Hotărârea nr. 188/2018

HCLS3 nr.188 din 04.05.2018 priv aprob bilantului contabil, a cont de profit si pierderi, a rap de activ al CA pe anul 2017 si a progr de activ pe anul 2018 ale societ Adm Active S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 78814/CP/28.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 440/27.04.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 78625/CP/27.04.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 194 alin.(l) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 305.623 lei în exercițiile financiare viitoare.

Art.5. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 188 DIN 04.05.2018

ttjsJL    PRI MĂRIA

CABINET PRIMAR


Wiî> SECTORULUI <

t; y    S U C U R E Ș T i j|

Calea Dudești nr. i<ST sector 3, 031084 București

www.pnm2rie3.ro

telefon {004 oct } 318 03 23 ■ 2.8 fex {004 021} 318 03 04 e-m&il Cîibin-iîprimsr^ipîirrîarsej.rQ


SECTOR S

CABINET PRIMAR

,-W

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere adresa 440/27.04.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 78625/CP/27.04.2018,

în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit cărora, adunarea generală a asociaților

-    hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după

analizarea raportului Consiliului de Administrație

-    aprobă programul de activitate

în vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.cal al Sectorului 3 București

______Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

__L

Cz> . - - /k    i

I SECTOR 3 CABIIMBT PRIMAR

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de ConsffuTEIL^

aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018

Stimate domnule Primar/Stimati membri ai Consiliului Local Sector 3

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sarbu Robert- Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, inaintam prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018

Conform prevederilor Legii societarilor nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor , art. 194 alin. (1), lita. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCLS3 nr. 59/16.02.2018 de către auditor financiar Radulescu M. Georgeta, înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 4906/2014.

Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generala a Asociaților are următoarele atribuții principale:

-    art. 12 pct. 12.2 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    art. 12 pct.12.2 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

-    Art. 12, pct. 12.2 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

1.    Solicitare către SD3- Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017 , precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

2.    Decizie asociat minoritar SD3- Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

3.    Raportul de audit al exercițiului financiar 2017

4.    Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017

5.    Bilanțul contabil al exercițiului financiar 2017

6.    Contul de profit si pierdere al exercițiului financiar 2017

7.    Date informative

8.    Situația activelor al exercițiului financiar 2017

9.    Balanța de verificare 31.12.2017

10.    Declarație in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității L 82/1991

11.    Raportul de gestiune pentru activitatea anului 2017

12.    Propunere de recuperare a pierderii exercițiului financiar 2017

13.    Note explicative pentru exercițiul financiar 2017

14.    Proces Verbal al Adunării Generale a Asociaților

15.    Proiect Program de Activitate al Administrare Active Sector 3 SRL

Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe bilanțul contabil cu anexele sale și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Cu considerație,

Bifați numai

daca

este cazul:


PI Sucursala


f"] G|E -! grupuri de interes economic


Activ net mat mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


/•An 7* Semestru


Anul


2017


Suma de control


48.020.000


Entitatea    SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

ea


Județ


Sector


Localitate


București


Sector 3


București


Strada


Nr.


Bloc


Scara


Ajx


Telefon


CALEA VITAN


242


Număr din registrul comerțului


J40/14752/2012

Cod unic de înregistrare

3

1

0

1

2

7

9

° 1

Forma de proprietate


12—Societăți cu capital integral de stat


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata {cod si denumire clasa CAEN)


6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract


Situații financiare anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

~ Entități mijlocii, mari si «nțftăți de interes public

Entități de CI Interes

public

7

/Entități mici '    |


C"


Raportări anuale


lentitățifecafeauoptatpehtfuunexercițiuTinanciarcfiferItde

anul calendaristic, cf.art. 2? din Legea contabilității nr. 82/1991


IWîcroentUcițr


Q 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit Jegiî

   3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în stnte

aparținând SpațiuluiEconomicEuropean ; ,


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevăzute la pct.9 a lin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere


45.417.456


48.020.000


-305.623


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumeleMOLDOVEANU IONELA


Calitatea


Semnătura


; Semnat digital de h ionela Moldoveanu

Moldoveanu 2018-04-2f

17:41:59+03 00 Sem nâ tu ra' eiectro n ica


IonelaNr.de înregistrare in orc fnismul profesional


■ Lniibimaareobiiigația legalăne audirare a situațiilor financiare anuale?


DAj(Sr NU ;


’ș i


i EcȘjîat^Jăbpțaiyfețunîâtișperttru-auditafeâ situațiilor financiare anuale? |=(yDA ; O/ NU


Formular VALIDAT


AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma deaudit

RADULESCUM. GEORGETAFIO - pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT    tfClS 3 fljj. /â’/<

Cod 10    la data de 31.12.2017    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold Ea:

01.01.2017

31.12.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

2.567

1.354

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935)

02

37.060.104

37.646.973

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* - 296* )

03

115.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

37.062.671

37.763.327

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.301 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331 +332+341 +345 +346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+Z-368+371+/-378+381+/-388+4091 -391 - 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

4.469

II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mal mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

(ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431**+437**+4382+441 **+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662 +473**-491 -495-496+5187)

06

206.289

308.691

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501 +505+506+507+din ct.508+5113+5114-591 -595-596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

8.649.076

7.569.009

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

8.859.834

7.877.700

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

10

4.321

7.168

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)

11

4.321

7.168

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

12

D. DATORIE: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN

AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+45l***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186 +519)

13

48.189.844

219.910

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

14

-39.327.264

7.654.129

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

15

-2.264.593

45.417.456

G. DATORIhSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (ct.161 + 162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

17

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

Hs

1.575

10.829

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

19

Sume de reluat într-o perioadă de până ia un an (din ct. 475*)

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

22

1.575

10.829

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

23

1.575

10.829

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

<rd-26+27!

25


Mo Aii <, cXf


'’i., £/jU n "î\FIO - pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct, 478*)

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34)

29

10.000

48.020.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

10.000

48.020.000

2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)

31

3. Patrimoniu! regiei (ct. 1015)

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cerceta re-dezvoîta re (ct. 1018)

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

IV. REZERVE (ct.106)

37

Acțiuni proprii (ct. 109)

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)    SOLD C (ct. 117)

.41

0

0

SOLD D(ct. 117)

42

1.727.907

2.296.921

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

43

0

0

SOLD D(ct 121)

44

546.686

305.623

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

46

-2.264.593

45.417.456

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

CAPITALURI-TOTAL(rd.46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

49

-2.264.593

45.417.456

Suma de control FIO: 4.30319599/ 1098641876

•) Conturi de repartizat după natura elementelor respective,

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni,

ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


SARBU ROBERT-CONSTANTIN


Numeie si prenumele MOLDOVEANU IONELA

Semnătura_
MCU3 Ht    W


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20    - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2016

2017

A

B

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

544.311

929.887

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

544.311

927.477

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

2.410

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

fe7    '

Sold D

08

Ife iii

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct721 + 722)

09

0/

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

■' 13

267.605

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

544.311

1.197.492

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

11.034

10.131

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

7.083

10.125

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

2.410

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

604

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

206.659

763.349

a)Salariișiindemnizații (ct.641 +642+643+644)

23

148.413

624.081

b) Cheltuieli cu asigurările șî protecția socială (ct.645)

24

58.246

139.268

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

50.067

66.463

a. 1) Cheltuiel i (ct.6811 +6813+6817)

26

50.067

66.463

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 !a 38)

31

863.950

679.706

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

663.095

330.166

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)

33

190.843

345.433

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

10.012

4.107

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

- Cheltuieli (ct.6812)

40

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 ia 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

1.138.189

1.532.184

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

0

0

-Pierdere (rd. 42-16)

44

593.878

334.692

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45 -

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766x)

; 47 /

47.192

29.069

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

10.000

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

47.192

39.069

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

~ din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

10.000

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

|59|

10.000

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)    . _

60 1

47.192

29.069

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

591.503

1.236.561

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

1.138.189

1.542.184

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

0

0

- Pierdere (rd. 63-62)

65

546.686

305.623

19. Impozitul pe profit (ct691)

66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 64-65-66-67)

68

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

546.686

305.623


Suma de control F20 :    20340360 /i098641876


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 ■ se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


Numele si prenumele


SARBU ROBERT-CONSTANTIN


MOLDOVEANU IONELA


ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT


Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura    is

/f

Nr.de înregistrare ir

organismul profesional:

-J-
DATE INFORMATIVE    F3°'pag'1

la data de 31.12.2017

Cod 30    - iei -

1. Date privând rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

8

1

2

Unități care au in regi strat profit

01

Unități care au înregistrat pierdere

02

i

305.623

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total,

din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

8

1=2+3

2

3

Piati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 ia 08)

05

- peste 30 de zile

06

-peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.lOia 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite ia termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

8

1

2

Număr mediu de salariati

19

8

10

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20

17

18

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din caț3&& Z

-:-/&/ fim W

F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale

Uniunii Europene, din care:

■ 28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

37

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

39

0

0

-din fonduri publice

40

- din fonduri private

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

42

0

0

- cheltuieli curente

43

-cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare ***}

Nr.

rd,

31.12.2016

31.12.2017

A

S

1

2

Cheltuieli de inovare

45

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (Ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

23.465

Imobilizări financiare, în sume brute {rd. 49+54)

.fc.Z

6.741

1.627

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate șî obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)

- acțiuni necotate emise de rezidenti

50

- părți sociale emise de rezidenti

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

52

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

|54;<

6.741

1.627

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

1.627

- creanțe imobilizate în valută (din ct 267)

56

Z®Z teSE? 'ZA

MA/seș^


F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct 4091 + 4092 + 411+413+418), din care:

57

163.677

- creanțe comerciale în relația cu nerezîdenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezîdenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanțe neîncasaîe la termenul stabilit

(din ct. 4091 4- din ct. 4092 + din ct. 411 4- din ct. 413)

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 4- 4282)

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 4- 437 + 4382 4- 441 4- 4424 + 4428 4- 444 4- 445 4- 446 4- 447 4- 4482), (rd.62 ia 66)

61 '

102.615

133.381

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +44244-44284-444+446)

63

100.032

124.830

- subvenții de incasat(ct,445)

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

66

2.583

8.551

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 +4662+471 + 473), (rd.72Ia74)

71

4.321

17.168

- decontări privind interesele de participare ,decontari cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontari din operațiuni in participatîe (ct.453+456+4582)

72

- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

73

4.321

17.168

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

74

Dobânzi de încasat (ct, 5187) , din care:

75

2

6

- de la nerezîdenți    j 76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor    J

economici ****)    J

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + i

506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)    j <

- acțiuni necotate emise de rezidenti    79

- părți sociale emise de rezidenti    80

- acțiuni emise de nerezîdenți    j 81

F30 - pag. 4

- obligațiuni emise de nerezidenti

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

83

Casa în iei și în valuta (rd.85+86)

84

6.613

19.384

-în lei (ct. 5311)

85

6.613

19.384

-în valută (ct. 5314)

86

Conturi curente la bănci în lei și în valuta (rd.88+90)

: 87

8.642.463

7.549.625

- în lei (ct. 5.121), din care;

88

8.642.463

7.549.625

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

89

-în valută (ct. 5124), din care:

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106+108+110+111 + 116+119+122+128)

95

48.191.419

230.739

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)

96

-în lei

97

- în valută

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)

99

-în lei

100

- în valută

101

Credite de ia trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

104

- în valută

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

106

42.095

56.601

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la cliențî și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108 :

■ ■ =

31.330

17.268

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la cliențî nerezidenti șî alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din cî. 408 + din ct.419)

109

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

110

12.716

15.682

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437+4381 + 441 +4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

111

22.310

62.915

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

112

13.398

23.996

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+446)

113

8.802

38.512

-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

114

110

407

- z

"x^WRri


F30 - pag.5

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct 451), din care:

117

- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct 451)

118

Sume datorate acționarilor / asociaților (rt.455), din care:

Î19

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 Sa 127)

122

48.082.959

78.254

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

123

48.000.000

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct46'2 : 4661l din ct.472+din ct.473)

124

82.959

78.254

- subvenții nereluate la venituri (din ct 472)

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

128

9

19

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

129

Capital subscris vărsat (ct 1012), din care:

130

10.000

48.020.000

-acțiuni cotate 3)

131

-acțiuni necotate4)

132

- părți sociale

133

10.000

48.020.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

134

Brevete si licențe (din ct.205)

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

l

2

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în administrare

137

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în concesiune

138

Valoarea bunurilor din domeniu! public al statului închiriate

139

§ te* ,«>/

V    s,r~


F3Q - pag.6

XL Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr, 368/2014

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

8

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

%6)

Suma (lei)

%6)

A

8

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) &),

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

141

10.000

X

48.020.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

142

10.000

100,00

48.020.000

100,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

143

- deținut de instituții publice de subordonare locală

144

10.000

100,60

48.020.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

145

- cu capital integral de stat

146

- cu capital majoritar de stat

147

- cu capital minoritar de stat

148

“ deținut de regii autonome

149

- deținut de societăți cu capital privat

150

- deținut de persoane fizice

151

- deținut de alte entități

152

Nr.

rd.

Sume

A

B

2016

20Î7

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

153 ;

- către instituții publice centrale;

154

- către instituții publice locale;

155

~ către alți acționari la care statul/unitățiie administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

156

Nr.

rd.

Sume

A

8

2016

2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

158

- către instituții publice centrale

159

7/37/

m

F30 - pag. 7

- către instituții publice locale

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

162

- către instituții publice centrale

163

- către instituții publice locale

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

165

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr.

rd.

Sume (Ier)

A

B

2016

2017

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

168/

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

XVI. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

170

F30 - pag.8


ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017

Cod 40    - lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

[.imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

3.042

1.385

X

4.427

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporaie de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd.O1 la 04)

05

3.042

1.385

X

4.427

■l.lmobilizări corporale

Terenuri

06

22.664.839

X

22.664.839

Construcții

07

14,290.334

14.290.334

Instalații tehnice si mașini

08

58.325

2.437

60.762

Alte instalații, utilaje sî mobilier

09

20.061

395

20.456

investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

141.055

696.104

2.410

834.749

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

23.465

23.465

0

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

37.198.079

698.936

25.875

37.871.140

IILImobilizari financiare

17

125.000

10.000

X

115.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

37.201.121

825.321

35.875

37.990.567


w<

'•A fU:
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare Ea sfârșitul anului (co!.9-6+7-8)

A

B

6

7

8

9

□mobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

475

2.598

3.073

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

475

2.598

3.073

(□mobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

130.470

45.930

176.400

Instalații tehnice si mașini

25

3.190

38.423

41.613

Alte instalații ,utilaje si mobilier

26

4.315

1.839

6.154

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30 :

137.975

86.192

224.167

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

138.450

88.790

227.240

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 229272092 /1098641876

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA
Conturi cntitati mici


1011 SC(+)F10S.R31    j

OK

1 -.

■ {ultimul rând sau nrecrand necompletat) ■'

Nr.cr

Cont

Suma

1


i ’ I

E30GSSSocietate:    SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

CIF:    R031012790

Adresa:    Str. B-DUL BASARABIA, Nr. 256G, București, Județ Sector 3, Românie

Nr.reg.com. J40/14752/2012

BALANȚA SINTETICA

Perioada de la 01.12.2017 la 31.12.2017- RON -

Simbol cont

Denumire cont

Șolduri inițiale

Rulajecurente

Totalsume

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

10

CAPITAL SI REZERVE

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

48.030.000,00

0,00

48.020.000,00

101

Capital

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10,000,00

48.030.000,00

0,00

48,020.000,00

1011

Capital subscris nevarsat

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

1012

Capital subscris varsat

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

48,020.00D,00

0,00

48.020 .OOD, 00

11

REZULTATUL REPORTAT

1.727.906,64

0,00

0,00

0,00

2.296,920,63

0,00

2.296.920,63

0,00

117

Rezultatul reportat

1.727.906,64

0,00

0,00

0,00

2.296.920,63

0,00

2.296.920,63

0,00

12

REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

546.666,52

0,00

108.970,53

75.915,51

2,635,556,60

2.329.933,95

305.622,66

0,00

121

Profit sau pierdere

546.686,52

0,00

106,970,53

75.915,51

2,088,870,08

1.783.247,43

305,622,65

0,00

129

Repartizarea profitului

0,00

0,00

0,00

0,00

546.686,52

548.686,52

0,00

0,00

16

ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

0,00

42,094,71

0,00

231,61

0,00

56.601,13

0,00

56.601,13

167

Alte împrumuturi si datorii asimilate

0,00

42.094,71

0,00

231,61

0,00

56.601,13

0,00

56.601,13

TOTAL CLASA

1 -CONTURI DE CAPITALURI

2.274.693,16

52.094,71

108.970,53

76,147,12

4.942.477,23

50.416.535,08

2.602.543,28

48.076,601,13

20

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

3.042,08

0,00

0,00

0,00

4.427,08

0,00

4.427,08

0,00

205

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi ei active similare

3,042,08

0,00

0,00

0,00

4.427,08

0,00

4.427,0B

0,00

21

IMOBILIZĂRI CORPORALE

37.033.558,84

0,00

0,00

0,00

37.036.390,82

0,00

37.036.390,82

0,00

211

Terenuri si amenajari de terenuri

22.664.838,96

0,00

0,00

0,00

22.664,838,96

0,D0

22.664,838,96

0,00

2111

Terenuri

22.664,838,96

0,00

0,00

0,00

22.664.838,98

0,00

22.664.838,96

0,00

212

Construcții

14.290.334,19

0,00

0,00

0,00

14,290,334,19

0,00

14,290.334,19

0,00

213

instalații tehnice si mijloace de transport

58.325,03

0,00

0,00

0,00

60.762,01

0,00

60.762,01

0,00

2133

Mijloace de transport

58,325,03

0,00

0,00

0,00

60.762,01

0,00

60.762,01

0,00

214

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active corporale

20.060,66

0,00

0,00

0,00

20.455,66

0,00

20.455,66

0,00

23

IMOBILIZĂRI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI

141.065,20

0,00

7,000,00

0,00

837.159,00

2.410,00

834.749,00

0,00

231

Imobilizări corporale in curs de execuție

141.055,20

0,00

7.000,00

0,00

837.159,00

2.410,00

834.749,00

0,00

26

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

6.740,25

0,00

0,00

0,00

241.229,2B

124.602,12

116.627,16

0,00

261

Acțiuni deținute ia entîtstile afiliate

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

10.000,00

115.000,00

0,00

267

Creanțe imobilizate

8.740,25

0,00

0,00

0,00

11.229,28

9.602,12

1.627,16

0,00

2671

Sume datorate de enfitatiie afiliate

0,00

0,00

0,00

0,00

5.792,24

5.792,24

0,00

0,00

2678

Alte creanțe imobilizate

0,00

0,00

0,00

0,00

3,809,88

3,809,88

0,00

I t    0,00


Simbol cont

Denumire cont

Solduri inițiale

Rulaje curente

Totat știme

' 1    vî/*' VirȘdiăurriHnale j j

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

QreîSfțtiare

269

Varsa minte de efectuat pentru imobilizări financiare

0,06

0,00

0,00

0,00

105.000,00

105.000,00

000

2691

Varsaminte de efectuat privind acțiunile deținute ta entitatile afiliate

0,00

0,00

0,00

0,00

105,000,00

105.000,00

28

AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

0,00

138.449,57

0,00

5.445,16

0,00

227.239,90

0,00

227.239,90

280

Amortizări privind imobilizările necorporale

0,00

474,83

0,00

116,45

0,00

3,072,55

0,00

3,072,55

2805

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

0,00

474,83

D,00

116,45

0,0D

3.072,55

0,00

3.072,55

281

Amortizări privind imobilizările corporale

0,00

137.974,74

0,00

5.328,71

0,00

224.167,35

0,00

224.167,35

2812

Amortizarea construcțiilor

0,00

130,469,90

0,00

3.827,51

0,00

176.400,02

0,00

176.400,02

2813

Amortizarea instalațiilor si mijloacelor de transport

0,00

3.189,67

0,00

1.347,95

0,00

41,613,16

0,00

41.613,16

2814

Amortizarea altor imobilizări corporale

0,00

4.315,17

0,00

153,25

0,00

6.154,17

0,00

6.154,17

TOTAL CLASA

2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI

37,184.306,37

138.449,57

7.000,00

5^445,16

38.119.206,18

354.262,02

37.992.194,08

227^239,90

30

STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

0,00

0,00

0,00

0,00

10.008,16

10.008,16

0,00

0,00

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

0,00

0,00

0,00

0,00

10,008,16

10.008,16

0,00

0,00

37

MĂRFURI

0,00

0,00

0,00

0,00

2.410,00

2.410,00

0,00

0,00

371

Mărfuri

0,00

0,00

0,00

0,00

2.410.00

2.410,00

0,00

0,00

TOTAL CLASA

3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCȚIE . ÎN CURS DE EXECUȚIE

0,00

0,00

0,00

Oi,00

12,418;18

12.418,18

0,00

0;00

40

FURNIZORI SI CONTUR! ASIMILATE

99.803,00

30,963,62

166.266,24

169.113,43

2.836.937,36

2.782.604,11

71.598,40

17.265,15

401

Furnizori

0,00

822,99

162,555,28

151.833,16

2.506.238,25

2,513.749,73

0,00

7.511,48

408

Furnizori - facturi nesosite

0,00

30.140,63

3.710,98

9.753,67

245.605,24

255.358,91

0,00

9.753,67

409

Furnizori - debitori

99.803,00

0,00

0,00

7.526,60

85.093,87

13.495,47

71.598,40

0,00

4091

Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor

4.46B.86

0,00

0,00

0,00

5.698,13

5.698,13

0,00

0,00

4092

Furnizori - debitori pentru prestări de servicii

71.B69.14

0,00

0,00

7.526,60

79.395,74

7.797.34

71.598,40

0,00

4093

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

23.465,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

CLIENTt SI CONTURI ASIMILATE

25.062,25

366,99

98.74B,91

103.901,12

1.450.226,42

1.358.161,24

92.078,25

3,07

411

Clienti

25.062,25

0,00

98.381,92

103.914,23

1.449.859,43

1.357.781,18

92,078,25

0,00

4111

Client!

25.062,25

0,00

98.381,92

103.914,23

1.449.859,43

1.357.781,18

92,078,25

0,00

419

Clienti - creditori

0,00

366,99

366,9B

-13r11

. ......

366,99

370,06

0,00

3,07

42

PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

0,00

12.716,00

42.977,00

42.002,00

507.638,68

623.320,36

0,00

16.681,69

421

Personal - salarii datorate

0,00

11.589,00

33,053,00

32,305,00

390.724,00

403.697,00

0,00

12.973,00

423

Personal - ajutoare materiale datorate

0,00

728,00

0,00

0,00

9.969,00

9,969,00

0,00

0,00

425

Avansuri acordate personalului

0,00

0,00

9.525,00

9.525,00

101.804,00

101,904,00

0,00

0,00

426

Drepturi de personal neridicate

0,00

399,00

399,00

0,00

1.018,00

1.019,00

0,00

0,00

427

Rețineri din salarii datorate terților

0,00

0,00

0,00

0,00

1.519,00

1.519,00

0,00

0,00

428

Alte datorii si creanțe fn legătură cu personalul

0,00

0,00

0,00

172,00

2,503,66

5.212,35

0,00

A    2.708,69

4281

Alte datorii in legătură cu personalul

0,00

0,00

0,00

172,00

2.503,66

5.212,35

^0,00

[ ,    2.708,69

Simbol cont

Denumire cont

Solduri inițiale

Rulaje curente

Total sume

S^iaîiK^aîeVW^

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

43

ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

0,00

13.398,00

23.954,00

23.996,00

222.670,00

246.866,00

o.Oțr

431

Asigurări sociale

0,00

13.156,00

23.675,00

23.697,00

219.447,00

243.144,00

0,00

4311

Contribuția unitarii la asigurările sociale

0,00

5.637,00

10,111,00

10.120,00

93,820,00

103.940,00

0,00

10.120,00

4312

Contribuția personalului la asigurările sociale

0,00

3.746,00

6.718,00

6.725,00

62.442,00

69.167,00

0,00

6.725,00

4313

Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate

0,00

1.833,00

3.328,00

3.331,00

30.710,00

34.041,00

0,00

3.331,00

4314

Contribuția angajatilor pentru asigurările sociale de sanatate

0,00

1.940,00

3.518,00

3.521,00

32.475,00

35.996,00

0,00

3.521,00

437

Ajutor de șomaj

0,00

242,00

279,00

299,00

3.423,00

3.722,00

0,00

299,00

4371

Contribuția unitarii la fondul de Șomaj

0,00

122,00

140,00

149,00

1.720,00

1.869,00

0,00

149,00

4372

Contribuția personalului la fondul de Șomaj

0,00

120,00

139,00

150,00

1,703,00

1.853,00

0,00

150,00

44

BUGETUL STATULUI, FONDURI

SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

98.438,51

4.735,00

46.68B.38

60.507,94

1.505.582,69

1.411.120,45

103.453,24

6.991,00

442

Taxa pe valoarea adaugata

95.655,51

0,00

37.610,38

51.516,94

1.065.191,35

970.289,11

94.902,24

0,00

4423

TVA de plata

0,00

0,00

908,74

16.921,75

59.780,37

75.793,38

0,00

16.013,01

4424

TVA de recuperat

99,895,3B

0,00

0,00

908,74

306.542,37

183.161,37

123.361,00

0,00

4426

TVA deductibila

0,00

0,00

405,82

4D5.82

179.945,11

179.945,11

0,00

0,00

4427

TVA colectata

0,00

0,00

17.273,98

17,273,98

171.226,14

171.226,14

0,00

0,00

4428

TVA neexigibila

0,00

4.039,87

19.021,84

16.006,65

351.737,23

364.202,98

0,00

12.465,75

4428C

TVA neexigibiia Cumpărare

137,17

0,00

1.747,86

298,64

180.272,59

178.823,37

1.449,22

0,00

4428V

TVA neexigibiia Vanzare

0,00

4.177,04

17.273,98

15,708,01

171.601,81

185.516,78

0,00

13.914,97

444

Impozitul pe venituri de natura salariilor

0,00

4.625,00

8.572,00

8.584,00

78.969,00

87.553,00

0,00

8.584,00

446

Alte impozite,:taxe si varsaminte asimilate

0,00

0,00

0,00

0,00

341.324,34

341,324,34

0,00

0,00

447

Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

0,00

110,00

406,00

407,00

11.547,00

11.954,00

0,00

407,00

448

Alte datorii si creanțe cu bugetul statului

2.583,00

0,0D

0,00

0,00

8.551,00

0,00

8.551,00

0,00

4482

Alte creanțe privind bugetul statului

2.583,00

0,00

0,00

0,00

8.551,00

0,00

8.551,00

0,00

45

GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI

0,00

48.000.000,00

0,00

0,00

48.010.000,00

4B.010.000,00

0,00

0,00

456

Decontări cu actionarii/asociatji privind capitalul

0,00

48.000.000,00

0,00

0,00

48.010.000,00

48,010.000,00

0,00

0,00

48

DEBITOR! SI CREDITORI DIVERȘI

0,00

81.383,57

223.526,45

163.592,16

2.429.280,50

2.486.685,57

10.000,00

67.425,07

461

Debitori diverși

0,00

0,00

100.452,44

100,452,44

1.081.000,93

1.071.000,93

10.000,00

0,00

462

Creditori diverși

0,00

81.383,57

123.073,01

83.139,72

1.348.259,57

1.415.684,64

0,00

67.425,07

47

CONTURI DE SUBVENȚII,

REGULARIZARE SI ASIMILATE

4.320,94

1.575,26

1.482,52

10.249,27

271.132,10

274.792,66

7.167,83

10.828,61

471

Cheltuieli inreglstrate in avans

4.320,94

0,00

0,00

1.000,63

253.796,75

246.628,92

7.167,83

0,00

472

Venituri înregistrate in avans

0,00

1.575,26

1.482,52

9.248,64

13.741,87

24.570,48

0,00

10.828,61

473

Decontări din operații în curs de clarificare

0,00

0.00

0,00

0,00

3.593,48

3.593,48

0,00

0,00

TOTAL CLASA

4-CONTURI DETERT?

227.624,70

48 145 138,44

603,542,50

593.361,92

\    57,233.647,73

57.033.540,60

■    284.297,72

144,190,$9

51

CONTURI LA BĂNCI

8.642.463,01

7,35

1.745.301,08

1,799.822,97

87.496.681,13

79.947.068,48

7.549.624,90

12,25

512

Conturi curente la banei

8.642.463,01

0,00

1.745.294,73

1.799.804,37

87.496.865,70

79.947.040,80

7.549.62490

0,00

5121

Conturi ia banei in lei

8.642.463,01

0,00

1.745.294,73

1,799,804,37

87.496.665,70

79,947.040,80

7.549.624^0

1 l    0,00

Sirnbolcont

Denumire cont

Solduri Inițiale

Rulaje curente

Total sume

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

518

Dobânzi

0,00

7,35

6,35

18,60

15,43

27,68

0,00

12,25

5186

Dobânzi de plătit

0,00

9,08

0,00

18,60

9,08

27,88

0,00

18,60

5187

Dobânzi de încasat

1,73

0,00

6,35

0,00

8,08

1,73

6,35

0,00

53

CASA

6,612,83

0,00

60.301,70

70.338,64

1.286.213,68

1.265.B29.77

19.383,91

0,00

531

Casa

6,612,83

0,00

80.301,70

70.338,64

1,285.213,68

1.265.829,77

19,383,91

0,00

5311

Casa in iei

6.612,83

0,00

80.301,70

70.338,64

1.285.213,68

1.265.829,77

19.383,91

0,00

54

ACREDITIVE

0,00

0,00

0,00

0,00

3.393,28

3,393,28

0,00

0,00

542

Avansuri de trezorerie

0,00

0,00

0,00

0,00

3,393,28

3,393,28

0,00

0,00

58

VIRAMENTE INTERNE

0,00

0,00

1.638.090,08

1.638.090,08

77.3B9.1B2,39

77.389.182,39

0,00

0,00

581

Viramente interne

0,00

0,00

1.638.090,08

1.638.090,08

77.389.182,39

77.3B9.182,39

0,00

0,00

TOTAL CLASA

6 - CONTURI DE TREZORERIE

,8.649.076,84

7,35

3.463.692,85

3.508,251,69

166.174.470,4B

158.605.473,92

7.569,008,81

12,25

80

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

0,00

0,00

743,25

743,26

22.666,21

22.666,21

0,00

0,00

602

Cheltuieli cu materialele consumabile

0,00

0,00

743,25

743,25

10.131,24

10,131,24

0,00

0,00

5022

Cheltuieli privind combustibilii

0,00

0,00

438,28

438,28

7.094,63

7,094,63

0,00

0,00

6024

Cheltuieli privind piesele de schimb

0,00

0,00

204,13

204,13

660,08

660,08

0,00

0,00

6028

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

0,00

0,00

100,84

100,84

2,376,53

2.376,53

0,00

0,00

603

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

0,00

0,00

0,00

0.00

10,008,16

10,008,16

0,00

0,00

604

Cheltuieli privind materialele nestocate

0,00

0,00

0,00

0,00

116,81

116,81

0,00

0,00

607

Cheltuieli privind mărfurile

0,00

0,00

0,00

0,00

2.410,00

2,410,00

0,00

0,00

61

CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

0,00

0,00

12.239,79

12.239,79

74.526,64

74.526,64

0,00

0,00

611

Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

0,00

0,00

50,00

50,00

3.567,75

3.567,75

0,00

0,00

612

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si chiriile

0,00

0,00

11.269,16

11.269,16

65.976,93

65.976,93

0,00

0,00

613

Cheltuieli cu primele de asigurare

0,00

0,00

920,63

920,63

4.981,96

4,981,96

0,00

0,00

62

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

0,00

0,00

44.230,33

44.230,33

488.100,02

486.100,02

0,00

0,00

621

Cheltuieli cu colaboratorii

0,00

0,00

36.873,00

36.873,00

232.461,00

232.461,00

0,00

0,00

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

0,00

0,00

3.725,67

3.725,67

65.591,22

65,591,22

0,00

0,00

623

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

705,17

705,17

0,00

0,00

626

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

0,00

0,00

723,06

723,06

8.400,74

8.406,74

0,00

0,00

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

0,00

0,00

64,16

64,16

1.341,99

1.341,99

0,00

0,00

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

0,00

0,00

2.844,44

2.844,44

179.593,90

179.593,90

0,00

0,00

63

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0,00

0,00

0,00

0,00

345.433,10

345.433,10

0,00

0,00

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

0,00

0.00

0,00

0,00

345.433,10

345.433,10

0,00

0,00

fix \vtța».aR.

CHELTUIELI CU PERSONALUL

0,00

0,00

46.312,00

46.312,00

530.8B8,00

530.888,00

0,00

0,00

Vr ț

Cheltuieli cu salariile personalului

0,00

0,00

32.305,00

32.305,00

391.620,00

391.620,00

0,00

0,00

Cheltuieli privind asigurările si protecția sociala

0,00

0,00

14.007,00

14.007,00

139.268,00

139,268,00

0,00

0,00

Contribuția unitatii la asigurările sociale

0,00

0,00

10.120,00

10.120,00

98.303,00

98,303,00

f\o,oo

1 1 0,00

Simbol cont

Denumire cont

Solduri inițiale

Rulaje curente

Totalsume

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6452

Contribuția unitatii pentru ajutorul de șomaj

0,00

0,00

149,00

149,00

1.747,00

1,747,00

0,00

0,00

6453

Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate

0,00

0,00

3.331,00

3.331,00

32.208.00

32,208,00

0,00

0,00

6458

Alte cheltuieli privind asigurările si protecția sociala

0,00

0,00

407,00

407,00

7.010,00

7.010,00

0,00

0,00

65

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0,00

0,00

0,00

0,00

4.105,73

4.106,73

0,00

0,00

658

Alte cheltuieli de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

4.106,73

4,106,73

0,00

0,00

6581

Despăgubiri, amenzi si penaîitati

0,00

0,00

0,00

0,00

4.106,72

4.106,72

0,00

0,00

6588

Alte cheltuieli de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

66

CHELTUIELI FINANCIARE

0,00

.0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

664

Cheltuieli privind Investițiile financiare cedate

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

6641

Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

68

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTĂRILE

PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE

DE VALOARE

0,00

0,00

5,445,16

5.445,16

66.462,86

66.462,86

0,00

0,00

681

Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere

0,00

0,00

5,445,16

5.445,16

66.462,86

86.462,86

0,00

0,00

6811

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

0,00

0,00

5.445,16

5.445,16

66,462,86

66.462,86

0,00

0,00

TOTAL CLASA

6 - CONTURI DE CHELTUIELI

0,00

0,00

108.970,53

108.970,53

1:542.183,66

1,542.183,56

0,00

0,00

70

CIFRA DE AFACERI NETA

0,00

0,00

74.892,36

74.692,36

029.687,02

929.887,02

0,00

0,00

704

Venituri din servicii prestate

0.D0

0,0D

16.591,30

16.591,30

210.327,18

210.327,18

0,D0

0,00

706

Venituri din redevente, locații de gestiune si chirii

0,00

0,00

58.101,06

58,101,06

717.149,84

717,149,84

0,00

0,00

707

Venituri din vanzarea mărfurilor

0,00

0,00

0,00

0,00

2.410,00

2.410,00

0,00

0,00

75

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0,00

0,00

767,47

767,47

267.605,36

267.605,38

0,00

0,00

758

Alte venituri din exploatare

0,00

0,00

767,47

767,47

267.605,38

267.605,38

0,00

0,00

7581

Venituri din despăgubiri, amenzi si penaîitati

0,00

0,00

0,00

0,00

893,15

893,15

0,00

0,00

7588

Alte venituri din exploatare

0,00

0,00

767,47

767,47

266.712,23

266.712,23

0,00

0,00

78

VENITURI FINANCIARE

0,00

0,00

466,88

466,68

39.068,51

39.068,51

0,00

0,00

764

Venituri din Investiții financiare cedate

0,00

0,0D

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

D,00

7641

Venituri din imobilizări financiare cedate

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1D.D0D.00

0,00

D,00

766

Venituri din dobânzi

0,00

0,00

455,68

455,68

29.068,51

29.D68.51

0,00

0,00

TOTAL CLASA

7-CONTURI DE VENITURI

.0,00

0,0.0

75.915,51

75.915,51

1:236,560,91

1.236.560,91

0,00

0,00

TOTAL BALANȚA

48,335,690,07

46.335,690,07

4.366.091,93

4.368.091.93

269.260,964,25

269,260.964,25

48.448.043,87

48.448.043,87Conducătorul compartimentului flnancîar-contabll, MOLDOVOUJONELADECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.3O din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitate: SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, CALEA VITAN, nr. 242

Număr din registrul comerțului: J40/14752/2012

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6832-Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract Cod unic de inregistrare: 31012790

Subsemnatul SARBU ROBERT-CONSTANTIN, in calitate de reprezentant legal, isi asuma răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

a)    Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

c)    Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

Președinte C.A.

SARBU ROBERT-CONSTANTINS.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL RC J40/14752/2012 CUI: 31012790

RAPORT DE GESTIUNE pentru activitatea anului 2017

Societatea s-a infiintat in anul 2012, conform certificatului de inmatriculare J40/14752/2012.

In anul 2017 societatea a înregistrat următoarele :

- VENITURI TOTALE :    1.236.561 lei

-    CHELTUIELI TOTALE :    1.542.184 lei

-    PIERDERE    305.623 lei

In urma verificării si analizării activitatii economico-financiare a societății desfășurate in anul 2017 au rezultat următoarele:

capitalul social subscris al societarii a fost varsat integral;

este organizata gestiunea valorilor materiale precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor

patrimoniale ale societății;

evidenta contabila este tinuta corect si la zi;

-    in bilanțul de verificare s-au preluat corect datele din conturile sintetice si exista concordanta intre evidenta contabila sintetica si cea analitica. Formularele de raportare au fost întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice si cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si anexelor sale.

-    evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementarilor in vigoare;

Au fost analizate creanțele si obligațiile societății si s-au luat masuri pentru Încasarea creanțelor si plata ./Oligatiilor.

Obligațiile fata de bugetul statului si bugetul asigurărilor sociale au fost corect stabilite.

PREȘEDINTE C.A. ,

DIR.ECONOMIC, MOLDO WANU IONELA


SARBU ROBERT-CONSTANTINS.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL RC J40/14752/2012 CUI: 31012790

Propunere de recuperare a pierderii exercițiului financiar 2017

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a realizat in cadrul exercițiului financiar 2017 o pierdere in valoare de 305.623 lei. Se propune, in vederea aprobării, către Asociati, recuperarea pierderii din profitul realizat in anii următori.

NOTAI

ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

VALOAREA BRUTA

Sold la 01.01.2017

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la 31.12.2017

Cheltuieli de constituire

Alte imobilizări necorporale

3.042

1.385

4.427

Terenuri

22.664.839

22.664.839

Construcții

14.290.334

14.290.334

Instalații tehnice si mașini

58.325

2.437

60.762

Alte instalații, utilaje si mobilier

20.061

395

20.456

Imobilizări corporale in curs de execuție

141.055

696.104

2.410

834.749

Avansuri    acordate    pentru

imobilizări corporale

23.465

23.465

0

Imobilizări financiare

125.000

10.000

115.000

Total

37.201.121

825.321

35.875

37.990.567

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

AJUSTĂRI DE VALOARE

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold Ia 01.01.2017

Ajustări inregistrate in cursul exercițiului

financiar

Reduceri sau reluări

Sold la 31.12.2017

Alte imobilizări necorporale

475

2598

3073

Construcții

130.47

45.93

176.4

Instalații tehnice si mașini

3.19

38.423

41.613

Alte instalații, utilaje si mobilier

4.315

1.839

6.154

Total

138.45

88.79

227.24

Durata de amortizarea este calculata conform Legii 227/2015-privind Codul Fiscal.In bilanțul contabil sunt inregistrate la valoare ramasa de amortizat. SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a inventariat mijloacele fixe conform OMFP 2861/2009

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului

Sold la 01.01.2017

Transferuri

Sold la 31.12.2017

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAȚIA

SUMA

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL

EXERCIȚIUL

PRECEDENT

EXERCIȚIUL

CURENT

0

1

2

AVenituri din exploatare

544.311

1.197.492

1.. Cifra de afaceri neta

544.311

929.887

2.Alte venituri din exploatare

267.605

B. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5

1.138.189

1.532.184

3. Cheltuielile activitatii de baza

1.138.189

1.532.184

4. Cheltuielile activităților auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)

-593.878

-334.692

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuieli generale de administrație

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

-593.878

-334.692

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORULOR

CREANȚE

SOLD LA

31.12.2017

TERMEN DE EXIGIBILITATE

SUB IAN

PESTE 1 AN

Total, din care:

315.859

315.859

Clienți și conturi asimilate

92.078

92.078

Avansuri acordate furnizorilor

71.599

71.599

Creanțe cu bugetul statului

133.381

133.381

Alte creanțe imobilizate

1.627

1.627

Dobânzi de încasat

6

6

Cheltuieli in avans

7.168

7.168

Debitori diverși

10,000

10,000

DATORII

SOLD LA

TERMEN DE EXIGIBILITATE

31.12.2017

SUB IAN

1-5 ANI

PESTE 5 ANI

Total, din care:

230.739

230.739

Furnizori și conturi asimilate

17.268

17.268

Salarii si conturi asimilate

15.682

15.682

Obligații fata de bugetul asigurărilor sociale si fonduri speciale

24.403

24.403

Obligații fata de bugetul de stat

38.512

38.512

Alte datorii către persoane fizice si juridice

78.254

78.254

Alte împrumuturi si datorii asimilate

56.601

56.601

Dobânzi de plătit

19

19

NOTA 6


PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principiile care au stat Sa baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei. Leul românesc nu este convertibil încă în afara teritoriului României.

Bazele contabilizării

Societatea își întocmește situațiile contabile în Lei, în conformitate cu legea românească iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și regulamentele contabile emise de către Ministerul de Finanțe român. Situațiile financiare aici prezentate au la bază înregistrările statutare ale Societății, care sunt întocmite pe baza costului istoric pe principiul continuității activității.

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situațiile finaniare ale societății este efectuata in raport cu următoarele principii:

1.    Principiul continuității activitatii. In situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat atat capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2018, situație care conduce la concluzia ca esta corect si potrivit sa se întocmească situațiile financiare in baza principiului continuității activitatii.

2.    Principiul permanentei metodelor. Managementul a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea consecventa a metodelor si estimărilor semnificative făcute.

3.    Principiul prudentei. Valoarea elementelor prezentate in situațiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentei. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor depreciari prin constituirea de provizioane pentru active, iar in contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile si cheltuielile aferente exercițiului anului 2017.

4.    Principiul independentei exercițiului. Situațiile financiare anule au fost elaborate pe baza contabilitafii de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercițiului 2017. Cheltuielile in avans si veniturile anticipate sunt prezentate distinct in conturile anuale.

5.    Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv. In conturile anuale elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicata.

6.    Principiul intangibilitatii. Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

7.    Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informațiile prezentate în conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor.

8.    Principiul pragului de semnificație. Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in cadrul conturilor anuale.Imobilizări

(i)    Cost

Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achiziție, minus amortizarea cumulată.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungesc durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri. Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere .

(ii)    Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

Ani

Aparate si instalații de măsură si control    3-4

Mobilier, aparatura si alte active corporale    4-8

Imobilizări necorporale

3-5

(iii)    Imobilizări necorporale

Costurile legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda lineară, pe durata de viață utilă, în general 3-5 ani. în cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuiește anual și se ajustează pentru diminuare permanentă a valorii.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

- Potrivit arț. 7 alin. 2 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată, creanțele persoanei juridice se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Creanțele și datoriile în devize se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunilor, cât și în devize.

Disponibilități

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie, precum și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie si din banca.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanțului.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2017 a fost de 16%.

Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situație in care sunt făcute in vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

NOTA 7

PARTICIPAȚI! SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social

Capitalul social este de 48.020.000 lei și divizat in 48.020 partî sociale cu o valoare nominală de 1.000 lei.

Asociati:

l.SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI,

reprezentat prin:

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

2.SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Pe parcursul exercițiului nu au fost acordate credite sau alte facilitați directorilor si administratorilor. De asemenea nu s-au constituit garanții in numele acestora.

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.crt.

1. Indicatori

2. Exercițiul curent 2017

I.

Indicatori de lichiditate

1

Solvabilitate generala

Active circulante

Datorii curente

34.14

7.877.700

230.7392

Solvabilitate imediata

Active circulante - stocuri

Obligații

34.14

7.877.700-0

230.739

3

Solvabilitate patrimoniala

Capitaluri

Capitaluri +credite bancare

1

45.417.456

45.417.456+0

II

Indicatori de risc

4

Rata generala a îndatoririi

Datorii totale x 100

Capitaluri

0.51

230.739 xlOO

45.417.456

6

Perioada de colectare a creanțelor

Debitori comerciali x sfis

Cifra de afaceri

64.25

163677x365

929.887

IV

Indicatori de profitabilitate

8

Rata rentabilității veniturilor

Profit brut x 100

Venituri totale

Nn este cazul

9

Rata rentabilității capitalului

Profitul brut x 100

Capital propriu

Nu este cazul

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

Natura activității

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL este înființată și înregistrată în România in anul 2012. Activitatea principala a societății este cea de administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Sediul principal se află în București, Sector 3, Calea Vitan ,Nr.242.

Angajamente privind plăti viitoare

Impozitarea

Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări și modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societății nu poate avea certitudinea că opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfășoară concordă cu interpretarea dată de autoritățile fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție

poate fi extrem de mică, este posibil sa se aplice penalități considerabile. în România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile si activitatii contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea obligațiilor de plată. Regimul penalităților are caracter punitiv. în consecință, societățile pot datora impozite și amenzi semnificative. în plus, legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar autoritățile manifestă de multe ori inconsecvență în interpretarea legislației.

Riscul de piața

Economia românească se află în tranziție, existând multă nesiguranță cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare si asupra rezultatelor din exploatare.

ÎNTOCMIT


NUMELE SI PRENUMELE DIRECTOR ECONOMIC

MOI


JVEANU IONELAS.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL RC J40/14752/2012 CUI: 31012790

PROCES VERBAL AL ADUNARH GENERALE A ASOCIAȚILOR

încheiat astazi 18.04.2018

Adunarea generala a membrilor asociaților s-a intrunit pentru următoarea ordine de zi:

1.    Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2017 cu anexele si contul rezultatului exercițiului

2.    Descărcarea de gestiune ( activitate ) a administratorului

In urma prezentării bilanțului contabil si a contului exercițiului s-a luat in unanimitate absoluta următoarea

HOTARARE

A.    S-a aprobat bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2017 cu anexele .

B.    Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descărcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2017.

C.    Se aproba recuperarea pierderii contabile in suma de 305.623 lei in exercițiile viitoare.

ASOCIATI:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI,

reprezentat prin :


PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

SC SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL reprezentat prin :

PREȘEDINTE C.A D-nul NITU MIHAI

f SD3 SALUBRITATE Sf i DESZĂPEZIRE S3 s.R L '•

............

1 ZtilA A..T7..LUNA„ y...,AML!

leS/I î

Către


SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.Sediul    Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, biroul 2, Sector

3, București

Referitor Solicitare de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care SD3-Salubritate si

7

Deszăpezire S3 S.R.L. este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 140/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sarbu Robert - Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat minoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintam prezenta:

Solicitare de aprobare a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor , art. 194 alin. (1), lit.a. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018 de către auditor financiar Radulescu M. Georgeta , înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 4906/2014.

Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generala a Asociaților are următoarele atribuții principale:

-    art.12 pct.12.2 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    art. 12 pct.12.2 lit g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

-    Art. 12, pct, 12.2 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

I.    Solicitare către SD3- Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3

>    5

S.R.L pe anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017 , precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

2 Raportul de audit al exercițiului financiar 2017

3.    Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017

4.    Bilanțul contabil al    exercițiului financiar 2017

5.    Contul de profit si pierdere al exercițiului financiar 2017

6.    Date informative

7.    Situația activelor al    exercițiului financiar 2017

8.    Balanța de verificare 31.12.2017

9.    Declarație in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității L 82/1991

10.    Raportul de gestiune pentru activitatea anului 2017

II.    Propunere de recuperare a pierderii exercițiului financiar 2017

12.    Note explicative pentru exercițiul financiar 2017

13.    Proces Verbal al Adunării Generale a Asociaților

14.    Proiect Program de Activitate al Administrare Active Sector 3 SRL 2018

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea de asociat minoritar a societății SD3-Salubritate si Deszăpezire solicităm aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Cu considerație,

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.
C.U.L:RO 37804020    Reg. Corn: J40/9896/2017

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou 2, sector 3, București

Către

Administrare Active Sector 3 SRLReferitor Solicitare de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a


contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, la care SD3~Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

DECIZIE

Având in vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 435/26.04.2018, înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 63/27.04.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL, se emite prezenta decizie avand ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, la care SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. este asociat minoritar, raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2017, descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Menționam faptul ca Adunării Generale a Asociaților, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018.

Cu considerație, PREȘEDINTE C.A.


RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL CU ACTIVITATILE DESFĂȘURATE IN PERIOADA 01.01.2017-31.12.2017

Prezentul raport a fost întocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .modificata prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare. Conform reglementarilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar incheiat, un raport care sa conțină o prezentare concisa a evoluției activitatii societății pe durata exercițiului financiar si a situației sale la încheierea acestuia.

Raportul are la bază indicatorii de performanta prevazuti in Planul de administrare al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL aprobat prin HCL S3 nr 403/11.09.2017, privind stabilirea indicatorilor cheie de performanta pentru ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.

1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA

ORGANIZATORICA

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, este persoană juridică, română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6 , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L este o societate cu răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si a imputernicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L are ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Localsi acționar minoritarpeSD3-Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L , societate aflata in portofoliul de actionariat tot a Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3

Scopul înființării societății a fost acela de asigura o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, respectiv a Consiliului Local al Sectorului.Societatea Administrare Active Sector 3 SRL prestează activitati economice conform art. 269, aii. 2 din Codul fiscal.

Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptata Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale,respectiv societatea Locuințe Sector 3 SRL, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București. Ulterior, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, societatea cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 si-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.

Capitalul social total subscris si varsat al societății Ia4srta.de 31.12.2017, este

in valoare de 48.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 48.020.parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar după cum urmeaza: 48.010.000 lei corespunzător unui nr de 48.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzător a 10 parti sociale, apartinand societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Obiectul principal de activitate al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L este: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - cod CAEN 6832.

Conform statutul ui, societatea desfasoara si alte activitati secundare asa cum se regăsesc de altfel in actul constitutiv - în realizarea obiectului său de activitate, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. exercită următoarele atribuții principale:

□    administrează și gestionează bunurile date in administrare ca un bun proprietar;

□    asigura paza si integritatea bunurilor;

□    prestează servicii de calitate;

□    stabilește si urmărește realizarea tuturor indicatorilor de performanta;

□    pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creșterea calității serviciilor.

1.2. CADRU LEGAL

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice locale, respectiv:

□    Legea 31/ 1990, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

□    O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată ;

□    Legea 215/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

□    Actul Constitutiv ai ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

□    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr 340/27.07.2017, prin care a fost numit actualul Consiliu de administrație al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.;In acest sens, in baza legislației in vigoare privind achizițiile publice , a acordului de principiu privind atribuirea directa către intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări /servicii., Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local ,a încheiat cu ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, contractul de administrare nr.256/20.10.2016, privind servicii de administrare, conform Legii nr .230/2007 a unui nr. de 481 locuințe. De asemenea, pentru a continua dezvoltarea întreprinderii publice, in cadrul obiectivelor pe care Primăria Sector 3 si le-a propus respectiv "modernizare Halei Laminor” si alte proiecte benefice de anvergura pentru comunitatea locala, precum si revitalizarea unei zone strategice a Sectorului 3, Societatea a demarat si asigurat principiile directoare și elementele de control care operează împreuna pentru punera in siguranța a monumentului istoric „Hala Laminor „ reabilitarea si consolidarea acestuia;

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementarilor in domeniu, Adunarea Generala a Acționarilor este cei mai inalt forum decizional al societății, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. In acest sens Societatea a fost administrata de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Membrii Consiliului de Administrație, in calitate de mandatari au fost împuterniciți, in limitele prevăzute prin contractul de mandat sa reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiul București si ale Consiliului Local si sa administreze ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL in condiții de eficienta si performanta.

-    Sarbu Robert-Constantin : Președinte Consiliul de Administrație,conform HCLS 3 nr. din 340/27.07.2017, profesie economist

-    Dinu Liviu Daniel : Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie inginer 340/27.07.2017,

- Stancu Gheorghe : Membru Consiliul d^^tmT^âAje, conform HCLS 3 nr


f&y

I "Î3 l
-    Recoseanu Neana : Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist

-    Gheorghe Ana-Maria: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist

-    Dohot loan Dumitru: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie programator IT

-    Mihalcescu Daria-Catalina: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie economist

1.4 EVOLUȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In intervalul 01.01.2017 - 31.12.2017, societatea a fost administrata,in baza reglementarilor specifice ale Consiliului Local Sector 3, de un consiliu de administrație restrâns astfel;

-    Intre 01.01.2017-29.03.2017, un consiliu de administrație format din 3 membri, respectiv POPESCU DRAGOS -STEFAN-presedînte, FLEANCU FLORIN si CORBULEANU FLORENTIN, membrii.

Intre 29.03.2017-27.04.2017, un consiliu de administrație format din 3 membri, respectiv SARBU ROBERT-CONSTANTIN-Presedinte interimar, FLEANCU FLORIN si CORBULEANU FLORENTIN, membrii.

-    Intre 27.04.2017-27.07.2017, un consiliu de administrație provizoriu,cu un mandat provizoriu de 4 luni ,in următoarea componenta;SARBU ROBERT-CONSTANTIN -președinte, FLEANCU FLORIN, CONSTANTINESCU IOAN, BANTA ADRIAN -SORIN, STANCU GHEORGHE, DINU LIVIU-DANIEL,MARIN CRISTIAN-ALEXANDRU, in calitate de membrii, desemnați in baza deciziei Asociatului unic - Hotararea Consiliului Local nr. 166/27.04.2017.

- Intre 27.07.2017- 31.12.2017, un consiliu de administrație cu un mandat de 4 ani, in următoarea componenta: SARBU ROBERT- CONSTANTIN președinte , RECOSEANU ILEANA, DINU LMU-DANIEL , GHEORGHE ANA-MARIA, STANCU GHEORGHE, FLEANCU FLORIN, in calitate de membrii, desemnați in baza deciziei Asociatului unic- Hotararea Consiliului Local nr.340/27.07.2017.

Trebuie precizat ca pe parcursul anului 2017, In componenta Consiliului de administrație au survenit o serie de modificări in structura administratorilor, respectiv: dl POPESCU DRAGOS -ȘTEFAN si-a dat demisia din funcția de președinte al Consiliului de Administrație la data de 21.03.2017,motivat de faptul ca a primit alte insarcinari in domeniile gestionate de Consiliul Local Sector 3, dl. Corbuleanu Florentin si-a prezentat demisia din funcția de membru C.A., iar d-lui FLEANCU FLORIN i-a încetat contractul de mandat, prin renunțare, pe motiv ca a fost ales in Consiliul Local Sector 3.La data de 15.12.2017, prin H.C.L.S.3 nr. 689/2017,Consiliul de administrație a fost completat cu doi noi membri, după cum urmeaza: Mihalcescu Cătălină Daria .respectiv Dohot loan Dumitru .

1.5 ACTIVITATEA PROPRIUZISA A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In decursul anului 2017, Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a întrunit legal in cadrul a 15 ședințe dintre care 12 ordinare si 3 extraordinare in care au fost analizate si adoptate hota rari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societății. Ședințele Consiliului de Administrație au avut ca finalitate adoptarea unui număr de 15 hotarari, astfel:

I. In perioada 01.01.2017-21.03.2017 Consiliul de Administrație format din următorii: Popescu Dragos Ștefan - Președinte, Fleancu Florin-membru, Corbuleanu Florentin - membru s-a intrunit legal in cadrul a 3 ședințe in care au fost analizate si adoptate hotarari avand ca scop activitatea executiva a societății:


£    tt

■i. ,*!>•'

V +

a)    .Ședința Consiliului de administrație nr.1 din data de 11.01.2017- prin care s-au analizat si dispus luarea următoarelor masuri:

-    obținerea avizului favorabil din partea Ministerului Culturii referitor la Expertiza Tehnica privind punera in siguranța a monumentului istoric „Hala Laminor,, si stabilirea etapelor de parcurs pentru execuția lucrărilor si avizele necesare, fara de care demararea lucrărilor nu ar fi fost posibila . Pentru toate acestea si ținând cont de anvergura si complexitatea proiectului, societatea a intreprins toate demersurile legale , utilizând in acest sens si serviciile juridice si de consultanta din partea unei societăți specializate in acest domeniu .

-analiza proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, a Regulamentului de organizare si funcționare a societății si a Raportului de activitate pe anul 2016;

b)    .Ședința Consiliului de Administrație nr. 2 din 08.02.2017- prin care s-au analizat si dispus luarea următoarelor masuri:

-    aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, Regulamentul de organizare si funcționare a societății si Raportul de activitate pe anul 2016, fundamentate pe desfasurarea exercițiului financiar pe anul 2017,conform prevederilor OUG nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ia nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritatile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau deține direct sau indirect o participatie majoritara,( care stabilesc regulile de funcționare ale unei societăți comerciale care este finanțata de către o autoritate publica )si politica Sectorului 3 al Municipiului București, privind imbunatatirea performantelor economice. Ulterior,acestea, in temeiul prevederilor art.45 alin( 1) si art.81 alin (4)din Legea administrației publice locale nr 215/2001 cu modificările si completările ulterioare, au fost aprobate prin HCL S3 nr 68/28.02.2017.

-    reîntregirea capitalului social prin compensarea datoriei financiare catreConsilîul Local al Sectorului 3 al Municipiului București ( analiza membrilor consiliului a vizat stingerea obligației financiare prevăzută in HCLS3 nr 75/23.04.2015).

-    masuri economice de creștere a veniturilor societății prin majorarea chiriilor si a dobânzilor la depozitele bancare de la banca Garanti.

In cadrul aceleiași întruniri a fost făcută o informare de către președintele C.A.,dl Popescu Dragos , cu privire la depunerea^OnfeBrul Culturii a studiului istoric al imobilului „Hala Laminor”;

c).Sedinta Consiliului de Administrație nr.3 din 17.03.2017- prin care s-a propus, analizat si dispus luarea următoarelor masuri:

-    modificarea actului constitutiv in ceea ce privește modul de procedura in cazul operațiunilor ce depasesc 100000 Euro/ exclusiv TVA respectiv operațiunile ce nu depasesc 10000 Euro/ exclusiv TVA;

-    obiectivele raportului de activitate pe anul 2016 al Consiliului Administrație;

-    Codul de Etica si Conduita a S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL ;

- Discutarea Proiectului- Program de activitate al Consiliului Administrație pe anul 2017;

-    Informare cu privire la punerea in siguranța a imobilului „Hala Laminor” si asupra procedurii privind cererea de oferta execuție proiect Prin grija consiliului de administrație si a salariatilor societății au fost transmise 13 cereri de oferta pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru”punerea in siguranța” a obiectivului denumit generic „Hala Laminor". Principiile avute in vedere pentru desemnarea câștigătorului ofertelor a fost eficienta,eficacitatea si economicitatea, in final S.C Profesional Construct S.R.L,fiind desemnata câștigător ai serviciilor de proiectare .

II. In perioada 29.03.2017 -- 27.04.2017 Consiliul de Administrație format din următorii: Sarbu Robert-Constantin - Președinte, Fleancu Florin -membru, Corbuleanu Florentin - membru s-a intrunit legal in cadrul a 2 ședințe in care au fost analizate si adoptate hotarari avand ca sop activitatea executiva a societății:

d).Sedinta Consiliului de Administrație nr. 4 din31.03.2017.A fost prima ședința C.A. prezidata de noul președinte al Consiliului de Administrație, Sarbu Robert- Constantin , numit prin HCL S3 nr. 96/2017 la data de 21.03.2017 :

Au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea următoarelor masuri:

-    aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 prin capitalizarea costurilor proiectului de punere in siguranța a imobilului „Hala Lamino^in valoarea activului societății.

-    adoptarea politicii contabile a societății.


AQ

- informare Proiect execuție punere in siguranța a imobilului „Hala Laminor”,respectiv a fost analizat proiectul tehnic de execuție predat de S.C Profesional Construct S.R.L,

e)Sedinta Consiliului de Administrație nr.5 din 20.04.2017- prin care s-au analizat si s-au dispus următoarele masuri:

-    modificare act constitutiv,in sensul punerii in acord a actului constitutiv cuO.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice -modificata cu Legea nr.111/2016, cu modificările si completările ulterioare;

-    completarea Programului de activitate pe anul 2017 si adaptarea acestuia la principiile guvernantei corporative in concordanta cu obiectivele noului Consiliu de administrație.

-    analiza masurilor pentru demarareaprocedurii de selecție a unui partener privat, care sa dezvolte pentru o perioda de 50 ani, zona comerciala a proiectului sus amintit.

In cadrul aceleiași întruniri, s-a dezbătut stadiul proiectului „Hala Laminor” , din perspectiva obțineri avizului PUZ de „ punere in siguranța”, autorizație de construire in regim de urgenta pentru punerea in siguranța „Hala Laminor'’ ,fara de care nu puteau fi demarate lucrările de reabilitare, conservare,etc;

III. In perioada 27.04.2017 - 27.07.2017 Consiliul de Administrație format din următorii: Sarbu Robert-Constantin - Președinte, Fleancu Florin -membru, Stancu Gheorghe, Dinu Liviu, Constantinescu loan, Banta Adrian, Alexandru Marin - membri, s-a intrunit legal in cadrul a 2 ședințe in care au fost analizate si adoptate hotarari a vând ca sop activitatea executiva a societății:    xSîfi-

f)Sedinta Consiliului de Administrație nr. 6 din 22.05.2017 -prin â§i£ay^ fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea următoarelor masuri :    Wzb

- analiza contract de asociere in participatiune intre S.C ADMINISTRARE^ ACTIVE SECTOR 3 SRL si S.C.ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L, in vederea

realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea in siguranța,reabilitare si consolidarea ansamblului de constructii„Hala Laminor”, Fabrica de țevi Republicai

corpurile C6 si C61, situata in B-dul Basarabia nr. 256, sector 3 București, conform prevederilor proiectului tehnic nr. PCP-355/17;Prin aceasta s-a avut in vedere politica economica a Consiliul Local al Sectorului 3, de o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Consiliului Local al Sectorului 3,tinandu-se cont, in același timp si de profilul activitatii societății ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L, din portofoliul CLS3, respectiv COD CAEN 4120- lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

-    desemnarea d-lui Trandafir Danut in calitate de diriginte de șantier pentru obiectivul„Hala Laminor” si semnarea contractului aferent . Activitățile intreprinse de societate, au presupus demararea selecției de oferte pentru acest serviciu, verificarea ofertelor si selectarea pe principiul eficientei,eficacității si economicității, a ofertei cu prețul cel mai mic.

-    demarare cerere oferta punere in siguranța Corp C12 si C6, in suprafața de 2000 mp din ansamblul de construcții „Hala Laminor” ; aceasta măsură a fost impusa pentru stoparea procesului de degradare si prevenirea unui colaps al structurilor vechii construcții generate de starea fizica a Halei Laminor.

-    analiza rectificării bugetare pentru a pune in acord noua structura a consiliului de administrație (conform statutului ,mărit de la 3 la 7 membrii) si a majorării cheltuielilor efectuate cu consultanta juridica, generate de complexitatea ridicata a proiectului„Hala Laminor". Ordinea de zi a fost suplimentată cu probleme legate de extinderea/ dezvoltarea societății, respectiv :

-    modificare organigrama si stat de funcții; In vederea reducerii costurilor ocazionate cu paza obiectivului „Hala Laminor” Consiliul de Administrație a analizat reziliera contratului de servicii de paza umana ,atribuțiile respective fiind preluate de angajații proprii.In prezent paza revine societății Algorithm Construcții S3 SRL.,societate care se ocupa conform contractului de asociere de punerea in siguranța si consolidarea monumentului istoric clasa A Hala Laminor -aprobare contract coordonator SSM si medicina muncii pentru șantier; condiție imperativa pentru demararea lucrărilor de execuție la obiectivul denumit generic „Hala Laminor”.

-    analiza propunerii de înființare a unei societăți comerciale.ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L de către S.C.ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L din prisma calitatii de acționar minoritar la cea din urma .

-    aprobafe73onfracWo\Servicii pentru denisipare si efectuare put forat,aflatin perimetrul Hala Laminor necesar si util organizării de șantier.

-    aprobare închidere perimetrala a ansamblului de constructii„Hala Laminor”, cu gard bordurat. Aceasta obligație decurge din prevederile art.36 din Legea nr. 422/2001, care stipulează ca proprietarii monumentelor istorice , au obligația de a asigura integritatea si protecția acestora, in scopul limitării accesului persoanelor neautorizate.

-    valorificare fier vechi din activitatea proprie.Conform Legii nr.211/2011, operatorii economici au obligația valorificarii/eliminarii deșeurilor din activitatea proprie, lucru benefic pentru societate prin majorarea veniturilor.

La propunerea președintelui Consiliului de Administrație, s-a aprobat completarea actului constitutiv cu un nou obiect de activitate respectiv activitati de Rent-a-Bike ca fiind una avantajoasa si ușor de îndeplinit, ținând cont de profilul societății, de baza materiala de care dispune si de noul trend al Bucurestiului înclinat spre sport, dieta si sanatate.

g)Sedinta Consiliului de Administrație nr.7 din 29.06.2017 - prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea următoarelor masuri :

- informarea membrilor Consiliului de Administrație asupra stadiului lucrărilor de la „Hala Laminor” , despre împrejmuirea perimetrala a halei si aprobarea mandatului acordat președintelui Consiliului de Administrație,dl SARBU ROBERT-CONSTANTIN de avalorifica deseurile feroase rezultate din activitatile societății;

IV. In perioada 27.07.2017 - 31.12.2017 Consiliul de Administrație format din următorii: Sarbu Robert-Constantin - Președinte, Fleancu Florin -membru, Stancu Gheorghe, Dinu Liviu, Recoseanu Ileana, Gheorghe Ana-Maria, Alexandru Marin - membri s-a întrunit legal in cadrul a 8 ședințe in care au fost analizate si adoptate hotarari avand ca scop activitatea executiva a societății

h)Sedinta Consiliului de Administrație nr. 8 din 31.07.2017 -prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea următoarelor masuri :

- hotararea ca obiectivul major al pianului de administrare al societății este finalizare proiectului „Hala Laminor”.In aceșLSens-^^st^bilit ca la orice ședința de

£ S /Y.    \    \

WC?/

m/'c- /

consiliu vor fi avute in dezbatere informare stadiu lucrări , ținând cont de faptul ca lucrările au început efectiv abia la data de 12.06.2017 si au un termen de execuție de 8 luni;

-    s-a propus si aprobat schimbarea datei ședințelor C.A. ,respectiv ultima zi de joi din luna ;

-    s-a propus si aprobat contractare studiu de fezabilitate in vederea demarării proiectului Rent-a-Bike sens in care au fost transmise oferte către diverși producători de biciclete.in acest sens au fost finalizate procedurile necesare , urmarindu-se in același timp ca prin aceasta activitate sa se realizeze profit pentru societatea noastra, dar si un beneficiu cert pentru caliatea mediului si sanatatea cetățenilor sectorului 3.

-    s-a analizat si aprobat încheierea un contract de comodat, cu titlu gratuit ,pentru organizarea de șantier a S.C.AIgorithm ConstructiiS3 SRL, pe o suprafața din lotul 3 al perimetrului;

-    In urma incidentului de securitate la organizarea de șantier de la Hala Laminor ( furtul unor scule din dotarea societății de construcții) s-a aprobat rezilierea contractului cu firma de paza de la obiectivul „Hala Laminor”

î)Sedinta Consiliului de Administrație nr.9 din 31.08.2017prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea următoarelor masuri :

-    informare asupra proiectului „Hala Laminor” si dezbatere - procedura declasare construcții din incinta obiectivului, aflate in stare de degradare in conformitate cu HCL 232/15.09.2014 si Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare;

-    aprobare expertiza contabila externalizata pentru declasarea construcțiilor menționate mai sus

-    aprobare rectificare bugetara pentru anul 2017 cu indemnizațiile membrilor Consiliului de Administratiesi a costurilor necesare încheierii unei asigurări de management, măsură necesara pentru a pune in acord noua structura a consiliului de administrație (conform statutului ,a fost manta de la 3 la 7 membrii)

-    aprobare hotarare privind realizarea unei gospodarii de apa proprii pentru stingerea incendiilor, necesara pentru obținerea avizului ISU pentru toata suprafața obiectivului Hala Laminor, respectiv 70000 mp .

j)Sedinta Consiliului de Administrație nr 10 din 28.09.2017prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea următoarelor masuri :

-    vizita pe teren si analiza si informare asupra stadiului proiectului „Hala Laminor”, împreuna cu șeful de șantier, pe fiecare stadiu de executiein parte, intr-o maniera interactiva cu membrii consiliului.

-    aprobare procedura declasare construcții din incinta„Hala Laminor” aflate in stare de degradare conform HCL 232/15.09.2014 si Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare;

-    modificare act constitutiv al societății .capitalului social si cooptarea unui nou asociat ( SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.)conform deciziei A.G.A.

k)Sedinta Consiliului de Administrație nr. 11 din 28.10.2017 - prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea următoarelor masuri :

-    informare asupra stadiului execuției lucrărilor la „Hala Laminor”

-    prezentare si dezbatere Plan de administrare;

-    analiza rectificare bugetara avand ca fundament închirierea spațiului/ terenului excedentar, apartinand unitatii de invatamant Grădiniță nr 239, situata in str. Dristorului nr 102 sector 3 București , respectiv analiza investiție si studiu de oportunitate;

-    analiza si aprobare modificare organigrama si stat de funcții in vederea încadrării unui specialist in IMM si START-UP;

l)Sedinta Consiliului de Administrație nr. 12 din 15.11.2017 -prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea următoarelor masuri :

- analiza oferta Banca Transilvania pentru trecerea plătii salariilor si derularea activitatii financiare ale societății prin conturile băncii.Propunere respinsa, deoarece, comisionul la retragere este mai mare decât cel inițial sî.dobanda la depozite mai mica.

- analiza procedura de licitație in vedere închirierii spațiului / terenului excedentar, apartinand unitatii de invatamant Grădiniță nr 239, situata in str. Dristorului nr 102 sector 3 București.

informare PUZ pentru oportunitate a monumentului istoric „Hala Laminor „ in vederea schimbării destinației.aderare ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL la Grupul de Acțiune Locala Sector 3-( GAL) in calitate de membru asociat conform HCL S3 nr . 583/2017

-    aprobare recuperare TVA.

-    creșterea salariului brut la salariati societății prin transferul contribuțiilor angajatorului la angajați conform OUG 79/2017;

m)Sedinta Consiliului de Administrație nr. 13 din 27.11.2017prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea următoarelor masuri :

-    informareaasupra stadiului execuției lucrărilor la „Hala Laminor"’ - lucrările se desfasoara conform graficului aprobat si prezentat de șeful de șantier ,( S-au montat 9000 mp panouri).

-    aprobare imputernicire președinte C.A. in vederea semnării contractului de inchiriere a spațiului/ terenului excedentar, apartinand unitatii de invatamant Grădiniță nr 239, situata in str. Dristorului nr 102 sector 3 București , respectiv analiza investiție si studiu de oportunitate;

-    analiza oferte bancare , cu soluții mai avantajoasa pentru salariatîi societății si o dobanda mai mica la depozite;

-    demararea procedurilor de selecție conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice - modificata cu Legea nr.111/2016, in vedera completariistructurii CA pana la 7 membrii, conform statutului societății;

rt)Sedinta Consiliului de Administrație nr. 14 din 05.12.2017 -prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea următoarelor masuri :

- analiza incheierii contractului de inchiriere a spațiului/ terenului excedentar, apartinand unitatii de invatamant Grădiniță nr 239, situata in str. Dristorului nr 102 sector 3 București, a actului adițional la contractul de închiriere,precum si depunerea garanției de buna execuție, conform contractului cadru.In urma analizei mai atent^f^^^ documentației. Consiluul de Administrație , a constatat ca prin demolarea imo&HMri (Grădiniței nr 239), obiectul contractului de inchiriere nu mai exista, sens in hotarat suspendarea oricărui demers efectuat in acest sens.    $

o)Sedinta Consiliului de Administrație nr. 15 din 14.12.2017 -prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea următoarelor masuri :

- aprobare contract de închiriere spatii de birouri din Calea Vitan- Bucuresi, intre ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL si persoana fizica Mihai Tudor Baltac si subinchirierea acestora către societățile comerciale aflate in portofoliul Consiliului Local Sector 3.

-    aprobare modificare salariu brut conform noului cod fiscal;

-    stadiu execuție Hala Laminor

-    prezentare instrucțiuni in vedera elaborării proiectelor de hot alCLS3;

-    Stadiu demersuri pentru realizare PUZ, ( obtinut avizele de la MApN, SRI Distrigaz;)

1.6. Hotararî ale Adunării Generale a Asociaților

In perioada analizata Asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat un număr de 26 hotarari,astfel:

1.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 68 din 28.02.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, a organigramei si statului de funcții ale Administrare Active Sector 3 SRL;

2.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 95 din 29.03.2017 privind majorarea capitalului social al Administrare Active Sector 3 SRL;

3.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 96 din 29.03.2017 privind numirea provizorie in funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Administrare Active Sector 3 SRL;

4.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.138 din 07.04.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 Administrare Active Sector 3 SRL;

5.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 165 din 27.04.2017 privind șftbâi

aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de actf^fe/^^ ^4^: al Consiliului de Administrație pe anul 2016 si a programului de proiect de activifâ^J^țxpe anul 2017 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL;

6. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 166 din 27.04.2017privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Administrare Active Sector 3 SRL.


7.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 167 din 27.04.2017 privind aprobarea remunerației președintelui Consiliului de Administrație al Administrare Active sector 3 SRL;

8.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 172 din 09.05.2017 privind aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al Administrare Active Sector 3 SRL;

9.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.205 din 16.05.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL;

10.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244 din 12.06.2017privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Administrare Active Sector 3 SRL;

11.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 243 din 12.06.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 S.R.L;

12.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 245 din 12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL;

13.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 280 din 30.06.2017privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al Administrare Active Sector 3 SRL in vederea valorificării deșeurilor rezultate din activitatea proprie;

14.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 281 din 30.06.2017 privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al Administrare Active Sector 3 SRL in vederea implementării unui sistem RENT-a-Bike in Sectorul 3;

15.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 340 din 27.07.20174?/    M

privind numirea membrilor in Consiliul de Administrație al Societății Admirig^.^ Active Sector 3 SRL;

16.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 396 din 05.09.2017 privind declanșarea procedurii de selecție in vederea ocupării posturilor vacante de membru in consiliul de administrație al întreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București;

17.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 403 din 11.09.2017

Administrare Active Sector 3 SRL;

18.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 428 din 19.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 SRL ;

19.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 484 din 12.10.2017 privind modificarea H.C.L.S3 nr. 354/25.08.2017 referitoare la actele constitutive ale societăților SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL si Administrare Active Sector 3 SRL;

20.    Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 nr. 581 din 27.11.2017privind schimbarea sediului social al Administrare Active Sector 3 SRL si înființarea unui punct de lucru;

21.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 582 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demarării procedurii de reconversie/reconsolidare a clădirilor aflate in aria de protecție a monumentului istoric ,, Hala Laminor";

22.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 583 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea parcurgerii procedurii de aderare la GAL Sector 3 in calitate de membru asociat;

23.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 615 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, pentru demararea procedurilor de identificare a unei locații in vederea mutării sediilor si punctelor de lucru ale societăților Algorithm Residential S3 SRL, Algorithm Construcții S3 SRL, OPS3 Ordine si Protecție SRL, SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, internet si Tehnologie S3 Administrare Străzi S3 SRL, Administrare Active SECTOR 3 SRL;

24.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 617 din 27.11.2017 priO— acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al socieraliisycv5>'" Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea încheierii contractului de închiriere a spatiului/terenului excedentar apartinand unitatii de invatamant Grădiniță nr. 239,

situat in strada Dristorului, nr. 102, sector 3, București;

25.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 682 din 28.12.2017 privind

Administrare Active Sector 3 SRL in vederea încheierii unui contract de închiriere spatii de birouri;

26. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 689 din 28.12.2017privind numirea membrilor in Consiliul de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL;

In urma Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 354 din 25.08.2017 privind modificarea Actelor Constitutive ale societăților SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. si Administrare Active Sector 3 SRL, prin care se aproba cooptarea unui nou asociat, Societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. a emis un nr. de 6decizii in calitate de asociat minoritar, cu privire la societatea Administrare Active Sector 3:

1. Decizie nr. 61 din data de 06.11.2017 privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru a întreprinde demersurile necesare in vederea schimbării sediului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

2.    Decizie nr. 74 din data de 16.11.2017 privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. in vederea demarării procedurii de reconversie/reconsolidare a clădirilor aflate in aria de protecție a monumentului istoric ,, Hala Laminor”;

3.    Decizie nr. 77 din data de 17.11.2017 privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. , in vederea încheierii procesului de adrerare la GAL Sector 3;

Decizie nr. 85 din data de 27.11.2017 privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea incheierii contractului de închiriere a spatiului/terenuluî excedentar apartinand unitatîi de invatamant Grădiniță nr. 239, situat in strada Dristorului, nr. 102, Sector 3, București;5.    Decizie nr. 89 din data de 27.11.2017 privind acordarea unui mandat

Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 SRL, pentru demararea procedurilor de identificare a unei locații in vederea mutării sediilor si punctelor de lucru ale societăților aflate in subordinea Consiliului Local Sector 3;

6.    Decizie nr. 133 din data de 20.12.2017 privind acordarea unui mandat

Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea încheierii contractului de închiriere a spațiului in suprafața totala de 1600 mp, situat in Calea Vitan, nr. 242, parter si etaj 1, sector 3.

In sensul celor de mai sus, activitatea societății,in anul 2017, a avut ca obiective majore,pe de o parte, „Proiectul punere în siguranța si de modernizare Hala Laminor” conform dispozițiilor legale Lg. nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice clasa A, încât aceasta să devină un punct strategic pentru activitățile culturale din Sectorul 3, iar pe de alta parte, prestarea de servicii de administrare eficiente ale bunurilor aflate in proprietatea Primăriei Sectorului 3, pentru imobile aflate în gestiunea Consiliului Local Sector 3 București, in baza contractului nr. 256/20.10.2016 încheiat intre subscrisa si Sectorul 3 al Municipiului.

In ceea ce privește „Proiectul de modernizare Hala Laminor”, ținând cont de anvergura si complexitatea acestuia , societatea a avut drept tinta finalizare


etape a proiectului si activitatile dintre cele mai importante s-au referit la : analiza valori culturale etc, pentru societății.

-’-î-v ) P

Demersuri pentru efectuarea studiilor deoportunitate/ feza^ițatW-țț}/ ""j activitatile/obiectivele aflate in derolOTă^vsV<W


Activitati de încheiere, semnare contracte de:prestari servicii comunicații electronice, consultanta si asistenta juridica,contract de dirigentie de șantier,servicii coordonator SSM,închiriere spatii de birouri,depozitare, spatii excedentare,comodat pentru organizare de șantier,externalizare servicii IT , achiziții publice, contabilitate.

Obținere avize de la Ministerul Culturii si certificate de urbanism pentru obiectivul „Hala Laminor”, valorificare deșeuri rezulatate din activitatea proprie, etc.

Toate aceste activitati au fost desfășurate cu respectarea pașilor, procedurilor, cerințelor legale in domeniu.

Referitor la activitatile tehnice privind reabilitarea, consolidarea si modernizarea obiectivului HalaLlaminor, executate de către Algoritm Construcții S3

S.R.Lsi alti specialiști in domeniu, acestea se desfasoara conform rapoartelor de activitate lunare ce sunt transmise către societatea noastra.

Referitor la cel de-al doilea obiectiv, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., prestează servicii de administrare pentru 481 de apartamente/garsoniere, sens in care,pentru optimizarea activitatii de administrare a blocurilor folosește o platforma on-line in care sunt introduse cheltuielile si consumurile, interfața in care locatarii isi pot vedea in timp real datele proprii si isi pot introduce consumul de utilitari. De asemena se folosește un sistem modern de încasare cu imprimanta termica mobila prin care orice chitanța este introdusa automat in sistem. S-au deschis de asemenea conturi bancare pentru fiecare bloc in parte, cu posibilitatea chiriașilor de a plăti direct in cont costurile întreținerii. S-au emis cârduri pentru fiecare cont astfel incat plata utilitarilor se face direct cu cârdul, eliminandu-se comisioanele bancare pentru aceste plăti. Diversificarea activitatii a condus la creera de noi locuri de munca sens in care sau putut face noi angajari pentru întreținerea spatiilor administrate(casieri, femei de serviciu si îngrijitori,etc ).


2. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizații. In cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, capitalul uman constituie un potențial deosebit care trebuie inteles ,motivat,si implicat in realizarea obiectivelor sale .

Raporturile de munca in cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se desfasoara in baza reglementarilor naționale in domeniul muncii, Regulamentului intern si a Contractului Individual de Munca .Organigrama societarii este prezentata către A.G.A., societatea funcționând in anul de referința conform structurii organizatorice aprobate. Numărul mediu de salariati a fost în anul 2017 de 10 angajați, fata de anul 2016 când s-a înregistrat un număr mediu de salariati de 8 angajați, înregistrându-se astfel o creștere a numărului de personal fata de anul precedent, generata de diversificarea activitatii. Salariile angajatilor sunt stabilite prin negociere conform grilei de salarizare. Numărul de personal este corelat direct cu volumul si structura activitatii societății si nivelul productivității muncii. Cheltuielile cu salariile aferente exercițiului financiar 2017 au fost de 530.888 lei, fiind inregistrata o creștere fata de anul 2016, datorata in primul rând creșterii salariului minim pe economie, cat si de suplimentarea de personal, conforma cu organigrama unitatii.

Principalele activitati in domeniu au fost legate de: înregistrarea personalului, de actualizarea dosarelor individuale, aplicarea si respectarea legislației in domeniu referitoare la raporturile de munca, evidenta concediilor de odihna, evidenta salariilor, actualizarea fiselor de post si a fiselor de protecția muncii, pontaje etc

2.    ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Prin programul de investiții propus pentru anul 2017, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL , a vizat continuarea obiectivelor de investiții in derulare din programul pe anul 2016 si investiții noi propuse. O componenta importanta a programului de investiții pe anul 2017 a constituit-o cea referitoare la lucrarea de Modernizare „Hala Laminor” in valoare de 639.800 lei.

4. ACTIVITATEA JURIDICA

Misiunea societății noastre in anul 2017, a fost importantă pentru dezvoltarea comunității și a avut un impact major asupra calității vieții, cu respectarea cerințelor legale și contractuale, fără discriminare, în condiții de calitate și promptitudine și cu efecte benefice asupra cetățenilor sectorului 3. Pentru reușita acestei misiuni a fost necesara contractarea unor servicii juridice de consultanta si reprezentare in fata instanțelor de judecata, in vederea soluționării favorabile a litigiilor civile si/ sau comerciale cu care se confrunta societatea, in baza prevederilor OUG 26/ 2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, si pentru viza de legalitate asupra proiectelor inițiate de societate .

\ i.-p\

V/Activitățile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica si strategia societății in domeniul economi-cofinanciar. In cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL , activitatea financiara si cea de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru :

-    Aprobarea situației financiare a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL la

31.12.2017 si a situațiilor financiare semestriale

-    Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2017;

-    Dimensionarea activitatii de producție si alocarea de resurse in asa fel incat activitatea sa se poata susține financiar si sa devină rentabila;

-    Aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului Colectiv de munca;

-    Aprobarea unor modificari/completari la Actul Constitutiv al societății in părțile ce privesc activitatea propriuzisa ;

-    Aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții si a grilei de salarizare a societății;

-    Aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii economico-financiare a societății, etc

Operațiunile economice derulate in anul 2017,au fost inregistrate in contabilitate si se prezintă astfel:

1.    Venituri totale: 1.236,56 mii lei; Venituri de exploatare 1.197,49 mii lei; Venituri financiare - 39.07 mii lei;

Cheltuieli totale: 1542,18 mii lei; Cheltuieli cu exploatarea 1.532,1^Wii^""'“

X?/ filâ v


2.

lei;Cheituieli financiare 10,00 mii lei.

3.    Activ net/Total capitaluri proprii: 45.417.456 iei

KW


4.    Pierderea neta a exercițiului financiar: 305.623 lei

Fata de închiderea exercițiului financiar al anului 2016, când ADMINISTRARE

ACTIVE SECTOR 3 SRL. a înregistrat venituri totale în valoare de 591.50 mii iei si

cheltuieli totale in valoare de 1.138,19 mii lei ,pentru anul 2017. avem o creștere

favorabila a activului economic ceea ce a făcut posibila achitarea la timp a i

furnizorilor de materiale, materii prime, servicii, etc.

Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018

de către auditor financiar Radulescu M. Georgeta , înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 4906/2014.

Conform raportului de audit, înregistrat la societate cu nr.258/03.04.2018, au fost evaluate respectarea principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, si au inclus următoarele :

-    Verificarea pe baza de eșantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente justificative ;

-    Discuții cu membri conducerii societarii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate;

-    A verificat daca au fost efectuate ajustări de valoare la bunurile din patrimoniul societarii;

-    A efectuat verificarea înregistrării bunurilor in mod corect in situațiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislația in

vigoare ;

-    A urmărit respectarea legalității si regularității in administrarea societăți;

-    A verificat gradul de adecvare a informațiilor prezentate in notele explicative si raportul administratorului la situațiile financiare.

in opinia auditorului nu au fost identificate denaturări in raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare si sunt in concordanta ,in toate aspectele semnificative cu situațiile financiare .


6. ANALIZA INDICATORILOR

DE


ADMINISTRATORILOR

Situația realizării obiectivelor si criteriilor de performanta de către membrii Consiliului de Administrație si a indicatorilor economico-financiari.

Indicatorii de performanta ai activitatii curente sunt instrumentele de măsură care permit cuantificarea nivelului atins prin îndeplinirea obiectivelor propuse, precum si cuantificarea rezultatelor înregistrate ca urmare a implementării activitatilor ce au fost programate. Contractele de mandat, au prevăzut ca si Criterii (indicatori) de performanta programați,respectiv fluxul de numerar,cost,datorie,investirii,

venituri, politici sociale guverna menta le, indicatori de guvernanta corporativa, calitate servicii/produse,satisfacția clientilor, a căror îndeplinire cumulata de către administratorii societarii, prin activitatea de management pe care o depun, este monitorizata lunar si transmisa spre informare Autoritaii Tutelara, in forma anexata la contractele de mandat Din analiza modului de realizare a criteriilor de performanta pe anul 2017, anexa la Contractul de mandat

8. ACHIZIȚII

In decursul anului 2017 s-au efectuat următoarele achiziții:

ACHIZIȚII - PREȘEDINTE C.A. POPESCU DRAGOS ȘTEFAN

Pentru a ne pune in concordanta cu O.U.G. nr. 109/2011 in ceea ce privește site-ul oficial al societății a fost necesar contractarea de servicii de modificare website si mentenanta site. In acest sens am transmis mai multe cereri de oferte către diverși operatori economici. Am primit oferta cu nr. 27/30.01.2017 din partea SC Fett Losungen SRL pentru modificare website in valoare de 850 euro +TVA si oferta nr. 35/30.01.2017 in valoare de 522 euro +TVA. Pentru mentenanta website am primit oferta cu nr. 36/30.01.2017 din partea Crugger Logistics SRL in valoare de 38 euro +tva/luna si oferta cu nr. 40/31.01.2017 din partea SC Fett Losungen SRL in valoare de 800 lei +TVA/luna. In data de 01.02.2017 am încheiat un contract de prestări servicii cu societatea Crugger Logistics SRL, in valoare de 522 euro +TVA. Totodată am semnat si un contract de mentenanta website si a emailurile aferente cu societatea Crugger Logistics SRL, in valoare de 38 euro + tva/luna.

Având in vedere faptul ca a expirat contractul de închiriere incheiat cu dl. losif Szavuj avand ca obiect folosința spațiului din incinta clădirii East City Tower, am prelungit contractul de inchiriere in data de 01.02.2017, prețul chiriei fiind de 684 euro euro/luna.

Pentru a putea înainta cu proiectul de punere în siguranța a „ Halei Laminor”, in baza expertizei tehnice s-a contractat serviciul de proiectare prin care sa se realizeze proiectul tehnic de execuție, caiete de sarcini, întocmirea documentației

tehnice și asistența tehnică.

Acest contract a fost ales in urma unei selecții de ofertă, care a fost transmisă in data de 10.02.2017 către 13 societăți. In data de 16.02.2017 am primit oferta din partea societății Profesional Construct Proiectare SRL , in valoare de 428.700 lei (fara TVA) înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 84 si oferta din partea societății Concept Structure SRL in valoare de 535.000 lei fara TVA, înregistrata cu nr. 85.

Menționam faptul ca celelalte societăți la care au fost transmise cereri de oferta nu au transmis ofertele către societatea noastra . Conform procesului verbal întocmit de comisia de deschidere si evaluare a ofertelor, a fost aleasa oferta din partea SC Profesional Construct Proiectare SRL, avand prețul cel mai mic, in valoare de 428.700 lei (fara TVA).

Imediat după rezultatul selecției de oferte societățile care au participat la selecția de oferte pentru contractul menționat anterior, au fost informate cu privire la rezultatul selecției de oferte.

Pentru a fii mereu informați in timp util cu privire la legile la care se supune societatea, am decis sa achiziționam un program legislativ. Prin urmare, in data de 17.03.2017 am încheiat un contract de abonament privind furnizarea unui serviciu online pentru consultarea produsului informatic legis plus. Valoarea contractului este de 40 euro/luna.

In data de 24.02.2017 am încheiat un contract de închiriere cu Robyany Style SRL a unei suprafețe de 35 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numărul 214489. Prețul chiriei este de 12 euro/mp +TVA.

In data de 21.03.2017 dl. Dragos Popescu si-a depus demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, in acest sens depunandu-si si Raportul de activitate aferent mandatului in fata Asociatului Unic, Consiliului local al Sectorului 3.

ACHIZIȚII C.A. - PREȘEDINTE SARBU ROBERT CONSTANTIN

In vederea demarării procedurii de punere in siguranța a Halei Laminor, conform prevederilor art.36 din Legea 422/2001 „proprietarii monumentelor istorice au obligația de a asigura integritatea, protecția monumentelor istorice precum si de a realiza si efectua lucrări de conservare, restaurare si reparații curente ale monumentului aflat in proprietate.”, a fost necesar realizarea unui studiu de fezabilitate. S-au transmis următoarele cereri de oferte in vederea realizării studiului de fezabilitate: cerere de oferta nr. 187/31.03.2017 către Rei Finance, cerere de oferta cu nr. 188/31.03.2017 către Regatta Estate, cerere de oferta nr. 189/31.03.2017 către Conadi Imob Construct. In data de 03.04.2017 am primit oferta din partea Rei Finance Advisor in valoare de 19.900 euro fara TVA. Deoarece in urma acestei oferte nu s-a putut stabili daca este un preț corect pentru serviciile prestate, s-a hotarat sa se mai transmită alte cereri de oferte către alti operatori economici, in data de 03.04.2017 s-au mai transmis cereri de oferte către: Malex, Sphera Consult, Deloitte Romania, Colliers. Am primit o singura oferta, respectiv oferta cu nr. 208/05.04.2017 din partea Sphera Consult in valoare de 54.000 lei

TVA. Conform principiilor eficacității, eficientei si economicității contractul in ygoefea^S^

/ ^-7    \

realizării studiului de fezabilitate a fost atribuit societății Sphera Consult, ultegor f®SfS >

bfe    $

comunicat rezultatul selecției de oferte societăților participante.    WW

in data de 10.04.2017 am semnat un contract de prestări servicii de comWiG^țțp'-|,;rv\. electronice, servicii de internet cu furnizorul INES GROUP SRL, acest serviciu fiindu-ne absolut necesar in activitatea de birou. Valoarea contractului este de 35 euro / luna fara TVA.

In data de 21.04.2017 am emis o notificare de renunțare la serviciile de asistenta juridica cu societatea civila de avocati Nemeș, Voicu, Bilan si Furtuna datorita costurilor prea mari a serviciilor, respective 1350 euro/luna +TVA. Am transmis cerere de oferta cu nr. 266/26.04.2017 către Winzer si Asociații. Am primit oferta cu nr. 267/26.04.2017 in valoare de 800 euro +TVA/luna. Având costul mai mic decât contractul anterior de consultanta juridica, s-a încheiat un contract nou de servicii de consultanta cu societatea Winzer si asociații.

Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 205 din 16.05.2017 s-a aprobat

încheierea unui contract de asociere in participatiune intre Administrare Ative Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL,societate unde Consiliul Local al Sectorului 3 este acționar majoritar, in vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea in siguranța, reabilitarea si consolidarea construcției,, Hala Laminor.

Având in vedere urgenta punerii in siguranța a Halei Laminor si contractul de execuție lucrări la Hala Laminor , In data de 18.05.2017 am transmis 4 cereri pentru contractare servicii de dirigentie șantier. Am primit oferta cu nr. 311/18.05.2017 din partea dlui Trandafir Danut in valoare de 4.800 lei/luna si oferta cu nr. 313/18.05.2017 din partea dlui Petrisor Ion in valoare de 108.000 lei +TVA pe o durata de execuție de 18 luni. A fost aleasa oferta cu prețul cel mai scăzut, respectiv oferta din partea domnului Trandafir Danut in valoare de 4.800 lei/luna.

In vederea desfășurării lucrărilor de execuție a Halei Laminor si in conformitate cu HG nr. 300/2006 a fost necesar contractarea servicilor de cordonator SSM. In data de 24.05.2017 am transmis 5 cereri de oferte pentru contractarea servicilor de cordonator SSM. Am primit oferta cu nr. 331/25.05.2017 din partea societății Q Test

S.A. in valoare de 2200 lei/luna, fara TVA + întocmire plan de sanatate si securitate in faza de execuție - 1.500 lei( se achita o singura data) si oferta cu nr. 332/25.05.2017 din partea Ștefan Consulting & Maintenance SRL in valoare de 2.500 lei/luna, fara TVA. In urma selecției de oferte a fost selectata oferta din partea Q Test S.A. in valoare de 2.200 lei/luna, fara TVA + întocmire plan de sanatate>'W2l -securitate in faza de execuție - 1.500 Iei( se achita o singura data).

In data de 17.05.2017 s-a prelungit contractul cu Orange Romania pentru    Jg


servicii telecomunicații.

In data de 30.05.2017 am transmis mai multe cereri de oferta in

valorificării deșeurilor rezultate din activitatea proprie. Am primit următoarele oferte: oferta cu nr. 355/31.05.2017 din partea Rove Recycling SRL, oferta cu nr. 356/31.05.2017 din partea Remat Vest S.A., oferta cu nr. 441/05.07.2017 din partea SD Steelmet SRL, oferta cu nr. 397/13.06.2017 din partea Donlux Construct SRL, oferta cu nr. 419/26.06.2017 din partea Core Mataliat Exim SRL, oferta cu nr. 429/29.06.2017 din partea Curta Corn SRL, oferta cu nr. 449/06.07.2017 din partea Emi-Bis Metal Grup SRL. In urma analizării ofertelor, comisia de evaluare a ales prețul cel mai avantajos pentru societate, respectiv oferta din partea SC Emi Bis Metal Grup - prețul fiind de 0,75 lei/kg fier pregătit, 0,50 lei/kg fier ce urmeaza a fi debitat.    a .

In data de 31.05.2017 am incheiat un contract de închiriere cu Prod Com Anghel SRL a unei suprafețe de 35 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numărul 214489. Prețul chiriei este de 12 euro/mp +TVA.

Prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 cu nr. 245 din data de 12.06.2017 s-a aprobat cesiunea contractului de asociere incheiat intre societatea Administrare Active Sector 3 SRL si societatea Algorithm Residential S3 SRL, avand ca obiect punerea in siguranța, reabilitarea si consolidarea construcției „ Hala Laminor"’, către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate înființata conform Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. . 223 din 30.05.2017.

In luna iunie a anului 2017 s-a achiziționat un sistem GPL auto pentru autoturismul DACIA DUSTER 1.6 Benzina, nr. inmatriculare B 35 AST. Instalarea acestui sistem alternativ de combustibil asigura un consum redus de combustibil. Avand in vedere demararea lucrărilor de construcții a „Halei Laminor"’, a fost necesar achiziționarea unei plase umbrire/protectie șantier in lungime de 600 m, care va fi montata pe gardul de protecție bordurat. Specificații tehnice, ambalaj rola de 50 metri liniari, inaltimea de 2 metri, culoarea verde, capacitate umbrire 85%.

Totodată a fost necesar contractarea de lucrări de împrejmuire

metalic in lungime de 600 m din plasă bordurată perimetrul de la adresa dțjvpjd-^^ Basarabia, nr. 256, sector 3, București. In acest sens, in data de 15.06.201x^^t^ț^z semnat contractul de lucrări cu Construct Co Grup SRL. Prețul convenit pentru indeplinirea contractului este in cuantum de 70.200 (117 lei/ metru patrat x 600 de metri), la care se adauga TVA in valoare de 13.338 lei. Pentru finalizarea completa a lucrărilor si închiderea perimetrului a mai fost nevoie de suplimentarea cu inca 168 metri. Prin urmare, s-a mai incheiat un contract de lucrări cu Construct Co Grup SRL, prețul fiind de 19.656 lei (117 lei/metru patrat x 168 de metri), la care se adauga TVA in valoare de 3.734,64 lei.

In data de 24.07.2017 am transmis o notificare către Crugger Logistics SRL prin care renunțam la contractul nr. 35/01.02.2017 privind serviciile de mentenanta a website-ului: www.aas3.ro pentru reducerea costurilor societății, precum si o notificare privind renunțarea la contractul de furnizarea serviciului online pentru consultarea produsului informatic legislativ ,, Legis Plus”.

In data de 31.07.2018 am încheiat un contract de utilizare temporara a unui spațiu apartinand unitatîi de invatamant școala nr. 82 pe o perioada de 6 luni, pentru a ne putea desfasura activitatea de birou si sa ne deservească ca punct de lucru. Prețul fiind de 4 euro/ora pentru o sala.

In vederea amenajării de șantier si a depozitarii materialelor de construcție aferente dezvoltării proiectului ,, Hala laminor” s-a încheiat un contract de comodat cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL cu privire la transmiterea folosinței unei suprafețe de 10.000 mp din lotul nr. 3, avand nr. cadastral 214306 din cadrul imobilului situat in Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3.

In data de 01.08.2017 s-a încheiat un contract de închiriere cu Fidal Cookies SRL a unei suprafețe de 10 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numărul 214489. Prețul chiriei este de 12 euro/mp +TVA.

In data de 10.08.2017, avand in vedere profilul societății, am semnat un contract pentru externalizarea serviciilor in domeniul achizitilor cu societatea KRD Strategy. Valoarea maxima a contractului este de 59.400 lei + TVA. Societatea a fost selectata conform legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

In data de 21.08.2017 am semnat un contract cu societatea Curta Corn SRL prin care societatea Administrare Active Sector 3 a vândut fierul vechi provenit din demolări si dezmembrări speciale aflate in proprietatea noastra. Prețul de vanzare a fost de 340 iei/to. In data de 14.09.2017 s-a reziliat contractul cu societatea Curta Corn SRL, lucrările privind vanzarea-cumpararea fierului vechi

demolări fiind finalizate.

In data de 24.08.2017 am semnat un contract de externalizare a ^epmilefTT, prinț si mentenanta cu societatea Euroco Partner Industry SRL, care sa^șjșur^o;/ mentenanta si întreținerea sistemelor inclusiv alimentare cu hârtie, tonner, consumabile. Prețul contractului este de 1250 lei fara TVA/luna. Societatea a fost selectata conform legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Avand in vedere HCLS3 nr. 95/29.03.2017 privind majorarea capitalului social al societarii de la 10.000 lei ia 48.010.000 lei prin compensarea creanței deținute de Consiliul local al Sectorului 3, a fost necesar contractarea unor servicii contabile externalizate. In acest sens, in data de s-a încheiat contractul 05.09.20171

s-a încheiat contractul cu Karla Business Consulting SRL, in valoare de 1500 lei.Societatea a fost selectata conform legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

In data de 21.09.2017 am contractat servicii de întocmire studiu de analiza a valorilor culturale cu societatea Varzan si Arhitectii SRL. Valoarea contractului este de 69.106,95 lei +TVA. Procedura de achiziție a fost conform legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Studiul a fost depus la Ministerul Culturii si prezentat in comisia constituita. Acest studiu este necesar in vederea avizării de către comisia din cadrul Ministerului Culturii in scopul declasării construcțiilor dezafectate clasificate ca nocive (chioșcuri, baraci, construcții in paragina) din apropierea monumentului central „Hala Laminor.”

Deoarece contractul de închiriere a spațiului de la adresa din B-dul Basarabia, nr. 256 G a expirat, aveam nevoie de un spațiu pentru a declara sediul social al societății, a fost necesar încheierea in data de 02.11.2017 a unui contract de închiriere cu ADPB S.A., in vederea închiriere unui spațiu, chiria fiind in valoare de 450 lei/luna fara TVA.

/ <?**?*• s

■f fgttf ///?;#,ifo~-.-r c A,;    ’ii


Având nevoie de servicii de curățenie si igenizare la punctul de strada Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, in data de 01.10.2017 am încheiat un cu societatea OPS3 -Ordine si Protecție S3 SRL, societate unde asociat majoritar este Consiliul local Sector 3 si acționar minoritar este Administrare Active Sector 3 SRL. Valoarea contractului este de 500 lei/luna la care se adauga TVA in valoare de 95 lei, preț final (cu TVA) 595 Lei/luna.

In data de 01.12.2017 am încheiat un contract de închiriere cu Street Box SRL a unei suprafețe de 25 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numărul 214489. Prețul chiriei perceput de către Administrare Active Sector 3 SRL este de 2 euro/mp +TVA.

In data de 18.12.2017, conform Hotărârii de Consiliu Local Sector 3 nr. 682 din 28.12.2017 am încheiat un contract de închiriere cu dl. Mihai Tudor Baltac a unui spațiu cu destinație de birouri, in suprafața totala de 1600 mp situat in București, Calea Vitan, nr. 242, parter. Prețul chiriei este de 4,4 euro/mp.

In data de 28.12.2017 am încheiat un contract de închiriere cu societatea^

Algorithm Residential S3 SRL in vederea închirierii unui spațiu in suprafața totala de 205 mp, parter situat in București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3. Prețul chiriei lunare este de 6,40 euro/mp +TVA.

In data de 29.12.2017 societatea noastra a încheiat un contract de prestări servicii cu societatea Algorithm Residential S3 SRL, societate apartinand grupului de firme al Consiliului local Sector 3 înființata prin HCLS3 nr. 97/20.03.2017 , acționar minoritar fiind Administrare Active Sector 3 SRLcare consta in amenajarea spațiului din Calea Vitan, nr. 242, sect. 3, București.

Din data de 20.10.2016 societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., prestează servicii de administrare a 481 de apartamente/garsoniere, imobile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 București, a părților comune asimilate Legii 230/2007, in baza încredințării directe conform art. 31, legea 98/2016, contractul nr. 256/20.10.2016 încheiat intre subscrisa si Sectorul 3 al Municipiului București pentru următoarele imobile:

Locuințe repartizate cf. Legii 152/1998:

Aleea Cioplea nr. 3-45 ap., p+4 etaje, o scară;

Aleea Cioplea nr. 4-50 ap., p+4 etaje, o scară;

Aleea Cioplea nr. 5 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;

Șos. Gării Cățelu nr. 170B, cămin 3-45 ap., p+4 etaje, o scară; Șos. Gării Cățelu nr. 170B, cămin 4-45 ap., p+4 etaje, o scară; Str. Alexander Von Humboldt nr. 3 - 62 ap., p+4 etaje, 3 scări;

Locuințe repartizate cf. Legii 114/1996:


Aleea Cioplea nr. 3A, bl B1 - 63 ap., p+8 etaje, o scară; Aleea Cioplea nr. 3A, bl B2 - 63 ap., p+8 etaje, o scară; Aleea Cioplea nr. 3A, bl B3 - 63 ap., p+8 etaje, o scară.

9. AVIZE/ACORDURI/AUTORIZATII Eliberate necesare proiectului de reconversie urbana.

Pe parcursul anului 2017 societatea Administrare Active Sector 3 SRL a obtinut următoarele avize necesare/obligatorii derulării procesului de reconversie/consolidare Hala Laminorul:

•    Aviz favorabil din partea Ministerului Culturii pentru punerea in siguranța a „ Halei Laminor”;

•    Aviz din partea Ministerului Culturii pentru PUZ - Restaurare si conversie urbana Hala Laminor

•    Autorizație de construire in regim de urgenta pentru punerea in siguranța a „Halei Laminor”.

•    Certificat de Urbanism in scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind restaurare, conservare hala Laminor, corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C61.

•    Certificat de Urbanism in scopul obținere Aviz oportunitate, elaborare documentație tehnice pentru întocmire, avizare, aprobare PUZ pentru realizare complex multifuncțional.

•    Certificat de Urbanism in scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind punerea in siguranța a construcției Hala Laminor

•    Aviz din partea Ministerului Culturii referitor lucrări de construcții privind restaurare, conservare Hala Laminor.

•    Aviz preliminar din partea Primăriei Municipiului București pentru PUZ.

10. CONCLUZII

Pe baza celor prezentate, apreciez ca:

Societatea si-a îndeplinit obiectivele, criteriile de realizare a indicatorilor de performanta, stabilite in contractele de mandat ale administratorilor si din Planul de Administrare.;

S-a respectat cu strictete disciplina muncii, financiara, principiile contabilității; ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, si-a achitat in totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, si-a achitat in totalitate obligațiile contractuale către furnizorii de utilitati, partenerii comerciali etc;

11. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In contextul datelor prevăzute in prezentul raport de activitate, Consiliul de administrație al S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. propune Adunării Generale a Acționarilor a probarea, si descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

Cu stima,


SARBU ROBERT- CONSTANTIN - președinteRECOSEANU ILEANA-membru

DINU LIVIU-DANIEL


GHEORGHE ANA-MARIA -DOHOT ION DUMITRU - membru

MIHALCESCU DARIA CĂTĂLINĂ - membru


S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL /t/tXX M&-7 Reg. Corn: J40/14752/2012    IU/m

C.U.I.:31O12790

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, București


Os


Către    Consiliul Local al Sectorului 3

D-lui Primar - Robert Sorin Negoita Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București Referitor Proiect de Program de Activitate pentru anul 2017

PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L PE ANUL 2018

CUPRINS :

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 3. PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETATE IN ANUL 2018

CAPITOLUL 4. OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETATE IN PERIOADA 01.01.2018-31.12.2018

CAPITOLUL 5.OBIECTIVE,CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTACAPITOLUL 1
INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2018 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit in Planul de dministrare cât și cu dorințele acționarilor. Acesta înglobează principiile directoare ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanta de atins, in lumina obiectivelor pe care Primăria Sector 3 si le-a propus, respectiv modernizarea” Halei Laminor „ si alte proiecte benefice de anvergura pentru comunitatea locala. Viziunea managerială a Consiliului de Administrație al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, are ca si reper :

1)    Continuarea demersurilor necesare in vederea finalizării proiectelor aflate in derulare;

2)    Transparenta, eficienta si eficacitate in implementarea proiectelor demarate;

3)    Economicitate in îndeplinirea obiectivelor;

Prezentul Programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. In sensul celor de mai sus si conform Scrisorii de așteptare a autoritatii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București, Consiliul de Administrație, supune, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Majoritar, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.    XM


CAPITOLUL 2
PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂȚII

Societatea Comerciala ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L este o societate cu răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local si SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, in temeiul împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. ț h din Legea 215/2001 a administrației publice locale, a hotarat Înființarea unei societăți comerciale, care să asigure o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, bunuri, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 București


Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptata Hotărârea nr. 281 a Consiliul Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale,respectiv societatea Locuințe Sector 3 SRL, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București,.

Ulterior, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, denumirea societății cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 s-a schimbat în S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.


Capitolul 3

IN PERIQ^S^


PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII 01.01.2018-31.12.2018

Misiunea societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L ,respectiv Sectorul 3 al Municipiului București, pe anul 2018, raportat la obiectul principal de activitate: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - cod CAEN 6832,este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Administrarea societății comerciale va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare, întreținere și atragerea de fonduri pentru construirea de noi locuințe, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

CAPITOLUL 4.
OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII IN PERIODA 01.01.2018 - 31.12.2018

Pornind de la așteptările autoritatii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București , pe termen scurt, mediu si lung, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. isi propune ca obiectivele ce urmăresc realizarea activităților societății pe anul in curs sa respecte: legislația în vigoare privind activitatea desfășurată, activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor, dezvoltarea durabilă sa se exercite pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, serviciile oferite să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3, instruirea permanentă a personalului, achitarea către

bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale , creșterea cifrei de afaceri, reducerea datoriilor la bugetul de stat si nu in ultimul rând stabilirea investițiilor necesare corelate cu obiectivele propuse.


CAPITOLUL 5.
OBIECTIVE,CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

Pentru anul 2018, SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL are ca obiective majore, pe de o parte, Proiectul de modernizare” Hala Laminor”, încât aceasta să devină un punct de reper pentru activitățile culturale din Sectorul 3, iar pe de alta parte,servicii de administrare, pentru imobile aflate în gestiunea Consiliului Local Sector 3 București, in baza contractului nr. 256/20.10.2016 incheiat intre subscrisa si Sectorul 3 al Municipiului.

In ceea ce privește „Proiectul de modernizare Hala Laminor”, ținând cont de anvergura si complexitatea acestuia , societatea are drept tinta in anul in curs, finalizarea etapei de punere in siguranța a clădirii Hala Laminor, finalizarea procesului de declasare in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 582 din 27.11.2017 si demararea procesului de reconversie/reconsolidare a clădirilor aflate in aria de protecție a Monumentului Istoric „ Hala Laminor” ,( imobile de importanta semnficativa potrivit Legii nr.422/2001 privind protejarea momumentelor istorice), finalizarea contractelor de branșament definitv la utilitati apa/canal, energie electrica, gaze, participarea la procesul de dezvoltare si revitalizare a zonei Faur — Republica — 23 August cu participarea directa in cadrul asociației GAL Sector 3, atragerea mai multor investitori pentru proiectul, care va fi structurat in interior astfel:

•    aproximativ 50% ( 35.000 mp) vor fi folosiți pentru: Cultura, Sport, Parc științific, Recreere, Educație, Cercetare, Administrație.

•    aproximativ 50% ( 35.000 mp) zona comerciala (partener privat) vor fi folosiți pentru: - comerț, alimentație publica si alte activitati conexe;

Un alt obiectiv important propus pentru finalizare in anul 2018 este cel al Proiectului PUZ prin schimbarea destinației proprietății Hala Laminor din zona industriala in zona comerciala / zona culturala, mixta.

UTILIZARE FUNCȚIONALA Art. 1. - UTILIZĂRI ADMISE

CB1 + CB3 - instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale.

servicii fmaiiciar-bancare și de asigurări, poștă și telecomunicații, servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale; cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, bibliotecă, mediatică; activități asociative diverse; servicii profesionale, colective și personale, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, restaurante, cofetării, cafenele, baruri, comerț, expoziții, recreere, săli de conferințe, spectacole și cinema, locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale, învățământ.

CB3 - unități mici și mijlocii specializate în activități de producție abstractă și concretă în domenii de vârf; activități manufacturiere și depozitare mic-gros legate de funcționarea polului terțiar, parcaje multietajate.

Art. 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

CB1 + CB3 - extinderile și schimbările de profil sunt admise cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate;


Art. 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

CB1 + CB3 - se interzic:

orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul gene^^^j^M^ depozitare en-gros; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane;


lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate; * orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

se interzic funcțiunile incompatibile cu statutul de zonă de protecție a unui monument de arhitectură.”

In ceea ce privește activitatile de închiriere, pentru anul 2018 ne propunem creșterea încasărilor din chirii pentru spațiile comerciale, spatiile industriale, si terenurile aflate in proprietatea societarii. Gasirea de noi locații pentru administrare fie prin cumparare/inchiriere, sau prin moderizarea spatiilor existente.

Pentru proiectul din calea Vitan se propune gasirea de chiriași pentru ocuparea suprafeței si obținerea de profit in conformitate cu preconizările proiectului.

Totodată avand in vedere specificul societății, pentru dezvolatarea acesteia, este necesara cautarea de noi locații, spatii birouri/comerciale/terenuri pentru administrare/dezvoltare proiecte.

Activitatile tehnice privind modernizarea obiectivului „Hala-Laminor” etapa a II a, executate de către Algoritm Construcții S3 S.R.L si alti specialiști in domeniu, se vor desfasura conform graficelor de activitate lunare si a rapoartelor ce vor fi transmise societarii noastre.

Referitor la cel de-al doilea obiectiv important, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., va presta servicii de administrare pentru 481 de apartamente/garsoniere, in mod profesional si pro-acti v fata de chiriași si isi propune sa încheie contracte de administrare si cu alte imobile. Toate aceste activitati vor fi desfășurate cu respectarea pașilor, procedurilor, cerințelor legale in domeniu.

Din perspectiva reglementarilor in domeniu a actului constitutiv si a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor masuri de îmbunătățire a actului de transparenta instituționala, președintele consiliului de administrație va publica pe anul in curs, pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

• hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de ore de la data adunării;

•    situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

•    raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

•    raportul de audit anual;

•    lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

-    rapoartele consiliului de administrație;

-    raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;


•    Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

•    Alte informații de interes public.

Membrii Consiliului de Administrație, in calitate de mandatari imputemi in limitele prevăzute prin contractul de mandat si a actului constitutiv vor analiză^î|^\ fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Asociatului Majoritar, în anul 2018, următoarele:

raportul cu privire la activitatea societății,proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

raportul anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

regulamentul de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății; actualizarea actului constitutiv.

De asemenea, vor informa asociatul majoritar asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, ce depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate;

Programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor in anul 2018, al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, vizeaza continuarea obiectivelor de investiții in derulare din programul pe anul 2017 si investiții noi propuse. O componenta importanta a programului de investiții pe anul 2018 se refera la lucrarea de Modernizare „Hala Laminor”,.

Societatea, prin Consiliul de administrație, si salariatii ei vor monitoriza criteriile de realizare a indicatorilor de performanta, stabiliți in contractele de mandat ale administratorilor si in Planul de Administrare, prin respectarea cu strictele a disciplinei muncii, financiare, a principiilor contabilității;

De asemenea S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL ,isi propune in anul 2018, sa achitate in totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului; U

obligațiile contractuale către furnizorii de utilitati, partenerii comerciali etc;

In egala măsură administrația societății va urmări încasarea la termen a creanțelor și va dispune toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție?precum si alte masuri necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea asociatului majoritar Consiliului Local Sector 3 București.


SARBU ROBERT- CONSTANTIN - PRESI

RECOSEANU ILEANA

DINU LIVIU DANIEL

GHEORGHE ANA- MARIA-    - MEMI

STANCU GHEORGHE

MIHALCESCU CĂTĂLINĂ DARIA MEM

DOHOT IOAN DUMITRUAUDITOR FINANCIAR RADULESCU GEORGETA Autorizație CAFR nr.4906/2014 CIF 27241469


RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii,

SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL

CIF 31012790

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL (” Societatea”) , cu sediul in București, str. Calea Vitan, nr.242, ap.6, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 31012790, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere, pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

•    Activ net/Total capitaluri proprii:    45.417.456 lei

•    Pierderea neta a exercițiului financiar:    305.623 lei

3.In opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017 precum si a performantei financiare pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.l802/2014, cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

4.Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audît (’TSA”) si Legea nr. 162/2017 (”Legea”). Responsabilitățile mele in baza acestor standarde sunt descrise

detaliat in secțiunea ”Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili ( codul IES BA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si mi-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.


Aspectele cheie in audit

5.Aspectele cheie in audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei mele asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acel context o descriere a modului in care auditul pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect.

Aspecte cheie de audit

Activitatea desfasurata de Societate este o activitate care consta in administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. In acest sens, in baza legislației in vigoare privind achizițiile publice, a acordului de principiu privind atribuirea directa către intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări /servicii, Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local, a încheiat cu Societatea, contractul privind servicii de administrare locuințe. De asemenea, pentru a continua dezvoltarea intreprinderii publice, si-a propus sa dezvolte alte proiecte benefice de anvergura pentru comunitatea locala, precum si re vitalizarea unei zone strategice a Sectorului 3, Societatea a demarat si asigurat principiile directoare și elementele de control care operează împreuna pentru punera in siguranța a monumentului istoric „Hala Laminor „ reabilitarea si consolidarea acestuia.

Activitatea Societății s-a desfasurat in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local al Sectorului 3 si cu respectarea Normelor Procedurale Interne aprobate de Consiliul de Administrație.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate in astfel incat sa stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2017 cheltuielile efectuate de Societate au reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

Atragem atentia asupra Notei 4 din situațiile financiare, conform careia Societatea a înregistrat o pierdere neta de 305.623 lei in cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2017 si, la data respectiva, datoriile curente ale Societății nu depaseau activele totale ale acesteia, activele avand o valoare mult mai mare. Aceste evenimente si condiții prezentate, nu indica existenta unei incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la îndoiala capacitatea Societății de a-si continua activitatea. Opinia mea nu este modificata cu privire la acest aspect.Abordare aspectelor cheie in audit

Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, au inclus următoarele:

Verificarea pe baza de eșantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat ia baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente justificative ( de ex: contracte, facturi, deconturi, chitanțe, state de salarii, etc.);

Am purtat discuții cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate menționate mai sus;

Am verificat daca au fost efectuate ajustări de valoare la bunurile din patrimoniul Societății;

Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor in mod corect in situațiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislația in vigoare;

Am urmărit respectarea legalității si regularității in administrarea patrimoniului Societății;

Am evaluat gradul de adecvare a informațiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situațiile financiare.

Alte informații — Raportul administratorului

6.Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declarația nefinanciara.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare nu acopera aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie de

V- asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informații si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia mea:

a)    Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost intocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b)    Raportul administratorilor a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In plus, in baza cunoștințelor si intelegerii mele cu privire la Societate si ia mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

7. Conducere a Societății este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

8.In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

9.Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea pro^ de raportare financiara a Societății.


.7"


Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

10.Obiectivele mele constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in situațiile fianciare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

1 l.Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercit raționamentul profesional si mențin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

* Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectez si execut proceduri de audit ea răspuns la respectivele riscuri si obțin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza L

baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de .nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

• înțeleg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

• Evaluez gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

• Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determin, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative cu privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionez ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvate, sa imi modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare poc determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

Evaluez prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prșr^’* fidela.    Asa


12.Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria pk programarea in timp al auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclus deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea mea cu cerințele etice privind independenta si le comunic toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ce ar putea sa-mi afecteze independenta si. unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

Alte aspecte

13.Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății in ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu accept si nu-mi asum responsabilitatea decât fata de Societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situațiilor financiare si raportul asupra conformității sau pentru opinia formata.    g

AUDITOR FINANCIAR
Radulescu Georgeta

Înregistrata ia Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 4906/2014

București 31.03.2018