu Date: 2018.03.30 08:16:46 +03'00'


Semnătura electronică-


Formular VALIDAT22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CE CAR


Semnătura


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

o DA

(• NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

f DA NU


AUDITOR,

Nume si ț^șnume auditor persoana fizică/ Denumire firma de auditNr.de înregistrare in Registrul CAFR

^O(o


CIF/ CUI


77^ y    \     f

FIO - pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT HCtS 3 ftfc.    && <&tf

Cod 10    la data de 31.12.2017    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2017

31.12.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

12.645

II. IMOBILIZĂRI C0RP0RALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935)

02

1.476.088

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* - 296*)

03

23.000.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

24.488.733

B, ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct,301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345 +346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091 -•    392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

1.700.725

11.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

(ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441 **+4424+din Ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+45 3**+456**+4582+461+4662 +473**-491 -495-496+5187)

06

979.140

III. INVESTIȚII PETERMEN SCURT

(ct.501 +505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (dinct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

4.613.445

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

7.293.310

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) frd.11 +12)

10

27.159

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *)

11

27.159

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.47Txj

12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN

AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281+43P*CT437***+4381+44T>**+4423+4428***+444***+446**‘*+

-CT4481+451**CT453***+455+456***+457+4581+462+4661+473«**+509+5186

+5T9)

13

995.621

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

14

6.324.848

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

15

30.813.581

G. DATORILSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (Ct161 + 162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281+431 ***+437***+4381+44P**+4423+4428***+444***+446***+ 447^+44g -| +45 1 «*+453*** +455+456* **+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

16

_

YvX'-x

”■ + fa

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

17

iiY Y ,.A

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

18

§ î îjhȚ:

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

19

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

20

"’X.Î? c

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

22

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la cîienți (ct. 478)

(rd.26+27)

25

F10~ pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478")

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

29

0

32.000.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

32.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

IV. REZERVE (ct.106)

37

* _ țiuni proprii (ct. 109)

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct, 149)

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORT AT(Ă)    SOLD C (ct. 117)

41

SOLD D(ct. 117)

42

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

43

SOLD D(ct. 121)

44

1.186.419

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

46

0

30.813.581

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

49

0

30.813.581

Suma de control FIO: 2285660351596354271

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 ~ Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, I^IEMBRE CECCARF20 - pag. 1

Wawh,

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20    - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2016

2017

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

0

2.270.530

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708) .

02

2.270.533

mituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct 709)

04

3

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

Sold C

07

.......... . ..    '7 A*»

Sold D

08

i. SK

. ■...........................

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

b. ' . O/.CZ

4, Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct 7412 + 7413 + 7414+ 7415 + 7416 +

7417 + 7419)

12

Ite venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

242.560

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10+11 +12 + 13)

16

0

2.513.090

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

859.637

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

209.185

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

19

2.457

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct 609)

21

12.204

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

1.394.618

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

1.114.816

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

24

279^02

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

5>0lo

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

51.010

a.2) Venituri (ct.7813)

27

A ..........

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

F20 - pag. 2

b.1} Cheltuieli (ct.654+6814)

29

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

11, Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

1.197.869

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

1.168.555

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)

33

14.969

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587}

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

14.345

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

- Cheltuieli (ct.6812)

40

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

3.702.572

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

0

0

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

1.189.482

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

2.691

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

T " Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

2.691

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

53 ;

_

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Mb /+.

■sAifT+i

- Venituri (ct.786)

55

i:    ț ■'

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

-372

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

-372

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52-59)

60

3.063

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

Z °

0F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

0

2.515.781

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

3.702.200

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

0

0

-Pierdere (rd.63-62)

65

0

1.186.419

19. impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 64-65-66-67)

68

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

0

1.186.419

Suma de control F20 :    27157767/596354271

~ Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura__

Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


'    ,    F30 - pag, 1

DATE INFORMATIVE    1 *

- .    la data de 31.12.2017

Cod 30    - lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

Unități care au înregistrat pierdere

02

1

1.186.419

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

IE Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1-2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)

04

643.631

643.631

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

524.957

524.957

v peste 30 de zile

06

524.957

524.957

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.lOla 14)

09

182.012

182.012

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

125.054

125.054

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

51.570

51.570

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

5.388

5.388

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

1.305

1.305

Obligații restante fata de alti creditori

16

-127.215

-127.215

e ■

ozite si taxe nepiatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

62.572

62.572

Impozite si taxe nepiatite Ia termenul stabilit la bugetele locale

18

Eli. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

19

42

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20

54

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare,    _ _    _

subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

_

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

Xl

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

26

_

'    F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute dîn servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale

Uniunii Europene, din care;

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenții aferente veniturilor, din care;

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *j

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

/    1 travaloarea tichetelor acordate salariaților

37

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

38

- după surse de finanțare {rd. 40+41)

39

0

0

- din fonduri publice

40

- din fonduri private

41

-după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

42

0

0

-cheltuieli curente

43

- cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

•Ituieli de inovare

45

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

48

_

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obliqațiuni, în sume brute (rd.50 la 53)

49

..... __ _ .... _

- acțiuni necotate emise de rezidenti

50

\Z

- părți sociale emise de rezidenti

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

52

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in tei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

C

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct, 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

57

432.891

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (Ct. 425 +4282)

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61

543.988

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +-'    4+4428+444+446)

63

543.988

- subvenții de incasat(ct,445)

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătu Iu i(ct.4482)

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +

(rd.72 la 74)

71

27.159

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

73

27.159

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

74

h    / i-    /■

W/

î»?;. j

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

75

- de la nerezidenți

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.5O8), (rd.79 la 82)

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

79

- părți sociale emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de nerezidenți

81

F30 - pag. 4

- obligațiuni emise de nerezidenti

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

84

5.048

-în lei (ct.5311)

85

5.048

- în valută (ct. 5314)

86

Conturi curente ta bănci în tei și în valută (rd.88+90)

87

4.608.397

-în lei (ct. 5121), din care:

88

4.608.397

- conturi curente în tei deschise la bănci nerezidente

89

- în valută (ct. 5124), din care:

90

- conturi curente în valută deschise la bănci ne rezidente

91

Alte conturi curente ia bănci și acreditive, (rd.93+94)

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

94

17. _ rii (rd. 96 + 99+102 + 103 + 106+108+110+111 + 116+119 + 122 + 128)

95

997.883

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)

96

- în lei

97

- în valută

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 )(rd.l 00+101)

99

- în lei

100

- în valută

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 +din ct. 1682)

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se fa^ in funcție de cursul unei valute

104

X

4.V r-.

•><

/Oi........_____________ ■ ■■ ■

v -■    -în valută

105

s +? 1

§ W Zl

Alte împrumuturi șî datorii asimilate (ct. 167), din care:

106

Xr' \ *5

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

107

V

KW*?*---

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108

527.219

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de ia clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423+424 + 426 + 427+4281)

110

61,749

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

111

373.216

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

112

/ /    274.712

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+446)

113

X''    94.299

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

114

4.205

F30 - pag.5

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),

din care;

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct 451), din care:

117

- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct 451)

118

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

120

~ sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

122

35.699

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si ț canele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

124

35.699

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clîenți (ct 478)

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

128

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***V

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

130

32.000.000

- acțiuni cotate 3)

131

- acțiuni necotate 4)

132

V . - părți sociale

133

32.000.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct 1012)

134

Brevete si licențe (din ct.205)

135

6.994

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

136

109.931

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

137

Valoarea bunurilor din domeniul public ai statului aflate în concesiune

138

X    ‘XVA

................

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

139

Z    AX.-

Ax    xx

Î- O /A"    1 5

X y

X;

XX

F30 - pag.6

XE. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea contabila netă a bunurilor 5}

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

% 6;

Suma (lei)

% 6}

A

B

Col.l

Col .2

Cola

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) &},

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 +152)

141

X

32.000.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

142

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

143

- deținut de instituții publice de subordonare locală

144

_ "ținut de societățile cu capital de stat, dh, care:

145

- cu capital integral de stat

146

- cu capital majoritar de stat

147

- cu capital minoritar de stat

148

- deținut de regii autonome

149

' deținut de societăți cu capital privat

150

- deținut de persoane fizice

151

32.000.000

100,00

- deținut de alte entități

152

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din p . itul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

153

- către instituții publice centrale;

154

- către instituții publice locale;

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

156

\ o*    +/    %

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților șî al regiilor autonome, din care:

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

158

-către instituții publice centrale

159

F30 - pag, 7

- către instituții publice locale

160

- către aiți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciții lor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

162

- către instituții publice centrale

163

- către instituții publice locale

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

165

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

t^'^nțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală}, din cc—

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

Creanțe preluate prin cesionare de ia persoane juridice (ia cost de achiziție), din care:

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

XVI. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

170

41>'    .....'-JA

/^-Z s c- /A S /Af i S i

i«~w

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele DIACONU CARMEN

Calitatea


22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECMT

Semnătură_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -V    -r.,.

Wk ,WElemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

426

X

426

Alte imobilizări

02

14.243

X

14.243

% ~ ;suri acordate pentru irhuoilizari necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

14.669

X

14.669

81.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

1.469.022

1.469.022

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

58.521

2.469

56.052

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

fy' ' fe biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

95.413

95.413

0

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

1.622.956

97.882

1.525.074

lll.lmohilizari financiare

17

46.000.000

23.000.000

X

23.000.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

47.637.625

23.097.882

24.539.743

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in anului

cursul

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Llmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

296

296

Alte imobilizări

20

1.728

1.728

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

T^AL (rd.f9+20+21)

22

2.024

2.024

II.imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

38.645

38.645

Alte instalații „utilaje si mobilier

26

10.341

10.341

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

48.986

48.986

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

51.010

51.010

/ S? /

Vii

$ sr V*£

X

Y^'XvZ- f r-S/yÂfi't

V^r C'"—''e î'j 1 X

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Corrstructii

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

_

i

_

III.Imobilizări financiare

46

_

rZ.

7    PARI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40:    194131810/5963,54271

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,ALGORITHM RESIDENTIAL S3

Cui:37409960 Cif:37409960 Nrc:40/5481/2017 Adresa:BUCURESTI str.BD BASARABIA nr.256G se.3

solduri inițiale

rulaje curente

rulaje totale

debit

credit

debit

credit

debit

credit

32,000,000.00

32,000,000.00

32,000,000.00

664,773.55

1,732,124.43

3,714,406.26

2,527,987.57

425.45

6,994.12

7,248.91

114,921.77

1,337,097.16

131,924.93

58,521.00

2,469.00

95,412.92

95,412.92

23,000,000.00

23,000,000.00

23,000,000.00

37.49

295.86

210.63

519.34

256.92

1,208.18

19,373.09

38,645.60

1,745.15

10,340.86

__________

1,756,620.22

222,325.14

2,460,031.75

781,626.06

4,954.05

3,010.45

16,659.66

12,891.52

$ q    z

658.46

5,966.35

47,482.69

42,666.99

4,052.00

4,052.00

7,745.67

4,134.79

JCÎ / «W

10,262.08

11,193.45

82,464.31

72,339.50

-----

' />/

13,669.05

30,547.05

237,009.69

237,009.69

1,994,836.86

1,788,049.34

8,779,576.09

9,304,533.38

2,262.09

2,262.09

-460,938.89

19,259.80

1,243,506.69

832,104.51

52,498.02

52,498.02

rx

2,060,960.14

2,042,492.64

2,701,933.82

2,680,445.03

" " ......V \ " "

\ \

319,427.00

221,856.00

1,055,676.00

1,117,425.00

2,807.00

2,807.00

4,380.00

4,380.00

z z

94,200.00

94,200.00

94,200.00

94,200.00

I /

\

38,006.00

84,941.00

198,617.00

■■ \............ •-

\ \

24,867.00

54,390.00

128,641.00

1,868.00

14,164.00

33,057.00

72,952.00

12,960.00

28,492.00

67,291.00

1,081.00

2,213.00

5,446.00

BALANȚA DE VERIFICARE Ia luna 12/2017

solduri finale

cont

denumire cont

debit

credit

1011

Capital Subscris Nevarsat

32,000,000.00

1012

Capital Subscris Varsat

1,186,418.69

121

Profit Si Pierderi

425.45

201

Ch.constituire

6,994.12

205

Concesiuni Brevete Licențe

7,248.91

208

Imob.necorporale Diverse

1,337,097.16

2131

Utilaje De Lucru

131,924.93

2133

Mijloace De Transport

56,052.00

214

Birotica

2311

Amenajări Terenuri,construcții

23,000,000.00

262

Titluri Smob.activ.portofoliu

2678

Alte Creanțe Imobilizate

2692

Vars.de Efec.pt.actiuni La Ent

295.86

2801

Amo.ch.constituire

519.34

2805

Amo.conces.brevete Licențe

1,208.18

2808

Amo.ch.imobiliz.necorp.dîverse

38,645.60

2813

Amo.mijl. lucru

10,340.86

2814

Amo.birotica

1,678,405.69

301

Materii Prime

3,768.14

3021

Materiale Auxiliare

4,815.70

3022

Combustibili

3,610.88

3024

Piese De Schimb

10,124.81

3028

Alte Mat.consumabile

303

Obiecte De Inventar

524,957.29

401

Furnizori

2,262.09

408

Furniz.facturi Nesosite

411,402.18

4091

Furniz.debitori Marfa

4092

Furniz.debitori Servicii

21,488.79

4111

Ciienii Interni

61,749.00

421

Remunerații Datorate

423

Ajut.mater.datorate C.b.

425

Avansuri Acrdate Personalului

113,676.00

4311

Ch.cas

74,251.00

4312

Cas Salariat

39,895.00

4313

Ch.cass

38,799.00

4314

Cass Salariat

3,233.00

4371

Ch.șomaj

ALGORiTHM RESIDENTIAL S3

Cui:37409960 Cif;37409960 Nrc:4G/5481/2G17 Adresa:BUCURESTI str.BD BASARABIA nr,256G se.3

solduri inițiale

rulaje curente

rulaje totale

debit

credit

debit

credit

debit

credit

1,072.00

2,213.00

5,427.00

550.00

871.00

2,515.00

50,700.82

777,445.54

233,457.86

278,973.26

278,973.26

1,029,576.67

1,029,576.67

329,674.08

329,674.08

485,499.98

485,499.98

18,483.63

18,483.63

31,727.00

67,790,00

162,089.00

1,595.00

2,900.00

1,867,00

6,072.00

32,000,000.00

32,000,000.00

1,277,989.46

1,277,989.46

*25,996.82

9,702.21

407.00

3,853.73

42,265.83

15,106.89

327.25

327.25

2,041,170.39

2,251,086.04

58,488,182.64

53,879,785.53

103,270.36

103,270.36

39,513.00

35,544,25

163,713.00

158,665.11

6,022.25

6,022.25

105,018.41

105,018.41

32,366.00

32,366,00

23,840,749.20

23,840,749.20

i

I VrÂ

;^4.?S5x''

222,325.14

222,325.14

712,857.17

712,857.17

3,010.45

3,010.45

4,801.47

4,801.47

6,732.24

6,732.24

63,114.64

63,114.64

£    SSt,

.......

,    :/W

4,052.00

4,052.00

4,134.79

4,134.79

13 r IV

------

\ tp

-.....- -V<A-o-,-

11,457.54

11,457.54

74,729.24

74,729.24

30,547.05

30,547.05

209,184.70

209,184.70

l......................-

2,457.40

2,457.40

•---------, -V %K >■

3 & ^5 X

26.40

26.40

12,203.78

12,203.78

2,805.95

2,805.95

9,949.80

9,949.80

7,874.87

7,874.87

225,043.12

225,043.12

.......- - “V

3,844.71

3,844.71

15,088.85

15,088.85

Y.

16,441.00

16,441.00

109,931.00

109,931.00

/    i

164.59

164.59

559.11

559.11

A '

7,901.37

7,901.37

50,596.46

50,596.46

t A

1,260.50

1,260.50

i-y

217.59

217.59

9,580.13

9,580.13

<X

567.98

567.98

3,462.88

3,462.88

xs

..

48,252.66

48,252.66

743,082.56

743,082.56

..............Y

3,166.13

,    3,166.13

14,968.86

14,968.86

BALANȚA DE VERIFICARE la luna 12/2017

solduri finale

cont

denumire cont

debit

credit

3,214.00

4372

Șomaj Angajat

1,644.00

4373

Fd.garantare Salarii

543,987.68

4424

Tva De Recuperat

4426

Tva Deductibil

4427

Tva Colectat

4428

Tva Neexigibila

94,299.00

444

Impozit Pe Salarii

4,205.00

447

Fd.spec.taxe Si.vars.asimilate

456

Dec.cu Asoc.privind Capitalul

461

Debitori Diverși

35,699.03

462

Creditori Diverși

27,158.94

471

Ch.in Avans

473

Sume In Curs De Clarificare

4,608,397.11

5121

Cont Curent Banca In Lei

5125

Sume In Curs De Decontare

5,047.89

5311

Casa In Lei

542

Avansuri De Trezorerie

581

Viramente Interne

601

Ch.materii Prime

6021

Ch.materiale Auxiliare

6022

Ch.combustibili

6024

Ch.piese De Schimb

6028

Ch.alte Mat.consum.

603

Ch.obiectele De inventar

605

Ch.energia Si Apa

609

Discount Acordat Ulterior

611

Ch.intret., reparații

612

Ch.redev.,locații,chirii

613

Ch.prime De Asigurare

621

Ch .colaboratorii

623

Ch.protoc.,recl.,publ.

624

Ch.transport

625

Ch.depias.detas.transf.

626

Ch.posta, Telecomun.

627

Ch.serv.bancare

628

Ch.serv.terti Div.

635

Ch.impoz.si Taxe

ALGORITHM RESIDENT1AL S3

BALANȚA DE VERIFICARE la luna 12/2017


Cui:37409960 Cif:37409960 Nrc:40/5481/2017 Adresa:BUCURESTI str.BD BASARABIA nr.256G se.3solduri inițiale

rulaje curente

rulaje totale

solduri finale

cont

denumire cont

debit

credit

debit

credit

debit

credit

debit

credit

219,988.00

219,988.00

1,114,816.00

1,114,816.00

641

Cb.remun.personalului

38,006.00

38,006.00

198,617.00

198,617.00

6451

Ch.cas

1,631.00

1,631.00

8,233.00

8,233.00

6452

Ch.șomaj

14,164.00

14,164.00

72,952.00

72,952.00

6453

Ch.cass

9,285.80

9,285.80

6583

Ch.active Cedate

5,059.07

5,059.07

6588

Ch.exploatare Div.

-371.87

-371.87

667

Ch.sconturi Acordate

21,623.28

21,623.28

51,009.84

51,009.84

6811

Ch.amortizări

1,731,899.28

1,731,899.28

2,270,532.62

2,270,532.62

704

Ve.lucrări Si Servicii

2.74

2.74

709

Discount Primit Ulterior

242,560.24

242,560.24

7588

Ve.diverse

198.75

198.75

2,690.93

2,690.93

766

Ve.dobinzi

11,711,952.34

11,711,952.34

224,962,210.21

224,962,210.21

33,046,631.16

33,046,631.16

tota

0.00 Lei

întocmit    Administrator , Director economic sau Sef birou

Zz/Ai’»O\‘-9 \

Z--X ■■■ \<A

M-    W?

''^yRs7«

V/;âa‘Z    Z^?Z

Forma de propnet.    NOTA EXPLICATIVA LA BILANȚUL CONTABIL DIN LUNA

Cod.caen.......... 4120

Nota 1    - Active imobilizate -lei-

elemente de    j

activ    |

)

sold la |

l.ian |

Valoare bruta

1

sold la [ sold la

31 dec S    1.ian

Deprecieri

creșteri j reduceri )

1 1

sold la

31 dec

creșteri |

!

reduceri [

1

Ch,constituire    |

I

425 |

1

425 1

296)    |

296

Ch.dezvoltare    |

I

I

i

)

1 . 1

Licențe si brevete j

)

6,994|

1

6,994|

5191    I

519

alte imob.necorp    |

[

7,249)

1

7,249)

1,2081 |

1,208

Amenajări terenuri |

I

I

. 1

1

1 . 1

^-instructii    |

..I

...    I

1

1

i    1

îlaje de- lucru    |

I

1,337,097|

1

1,337,097|

27,652)    )

27,652

Tehnica de calcul )

. !

1

1

. t

...).. ... 1

Mijloace de transp i

I

131,925l

. 1

131,9251

10,994|    |

10,994

Animale

I

1

1

.1 . 1

! 1

1

Birotica    I

I

58,521)

2,469|

56,052|

10,341)    |

10,341

ta 2 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI -lei-NU E CAZUL

Forma de propriet.    NOTA EXPLICATIVA LA BILANȚUL CONTABIL DIN LUNA

Cod.caen.......... 4120


Nota 3    - REPARTIZAREA PROFITULUI -lei-

Profit net repartizat..........................................................................

-    rezerve legale .............................................................................

-    acoperirea pierderii contabile .............................................................

-    dividende ..................................................................................

-    alte repartizări . ..........................................................................

-    profit nereparti2at................................................................,.......

A/

'-«-^^7 ^57

Forma de propriet.    NOTA EXPLICATIVA LA BILANȚUL CONTABIL DIN LUNA

Cod.caen.......... 4120

Nota 4 - ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE -lei-

exer.ant.|exer.crt..

_1    2,270,535

_3,410,984

_______)    2,001,397

_1__


Cifra de afaceri ....................................................................

Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate..................................

Cheltuielile activitatii de baza.....................................................

Cheltuielile activitatii auxiliare...................................................

_j    1,409,587

_j-1,140,449

____ |    559

_I    315,436

__J    242,560

|-1,213,884


Cheltuielile indirecte de producție..................................................

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete.......................................

Cheltuieli de desfacere..............................................................

Cheltuieli generale de administrație.................................................

Alte venituri din exploatare.........................................................

••-zultatul din exploatare............................................................W'


W't


Forma de propriei.    NOTA EXPLICATIVA LA BILANȚUL CONTABIL DIN LUNA

Cod. caen.......... 4120


Nota 5    - SITUAȚIA CREANȚELOR -lei-


Total din care . ...........

Clienti....................

Cliehti facturi de Întocmit

Debitori...................

Furnizori debitori.........

Bugete plătite in plus.....


sold 31dec|sub 1 an |peste 1 an

976,879|    976,879|

21,489]    21,489|_


411,402|    411, 402 [___

543,988|    543,988|


- SITUAȚIA DATORIILOR -lei-


sold 31decjsub 1 an [peste 1 anlpest'e 1 an


Total din care ..............

Furnizori ....................

Furnizori facturi de intocmit.

Clienti creditori.............

Credit leasing ...............

Credituri diverși.............

Salarii de plata..............

datorii cat.'re bugetul de stat.


997,883 |

997,8831    1

524,957 |

524,957|    |

2,262 |

2,262| [

f

1 . . 1

I    .1    1

35,699|

35,699|    .    |

61,749|

61,749)    1

373,216|

373,216)    1/Al

/ O fa-"'

Forma de propriet    NOTA EXPLICATIVA LA BILANȚUL CONTABIL DIN LUNA

Cod.caen.......... 4120

Nota 6    - PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE

Nu s-u semnlalat abateri de la principiile contabile si schimbarea metodelor de reevaluare

PRINCIPIUL CONTINUITĂȚII ACTIVITATIX

In viitor societatea i-si va desfasttra activitatea in mod normal, neexistind motive pentru a intra in lichidare sau de reducere semnificativa a activitatii

PRINCIPIUL PERMANENTEI METODEI Nu au fost schimbate regulile si normele de evaluare Mijloacele fixe sun Înregistrate la valoare de intrare inscrisa pe documentele de achiziție Nu au fost Înregistrate reevaluări ale mijloacelor fixe

Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naționala a elementelor de activ si pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină;

-    elementele de activ si pasiv exprimate in valuta s-au inregistrat la cursul BNR din data documentelor

-    schimburile valutare au fost Înregistrate la cursul de schimb al băncii

-    costul de achiziție a bunurilor este egal cu prețul de cumpărare

PRINCIPIUL PRUDENTEI S-au Înregistrat venituri si cheltuieli aferente exercițiului financiar 2017

PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXERCIȚIULUI Veniturile si cheltuielile aferente exercițiului financiar au fost luate in consid.la calculul profitului

PRINCIPIUL EVALUĂRII SEPARATE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV S-a determinat separat valoarea aferenta fiecărui element de activ si pasiv

PRINCIPIUL INTANGIBILITATII Nu au fost înregistrate modificări după Închiderea exercitiilor financiare PRINCIPIUL NECOMPENSARII Nu s-au inregistrat compensări intre elementele de activ si pasiv, respectiv

venituri cu cheltuieli cu excepția compensărilor permise de reglementările in viguare

La sfirsitul excercitiului financiar a fost făcută inventarierea tuturor elementelor de activ si pasiv.


Nota 7    - ACTUINI SI OBLIGAȚIUNI Capital social subscris .....................................


32,000,000Forma de propriet.    NOTA EXPLICATIVA LA BILANȚUL CONTABIL DIN LUNA

Cod. caen........•.. 4120

Nota 8    - INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII

număr de salariat!............................................................................. 54

număr mediu.................................................................................... 42

salarii plătite sau de plătit.................................................................. 692,228

cheltuieli cu asigurări sociale, pensii si alte cheltuieli aferente salariilor ................ 279,802

Forma de propriet.    NOTA EXPLICATIVA LA BILANȚUL CONTABIL DIN LUNA

Cod. caen.......... 4120

Nota 9


ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.    Indicatori de lichiditate:

a)    indicatorul lichidității curente = active curente/datorii curente............................ 31.847

b)    indicatorul lichidității imediate = (active curente-stocuri)/datorii curente................. 30.143

2.    Indicatori de risc:

a)    Indicatorul gradului de indatorare = capital imprumutat/capital propriu*100 ................

b)    Indicatorul privind acoperirea dobinzilor -

profit Înaintea plătii dobânzii si imp. pe profit/che.cu dobanda........■■....................

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

Viteza de. rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) = Costul vânzărilor/stocul mediu......... ...    5

Număr de zile de stocare - indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

stoc mediu/costul vazarilor*365................................................................ .

Viteza de    rotatie    a    debitelor-clienti = (Sold mediu clienti / cifra de afaceri) *    365 ........... 8

Viteza de    rotatie    a    creditelor-furnizor = (sold mediu furnizori/ achiziții de bunuri) * 365..... 21

Viteza de    rotatie    a    activelor imobilizate = Cifra de afaceri/active imobilizate.,............ 0

Viteza de    rotatie    a    activelor totale = Cifra de afaceri/ total active........................... 0

4. Indicatori de profitabilitate

a)    Rentabilitatea capitalului angajat = prof.inaintea plătii dob.si imp.pe prof/capital angajat. __

b)    Marja bruta din vinzari = (profitul din vanzari / cifra de afaceri) *100...................... -31


Forma de propriet.    NOTA EXPLICATIVA LA BILANȚUL CONTABIL DIN LUNA

Cod. caen.......... 4120

Nota 10 - ALTE INFORMAȚII

a)    Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice;

Societate comerciala cu răspundere, limitata infintata in 2017 avand ca domeniu principal de activitate 412 0

Structura capitalului social se prezintă astfel:

b)    Informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale, Întreprinderi asociate sau cu alte societi

in care se dețin titluri de participare strategice ; _

c)    Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naționala a elementelor de activ si de pasiv, veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină;

^cmentele de activ si de pasiv exprimate in valuta s-au Înregistrat la cursul BNR din data documentelo scnimburile valutare au fost inregistrate Ia cursul de schimb al băncii

d)    informații referitoare la iitip. pe profit ; Proporția dintre activ, curenta si cea extraord.. _

Reconcilierea dintre rezultatul, exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația

de impozit pe profit;- cheltuieli nedeductibile privind impozitul pe profit, amenzi si penalizări pentru Întârziere,alte cheltuieli nedeductibile, protocol peste limita legala

e)    Cifra de afaceri prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de piețe de desfacere;

cifra de afaceri din vanzari marfa.......................................................... .

cifra de afaceri din diverse activitati..................................................... .

f)    Cheltuielile cu chiriile.................................................................... .

g)    Onorariile plătite persoanelor care verifica situațiile financiare anuale simplificate....... ,_

h)    Angajamente acordate ................. ...................................................... .

i)    Angajamente primite.......................................................................... .


/ "xT/i»!-

/ o A-' ? IU


.ÂA-Zfe

Zis/

Și-t


s, Ar:


Ah;


ALGORfTHM RESIDENTIAL S3

Cui:37409960 Cif:37409960 Nrc:40/5481/2017 Adresa:BUCURESTI str.BD BASARABIA nr.256G se.3

RAPORT DE GESTIUNE

12/2017


Contabilitatea societății a fost condusa conform Legii contabilității nr.82/1991, in partida dubla, cu respectarea principiului prudentei si continuității si a tuturor regulilor si metodelor contabile prevăzute de reglementările in vigoare.

In cursul anului a fost tinuta cu ajutorul unui program informatic pe calculator.

Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice puse de acord cu cele analitice, astfel ca toate datele din bilanțul contabil, corespund cu datele din evidenta contabila si cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale, elaborate de Ministerul de Finanțe,

Nu au fost efectuate compensări intre conturile de venituri si cheltuieli.

Contul de profit si pierdere este intocmit pe baza datelor din evidenta contabila, reflectind fidel veniturile,cheltuielile si repartizarea profitului, privid perioada la care se refera prezentul raport.


S.C. ALGORITHM RESIDENTiAL S3 CU UN CAPITAL SOCIAL DE

32000000.00

A ÎNREGISTRAT IN EXERCIȚIUL CURENT

o pierdere de

1186419.00

CU URMĂTOAREA STRUCTURA:

-DE VENITURI :

vinzari marfa,servicii,produse proprii

2270535.00

alte venituri di exploatare

242560.00

inciare

2691.00

oiscounturi

12204.00

discounturi

-3.00

-SI CHELTUIELI AFERENTE :

materii prime, materiale, mărfuri

1083483.00

lucrări si servicii executate de terti

250082.00

alte lucrări si servicii executate de terti

918473.00

impozite si taxe

14969.00

personalul

1394618.00

alte cheltuieli din exploatare

14345.00

financiare

-372.00

discounturi

-12204.00

discounturi

3.00

amortizări si provizioane

51010.00

SOCIETATEA DATOREAZA LA :

funizori

111293.00

..asigurări sociale

274712.00

iditori

35699.00

SI ARE DE ÎNCASAT DE LA :

clienti

21489.00

DISPUNE DE IMOBILIZĂRI CORPORALE DE

1525074.00

CU 0 AMORTIZARE AFERENTA DE

48986.00

STOCURILE CONSTATATE PRIN INVENTARIERE

LA SFIRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE ESTE DE

1700725.00

DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI:

numerar

5048.00

in banei

4608397.00

ALGORITHM RESIDENTIAL S3

cui 37409960 Cif:37409960 nr.reg.comert 40/5481/2017 adresa BUCURESTIBD BASARABIA nr.256G se.3

DECLARAȚIE

12/2017

In conformitate cu prevederile art.3O din Legea contabilității nr.82/1991 S-au întocmit situațiile financiare anuale ia 31/12/2017 pentru :

~ ocietatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 local itate BUCUREȘTI cui 37409960

nr.reg.comert 40/548172017

adresa BUCURESTIBD BASARABIA nr.256G se.3

cod caen 4120

Subsemnatul Administrator PANAIT RADU ALIN isi asuma răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

a)    Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

c)    Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

Administrator PANAIT RADU ALIN

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

înregistrată la ONRC sub nr. J40/5481/19.04.2017,

CUI: 37409960

PROCES VERBAL

AL ADUNĂRII GENERAL A ASOCIAȚILOR

încheiat astazi:

Adunarea Generală a Asociaților s-a întrunit pentru următoarea ordine de zi:

1.    Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2017 cu anexele și contul rezultatului exercițiului;

2.    Descărcarea de gestiune (activitate) a administratorilor;

3.    Raportul de activitate pe anul 2017 al Consiliului de Administrație;

4.    Programul de activitate pentru anul 2018 al Consiliului de Administrație.

în urma prezentării bilanțului contabil și a contului exercițiului s-a luat în unanimitate absolute următoarea:

HOTĂRÂRE

1.    S-a aprobat bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2017 cu anexele și contul rezultatului exercițiului;

2.    S-a aprobat descărcarea de gestiune (activitatea) administratorilor;

3.    S-a aprobat Raportul de activitate pe anul 2017 al Consiliului de Administrație;

4.    S-a aprobat Programul de activitate pentru anul 2018 al Consiliului de Administrație;

5.    Se aprobă recuperarea pierderii contabile, în sumă de —1.186.419 lei, în exercițiile financiare viitoare.

ASOCIAT MAJORITAR

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, Reprezentat prin:


PRIMAR DOMNUL ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrată îa ONRC sub nr. J4G/5481/19.04.2017,

CUI: 37409960

PROPUNERE DE RECUPERARE A PIERDERII EXERCIȚIULUI FINANCIR 2017

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a realizat în cadrul exercițiului financiar 2017 o pierdere în valoare de - LI86.419. Se propune, în vederea aprobării, către Aociatul majoritar, recuperarea pierderii din profitul realizat în anii următori.


PREȘEDINTE C,

PANÂIT RADU LUINSediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, București

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

2017
Membru Consiliul de Administrație Lozinschi Adrian


Membru Consiliul de Administrație Gherghe Florian


Membru Consiliul de Administrație Cristea Valerică


Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun, București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUÎ 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Conform prevederilor art. 81 alin.2 lit.h din Legea 215/2001 Consiliul local de sector deține atribuții în sensul înființării unei societăți comerciale condiționat de obținerea în prealabil a consimțământului Consiliului General al Municipiului București.

In data de 16.05.2017, prin H.C.L. 201, Asociatul majoritar al societății, respectiv Consiliul Local Sector 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigrama și statul de funcții ale S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L., cu un număr de 200 de angajați.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. a fost rectificat prin Hotărârile Consiliului Local Sector 3 nr. 466 din 28.09.2017, nr. 523 din 31.10.2017 și nr. 687 din 28.12.2017.

Prin H.C.L. 205 din 16.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a aprobat încheierea între S.C. Administrare Active S.R.L. și S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. a unui contract de asociere în participațiune în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției „Hala Laminor, Fabrica de țevi Republica, corpurile C6 și C6î, situată în B-dul Basarabia nr.256, Sector 3, București. ”

Programul de activitate al societății Alorîthm Residențial S3 S.R.L. pentru anul 2017 a fost aprobat prin H.C.L. 222 din 30.05.2017. Conform acestuia, mai mult de 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care sunt încredințate de Primăria Sectorului 3,

în data de 30.05.2017, Asociatul majoritar a aprobat prin H.C.L. 223 înființarea de către


societatea Algorithm Residenital S3 S.R.L. a unei societăți comerciale cu răspundere Jimitată,.m următoarele condiții:

V-/

l \ c: SSS) A *

12. 0

A 07A/


a)    Denumire societate: Algorithm Construcții S3 S.R.L.

b)    Forma societate: societate cu răspundere limitată

c)    Sediul societății: Str. Jean Steriadi nr.17, et.l, Sector3, București.

lucrări de construcție a clădirilor


d) Obiectul principal de activitate: Cod CAEN 4120 residențiale și nerezidențiale

e)    Durata societății: nedeterminată

f)    Asociați: societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr.256 G, Centrul de Afaceri D Centre, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/548LI9.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată prin Administrator Coșocariu Dan Alexandru

g)    Capital social: 8.000.000 lei, divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 lei constituit prin aport în numerar de către Asociatul Unic, societatea Algorithm Residential S3 SR.L.

h)    Forma de administrare a societății: sistem unitar

Consiliul de Administrație este format din 5 membri desemnați prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

în 12.06.2017, prin HCL 245 s-a aprobat cesiunea contractului nr. 1/25.05.2017 de asociere încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societetea Algorithm Residential S3 S.R.L. având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de Țevi Republica, corpurile C6 și C61, situată în B-dul Basarabia nr.256, Sector 3, București, către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în urma cesiunii, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., în calitate de cedent, a cesionat cu titlu gratuit toate drepturile și obligațiile ce decurg din Contractul de asociere nr. 1/25.05.2017. Prin H.C.L. 300 din 11.07.2017 a fost acordat un mandat administratorului provizoriu al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea îmutemicirii administratorului provizoriu al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. de a încheia un contract privind achiziția de servicii de proiectare pentru obiectul ”Hala Laminor”. Prin H.C.L. 464 din 28.09.2017 s-a acordat un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea împuternicirii administratorului provizoriu al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract privind prestarea de servicii cu utilaje pentru obiectivul ”Hala Laminor”. De asemenea, prin H.C.L. 525 din 31.10.2017 a fost acordat un mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea împuternicirii administratorului provizoriu al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract privind execuția și montarea de construcții ușoare pe structură metalică pentru obiectivul ”Hala Laminor”. Investițiile privind modernizarea obiectivului ”Hala Laminor” au continuat cu adoptarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 589, nr. 590, nr. 591, nr. 592 din 27.11.2017. în 28.12.2017 prin H.C.L. 686 s-a acordat un mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea administratorului provizoriu al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea modificării Actului Constitutiv al societății AlgorijM^O Construcții S3 S.R.L., prin adăugarea a două noi obiecte de activitate;


Cod CAEN 5629 - alte activități alimentare, cantină în regie proprie Cod CAEN 5590 - cazare temporară

în urma solicitării societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. nr. 1146 din 21.12.20 î înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 228 din 21.12.2017 - având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. de Asociat Unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L?, președintele Consiliului de Administrație al scocietății Algorithm Rsidential S3 S.RfL. a primit

mandat, prin HCL 685 din 28.12.2017, privind aprobarea majorării capitalului sociaLai societății^


Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu suma de 60.000.000 lei, sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

Potrivit adresei înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., fondurile sunt necesare în vederea realizării lucrărilor de execuție, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, Fabrica de țevi Republica, situată în București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3. Realizarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu Expertiza Tehnică întocmită de ing. Paul Ioan, avizul favorabil nr. 511/M/2016 din partea Ministerului Culturii, Autorizația de construire nr. 75/1477285 din 03.04.2017, emisă de Primăria Municipiului București și Proiectul Tehnic de execuție pentru punerea în siguranță nr. PCP - 355/17 întocmit de Profesional Construct Proiectare S.R.L., Vărzan și Arhitectii S.R.L.

Prin H.C.L. nr. 248, în 12.06.2017, administratorul provizoriu al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. a fost împuternicit să întreprindă toate demersurile necesare în vederea încheierii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a unui contract privind achiziția de panouri sandwich.

De asemenea, administratorul provizoriu al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. a fost împuternicit să întreprindă demersurile necesare în vederea încheierii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a unui contract privind achiziția unui sistem de protecție a suprafețelor oxidate și/sau cu protecții anticorozive vechi și care nu pot fi curățate superior, la Hala Laminor. Măsura a fost stabilită prin H.C.L. 290 din 30.06.2017.

Până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., Consiliul Local Sector 3 a hotărât prin H.C.L. 291 din 30.06.2017, ca societatea să fie administrată de domnul Panait Radu Alin.

Prin H.C.L. 297/11.07.2017 a fost aprobată atribuirea către societatea Algorithm Residential S3

S.    R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă. în urma H.C.L. 297/11.07.2017 a fost semnat contractul 8878 din 01.08.2017. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 24.433.686,55 lei inclusiv T.V.A, din care TVA 3.901.176,84. Prețurile stabilite pentru fiecare obiectiv sunt următoarele:

a) Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București, având o valoare totală de 7.391.178,27 lei cu TVA din care:

-proiectare: 160.000,00 lei tară T.V.A.;

-construcții - instalații + organizare + echipamente si utilaje + probe si teste: 5.989.474,18 lei fără

T.    V.A.;

-dotări 61.600,00 lei fără T.V.A.

b) Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București, având o valoare totală de 8.070.593,34 lei cu T.V.A. din care:

-proiectare: 203.000,00 lei fără T.V.A.;    /

-construcții - instalații + organizare + echipamente și utilaje + probe și teste: 6.345.278,56 lei^fină^


T-v-A-’

- dotări: 233.732,65 lei fără T.V.A.;

ZK/

c)    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr.196), Sector 3, București, având o valoare totală de 4.943.028,78 lei cu T.V.A. din care:

-proiectare: 111.000, 00 lei fără T.V.A.;

-construcții - instalații + organizare + echipamente și utilaje + probe și teste: 3.987.257,89 lei fără T.V.A.;

-dotări: 55.547,81 lei fără T.V.A.

d)    Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București, având o valoare totală de: 4.028.886,16 cu T.V.A. din care:

-proiectare: 84.600,00 lei fără T.V.A.;

-construcții - instalații + organizare + echipamente si utilaje + dotări + probe și teste: 3.168.793,62 lei fără T.V.A.

Durata Contractului este:

-proiectare- în decurs de 2 luni de la data emiterii Notei de comandă

-execuție -- în decurs de 10 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans.

Ulteriror, prin H.C.L. 550 din 07.11,2017 s-a aprobat modificarea Anexei nr.2 H.C.L.S.3 nr.242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții. în urma H.C.L. 550, Caietul de sarcini s-a modificat după cum urmează:

Art. 1. pct. 1 ”Se aprobă noile categorii de lucrări propuse - normele compuse P - structură și cantități pentru fiecare obiectiv în parte prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre, în vederea:

a)    Realizării structurilor din beton armat prefabricate pentru obiectivele:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.2î), Sector 3, București

Construire compex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București

b)    Utilizării panourilor tip sanwich la anveloparea sălilor de sport de la obiectivele:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București

~ Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca fosta nr. 196), Sector 3, București,

în condițiile unui preț de cost redus și a reducerii timpului de execuție cu respectarea întru totul a cerințelor fundamantate pentru obținerea unor construcții de calitate prevăzute la art.5 din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare”

Pct. 2 ” Se renunță la cantități din categoriile de lucrări - norme compuse P - cuprinse în Anexa 2 la H.C.L.S.3 nr.242 din 12.06.2017 și se înlocuiesc cu noile categorii de lucrări corespunzătoare noiloC soluții pentru fiecare obiectiv în parte, prevăzute în Anexa 2 la prezenta hotărâre

AL

Prin H.C.L. 298 din 11.07.2017 a fost împuternicit administratorul provizoriu al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea încheierii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a unui contract de prestare "Servicii de Proiectare”.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și cel al transparenței, procedura de achiziție pentru „Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice” s-a desfășurat după cum urmează:

în data de 21.06.2017 a fost publicata pe site-ul www.licitatie-publica.ro invitația de participare cu I.D.: 20642591 în vederea atribuirii contractului, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare, conform caietului de sarcini.

Valoarea estimată, exclusiv T.V.A. fiind de 524,599 lei, modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu art. 31, alin.(l), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în urma publicării anunțului au fost depuse în plicuri sigilate următoarele oferte:

1.    S.C. PROIECT-CONSTR.REG.TRANSILVANIA S.R.L. - oferta nr.30/26.07.2017

2.    Ascociația S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE S.R.L și S.C. Varzan & Arhitecții S.R.L. - oferta nr. 31/26.06.2017

3.    Asociația S.C. TUDOR ARHCONS S.R.L. ~ oferta nr. 32/26.06.2017

Conform Procesului verbal nr. 123/26.06.2017 al comisiei de evaluare, in urma deschiderii plicurilor au fost constatate următoarele:

1.    S.C. PROIECT-CONSTR.REG.TRANSILVANIA S.R.L. - oferta în valoare de: 450.000 lei, fără T.V.A.

2.    Ascociația S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE S.R.L și S.C. Varzan & Arhitecți - ofertă în valoare de: 112.648,40 euro, fără T.V.A.

3.    S.R.L. -Asociația S.C. TUDOR ARHCONS S.R.L. - oferta în valoare de: 420.000 lei, fărăT.VA.

Menționăm faptul că toate cele trei oferte tehnice au fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de prestare servicii de proiectare. în procesul verbal este menționat faptul că S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE S.R.L și S.C. Varzan & Arhitecți au depus oferta financiară în moneda euro, iar societatea TUDOR ARHCONS S.R.L. a depus pe lângă plicul sigilat cu oferta financiară și un plic separat ce conținea scrisoarea de înaintare, pe care comisia l-a deschis pentru a o putea înregistra.

Precizăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice si documentele de calificare au fost sigilate.

Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, respectiv oferta din partea S.C.TUDOR ARHCONS S.R.L cu nr. 32/26.06.2017 în valoare de 420.000 lei, fărăT.V.A.

Prin H.C.L. 299 din 11.07.2017 a fost aprobată majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L, cu suma de 22.000.000 lei. Din suma prevăzută s-a aprobat majorarea capitalului social al societății Algorithm Costructii S3 S.R.L. cu suma de 15.000.000 lei.

în data de 27.07.2017, prin H.C.L. 341, au fost numite în calitate de membri în Consiliul deJ Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. următoarele persoane: domnul Lozinscfii


Adrian, domnul Gherghe Florian, domnul Cri stea Valerică și domnul Panait Radu Alin, în păljtuter^ de președinte.    \

Mandatul conferit membrilor Consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4>— ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 2j^ alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice


Consiliul de Administrație s-a reunit pe parcursul anului 2017 în ședințe lunare sau ori de câte ori a fost necesar, la sediul societății, pentru a lua decizii ce țin de buna funcționare a acesteia, a luat decizii privind creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv completarea și dezvoltarea serviciilor; creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă; îmbunătățirea calității serviciilor; consolidarea relațiilor cu cetățenii/clienții, prin furnizarea de servicii la standarde înalte.

Ținând cont de faptul că societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este o societate organizată potrivit legii societăților comerciale nr. 31/1990, reglementată și de art. 3, art. 209, art.212, art.213, art. 1169 din Codul Civil și desfășoară activități comerciale conform art. 269 din Codul fiscal. Ținând cont de toate cele menționate mai sus, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din 22.08.2017 au fost adoptate Normele Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări. Acestea au fost realizate împreună cu specialiștii în achiziții, pentru a asigura respectarea principiilor nediscriminării și egalității de tratament, ai transparenței, proportionalității și recunoașterii reciproce, Astfel, societetea Algorithm Residential S3 S.R.L. poate achiziționa direct produse, servicii sau lucrări dacă valoarea estimată a achiziției nu depășește echivalentul în lei a 132.000, exclusiv T.V.A., pentru orice achiziție de produse ori servicii. Achiziția se face pe baza unui referat de necesitate întocmit de compartimentul/biroul de specialitate, fundamentat pe minim două surse (internet, anunțuri de mică si mare publicitate în presa scrisă locală sau națională, istoricul cumpărărilor anterioare, oferte, etc.). în cazul unor situații excepționale, Directorul Tehnic, Directorul Economic sau Directorul General, pot achizițona direct produse, al căror cuantum să nu depășească suma de 3.000 (treimii) lei, fără T.V.A. în acest sens, ca derogare, aceștia vor întocmi un referat de necesitate în care vor argumenta și explica situația excepționala aparută (ex: urgenta). în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește valoarea de 132.000 lei se va aplica procedura licitației publice. Astfel, se va preciza în documentația de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă si explicită, cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

Mai mult, prin H.C.L. 681 din 28.12.2017 Consiliul Local a adoptat modificarea H.C.L.S3 nr.614/27.11.2017 referitoare la Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3.

Consiliul de Administrație și-a asumat îndeplinirea obiectivelor strategice financiare și non-financiare ale societății, care ajută la monitorizarea și executarea Planului de administrare, aprobat în ședința din 22.08.2017, prin Indicatorii-cheie de performanță. Aceștia au fost aprobați de Consiliul Local Sector 3 prin 603 din din 27.11.2017 si stabiliți prin H.C.L. 402 din 11.09.2017.

Planul de administrare a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvemanței corporative, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de administrare, constituite la nivelul societății prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrație și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor Asociaților societății, în conformitate cu Reglementările OUG nr. 109/2011. Acesta include strategia de administrare pe durată mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de

mandat,./Ținând cont de OUG 79/2017, în cadrul ședinței din 14.12.2017, Consiliul de Administrație a aprobat demarare negocierii cu salariații, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru modificarea Contractelor individuale de muncă ale salariaților societății Algorithm Residential S3 SR.L, pe baza procedurii interne de evaluare a salariaților.

Prin H.C.L. 413 din 11.09.2017 s-a acordat un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de furnizare beton cod CPV: 44114000-2, necesar pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminării și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Norme Procedurale Interne, care au fost aprobate de către Consiliul de Administrație, privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări, procedura de achiziție pentru furnizare beton s-a desfășurat după cum urmează: în data de 30.08.2017, în^ederea atribuirii contractului, având ca obiect furnizarea de beton, conform caietului de sarcini,

' au fost publicate


invitațiile de participare pe:


‘fi

—---

-    site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 30.08.2017    )

-    site-ul licitatia.ro, având ID 2560379, din 30.08.2017

-    site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22057833, din 30.08.2017 Valoarea estimată, exclusiv TVA: 692.380 lei.

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică s-a făcut conform cu Art. 31, alin.(l), lit.

(a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

în urma publicării anunțului a fost depusă în plic sigilat următoarea ofertă:

5.C. Euro Construct Trading 98 S.R.L. - cu Scrisoarea de înaintare nr. 93/05.09.2017

In urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, oferta declarată câștigătoare este următoarea:

S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. cu o propunere financiară, fără TVA, 529.934,00 lei

Menționăm faptul că oferta depusă a fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de furnizare beton, iar plicul pentru ofertele financiare, tehnice si documentele de calificare a fost sigilat.

Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, respectiv oferta din partea S.C. Euro Construct Trading 98 S.R.L. - cu Scrisoarea de înaintare nr. 93/05.09.2017, cu o propunere financiară, fără TVA, 529.934,00 lei.

Prin H.C.L. 429 din 19.09.2017 s-a acordat un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de furnizare prefabricate, cod CPV : 45223820-0 (Elemente și componente prefabricate), necesar pentru executarea contractului 8878 din 01.08.2017.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminării si egalitarii de tratament, proportionalitatii si recunoașterii reciproce, am pregătit Norme Procedurale Interne, care au fost aprobate de către Consiliul de Administrație,

privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii si lucrări, procedura de achiziție pentru furnizare de prefabricate si confecție metalica s-a desfășurat după cum urmează:

în data de 05.09,2017, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect furnizarea de prefabricate și confecție metalică, conform caietului de sarcini, au fost publicate invitațiile de participare pe site-urile:

-    Constructiis3.ro, secțiunea anunțuri

-    Licitatia.ro, având ID 2570232

Invitația de participare a fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Somaco S.R.L.; Ferrobeton România S.R.L; Dumar Construct S.R.L; Baurom S.R.L.; Bauelemente S.R.L; Nimb Consmetal S.R.L.; Delta Acm 93 S.A.

în urma publicării anunțului a fost depusă oferta din partea

Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A.

Nr.

crt.

Ofertanți

DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII SI MONTAJ 93 S.A.

Elementele principale ale ofertei și lista documentelor depuse

0

1

2

1

Formular    de    ofertă

(propunere financiară) lei fără TVA LOT 1

717.799,34 lei fără TVA

2

Formular    de    oferta

(propunere financiară) lei fără TVA LOT 2

1.640.341,01 lei fără TVA

3

Formular    de    ofertă

(propunere financiară) lei fără TVA LOT 3

244.754,69 lei fără TVA

4

Formular    de    ofertă

(propunere financiară) lei fără TVA LOT 4

855.500,00 lei fâră TVA

/¥/(-,

12 o

5

Formular    de    ofertă

(propunere financiară) lei fără TVA LOT 5

473.600,00 lei fără TVA

Y<y

6

Formular    de    ofertă

(propunere financiară) lei fără TVA LOT 6

438.080,00 lei fără TVA

7

Valabilitate ofertă (30 zile)

DaOferta a fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea atribuirii contramurai de furnizare prefabricate.

Menționăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.

Prin Procesul verbal al ședinței de analiză și verificare a documentelor de calificare s-au stabilit următoarele:

Având în vedere:

a)    Bugetul depășit pentru confecție metalică conform Contractului 8878 din 01.08.2017, încheiat cu Primăria Sector 3;

b)    Ofertele financiare ale operatorului economic care depășește bugetul alocat pentru aceste produse (loturile 4, 5 și 6 confecție metalica din Procesul verbal al ședinței de analiză și verificare a documentelor de calificare înregistrat cu numărul 106 din 12.06.2017);

Comisia de evaluare hotărăște:

a)    Anularea loturilor nr. 4, 5 și 6 conform Art.19 din Normele procedurale interne și transmiterea de comunicări către operatorul economic care a depus oferta cu privire la acest lucru;

b)    Reluarea procedurii pentru loturile anulate în cel mult 3 (trei) zile și completarea invitașiei de participare;

Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare, a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, pentru furnizare prefabricate, cod CPV: 45223820-0 (Elemente și componente prefabricate) respectiv oferta din partea Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., în valoare de -2.602.895,04 lei iară T.V.A.

După semnarea contractului 44 din 26.09.2017, prin Actul Adițional nr.l din 23.10.2017 s-au stabilit următoarele: se modifică articolul 4.3. după cum urmează: ”Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului respectiv, prețul serviciilor prestate plătibil Prestatorului de către Achizitor conform graficului de plăți este de 1.967.341,09, din care TVA 19% 314.113,29” și completarea art.8 cu subpunctul 8.8: „Realizarea în sistem monolit a ansamblului de elemente de fundare pentru cele două puncte de lucru intră în sarcina Algorithm Residential S3 S.R.LT

Prin H.C.L. 465 din 28.09.2017 i-a fost acordat un mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de furnizare oțel-beton, cod CPV: 14622000-7(0țel), necesar pentru executarea contractului 8878 din 01.08.2017, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminarii și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Normele Procedurale Interne, aprobate de către Consiliul de Administrație, privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări, în data de 15.09.2017, în vedrea atribuirii contractului, având ca obiect furnizarea de oțel-beton, cod CPV: 14622000-7 conform caietului de sarcini, au fost publicate invitațiile de participare pe:


-    site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 15.09.2017

-    site-ul licitatia.ro, având ID 2590672, din 15.09.2017

-    site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22517840, din 15.09.2017 Invitația de participare a fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale:

Arabesque S.R.L.; Baurom S.R.L.; Procema S.A.; Constam Ambient S.R.L.; Mairon GalatîsS^^h-i^< Amset Prodexim SRL.; Cda Confort Steel S.R.L.; Riina Residence S.R.L.; Luxcon Carpati S.R.ÎL^^s. Materiale Construcții Ploiești.    '

Valoarea maximă estimată exclusiv TVA: 373.896,00 lei.

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformăcu~S?3L,-alin.(l), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

în urma publicării anunțurilor, la sediul Algorithm Residential S3 S.R.L. au fos?cfcpuse în plicuri sigilate următoarele oferte:

1.    S.C. LUXCON CARPATI S.R.L.- cu Scrisoarea de înaintare: 113 din 20.09.2017

2.    CDA CONFORT STEEL S.R.L. - cu Scrisorea de înaintare: 115 din 20.09.2017 în urma deschiderii plicurilor au fost constatate următoarele:

1.    S.C, LUXCON CARP ATI S.R.L.- oferta în valoare de: 398.822,40 lei, fără TVA

2.    CDA CONFORT STEEL S.R.L. - ofertă în valoare de: 373.896,00 lei, fără TVA

3.    Menționăm faptul că toate ofertele au fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de furnizare oțel-beton, cod CPV: 14622000-7 (Oțel).

4.    Menționăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice si documentele de calificare au fost sigilate.

5.    Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, respectiv oferta din partea CDA CONFORT STEEL S.R.L. - ofertă în valoare de: 373.896,00 lei, fără TVA

6.    Societățile participante au fost informate cu privire la rezultatul acestei proceduri de atribuire.

în 12.10.2017 s-a adoptat hotărârea 485 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de furnizare confecții metalice, cod CPV confecții metalice: 45223100-7, necesar pentru executarea contractului 8878 din 0L08.2017.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminarii și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Normele Procedurale Interne, aprobate de către Consiliul de Administrație, privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări.

în data de 22.09.2017, în vedrea atribuirii contractului, având ca obiect furnizarea de confecții metalice, cod CPV: 45223100-7, conform caietului de sarcini, au fost publicate invitațiile de participare pe:

-    site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 22.09.2017

-    site-ul licitatia.ro, având ID 2604424, din 22.09.2017

-    site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22581380, din 22.09.2017

Invitația de participare a fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Mari Vila Corn S.R.L.; Arabesque S.R.L.; Baurom Construct S.R.L.; Luxcon Carpati S.R.L.; Liftcon S.R.L.; Delta ACM 93 S.R.L.; Eurohale Anteprenor S.R.L.; Steel Profile S.R.L.; Sodacma Maxral Construct S.R.L.; Power On S.R.L.; Reconex S.R.L.


Valoarea maxima estimata exclusiv TVA: 878.400,00 lei    fSfy

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu Art. 31|S ig alin.(î), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în urma publicării anunțului au fost depuse în plicuri sigilate următoarele oferte:    xfe

-    S.C. LUXCON CARP ATI S.R.L-7.196 LEI/KG, FĂRĂ T.V. A.

-    S.C. METTCOS ENGINEERING & CONSTRUCTION S.R.L - 7,20 LEI/KG, FĂRĂ-

T.V.A.

S.C. RECONEX S.R.L. - 7,8 LEI/KG, FĂRĂ T.V.A.Menționăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentekLdc j fost sigilate.

Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare a fost aleasă oferta cu prețul ce} mai mic, respectiv oferta din partea S.C. LUXCON CARPATI S.R.L - 7.196 LLI/KG>TLAR T.V.A. (TOTAL 877.912,00 LEI/FĂRĂ T.V.A.)

* Menționăm că prețurile per kg includ atât transportul cât și montajul.

Prin H.C.L. 490 din 12.10.2017 s-a acordat un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de achiziții utilaje necesar pentru executarea contractului 8878 din 01.08.2017.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminarii și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Normele Procedurale Interne, aprobate de către Consiliul de Administrație, privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări.

Procedura de achiziție utilaje: două buldoexcavatoare, un încărcător frontal, cod CPV: 43210000-8 - Utilaje pentru terasamente; cod CPV: 34144710-8 - încărcătoare cu roți s-a desfășurat după cum urmează.

în data de 03.10.2017 au fost publicate invitațiile de participare pe:

-    site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 03.10.2017

-    site-ul licitatia.ro, având ID 2626610, din 03.10.2017

-    site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22841888, din 03.10.2017

Invitația de participare trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Marcom RMC 94 S.R.L. (KOMAT’SU); Terra Romania Utilaje de Construcții S.R.L. (JCB); Costa Utilaje S.R.L.; Dever Trans împex S.R.L.; Utirom Invest S.R.L.; Comma TECH S.R.L.; Bergerat Mannoyeur S.R.L.; Utilben S.R.L.; Terra Machinery S.R.L.; CTE Solution - Utilaje Specializate S.R.L.; Utilaje Pro S.R.L.

Valoarea estimata exclusiv TVA: 900.000,00 lei

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu art. 31, alin.(l), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Clarificări la Caietul de Sarcini Buldoexcavatoare și încărcător Frontal:

în completarea caietului de sarcini pentru utilaje (atât buldoexcavatoare, cât și încărcător frontal) în vederea atribuirii contractului de furnizare utilaje de construcții cu cod CPV: 43210000-8    - Utilaje pentru terasamente CPV: 34144710-8 (încărcătoare cu roti),

anunțuri publicate pe următoarele site-uri:

-    site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 03.10,2017

-    site-ul licitatia.ro, având ID 2626610, din 03.10.2017

-    site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22841888, din 03.10.2017

Menționăm că orice alte oferte pentru utilaje (atât buldoexcavator, cât și încărcător frontal)*' care chiar dacă nu se încadrează în cerințele caietului de sarcini, dar cu condițiu-să aibă caracteristicile tehnice superioare și să se încadrează în buget, sunt acceptate.


Toate cerințele din caietul de sarcini sunt doar minimale ca performante; nu există prag superior din absolut toate punctele de vedere, decât în privința bugetului.

Se acceptă ca:

A)    Transmisia să nu fie 100% pe axa față, ci poate fi pe ambele axe,

B)    Emisia de noxe acceptată poate fi și 33B,

C)    Motorul poate avea putere mai mare, capacitate cilindrică mai mare, mai mult de,^

3 cilindri,

D)    Dimensiuni mai mari (lungime, lățime, totală cu cupă, garda la sol),


E)    Greutate de operare mai mare,

F)    Pot fi diferite și punțile, pneurile, frânele, raza de virare, etc.,

G)    Acceptam Certificare,    Vu u? .' 7 r

H)    CE Lungimea cu cupă se acceptă mai mică, dacă se asigură manevrare mai buna în spații restrânse,

I)    Distanța între axe poate să fie diferită dacă se îndeplinește cerința de greutate maximă a încărcăturii în cupă,

J)    Acceptăm și utilajele ce nu au cinematica tip “Z“,

Data: 05.10.2017.

în urma publicării anunțurilor, la sediul societății Algorithm Residential S3 S.R.L. au depus oferte, în plicuri sigilate, următoarele societăți:

1.    COSTA UTILAJE S.R.L.

2.    GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.

3.    CTE SGLUTIGN-UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L.

4.    ASCENDUM MACHINERY S.R.L.

în urma deschiderii plicurilor, au fost constatate următoarele:

1.    COSTA UTILAJE S.R.L. a avut următoarea ofertă financiară: - 799.900,00 LEI, FĂRĂ T.V.A.

2.    GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. a avut următoarea ofertă financiară - 900.000,00 LEI, FĂRĂ T.V.A

3.    CTE SOLUTION-UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L. a avut următoarea ofertă financiară -898.524,00 LEI, FĂRĂ T.V.A.

4.    ASCENDUM MACHINERY S.R.L a avut următoarea ofertă financiară - 900.000,00 LEI, FĂRĂ T.V.A.

Menționăm faptul că ofertele depuse au fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea semnării contractului de achiziții utilaje: buldoexcavatoare, încărcător frontal, cod CPV: 43210000-8 - Utilaje pentru terasamente; cod CPV: 34144710-8 - încărcătoare cu roți

Menționăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.

Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, respectiv oferta din partea COSTA UTILAJE S.R.L. - 799.900,00 LEI, FĂRĂ T.V.A.

Pin H.C.L. 526 din 31.10.2017 Președintele Consiliului de Administrație a primit mandat pentru semnarea contractului de „Furnizare Panouri Sandwich” cod CPV: 44175000-7, necesar pentru a duce la îndeplinire contractul 8878 din 01.08.2017, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminarii și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Normele Procedurale Interne, aprobate de către Consiliul de Administrație, privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări.

Procedura de achiziție panouri: cod CPV: 44175000-7 - Panouri, s-a desfășurat după cum urmează,

A

In data de 16.10.2017 au fost publicate invitațiile de participare pe:

-    site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 16,10.2017

ZAV    \

■    .■'W> v-

,.o;


-    site-ul licitatia.ro, având ID 2651159 , din 16.10.2017

-    site-ul licitatie-publica.ro, având ID 23157796, din 16.10.2017


Invitația de participare a mai fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale:

ATHCON S.R.L.; ARABESQUE S.R.L.; BAUROM S.R.L.; BALKAN STEEL S.R.L.; TERASTEEL S.R.L.; PRO INVEST GROUP S.R.L.; PANOTERM S.R.L.; ROMCAD GRUP

S.R.L.; TOPANEL S.R.L.; PANOURI POLAR S.R.L.; ISONPAN EST S.R.L.

Valoarea maximă estimată exclusiv TVA: 527.150,00 Lei;

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu art. 31, alin.(l), lit. (a), (b), (C) la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în urma publicării anunțurilor, la sediul societății Algorithm Residential S3 S.R.L. a depus oferte, în plicuri sigilate, următoarea societătate:

1. ROCON 1 S.R.L.

în urma deschiderii plicurilor, au fost constatate următoarele:

1.    ROCON 1 S.R.L. a îndeplinit condițiile referitoare la preț, cu o propunere financiară de 520.342,95 LEI FĂRĂ T.V.A. (doar cu vată minerală);

2.    Menționăm faptul că oferta depusă a fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea semnării contractului de achiziție panouri: cod CVP: 44175000-7 - Panouri;

3.    Menționăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.

4.    Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, respectiv oferta din partea ROCON 1 S.R.L. în valoare de 520.342,95 LEI FĂRĂ TVA (doar cu vată minerală);

în data de 03.10.2017 a avut loc la procedura internă proprie pentru achiziții de BETON, conform anunțurilor publicate pe:

-    site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 26,09.2017

-    site-ul licitatia.ro, având ID 2613191, din 27.09.2017

-    site-ul licitatie-publica.ro, având 1D 22685549, din 26.09.2017

Invitația de participare a mai fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Lafargeholcim S.R.L.; București Sud Beton S.R.L.; EDIL CONSTRUCT S.R.L.; STRABAG

S.R.L.; CORSARUL ROȘU IMPEX 93 S.R.L.; Nest holding S.R.L.; Als beton S.R.L.; Tutila beton

S.R.L.; Generai beton Romania S.R.L.; Delta ACM 93 S.A.; BETONIX CONSTRUCTII-MONTAJ S.R.L.; GLOBAL BETON INVESTMENT S.R.L.; EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.; CRH CIMENT S.A.; TRY GRUP BETOANE S.R.L.; Betmobil S.R.L.

Valoare estimată fără TVA: 245.300,00 lei.

Operatori economici care s-au înscris și au depus oferta:

1. DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A.- cu Scrisoarea de înaintare: 143 din 03.10.2017,

La ședința de deschidere nu au participat reprezentanți ai ofertanților

S-a evaluat oferta depusă și s-a constatat că operatorul DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A a prezentat prețul cel mai mic, cu o propunerea financiară de 182.084,00 lei, fără TVA, și îndeplinește cerințele minimale și obligatorii din Caietul de sarcini.

După atribuirea acestui contract s-a luat decizia suplimentării cantității de beton, prin semnarea unui Act Adițional.    ^^7

Astfel s-a întocmit următoarea notă de fundamentare privind suplimentarea cantității de beton necesara pentru fundațiile de tip pahar de la școala gimnazială nr. 21:

„Având in vedere:


■■ ' ■■


,/țsL-


ZpĂ?

v-ar

a)    Schimbarea soluției monolit în loc de prefabricate este necesară achiziția de beton C35/45 reprezentând o cantitate de 250 mc, pentru respectarea graficului de execuție al contractului 8878/01.08.2017 cu Primăria Sectorului 3

b)    Că în urma Invitației de participare publicată privind achizița de beton din 10.11.2017 publicată pe propriul site, www.constructiis3.ro, pe www.licitatia.ro în data de 10.11.2017, precum și trimisă pe e-mail către 20 de societăți comerciale de profil, cu termen limită pentru depunerea ofertelor ora 14:00 data 16 J. 1,2017 niciun operator economic nu a depus, oferta

c)    Conform art 13 alin. 1 lit.a din Normele Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziție produse, servicii și lucrări adoptate de către Consiliul de Administrație Algorithm Residential S3 S.R.L. în data de 22.08.2017, „când este necesară achiziționarea, de la furnizorul inițial, a unor cantități suplimentare de produse destinate realizării contractului/contractelor beneficiarului, care să nu depășească un procent de maxim 50% din valoarea totală a contractului de furnizare ”

d)    Contractul încheiat cu Primăria Sector 3 și graficul de execuție conform căruia trebuie finalizată fundația în această perioadă 17.11.2017 - 30.11.2017

e)    Contractul nr. 47/13.10.2017 încheiat cu S.C. DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A.

Vă supun spre aprobare:

a)    Suplimentarea cu o cantitate de 250 mc, reprezentând 45,45 % din valoarea inițială a contractului, până la reluarea unei proceduri competitive sau a unei negocieri directe conform normelor interne,

b)    încheierea unui act adițional cu S.C. DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A. în sumă totală de 80.000,00 exclusiv T.V.A.”

A

In data de 10.10.2017 a avut loc procedura de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție utilaje: cod CPV 42122190-8 - Pompe de beton, organizată de societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., conform anunțurilor publicate pe:

-    site-uî constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 04.10.2017

-    site-ul licitatia.ro, având ID 2629827, din 04.10.2017

-    site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22885889, din 04.10.2017

Invitația de participare a mai fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Marcom RMC 94 S.R.L. (KOMAT’SU); Terra Romania Utilaje de Construcții SRL (JCB); Costa Utilaje S.R.L.; Dever Trans Impex S.R.L.; Utirom Invest S.R.L.; Comma TECH S.R.L.; Bergerat Mannoyeur S.R.L.; Utilben S.R.L.; Terra Machinery S.R.L,; CTE Solution — Utilaje Specializate S.R.L.; Utilaje Pro S.R.L.

Valoare estimată fără TVA: 230.000,00 lei

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu Art. alin.(l), lit. (a), (b), (c), la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;    /

Procedura de atribuire: prețul cel mai scăzut, îndeplinind cerințele minimale și obligatorii din caietul de sarcini.


•••

fff/b

î I W    /.'.'Av.iilf’ei-

< r™i« / '■&-    'Z/?'-'

5 o ț    £'<■

la

\    Ș-‘


Operatori economici care s-au înscris și au depus oferta:

1.    COSTA UTILAJE S.R.L.

2.    TUBLOROM S.R.L.

La ședința de deschidere au participat:

GHIOARCĂ CIPRIAN - VALENTIN - TUBLOROM S.R.L.

S-au evaluat ofertele depuse de către operatorii economici, au fost verificate documentele de calificare, oferta financiară și propunerea financiară.

Oferta câștigătoare s-a realizat prin compararea prețurilor prezentate obținute în cadrul ofertelor admisibile, criteriul fiind cel mai bun raport calitate/preț, respectiv 50% prețul și 50% calitate.

Oferta câștigătoare a fost desemnată în funcție de prețul cel mai mic 50 puncte și calitatea cea mai bună 50 puncte.

Stabilirea ofertei câștigătoare s-a realizeazat prin compararea prețurilor prezentate obținute în cadrul ofertelor admisibile și prin raportarea la calitate.

Câștigătoare a fost desemnată oferta cu prețul cel mai scăzut 50 puncte și calitate 50 puncte; cu îndeplinirea cerințelor minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Factori de evaluare:

1,    Prețul total: 50 puncte

2.    Calitatea: 50 puncte

Factorii de evaluare s-au calculat procentual, respectiv prețul cel mai scăzut și calitatea cea mai bună, raportandu-se la punctajul maxim ce poate fi obținut, respectiv valorile au fost calculate folosind regula de 3 simplă raportate la prețul cel mai scăzut și calitatea cea mai bună.

Calitata cea mai bună s-a calculat pe fiecare cerință din caietul de sarcini (pentru îndeplinirea cerințelor referitoare la calitate s-au comparat strict cerințele solicitate la pct. 3 caracteristici tehnico-functionale ale produsului, dar și garanția produsului).

Punctaj Pompa Beton

Nr. Crt

Criteriu

Costa Utilaje S.R.L.

Tublorom S.R.L.

1.

Preț

100 pct

(229.500,00 ron)

99,78pct

(230.000,00)

2.

Motor (cilindri+putere)

83,44 pct (3 cilindri, 34 kw)

100 pct

(4 cilindri, 37 kw)

3.

Granulatie Maxima

64 pct (16 mm)

100 pct (25 mm)

4.

Debit Productivitate

75,65 pct (17,4 mc/h)

100 pct    Hz U

(23 mc/h)    (âfc, M

5.

Presiune Maxima de lucru

100 pct (70 bar)

61,43 pct

(43 bar)

6.

Total puncte Tehnic

323,09

361,43

7.

Total (50%pret+50%tehnic)

94,7 puncte (50+44,70)

99,89 puncte (49,89+50)

SEC

în urma aplicării criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate/preț”, oferta declarată câștigătoare este următoarea:    /'


Â-


1. TUBLOROM S.R.L. - 99,89 puncte


în data de 31.10.2017 a avut loc procedura internă în vederea atribuirii contractului de “Furnizare Cărămidă”: cod CPV: 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe, organizată de societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., conform anunțurilor publicate pe:

-    site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 24.10.2017

-    site-ul licitatia.ro, având ID 2672822 , din 24.10.2017

-    site-ul licitatie-publica.ro, având ID 23401751, din 25.10.2017

Invitația de participare a mai fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Arabesque S.R.L.; Baurom S.R.L.; Athenaeum Construct SA; Conterius S.R.L.; Soceram S.A.; Cemacon S.A.; BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.; Hausman.ro; Megatprom S.A.; Depozit-online.ro; Damila S.R.L.; Xella.ro; Klinker romania imp S.R.L.; Vindem-ieftin.ro

Valoare estimată fără TVA: 192.500,00 lei

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu Art. 31, alîn.(l), lit. (a), (b), (c), la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Procedura de atribuire: prețul cel mai scăzut, îndeplinind cerințele minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Operatori economici care s-au înscris și au depus oferta:    XSM ® M rH,

1. ROCON 1 S.R.L.

La ședința de deschidere a participat:

BRBENEL MARIANA - ROCON 1 S.R.L.

.....


S-a evaluat oferta depusă de către operatorul economic financiară și propunerea tehnică.

documentele de califleărepoft


S-a constatat că operatorul care a prezentat prețul cel mai scăzut, respectiv ROCON 1 S.R.L., a îneplinit cerințele minimale și obligatorii din Caietul de sarcini.

în urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, oferta ROCON 1 S.R.L propunerea financiară - 192.500 LEI (175 lei/mc), fără T.V.A., a fost declarată câștigătoare^/^

/
Ih data de 22.11.2017 a avut loc procedura internă în vederea atribuirii contractului “Servicii de furnizare beton”, cod CPV: 44114000-2 (beton), organizată de S.GZ ALGORÎTHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., conform anunțurilor publicate pe:


-    site-ufconstructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 17.11.2017

-    site-ul licitatia.ro, având ID 2725686, din 17.11.2017

-    site-ul licitatie-publica.ro, având ID 23987840, din 17.11.2017

Invitația de participare a mai fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Lafargeholcim S.R.L.; București Sud Beton S.R.L.; EDIL CONSTRUCT S.R.L.; STRABAG S.R.L.; CORSARUL ROȘU IMPEX 93 S.R.L.; Nest holding S.R.L.; Als beton S.R.L.; Tutila beton S.R.L.; General beton Romania S.R.L.; Delta ACM 93 S.A.; BETONIX CONSTRUCTII-MONTAJ S.R.L.; GLOBAL BETON INVESTMENT S.R.L.; EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.; CRH CIMENT S.A.; TRY GRUP BETOANE S.R.L.; Betmobil S.R.L.

Valoare estimată fără TVA: 96.000,00 lei.

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu Art. 31, alin.(l), lit. (a), (b), (c), la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Procedura de atribuire: prețul cel mai scăzut, îndeplinind cerințele minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Operatori economici care s-au înscris și au depus oferta:

DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A.- cu Scrisoarea de înaintare: 210 din 22.11.2017,

La ședința de deschidere nu au participat reprezentanți ai ofertanților

S-a evaluat oferta depusă de către operatorul economic, documentele de calificare, oferta financiară și propunerea tehnică.

S-a constatat că operatorul DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A a prezentat prețul cel mai scăzut și îndeplinește cerințele minimale și obligatorii din Caietul de sarcini.

în urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, oferta declarată câștigătoare este următoarea:

DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A. cu o propunerea financiară de 96.000,00 \â,(C35/45-320/mc, 300mc)

în data de 25.09.2017 a avut loc procedura internă în vederea atribuirii contractului “Servicii de pază”, CPV: 79713000-5 - organizată de societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., conform anunțurilor publicate pe:

-    site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 19.09.2017

-    site-ul licitatia.ro, având ID 2596237, din 19.09.2017

-    site-ul licitatie-publica.ro, având ID 79713000-5, din 19.09.2017

Invitația de participare a mai fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: securitateinromania.ro; ssg.ro; libraguard.ro; bronec.ro; g4s; Tiger Security Services S.A.; SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL S.R.L.; BGS Divizia de Securitate; BRONIC SECURITY S.R.L; Șoimii Grand Security; Ave Security Group; Carpat guard S.R.L.; Shelter security S.R.L.; RPG SECURITY CENTER S.R.L.

Valoare estimată Iară TVA: 360.000 lei Iară TVA.

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu Art. 31, alin.(l), lit. (a), (b), (c), la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Procedura de atribuire: prețul cel mai scăzut, îndeplinind cerințele minimale și obligatorii dim. caietul de sarcini.

Operatori economici care s-au înscris și au depus oferta:

1.    Șoimii Grand Security S.R.L., având scrisoarea de înaintare nr. 128/25.09,2017

2.    Libra Guard S.R.L., având scrisoarea de înaintare nr. 130/25.09.2017 La ședința de deschidere a participat:


VIOREANU BOGDAN NICULAE - Libra Guard S.R.L., împuternicire înreg. cu nr. 13Ț 25.09.2017

S-au evaluat ofertele depuse de către operatorii economici, au fost verificate documente! calificare, oferta financiară și propunerea tehnică.

S-a constatat că operatorul care a prezentat prețul cel mai scăzut, respectiv LIBRÂ GUARD S.R.L. îndeplinește cerințele minimale și obligatorii din Caietul de sarcini. Y—x în urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, oferta declahată câștigătoare este următoarea:    )

LIBRA GUARD S.R.L. cu o propunere financiară -10,94 LEI/ORA, (TOTAL: 3Î5Î0T2LEI, FĂRĂ TVA).

în consecință, pe parcursul anului 2017, Consiliul de Administrație al societății ALGORITHM și-a canalizat toate eforturile în vederea desfășurării activității astfel încât să realizeze obiectivele propuse în condițiile legale și într-o manieră transparentă, accesibilă tuturor cetățenilor urmărind o bună comunicare cu aceștia și cu mediul de afaceri, pentru a spori încrederea în capacitatea societății de a furniza servicii legale, profitabile, de calitate, în concordanță cu politicile de dezvoltare ale sectorului și necesitatea cetățenilor.

Conform contractului 8878 din 01.08.2017, încheiat între societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. și Primăria Sector 3 a Municipiului București, precizăm că din luna august societatea a executat lucrările la următoarele obiective:

Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), Sector 3, București:

S-au predat către Beneficiar următoarele: PAC, Proiect de Autorizare Construcție, Proiectul Tehnic si Detaliile de Execuție.

S-au executat următoarele lucrări:

-    organizare de șantier;

-    decopertarea platformei betonate aflată în zona obiectivului;

-    excavații generale la cota indicată în proiect;

-    exacavații pentru fundații izolate;

-    turnare beton de egalizare la fundațiile pahar;

-    armare, cofrare și turnare fundații pahar și grinzi de legătură;

-    umplutură de pământ și pietriș;

-    montare stâlpi prefabricați;

-    monolitizare stâlpi prefabricați;

-    montare grinzi prefabricate, parter și etaj I;


-    montare predale la planșeu peste parter și planșeu peste etajul I;

-    turnare pardoseală din beton armat cu fibre dispersă.

Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21), Sector 3, București:

S-au predat către Beneficiar următoarele: PAC, Proiect de Autorizare G ctie, Proiectul Tehnic si Detaliile de Execuție.

S-au executat următoarele lucrări:

-    organizare de șantier;

-    decopertarea platformei betonate aflată în zona obiectivului;

-    excavații generale la cota indicată în proiect;

° in /W-A

$ “’’3    ‘■'-s ;


-    exacavații pentru fundații izolate;

-    turnare beton de egalizare la fundațiile pahar;

-    armare, cofrare și turnare fundații pahar și grinzi de legătură;

-    umplutură de pământ și pietriș.

Facem precizarea că la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21) lucrările sunt temporar sistate deoarece este necesară devierea rețelei secundare de alimentare cu agent termic, proprietatea RADET.

Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr.196), Sector 3, București:

S-au predat către Beneficiar următoarele: PAC, Proiect de Autorizare Construcție, Proiectul Tehnic si Detaliile de Execuție.

S-au executat următoarele lucrări:

-    organizare de șantier;

-    decopertarea platformei betonate aflată în zona obiectivului.

Menționăm că la această unitate de învățământ lucrările nu au putut înainta deoarece amplasamentul este traversat pe toată lungimea lui de o conductă de alimentare cu apă, propritatea Apa Nova, și care, de asemenea, trebuie deviată de pe amplasamentul existent.

Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București:

S-au predat către Beneficiar următoarele: PAC, Proiect de Autorizare Construcție, Proiectul Tehnic si Detaliile de Execuție.

S-au executat următoarele lucrări:

-    organizare de șantier;

Menționăm ca pe amplasamentul clădirii se găsește conducta de alimentare cu gaz a centralei termice existente în școală. Lucrările vor demara după devierea acestei conducte.

Consiliul de Administrație a luat măsuri importante în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică și administrativă a societății, au fost aprobate strategii de dezvoltare, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, a fost monitorizată performanța conducerii executive, au fost trasate liniile directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia.

Conform celor prezentate mai sus, în anul 2017, S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. a înregistrat cheltuieli în valoare de 3.726.607,29 RON și a înregistrat venituri în valoare de 2.515.786,53 RON.

orîtKm

Residential S3 s.r.l.HCIS 3 PuX 18Q /olt,

PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.


C.U.I.: 37409960    BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn    Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/54S1/2017 R097RNCB008715754606Q001 -Ron    Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR    algorithm.residential@gmail.com

Algorîthm

Resîcientiaf S3 s.r.l.


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL Oi O

'țjggggj-    țjgjJggggJ    țgjgggj

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, ISO 9001'2008 13014001:2004 OHSAS 1800 Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

DATE GENERALE

1)    Denumirea societății: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, cu sediul în Mun. București, Seătorul 3, Calea Vitan nr. 242, Sector 3,

2)    Nr. înmatriculare: la Oficiul Registrului Comerțului; Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr, J40/ 5481/ 2018, având C.LF. RO 37409960

3)    Tipul de activitate: prestări servicii - în domeniul construcțiilor.

4)    Obiectul de activitate: Activitatea principală a societății și codul CAEN al activității principale: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale- 4120.

5)    Natura capitalului: Capitalului social al societății la înființare era de 10.000.000 RON și constituit prin aport în numerar, divizat în 2000 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 RON, astfel:

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 39.900.000 lei corespunzător unui număr de 1980 părți sociale și unei cote de participare la capital social de 99%

S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. 100.000 lei corespunzător a 20 de părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 1%

6)    Asociați, acționari principali

Numele și prenumele/Denumire

Domiciliu / sediul societății

Pondere în Capital social %

Consiliu Local Sector 3

Calea Dudești nr.191, sector 3 București

99

Administrare Active Sector 3

S.R.L.

Calea Vitan nr.242, Parter, Camera 6, Sector 3, București

1

Persoană de contact: Panait Radu Alin - Președinte Consiliul de Administrație

7) Forma juridică $i un scurt istoric de la data înființării, cu menționarea evenimentelor majore din activitatea acesteia.

Algorithm Residential S3 S.R.L. s-a înființat în aprilie 2017, ca societate cu răspundere limitată, în scopul de a dezvolta activități în domeniul construcțiilor civile care să aibă drept finalitate creșterea gradului de mulțumire al locuitorilor sectorului 3.

Misiunea firmei este de a oferi soluții complete în ceea ce privește orice tip de finisaj, amenajare, modificare și reamenajare pentru construcții civile și industriale.

Organizarea și conducerea activității, este asigurată de către dl. Panait Radu Alin.

8) Capitalul social al firmei este prezentată în tabelul de mai jos:


ZG A .VXx

......'Tx;\

/ 7' Țfe .czi \

Ș    țji

țț H >■'


Nr.

Crt.

Istoric

constitutive

acte

Data

Valoarea (RON)

Valoare parte sociala (RON)

1

Act constitutiv

19.04.2017

10.000.000

5000

2

Act adițional

07.07.2017

32.000.000

5000


9) Administratorii societății


9.1- Panait Radu Alin

9.2    - Banță Adrian

9.3    - Măgureanu Emilia

9.4    - îfrim Lăcrămioara Maria

9.5    - Lozinschi Adrian

9.6    - Gherghe Florian

9.7    - Cristea Valerică.

10) Informații referitoare Ia locul desfășurării activității:

în prezent activitatea firmei se desfășoară la sediul din Calea Vitan Nr. 242, Sector 3, București.

ll)j Informații referitoare Ia structura de activități:

Societatea își desfășoară activități strâns legate de obiectul principal de activitate, respectiv; lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale- 4120 și anume construirea de locuințe sociale și de complexe multifuncționale pentru activități didactice și sportive la unitățile de învățământ din cadrul Sectorului 3 aflate în administrarea Primăriei Sectorului 3 pentru următoarele unități de învățământ:

Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21), Sector 3, București;

Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), Sector 3, București;

Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr.196), Sector 3, București;

Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București

Cu mențiunea că stadiul lucrărilor la 2 unități de învățământ, Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89) și Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21) este avansat, iar la celelalte 2 unități de învățământ lucrările le vom demara pe parcursul anului curent.

12) Drepturi de proprietate sau de folosință

Firma deține în folosință spații de;

Birouri administrative cu o suprafață de 205 mp, închiriate pentru suma de 6,40 EURO/mp + tva.

13) Litigii

Firma nu a avut și nu are litigii în desfășurare.


Nr.    : a<$e

130 WQ1:2O(W

14) Politica resurselor umane

Prezentarea organigramei firmei

Societatea are în prezent (25.04.2018 ) 64 de angajați, dintre care 16 TESA (9 ~ tehnic, 7 - tesa), în baza organigramei aprobate de AGA și anume:

i.......;.....................

i ...

i..... -

SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

_ 119

POSTURI

ORGANIGRAMA

APROBAT C.A

DIN 29.03.2018

1

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

PREȘEDINTE C.A.

~1

AUDIT INTERN

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PANAIT RADU AUN

CENZORI

PREȘEDINTE CA

ADMINISTRATORI-

CONTABILITATE

Membru C.A.,

Cristea Valerîca

DIRECTOR GENERAL

'l

"    ■ ;i

Membru C.A.,

DEPARTAMENT TEHNIC

DEPARTAMENT ADMINISTRATIV

Gherghe Florian

BIROU ACHIZIȚII

COMPARTIMENT SSM

—1    COMPARTIMENT CQ

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Membru C.A.,

BIROU OFERTARE, DECONTARE,PRODUCȚIEI

Loiinschi Adrian

COMPARTIMENT MARKETING    |—

COMPARTIMENT

APROVIZIONARE

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 1—

Membru C.A.,

COMPARTIMENT

MECANIZARE

Banta Adrian Sorin

ȘEFI PUNCT LUCRU

SECRETARIAT    |—

ȘANTIERE    j-

i

. . J

ȘEFI ECHIPA    j

CAORU THE. PSI-SITUAT1I DE URGENTA]

Membru C.A.,

MAGAZII MATERIALE

r

Magureanu Emilia Carmen

PERSONAL MUNCITOR    |

JURIDIC    |

Membru C.A.,

........................i

j

Ifrim Lacramioara Maria [

f

i

i

Dotarea personalului muncitor este cu scule de mână specifice șî cu mașini și utilaje modeme.

Modul de lucru este în acord global pe formație, cu tehnologii clasice și acolo unde este cazul, cu tehnologii uscate (sisteme gips carton, tavane casetate, etc.), unde gradul de finisare o impune. Comunicarea cu beneficiarii se face prin reprezentanți desemnați și prin administratorul firmei. în interiorul firmei comunicarea se face în scară ierarhică.

La încheierea fiecărei lucrări, sau daca lucrarea este mai mare, la sfârșitul fiecărei luni,se întocmește' raportul de lucru, în baza căruia se întocmesc situațiile de lucrări, respectiv caietuljienătașament și devizele.

/f, fS'/' i țo\b

V’rtW,: <-

WaaW


/Mgorîthm

ReS’icfentîal 53 s.r.l.

Șefii de echipă și personalul TESA sunt controlați de șeful ierarhic, conform organigramei. Conducerea societății:    |

Este asigurată de dl. Panait Radu Alin - în calitate de Președintelui Consiliului de Atjminsitrație și de dl. Banu Daniel - Director General

Asigurarea securității:

Algorithm Residential S3 S.R.L. asigură securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție, precum și prin înființarea unui serviciu intern de prevenire și protecție.

15);Performanța financiară a firmei

Perioada de prognoză face referire la anul 2018, durata de realizare a investiției 12 luni.i Prognoza veniturilor în anul 2018 este:    i

Denumire obiective

Valoare investiție (LEI)

Construire complex multifuncțional pentru

activități didactice și sport la Școala

Gimnazială nr. 89, sector 3, București

5,329,613.44    j

Construire complex multifuncțional pentru

activități didactice și sport la Școala

Gimnazială nr. 21, sector 3, București

5,134,469.35    j

Construire complex multifuncțional pentru

activități didactice și sport la Școala

Gimnazială nr. 196, sector 3, București

3,898,403.31

i

Construire complex multifuncțional pentru

activități didactice și sport la Școala

Gimnazială nr. 81, sector 3, București

3,263,397.79

Total

17,625,883.89
Cifra de afaceri totală la nivelul anului 2018 este prognozată a fi de 18,271,510 le, veniturile din activitatea de execuție construcții reprezintă 100% din cifra de afaceri.

din care


PROGNOZA VENITURILOR

Nr.

Crt

Poziții

2018

% in CA

1.

Venituri din producția vanduta

25,000

0.14%

2.

Venituri din prestări servicii

17,763,400

97.22%

3.

Venituri din vânzări mărfuri

483,110

2.64%

4.

Cifra de afaceri

18,271,510

100.00%

5.

Alte venituri

-

-

6.

Venituri financiare

29,300

-

Venituri Totale

18,300,810

-

Lucrări, începând cu luna iunie 2017;

1.    Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 89, Sector 3, București, constă într-o construcție cu un regim de înălțime de P+ mezanin, configurată cu o sală de sport, cu un teren de sport interior multifuncțional pentru handbal, baschet, volei, tenis, fotbal la etajul 2 și cu săli de clasă, grupuri sanitare și anexe la etajul 1 și la parter;

2.    Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 21, Sector 3, București, constă într-o construcție cu un regim de înălțime de P+ mezanin, configurată cu o sală de sport, cu un teren de sport interior multifuncțional pentru handbal,baschet, volei, tenis, fotbal și anexele necesare - grupuri sanitare și vestiare separate pe sexe, etc

3.    Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București, constă într-o construcție cu un regim de înălțime de P+2E, cu săli de clasă pe fiecare nivel, grupuri sanitare, anexe.

4.    Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3, București, constă într-o construcție cu un regim de înălțime de P+ mezanin, configurată cu o sală de sport, cu un teren de sport interior multifuncțional pentru handbal, baschet, volei, tenis, fotbal și anexele necesare - grupuri sanitare și vestiare separate pe sexe, etc.

16) Strategia afacerii


1 ifi 'fi

vv £ A /


.,!3

Sfi i


PROGNOZA CHELTUIELILOR

Nr.

Crt.

Poziții

2018

%    in

CA

1.

Cheltuieli de exploatare, din care:

18,168,740

2.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

8,998,740

49.25%

3.

Cheltuieli cu impozite, taxe si

1.07% X

varsaminte asimilate

4.

Cheltuieli cu personalul

8,283,990

4534%

5.

Alte cheltuieli de exploatări

691,010

3.78%

3.

Cheltuieli financiare

35,000

0.19%

Cheltuieli Totale

18,203,740

100%

Proiecția costurilor s-a realizat în baza analizei volurțtului de activitate al fiecărei investiții.

Costurile materiale reprezintă procentul cel mai ridicat, fiind planificat la 65% din cifra de afaceri. Astfel, rezultă o margine de 45% din cifra de afaceri care asigură acoperirea costurilor cu forța de muncă și a costurilor generale ale societății.

ÎNDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Se stabilesc următorii indicatori cheie de performanță pentru Algorithm Residențial S 3 S.R.L.:

a)    flux de numerar;

b)    cost;

c)    datorie;

d)    investiții;

e)    venituri;

f)    politici sociale guvernamentale;

g) indicatori de guvernantă corporativă.

Strategia afacerii are drept obiectiv general obținerea unui echilibru cât mai bun între: riscurile proiectului/firmei, condițiile de mediu, resursele disponibile, concurență, perspectivele pe termen lung.

Strategia adoptată de către societate este cea de diferențiere prin care urmărește să dobândească statutul de unicat în afacere prin câteva caracteristici ale ofertei sale, caracteristici ce se bucură de o largă apreciere din partea clienților. Diferențierea se face prin intermediul serviciilor executate și a personalului calificat. Muncitorii direct productivi sunt bine pregătiți și instruiți să pună pe primul loc calitatea lucrărilor executate.

17) Valori si viziune


echipei, experiența, clienții, piața liberă.

ite profesional socieatea va reuși să-si^aeă7


—i---—

Experiența acumulată până în prezent oferă siguranța că societatea poate merge înainte promovând calitatea în tot ceea ce face. Societatea dorește să construiască relații de bună colaborare cu toți clienții, bazate pe încredere și respect față de necesitățile acestora și față de actul investițional.

Piața liberă îi permite să colaboreze și în același timp să concureze cu firmele de construcții, aplicând metode de lucru modeme și utilizând materiale de calitate.

Obiectivul firmei este să ofere soluții optime, de calitate, care să respecte cerințele beneficiarilor, termenul de execuție al construcției și bugetul alocat. Este pregătită să transpună în realitate proiectele cele mai complexe.

Toate acestea le va realiza cu o echipa tehnică bine pregătită, capabilă să aplice tehnologiile și sistemele de lucru la nivel european.

Care este esența afacerii ? Ce anume va genera bani și profit ?

Societatea își propune construirea de locuințe sociale și de complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unitățile de învățământ din cadrul Sectorului 3.

Cine vor fi clienții?

*    Primăria Sectorului 3 și Instituții subordonate Consiliului Local Sector 3 în proporție de 80%

*    Persoane fizice și juridice în proporție de 20%

Punctele tari:

Resurse financiare flux de numerar stabil în etape incipiente ale activității Clientul principal, Primăria Sectomlui 3

Viteza de reacție decizională la modificarea de produse în mediul intern Resurse umane calificate

Punctele slabe:

Nu se poate schimba direcția

Pondere de piață mică în domeniul construcțiilor Contractarea de clienți noi

Oportunități:

Fidelizarea clienților


Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL    iiJSi

țgjgggjjr

Residential S3 s.r.l.


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, tMso

“-^ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Amenințări:

Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății

Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional Creșterea prețurilor materialelor de construcții

Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale și servicii

Principalii furnizori de materiale de construcții sunt firme specializate în acest domeniu, aflate pe raza Municipiului București.

Aprovizionarea cu materiale de construcții se realizează de la diverși furnizori consacrați din zonă. Frecvența aprovizionărilor esțe determinată de volumul de activitate, stadiul și fazele de lucru al obiectivului care urmează a se construi.

Aprovizionarea materialelor de construcții de volum mare, respectiv cărămidă, ciment, pietriș, etc. sunt livrate direct de către firmele furnizoare, iar materialele de volum mic (vopsele, adezivi, cuie, șuruburi, etc.) se pot realiza și cu autovehiculele din proprietatea societății.

Descrierea procesului tehnologic actual

Dotarea personalului muncitor este cu scule de mână specifice și cu mașini și utilaje modeme cum sunt:

Echipamente existente

Fiat Tipo autoturism, Fiat Ducato camioneta;

Ciocan rotopercutor;

Generator de sudură;

Mașină de tăiat beton/asfalt;

Mai compactor HONDA, Pompă Beton; Buldoexcavator MST M642 cu accesorii 2 BUCĂȚI; Motopompă apă murdară Honda;

Mașină de tăiat cărămidă;

Placă compactoare reversibilă;

Șlefuitor beton 4 palete- 2 bucăți;

Betonieră 3 50L;

Teodolit Mecanic BC-9;

Miniîncărcător frontal;

Generator electric pe benzină - 4 buc;

Schelă Metalică pentru construcții 2500 m.p.; Rezervor motorină DTO35-5K; ’

Cabină de securitate;

Curățitor HD plus;

Nivela laser BOSCH 2 BUCĂȚI;

KIT TE(Ciocan, Mâner, Dălți);

Aparat măsurat rezistența prize;

Conteinere birou-vestiar 4 buc.;

Cofrag tip Doka Frami 150 mp;

Popi metalici pentru cofrag 400 buc;

Mașină de carotat în beton;

Nivelă laser, Nivelă optică.


Imobile existente

în prezent activitatea societății se desfășoară la sediul din str. Calea Vitan nr. 242, Sector 3, București, unde sunt amplasate birourile administrative.

Principalii clienți

Principalul client al societății Algoritbm Residential S3 S.R.L. este Primăria Sectorului 3, care are ca obiectiv de investiții unele unități de învățământ preuniversitar de stat aflate în propria administrare, un program de modernizare și dezvoltare a bazei materiale astfel încât toți elevii institutionalizați să beneficieze de condiții propice de studiu.

Riscuri majore

Riscuri majore identificate:

Societatea prezintă riscuri minore, riscuri de piață și indicatori de lichiditate. Așa cum am precizat și mai sus, riscurile sunt: schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății.

Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional.

Creșterea prețurilor materialelor de construcții

Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite

Firma urmărește să obțină un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta firmei de cea a concurenților sunt legate de calitatea produselor, serviciilor și a termenelelor de execuție

Considerăm necesară implicarea firmei în activitatea de construire de locuințe sociale pe raza Sectorului 3.

Preocuparea pentru creșterea confortului s-a mărit constant în ultimii ani, situație reflectată și în producția de plăci pentru pereți și pardoseli și cele din roci ornamentale (marmura, granit), în producția de obiecte sanitare și în cea de tâmplărie cu geam termopan.

18) Produsul

Activitatea de execuție în construcții

Este orientata spre construirea de locuințe sociale și de complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unitățile de învățământ din cadrul Sectorului 3 aflate în administrarea Primăriei Sectorului 3.

Infrastructura

Lucrarea începe cu trasarea construcției, adică încadrarea construcției conform planului de amplasament. Apoi se materializează axele principale ale clădirii, precum și cota +-0.00. Se materializează pe teren forma din plan a fundațiilor.

După trasarea construcției, au loc excavații, săpături; se execută spargerile eventualelor platforme de beton existente și se excavează fundațiile la adâncimea prevăzută în proiect (ultimii 20 cm se sapă manual).

După ajungerea ia cota de fundare, inginerul geotehnician stabilește natura terenului de fundară și ■ confirmă dacă este bun de construcție. Se continuă cu turnarea betonului de egalizare, se montează

-«5£Z«

Alqo’rithrn

Resiidentîal S3 s.r.l.

armătura conform planurilor de execuție, se toarnă betonul în talpa de fundație și se execută armătura în elevația fundațiilor și se execută cofragul elevației pentru turnarea betonului. Se execută umpluturile de pământ în jurul fundațiilor. Se pregătesc și se execută straturile de sub pardoseala parterului: strat pietriș, strat termoizolant, folie polietilen. Se execută armatura pardoselii, cofragul de contur și se toarnă betonul.

Suprastructura

Se începe cu execuția elementelor verticale: armare, cofrare, betonare. Pe măsură ce se execută elementele verticale, se începe execuția planșeelor în zona unde verticalele sunt terminate: cofrag, armare, betonare. Pentru rapiditate propunem turnarea planșeelor în două etape: după terminarea primei etape se poate începe execuția verticalelor de la etajul următor concomitent cu execuția etapei a doua a planșeului. în cazul folosirii elementelor din beton prefabricat se începe cu montarea stâlpilor în fundațiile tip pahar apoi se trece la monolitizarea acestora. în etapa următoare se montează grinzile prefabricate precum și predalele planșeului peste parter, se execută armarea suplimentara și apoi se toarnă suprabetonarea predatelor concomitent cu monolitizările nodurilor grinzilor. Aceleași operații se aplică și pentru planșeul de la nivelul imediat superior. După terminarea structurii de rezistență din beton armat se execută acoperișul metalic și învelitoarea aferentă.

Tencuială-Finisare

Tencuiala este o operație de acoperire a suprafețelor elementelor de construcție din cărămidă, beton, lemn, piatră, etc., cu mortar care, după un anumit timp, se întărește și formează un strat rezistent. Tencuielile au rolul să protejeze zidurile, tavanele și alte elemente de construcție de acțiunea umidității, gerului, căldurii soarelui și altor factori nocivi, care pot duce la deteriorarea materialelor din care sunt executate. De asemenea, tencuielile ajută la îmbunătățirea izolării termice a locuinței și acoperă neregularitătile, creând suprafețe netede ce ușurează întreținerea locuinței și contribuie la aspectul estetic plăcut al acesteia. Tencuirea mecanizată se aplică pe orice strat suport, atât la finisajul fațadelor cât și a interioarelor.

Pentru îmbunătățirea actului de transparență instituțională Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, a aprobat H.C.L. 121 din 28.03.2018, prin care instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, inclusiv societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., au obligația să creeze pe pagina de internet un meniu "Transparență instituțională" în care, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, vor fi publicate documente și informații ce țin de domeniul financiar, domeniul achizițiilor, domeniul investițiilor și contracte. Consiliul de Administrație a elaborat Programul de activitate pentru anul 2018 pe baza priorităților și măsurilor necesare pentru asigurarea unui trend ascendant al societății, prin optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

/VI g o rî t h m

Kesidential S3 s.r.l.


Programul de activitate pentu anul 2018 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii, din momentul aprobării.

în aceste condiții Programul de activitate pentu anul 2018 reprezintă un angajament față de Adunarea Generală a Asociaților, față de partenerii de activitate, un angajament față de comunitatea locală și ne obligă la performanțe și la perfecționare continuă.

Programul de activitate pentru anul 2018 a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare și este supus aprobării Adunării Generale a Asociaților


/fctsj tâ. J$9 /ol,, os.

AUDITOR FINANCIAR RADULESCU GEORGETA Autorizație CAFR nr.4906/2014 CIF 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii,

SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

CIF 37409960

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății ALGORITHM RESIDENTIAL SRL (” Societatea”) , cu sediul in București, str. Calea Vitan, nr.242, parter, sector 3, identificata prin codul unic de Înregistrare fiscala 37409960, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere pentru exercițiul financiar Încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

•    Activ net/Total capitaluri proprii:    30.813.581 lei

•    Pierderea neta a exercițiului financiar:    1.186.419 lei

3.In opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societarii la data de 31 decembrie 2017 precum si a performantei financiare pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.l 802/2014, cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

4.Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (’TSA”) si Legea nr.l62/2017 (”Legea”). Responsabilitățile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea ”Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili ( codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si mi-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.


Aspectele cheie in audit

5.Aspectele cheie in audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei mele asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acel context o descriere a modului in care auditul pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect.

Am îndeplinit responsabilitățile descrise in secțiunea „Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raportul meu, inclusiv in legătură cu aceste aspecte cheie. în consecința, auditul meu a inclus efectuarea procedurilor proiectate sa răspundă la evaluarea mea cu privire la riscul de erori semnificative in cadrul situațiilor financiare. Rezultatele procedurilor de audit, inclusiv ale procedurilor efectuate pentru a aborda aspectele de mai jos, constituie baza pentru opinia mea de audit asupra situațiilor financiare.

Aspecte cheie de audit

Activitatea desfasurata de Societate este o activitate care consta in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale. Obiectul de activitate al Societarii nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societarii si dispozițiilor legii societarilor. Desfasurarea activitatii pe perioada exercițiului financiar a fost condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța 26/2013 care stabilește in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei Societari private, dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare Societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus Înființarea acesteia. Activitatea Societarii s-a desfasurat in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local ai Sectorului 3, in calitate de asociat majoritar.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate astfel incat sa stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate, transparenta, nediscriminare si egalitatii de tratament, proportionalitatii si recunoașterii reciproce in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, s-au respectat Normele Procedurale Interne aprobate de Consiliul de Administrație privind atribuirea contractelor de achiziții.

Consider ca in anul 2017 cheltuielile efectuate de Societate au reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

Pierderea neta raportata la 31 decembrie 2017 nu indica existenta unei incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la îndoiala capacitatea Societății de a-si continua activitatea. Opinia mea nu este modificata cu privire la acest aspect.Abordare aspectelor cheie in audit

Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, au inclus următoarele:

Verificarea pe baza de eșantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente justificative (de ex: contracte, facturi, deconturi, chitanțe, state de salarii, etc.);

-    Am purtat discuții cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate menționate mai sus;

-    Am verificat daca au fost efectuate ajustări de valoare la bunurile din patrimoniul Societății;

-    Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor in mod corect in situațiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislația in vigoare;

-    Am urmărit respectarea legalității si regularității in administrarea patrimoniului Societății;

-    Am evaluat gradul de adecvare a informațiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situațiile financiare.

Alte informații - Raportul administratorului

6.Administratorii sunt responsabili pentru Întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declarația nefinanciara.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare nu acopera aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informații si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fî denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia mea:    x "

a)    Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost intocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b)    Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii mele cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

7.Conducerea Societarii este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situării financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

8.In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societarii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.


9.Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea pro de raportare financiara a Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

10.Obiectivele mele constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care’ situațiile financiare, luate in ansamblu, nu conțin denaturări semnificative cauzate fie frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie'â faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o'cfenaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroareSF-sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau luate in ansamblu, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situării financiare.

1 l.Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercit raționamentul profesional si mențin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectez si execut proceduri de audit ca răspuns la

respectivele riscuri si obțin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

•    înțeleg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societarii.

•    Evaluez gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

•    Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității si determin, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionez ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvate, sa imi modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

•    Evaluez prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

12.Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele planificate sî programarea in timp a auditului, precum si constatările semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea mea cu cerințele etice privind independenta si le comunic toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ce ar putea sa-mi afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

Alte aspecte

13.Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății in ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu accept si nu-mi asum responsabilitatea decât fata de Societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situațiilor financiare si raportul asupra conformității sau pentru opinia formata.

1

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatori lor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data al Țrii îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifica și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr, 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr, 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr, 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr, 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr, 299/27.10.2012.

****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de

Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct, 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr, 1307/2013 al

Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt pjr" ‘ fs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

./'alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente,

1)    Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2)    în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5)    Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6)    La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 -152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.