Hotărârea nr. 187/2018

HCLS3 nr. 187 din 04.05.2018 priv constit Com spec de analiza si verif a politicii de pers si a modului de desfasur a concurs pt ocup post de conducere si de exec din cadrul aparat de spec al Primarului


t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a politicii de personal și a modului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 și din întreprinderile publice având ca

autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

9    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.78702/27.04.2018 a d-lui consilier local Voinea

Inocențiu Ioan;

-    Raportul de specialitate nr. 78813/28.04.2018 al Direcției Asistență

Legislativă;

-    Adresa d-lui consilier local Voinea Inocențiu Ioan, înregistrată cu nr.

78702/27.04.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 54 alin (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Procesul verbal al Comisiei de Validare;

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

3    3    7

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și (5) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se constituie Comisia specială de analiză și verificare a modului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 și din întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, în următoarea componență:

L    Păunică Adriana    -consilier    local

2.    Marineată Marcel    -consilier    local

3.    Belu Sima Elena Daniela    -consilier    local

4.    Pelinaru Cornel    -consilier    local

5.    Voinea Inocențiu Ioan    -consilier    local

6.    Galbenu Ana Iulia    -consilier    local

7.    Mălureanu Liviu    . -consilier local

8.    Popescu Romeo    -consilier    local

9.    Enăchescu Marian Daniel    -consilier    local

Art.2. (1) Comisia specială va analiza și verifica modul de desfășurare, începând cu data de 01.01.2014, a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție și politica de personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 și din întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București.

(2) Obiectivele activității comisiei sunt următoarele: evaluarea desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a regulamentelor proprii aplicabile, existența și respectarea procedurilor interne care reglementează managementul resurselor umane, organizarea activității de management a resurselor umane în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu, după caz.

Art.3. Secretariatul Comisiei va fi organizat și va funcționa sub coordonarea Președintelui Comisiei, fiind asigurat de către 2 persoane desemnate de Primarul Sectorului 3 din cadrul aparatului de specialitate al acestuia.

Art.4. Membrii Comisiei pot solicita documente pentru verificare, cu respectarea datelor cu caracter personal, și pot solicita prezența unor angajați din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 și din întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București pentru a oferi informații și clarificări asupra unor aspecte analizate de Comisie.

Art. 5. (1) Comisia își va desfășură activitatea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la 31.12.2018. Rezultatele activității Comisiei vor fi consemnate într-un Raport ce va conține propuneri concrete privind îmbunătățirea activității de managemnt al resurselor umane.

(2) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei nu se acordă

indemnizații.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de membrii comisiei speciale nominalizați la art. 1 și de structurile organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, precum și întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București.

NR. 187 DIN 04.05.2018

CĂTRE,

SECRETARUL SECTORULUI 3

Vă înaintez, atașat, expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a politicii de personal și a modului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție din cadrul aparatului Primarului, a Direcțiilor din cadrul Primăriei, precum și ale tuturor celorlalte societăți din subordinea Consiliului Local.

CONSILIER LOCAL, VOINEA INOCENTIU

7

ROMÂNIA

Municipiul București / Sectorul 3

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a politicii de personal și a modului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție din cadrul aparatului Primarului, a Direcțiilor din cadrul Primăriei, precum și ale tuturor celorlalte societăți din subordinea Consiliului Local

Având în vedere planul de restructurare pe criterii de performanță, făcut public de Primarul Sectorului 3 după adoptarea și aplicarea noii legi a salarizării, în vederea eficientizării activității și în urma unor sesizări venite din partea unor angajați ai Primăriei/Direcții, Societăți subordonate Consiliului local, una dintre acestea consemnate și în procesul verbal al ședinței ordinare a CLS3 din data de 28 martie 2018, sesizare în care se aduceau acuzații grave privind încălcarea legislației care reglementează selecția, recrutarea și angajarea personalului în instituțile publice, precum și posibile acte de corupție, considerăm necesar constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a politicii de personal și a modului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție din cadrul aparatului Primarului, a Direcțiilor din cadrul Primăriei, precum și ale tuturor celorlalte societăți din subordinea Consiliului Local.

Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local al Sectorului 3 București spre analiză și aprobare următorul proiect de hotărâre.

Inițiator: Voinea Inocențiu, consilier PNL


DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ SERVICIUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL

;U nr, itl sectei 3,    .    _    / - _    _

031084 București Hn    /2% .OS.lotX

www.primane3.ro

telefon {004021} 3 j S 03 23 - 28

fox (004021) 3:8,03.04 e-maii a;^îihu@ prima riei.rc

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a politicii de personal și a modului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 și din întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

Având în vedere prevederile:

>    Art. 54 alin. (7) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ”consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau la inițiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză și verificare, pe perioadă determinată. Componența comisiei speciale de analiză și verificare, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre”;

>    Art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ”aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a proiectului de hotărâre inițiat de domnul consilier local Voinea Inocențiu Ioan privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a politicii de personal și a modului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 și din întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București.

DIRECȚOH®KE^UTIV

FlorentmaWojcșu

ȘEF SErAcIU y Camelia Coianu f\j /

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE

încheiat astăzi 04.05.2018 în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind rezultatul votului referitor la desemnarea membrilor în Comisia specială de analiză și verificare a politicii de personal și a modului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 și din întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

A(u) fost facută(e) o............ propunerc(i). iar în urma numărăm voturilor

exprimate au rezultat următoarele :

Nr.

Crt.

PROPUNERI

DA

NU

ANULATE

pA^MCA Afc&AvA

LX

O

f

1

LX-

o

3

- t - — -

1/

a

1

4

PfLfA/'A-Ro

14

o

L

r

ll

o

f

c

fvti’A

L3

o

o

H a tu toț-A/ u LW u

2-3

o

o

g

LL

a

O

•f

DOBRE ALEXANDRU


1.    PREȘEDINTE

2.    SECRETAR

3.    MEMBRU

4.    MEMBRU


ENE STELIAN BOGDAN
5. MEMBRU

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL